MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 615/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 615         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 20 august 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

673. - Hotărâre privind completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 

674. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului laşi de către domnul Olteanu Romeo

 

676. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bitea Cristian Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor în funcţia publică de inspector guvernamental

 

677. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Delorean Ion-Iulius

 

678. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 21-24 august 2014, a Congresului al XXI-lea al Asociaţiei Internaţionale a Foştilor Deţinuţi Politici, Deportaţi şi Persecutaţi Politic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

930. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală şi pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

 

939. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

1.050. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 

2.365. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

 

Rectificări la:

 - Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (8) al articolului 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

“(9) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), pentru rezultatele deosebite obţinute în 2014 de echipa naţională de handbal feminin junioare U18 la Campionatul Mondial din Macedonia se acordă premii prin suplimentarea cu 100% a cuantumurilor prevăzute la alin. (1) lit. c).”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 673.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului laşi de către domnul Olteanu Romeo

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului laşi de către domnul Olteanu Romeo.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 674.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Bitea Cristian Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţi lor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Bitea Cristian Vasile i se aplică mobilitatea din funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 676.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Delorean Ion-Iulius

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Delorean Ion-Iulius exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 677.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 21-24 august 2014, a Congresului al XXI-lea al Asociaţiei Internaţionale a Foştilor Deţinuţi Politici, Deportaţi şi Persecutaţi Politic

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945- 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, la capitolul 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 20 “Bunuri şi servicii”, cu suma de 65 mii lei, pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 21-24 august 2014, a Congresului al XXI-lea al Asociaţiei Internaţionale a Foştilor Deţinuţi Politici, Deportaţi şi Persecutaţi Politic (INTER ASSO).

Art. 2. - Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Adrian Sanda,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 678.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală şi pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 6.437 din 2014 al Inspecţiei Sanitare de Stat,

având în vedere prevederile titlului I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

l. În anexa nr. 1, la articolul 1, literele a), d), e), h şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) procedură - activitate de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală, tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură, epilare, frizerie, coafură şi bărbierit;

d) client - persoană care solicită servicii de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, de tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură şi epilare, de frizerie, coafură, bărbierit;

e) cabinet - locul în care se desfăşoară activităţile de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, de tratament şi machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură şi epilare, de frizerie, coafură şi bărbierit;

h) tatuare cosmetică - procedură aplicată prin înţeparea şi introducerea unui pigment special în stratul dermic al pielii la nivelul feţei, contur buze, pleoape, sprâncene, păr capilar, cu caracter permanent sau semipermanent;

i) tatuare artistică - procedură aplicată prin înţeparea şi introducerea unui pigment special în stratul dermic al pielii cu caracter permanent sau semipermanent;”.

2. În anexa nr. 1, la articolul 1, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:

“ş) implantare dermală - procedură asemănătoare piercingului, dar fără a crea o breşă, se montează în stratul de piele dermal şi cu modelul la suprafaţa pielii.”

3. În anexa nr. 1, la articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) în timpul desfăşurării procedurii de piercing, tatuare şi implantare dermală îi este interzisă operatorului purtarea de inele, brăţări, ceasuri sau alte obiecte decorative pe mâini.”

4. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Spaţiile de desfăşurare a activităţilor de tatuare, piercing sau implantare dermală trebuie să aibă incinte separate, respectându-se prevederile art. 2 din anexa nr. 1 la ordin, după cum urmează:

a) spaţiul de recepţie în care se asigură accesul, înregistrarea şi aşteptarea clienţilor trebuie să aibă expuse vizibil toate autorizaţiile, certificatele, aprobările necesare desfăşurării activităţii, precum şi sfaturile de îngrijire tatuaj/piercing/implant dermal, informaţii şi avertismente;

b) spaţiul de lucru pentru desfăşurarea activităţilor de tatuare, piercing sau implantare dermală trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 6 mp pentru un modul de lucru. Suprafaţa spaţiului de lucru se va calcula în funcţie de numărul de module. Modulele de lucru trebuie să fie separate prin panouri despărţitoare. Pentru acest spaţiu trebuie asigurată iluminarea naturală şi artificială necesară desfăşurării în condiţii optime a activităţii, aer condiţionat şi ventilator;

c) spaţiul destinat efectuării sterilizării şi păstrării sterilităţii instrumentarului, dispozitivelor şi materialelor sanitare, organizării activităţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a activităţilor conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea şi stocarea) trebuie să respecte prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, cu modificările ulterioare, şi prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, cu modificările şi completările ulterioare;

d) spaţiu pentru depozitarea echipamentelor şi materialelor utilizate pentru curăţenie.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), piercingul urechii se poate executa şi în alte locaţii decât cele special amenajate, cu condiţia utilizării unui dispozitiv special, numit pistol, precum şi a unor cercei speciali, sterili, destinaţi acestui tip de operaţiune, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Piercingurile şi implantarea dermală se efectuează numai în cabinete specializate. Acestea se efectuează numai cu branule sau ace speciale. După efectuarea piercing ului, operatorul are obligaţia să pună în vedere clientului să revină după 3 zile la control şi la tratament sau ori de câte ori este nevoie.

