MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 626/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 626         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 august 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

132. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 360/2004

 

782. - Ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 

            959. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea anexelor nr. I şi IV la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

 

            1.498. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2133(2014)

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            43. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

13. - Regulament pentru modificarea şi completarea unor regulamente emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 

14. - Regulament pentru modificarea şi completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 360/2004

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Criteriile de performanţa privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 360/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 19 octombrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) detaşamentul are în subordine minimum 7 echipaje de intervenţie;

d) secţia are în organică 5-6 echipaje de intervenţie.”

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în raport cu natura riscurilor şi frecvenţa de manifestare a acestora se constituie subunităţi specializate de pompieri, de protecţie civilă şi mixte.”

3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

,,(4) Pentru reducerea timpului de răspuns, detaşamentele şi secţiile pot avea echipaje dispuse în mai multe locaţii, organizate astfel:

a) detaşamentele pe subunităţi de valoare secţie, staţie şi/sau pichet;

b) secţiile pe subunităţi de nivel staţie şi/sau pichet.

(5) Conducerea fiecărui detaşament şi a fiecărei secţii menţionate la alin. (4) se asigură de către comandant; nivelul de ierarhizare al conducerii subunităţilor din componenţa detaşamentelor/secţiilor este inferior celui al conducerii subunităţilor subordonate nemijlocit serviciului de urgenţă profesionist.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 14 august 2014.

Nr. 132.

MINISTERUL ECONOMIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 251 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 şi 138 bis din 25 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La Procedura de Implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, la punctul 9, subpunctele 9.4 şi 9.5 vor avea următorul cuprins:

“9.4. Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare şi să depună cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar, dar nu mai târziu de 1 noiembrie 2014. Nerespectarea termenului de 30 de zile lucrătoare menţionat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului program. OTIMMC - UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situaţia neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială ori nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul este respins de la finanţare.

Termenul de 30 de zile lucrătoare se poate prelungi o singură dată, numai la solicitarea beneficiarului, urmată de propunerea UPSEC OTIMMC şi cu acordul Direcţiei implementare programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism pentru situaţii excepţionale (de exemplu, întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant a unei cereri de prelungire cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea expirării termenului prevăzut în contract.

9.5. Durata prelungirii termenului prevăzut la pct. 9.4 nu poate depăşi termenul-limită de efectuare a cheltuielilor, adică 1 noiembrie 2014.

Solicitările pentru prelungirea termenului de depunere a cererii-tip de eliberare, aprobate cu termen-limită până cel târziu 1 septembrie 2014, se prelungesc automat până la data de 1 noiembrie 2014, fără îndeplinirea altor formalităţi de către solicitanţi.

2. La Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, la punctul 6, subpunctele 6.10, 6.11 şi 6.17 vor avea următorul cuprins:

“6.10. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC Contractul de finanţare (anexa nr. 9 la prezenta procedură). Pentru întocmirea contractelor de finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă)/extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării/contract/linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile. Dovada capacităţii de finanţare/cofinanţare a proiectului va fi prezentată la sediul OTIMMC la momentul semnării contractului de finanţare de către părţi.

(2) în maximum 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul OTIMMC. OTIMMC- UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situaţia neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială ori nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul este respins de la finanţare.

6.11. Termenul de 60 de zile se poate prelungi doar cu acordul DIMMMAT-DIPIMM la propunerea OTIMMC pentru situaţii excepţionale (de exemplu, întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant la sediul OTIMMC cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului-limită de depunere a decontului, fără a depăşi termenul-limită de 28 noiembrie 2014.

……………………………………………………………………………………………..

6.17. După efectuarea cheltuielilor aprobate, beneficiarul va prezenta OTIMMC formularul de decont (anexa nr. 12), în vederea aprobării de către UPSEC şi UMCR din cadrul OTIMMC, şi facturile fiscale originale. Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procedurii de implementare a programului. Termenul maxim de depunere a formularului de decont (anexa nr. 12) este 28 noiembrie 2014.”

3. La Procedura de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, la punctul 8, subpunctul 8.3 va avea următorul cuprins:

“8.3. Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare şi să depună cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar, dar nu mai târziu de 1 noiembrie 2014. Nerespectarea termenului de 30 de zile lucrătoare menţionat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului program. OTIMMC-UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situaţia neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială ori nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul este respins de la finanţare.

Termenul de 30 de zile lucrătoare se poate prelungi o singură dată, numai la solicitarea beneficiarului, urmată de propunerea UPSEC OTIMMC şi cu acordul Direcţiei implementare programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism pentru situaţii excepţionale (de exemplu, întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant a unei cereri de prelungire cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea expirării termenului prevăzut în contract. Durata prelungirii termenului iniţial de 30 de zile nu poate depăşi data-limită de efectuare a cheltuielilor, adică 1 noiembrie 2014.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Florin Nicolae Jianu

 

Bucureşti, 20 august 2014.

Nr. 782.

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. I şi IV la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 6.656/2014 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,

cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. I şi IV la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. I “Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi clinice şi paraclinice”, la punctul 9, coloana “Responsabil naţional” şi coloana “Centru de pregătire” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

 

            2. În anexa nr. I, Ea punctul 10, coloana “Responsabil naţional” şi coloana “Centru de pregătire” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare specialităţi

 

 

 

 

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

10.

Chirurgie laparoscopică - nivel II (tehnici avansate)

Prof. dr. Traian Pătraşcu

Bucureşti

Cluj-Napoca

Craiova

Iaşi

Sibiu

Târgu Mureş

Timişoara

 

X”

 

 

 


            3. În anexa nr. I, după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 101 şi 102, cu următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare specialităţi

 

 

 

 

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

101.

Chirurgie pediatrică laparoscopică - nivel I (tehnici de bază)

Prof. dr. Ionescu Sebastian Nicolae

Bucureşti

Craiova Iaşi

Timişoara

 

X”

 

 

102.

Chirurgie pediatrică laparoscopică - nivel II (tehnici avansate)

Prof. dr. Ionescu Sebastian Nicolae

Bucureşti

Iaşi

Timişoara

 

 

 

 

 

 

 

            4. În anexa nr. 1, punctul 421 se modifica şi va avea următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare specialităţi

 

 

 

 

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

421.

Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie

Prof. dr. Mihălţan Florin

Bucureşti

X

X

 

X”

 

            5. În anexa nr. I, punctul 422 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare specialităţi

 

 

 

 

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

422.

Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafie, polisomnografie şi titra re CPAP/BIPAP

Prof. dr. Mihălţan Florin

Bucureşti

X

X”

 

 

 

            6. În anexa nr. I, după punctul 422 se introduce un nou punct, punctul 423, cu următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare specialităţi

 

 

 

 

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

423.

Managementul generat, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii. Ventilaţie noninvazivă

Prof. dr. Mihălţan Florin

Bucureşti

X”

 

 

 

 

            7. În anexa nr. I, punctul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare specialităţi

 

 

 

 

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

46.

Medicină hiperbară

Prof. dr. Marian Macri

Bucureşti

Constanţa

Craiova

X

X

 

 


            8. În anexa nr. I, la punctul 48, coloana “Centru de pregătire” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare specialităţi

 

 

 

 

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

48.

Medicină materno-fetală

Prof. dr. Florin Stamatian

Prof. dr. Radu Vlădăreanu

Bucureşti

Cluj-Napoca

Iaşi

Timişoara

 

X”

 

 

 

            9. În anexa nr. I, la punctul 59, coloana “Responsabil naţional” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare specialităţi

 

 

 

 

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

59.

Sexologie

Prof. dr. Voichiţa Mogoş

Prof. dr. Cătălina Poiană

Bucureşti

Cluj-Napoca

Craiova

Iaşi

Timişoara

X

X

 

X”

 

            10. În anexa nr. I, la punctul 63, coloana “Centru de pregătire” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare specialităţi

 

 

 

 

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

63.

Tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată (de exemplu, fertilizare în vitro)

Prof. dr. Florin Stamatian

Prof. dr. Bogdan Marinescu

Bucureşti

Cluj-Napoca

Iaşi

 

X”

 

 

 

            11. În anexa nr. I, la punctul 70, coloana “Centru de pregătire” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

 

12. În anexa nr. IV “Catalogul naţional de programe de studii complementare pentru medici de medicină generală cu drept de liberă practică”, punctul 9 se abrogă.

Art. II. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi Scoală Naţională de Sănătate Publică,

Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 august 2014.

Nr. 959.

 

 


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2133 (2014)

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea În aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

            în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2133 (2014), prevăzută În anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 august 2014.

Nr. 1.498.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA 2133(2014)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 7101-a reuniuni din data de 27 ianuarie 2014

 

Consiliul de Securitate,

reafirmând faptul că terorismul, sub toate formele şi manifestările, constituie una dintre cele mai grave ameninţări la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi că orice acte de terorism au caracter criminal şi nu sunt justificate, indiferent de motivele care Stau la baza acestora, de momentul la care sunt comise şi de persoanele care le comit, şi reafirmând în continuare necesitatea de combatere prin toate mijloacele, în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite, a ameninţărilor la adresa păcii şi securităţii internaţionale generate de actele de terorism,

invocând toate rezoluţiile sale relevante şi declaraţiile prezidenţiale referitoare la ameninţările la adresa păcii şi securităţii internaţionale generate de actele de terorism,

reiterând obligaţia statelor membre privind prevenirea şi suprimarea finanţării actelor de terorism,

invocând instrumentele internaţionale relevante de contracarare a terorismului, inclusiv Convenţia internaţională privind suprimarea finanţării terorismului şi Convenţia internaţională contra luării de ostatici,

condamnând cu tărie incidentele de răpire de persoane şi luare de ostatici comise de grupările teroriste în orice scopuri, inclusiv pentru obţinerea de fonduri şi a unor concesii politice,

exprimându-şi preocuparea faţă de creşterea incidenţei răpirilor de persoane şi a luărilor de ostatici comise de grupările teroriste în scopul colectării de fonduri sau al obţinerii de concesii politice, în special faţă de sporirea numărului de răpiri comise de Al-Qaida şi grupările afiliate acesteia, precum şi faţă de subestimarea faptului că plata răscumpărărilor către terorişti contribuie la finanţarea viitoarelor răpiri de persoane şi luări de ostatici, fapt care generează mai multe victime şi conduce la perpetuarea problemei,

exprimându-şi determinarea faţă de prevenirea răpirilor de persoane şi luărilor de ostatici comise de grupările teroriste şi de asigurare a eliberării în condiţii de siguranţă a ostaticilor, fără plata răscumpărării sau concesii politice, în conformitate cu dreptul internaţional aplicabil şi, în acest sens, luând act de activitatea Forumului Global pentru Combaterea Terorismului (FGCJ), în special de publicarea de către acesta a mai multor documente-cadru şi bune practici, inclusiv în domeniul răpirilor în vederea răscumpărării, în scopul suplimentării lucrărilor entităţilor relevante de combatere a terorismului ale Organizaţiei Naţiunilor Unite,

recunoscând necesitatea intensificării, în continuare, a eforturilor de sprijinire a victimelor şi a persoanelor afectate de incidentele de răpire în vederea răscumpărării şi de luările de ostatici comise de grupările teroriste şi a acordării unei atenţii sporite


protejării vieţii ostaticilor şi a persoanelor răpite şi reafirmând faptul că statele trebuie să se asigure că orice măsuri întreprinse în scopul combaterii terorismului respectă obligaţiile care le revin acestora în virtutea dreptului internaţional, în special cele prevăzute de normele privind drepturile omului, refugiaţilor şi dreptul internaţional umanitar, după caz,

luând act de decizia reuniunii la nivel înalt a Grupului celor 8 de la Lough Eme, menită să abordeze ameninţarea generată de răpirile în vederea răscumpărării comise de terorişti şi măsurile preventive pe care le poate lua comunitatea internaţională în această privinţă, precum şi să încurajeze discuţiile lărgite la nivel de experţi, inclusiv în cadrul grupului Roma Lyon, în scopul unei înţelegeri aprofundate a acestei probleme, şi luând în continuare act de faptul că paragraful 225.6 din Documentul final al celei de a XVI-a reuniuni la nivel înalt a şefilor de state sau guverne nealiniate a condamnat actele criminale de luare de ostatici care au condus la pretinderea de răscumpărări şi/sau de alte concesii politice de către grupările teroriste,

exprimându-şi angajamentul de a sprijini eforturile legate de reducerea accesului grupărilor teroriste la finanţare şi la servicii financiare prin intermediul activităţii permanente a organismelor ONU de contracarare a terorismului şi a Grupului de Acţiune Financiară Internaţională destinate perfecţionării cadrelor în ceea ce priveşte combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism la nivel mondial,

exprimându-şi îngrijorarea faţă de utilizarea crescută de către terorişti şi susţinătorii acestora, într-o societate globalizată, a noilor tehnologii informatice şi de comunicare, în special a internetului, în scopul recrutării şi instigării la comiterea actelor de terorism, precum şi al finanţării, planificării şi pregătirii activităţilor acestora,

invocând rezoluţiile sale nr. 1904 (2009), 1989 (2011) şi 2083 (2012), care, interalia, confirmă faptul că cerinţele prevăzute de paragraful operaţional 1(a) din aceste rezoluţii se aplică şi plăţii răscumpărărilor către persoane, grupuri, întreprinderi sau entităţi care sunt incluse pe Lista Comitetului de Sancţiuni 1267 privind Al-Qaida,

reafirmând faptul că actele, metodele şi practicile de terorism contravin scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite şi că finanţarea şi planificarea cu bună ştiinţă a actelor de terorism şi instigarea la comiterea acestora contravin de asemenea scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite,

