MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 624/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 624         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 26 august 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            689. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Varianta de ocolire Târgu Jiu”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.426. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice “Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie”, indicativ NE036-2014

 

4.317/943. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Varianta de ocolire Târgu Jiu”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.156/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire Târgu Jiu”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Varianta de ocolire Târgu Jiu”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Varianta de ocolire Târgu Jiu”, pe raza localităţilor Târgu Jiu şi Bumbeşti-Jiu din judeţul Gorj, expropriator fiind Statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Târgu Jiu şi Bumbesti-Jiu din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art- 1, situate pe raza localităţilor Târgu Jiu şi Bumbeşti-Jiu din judeţul Gorj, sunt în cuantum total de 12.472 mii lei şi sunt alocate de fa bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.01 “Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 689.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de Interes naţional “Varianta de ocolire Târgu Jiu”, situate pe raza localităţilor Târgu Jiu şi Bumbeştl-Jiu, din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea adminis-trativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului

Nr. top./ Nr. tarla

Categoria de folosinţă

Nr. titlu de proprietate

Nr. cadastral

Suprafaţa expropriată
(mp)

Valoarea despăgubirii
(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Gorj

Târgu Jiu

Bîrsăşteanu Emilia, Bîrsăşteanu Florian

T.12/1, P.12/1

Livadă (L)

134641133

44485

97

2.134,00

2

Gorj

Târgu Jiu

S.C. Pisipagani & Co - S.R.L.

T.67, P.10/17

Livadă (L)

1513166

37842

533

11.726,00

3

Gorj

Târgu Jiu

Bîrsăşteanu Emilia, Bîrsăşteanu Florian

T.67, P.5/3

Livadă (L)

1511758

35821

88

1.936,00

4

Gorj

Târgu Jiu

S.C. Pisipagani & Co - S.R.L.

T.67, P.6/3

Livadă (L)

1511776

48801

24

528,00

5

Gorj

Târgu Jiu

S.C. Pisipagani & Co - S.R.L.

T.68, P.7/1

Livadă (L)

1511761

48982

86

1.892,00

6

Gorj

Târgu Jiu

Văduva Ecaterina

T.68, P.8/1

Livadă (L)

1516518

 

258

5.676,00

7

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Biserica Ortodoxă Bârseşti)

T.68, P.9/1

Livadă (L)

-

-

1387

30.514,00

8

Gorj

Târgu Jiu

Cazan Maria, Cazan Traian-Nicolae

T.68, P.10/1

Livadă (L)

1511772

 

805

17.710,00

9

Gorj

Târgu Jiu

Dănescu Ana

T.68, P.11/2

Livadă (L)

1510980

 

671

14.762,00

10

Gorj

Târgu Jiu

Ţiclete Dumitru

T.68, P.12/1

Livadă (L)

1511763

 

583

12.826,00

11

Gorj

Târgu Jiu

Giuroniu Maria

T.68, P13/1

Livadă (L)

1517955

 

473

10.666,00

12

Gorj

Târgu Jiu

Lungu Toma

T.68, P.14/1

Livadă (L)

1511760

 

401

8.822,00

13

Gorj

Târgu Jiu

Găman I. Ion

T.68, P.15/3

Livadă (L)

1511766

 

188

300,80

14

Gorj

Târgu Jiu

Ciulavu Victoria

T.68, P.16/1

Livadă (L)

1511774

 

169

270,40

15

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Cochină Pantelimon)

T.68, P.17/1

Livadă (L)

-

-

155

248,00

16

Gorj

Târgu Jiu

Frîncu P. Constantin

T.68, P18/1

Livadă (L)

1511762

 

630

1.008,00

17

Gorj

Târgu Jiu

Frîncu P. Constantin

T.88, P.18/2

Livadă (L)

1511762

 

403

644,80

18

Gorj

Târgu Jiu

Huidu Elena

T.88, P.19/2

Livadă (L)

1512190

 

292

467,20

19

Gorj

Târgu Jiu

Huidu Elena

T.68, P.19/1

Livadă (L)

1512190

 

69

110,40

20

Gorj

Târgu Jiu

Albu Constantin

T.68, P.20/1

Livadă (L)

1508478

 

35

56,00

21

Gorj

Târgu Jiu

Albu Constantin

T.88, P.20/2

Livadă (L)

1508478

 

244

390,40

22

Gorj

Târgu Jiu

Birău Silvana-Mihaela

T.88, P.21/2

Livadă (L)

1512337

 

886

1.417,60

23

Gorj

Târgu Jiu

Birău Silvana-Mihaela

T.86, P.21/1

Livadă (L)

1512337

 

30

48,00

24

Gorj

Târgu Jiu

Frîncu P. Constantin

T.88, P.22/2

Livadă (L)

1511762

 

579

926,40

25

Gorj

Târgu Jiu

Maracu Elena

T.88, P.23/2

Livadă (L)

1511759

 

378

604,80

26

Gorj

Târgu Jiu

Mîndroiu Ion

T.88, P.24/2

Livadă (L)

1511765

-

743

1.188,80

27

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Brelea Polina)

T.88, P.25/2

Livadă (L)

-

-

704

1.126,40

28

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Voiciloiu Nicolae)

T.88, P.26/2

Livadă (L)

-

-

1068

1.708,80

29

Gorj

Târgu Jiu

Budoias Aurelia-Ivona

T.88, P.28/2

Livadă (L)

1511764

 

1153

1.891,30

30

Gorj

Târgu Jiu

Cristea Maria

T.88, P.30/2

Livadă (L)

1519710

 

243

415,80

31

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (M. Ungureanu Constantin)

T.88, P.31/2

Livadă (L)

-

-

363

639,30

32

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Bistreanu Maria)

T.88, P.32/2

Livadă (L)

-

-

361

661,60

33

Gorj

Târgu Jiu

Botanciu Maria

T.88, P.33/2

Livadă (L)

 

46363

761

1.324,10

34

Gorj

Târgu Jiu

Drăgan Dumitru

T.88, P.34/ 2, 34/9

Livadă (L)

1516561

47734

831

1.787,10

35

Gorj

Târgu Jiu

Niculescu Alexandru

T.88, P.16/3

Arabil (A)

1316357

 

260

404,00

36

Gorj

Târgu Jiu

Căprea Maria

T.88, P.16/4

Arabil (A)

1316260

 

268

424,80

37

Gorj

Târgu Jiu

Niculescu E. Constantin

T.88, P.16/5

Arabil (A)

1315112

 

272

445,20

38

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Aninoiu Dumitru)

T.88, P.16/6

Arabil (A)

-

-

710

828,00

39

Gorj

Târgu Jiu

Negrea Ion

T.88

Arabil (A)

 

3301

245

9.530,00

40

Gorj

Târgu Jiu

Negrea Maria, Negrea Ion

T.88, P.3

Arabil (A)

 

9514

810

1.020,00

41

Gorj

Târgu Jiu

Gherghina Ioan

T.88

Arabil (A)

Sentinţa civilă

 

435

569,50

42

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Aurică

T.88

Arabil (A)

 

9347

343

457,30

43

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Aurică

T.88

Arabil (A)

 

2536

696

969,60

44

Gorj

Târgu Jiu

Despescu Cristian

T.88

Arabil (A)

 

 

802

1.149,20

45

Gorj

Târgu Jiu

Mamară Vasile Daniel, Mamară Iuliana Rodica

T.9, P.3/3

Arabil (A)

 

48943

750

21.980,00

46

Gorj

Târgu Jiu

Uncheşu Cristina

T.88

Arabil (A)

 

 

864

1.327,40

47

Gorj

Târgu Jiu

Davidescu Ion

T.88

Arabil (A)

 

 

506

770,60

48

Gorj

Târgu Jiu

Gruiescu Petre, Gruiescu Ana

T.88

Arabil (A)

 

38218

434

643,40

49

Gorj

Târgu Jiu

Gruiescu Petre, Gruiescu Ana

T.88

Arabil (A)

 

40574

616

18.232,00

 

50

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu Petre, Bistreanu Ion

T.88, P.4

Arabil (A)

 

48100

1610

2.348,46

51

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu Petre, Bistreanu Ion

T.88

Arabil (A)

 

 

376

501,60

52

Gorj

Târgu Jiu

Cioclei Elena

T.88

Arabil (A)

 

249

433

12.766,00

53

Gorj

Târgu Jiu

Roşculescu Alexandru, Roşculescu Alexandrina

T.88

Arabil (A)

