MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 619/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 619         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 august 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

            14. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-26 august 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

685. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

687. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013

 

Memorandum de înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul Agriculturii

 

697. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri culturale mobile

 

698. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” ca fiind de utilitate publică

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-26 august 2014

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 24-26 august 2014, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Ioan Chelaru, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 august 2014.

Nr. 14.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Electrocentrale Bucureşti”- S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 685.

 

ANEXĂ

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială “Electrocentrale Bucureşti”- S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Buget 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.381.857

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.364.056

 

 

a)

Venituri totale de exploatare neinfluenţate de veniturile din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital

2a

2.364.056

 

 

b)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

c)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

17.801

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.381.857

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.324.001

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.869.638

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

21.712

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

163.129

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

127.153

C1

ch. cu salariile

13

113.296

C2

bonusuri

14

13.857

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

535

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

971

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

34.470

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

269.522

2

 

Cheltuieli financiare

20

57.856

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

161.740

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

161.740

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

2.704

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2.704

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.919

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.492

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

3.410,34

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

8

 

Plăţi restante

55

269.860

9

 

Creanţe restante

56

2.318.680

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 687.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul agriculturii

 

            Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak, în continuare denumite părţile,

            dorind să creeze condiţii favorabile dezvoltării cooperării reciproc avantajoase în domeniile agriculturii şi industriei agricole, pe baza principiului egalităţii şi respectului reciproc,

            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Părţile au convenit să dezvolte şi să încurajeze cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică dintre ministere şi alte organizaţii relevante care acţionează în domeniul agricol, în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare din fiecare ţară.

 

ARTICOLUL 2

 

Părţile au convenit să coopereze în următoarele domenii:

- creşterea animalelor;

- culturi cerealiere;

- îngrăşăminte organice;

- tehnologii modeme de cultivare;

- tehnologii de depozitare pentru produsele agroalimentare;

- târguri şi expoziţii cu profil agricol.

 

ARTICOLUL 3

 

Formele de cooperare la care se face referire în articolul 2 al acestui memorandum de înţelegere vor fi realizate prin vizite reciproce şi cursuri de instruire a reprezentanţilor părţilor, inclusiv fermieri, angrenaţi în agricultură şi industria agricolă.

Implementarea celor de mai sus va fi realizată pe baza unui program de lucru stabilit de părţi după semnarea memorandumului de înţelegere.

Fiecare parte va suporta costurile legate de implementarea celor mai sus menţionate, conform legilor naţionale ale fiecărui stat.

 

ARTICOLUL 4

 

Acest memorandum de înţelegere nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din alte acorduri internaţionale.

Acest memorandum de înţelegere nu afectează drepturile şi obligaţiile României ca stat membru al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 5

 

Acest memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile se vor informa reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor cerute de legislaţia lor internă pentru intrarea sa în vigoare.

Acest memorandum de înţelegere va rămâne în vigoare pentru o durată iniţială de 5 (cinci) ani şi poate fi reînnoit pentru perioade succesive de un an, dacă nici una dintre părţi nu notifică celeilalte, în scris, cu cel puţin 6 luni înainte de data expirării perioadei respective, decizia sa de a denunţa acest Memorandum.

Semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013, în două exemplare originale, în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, versiunea engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România,

Daniel Constantin,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale

Pentru Ministerul Agriculturii din Republica Irak,

Izzedin Abdullah Hussein,

ministrul agriculturii

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri culturale mobile

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 şi 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înscrierea bunului cultural mobil identificat potrivit anexei nr. 1 în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi darea în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României,

(2) Bunul înscris în proprietatea publică a statului, potrivit alin. (1), se transmite din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Covasna.

Art. 2. - (1) Se aprobă darea în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României a bunurilor culturale mobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 138/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Bunurile culturale mobile prevăzute la alin. (1) se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 697.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului cultural mobil care se înscrie în Inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

4192952

Muzeul Naţional de Istorie a României

 

Codul de clasificaţie

Denumirea

Datele de identificare

Anul

Valoarea de inventar

- lei -

Tipul

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

8.24.06

Ţeava tun; ţeava tun cu încărcare pe la gura ţevii

Ţeava de tun realizată din bronz pe afet care nu aparţine tunului - obiect muzeal

Autor: Gábor Áron

Material: bronz

Tehnică: turnare, cizelare

Perioada confecţionării: prima jumătate a sec. al XIX-lea Dimensiuni:

- lungime 157 cm;

- lăţime 44 cm;

- diametru 30 cm; 24 cm; 9 cm;

- greutate 800 kg.

Municipiul Bucureşti,

sectorul 3,

Calea Victoriei nr. 12

1973

430.000

mobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor culturale mobile care se transmit din proprietatea publică a judeţului Covasna şi din administrarea Muzeului Naţional Secuiesc în proprietatea publică a statului şi în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României

 

Codul de clasificaţie

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Baza legală

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

- lei -

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

Tipul bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

8.24.06

 

 

Tezaur dacic de la Simeria

 

 

61 piese - monede romane, republicane şi imperiale - denarius

 

 

Achiziţie

 

 

1964

 

 

286.860

 

 

Judeţul Covasna - Muzeul Naţional Secuiesc

Cod unic de identificare: 4404753

Statul român - Muzeul Naţional de Istorie a României

Cod unic de identificare: 4192952

mobil

 

 

8.24.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiecte aparţinând culturii Ariuşd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 obiecte:

- pintaderă - Ariuşd Tyiszkhegy;

- lamă de silex - Ariuşd Tyiszkhegy;

- lamă de silex - Ariuşd Tyiszkhegy;

- vârf de săgeată din silex - Ariuşd Tyiszkhegy:

- figurină zoomorfă - Ariuşd Tyiszkhegy;

- vas pictat - Ariuşd Tyiszkhegy - 2 buc;

- vas - Ariuşd Tyiszkhegy;

- vas miniatural - Ariuşd Tyiszkhegy;

- polonic pictat - Ariuşd Tyiszkhegy;

- unealtă de silex - Ariuşd Tyiszkhegy - 3 buc.

Cercetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1911

1926

1926

1925

1973

1973

1973

2006

2007

2007

72.013

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţul Covasna - Muzeul Naţional

Secuiesc

Cod unic de identificare: 4404753

 

 

 

 

 

 

 

 

Statul român - Muzeul Naţional de

Istorie a României

Cod unic de identificare: 4192952

 

 

 

 

 

 

 

 

mobil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.24.06

Copia în bronz a tunului turnat de Gábor Áron

Ţeava de tun reprezentând copia în bronz a tunului turnat de Gábor Áron; perioada confecţionării - 1971;

Funcţionalitate actuală: obiect muzeal;

Dimensiuni:

- lungime: 156 cm;

- lăţime maximă: 45,2 cm;

- diametru la vârful ţevii: 22 cm;

- diametru la baza ţevii: 27 cm;

- greutate 600 kg;

- calibru: 89 mm.

Donaţie

1972

10.000

Judeţul Covasna - Muzeul Naţional

Secuiesc

Cod unic de identificare: 4404753

Statul român - Muzeul Naţional de

Istorie a României

Cod unic de identificare: 4192952

 

mobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria” ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Soldat Petre M. Tina nr. 3, bl. L.34, sc. A, et. 2, ap. 12, sectorul 3, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MI NISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 698.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.