1. îşi reafirmă decizia cuprinsă în Rezoluţia 1373 (2001) şi în special deciziile sale conform cărora toate statele vor preveni şi suprima finanţarea actelor de terorism şi se vor abţine de la acordarea oricărei forme de sprijin, activ sau pasiv, entităţilor sau persoanelor implicate în acte de terorism, inclusiv prin suprimarea recrutării membrilor grupărilor teroriste şi prin eliminarea livrărilor de armament către terorişti;

2. îşi reafirmă în continuare decizia din Rezoluţia 1373 (2001) potrivit căreia toate statele vor interzice propriilor cetăţeni sau oricăror persoane fizice ori juridice aflate pe teritoriul acestora de a pune la dispoziţie orice fonduri, active financiare sau resurse economice ori financiare sau alte servicii aferente, în mod direct sau indirect, în beneficiul persoanelor care comit sau încearcă să comită ori să faciliteze sau să participe la comiterea actelor de terorism sau în beneficiul entităţilor deţinute sau controlate, în mod direct sau indirect, de astfel de persoane ori al persoanelor fizice şi juridice care acţionează în numele sau în baza instrucţiunilor date de astfel de persoane;

3. solicită tuturor statelor membre să împiedice teroriştii să beneficieze, în mod direct sau indirect, de plata răscumpărărilor sau de concesii politice şi să asigure eliberarea în condiţii de siguranţă a ostaticilor;

4. solicită tuturor statelor membre să coopereze îndeaproape pe parcursul acţiunilor de răpire de persoane şi de luare de ostatici comise de grupările teroriste;

5. îşi reafirmă decizia prevăzută în cadrul Rezoluţiei 1373 (2001) potrivit căreia toate statele îşi vor acorda asistenţă reciprocă, în cea mai mare măsură posibilă, în legătură cu investigaţiile penale sau cu procedurile penale care implică finanţarea sau sprijinirea actelor de terorism;

6. recunoaşte necesitatea continuării discuţiilor la nivel de experţi pe tema răpirilor în vederea răscumpărării comise de terorişti şi solicită statelor membre să continue aceste discuţii la nivel de experţi în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii internaţionale şi regionale relevante, inclusiv FGCT, cu privire la măsuri suplimentare pe care le poate lua comunitatea internaţională în scopul prevenirii răpirilor de persoane şi al împiedicării teroriştilor să beneficieze, în mod direct sau indirect, de răpirile de persoane în vederea obţinerii de fonduri sau de concesii politice;

7. ia act de faptul că plata răscumpărărilor către grupările teroriste constituie una dintre sursele de venit care susţin eforturile de recrutare ale acestora, consolidează capacitatea operaţională a acestora în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea atacurilor teroriste şi încurajează viitoarele cazuri de răpiri în vederea răscumpărării;

8. încurajează Comitetul de Combatere a Terorismului (CCT), înfiinţat în baza Rezoluţiei 1373 (2001), de a organiza, cu asistenţă din partea unor experţi în domeniul terorismului, o reuniune specială cu participarea statelor membre şi a organizaţiilor internaţionale şi regionale competente, pentru a discuta măsurile de prevenire a răpirilor de persoane şi luărilor de ostatici de către grupările teroriste în vederea obţinerii de fonduri sau de concesii politice şi solicită CCT să raporteze Consiliului cu privire la rezultatele acestei reuniuni;

9. reaminteşte adoptarea de către FGCT a “Memorandumului de la Alger cu privire la bunele practici în domeniul prevenirii răpirilor de persoane comise de terorişti în vederea răscumpărării şi a privării acestora din urmă de beneficiile provenite din răpiri” şi încurajează Directoratul Executiv al Comitetul de Combatere a Terorismului (DECCT) să aibă acest memorandum în vedere, după caz, în conformitate cu mandatul său, inclusiv în legătură cu facilitarea consolidării capacităţii statelor membre;

10. solicită tuturor statelor membre să încurajeze partenerii din sectorul privat să adopte sau să respecte liniile directoare şi bunele practici relevante din domeniul prevenirii şi contracarării răpirilor de persoane comise de terorişti, fără plata răscumpărării;

11. solicită tuturor statelor membre să coopereze şi să se angajeze în dialog cu toate organismele ONU de combatere a terorismului, după caz, în vederea îmbunătăţirii capacităţii acestora de combatere a finanţării terorismului, inclusiv din răscumpărări;

12. încurajează echipa de monitorizare a Comitetului 1267/1989 de Sancţionare privind Al-Qaida şi comitetul înfiinţat în baza Rezoluţiei 1988 (2011), precum şi organismele ONU de combatere a terorismului să coopereze îndeaproape în momentul furnizării de informaţii cu privire la măsurile luate de statele membre în această privinţă şi la tendinţele şi evoluţiile din acest domeniu;

13. decide să fie în continuare sesizat cu privire la această problemă.

 

 


ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) şi art. 69 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 23 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 26 iunie 2014, hotărăşte:

Art. I. - Anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 106 şi 106 bis din 12 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 43.

 

ANEXĂ

 

1. Lista auditorilor financiari persoane fizice

a) Înregistrarea de noi membri activi:

 

Auditori financiari activi

 

Nr. crt.

Numele şi Prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

0

1

2

3

4

5

6

1

Râbu Daniela Irina

4703

Str. Iordache Golescu Nr. 10, Bl. 29, Sc. A, Ap. 36, Sectorul 1, Bucureşti

Str. Iordache Golescu Nr. 10, Bl. 29, Sc. A, Ap. 36, Sectorul 1, Bucureşti

 

0723266632

2

Erincz Alicia

4708

Calea Turnişorului Nr. 123, Sibiu, Judeţul Sibiu

Calea Turnişorului Nr. 123, Sibiu, Judeţul Sibiu

0269234077

 

3

Stanciu Lucia Anca

4709

Str. Orşova Nr. 18, Bl. 97, Et. 2, Ap. 10, Timişoara, Judeţul Timiş

Str. Orşova Nr. 18, Bl. 97, Et. 2, Ap. 10, Timişoara, Judeţul Timiş

0356804628

0722282911

4

Copaci Liliana

4710

Str. Alexandru Vlahuţă, Bl. 6, Sc. 1, Et. 1, Ap. 5, Târgu Jiu, Judeţul Gorj

Str. Alexandru Vlahuţă Bl. 6, Sc. 1, Et. 1, Ap. 5, Târgu Jiu, Judeţul Gorj

0353805110/ 025335045

0727500945

5

Ţăpurica Rodica

4711

Str. Teiuş Nr. 1, Bl. 10, Sc. A, Ap. 15, Sectorul 5, Bucureşti

Str. Teiuş Nr. 1, Bl. 10, Sc. A, Ap. 15, Sectorul 5, Bucureşti

 

0722625518

6

Vereş Diana

4714

Str. General Dragalina Nr. 46 Săcele, Judeţul Braşov

Str. General Dragalina Nr. 46 Săcele, Judeţul Braşov

 

0724248884

7

Onţică Stănescu Alexandru Cristian

4716

Str. Alexandru Vlahuţă Nr. 2, Bl. M50, Sc. 1, Ap. 21, Sectorul 3, Bucureşti

Str. Alexandru Vlahuţă Nr. 2, Bl. M50, Sc. 1, Ap. 21, Sectorul 3, Bucureşti

0312292600

0729039109

8

Bulai Andreea

4717

Şos. Mihai Bravu Nr. 296, Bl. 7, Sc. A, Et. 1, Ap. 2, Sectorul 3, Bucureşti

Bd. Dimitrie Pompei Nr. 6e, Bl. Pbt, Et. 5, Sectorul 2, Bucureşti

0312292600

0731880012

9

Faur Mariana

4718

Intrarea Martir Osman Nr. 1, Parter, Ap. 4, Timişoara, Judeţul Timiş

Intrarea Martir Osman Nr. 1, Parter, Ap. 4, Timişoara, Judeţul Timiş

 

0723696751

10

Velcea Iulica

4719

Str. Oteşani Nr. 12, Bl. T1, Sc. 1, Et. 1, Ap. 5, Sectorul 2, Bucureşti

Bd. Dimitrie Pompei Nr. 6e, Bl. Pbt, Et. 5, Sectorul 2, Bucureşti

0312292600

0731880010

11

Oiţa Felicia

4723

Str. Smirodava, Bl. 56, Sc. A, Et. 4, Ap. 15 Roman, Judeţul Neamţ

Str. Smirodava, Bl. 56, Sc. A, Et. 4, Ap. 15, Roman, Judeţul Neamţ

0233742600

0731649643

12

Caragea Cătălina

4724

Bd. Constantin Brâncoveanu Nr. 114, Bl. M111, Sc. 2, Et. 10, Ap. 83, Sectorul 4, Bucureşti

Bd. Constantin Brâncoveanu Nr. 114, Bl. M111, Sc. 2, Et. 10, Ap. 83, Sectorul 4, Bucureşti

 

0724784166/ 0761109867

13

Pascu Mihai Mircea

4727

Str. Vrâncioaia Nr. 2-4, Bl. A, Sc. 2, Et. 4, Ap. 99, Sectorul 2, Bucureşti

Str. Vrâncioaia Nr. 2-4, Bl. A, Sc. 2, Et. 4, Ap. 99, Sectorul 2, Bucureşti

 

0744374436

14

Moraru Matilda

4730

Şos. Giurgiului Nr. 117, Comuna Jilava, Judeţul Ilfov

Şos. Giurgiului Nr. 117, Comuna Jilava, Judeţul Ilfov

0214570035

0742114993

15

Şerban Mihaiela Gabriela

4736

Str. Universităţii Nr. 18, Suceava, Judeţul Suceava

Str. Universităţii Nr. 18, Suceava, Judeţul Suceava

0230518944/0 230221177

0757576895/ 0726499990

16

Turdean Simona Corina

4738

Aleea Retezat Nr. 3, Bl. P2, Sc. 2, Ap. 24, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Aleea Retezat Nr. 3, Bl. P2, Sc. 2, Ap. 24, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

0265285157

0746110620

17

Buliga Claudia Cătălina

4741

Aleea Slatina Nr. 1, Sc. 4, Ap. 37, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Aleea Slatina Nr. 1, Sc. 4, Ap. 37, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

 

0744588450, 0763037688

18

Dumitraşcu Eliza

4742

Şos. Nicolae Titulescu Nr. 51-59, Bl. 11b, Et. 8, Ap. 40, Sectorul 1, Bucureşti

Şos. Nicolae Titulescu Nr. 51-59, Bl. 11b, Et. 8, Ap. 40, Sectorul 1, Bucureşti

 

0723349680

19

Pintican Gina Daniela

4745

Şos. Mihai Bravu Nr. 291, Bl. 12a, Sc. A, Et. 10, Ap. 42, Sectorul 3, Bucureşti

Şos. Mihai Bravu Nr. 291, Bl. 12a, Sc. A, Et. 10, Ap. 42, Sectorul 3, Bucureşti

0314379548

0733046729

20

Mareş Cristina Marinela

4749

Str. Elev Ştefănescu Ştefan Nr. 5, Bl. 445, Sc. A, Et. 8, Ap. 40, Sectorul 2, Bucureşti

Str. Elev Ştefănescu Ştefan Nr. 5, Bl. 445, Sc. A, Et. 8, Ap. 40, Sectorul 2, Bucureşti

0213124250

0726358825

21

Budica Geanina Gabriela Diana

4750

Str. Sg. Erou Mateescu Gheorghe Nr. 18, Bl. 10, Sc. D, Ap. 135 Ploieşti, Judeţul Prahova

Str. Sg. Erou Mateescu Gheorghe Nr. 18, Bl. 10, Sc. D, Ap. 135, Ploieşti, Judeţul Prahova

 

0723284704, 0755095532

22

Atanasiu Cristina Maria

4752

Str. Scărişoara Nr. 1, Sc. 5, Et. 3, Ap. 53 Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Str. Scărişoara Nr. 1, Sc. 5, Et. 3, Ap. 53 Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

0264415723

0723225680

23

Popovici Ioan

4753

Str. Săvineşti Nr. 5, Bl. C, Sc. 1, Et. 3, Ap. 19, Sectorul 4, Bucureşti

Str. Săvineşti Nr. 5, Bl. C, Sc. 1, Et. 3, Ap. 19, Sectorul 4, Bucureşti

 

0722928417

24

Panaitescu Iuliana Cristina Anastasia

4755

Şos. Buzăului Nr. 22, Bl. A23, Sc. B, Et. 5, Ap. 44 Brăila, Judeţul Brăila

Str. Anghel Saligny Nr. 24 Brăila, Judeţul Brăila

0339401018

0751096360

25

Darjan Călin Anghel

4756

Str. Mihai Viteazu Nr. 41 Voluntari, Judeţul Ilfov

Str. Nuvelei Nr. 52, Ap. 13, Sectorul 1, Bucureşti

 

0767055468

26

Mocanu Dragoş

4758

Şos. Fundeni Nr. 4, Bl. 11c, Sc. B, Et. 5, Ap. 67, Sectorul 2, Bucureşti

Şos. Fundeni Nr. 4, Bl. 11c, Sc. B, Et. 5, Ap. 67, Sectorul 2, Bucureşti

 

0722214144

27

Borlan Stanca Ciprian Coriolan Titus

4759

Str. Nicolae Titulescu Nr. 92, Bl. 13, Sc. 4, Et. 6, Ap. 147, Sectorul 1, Bucureşti

Str. Basarabiei Nr. 12a Otopeni, Judeţul Ilfov

 