 

47826

543

15.306,00

54

Gorj

Târgu Jiu

Işfan Constantin; Işfan Maria

T.88

Arabil (A)

 

2613

651

17.202,00

55

Gorj

Târgu Jiu

Ţiclete Gheorghe

T.88

Arabil (A)

 

 

360

9.100,00

56

Gorj

Târgu Jiu

Cochină Pantelimon

T.88

Arabil (A)

 

 

303

7.386,00

57

Gorj

Târgu Jiu

Ogăşanu Marius-Octavian

T.88, P.11

Arabil (A)

 

6673

751

17.082,00

58

Gorj

Târgu Jiu

Mălăescu Ileana

T.88, P.12

Arabil (A)

 

 

370

9.620,00

59

Gorj

Târgu Jiu

Drăgan Ion (Decedat)

T.9

Arabil (A)

 

 

497

12.922,00

60

Gorj

Târgu Jiu

Ceambur Nicolae

T.9

Arabil (A)

 

47203

444

11.544,00

61

Gorj

Târgu Jiu

Merişescu Ioan

T.9

Arabil (A)

 

48725

235

6.110,00

62

Gorj

Târgu Jiu

Ceambur Nicolae

T.9

Arabil (A)

 

 

160

4.160,00

63

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu Maria

T.9

Arabil (A)

 

 

215

5.590,00

64

Gorj

Târgu Jiu

Ungureanu Constantin

T.9

Arabil (A)

 

 

346

8.996,00

65

Gorj

Târgu Jiu

Boldici Ana

T.9

Arabil (A)

 

 

300

7.800,00

66

Gorj

Târgu Jiu

Olaru Ana

T.9

Arabil (A)

 

 

179

4.654,00

67

Gorj

Târgu Jiu

Drăgan Ioana

T.9

Fâneaţă

 

2918

134

3.484,00

68

Gorj

Târgu Jiu

Işfan Constantin

T.88, P.27/1

Arabil (A)

 

 

22

24,20

69

Gorj

Târgu Jiu

Drăgan Ion (Decedat)

T.88, P.27/2

Arabil (A)

 

 

106

116,60

70

Gorj

Târgu Jiu

Olaru Constantin

T.88, P.27/3

Arabil (A)

 

 

97

106,70

71

Gorj

Târgu Jiu

Ceambur Nicolae

T.88, P.27/4

Arabil (A)

 

3924

601

661,10

72

Gorj

Târgu Jiu

Totan Pantelimon

T.88, P.27/6

Arabil (A)

 

 

575

632,50

73

Gorj

Târgu Jiu

Udroiu Nicolae

T.88, P.27/7

Arabil (A)

 

 

674

741,40

74

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu Ion

T.88, P.27/8

Arabil (A)

 

 

316

347,60

75

Gorj

Târgu Jiu

Serban Camelia

T.88, P.27/9

Arabil (A)

 

46881

304

334,40

76

Gorj

Târgu Jiu

Ungureanu Elena

T.88, P.27/9/1

Arabil (A)

 

 

87

95,70

77

Gorj

Târgu Jiu

Mălăescu Vasile

T.88, P.27/10

Arabil (A)

 

 

393

432,30

78

Gorj

Târgu Jiu

Danciu Elena

T.88, P.27/11

Arabil (A)

1353684

 

304

334,40

79

Gorj

Târgu Jiu

Ungureanu Nicolae

T.88, P27/13

Arabil (A)

1339568

 

58

63,80

80

Gorj

Târgu Jiu

Brindău Ion

T.88, P27/15

Arabil (A)

1339572

 

200

220,00

81

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Dragan Constantin)

T.88, P.27/16

Arabil (A)

-

-

594

653,40

82

Gorj

Târgu Jiu

Angheloiu Gheorghe, Angheloiu Tudor

T.88, P27/17

Arabil (A)

1322744

47393

813

951,30

83

Gorj

Târgu Jiu

Udroiu Nicolae

T.88, P.27/18

Arabil (A)

1316258

 

825

1.164,50

84

Gorj

Târgu Jiu

Borlan Dorel, Borlan Viorica

T.88, P27/19

Arabil (A)

1316253

8288

833

1.223,30

85

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu Elena

T.88, P.27/20

Arabil (A)

1324409

 

825

1.230,50

86

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu I.T. Pantelimon

T.88, P27/21

Arabil (A)

1324445

 

223

339,30

87

Gorj

Târgu Jiu

Dragoiescu Maria

T.88, P.27/22

Arabil (A)

1324418

 

223

342,30

88

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu C. Pantelimon

T.88, P27/23

Arabil (A)

438898

 

445

687,50

89

Gorj

Târgu Jiu

Baroiu Polina

T.88, P.27/24

Arabil (A)

1315100

 

445

682,50

90

Gorj

Târgu Jiu

Rovinaru C. Constantin

T.88, P27/25/1

Arabil (A)

1507237

 

446

678,60

91

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Bistreanu C. Pantelimon)

T.88, P.27/26

Arabil (A)

-

-

898

1.343,80

92

Gorj

Târgu Jiu

Albastroiu Nicoleta

T.88, P27/27

Arabil (A)

438897

6050

456

669,60

93

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.88

Arabil (A)

-

-

217

238,70

94

Gorj

Târgu Jiu

Vâlceanu Constantin

T.88, P.27/28

Arabil (A)

1339511

 

270

2.680,43

95

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu Constantin

T.88, P27/29

Arabil (A)

1339507

 

663

936,30

96

Gorj

Târgu Jiu

Munteanu Constantin

T.88, P27/30

Arabil (A)

1315100

 

227

313,70

97

Gorj

Târgu Jiu

Danciu C. Elena

T.88, P27/31

Arabil (A)

1353684

 

255

347,50

98

Gorj

Târgu Jiu

Ungureanu Eleonora

T.88, P.27/32

Arabil (A)

1315102

 

435

582,50

99

Gorj

Târgu Jiu

Ungureanu Ion

T.88, P.27/33

Arabil (A)

1315103

 

435

567,50

 

100

Gorj

Târgu Jiu

Marcu Ion

T.88, P.27/34

Arabil (A)

1315115

 

231

296,10

101

Gorj

Târgu Jiu

Rovinaru Tatiana, Duţoniu Elena

T.88, P.27/36

Arabil (A)

1322729

-

227

286,70

102

Gorj

Târgu Jiu

Ilinca Georgeta

T.88, P.27/36

Arabil (A)

1339531

 

230

286,00

103

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu C. Pantelimon

T.88, P.27/37

Arabil (A)

438898

 

277

338,70

104

Gorj

Târgu Jiu

Jitea Rodica

T.88

Arabil (A)

 

39157

474

12.108,00

105

Gorj

Târgu Jiu

Jitea Rodica

T.88

Arabil (A)

 

39158

549

12.078,00

106

Gorj

Târgu Jiu

Jitea Rodica

T.88

Arabil (A)

 

39159

96

2.112,00

107

Gorj

Târgu Jiu

Jitea Rodica

T88

Arabil (A)

 

8393

454

9.988,00

108

Gorj

Târgu Jiu

Rosianu Cristian Eugen, Rosianu Viorica

T.88

Arabil (A)

 

37908

661

14.542,00

109

Gorj

Târgu Jiu

Djordjevic Elena Corina

T88

Arabil (A)

 

37909

436

9.592,00

110

Gorj

Târgu Jiu

Jitea Rodica

T88, P. 2/47, 27/46, 27/44/ 1,27/44, 27/42

Arabil (A)

 

36365

210

4.620,00

111

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T88

Arabil (A)

-

-

113

2.486,00

112

Gorj

Târgu Jiu

Lapadusa Ion, Lapadusa Marina

T88

Arabil (A)

 

2817

201

4.422,00

113

Gorj

Târgu Jiu

Ştefan Aurel

T.20, P.47

Arabil (A)

1339529

 

306

7.956,00

114

Gorj

Târgu Jiu

Lapadusa Ion, Lapadusa Marina

T.88

Arabil (A)

1324418

2818

201

221,10

115

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu Angela, Oanciu Aurel

T.88, P27/49

Arabil (A)

1315111

 

395

434,50

116

Gorj

Târgu Jiu

Merisescu Ion

T.88, P27/50

Arabil (A)

1316306

 

1036

1.346,80

117

Gorj

Târgu Jiu

Mladin Viorica, Bîrsan Elena

 

Arabil (A)

 

 

53

2.938,00

118

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu Călin

 