0751488944

28

Maris Camelia Elena

4760

Aleea Armatei Nr. 5, Bl. Pt 10, Ap. 1 Deva, Judeţul Hunedoara

Aleea Armatei Nr. 5, Bl. Pt 10, Ap. 1 Deva, Judeţul Hunedoara

0354411967

0740235059, 0765211696

29

Olteanu Mihaela

4761

Str. Cristea Mateescu Nr. 8, Bl. 42, Sc. A, Et. 6, Ap. 38, Sectorul 2, Bucureşti

Str. Cristea Mateescu Nr. 8, Bl. 42, Sc. A, Et. 6, Ap. 38, Sectorul 2, Bucureşti

0318023575

0724663631

30

Sofica Cati-Monica

4762

Str. Soveja Nr. 87, Sectorul 1, Bucureşti

Calea Victoriei Nr. 216, Et. 1, Ap. 20, Sectorul 1, Bucureşti

0216676672

0720722676

31

Mihalcea Neculai

4763

Aleea Ulmilor Nr. 20, Bl. B5, Sc. A, Et. 1, Ap. 7 Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ

Str. Decebal Nr. 3, Bl. E2, Sc. 1, Et. 1, Ap. 17 Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ

0233210583, 0233234296

0742256238

32

Munteanu Elena

4764

Str. 22 Decembrie 1989 Nr. 24, Sc. 1, Et. 1, Ap. 7 Târgu Jiu, Judeţul Gorj

Str. 22 Decembrie 1989 Nr. 24, Sc. 1, Et. 1, Ap. 7 Târgu Jiu, Judeţul Gorj

 

0721570578, 0753095557

33

Pîrvănescu Camelia

4766

Str. T. Vladimirescu Nr. 100-108, Bl. Ts12, Sc. 4, Ap. 10 Drobeta-Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi

Str. T. Vladimirescu Nr. 100-108, Bl. Ts12, Sc. 4, Ap. 10 Drobeta-Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi

 

0745063189

34

Gaston Sanda Maria

4767

Str. Miclăuş Oprea Nr. 6 Sălişte, Judeţul Sibiu

Str. Miclăuş Oprea Nr. 6SălişteJudeţul Sibiu

0369883505

0741791448/ 0742015510

35

Costin Georgiana

4768

Str. Bistriţei Nr. 27-31, Ap. 20 Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Calea Dorobanţilor Nr. 14-16, Sc. 2, Et. 7, Ap. 50 Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

0364100488

0744697701

36

Doboş Adriana Sanda

4769

Str. Tuşnadului Nr. 2, Bl. Q2, Sc. A, Et. 4, Ap. 9 Oradea, Judeţul Bihor

Str. Tuşnadului Nr. 2, Bl. Q2, Sc. A, Et. 4, Ap. 9 Oradea, Judeţul Bihor

0359179277

0724524422

37

Criveanu Ştefania Alina

4770

Str. Fântâna Roşie Nr. 10, Ap. 4Braşov, Judeţul Braşov

Str. De Mijloc Nr. 150- 152, Sc. A, Et. 3, Ap. 14 Braşov, Judeţul Braşov

0268427060

0740424947

38

Gani Sevinci

4771

Str. Mihail Sadoveanu Nr. 1a Eforie Nord, Judeţul Constanţa

Str. Mihail Sadoveanu Nr. 1a Eforie Nord, Judeţul Constanţa

0241741530

0723178964

39

Tănase Adrian Marian

4772

Str. Oteşani Nr.16, Bl. T24b, Sc.1, Et. 5, Ap. 25, Sectorul 2, Bucureşti

Str. Alexandru Morun Nr. 1, Bl. A10, Sc. 1, Et. 1, Ap. 6, Sectorul 3, Bucureşti

 

0724511417, 0752280920

40

Georgescu Dorina

4774

Bd. Tineretului Nr. 9, Bl. Z3, Sc. A, Et. 8, Ap. 52,Sectorul 4, Bucureşti

Bd. Tineretului Nr. 9, Bl. Z3, Sc. A, Et. 8, Ap. 52, Sectorul 4, Bucureşti

0213313148

0735561618, 0735159668

41

Sabău Elena-Monica

4777

Calea Moşilor Nr. 233, Bl. 41, Sc. 1, Et. 6, Ap. 22, Sectorul 2, Bucureşti

Calea Moşilor Nr. 233, Bl. 41, Sc. 1, Et. 6, Ap. 22, Sectorul 2, Bucureşti

 

0728879447

42

Duszko Ioan Daniel

4780

Str. Kolcsey Ferencz Nr. 18, Marghita, Judeţul Bihor

Str. Gării Nr. 17 Marghita, Judeţul Bihor

0371351000, 0259363000

0730593000

43

Ziman Aura Florinda

4781

Str. Burgundia Mare Nr. 16Beiuş, Judeţul Bihor

Str. 22 Decembrie Nr. 9aBeiuş, Judeţul Bihor

0359199913, 0259320735

0722468209

44

Marica Lucia

4784

Str. Escalei Nr. 58, Sectorul 2, Bucureşti

Str. Escalei Nr. 58, Sectorul 2, Bucureşti

0212407444

0740112931

45

Grigore Florin Cătălin

4785

Str. Prof. I. Simionescu Nr. 15, Bl. 09, Et. 2, Ap. 8 Iaşi, Judeţul Iaşi

Str. Prof. I. Simionescu Nr. 15, Bl. 09, Et. 2, Ap. 8 Iaşi, Judeţul Iaşi

0332424377

0745006163

46

Necula Carmen Ruxanda

4786

Str. Bujorului Nr. 10-12, Sectorul 1, Bucureşti

Str. Bujorului Nr. 10-12, Sectorul 1, Bucureşti

0216670215

0727792781

47

Negulescu Camelia

4790

Str. Traian Nr.63 Ploieşti, Judeţul Prahova

Str. Traian Nr. 63 Ploieşti, Judeţul Prahova

0244525833

0742242560

48

Băjan Gheorghe

4791

Şos., Bucureşti-Târgovişte Nr. 182, Bl. 1, Sc. A, Ap. 1, Crevedia, Judeţul Dâmboviţa

Şos., Bucureşti-Târgovişte Nr. 182, Bl. 1, Sc. A, Ap. 1, Crevedia, Judeţul Dâmboviţa

0213500314

0745014247

49

Bucurei Ovidiu Sergiu

4792

Str. Alexandru Vlahuţă Nr. 59, Bl. 141, Sc. D, Et. 9, Ap. 37Braşov, Judeţul Braşov

Str. Alexandru Vlahuţă Nr. 59, Bl. 141, Sc. D, Et. 9, Ap. 37 Braşov, Judeţul Braşov

0368429713, 0268890788

0726299103

50

Pavel Gina Mihaela

4793

Str. Traian Nr. 6, Bl. P16, Sc. 1, Et. 1, Ap. 4 Otopeni, Judeţul Ilfov

Str. Traian Nr. 6, Bl. P16, Sc. 1, Et. 1, Ap. 4 Otopeni, Judeţul Ilfov

031034514, 0214910642

0735521037

51

Roşanu Taniuşa

4796

Str. Progresului Nr. 137, Bl. D13, Sc. A, Et. 4, Ap. 14 Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ

Bd. Traian Nr. 78, Bl. 42, Sc. B, Et. 2, Ap. 56Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ

0233227993

0746518615

52

Stroia Mihaela

4797

Str. Emil Racoviţă Nr. 70, Vila 38c, Voluntari, Judeţul Ilfov

Str. Emil Racoviţă Nr. 70, Vila 38c, Voluntari, Judeţul Ilfov

 

0723640025

53

Rusu Ovidiu

4798

Bd. Schitul Măgurele Nr. 19, Et. 3, Ap. 8,Sectorul 1, Bucureşti

Str. Uruguay Nr. 8, Ap. 8, Sectorul 1, Bucureşti

 

0725920860

54

Troancă Marian Gabriel

4799

Satul Ciocănari Nr. 1, Comuna Niculeşti, Judeţul Dâmboviţa

Satul Ciocănari Nr. 1,Comuna Niculeşti, Judeţul Dâmboviţa

 

0722454328

55

Nan Eduard

4801

Str. Dornească Nr. 16, Bl. P58, Sc. 3, Et. 4, Ap. 69, Sectorul 5, Bucureşti

Str. Dornească Nr. 16, Bl. P58, Sc. 3, Et. 4, Ap. 69, Sectorul 5, Bucureşti

 

0728827222

56

Vănoga Agatha-Marcela

4670

Str. Intrarea Saturn Nr. 2, Bl. A1, Sc. A, Et. 3, Ap.12 Timişoara, Judeţul Timiş

Str. Intrarea Saturn Nr. 2, Bl. A1, Sc. A, Et. 3, Ap. 12 Timişoara, Judeţul Timiş

 

0724542128/ 0741258101

57

Dumitru Daniela

4671

Str. Dacia Nr. 126, Bl. E1, Sc. 2, Ap. 9 Craiova, Judeţul Dolj

Str. Dacia Nr. 126, Bl. E1, Sc. 2, Ap. 9 Craiova, Judeţul Dolj

0351177228

0766470788, 0743678910

58

Chinta Ionuţ

4673

Str. Unirii Nr. 14a, Ap. 60 Baia Mare, Judeţul Maramureş

Str. Unirii Nr. 14a, Ap. 60 Baia Mare, Judeţul Maramureş

 

0214024000

59

Miclaus Alexandru Vasile

4674

Str. Valea Roşie Nr. 1, Ap. 1 Baia Mare, Judeţul Maramureş

Str. Valea Roşie Nr. 1, Ap. 1 Baia Mare, Judeţul Maramureş

 

 

60

Duka Stela

4675

Str. Rasuri Nr. 9, Sectorul 2, Bucureşti

Str. Rasuri Nr. 9, Sectorul 2, Bucureşti

0214024000

 

61

Călin Nicoleta Mirabela

4676

Aleea Pieţei Nr. 1, Bl. P60, Sc. D, Et. 1, Ap. 51Videle, Judeţul Teleorman

Aleea Pieţei Nr. 1, Bl. P60, Sc. D, Et. 1, Ap. 51 Videle, Judeţul Teleorman

0214024000

 

62

Giurgean Gheorghe

4677

Satul Secusigiu Nr. 586 Secusigiu, Judeţul Arad

Satul Secusigiu Nr. 586 Secusigiu, Judeţul Arad

0214024000

0727839001

63

Iovescu Daniel

4678

Satul Giroc, Str. Dunărea Nr. 26b Giroc, Judeţul Timiş

Satul Giroc, Str. Dunărea Nr. 26b Giroc, Judeţul Timiş

0256464686, 0256499715

0740250988

64

Danet Gigi

4679

Str. Sold. Niculae Sebe Nr. 1, Bl. W2, Sc. C, Et. 2, Ap. 99, Sectorul 3, Bucureşti

Str. Sold. Niculae Sebe Nr. 1, Bl. W2, Sc. C, Et. 2, Ap. 99, Sectorul 3, Bucureşti

0213243519/ 0213111119

0745380091

65

Baba Veronica Laura

4682

Str. Elev Ştefănescu Ştefan Nr. 49, Bl. 422a, Sc. 1, Et. 4, Ap. 25, Sectorul 2, Bucureşti

Str. Elev Ştefănescu Ştefan Nr. 49, Bl. 422a, Sc. 1, Et. 4, Ap. 25, Sectorul 2, Bucureşti

 

0723237547

66

Basalic Dochiţa Doina

4683

Str. Brăilei Nr. 234, Bl. E5, Sc. 1, Et. 1, Ap. 5 Galaţi, Judeţul Galaţi

Str. Brăilei Nr. 234, Bl. E5, Sc. 1, Et. 1, Ap. 5 Galaţi, Judeţul Galaţi

0745305660

0745305660

67

Pană Nicoleta

4685

Aleea Moineşti Nr. 5, Bl. 20, Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sectorul 6, Bucureşti

Aleea Moineşti Nr. 5, Bl. 20, Sc. A, Et. 1, Ap. 4, Sectorul 6, Bucureşti

0213519861

0722535424

68

Carnuta Aurelian

4687

Str. Bahluiului Nr. 10, Bl. 147a, Sc. A, Et. 2, Ap. 10 Ploieşti, Judeţul Prahova

Str. Bahluiului Nr. 10, Bl. 147a, Sc. A, Et. 2, Ap. 10 Ploieşti, Judeţul Prahova

0344109052

0744286047, 0756169854

69

Juca Natalia-Coralia

4688

Str. Partizanilor Nr. 3, Bl. P7, Et. 3, Ap. 13 Şimleu Silvaniei, Judeţul Sălaj

Str. Partizanilor Nr. 3, Bl. P7, Et. 3, Ap. 13Şimleu Silvaniei, Judeţul Sălaj

 

0745383612

70

Aftene Simona

4689

Str. Ion Dragalina Nr. 2, Bl. C8b, Sc. 1, Et. 1, Ap. 7Galaţi, Judeţul Galaţi

Str. Ion Dragalina Nr. 2, Bl. C8b, Sc. 1, Et. 1, Ap. 7 Galaţi, Judeţul Galaţi

0236481297, 0236461680

0745125662

71

Balazs Elisabeta

4690

Str. Surorile Martir Caceu Nr. 50 Timişoara, Judeţul Timiş

Str. Surorile Martir Caceu Nr. 50 Timişoara, Judeţul Timiş

 

0742192088

72

Vîlcu Valerica

4691

Str. Mihail Sadoveanu Nr. 8, Bl. B1, Sc. 4, Et. 3, Ap. 74 Galaţi, Judeţul Galaţi

Str. Mihail Sadoveanu Nr. 8, Bl. B1, Sc. 4, Et. 3, Ap. 74 Galaţi, Judeţul Galaţi

0336805084

0741239089

73

Sotcan Eugenia Elena

4692

Str. Siderurgiştilor Nr. 5, Bl. Ps1a, Et. 3, Ap. 13 Galaţi, Judeţul Galaţi

Str. Siderurgiştilor Nr. 5, Bl. Ps1a, Et. 3, Ap. 13 Galaţi, Judeţul Galaţi

 