Arabil (A)

 

46759

383

64.358,00

119

Gorj

Târgu Jiu

Ilinca Viorel, Ilinca Georgeta

 

Arabil (A)

 

 

189

4.914,00

120

Gorj

Târgu Jiu

Vâlceanu Constantin

T.21, P1/3

Arabil (A)

 

9699

5

130,00

121

Gorj

Târgu Jiu

Frumuseanu Ion; Frumuseanu Maria

T.21

Arabil (A)

 

5506

164

4.264,00

122

Gorj

Târgu Jiu

Bălţoi Ioana-Daniela, Bălţoi Mircea

T.21

Arabil (A)

 

4495

177

6.018,00

123

Gorj

Târgu Jiu

Bălţoi Ioana-Daniela, Bălţoi Mircea

T.21

Arabil (A)

 

4496

179

6.086,00

124

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu Constantin

T.21

Arabil (A)

 

1937

414

9.108,00

125

Gorj

Târgu Jiu

Istrate Paul

T.21

Arabil (A)

 

 

348

11.832,00

126

Gorj

Târgu Jiu

Mosoiu Andrei

T.21

Arabil (A)

 

 

276

9.384,00

127

Gorj

Târgu Jiu

Scornea Dumitru, Scornea Matilda

T.21

Arabil (A)

 

1377

253

8.602,00

128

Gorj

Târgu Jiu

Scornea Dumitru, Scornea Matilda

T.21

Arabil (A)

 

3133

128

4.352,00

129

Gorj

Târgu Jiu

Oprea Dumitru

T21

Arabil (A)

 

 

78

2.652,00

130

Gorj

Târgu Jiu

Proprietar Neidentificat**

T21

Arabil (A)

 

 

75

2.550,00

131

Gorj

Târgu Jiu

Proprietar Neidentificat**

T.21

Arabil (A)

 

 

103

3.502,00

132

Gorj

Târgu Jiu

Suchiu Alexe-Liviu

T.21

Arabil (A)

 

6378

84

1.848,00

133

Gorj

Târgu Jiu

Dumitrescu Gabriel Octavian

T.21

Arabil (A)

 

6277

20

440,00

134

Gorj

Târgu Jiu

Scornea Dumitru

T20

Arabil (A)

 

38479

450

9.900,00

135

Gorj

Târgu Jiu

Oprea Dumitru

T.20

Arabil (A)

 

 

496

10.912,00

136

Gorj

Târgu Jiu

Suchiu Alexe-Liviu

T.20, P 6/1, 7/1

Arabil (A)

 

6377

439

9.658,00

137

Gorj

Târgu Jiu

Dumitrescu Gabriel Octavian

T20

Arabil (A)

 

6276

1725

38.130,00

138

Gorj

Târgu Jiu

Dumitrescu Florin Cornel, Dumitrescu Cristina

T.20, P8

Arabil (A)

 

6514

739

16.998,00

139

Gorj

Târgu Jiu

Dumitrescu Florin Cornel, Dumitrescu Cristina

T.20, P9

Arabil (A)

 

7966

344

8.268,00

140

Gorj

Târgu Jiu

Lapadat Ion

T20

Arabil (A)

 

 

507

12.954,00

141

Gorj

Târgu Jiu

Iordanescu Iacov, Iordanescu Daniela

T20, P.10

Arabil (A)

 

10209

298

7.656,00

142

Gorj

Târgu Jiu

Iordanescu Iacov, Iordanescu Daniela

T20, P.55

Arabil (A)

 

9243

302

7.724,00

143

Gorj

Târgu Jiu

Romanescu Polina

T20, P.13

Arabil (A)

 

9668

490

618,00

144

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.20

Arabil (A)

 

 

447

543,70

145

Gorj

Târgu Jiu

Fometescu Maria

T20

Arabil (A)

 

1308

239

4.063,00

146

Gorj

Târgu Jiu

Bârsan Elena

T.20

Arabil (A)

 

9463

451

17.235,00

147

Gorj

Târgu Jiu

Bârsan Elena

Arabil (A)

994

16.898,00

148

Gorj

Târgu Jiu

Mâţă Paula

T.20

Arabil (A)

 

 

530

9.010,00

149

Gorj

Târgu Jiu

Mâţă Paula

Curţi-construcţii

216

93.428,00

 

150

Gorj

Târgu Jiu

Lăzăroiu Minodora

T.20

Arabil (A)

 

45002

1111

37.774,00

151

Gorj

Târgu Jiu

Fometescu Maria

 

Arabil (A)

 

1310

2317

78.778,00

152

Gorj

Târgu Jiu

Vâlceanu Constantin

 

Arabil (A)

 

 

323

10.982,00

153

Gorj

Târgu Jiu

Danciu Ileana

T.20, P.1/1

Arabil (A)

1508424

 

301

10.234,00

154

Gorj

Târgu Jiu

Văduva Constantin

T.20, P.22/1

Arabil (A)

 

46689

562

19.108,00

155

Gorj

Târgu Jiu

Văduva Vonelia

T.20

Curţi-construcţii

 

2794

536

400.678,00

156

Gorj

Târgu Jiu

Popa Elena, Popa Ion Neluş

T.20

Curţi-construcţii

 

48683

41

2.482,00

157

Gorj

Târgu Jiu

Pop Margalina, Popa Elena

T.20

Curţi-construcţii

 

48482

149

74.216,00

158

Gorj

Târgu Jiu

Pop Bobei Vasile

T.20

Curţi-construcţii

 

 

6

204,00

159

Gorj

Târgu Jiu

Băroiu Constantin

 

Arabil (A)

 

 

8

272,00

160

Gorj

Târgu Jiu

Fometescu Vasile

T.19

Arabil (A)

 

 

32

1.088,00

161

Gorj

Târgu Jiu

Fometescu Vasile

Arabil (A)

213

3.621,00

162

Gorj

Târgu Jiu

Mocioi Maria, Mocioi Gheorghe

T.19

Curţi-construcţii

 

1596

1964

370.976,00

163

Gorj

Târgu Jiu

Gioancă Gheorghe

T.19

Arabil (A)

 

5148

1097

37.298,00

164

Gorj

Târgu Jiu

Gioancă Gheorghe

T.19

Arabil (A)

 

5149

1816

30.872,00

165

Gorj

Târgu Jiu

Gioancă Gheorghe

 

Arabil (A)

 

5150

2888

98.192,00

166

Gorj

Târgu Jiu

Nebunu Simona-Elena

 

Curti- constructii

 

7300/1

172

223.808,00

167

Gorj

Târgu Jiu

Nebunu Nicolae

 

Curti- constructii

 

7300/2

837

267.518,00

168

Gorj

Târgu Jiu

Văduva Vonelia

 

Arabil (A)

 

 

532

30.120,00

169

Gorj

Târgu Jiu

Văduva Vonelia

T.19

Arabil (A)

 

 

3455

62.137,29

170

Gorj

Târgu Jiu

Predescu Ioana

T.19, P.60

Arabil (A)

 

36677

15

510,00

171

Gorj

Târgu Jiu

Predescu Ioana

Arabil (A)

504

16.248,00

172

Gorj

Târgu Jiu

Peptan Ion

T.19

Arabil (A)

 

 

225

6.468,65

173

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.19

Arabil (A)

 

 

267

381,70

174

Gorj

Târgu Jiu

Buzuloiu C. Dumitru

T.85, P.2/6

Arabil (A)

134641017

49108

1265

1.391,50

175

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.85

Arabil (A)

 

 

2706

3.563,33

176

Gorj

Târgu Jiu

Buzuloiu C. Dumitru

T.87

Arabil (A)

 

49109

68

74,80

177

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.87

Arabil (A)

 

 

2102

2.350,20

178

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.87

Arabil (A)

 

 

751

1.214,10

179

Gorj

Târgu Jiu

Baloi Ion

T.91, A9

Arabil (A)

1512859

 

88

294,80

180

Gorj

Târgu Jiu

Cîrlig V.Ilie

T.91, A11

Arabil (A)

1513151

 

257

393,70

181

Gorj

Târgu Jiu

Popeanga P. Nicolae

T.91, A13

Arabil (A)

 

 

2154

3.186,98

182

Gorj

Târgu Jiu

Popeanga P. Nicolae

T.91, A14

Arabil (A)

 

 

475

522,50

183

Gorj

Târgu Jiu

Dănău Alexandru

T.91, A15

Arabil (A)

 

 