0740253054

74

Persa Alexandrina

4693

Calea Mănăştur Nr. 78, Ap. 23, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Calea Mănăştur Nr. 78, Ap. 23, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

 

0745892984

75

Ştefănescu Doina Cornelia

4695

Str. Sibiu Nr. 1, Bl. C5, Sc. 1, Et. 4, Ap. 17, Sectorul 6, Bucureşti

Calea Floreasca Nr. 55, Bl. Grand Offices, Et. 4, Sectorul 1, Bucureşti

0212302275

0723668160, 0723604640

76

Dragomir Gabriela

4696

Şos. Viilor Nr. 101, Bl. 1, Sc. 2, Et. 3, Ap. 45, Sectorul 5, Bucureşti

Şos. Viilor Nr. 101, Bl. 1, Sc. 2, Et. 3, Ap. 45, Sectorul 5, Bucureşti

 

0765524568

77

Ghiţă Costin Cătălin

4697

Str. Viilor Nr. 2, Bl. P16, Sc. A, Et. 3, Ap. 13, Piteşti, Judeţul Argeş

Aleea Valea Prahovei Nr. 1a, Bl. 825bis, Sc. 2, Et. 9, Ap. 83, Sectorul 6, Bucureşti

 

0722670857

78

Iordache Ionică-Lola

4698

Str. N. Iorga Nr. 4, Bl. 905a, Et. 1, Ap. 5 Iaşi, Judeţul Iaşi

Str. N. Iorga Nr. 4, Bl. 905a, Et. 1, Ap. 5 Iaşi, Judeţul Iaşi

0332466940

0744783694

79

Macacu Carmen Rodica

4699

Câmpia Libertăţii Nr. 42, Bl. B2, Sc. B, Et. 9, Ap. 78,Sectorul 3, Bucureşti

Câmpia Libertăţii Nr. 42, Bl. B2, Sc. B, Et. 9, Ap. 78, Sectorul 3, Bucureşti

02132440137

0726257207

80

Dinu Ştefania

4700

Str. Simion Bărnuţiu Nr. 12, Bl. A15, Sc. 1, Ap. 6 Brăila, Judeţul Brăila

Str. Simion Bărnuţiu Nr. 12, Bl. A15, Sc. 1, Ap. 6 Brăila, Judeţul Brăila

0239680194

0723283870

 

b) Înregistrarea de noi membri nonactivi:

 

Auditori financiari nonactivi

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa De Corespondenţă

Telefon

Mobil

0

1

2

3

4

5

6

1

Tomoiu Mariana-Mirela

4704

Bd. Alexandru Obregia Nr. 33, Bl. O3, Sc. 9, Ap. 345, Sectorul 4, Bucureşti

Bd. Alexandru Obregia Nr. 33, Bl. O3, Sc.9, Ap. 345, Sectorul 4, Bucureşti

0214201002, 0372151100

0726777139

2

Ivan Elena

4705

Aleea Saturn Nr. 7, Bl. E14, Sc. B, Et. 3, Ap. 15, Suceava, Judeţul Suceava

Aleea Saturn Nr. 7, Bl. E14, Sc. B, Et. 3, Ap. 15, Suceava, Judeţul Suceava

0230522937/106

0740808449

3

Zgreăban Emanuela-Veronica

4706

Str. Colentina Nr. 95, Bl. 93, Sc. 1, Et. 3, Ap. 15, Sectorul 2, Bucureşti

Str. Colentina Nr. 95, Bl. 93, Sc. 1, Et. 3, Ap. 15, Sectorul 2, Bucureşti

0212641680

0729858851

4

Bălănică Adriana

4707

Str. Buzoieşti Nr. 14, Bl. M33, Sc. 1, Et. 8, Ap. 53, Sectorul 5, Bucureşti

Str. Buzoieşti Nr. 14, Bl. M33, Sc. 1, Et. 8, Ap. 53, Sectorul 5, Bucureşti

0214208095

0723807114

5

Aparaschivei Florina

4712

Calea Moşilor Nr. 292, Bl. 38, Et. 3, Ap. 7, Sectorul 2, Bucureşti

Calea Moşilor Nr. 292, Bl. 38, Et. 3, Ap. 7, Sectorul 2, Bucureşti

 

0722338955/ 0731212910

6

Maican Victoriţa-Elena

4713

Str. Dorohoi Nr. 8, Bl. A10, Sc. 1, Et. 6, Ap. 25, Sectorul 4, Bucureşti

Str. Baia, Nr. 2a, Sectorul 1, Bucureşti

 

0722301880

7

Codreanu Iulian Lică

4715

Str. Spatarul Preda Nr. 20, Bl. 97a, Sc. 2, Et. 5, Ap. 57, Sectorul 5, Bucureşti

Str. Făt Frumos Nr. 5, Bl. P12, Sc. C, Et. 7, Ap. 66, Sectorul 5, Bucureşti

 

0723020025

8

Badea Elena Monica

4720

Str. Rotundă Nr. 8, Bl. Y2c, Sc. 3, Et. 3, Ap. 104, Sectorul 3, Bucureşti

Str. Rotundă Nr. 8, Bl. Y2c, Sc. 3, Et. 3, Ap. 104, Sectorul 3, Bucureşti

0213125888

0729090466

9

Hatos Amelia

4721

Str. Aurel Vlaicu Nr. 5, Ap. 28, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Str. Plopilor Nr. 48, Ap. 7, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

0264501318

0740505742

10

Dabija Petru Ciprian

4722

Str. Izvor Nr. 4, Bl. 642, Sc. A, Et. 4, Ap. 17, Iaşi, Judeţul Iaşi

Str. Izvor Nr. 4, Bl. 642, Sc. A, Et. 4, Ap. 17, Iaşi, Judeţul Iaşi

0332404105

0744833164

11

Iagăr Filofteia Daniela

4725

Str. Martir Vasile Balmus Nr. 32-44, Bl. 50, Sc. C, Et. 4, Ap. 9, Timişoara, Judeţul Timiş

Str. Martir Vasile Balmus Nr. 32-44, Bl. 50, Sc. C, Et. 4, Ap. 9, Timişoara, Judeţul Timiş

0356422409

0723626480

12

Chiţescu Iuliana Simona

4726

Str. Barbu Lăutaru Nr. 8, Bl. 24, Sc. A, Ap. 34, Sectorul 1, Bucureşti

Str. Sălcutei Nr. 14 Bis, Sectorul 1, Bucureşti

0216655693, 0212500115

0723615057/ 0751110220

13

Băjan Raduliana

4728

Str. Elena Caragiani Nr. 23-25, Bl. 12d, Sc. 1, Et. 3, Ap. 8, Sectorul 1, Bucureşti

Str. Elena Caragiani Nr. 23-25, Bl. 12d, Sc. 1, Et. 3, Ap. 8, Sectorul 1, Bucureşti

0212335656, 0214005078

0766328228

14

Cozma Ighian Diana Sabina

4729

Bd. Republicii Nr. 7, Ap. 17, Baia Mare, Judeţul Maramureş

Bd. Republicii Nr. 7, Ap. 17, Baia Mare, Judeţul Maramureş

0362803653

0751883206

15

Condurachi Corina Steluţa

4731

Str. Aurului Nr. 20, Bl. M1, Sc. B, Et. 2, Ap. 31, Sectorul 2, Bucureşti

Str. Aurului Nr. 20, Bl. M1, Sc. B, Et. 2, Ap. 31, Sectorul 2, Bucureşti

 

0744751616

16

Buzica Niculae-Cristian

4732

Calea Vitan Nr. 219, Bl. 10, Sc. 1, Ap. 3, Sectorul 3, Bucureşti

Calea Vitan Nr. 219, Bl. 10, Sc. 1, Ap. 3, Sectorul 3, Bucureşti

 

0724715612

17

Stoica Mihaela

4733

Aleea Ilioara Nr. 1, Bl. Pm29, Sc. C, Et. 3, Ap. 86, Sectorul 3, Bucureşti

Aleea Ilioara Nr. 1, Bl. Pm29, Sc. C, Et. 3, Ap. 86, Sectorul 3, Bucureşti

 

0742077333

18

Tilea Nicoleta Raluca

4734

Str. Nicolae Hagi Stoica Nr. 9, Et. 1, Ap. 2, Sectorul 2, Bucureşti

Str. Nicolae Hagi Stoica Nr. 9, Et. 1, Ap. 2, Sectorul 2, Bucureşti

 

0766342648

19

Cernat Flori Nicoleta

4735

Str. Ileana Cosânzeana Nr. 5, Bl. S36, Sc. A, Et. 1, Ap. 5, Sectorul 5, Bucureşti

Str. Ileana Cosânzeana Nr. 5, Bl. S36, Sc. A, Et. 1, Ap. 5, Sectorul 5, Bucureşti

0214116133, 0314241615

0726382574

20

Ivan Constanţa-Mariana

4737

Str. Plt. Petre Ionescu Nr. 9, Bl. X13, Sc. A, Ap. 15, Sectorul 3, Bucureşti

Str. Plt. Petre Ionescu Nr. 9, Bl. X13, Sc. A, Ap. 15, Sectorul 3, Bucureşti

0213454033, 0212121959

0740840361

21

Muller Victor-Octavian

4739

Str. Ciocârliei Nr. 1, Bl. C10, Ap. 64, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Str. Ciocârliei Nr. 1, Bl. C10, Ap. 64, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

0264418655, 0264410245

0722851014

22

Şerban Ionuţ

4740

Şos. Mihai Bravu Nr. 200, Bl. 103, Sc. 1, Ap. 2, Sectorul 3, Bucureşti

Şos. Mihai Bravu Nr. 200, Bl. 103, Sc. 1, Ap. 2,Sectorul 3, Bucureşti

 

0723136234

23

Pintican Marilena

4743

Str. Bârsăneşti Nr. 6, Bl. 154, Sc. 2, Et. 1, Ap. 48, Sectorul 6, Bucureşti

Str. Bârsăneşti Nr. 6, Bl. 154, Sc. 2, Et. 1, Ap. 48, Sectorul 6, Bucureşti

 

0722280572

24

Bratu Alina

4744

Şos. Iancului Nr. 27, Bl. 105d, Sc. A, Et. 9, Ap. 48, Sectorul 2, Bucureşti

Şos. Iancului Nr. 27, Bl. 105d, Sc. A, Et. 9, Ap. 48, Sectorul 2, Bucureşti

0212502035

0722381726, 0733915951

25

Niţă Maria Angelica

4746

Str. Petru Cercel Bl. 47b, Sc. A, Et. 1, Ap. 8, Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa

Str. Petru Cercel Bl. 47b, Sc. A, Et. 1, Ap. 8, Târgovişte Judeţul Dâmboviţa

 

0724265337

26

Marian Luana

4747

Str. Drumul Taberei Nr. 109, Bl. A7, Sc. A, Et. 2, Ap. 7, Sectorul 6, Bucureşti

Str. Drumul Taberei Nr. 109, Bl. A7, Sc. A, Et. 2, Ap. 7, Sectorul 6, Bucureşti

0217454444, 0318056694

0721029253

27

Şerban Roxana Elena

4748

Str. Vicina Nr. 3, Bl. 33, Sc. B, Et. 7, Ap. 102, Sectorul 5, Bucureşti

Str. Vicina Nr. 3, Bl. 33, Sc. B, Et. 7, Ap. 102, Sectorul 5, Bucureşti

0214248762

0721137476

28

Nedelcu Mariana

4751

Str. Poporului Nr. 141, Constanţa Judeţul, Constanţa

Str. Poporului Nr. 141, Constanţa, Judeţul Constanţa

0241636847

0721871202

29

Mate Ferenc

4754

Str. Maramureşului Nr. 213, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Str. Maramureşului Nr. 213, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

0264545613

0745006470, 0729111212

30

Marin Mirela Ionela

4757

Calea Vitan Nr. 107, Bl. V14b, Sc. 1, Et. 7, Ap. 29, Sectorul 3, Bucureşti

Calea Vitan Nr. 107, Bl. V14b, Sc. 1, Et. 7, Ap. 29, Sectorul 3, Bucureşti

0314254774

0731307738

31

Agache Manda Luci

4765

Str. Drumul Taberei Nr. 104, Bl. M17, Sc. A, Et. 6, Ap. 37, Sectorul 6, Bucureşti

Bd. 1 Mai Nr. 41, Bl. C16, Sc. 2, Et. 1, Ap. 41, Sectorul 6, Bucureşti

 

0727739439

32

Raţă Anda-Violeta

4773

Str. George Enescu Nr. 8, Bl. Gz3, Sc. B, Et. 3, Ap. 15, Suceava, Judeţul Suceava

Str. George Enescu Nr. 8, Bl. Gz3, Sc. B, Et. 3, Ap. 15, Suceava, Judeţul Suceava

 

0745323394

33

Cojocariu Adriana

4775

Str. Dihorului Nr. 2, Sectorul 5, Bucureşti

Str. Dihorului Nr. 2, Sectorul 5, Bucureşti

0214138820

0722467108

34

Busicescu Mariana

4776

Şos. Alexandriei Nr. 74, Bl. L11, Sc. A, Et. 1, Ap. 8, Sectorul 5, Bucureşti

Şos. Alexandriei Nr. 74, Bl. L11, Sc. A, Et. 1, Ap. 8, Sectorul 5, Bucureşti

 

0722880736

35

Popescu Alexandru Sebastian

4778

Str. Ştefan Cel Mare Nr. 230, Bl. 46, Sc. B, Et. 2, Ap. 34, Sectorul 2, Bucureşti

Str. Ştefan Cel Mare Nr. 230, Bl. 46, Sc. B, Et. 2, Ap. 34, Sectorul 2, Bucureşti

0213125888

0740088063, 0730015523

36

Hodorog Cristina

4779

Str. Sextil Puşcariu Nr. 1c, Bl. Q3, Sc. B, Ap. 27, Oradea, Judeţul Bihor

Str. Sextil Puşcariu Nr. 1c, Bl. Q3, Sc. B, Ap. 27, Oradea, Judeţul Bihor

0373514227

0742090459

37

Gogoriţă Claudia Rodica

4782

Şos. Olteniţei Nr. 115, Bl. 28, Sc. 1, Et. 3, Ap. 9, Sectorul 4, Bucureşti

Şos. Olteniţei Nr. 115, Bl. 28, Sc. 1, Et. 3, Ap. 9, Sectorul 4, Bucureşti

0314142006

0723659570

38

Stoichici Georgiana Florina

4783

Str. Amurgului Nr. 630, Sc. 1, Et. 2, Ap. 9, Popeşti-Leordeni, Judeţul Ilfov

Str. Amurgului Nr. 630, Sc. 1, Et. 2, Ap. 9, Popeşti-Leordeni, Judeţul Ilfov

 

0721307945

39

Popescu Aura

4787

Str. Valea Argeşului Nr. 5, Bl. C1, Sc. B, Et. 8, Ap. 69, Sectorul 6, Bucureşti

Intrarea Neptun Nr. 6, Domneşti, Judeţul Ilfov

 

0751278620

40

Savu Iuliana

4788

Str. Câmpia Libertăţii Nr. 46, Bl. 52, Sc. B, Et. 1, Ap. 33, Bucureşti

Str. Baia De Aramă Nr. 1, Bl. A, Sc. 1, Et. 6, Ap. 32, Sectorul 2, Bucureşti

0213189150

0726332870

41

Barbu Cristiana Mariana

4789

Şos. Gheorghe Ionescu Şişeşti Nr. 126 A, Ap. 004, Sectorul 1, Bucureşti

Şos. Gheorghe Ionescu Şişeşti Nr. 126 A, Ap. 004, Sectorul 1, Bucureşti

 

0723772326

42

Dinoci Mihai

4794

Satul Bascov, Bl. A6, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Bascov, Judeţul Argeş

Satul Bascov, Bl. A6, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Bascov, Judeţul Argeş

 

0745071989

43

Ardeleanu Camelia

4795

Str. Energiei Nr. 32, Sc. A, Ap. 22, Bacău, Judeţul Bacău

Str. Energiei Nr. 32, Sc. A, Ap. 22, Bacău, Judeţul Bacău

0234513352/ 0234510045

0745346121

44

Horga Iustina Oana

4672

Şos. Iancului Nr. 27, Bl. 105d, Sc. C, Et. 10, Ap. 143, Sectorul 2, Bucureşti

Şos. Iancului Nr. 27, Bl.105d, Sc. C, Et. 10, Ap. 143, Sectorul 2, Bucureşti

 

0724573837

45

Todirişcă Manuela

4680

Str. Tomis Nr. 342, Bl. C3, Sc. A, Et. 1, Ap. 5, Constanţa, Judeţul Constanţa

Str. Tomis Nr. 342, Bl. C3, Sc. A, Et. 1, Ap. 5, Constanţa, Judeţul Constanţa

0341442182

0723673968

46

Moraru Daniela Ioana

4681

Str. Câmpia Libertăţii Nr. 62, Bl. G14, Sc. A, Et. 2, Ap. 10, Sectorul 3, Bucureşti

Str. Câmpia Libertăţii Nr. 62, Bl. G14, Sc. A, Et. 2, Ap. 10, Sectorul 3, Bucureşti

0216488394, 0213153404

0723503040

47

Constantin Alexandru

4684

Str. Ion Mihalache Nr. 45, Bl. 16b+C, Sc. C, Et. 9, Ap. 86, Sectorul 1, Bucureşti

Str. Panduri Nr. 35, Bl. P1b, Sc. A, Et. 6, Ap. 25, Sectorul 5, Bucureşti

 

0770799358

48

Ifrim Carmen-Elena

4686

Str. Mihai Eminescu Nr. 53, Bl. C1, Sc. B, Et. 1, Ap. 28, Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ

Str. Mihai Eminescu Nr. 53, Bl. C1, Sc. B, Et. 1, Ap. 28, Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ

0233237203, 0233220210

0745048128

49

Morari Eugenia

4694

Str. Baba Novac Nr. 5, Bl. M1, Sc. 4, Et. 3, Ap. 44, Sectorul 3, Bucureşti

Str. Câmpia Libertăţii Nr. 33, Bl. 21, Sc. D, Et. 6, Ap. 145, Sectorul 3, Bucureşti

 

0740258107/ 0742580412

50

Sisca Adriana Aurelia

4701

Aleea Valea Salciei Nr. 2, Bl. M8, Sc. 2, Ap. 70, Sectorul 6, Bucureşti

Aleea Valea Salciei Nr. 2, Bl. M8, Sc. 2, Ap. 70, Sectorul 6, Bucureşti

0217784860

0721990213

51

Cicu Teodora

4702

Intrarea Reconstrucţiei Nr. 10, Bl. 29, Sc. 7, Et. 8, Ap. 297, Sectorul 3, Bucureşti

Str. Barajul Bicaz Nr. 11c, Bl. M32a, Ap. 121, Sectorul 3, Bucureşti

 

0728312795

 

            c) Schimbarea statutului:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Statut vechi

Statut nou

Data schimbării

1

Ion Daniela Paula

251

Activ

Nonactiv

2014-05-08

2

Melniciuc Elena

290

Activ

Nonactiv

2014-05-28

3

Răducu Anişoara

756

Activ

Nonactiv

2014-06-30

4

Bătrâncea Ioan

1053

Activ

Nonactiv

2014-06-25

5

Mustea Gabriel

1273

Nonactiv

Activ

2014-05-05

6

Chirilă Puiu Aurel

1364

Activ

Nonactiv

2014-05-19

7

Papaianopol Camelia Oana

1572

Nonactiv

Activ

2014-04-07

8

Ciolănel Florin

1697

Activ

Nonactiv

2014-04-01

9

Ion Marius Irinel

1707

Activ

Nonactiv

2014-05-08

10

Cirstulescu Ioana Gabriela

1769

Activ

Nonactiv

2014-05-21

11

Nistor Angelica

2059

Nonactiv

Activ

2014-06-30

12

Lupaşcu Elena Adina

2091

Activ

Nonactiv

2014-04-02

13

Ivan V. Mărioara

2290

Activ

Nonactiv

2014-05-16

14

Guliciuc Corina Nicoleta

2463

Activ

Nonactiv

2014-05-14

15

Sărac-Aldea Laura

2527

Activ

Nonactiv

2014-06-30

16

Predescu Marian

2805

Activ

Nonactiv

2014-04-07

17

Dumitrescu Mihaela Adriana

2872

Activ

Nonactiv

2014-04-07

18

Gherman Monica

3195

Activ

Nonactiv

2014-06-06

19

Biro Eniko-Eva

3211

Activ

Nonactiv

2014-06-13

20

Pintea Eugen

3234

Nonactiv

Activ

2014-04-01

21

Oprişan Claudia

3412

Nonactiv

Activ

2014-06-26

22

Ungureanu Elena

3534

Activ

Nonactiv

2014-06-16

23

Viciu Maria Magdalena

3584

Nonactiv

Activ

2014-05-23

24

Neculcea Viorica

3730

Activ

Nonactiv

2014-05-19

25

Staicu Andreea Ruxandra

3927

Nonactiv

Activ

2014-04-03

26

Iordan Luminiţa-Roxana

3951

Nonactiv

Activ

2014-04-03

27

Capotă Ana Cristina

4073

Activ

Nonactiv

2014-05-12

28

Radu Florica Mariana

4152

Activ

Nonactiv

2014-06-10

29

Lungu-Constantineanu I. Nela Mihaela

4340

Nonactiv

Activ

2014-06-20

30

Moise Cornelia Oana

4387

Activ

Nonactiv

2014-06-13

31

Secară Simona

4469

Nonactiv

Activ

2014-05-08

 

            d) Suspendaţi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Data de început şi data de încheiere a suspendării

1

Mihăilă Ion

587

2014-04-08-2017-04-07

2

Cucu Dumitru

953

2014-06-05-2017-06-04

3

Mazilu Maria-Adriana

4007

2014-05-12-2016-04-21

4

Stoica Anda Lavinia

3092

2014-03-18-2014-08-08

5

Lambrulescu Mariana

2807

2014-02-24-2016-01-02

6

Sipoş Camelia Ioana

4331

2014-03-26-2015-03-25

7

Trifan Cristina Livia

4596

2014-03-31-2015-03-16

8

Nicolaescu Ana

1088

2014-03-20-2016-03-19

9

Călin Marcela

516

2014-03-27-2016-03-26

10

Popescu Viorica Marilena

3014

2014-03-31-2017-03-30

11

Gheorghe Dumitru

2434

2014-03-31-2017-03-30

 

            e) Calitate retrasă:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Data retragerii calităţii

1

Papiu V. Marcela Elena

344

2014-04- 24

2

Maxim Georgeta

842

2014-04- 24

3

Moroi Achim

851

2014-04- 24

4

Grecu Eleonora

3475

2014-04- 24

5

Gavrilă Mariana-Mihaela

3937

2014-04- 24

6

Diaconescu Ştefan

816

2014-06- 26

7

Gheorghe Viorel

966

2014-06- 26

8

Gheorghe Mihaela

3965

2014-06- 26

9

Neacşu Radu

994

2014-06- 26

10

Pilica Dumitru

365

2014-02- 21

11

Avasilinei Iulian

1210

2014-02- 21

12

Ienciu Teodora

3393

2014-02- 21

 

            f) Alte modificări (adrese, date de contact etc.):

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de corespondenţă

Telefon

Mobil

0

1

2

3

4

5

6

1

Roşianu Eduard

1645

Satul Ciolpani, Str. Rozelor Nr. 7, Ciolpani, Judeţul Ilfov

Satul Ciolpani, Str. Rozelor Nr. 7, Ciolpani, Judeţul Ilfov

0212325492

0722300927

2

Miccio Stefano

1584

Str. Superiore Nr.6, Pordenone, Italia

Boscolo & Parteners Audit - S.R.L., Str. Popa Petre Nr. 5, Corp A, Et. 5, Biroul 501, Sectorul 2, Bucureşti

0312285115

 

3

Coman Oana-Cristina

3215

Şos. Străuleşti Nr. 45-53, Bl. D, Et. 2, Ap. 16, Sectorul 1 Bucureşti

Şos. Străuleşti Nr. 45-53, Bl. D, Et. 2, Ap. 16, Sectorul 1, Bucureşti

 

0747333029

4

Radu Simona Oana

1627

Str. 13 Septembrie Nr. 241, Bl. V6, Sc. 1, Et. 5, Ap. 21, Sectorul 5, Bucureşti

Str. 13 Septembrie Nr. 241, Bl. V6, Sc. 1, Et. 5, Ap. 21, Sectorul 5, Bucureşti

0311027499

0743139970, 0722456795

5

Damian Gabriela

2152

Str. Tony Bulandra Nr. 84, Sectorul 2, Bucureşti

Str. Tony Bulandra Nr. 84, Sectorul 2, Bucureşti

0314180990; 0314180991

0722244799

6

Boscolo Pompeo

1582

Str. Dante Nr. 5, Trieste, Italia

Boscolo & Parteners Audit - S.R.L., Str. Popa Petre Nr. 5, Corp A, Et. 5, Biroul 501, Sectorul 2, Bucureşti

0312285115

 

7

Tudor Gabriela

1673

Str. Stamate Costache Nr. 1, Bl. 8c, Sc. A, Ap. 35, Sectorul 4, Bucureşti

Str. Stamate Costache Nr. 1, Bl. 8c, Sc. A, Ap. 35, Sectorul 4, Bucureşti

 

0728539506

8

Marchetto Mauro

1583

Str. Vincenzo Bellini Nr. 3 Trieste, Italia

Boscolo & Partners Audit - S.R.L., Str. Popa Petre Nr. 5, Corp A, Et. 5, Biroul 501, Sectorul 2, Bucureşti

0312285115

026750115

9

Baboiu Vasilica

3521

Şos. Berceni Nr. 15, Bl. 27, Sc. A, Et. 3, Ap. 15, Sectorul 4, Bucureşti

Şos. Berceni Nr. 15, Bl. 27, Sc. A, Et. 3, Ap. 15,Sectorul 4, Bucureşti

0216366871

0721137246, 0730713002

10

Creţu Vasile-Dan

3194

Şos. Arcu Nr.85, Bl. Cl13, Tr. 1, Et. 3, Ap. 9, Iaşi, Judeţul Iaşi

Şos. Arcu Nr.85, Bl. Cl13, Tr. 1, Et. 3, Ap. 9, Iaşi, Judeţul Iaşi

0232262267, 0232244005

0745661111

11

Tudor Viorel

2950

Str. Dezrobirii, Bl. A30, Sc. 1, Et. 1, Ap. 3 Craiova, Judeţul Dolj

Str. Dezrobirii, Bl. A30, Sc. 1, Et. 1, Ap. 3, Craiova, Judeţul Dolj

0351418223, 0251419498

0752239773

12

Turchetto Roberto

1334

Conegliano, Via Aquileia Nr. 46, Treviso, Italia

Boscolo & Partners Audit - S.R.L., Str. Popa Petre Nr. 5, Corp A, Et. 5, Biroul 501, Sectorul 2, Bucureşti

0312285115

0722254702

13

Toni Laura-Roza

4192

Str. Ileana Cosânzeana Nr.10, Bl. P7, Sc. 2, Et. 5, Ap. 48, Sectorul 5, Bucureşti

Str. Dârzei Nr. A3, Crevedia, Judeţul Dâmboviţa

 

0745102217; 0730585901

14

Vasile Emilia

4217

Str. Vicina Nr. 8, Bl. 37, Sc. 1, Et. 2, Ap. 25, Sectorul 5, Bucureşti

Str. Splaiul Independenţei Nr.15, Sectorul 5, Bucureşti

 

0766230428

15

Breaz Mariana

4309

Bd. Unirii, Bl. 11d, Et. 5, Ap. 24 Buzău, Judeţul Buzău

Bd. Unirii, Bl. 11d, Et. 5, Ap. 24, Buzău, Judeţul Buzău

0238710301

0731200119

16

Păun Mariana

4646

Intrarea Pinului Nr. 23, Bl. 8, Ap. 7, Sectorul 6, Bucureşti

Str. Negustori Nr. 23-25, Et. 4, Biroul 3, Sectorul 2, Bucureşti

0213132616

0746773666

17

Roibu Cristian Stănel

4210

Bd. Mihai Viteazul Nr. 37, Bl. Z3, Sc. 4, Et. 4, Ap. 10, Drobeta-Turnu Severin, Judeţul Mehedinţi

Str. Anton Pann Nr. 1, Ap. 4a, Timişoara, Judeţul Timiş

 

0741042980

18

Ceauşescu Gheorghe

1331

Str. C. Brâncoveanu Nr. 3, Bl. D1, Sc. E, Ap. 18, Piteşti, Judeţul Argeş

Str. C. Brâncoveanu Nr. 3, Bl. D1, Sc. E, Ap. 18, Piteşti, Judeţul Argeş

0248216532

0722371437

 

2. Lista auditorilor financiari persoane juridice

a) Înregistrarea de noi membri:

 

Auditori financiari persoane juridice

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţiei

Adresa

Adresa de corespondenţă

Informaţii de contact

Persoana de contact

1

Fin Expert Consulting - S.R.L.