288

316,80

184

Gorj

Târgu Jiu

Dănău Alexandru

T.91, A16

Arabil (A)

 

 

167

183,70

185

Gorj

Târgu Jiu

Cîrlig Mariana

T.88, A.17

Arabil (A)

1508079

9510

665

3.236,05

186

Gorj

Târgu Jiu

Cîrlig Mariana

T.91, A18

Arabil (A)

1508079

9509

1424

1.566,40

187

Gorj

Târgu Jiu

Dîrţu Daniela

T.91, A18/1

Arabil (A)

1510978

 

935

3.465,23

188

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Giorgi)

T.91

Arabil (A)

 

 

135

555,50

189

Gorj

Târgu Jiu

Talabă Elena

T.89, T.91, A20/2

Arabil (A)

1513158

 

638

1.013,80

190

Gorj

Târgu Jiu

Popescu I.Vasile

T.89, T.91, A19/2

Arabil (A)

1514545

 

222

366,20

191

Gorj

Târgu Jiu

Broicea Ion

T.89, T.91, A24/2

Arabil (A)

1514552

 

206

346,60

192

Gorj

Târgu Jiu

Cornoiu Marieana

T.89, T.91, A20/19/3

Arabil (A)

1515445

40623

390

681,00

193

Gorj

Târgu Jiu

Ştefoane Pantelimon

T.89, T.91, A34, A33

Arabil (A)

 

8213

804

3.001,17

194

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Dănău Vasile)

T.91, A36

Arabil (A)

-

-

705

775,50

195

Gorj

Târgu Jiu

Deaconescu Vasile

T.91, A38, A37

Arabil (A)

1516595

 

767

2.887,13

196

Gorj

Târgu Jiu

Popeangă I.N. Nicolae

T.91, A40

Arabil (A)

1516536

 

302

655,20

197

Gorj

Târgu Jiu

Fleancu Nicolae, Maruta Maria

T.91, A41, A42

Arabil (A)

1516555

 

845

3.200,54

198

Gorj

Târgu Jiu

Popeanga N. Nicolae

T.91, A.43, A.44

Arabil (A)

1514539

 

239

570,90

199

Gorj

Târgu Jiu

Ciucu I.Vasile

T.91, A45, A46

Arabil (A)

1514501

 

401

441,10

 

200

Gorj

Târgu Jiu

Iacobescu Nicolae

T.91, P.46/9

Arabil (A)

1516510

 

311

342,10

201

Gorj

Târgu Jiu

Fleancu Pantelimon, Fleancu Ilie

T.91, A47, A48

Arabil (A)

1516593

48081

850

3.404,99

202

Gorj

Târgu Jiu

Drăgan I.V. Pantelimon

T.91, A53, A55

Arabil (A)

1514500

 

545

986,50

203

Gorj

Târgu Jiu

Tufan S. Dumitru

T.91, A57

Arabil (A)

1512810

9978

358

739,80

204

Gorj

Târgu Jiu

Pîrvulescu N.D. Nicolae

T.91, A59

Arabil (A)

1512848

 

598

657,80

205

Gorj

Târgu Jiu

Nistor N. Elena

T.91, A.61

Arabil (A)

1510983

 

819

3.559,72

206

Gorj

Târgu Jiu

Popescu I. Ioana

T.91, A.63

Arabil (A)

1510983

 

373

410,30

207

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Marcel, Tudor Ionela

T.91, A.65

Arabil (A)

1514546

 

551

606,10

208

Gorj

Târgu Jiu

Mărgulescu D.Vasile

T.91, A. 67

Arabil (A)

1515410

 

655

2.892,07

209

Gorj

Târgu Jiu

Mărgulescu I. Ana

T.91, A.67/1

Arabil (A)

1512809

-

252

277,20

210

Gorj

Târgu Jiu

Mărgulescu Dragoş Petre, Mărgulescu Emilia, Mărgulescu Maria Ramona

T.91, A72

Arabil (A)

1512856

 

968

4.297,71

211

Gorj

Târgu Jiu

Mărgulescu Ioan

T.91, A.74

Arabil (A)

1513159

 

237

260,70

212

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Popeanga P. Alexandru)

T.91, A.76

Arabil (A)

-

-

370

407,00

213

Gorj

Târgu Jiu

Macarin Lucreţia

T.91, A78

Arabil (A)

1512312

 

445

489,50

214

Gorj

Târgu Jiu

Oproiu Ana

T.91, A80

Arabil (A)

1317957

 

395

434,50

215

Gorj

Târgu Jiu

Macarin Lucreţia, Bădescu Maria

T.91, A82

Arabil (A)

1512313

 

368

404,80

216

Gorj

Târgu Jiu

Rosca I. Ion, Giorgi Ligia, Becheru Maria

T.91, A84

Arabil (A)

1512811

 

422

464,20

217

Gorj

Târgu Jiu

Mărgulescu Mihail, Mărgulescu Rita

T.91, A86

Arabil (A)

1512805

 

197

216,70

218

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Rosca I. Ion)

T.91

Arabil (A)

-

-

204

224,40

219

Gorj

Târgu Jiu

Giorgi I. Mihai

T.91, A90

Arabil (A)

1516559

 

728

5.009,06

220

Gorj

Târgu Jiu

Vulpe Alina, Popeanga D. Vasile

T.91, A92

Arabil (A)

1513194

 

364

400,40

221

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Serbanoiu P. Dumitru)

T.91

Arabil (A)

-

-

725

3.388,88

222

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Rosca A. T. Ion)

T.91

Arabil (A)

-

-

685

3.219,28

223

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Albastroiu Gh. Constantin)

T.91

Arabil (A)

-

-

1162

2.277,16

224

Gorj

Târgu Jiu

Papa Elena, Bivolaru Dumitru

T.91, A84

Arabil (A)

1514551

 

946

4.247,37

225

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Bunget V. Gheorghe)

T.91

Arabil (A)

-

-

485

533,50

226

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Radacina V. Ioana)

T.91

Arabil (A)

-

-

805

3.409,44

227

Gorj

Târgu Jiu

Talabă Ion, Radu Eleonora

T.91, A87/1

Arabil (A)

1517988

-

591

650,10

228

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.91

Arabil (A)

-

-

1027

3.873,67

229

Gorj

Târgu Jiu

Dijmărescu Ion, Eva Maria

T.91, A82/2

Arabil (A)

1516596

 

984

3.563,35

230

Gorj

Târgu Jiu

Giorgi C. Ion

T.91, A88/1

Arabil (A)

1516594

 

425

737,50

231

Gorj

Târgu Jiu

Făgaşi Ioan

T.91, A88

Arabil (A)

1512310

 

1287

4.335,85

232

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (CRUCERU I. MARIA)

T.91, A89

Arabil (A)

-

-

1003

3.636,75

233

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Zavoi Victoria)

T.91

Arabil (A)

-

-

995

1.485,50

234

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.90

Arabil (A)

-

-

1383

3.754,66

235

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* [Def. Iovan I. Vasile (Blidea Elena)]

T.90

Arabil (A)

-

-

473

520,30

236

Gorj

Târgu Jiu

Ungureanu N. Sanda

T.89, A92/1

Arabil (A)

1513133

 

440

525,00

237

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Giorgi Gh. Daniel)

T.89

Arabil (A)

-

-

196

445,60

238

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Gh. Dumitru, Popescu Gh. Ion

T.89, A93/1

Arabil (A)

1513148

 

905

1.018,50

239

Gorj

Târgu Jiu

Istodor Ana

T.89, A94/1

Arabil (A)

1513135

 

640

704,00

240

Gorj

Târgu Jiu

Măruţă Domnica

T.89, A95

Arabil (A)

1512855

 

1181

1.299,10

241

Gorj

Târgu Jiu

Măruţă Domnica

T.90, A95/1

Arabil (A)

1512855

 

42

46,20

242

Gorj

Târgu Jiu

Bubulete T. Toma

T.89, A96

Arabil (A)

1511768

 

356

391,60

243

Gorj

Târgu Jiu

Bubulete T. Toma

T.90, A96/1

Arabil (A)

1511768

 

42

46,20

244

Gorj

Târgu Jiu

Pupăză Nicoliţa

T.89, A97/1

Arabil (A)

1513134

 

364

400,40

245

Gorj

Târgu Jiu

Pupăză Nicoliţa

T.90, A97/2

Arabil (A)

1513134

 

62

68,20

246

Gorj

Târgu Jiu

Iacobescu I. Toma

T.89, A98/1

Arabil (A)