1211

Str. Virgil Madgearu Nr. 27a, în ansamblul rezidenţial Palladian, corpul de clădire B, Ap. 36, duplex, Et. 5 + Mansardă, Sectorul 1, Bucureşti

Str. Virgil Madgearu Nr. 27a, în ansamblul rezidenţial Palladian, corpul de clădire B, Ap. 36, duplex, Et. 5 + Mansardă, Sectorul 1, Bucureşti

0213114465;

office@fin-expert.ro

Furdui Manuela

2

Nicolae & Co Audit Services - S.R.L.

1212

Str. Borşa Nr. 25, Parter, Camera 1, Bl. 8f, Sc. 1, Ap. 2, Sectorul 1, Bucureşti

Str. Borşa Nr. 25, Parter, Camera 1, Bl. 8f, Sc. 1, Ap. 2, Sectorul 1, Bucureşti

0745068073;

nicolae.mantu@iragri.ro; nicolae.mantu@allimepest.ro

Mantu Nicolae

3

Audit Eco-Fin - S.R.L.

1213

Str. Traian Nr. 68, Camera 3, Braşov, Judeţul Braşov

Str. Traian Nr. 68, Camera 3, Braşov, Judeţul Braşov

0721672531;

analiza.brasov@gmail.com

Buhaiciuc Mihai

4

Royal Audit - S.R.L.

1214

Str. Iulian Antonescu Nr. 5, Bl. T20, Sc. A, Et. 2, Ap. 14, Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ

Str. Iulian Antonescu Nr. 5, Bl. T20, Sc. A, Et. 2, Ap. 14, Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ

0728913395;

mirela.micu24@yahoo.com

Micu Mirela

5

Green Project Consulting - S.R.L.

1215

Aleea Diham Nr. 2, Bl. B16, Sc. 1, Et. 4, Ap. 26, Camera 1, Sectorul 2, Bucureşti

Aleea Diham Nr. 2, Bl. B16, Sc. 1, Et. 4, Ap. 26, Camera 1, Sectorul 2, Bucureşti

0720077607;

cristinacobianu@yahoo.com

Cobianu Cristina

6

Sibexcon - S.R.L.

1216

Str. Secerătorilor Nr. 20, Sibiu, Judeţul Sibiu

Str. Secerătorilor Nr. 20, Sibiu, Judeţul Sibiu

0744796302;

sibexcon.sibiu@yahoo.com

Maiet Dorina Elena

7

Mrd Audit Consulting - S.R.L.

1217

Satul Moreni, Nr. Cad. 60423, Comuna Prisăcani, Judeţul Iaşi

Satul Moreni, Nr. Cad. 60423, Comuna Prisăcani, Judeţul Iaşi

0745140685;

mihaelamaneadumitriu@yahoo.com

Dumitriu Mihaela

8

Fia Grup '94 - S.R.L.

1218

Str. Luigi Cazzavillan Nr. 9, Parter, Ap. 1, Sectorul 1, Bucureşti

Str. Luigi Cazzavillan Nr. 9, Parter, Ap. 1, Sectorul 1, Bucureşti

0722616686;

office@fiacontabilitate.ro

Ionescu Florin Adrian

9

Countexp - S.R.L.

1219

Calea Bucureşti, Bl. A20, Sc. 1, Ap. 22, Craiova, Judeţul Dolj

Calea Bucureşti, Bl. A20, Sc. 1, Ap. 22, Craiova, Judeţul Dolj

0351401551; 0744621718;

office@countexp.ro,

boaba_ecaterina@countexp.ro

Boabă Ecaterina

10

Amediva Advice Audit - S.R.L.

1220

Str. Sibiel Nr. 3, Bl. E, Sc. A, Parter, Ap. 1, Sectorul 4, Bucureşti

Str. Sibiel Nr. 3, Bl. E, Sc. A, Parter, Ap. 1, Sectorul 4, Bucureşti

0723552636;

valentina_dascalu@yahoo.com

Dascălu Valentina

11

Ac Euroaudit - S.R.L.

1221

Str. Spicului Nr. 10, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Str. Spicului Nr. 10, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

0744563781;

corina_mihaela_danila@yahoo.com

Dănilă Corina Mihaela

12

Casa De Audit Banat - S.R.L.

1222

Str. Memorandului Nr. 87, Ap. 3, Timişoara, Judeţul Timiş

Str. Memorandului Nr. 87, Ap. 3, Timişoara, Judeţul Timiş

0724604111;

casadeaudit@gmail.com

Tămbălău Teodor Ion

13

Trust Auditor - S.R.L.

1223

Str. Traian Nr. 324a, Corp C1, Camera 1, Galaţi, Judeţul Galaţi

Str. Traian Nr. 324a, Corp C1, Camera 1, Galaţi, Judeţul Galaţi

0236416811 0722287195;

valizaharia@gmail.com

Zaharia Valentin

14

Centrul De Audit Sin - S.R.L.

1224

Fundac Strugurilor Nr. 25, Et. 1, Camera 7, Birou Iaşi, Judeţul Iaşi

Fundac Strugurilor Nr. 25, Et. 1, Camera 7, Birou Iaşi, Judeţul Iaşi

0332730681; 0740999917;

centruldeauditsin@gmail.com

Sincu Mihaela

 

            b) Suspendaţi:

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţiei

Data de început a suspendării

1

Ers Consulting - S.R.L.

653

2014-04-09

2

Kvn Audit - S.R.L.

938

2014-03-31

3

Team Consulting Audit - S.R.L.

1073

2014-03-11

 

            c) Calitate retrasă:

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţiei

Data retragerii calităţii

1

Audit Consult - S.R.L.

16

2014-04-24

2

Moco Mold - S.R.L.

78

2014-04-24

3

Anadin Consulting - S.R.L.

195

2014-04-24

4

Bil Audit - S.R.L.

249

2014-04-24

5

Adevaris Audit - Srl

590

2014-04-24

6

Lucky Societate De Audit Nicolae & Co - S.R.L.

713

2014-04-24

7

Indictio Prima - S.R.L.

730

2014-04-24

8

Focus Strategy - S.R.L.

736

2014-06-26

9

Contapet - S.R.L.

743

2014-04-24

10

Foqus Accounting - S.R.L.

791

2014-04-24

11

N.E.L.L. Expert - S.R.L.

958

2014-04-24

12

Relavia Expert - S.R.L.

1061

2014-04-24

13

Zitaluc - S.R.L.

1091

2014-04-24

14

Prime Capital Consulting - S.R.L.

1116

2014-04-24

15

Lm Consulting - S.R.L.

1119

2014-04-24

16

Crisar Impex - Srl

1126

2014-04-24

17

Dse Card Expert - S.R.L.

1181

2014-04-24

 

            d) Alte modificări (adrese, date de contact etc.)

 

Nr. crt.

Denumirea

Nr. autorizaţiei

Adresa

Adresa de corespondenţă

Informaţii de contact

Persoana de contact

1

Audit Trana J.T. - S.R.L.

1209

Str. Şelarilor Nr. 1, Sibiu, Judeţul Sibiu

Str. Şelarilor Nr. 1, Sibiu, Judeţul Sibiu

0269213283; 0744214477;

jtaudit@yahoo.com;

consultingsibiu@yahoo.com

Trana Jan

2

Phoenix Audit Company - S.R.L.

682

Str. Pădureţu Nr. 5, Et.1, Ap. 7, Camera 2, Sectorul 6, Bucureşti

Str. Pădureţu Nr. 5, Et. 1, Ap. 7, Camera 2, Sectorul 6, Bucureşti

0311027405; 0722291046;

mmedrea@gmail.com;

office@contconsultoffice.ro

Medrea Mariana

3

Account Capital - S.R.L.

960

Str. Buzeşti Nr. 61, Bl. A6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 41, Sectorul 1, Bucureşti

Str. Buzeşti Nr. 61, Bl. A6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 41, Sectorul 1, Bucureşti

0213130011; 0729500496; 0724739050;

doina.amd@gmail.com;

account.capital@yahoo.com

Rădulescu Doina

4

Quark Consulting - S.R.L.

63

Str. George Mihail Zamfirescu Nr. 3, Et. 1, Camera 2, Sectorul 6, Bucureşti

Str. George Mihail Zamfirescu Nr. 3, Et. 1, Camera 2, Sectorul 6, Bucureşti

0213123949; 0722589214;

office@quarkconsulting.ro

Gavrilescu Daniela Ana

5

B.V. Consulting - S.R.L.

146

Str. Griviţei Nr. 32 Târgu Jiu, Judeţul Gorj

Str. Griviţei Nr. 32 (Complex Comercial Runcu), Târgu Jiu, Judeţul Gorj

0253211850; 0353803916; 0744635845;

info@bvc.ro

Buşoi V. Virgiliu-Damian

6

Fin Audit - S.R.L.

395

Str. Dr. Savini Nr. 8, Bl. H4, Sc. A, Et. 1, Ap. 2, Iaşi, Judeţul Iaşi

Str. Dr. Savini Nr. 8, Bl. H4, Sc. A, Et. 1, Ap. 2, Iaşi, Judeţul Iaşi

0745607090;

expertcarmenbucur@yahoo.com

Bucur Carmen Anca

7

Study Project - S.R.L.

734

Str. Mendeleev Nr. 43, Ap. 2, Sectorul 1, Bucureşti

Str. Mendeleev Nr. 43, Ap. 2, Sectorul 1, Bucureşti

0311070679; 0722656194;

georgeta_bocan@yahoo.com;

georgeta.bocan@study-project.ro

Bocan Georgeta

8

Miron Cont-Audit - S.R.L.

1203

Str. Decebal Nr. 14, Bl. B3, Sc. B, Et. P, Ap. 3, Iaşi, Judeţul Iaşi

Str. Decebal Nr. 14, Bl. B3, Sc. B, Et. P, Ap. 3, Iaşi, Judeţul Iaşi

0332434519; 0740547022; 0766337455;

office@contabilitate-iasi.ro

Cârtiţe Dorel

9

Ernst & Young Support Services -S.R.L.

1127

Bd. Ion Mihalache Nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, Et. 17 Şi 22, Sectorul 1, Bucureşti

Bd. Ion Mihalache Nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, Et. 17 Şi 22, Sectorul 1, Bucureşti

0213107193; 0214024000;

office@ro.ey.com

Catea Roxana Mihaela

10

Ernst & Young Assurance Services - S.R.L.

77

Bd. Ion Mihalache, Nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, Et. 21, Sectorul 1, Bucureşti

Bd. Ion Mihalache Nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, Et. 21, Sectorul 1, Bucureşti

0214024000; 0214024047;

office@ro.ey.com;

mirela.nicolescu@ro.ey.com

Nicolescu Mirela

11

Bprg Expert - S.R.L.

1078

Str. Nicolae Filipescu Nr. 31, Sectorul 2, Bucureşti

Şos. Ştefăneşti Nr. 118, Bl. 8, Sc. 2, Et. 5, Ap. 63, Voluntari, Judeţul Ilfov

0746090425;

razvan.gheorghe.bunea@gmail.com

Gheorghe-Bunea Răzvan

12

Mgm Best Audit Finance - S.R.L.

988

Str. Baba Novac Nr. 29, Mansardă, Camera 3, Constanţa, Judeţul Constanţa

Str. Baba Novac Nr. 29, Mansardă, Camera 3, Constanţa, Judeţul Constanţa

0241670640; 0744528150; 0723619934;

mgm.audit@yahoo.com

Zlotea Georgiana

13

V.B. Account & Consulting - S.R.L.

1208

Str. Aurora Nr. 17, Bl. 17, Et. P, Ap. 3 Focşani, Judeţul Vrancea

Str. Aurora Nr. 17, Bl. 17, Et. P, Ap. 3 Focşani, Judeţul Vrancea

0237211232; 0237210787; 0720068538;

prolexconsulting@yahoo.com

Budeanu Viorel

14

Midconsulting - S.R.L.