1513132

 

623

820,30

247

Gorj

Târgu Jiu

Iacobescu I. Toma

T.90, A98/2

Arabil (A)

1513132

 

156

171,60

248

Gorj

Târgu Jiu

Enache Florica

T.89, A197

Arabil (A)

1517952

 

711

3.402,14

249

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Fîcea Dumitru)

T.89

Arabil (A)

-

-

563

619,30

250

Gorj

Târgu Jiu

Pirici D. Ana

T.89, A100/9

Arabil (A)

1513197

 

558

613,80

251

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Bîrsescu D. Dumitru)

T.89

Arabil (A)

-

-

481

529,10

252

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Boncea Andrei)

T.89

Arabil (A)

-

-

456

501,60

253

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Rasoviceanu Solomon)

T.89

Arabil (A)

-

-

6570

7.227,00

254

Gorj

Târgu Jiu

Cureleanu Viorica, Cureleanu Sorin Narcis, Cureleanu Iulian

T.89, T90, A180/4

Arabil (A)

1519738

 

913

1.004,30

255

Gorj

Târgu Jiu

Cureleanu Viorica, Cureleanu Sorin Narcis, Cureleanu Iulian

T.89, A180/5

Arabil (A)

1519738

 

1835

2.018,50

256

Gorj

Târgu Jiu

S.C. Niratrade - S.R.L.

T.89, T.90 10/1/2

Arabil (A)

-

8271/1

246

270,60

257

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.90, A 180/10

Arabil (A)

-

-

1653

1.818,30

258

Gorj

Târgu Jiu

C.S. Pandurii Târgu Jiu

T.89, A 10/1/2

Arabil (A)

-

8271/2

1385

1.663,57

259

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Danau S. Nicolae)

T.89

Arabil (A)

-

-

317

348,70

260

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar* (Popescu I. Maria)

T.89, A 140

Arabil (A)

-

-

327

359,70

261

Gorj

Târgu Jiu

Dijmarescu Angela

T.89, A 141

Arabil (A)

1516596

 

566

622,60

262

Gorj

Târgu Jiu

Drăgan Elena

T.90, A25/1

Arabil (A)

14875813

 

15

16,50

263

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.90

Arabil (A)

-

-

1990

4.396,82

264

Gorj

Târgu Jiu

Pluţă Stefan

T.90, A24/2

Arabil (A)

13464633

35482

706

776,60

265

Gorj

Târgu Jiu

Angheloiu Radu-Adrian

T.90, A23/2

Arabil (A)

13464632

46814

1218

3.169,95

266

Gorj

Târgu Jiu

Faur Alina

T.90, A19/1/2

Arabil (A)

 

36603

77

316,70

267

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Vasile

T.90, A19/1/2

Arabil (A)

 

45720

376

437,60

268

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Vasile

T.90, A19/1/2

Arabil (A)

 

45726

395

439,50

269

Gorj

Târgu Jiu

Mladin Oana

T.90, A19/22

Arabil (A)

 

45691

130

413,00

270

Gorj

Târgu Jiu

Plotogea Dorel, Plotogea Ileana, Pârvu Daniel, Dinoiu Ion, Dinoiu Ileana, S.C. Gesteuro Invest - S.R.L., Obuf Ecaterina, Văduva Gabriel, Văduva Mihaela, Zălog Octavian Tiberiu, Zălog Elena Cristina, Scintee Dumitru, Scintee Camelia Mariana, Mălăescu Marius Claudiu, Giurcă Bogdan, Giurcă Claudia, Popescu Vasile, Popescu Manuela, Falcoe Petre, Falcoe Ana Maria, Ciobanu Gheorghe Antoniu, Cornaciu Nicoliţa, Mladin Oana, Gruia Alexandru Cristian, Gruia Ninela Natalia, Mărgineanu Ionuţ Cosmin, Mărgineanu Elena Adina, Perţ Florica, Popescu Gheorghe Adrian, Popescu Elena, Purcel Daniel, Purcel Polina Petruţa, Cincă Constantin, Cincă Nicoleta, Lupu Elena, Lupu Mădalina Felicia, Motorga Victor, Motorga Marian, Motorga Maria Liliana, Vasilache Ionuţ, Vasilache Oana Roxana, Popescu Nicoleta Manuela, Frăţilă Florin, Frăţilă Elvira Paraschiva, Tăcutu Mircea, Tăcutu Ligia, Surdu Ştefan Ovidiu, Faur Alina, Bobină Ion, Bobină Mirela Cristina

T.90, A11/3

Arabil (A)

 

36603

301

331,10

271

Gorj

Târgu Jiu

Falcoe Petre

T.90, A19/1/2

Arabil (A)

 

37467

36

39,60

272

Gorj

Târgu Jiu

Purcel Daniel, Purcel Polina Petruţa

T.90, A19/1/2/22

Arabil (A)

 

45587

348

382,80

273

Gorj

Târgu Jiu

Cornaciu Nicolita

T.90, A19/1/2/22

Arabil (A)

 

45674

400

440,00

274

Gorj

Târgu Jiu

Gruia Alexandru, Gruia Ninela Natalia

T.90, A19/1/2/22

Arabil (A)

 

45678

194

213,40

275

Gorj

Târgu Jiu

Dobroiu A. Aurelian

T.90, A21/5

Arabil (A)

14875810

 

1212

1.333,20

276

Gorj

Târgu Jiu

Duduiala Ioana

T.90, A21/4

Arabil (A)

14875984

45589

569

4.287,05

277

Gorj

Târgu Jiu

Drăgan Dumitru

T.90, A21/6

Arabil (A)

1512306

 

759

834,90

278

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.90

Arabil (A)

 

 

657

722,70

279

Gorj

Târgu Jiu

Poza Mihai, Butan Paraschiva, Chiliban Cristina Loredana, Ciubotea Alin, Ciubotea Elena Georgeta, Ciupercă Dumitru, Gridean Bogdan Daniel, Kovacs Karoly, Kovacs Simona Georgiana, Molea Marian, Nica Ionela Mădalina, Nica Silviu Octavian, Popescu Anca Nicoleta, Posa Mihai, Scorţanu Andrei Ovidiu, Vieru Georgiana, Stolojanu Alin Mihai, Vieru Georgiana Berta

T.90

Arabil (A)

 

41150

334

367,40

280

Gorj

Târgu Jiu

Scortanu Andrei Ovidiu

T.90, A22/1

Arabil (A)

 

41136

31

369,10

281

Gorj

Târgu Jiu

Scortanu Andrei Ovidiu

T.90, A21/1

Arabil (A)

 

41137

325

398,50

282

Gorj

Târgu Jiu

Nica Silviu Octavian

T.90, A21/1

Arabil (A)

 

41138

366

402,60

283

Gorj

Târgu Jiu

Nica Silviu-Octavian, Nica Ionela- Madalina

T.90, A21/1

Arabil (A)

 

41139

194

385,40

284

Gorj

Târgu Jiu

Romanescu Maria

T.90, A22/2

Arabil (A)

1505915

9675

1001

3.192,58

285

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.90, A10/1

Arabil (A)

 

 

1677

1.844,70

286

Gorj

Târgu Jiu

Ionita Florian, Ionita Janina-Felicia

T.90, A22

Arabil (A)

14875761

42901

740

814,00

287

Gorj

Târgu Jiu

Bobei Aurel

T.90, A17/23/3

Arabil (A)

1516530

 

1088

1.196,80

288

Gorj

Târgu Jiu

Cismaru Ionela, Balan Angela-Adina, Lera Constantin, Pasareanu Elisa- Cornelia

T.89, A177

Arabil (A)

1517958

44594

665

1.174,08

289

Gorj

Târgu Jiu

Smeu Georgeta

T.89, A13/3,13/2

Arabil (A)

1519761

47696

933

1.411,55

290

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.89, A60

Arabil (A)

 

 

497

705,20

291

Gorj

Târgu Jiu

Andriţoiu Alin-Florin

T.89

Arabil (A)

 

 

790

872,69

292

Gorj

Târgu Jiu

Sarpatin Elena, Pecingina Nicolae, Pecingina Elisabeta

T.90, A2/2

Arabil (A)

13464465

 

483

531,30

293

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Nicolae

T.89, A57/38

Arabil (A)

1514554

37579

199

218,90

294

Gorj

Târgu Jiu

Vîlceanu Ion

T.89, A13

Arabil (A)