881

Str. De Mijloc Nr. 127, Sc. A, Parter, Ap. 1, Camera 1, Braşov, Judeţul Braşov

Str. De Mijloc Nr. 127, Sc. A, Parter, Ap. 1, Camera 1, Braşov, Judeţul Braşov

0268312841; 0722582285;

ioan_manea@hotmail.com

Manea Ioan

15

Alsta Expert - S.R.L.

1202

Str. Anastasie Panu Nr. 20, Bl. C15, Sc. 2, Et. P, Ap. 38, Sectorul 3, Bucureşti

Str. Anastasie Panu Nr. 20, Bl. C15, Sc. 2, Et. P, Ap. 38, Sectorul 3, Bucureşti

0213807370; 0723341610;

office@stafie.ro

Stafie Ana Maria

16

Accordserve Advisory - S.R.L.

110

Str. Oiţelor Nr. 7, Et. 1, Ap. 3, Sectorul 4, Bucureşti

Str. Oiţelor Nr. 7, Et. 1, Ap. 3, Sectorul 4, Bucureşti

0213161047; 0722232925; 0727333388;

contact@dfkro.com

Manea Mihaela Maria

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea unor regulamente emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1)lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1)şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 20 august 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - La alineatul (1) al articolului 65 din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 şi 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“b) pentru persoane juridice:

1. denumirea, codul unic de înregistrare (CUI pentru persoane juridice române sau cod unic similar pentru persoane juridice străine), sediul social ori noţiunea echivalentă din legislaţia aplicabilă, pentru persoane juridice străine, ţara, telefonul, faxul, adresa de e-mail;

2. număr de ordine în Registrul Comerţului, numărul contractului de custodie, dacă este cazul;

3. numele reprezentantului legal, în măsura în care este furnizat de persoana juridică, sau numele persoanei autorizate;

c) pentru deţinătorii fără personalitate juridică: denumirea entităţii, datele de identificare şi de contact ale reprezentantului legal, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia; reprezentantul autorizat poate fi şi intermediarul autorizat care deţine conturile de instrumente financiare deschise în numele clienţilor persoanei juridice;”.

Art. II. - Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), după litera a) se introduce O nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) agent de plată - o instituţie financiară sau, după caz, depozitarul valorilor mobiliare, prin intermediul căruia emitentul ori ofertantul îşi îndeplineşte obligaţiile de plată în bani faţă de deţinătorii de instrumente financiare;”.

2. La articolul 2 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;”.

3. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Prospectul/Documentul de ofertă publică de valori mobiliare este întocmit cel puţin în limba română, cu respectarea, în cazul prospectului, a prevederilor art. 49 alin. (33)-(5).”

4. La articolul 7, alineatele (1) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Perioada de derulare a unei oferte publice de vânzare nu depăşeşte 12 luni.

(11) Perioada în care se pot subscrie acţiuni în cadrul exercitării dreptului de preferinţă nu este mai mică de o lună de la data stabilită în prospectul/prospectul proporţionat de ofertă, dată ulterioară datei de înregistrare şi datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor sau a consiliului de administraţie/directoratului în Monitorul Oficial al României. Prevederile art. 30 se aplică în mod corespunzător şi în cazul oferirii de acţiuni în vederea exercitării dreptului de preferinţă.”

5. La articolul 17 alineatul (1) litera d), punctul 4 se abrogă.

6. La articolul 17 alineatul (1) litera d), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5. declaraţia membrilor consiliului de administraţie/organului statutar din care să reiasă dacă, până la data depunerii cererii de aprobare a prospectului, au fost formulate opoziţii sau dacă hotărârea privind respectiva emisiune a fost atacată în justiţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;”.

7. La articolul 17 alineatul (1), literele j) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„j) copia contractului de intermediere;

…………………………………………………………………………………………….

p) declaraţia ofertantului privind preţul cerut în cadrul ofertei, dacă este cazul, sau declaraţia privind criteriile şi/sau condiţiile pe baza cărora preţul va fi determinat, precum şi valoarea maximă a acestuia care vor fi depuse la A.S.F. obligatoriu în plic închis şi sigilat.”

8. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În vederea aprobării prospectului de ofertă publică de vânzare ce urmează să fie publicat, ofertantul are obligaţia să depună la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F, şi dovada publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României (copie din Monitorul Oficial al României), dovadă care poate fi depusă şi ulterior depunerii cererii de aprobare a prospectului.”

9. La articolul 17 alineatul (3), litera c) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“c) desfăşurarea oricăror altor operaţiuni în legătură cu valorile mobiliare obiect al ofertei, cu excepţia activităţilor de solicitare a intenţiei de investiţie.”

10. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“(2) Criteriul de alocare a valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice trebuie să fie precizat în cadrul prospectului de ofertă. Decizia privind criteriul de alocare, precum şi alocarea efectivă a valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice aparţin în mod exclusiv emitentului, în cazul ofertelor publice primare, respectiv ofertantului, în cazul ofertelor publice secundare.”

11. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Oferta se consideră închisă la data expirării perioadei de derulare prevăzută în prospectul de ofertă sau la data închiderii anticipate conform prevederilor din prospect.”

12. La articolul 35, alineatul (3) se abrogă.

13. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Prospectul de ofertă publică primară de vânzare purtând viza A.S.F. şi notificarea privind rezultatele ofertei publice se depun la ORC, ca anexe la cererea de înscriere de menţiuni privind modificarea capitalului social, după încheierea ofertei publice şi realizarea operaţiunilor de decontare.

(2) Operaţiunile de înregistrare la ORC nu afectează rezultatele ofertei publice, astfel cum au fost notificate A.S.F. În conformitate cu art. 35.”

14. La articolul 45, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Deţinătorii de obligaţiuni îşi exercită dreptul de opţiune la conversia în acţiuni ale emitentului potrivit celor stabilite de emitent, în termenii şi condiţiile obligaţiunilor.”

15. La articolul 49, alineatele (33), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(33) În cazul în care un emitent pentru care România este stat membru de origine intenţionează efectuarea unei oferte publice de vânzare/solicită admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată numai din România, prospectul este întocmit cel puţin în limba română, cu excepţia cazului în care A.S.F. Îşi dă acordul cu privire la întocmirea prospectului într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional,

(4) în cazul în care un emitent de valori mobiliare pentru care România este stat membru de origine intenţionează efectuarea unei oferte publice de vânzare/solicită admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România şi din unul sau mai multe state membre, prospectul de ofertă este întocmit în limba română, cu excepţia cazului în care A.S.F. Îşi dă acordul cu privire la întocmirea prospectului într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional. De asemenea, prospectul de ofertă trebuie să fie făcut disponibil fie într-o limbă acceptată de autorităţile competente din fiecare stat membru gazdă, fie, după caz, într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional, în conformitate cu alegerea făcută de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacţionare, dacă este cazul.

(5) în cazul în care admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a unor valori mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital, a căror valoare nominală unitară este cel puţin echivalentul în lei a 100.000 euro, este solicitată în România şi/sau, după caz, în unul ori mai multe state membre, prospectul se întocmeşte fie într-o limbă acceptată de autorităţile competente ale statului membru de origine şi ale statelor membre gazdă, fie într-o limbă de circulaţie internaţională folosită în domeniul financiar, în conformitate cu alegerea făcută de emitent, ofertant ori persoana care solicită admiterea la tranzacţionare, după caz.”

16. La articolul 49, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în toate cazurile în care oferta publică de vânzare/admiterea la tranzacţionare a unor valori mobiliare este realizată în România, este obligatorie existenţa unui rezumat în limba română.”

17. La articolul 74, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Ulterior aprobării de către A.S.F., anunţul prevăzut la alin. (13) este adus la cunoştinţa publicului prin intermediul pieţei pe care se tranzacţionează, prin publicare pe website-ul A.S.F. şi în două ziare financiare de circulaţie naţională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării şi se publică ulterior în Buletinul A.S.F

(3) Simultan cu publicarea anunţului conform alin. (2), acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, transmite depozitarului instrumentelor financiare respective informaţiile privind procedura de retragere, în format electronic.”

18. La articolul 74, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Acţiunile respectivului emitent sunt suspendate de la tranzacţionare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunţului conform alin. (2).”

19. La articolul 74, alineatele (7)-(14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(7) Acţionarii existenţi sunt obligaţi să vândă acţiunile deţinute către acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Depozitarul instrumentelor financiare furnizează intermediarului lista acţionarilor la sfârşitul zilei de decontare aferentă ultimei zile de tranzacţionare, menţionând în cadrul acesteia acţionarii ale căror deţineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare.

(9) Plata acţiunilor înregistrate în conturile globale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare şi transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor plătite, către acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează în ziua lucrătoare următoare furnizării listei acţionarilor. Responsabilitatea efectuării plăţilor către acţionarii îndreptăţiţi revine participanţilor în ale căror conturi globale suni înregistraţi acţionarii, conform contractelor încheiate cu depozitarul instrumentelor financiare.

(10) Acţionarii ale căror deţineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul depozitarului instrumentelor financiare pot comunica intermediarului modalitatea aleasă pentru realizarea plăţii acţiunilor ce le deţin, respectiv mandat poştal cu confirmare de primire sau transfer bancar, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului menţionat la alin. (13). În cazul în care o asemenea comunicare nu este făcută către intermediar, acesta efectuează plata acţiunilor prin mandat poştal cu confirmare de primire la adresa acţionarului menţionată în structura consolidată a acţionariatului emitentului prevăzută la alin. (8).

(11) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (10), intermediarul efectuează plăţile către acţionarii îndreptăţiţi.

(12) În situaţia în care sumele plătite acţionarilor sunt returnate intermediarului, acesta le depune într-un cont deschis de acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la o bancă autorizată de Banca Naţională a României în favoarea acţionarilor care nu au încasat contravaloarea acţiunilor.

(13) Dovada realizării plăţilor către acţionarii îndreptăţiţi şi a constituirii contului menţionat la alineatul anterior este transmisă entităţii care ţine evidenţa acţionarilor emitentului în vederea efectuării transferului de proprietate asupra acţiunilor plătite, către acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de la alin. (11).

(14) Transferul dreptului de proprietate este efectuat în maximum 4 zile lucrătoare de la primirea documentelor menţionate la alin. (13).”

20. La articolul 74, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alineatele (15) şi (16), cu următorul cuprins:

“(15) În termen de maximum două zile lucrătoare de la Operarea transferului prevăzut la alin. (14), intermediarul notifică A.S.F. cu privire la finalizarea procedurii aferente retragerii acţionarilor şi transmite anexat dovada efectuării transferului de proprietate către acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 206 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea retragerii de la tranzacţionare a societăţii emitente.

(16) Iniţierea procedurii conform prezentului articol împiedică iniţierea procedurii prevăzute la art. 75.”

21. La articolul 89 alineatul (3) litera h), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5. persoana care solicită admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România întocmeşte un document sintetizat disponibil publicului în limba română, cu excepţia cazului în care A.S.F. Îşi dă acordul cu privire la întocmirea documentului într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional, ce va conţine cel puţin informaţiile prevăzute la pct. 7;”.

22. La articolul 89, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Persoana care solicită operatorului pieţei reglementate respective admiterea la tranzacţionare înaintează A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, însoţită de următoarele:

a) prospectul privind admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;

b) hotărârea organului statutar care a aprobat admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare pe o piaţă reglementată, precum şi documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 2-6;

c) în cazul în care este obligatorie publicarea prospectului: 1. documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c)-o), în cazul în care admiterea la tranzacţionare este ulterioară derulării unei oferte publice, pentru care nu a fost întocmit şi publicat un prospect;

2. documentele menţionate la art. 17 alin. (1) lit. e)-g), k) şi m), precum şi contractul încheiat cu intermediarul, în cazul în care admiterea la tranzacţionare nu este precedată de derularea unei oferte publice.”

23. La articolul 89, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:

“(61) Ulterior depunerii cererii prevăzute la alin. (6) şi în vederea aprobării de către A.S.F. a prospectului, persoana care solicită admiterea la tranzacţionare va transmite la A.S.F. şi acordul de principiu al operatorului unei pieţe reglementate privind admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare.

(62) Cererea de aprobare a prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare conform alin. (6) va fi cumulată cu cererea de aprobare a prospectului în vederea desfăşurării unei oferte publice de vânzare, potrivit dispoziţiilor art. 17. În acest caz, documentele relevante se depun o singură dată.”

24. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 94. - (1) Emitentul/Ofertantul (în cazul în care este diferit de emitent) valorilor mobiliare care au făcut obiectul unui prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată are obligaţia să depună la operatorul de piaţă o cerere provizorie de admitere la tranzacţionare, împreună cu prospectul întocmit în vederea admiterii, odată cu înaintarea către A.S.F. a cererii de aprobare a prospectului.

(2) Decizia operatorului de piaţă cuprinzând acordul de principiu cu privire la admiterea la tranzacţionare, depusă la A.S.F. În conformitate cu art. 89 alin. (61), produce efecte de la data emiterii acesteia, cu excepţia cazului în care admiterea la tranzacţionare se realizează ulterior derulării unei oferte publice al cărui prospect se publică, situaţie în care respectiva decizie a operatorului de piaţă produce efecte numai după încheierea cu succes a ofertei şi emiterea aprobării finale de admitere de către operatorul pieţei reglementate, în baza cererii prevăzute la alin. (3).

(3) în termen de cel mult 13 zile lucrătoare de la data de închidere a ofertei sau, în cazul în care nu a fost derulată o ofertă, de Sa data aprobării de către A.S.F. a prospectului, însă nu mai târziu de 3 zile lucrătoare anterior datei propuse pentru admiterea la tranzacţionare, emitentul/ofertantul (în cazul în care este diferit de emitent) depune la operatorul pieţei reglementate cererea finală pentru admiterea la tranzacţionare.”

25. La articolul 95, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 95. - (1) Emitentul/Ofertantul publică într-un cotidian de circulaţie naţională un anunţ cu privire la aprobarea/respingerea cererii de admitere, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării de către operatorul de piaţă a deciziei cu privire la cererea de admitere la tranzacţionare, emisă în baza cererii prevăzute la art. 94 alin. (3), însă nu mai târziu de data admiterii la tranzacţionare a valorilor mobiliare care au făcut obiectul cererii, în caz de aprobare a acesteia.”

26. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 101. - (1) Valorile mobiliare în legătură cu care a fost întocmit şi aprobat de A.S.F. un prospect în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt înregistrate la A.S.F. În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii la A.S.F. de către emitent a unei cereri în acest sens.

(2) Cererea de înregistrare a valorilor mobiliare prevăzută la alin. (1) se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii către A.S.F. a notificării privind rezultatele ofertei publice, în cazul în care există condiţii de închidere cu succes a ofertei, sau de la publicarea prospectului, în cazul în care nu a fost derulată o ofertă publică. Prin ofertă încheiată cu succes se înţelege oferta în urma căreia sunt îndeplinite condiţiile impuse prin prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, referitoare la numărul minim de subscriitori în cadrul ofertei, valoarea totală minimă a subscrierilor realizate în cadrul ofertei, precum şi alte asemenea condiţii.”

27. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 103. - (1) Modificarea caracteristicilor sau numărului de valori mobiliare dintr-o anumită clasă, deja admise la tranzacţionare (divizarea sau consolidarea valorii nominale, majorarea sau reducerea capitalului social etc.), este înregistrată de instituţiile pieţei reglementate (sistemului alternativ de tranzacţionare) în baza certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare emis de A.S.F în conformitate cu menţiunile înscrise în certificatul constatator emis de ORC.

(2) Emitenţii de valori mobiliare au obligaţia să transmită la A.S.F. certificatul constatator emis de ORC, din care să rezulte noile caracteristici ale valorilor mobiliare sau modificarea capitalului social, nu mai târziu de ziua lucrătoare următoare datei înregistrării la ORC a menţiunilor respective.

(3) Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare este emis de A.S.F. În termen de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii certificatului constatator emis de ORC prevăzut la alin. (2) şi a declaraţiei consiliului de administraţie în care să se precizeze dacă la hotărârea adunării generale a acţionarilor corespunzătoare s-a făcut opoziţie sau dacă aceasta a fost atacată în justiţie, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare emis de A.S.F. trebuie să fie ridicat de emitent în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă de emiterea lui.

(5) Emitentul are obligaţia să transmită certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare către instituţiile pieţei în termen de maximum 48 de ore de la data ridicării acestuia de la A.S.F.”

28. La articolul 113 litera G, litera a) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) valoarea dividendului pe acţiune, ex date, data de înregistrare şi data plăţii dividendului, stabilite de adunarea generală a acţionarilor;”.

29. La articolul 113 litera G, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care adunarea generală extraordinară a acţionarilor/consiliul de administraţie aprobă emisiunea unor noi acţiuni, în cadrul hotărârilor aferente sunt specificate şi detalii referitoare la distribuire, subscriere, renunţare sau conversie, perioada de timp aferentă subscrierii, modalităţile de plată, ex date, data de înregistrare, data plăţii, inclusiv detalii referitoare la agentul de plată, precum şi locul în care se realizează respectivele operaţiuni.”

30. La articolul 117 litera D, alineatul (1) se modifică şl va avea următorul cuprins:

(1) în cazul plăţii dobânzilor, al exercitării unor drepturi de conversie, schimb, subscriere, în cazul anulării (dispariţiei) unor drepturi sau al rambursării împrumuturilor, societatea publică comunicate de presă în cel puţin un cotidian de difuzare naţională, în care specifică detalii cu privire la respectiva operaţiune, precum perioada de timp, data plătii şi modalităţile de plată, inclusiv detalii referitoare la agentul de plată, precum şi locurile în care plata se va desfăşura.”

31. La articolul 120, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul plăţii dobânzilor sau al rambursării împrumuturilor, emitentul publică comunicate de presă în cel puţin un cotidian de difuzare naţională, în care specifică detalii cu privire la respectiva operaţiune, inclusiv perioada de timp, datele plăţilor, locurile şi modalităţile de plată şi agentul de plată.”

32. După secţiunea 1 a capitolului IV din titlul IV se introduce o nouă secţiune, secţiunea 11, cuprinzând articolele 1292 şi 1293, cu următorul cuprins:

“SECŢIUNEA 11

Dispoziţii speciale privind hotărâri ale organelor societare

Art. 1292. - (1) Odată cu aprobarea unei hotărâri a organelor societare, adunarea generală va stabili detaliile referitoare la desfăşurarea respectivei hotărâri, inclusiv, exdate, data de înregistrare, data plăţii şi preţul la care vor fi compensate fracţiunile de instrumente financiare rezultate în urma aplicării algoritmului specific hotărârii respective.

(2) Simultan cu rapoartele întocmite şi transmise conform reglementărilor A.S.F. şi ale pieţelor pe care se tranzacţionează instrumentele financiare emise de aceştia, emitenţii trebuie să transmită depozitarului central cu care emitentul are contract de registru informaţii privind reprezentantul legal, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi orice modificări şi/sau actualizări aduse acestora, dacă este cazul, în format electronic standardizat, conform regulilor emise în acest sens de către acesta.

Art. 1293. - (-1) Data plăţii trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare.

(2) în cazul dividendelor, adunarea generală a acţionarilor va stabili data plăţii o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor.

(3) în cazul plăţii dobânzilor şi/sau rambursării împrumutului, emitentul va stabili data plăţii o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare aferente fiecărei plăţi, la care sunt identificate persoanele îndreptăţite să încaseze sumele plătite.”

Art. III. - Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 103 şi 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, vor fi acceptate dacă sunt în limba engleză sau în traducere autorizată în limba română ori engleză.”

2. La articolul 56, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Firmele de investiţii din statele membre şi sucursalele acestora se înscriu în Registrul A.S.F., conform prevederilor reglementărilor specifice aplicabile emise de A.S.F.”


3. La articolul 110, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Documentul de prezentare poate include o trimitere la pagina de internet a intermediarului unde se regăsesc informaţiile ce trebuie furnizate clientului sau potenţialului client în conformitate cu informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), d), e), h), J*) Şi o).”

Art. IV. - Alineatul (4) al articolului 12 din Regulamentul nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 83/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 11 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Documentele prezentate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, vor fi acceptate dacă sunt în limba română ori engleză, iar documentele prezentate în altă limbă decât română sau engleză vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română ori engleză, în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă decât limba română sau engleză.”

Art. V. - Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 25 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:

“e) dată de înregistrare - data calendaristică stabilită de adunarea generală a acţionarilor, care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor;

f) exdate - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;

g) data plăţii - data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deţinerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.”

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Fără a aduce atingere cerinţelor suplimentare privind notificarea sau publicarea convocatorului prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de prezentul regulament, societatea este obligată să efectueze convocarea menţionată la alin. (1) şi (2) printr-o modalitate care să garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu, cel puţin În limbile română şi engleză.”

3. La articolul 5, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“11. propunerea privind data de înregistrare şi, dacă este cazul, propunerea privind exdate şi data plăţii.”

4. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Societatea are obligaţia ca, pe toată perioada care începe cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale şi până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziţia acţionarilor pe website-ul său cel puţin următoarele informaţii, disponibile cel puţin în limbile română şi engleză:”.

5. La articolul 111, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 111. - (1) în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de la depozitarul central.”

6. La articolul 14, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Un acţionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.”

7. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţi, iar o asemenea desemnare poate fi transmisă către societate, în limba română şi/sau într-o limbă de largă circulaţie în domeniul financiar internaţional, doar în scris. Pe lângă această condiţie deforma, desemnarea unui reprezentant, notificarea desemnării reprezentantului adresată societăţii şi formularea instrucţiunilor de vot pentru reprezentant pot fi supuse exclusiv acelor condiţii de formă care sunt necesare pentru a asigura identificarea acţionarului şi reprezentantului, respectiv pentru a asigura posibilitatea verificării conţinutului instrucţiunilor de vot şi numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivelor respective. Pentru a asigura verificarea este suficientă depunerea în original a împuternicirii emise de persoana înregistrată ca acţionar, însoţită de copia unui act de identitate al reprezentantului.”

8. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Societăţile au obligaţia să dea acţionarilor posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de adunarea generală. Votul prin corespondenţă nu poate fi condiţionat decât prin cerinţe şi constrângeri necesare identificării acţionarilor şi numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivului respectiv.”

9. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.”

Art. VI. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 21 august 2014.

Nr. 13.

 

 


AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 14, precum şi ale art. 18 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 20 august 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - Anexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctele 1, 3, 41, 5.7.7, 6.4 şi 6.12 se modificaşi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.

Precizări

(operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului (lei)/cotei

(%)

„1.

Cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare care fac obiectul reglementării şi/sau supravegherii Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., derulate pe pieţe reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare (SAT), suportată de către cumpărător, cu excepţia tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate

a) Cotă din valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), d) şi e)

a) 0,06%

b) Cotă din valoarea tranzacţiilor derulate pe pieţele reglementate şi/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare, de către intermediarii care au calitate de Market Maker în raport cu un instrument financiar

b) 0,04%

c) Cotă din valoarea tranzacţiilor derulate cu instrumente financiare de tip ETF (Exchange Traded Fund) pe pieţele reglementate şi/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare

c) 0,04%

d) Cotă din valoarea tranzacţiilor:

 

- d1) cu obligaţiuni, inclusiv cele convertibile în acţiuni;

d1) 0,02%

- d2) cu drepturi de preferinţă;

d2) 0,04%

- d3) cu drepturi de alocare.

d3) 0,04%

e) Cotă din valoarea tranzacţiilor cu titluri de stat

e) 0%

…………………………………………………………………..

3.

Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare

a) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare*)

 

a) Nivel minim*) 0,3%

Nivel de regularizare**) 0,5%

*) Nu se aplică în cazul;

1. ofertelor publice de vânzare a unor acţiuni deţinute, în numele alaiului român, de către o instituţie publică;

2. ofertelor publice de vânzare de obligaţiuni emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

**) Nivelul de regularizare este de 0,35%, în cazul unei oferte publice de vânzare a unor acţiuni deţinute, în numele statului român, de către o instituţie publică.

 b) Cotă din valoarea ofertei publice de vânzare în vederea admiterii la tranzacţionare pe pieţe reglementate şi sisteme alternative de tranzacţionare*)

*) Se aplică în cazul ofertelor publice pentru care se aprobă un prospect de către A.S.F., inclusiv în cazul ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine şi care intenţionează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacţionare pe o piaţă dintr-un stat membru, altul decât România.

b) Nivel minim 0%

Nivel de regularizare 0,1 %***)

***) Nivelul de regularizare este de 0,05%, în cazul obligaţiunilor corporative, al obligaţiunilor emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cazul titlurilor de stat.

 

 

c) Cotă din valoarea ofertei publice menţionate la art. 15 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare,  aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

c) 0,1% din valoarea ofertei publice

 

 

 

d) Cotă din valoarea ofertelor publice menţionate la art. 15 alin. (3) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, care nu implică o modificare a înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerţului, denumit în continuare ORC.

d) 0,3% din valoarea ofertei publice

…………………………………………………………………..

41.

Tarife şi cote pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate

a) Tarif pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate derulate pe pieţele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare, cu excepţia instrumentelor financiare derivate având ca suport certificatele de emisii de gaze cu efect de seră

 

a) 0,08 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă*)

*) Tariful pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate derulate pe pieţele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare, de către intermediarii care au calitate de Market Maker în raport cu un instrument derivat, este 0,04 lei/contract.

b) Tarif pentru tranzacţiile derulate pe pieţele reglementate cu instrumente financiare derivate având ca suport certificatele de emisii de gaze cu efect de seră

b) 2,00 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă

…………………………………………………………………..

5.7.7.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluţionare a cererii referitoare la chestiuni privind aplicarea legii sau reglementărilor

Emiterea unui aviz constituind răspuns oficial la chestiuni privind aplicarea legii şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia*)

*) Tariful nu se aplică în cazul solicitărilor transmise de entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F.

10.000 lei

…………………………………………………………………..

6.4.

Tarif pentru înregistrarea la A.S.F. a instrumentelor financiare

 

500 lei*)

*) Nivelul tarifului pentru înregistrarea la A.S.F. a titlurilor de stat este 0.

…………………………………………………………………..

6.12.

Cotă percepută pentru monitorizarea tranzacţiilor efectuate în afara pieţelor reglementate/sistemelor alternative de

tranzacţionare

 

0,06% din valoarea tranzacţiilor raportate

NOTA:

Cota pentru tranzacţiile derulate în afara pieţelor reglementate şi/sau sistemelor alternative de tranzacţionare de tipul tranzacţiilor turnaround este 0,02%.”


            2. După punctul 6.12 se introduce un nou punct, punctul 6.13, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.

Precizări

(operaţiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului (lei)/cotei

(%)

“6.13.

 Cotă percepută pentru tranzacţiile de alocare pe conturile clienţilor agenţilor custode, definite conform art. 151 alin. (2) lit. b) din titlul II din Codul Depozitarului Central*), cu modificările şi completările ulterioare

 

 0%”

 

Art. II. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2014 pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 20 iunie 2014, se abrogă.

Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data de 16 septembrie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 21 august 2014.

Nr. 14.


*) Codul Depozitarului Central nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.