148751175

6666

18

19,80

295

Gorj

Târgu Jiu

Andriţoiu Alin-Florin

T.98, A/14

Arabil (A)

 

 

15

16,50

296

Gorj

Târgu Jiu

Sarpatin Elena, Pecingina Nicolae, Pecingina Elisabeta

T.98, A3/3

Arabil (A)

13464465

 

292

321,20

297

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Nicolae

T.98, A18

Arabil (A)

 

36846

691

760,10

298

Gorj

Târgu Jiu

Vîlceanu Ion

T.98, A18/12

Arabil (A)

 

6665

356

391,60

299

Gorj

Târgu Jiu

Giubelean Tudor, Giubelan Mariana, Racovita Grigore, Racovita Maria, Mocanu Constantin-Claudiu, Mocanu Oana-Maria

T.98, A18/11

Arabil (A)

 

6667

396

455,60

 

300

Gorj

Târgu Jiu

Bălăşoiu Ion-Claudiu

T.98, A18/10

Arabil (A)

14875748

43741

933

1.276,30

301

Gorj

Târgu Jiu

Vladut Dumitru

T.98, A10/11

Arabil (A)

1508481

 

468

744,80

302

Gorj

Târgu Jiu

Dobroiu Violeta, Dobroiu Adrian, Stefan Constantin, Dobroiu Mihail

T.98, A10/9

Arabil (A)

1512854

 

475

823,50

303

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.98

Arabil (A)

-

-

786

864,60

304

Gorj

Târgu Jiu

Savulescu Gabriel-Dumitru, Savulescu Mihaela-Andreea

T98, A21/2, 19/17/1

Arabil (A)

 

42633

3

3,30

305

Gorj

Târgu Jiu

Savulescu Gabriel-Dumitru, Savulescu Mihaela-Andreea

T98, A21/2,19/17/1

Arabil (A)

 

42634

162

547,20

306

Gorj

Târgu Jiu

Budescu Adriana-Felicia

T98, A21/2, 19/17/1

Arabil (A)

 

42635

401

640,10

307

Gorj

Târgu Jiu

Budescu Adriana-Felicia

T98, A21/2, 19/17/1

Arabil (A)

 

39659

614

713,40

308

Gorj

Târgu Jiu

Filis George-Daniel, Filis Luminita

T98, A21/2, 19/17/1

Arabil (A)

 

39658

680

787,00

309

Gorj

Târgu Jiu

Budescu Adriana-Felicia, Budescu Daniel

T98, A21/2, 19/17/1

Arabil (A)

 

39661

164

229,40

310

Gorj

Târgu Jiu

Fîcă Emil, Fîcă Mihaela

T98, A21/2, 19/17/1

Arabil (A)

 

39657

420

462,00

311

Gorj

Târgu Jiu

Diniu Corina-Maria

T98, A21/2, 19/17/1

Arabil (A)

 

39656

371

503,10

312

Gorj

Târgu Jiu

Panfiloiu Constantin, Panfiloiu Liliana

T98, A21/2, 19/17/1

Arabil (A)

 

39655

44

48,40

313

Gorj

Târgu Jiu

Maruta Ioana

T.98, A 20/1

Arabil (A)

 

adv. 2035

722

794,20

314

Gorj

Târgu Jiu

Bălăşoiu Ion-Claudiu

T.97, A

Arabil (A)

 

48442

2364

2.600,40

315

Gorj

Târgu Jiu

Maruta Ioana

T.97, A.15

Arabil (A)

adv. 2035

 

1780

1.958,00

316

Gorj

Târgu Jiu

Pirici Vasile

T.97, A.16

Arabil (A)

 

 

90

99,00

317

Gorj

Târgu Jiu

Proprietar Neidentificat**

T.97

Arabil (A)

 

 

55

60,50

318

Gorj

Târgu Jiu

Manasia Gheorghe, Manasia Irina Constantina

T.97

Arabil (A)

1517925

41272

288

316,80

319

Gorj

Târgu Jiu

Maruta Ioana

T.97

Arabil (A)

 

47403

2612

3.968,26

320

Gorj

Târgu Jiu

Nastasoiu Angela

T.97, A31/25

Arabil (A)

1516533

47453

3770

4.202,29

321

Gorj

Târgu Jiu

Consiliul Local

T.97, A31/22

Păşune (P)

 

 

130

143,00

322

Gorj

Târgu Jiu

Consiliul Local

T.97, A31/23

Păşune (P)

 

 

1274

1.401,40

323

Gorj

Târgu Jiu

Vezure Cecilia

T.100, P.61

Alte terenuri neagricole

1517914

 

5925

6.517,50

324

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.100, P62

Pădure

 

 

16325

17.957,50

325

Gorj

Târgu Jiu

Brătuianu Stanca, Brătuianu Costel, Paris Elena, Paris Ştefan

T.8, A.17, 18

Arabil (A)

13464937

-

419

12.570,00

326

Gorj

Târgu Jiu

Trăistaru Gheorghe

T.8, P.21, 24, 25

Arabil (A)

436782

40297

1668

95.095,00

327

Gorj

Târgu Jiu

Vîlvoi Titu (decedat)

T.8, P.26, 27

Curţi-construcţii

-

-

1016

167.770,00

328

Gorj

Târgu Jiu

Cruceru Grigore

T.8, P. 28, 29, 30

Curţi-construcţii

-

-

887

59.960,00

329

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Ion, Popescu Iuliana

T.7, P.49, 50

Curţi-construcţii 505 mp + 82 mp arabil

 

36125

587

90.876,00

330

Gorj

Târgu Jiu

Drăgut Mircea

T.7, P.49, 51

Curţi-construcţii 209 mp + 164 mp vie + 556 mp fâneaţă +156 mp neproductiv

 

44887

1085

129.370,00

331

Gorj

Târgu Jiu

Negrea Gheorghe Alin

T.7, P.44, 45

Curţi-construcţii

-

-

1286

183.985,00

332

Gorj

Târgu Jiu

Negrea Gheorghe Alin

T.222, P.35/1

Arabil (A)

1349364

-

2184

32.760,00

333

Gorj

Târgu Jiu

Achim P. Dumitru

T.7, P.42, 43

Curţi-construcţii

-

-

1114

34.316,00

334

Gorj

Târgu Jiu

Achim P. Dumitru

T.222, P.35/3

Arabil (A)

1349363

 

4051

60.765,00

335

Gorj

Târgu Jiu

Giurică Aurel

T.7, P.40, 41

Arabil (A)

-

-

102

3.060,00

336

Gorj

Târgu Jiu

Giurică Aurel

T.222, P.35/5

Arabil (A)

-

-

2242

33.630,00

337

Gorj

Târgu Jiu

Drăghici Anca Maria, Răzleţ Condu Cristina Ileana

T.219, P35/3

Arabil (A)

1321005

46742

4428

69.736,36

338

Gorj

Târgu Jiu

Roman Emil, Roman Lucian-Constantin

T.219, P35/2

Arabil (A)

C.V.C

46070

702

1.053,00

339

Gorj

Târgu Jiu

Ţuncu Gheorghe

T.219, P

Arabil (A)

-

-

1523

1.675,30

340

Gorj

Târgu Jiu

Ţuncu Gheorghe

T.219, P.

Arabil (A)

-

-

2587

3.336,33

341

Gorj

Târgu Jiu

Greabăn Emilian

T.219

Arabil (A)

-

49238

701

18.226,00

342

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.219

Arabil (A)

 

 

1090

23.980,00

343

Gorj

Târgu Jiu

Stegaru Teodor

T.7, P.22, 23, 24

Arabil (A)

 

-

1266

122.066,00

344

Gorj

Târgu Jiu

Vavura Dorel

T.219

Arabil (A)

 

4536

81

2.106,00

345

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.219

Arabil (A)

 

 

151

166,10

346

Gorj

Târgu Jiu

Barbarosie P. Sergiu-Valeriu, Turcu D. Iulia-Aurora

T.219

Arabil (A)

 

6229

215

236,50

347

Gorj

Târgu Jiu

Badea D. Ion, Badea I. Florentina

T.219, P.27/4

Arabil (A)

 

48916

24

26,40

348

Gorj

Târgu Jiu

Ionica Bebe Viorel, Ionica Mioara

T.234. A6/11

Arabil (A)

 

9512

94

103,40

349

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Aurel

T.234, A6/12

Arabil (A)

 

 

238

261,80

 

350

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.234, A6/21

Arabil (A)

 

 

645

709,50

351

Gorj

Târgu Jiu

Greabăn Eugen-Adrian

T.234

Arabil (A)

 

3634

939

1.032,90

352

Gorj

Târgu Jiu

Greabăn Emilian

T.234, A6/23

Arabil (A)

1482258

3839

621

683,10

353

Gorj

Târgu Jiu

Drăgănescu Aurel

T.234, A6/24

Arabil (A)

 

 

540

1.065,81

354

Gorj

Târgu Jiu

Petrescu

T.234, A6/25

Arabil (A)

 

 

1108

2.044,10

355

Gorj

Târgu Jiu

Dobroiu Nicolae

T.234, A6/25/1

Arabil (A)

 

 

969

2.445,05

356

Gorj

Târgu Jiu

Dobroiu Sabin

T.234, A6/26

Arabil (A)

1346458

44141

972

2.719,79

357

Gorj

Târgu Jiu

Dobroiu Aurelian

T.234, A6/27

Arabil (A)

1346456

9882

2534

2.787,40

358

Gorj

Târgu Jiu

Dobroiu Aurelian

T.234, A6/29

Arabil (A)

 

6948

402

1.717,66

359

Gorj

Târgu Jiu

Julăcăţean Elena

T.234, A6/30

Arabil (A)

 

48027

646

2.915,89

360

Gorj

Târgu Jiu

Bălan Maria-Iuliana

T.234, A6/31

Arabil (A)

 

41570

344

3.501,72

361

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.234, A6/31/1

Arabil (A)

-

-

608

668,80

362

Gorj

Târgu Jiu

Popescu V. Ion

T.233, F1, F1/1

Fâneaţă

1346451

 

458

4.364,74

363

Gorj

Târgu Jiu

Udrică Iacob

T.233, F1/1

Fâneaţă

13464455

 

457

4.428,55

364

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.233, F2/1/1

Fâneaţă

 

 

595

654,50

365

Gorj

Târgu Jiu

Greabăn Dumitru

T.233, T.235, F2/2

Fâneaţă

13464451

9684

876

963,60

366

Gorj

Târgu Jiu

Drăgănescu Aurel

T.233, T. 235, F2/2, F2

Fâneaţă

14875180

 

965

1.061,50

367

Gorj

Târgu Jiu

Cureleanu Olga

T.233, T. 235, F3, F3/3

Fâneaţă

1483842

 

2010

2.211,00

368

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Lucia

T.233, T. 235, F4, F4/4

Fâneaţă

14875991

 

773

850,30

369

Gorj

Târgu Jiu

Cureleanu Aurelian

T.233, T.235, F5, F5/5

Fâneaţă

1483840

 

1943

2.137,30

370

Gorj

Târgu Jiu

Catană Marioara

T.233, T. 235, F6, F6/6

Fâneaţă

14875853

 

562

618,20

371

Gorj

Târgu Jiu

Purece Simion

T.233. T.235. F6, F6/6/1

Fâneaţă

14875832

43212

583

641,30

372

Gorj

Târgu Jiu

Aninoiu Ion

T.233, F7/1

Fâneaţă

148751044

 

1004

3.504,42

373

Gorj

Târgu Jiu

Barbulea Valerica

T.233, F8/8, F8

Fâneaţă

14875828

 

720

2.277,37

374

Gorj

Târgu Jiu

Purece Simion

T.233, F9/9, F9

Fâneaţă

 

3971

917

2.631,48

375

Gorj

Târgu Jiu

Pîrvulescu Elena

T.233, F10/10, F10

Fâneaţă

14875829

 

521

573,10

376

Gorj

Târgu Jiu

Bobic Magdalena

T.233, F11/11, F11

Fâneaţă

14875186

 

958

1.053,80

377

Gorj

Târgu Jiu

Bănică Gh. Stefan

T.233, F12/12, F12

Fâneaţă

14875830

 

370

407,00

378

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Margareta

T.233, F13/13, F13

Fâneaţă

1346450

 

308

338,80

379

Gorj

Târgu Jiu

Ionescu Georgeta, Enache Gh. Maria

T.233, F14/14, F14

Fâneaţă

14875181

7030

786

2.705,71

380

Gorj

Târgu Jiu

Achim T. Petre

T.233, F15/15, F15

Fâneaţă

1346413

 

473

520,30

381

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.233, F16/16, F16

Fâneaţă

 

 

1735

1.908,50

382

Gorj

Târgu Jiu

Bălan Maria-Iuliana

T.233, F17/17, F17

Fâneaţă

14875177

42097

845

929,50

383

Gorj

Târgu Jiu

Ionescu Ghe. Georgeta, Enache Ghe. Maria

T.233, F18/18, F18

Fâneaţă

1346450

7354

411

1.478,87

384

Gorj

Târgu Jiu

Craioveanu Valeria

T.233, F19/19, F19

Fâneaţă

 

41534

711

2.608,88

385

Gorj

Târgu Jiu

Amza Elena, Amza Constantin, Caţan Simona Maria

T.233, F20/20, F20

Fâneaţă

13464969

47420

524

576,40

386

Gorj

Târgu Jiu

Dovleac Loga Raluca-Gabriela

T.233, F21/21

Fâneaţă

 

7017

578

2.114,42

387

Gorj

Târgu Jiu

Pungan Angela

T.233, F22/22

Fâneaţă

1487541

48375

354

389,40

388

Gorj

Târgu Jiu

Lătescu Maria

T.233, F23/23

Fâneaţă

148751166

46958

1078

1.185,80

389

Gorj

Târgu Jiu

Consiliul Local Târgu Jiu

T.233, F24/24

Fâneaţă

 

 

369

1.334,04

390

Gorj

Târgu Jiu

Bălan Maria-Iuliana, Bălan Vasile

T.233, F26/2, F26/3

Fâneaţă

 

46078

518

569,80

391

Gorj

Târgu Jiu

Cîrstoc Ilie, Cîrstoc Maria

T.233, F26, F26/1

Fâneaţă

 

8053

1293

1.422,30

392

Gorj

Târgu Jiu

Proprietar Neidentificat**

T.233, F27/27

Fâneaţă

 

 

955

1.050,50

393

Gorj

Târgu Jiu

Bălan Maria-Iuliana, Bălan Vasile

T.233, F32/1

Fâneaţă

 

47808

353

2.836,37

394

Gorj

Târgu Jiu

Bălan Maria-Iuliana, Bălan Vasile

T.233, F34/2

Fâneaţă

 

46611

527

1.129,34

395

Gorj

Târgu Jiu

Bălan Maria-Iuliana, Bălan Vasile

T.233, F34/1

Fâneaţă

 

46980

281

957,84

396

Gorj

Târgu Jiu

Bălan Maria-Iuliana, Bălan Vasile

T.233, F35, F.35/35

Fâneaţă

 

47487

335

368,50

397

Gorj

Târgu Jiu

Bosneanu Ion, Bosneanu Maria

T.233, F36, F.36/36

Fâneaţă

 

6588

693

762,30

398

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Elena

T.233, F37/37

Fâneaţă

13464680

 

577

2.551,68

399

Gorj

Târgu Jiu

Fîcea I. Ion

T.233, F37/1/1

Fâneaţă

 

6944

341

1.471,00

 

400

Gorj

Târgu Jiu

Şuruciu Ion

T233, F40

Fâneaţă

 

 

1109

1.219,90

401

Gorj

Târgu Jiu

Bălan Maria-Iuliana, Bălan Vasile

T233, F46/b

Fâneaţă

 

7086

359

1.503,45

402

Gorj

Târgu Jiu

Bălan Maria-Iuliana, Bălan Vasile

T233, F46/1c

Fâneaţă

 

7073

359

1.500,07

403

Gorj

Târgu Jiu

Barbu Vasilica

T233, F47/2, 47/4

Fâneaţă

 

 

496

1.885,97

404

Gorj

Târgu Jiu

Barbu Vasilica, Papuc Ecaterina

T233, F47/1

Fâneaţă

 

45615

496

1.412,20

405

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T233, F47/5/5

Fâneaţă

 

 

416

996,28

406

Gorj

Târgu Jiu

Cîrstoc Ilie, Cîrstoc Maria

T233, F48,48/1

Fâneaţă

14875988

8069

2254

2.479,40

407

Gorj

Târgu Jiu

Feroiu Ilina

T.233, F49

Fâneaţă

148751036

 

488

1.290,44

408

Gorj

Târgu Jiu

Marinescu Luminita

T.233, F50

Fâneaţă

14875826

 

496

1.333,81

409

Gorj

Târgu Jiu

Ungureanu I. Maria

T.233, F51

Fâneaţă

1487538

 

451

2.693,80

410

Gorj

Târgu Jiu

Tenea Dumitru

T.233, F52

Fâneaţă

 

 

1285

3.611,20

411

Gorj

Târgu Jiu

Marica Ileana, Marica Nicolae

T.233, F54/1

Fâneaţă

 

9939

676

3.761,54

412

Gorj

Târgu Jiu

Bălan Maria-Iuliana, Bălan Vasile

T.233, F1/1/2

Fâneaţă

 

9214

515

823,50

413

Gorj

Târgu Jiu

Belu Nicolita

T.233, F56/1, 56/2

Fâneaţă

13464183

 

2155

2.641,42

414

Gorj

Târgu Jiu

Enache Maria, Ionescu Georgeta

T.233, F56/5

Fâneaţă

13464968

7032

1435

2.063,21

415

Gorj

Târgu Jiu

Raffa Polina

T.233, F57

Fâneaţă

 

 

1094

1.678,89

416

Gorj

Târgu Jiu

Neghină Gheorghe-Constantin

T.233, F24/5

Fâneaţă

 

5562

1292

1.793,81

417

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.233

Fâneaţă

 

 

671

738,10

418

Gorj

Târgu Jiu

Gonda Vasile

T.233, F24/7

Fâneaţă

14875179

9968

5080

9.732,19

419

Gorj

Târgu Jiu

Olanescu I. Constantin

T.233, F24/3

Fâneaţă

1483841

 

5707

6.828,18

420

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.233, F24/24

Fâneaţă

 

 

2393

2.632,30

421

Gorj

Târgu Jiu

S.C. Avi Instant Sms Prod - S.R.L.

T.233

Curţi-construcţii

 

2835

2149

167.867,00

422

Gorj

Târgu Jiu

Filip Robert Dorin

-

Fâneaţă

-

41571

257

6.682,00

423

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

-

Arabil (A)

-

-

462

600,60

424

Gorj

Târgu Jiu

Balan Vasile, Balan Maria-Iuliana

T.236, P.1/7

Arabil (A)

-

46896

243

315,90

425

Gorj

Târgu Jiu

Florica Maria

T.236, P.1/6

Arabil (A)

1509834

48885

212

5.512,00

426

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.236

Arabil (A)

-

-

2332

3.031,60

427

Gorj

Târgu Jiu

Dolofan Vasile

T.236, P.3/9

Arabil (A)

13464661

 

3962

5.389,63

428

Gorj

Târgu Jiu

Dolofan Vasile

Arabil (A)

13464661

 

2400

62.400,00

429

Gorj

Târgu Jiu

Giura Iulian, Giura Ana

T.236, P.1/8

Arabil (A) 1250 mp intravilan

-

45728

1743

3.983,09

430

Gorj

Târgu Jiu

Barbulescu Maria

T.236, P.3/7

Arabil (A)

-

46079

60

1.560,00

431

Gorj

Târgu Jiu

Lazar Ion

T.237, P.3/7

Păşune

13464926

42042

598

15.548,00

432

Gorj

Târgu Jiu

Drondoe Dumitru

T.237, P.3/5

Fâneaţă

148751031

48886

155

4.030,00

433

Gorj

Târgu Jiu

Vilceanu Cristinel

T.237, P.3/2

Arabil (A)

14879856

48328

156

202,80

434

Gorj

Târgu Jiu

S.C. Avicola Tg-Jiu - S.A.

 

Curţi-construcţii

 

177

348

9.048,00

435

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.236

Arabil (A)

-

-

11895

13.084,50

436

Gorj

Târgu Jiu

Valeria Hotoboc

T. 236

Arabil (A)

 

 

1109

1.219,90

437

Gorj

Târgu Jiu

Aninoiu Gheorghe, Aninoiu Ana

T.236, P.12/1

Arabil (A)

1507594

48887

640

1.096,00

438

Gorj

Târgu Jiu

Hotoboc Valeria

T.236

Arabil (A)

-

-

1206

2.014,49

439

Gorj

Târgu Jiu

Ungureanu Alexandru

T.236

Arabil (A)

-

-

1095

1.716,20

440

Gorj

Târgu Jiu

Blidea Ionut-Cristian

T.236, P.1/6

Arabil (A)

13464670

48888

881

1.340,86

441

Gorj

Târgu Jiu

Blidea Constantin, Blida Gheorghita

T.236, P.1/4

Arabil (A)

-

48439

1146

1.301,15

442

Gorj

Târgu Jiu

Parghel Marioara

T.236, P.13/3

Arabil (A)

13464643

48889

1034

1.386,21

443

Gorj

Târgu Jiu

Teren la dispoziţia comisiei locale de fond funciar*

T.236

Arabil (A)

-

-

11828

13.010,80

444

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu D. Nicolae

T.236, P.1/53

Arabil (A)

148751078

 

1009

1.109,90

445

Gorj

Târgu Jiu

Talaba Maria

T.236, P.1/52

Arabil (A)

148751083

 

1853

2.038,30

446

Gorj

Târgu Jiu

Cornicioiu Constantin

T.236, P.1/51

Arabil (A)

148751113

 

790

869,00

447

Gorj

Târgu Jiu

Gheorghitoiu Ion

T.236, P.1/50

Arabil (A)

148751114

 

2921

3.327,37

448

Gorj

Târgu Jiu

Olaru Maria

T.236, P.1/49

Arabil (A)

148751084

 

1600

3.608,70

449

Gorj

Târgu Jiu

Birsescu C. Grigore, Birsescu C. Constantin

T.236, P.1/48

Arabil (A)

13464541

 

1487

1.635,70

 

450

Gorj

Târgu Jiu

Birsescu Maria

T.236, P.1/47

Arabil (A)

148751116

 

1413

3.086,87

451

Gorj

Târgu Jiu

Tirbenta Grigore

T.236, P.1/46

Arabil (A)

148751076

 

565

2.736,59

452

Gorj

Târgu Jiu

Frincu Marina

T.236, P.1/45

Arabil (A)

148751119

 

513

841,30

453

Gorj

Târgu Jiu

Bistreanu Cornel, Bistreanu Stanca

T.236, P.1/44

Arabil (A)

148751081

 

415

583,50

454

Gorj

Târgu Jiu

Talaba P. Ioan

T.236, P.1/43

Arabil (A)

148751079

-

671

813,66

455

Gorj

Târgu Jiu

Negoescu Valentin

T.236, P.1/42

Arabil (A)

148751086

35567

492

541,20

456

Gorj

Târgu Jiu

Manea Ion, Manea Elena Laura

T.236, P.1/41

Arabil (A)

148751085

48551

318

349,80

457

Gorj

Târgu Jiu

Sirbu Leliana

T.236, P.226/1

Arabil (A)

-

48568

771

848,10

458

Gorj

Târgu Jiu

Tabacu Constantin

T.236

Arabil (A)

-

-

927

1.019,70

459

Gorj

Târgu Jiu

Popescu Relu

T.231, P.1/55

Arabil (A)

148751019

40715

116

127,60

460

Gorj

Târgu Jiu

Vladulescu Gh. Gheorghe

T.231, P.1/56

Arabil (A)

148751018

 

6730

7.403,00

461

Gorj

Târgu Jiu

Nitulescu P. Alexandru

T.231, P.1/57

Arabil (A)

148751020

 

4547

5.125,18

462

Gorj

Târgu Jiu

Udrea Maria

T.231, P.1/58

Arabil (A)

13464742

43743

1667

1.833,70

463

Gorj

Târgu Jiu

Ciulavu I. Iacob

T.231, P.1/59

Arabil (A)

148751021

 

256

281,60

464

Gorj

Târgu Jiu

Pardos Maria, Rusescu Paraschiva, Ficea Ioana

T.231, P.1/60

Arabil (A)

148751022

 

237

260,70

465

Gorj

Târgu Jiu

Udrescu D. Petre

T.231, P.1/61

Arabil (A)

148751023

 

391

430,10

466

Gorj

Târgu Jiu

Adamuta Gh. Simion

T.231, P.1/62

Arabil (A)

148751024

 

154

169,40

467

Gorj

Târgu Jiu

Popescu B. Dumitru, Groza Ioana

T.231, P.1/27

Arabil (A)

14875993

-

1512

1.663,20