(4) Modulul pentru efectuarea activităţii de tatuare trebuie să cuprindă: fotoliu-pat pentru client, masă de lucru pentru pigmenţi şi compartimente pentru materiale necesare procedurii de tatuare, scaun pentru operator, instrumentar şi materiale de lucru specifice activităţii, cutii cu capac şi dezinfectant pentru instrumentarul folosit, cutie specială pentru materiale înţepătoare şi tăietoare, recipient pentru deşeuri nepericuloase.

(5) Modulul pentru efectuarea activităţii de piercing trebuie să cuprindă: fotoliu-pat pentru client, masă de lucru cu compartimente şi materiale necesare procedurii de piercing/implantare dermală, instrumentar şi materiale de lucru specifice activităţii, cutii cu capac şi dezinfectant pentru instrumentarul folosit, cutie specială pentru materiale înţepătoare şi tăietoare, recipient pentru deşeuri nepericuloase.

(6) Dacă se furnizează şi alte servicii de înfrumuseţare, acestea trebuie să se desfăşoare în incinte separate.

(7) Temperatura din camera de lucru trebuie să fie confortabilă, asigurându-se un minimum de 22°C.

(8) în spaţiul de lucru este permis doar accesul operatorului şi clientului, precum şi al cadrelor medicale.”

5. În anexa nr. 2, la articolul 2, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2. Operatorul trebuie să folosească echipament de lucru, lavabil, curat şi dezinfectat, sau de unică folosinţă, bonetă cu care se acoperă părul în întregime, mască şi ochelari în cazul în care se anticipează posibilitatea de murdărire, trebuie folosite mâneci şi şorţ impermeabil.”

6. În anexa nr. 2, la articolul 2, punctul 3 se abrogă.

7. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) imunizarea operatorului care efectuează activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică şi implantare dermală împotriva hepatitei B, atât pentru protecţia acestuia, cât şi a clientului;”.

8. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatele (1) şi (2) şi litera c) a alineatului (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) înregistrările referitoare la clienţi pentru procedurile de tatuare artistică, tatuare cosmetică, piercing şi implantare dermală se păstrează de către operator.

(2) înainte de începerea procedurilor de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală, clientul este informat asupra posibilelor riscuri generate de procedură, asupra măsurilor de igienă ce trebuie luate după efectuarea procedurii şi asupra altor detalii tehnice despre tratament

c) procedura efectuată: tatuare artistică, tatuare cosmetică şi/sau piercing, implantare dermală;”.

9. În anexa nr. 2, la articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, cu modificările şi completările ulterioare.”

10. În anexa nr. 2, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Este interzis a se executa procedurile de tatuare şi piercing/implantare dermală la persoanele care suferă de următoarele boli şi/sau condiţii fiziologice, avându-se în vedere eventualele efecte negative asupra sănătăţii clientului:

a) diabet zaharat;

b) hemofilie (sângerări care se opresc greu);

c) boli de inimă;

d) boli dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la săpunuri, dezinfectanţi sau alte produse cosmetice;

e) manifestări sau reacţii alergice la metale, pigmenţi, coloranţi sau alţi sensibilizanţi pentru piele;

f) boli transmisibile;

g) stări li poţi mice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie; h) deficienţe imunitare;

i) cicatrice cheloide;

j) handicap psihic;

k) hepatită;

            l) seropozitiv (SIDA);

m) nevăzători (chiar dacă sunt însoţiţi);

n) sarcină, alăptare.

(2) Este obligatorie afişarea avertismentului la loc vizibil.”

11. În anexa nr. 2, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Este interzisă efectuarea procedurilor de piercing corporal şi implantul dermal persoanelor cu vârsta sub 16 ani, cu excepţia piercingului din zona urechii.

(2) Este interzisă efectuarea procedurilor de tatuare cosmetică şi artistică a persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

(3) Se pot executa proceduri de piercing corporal persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani şi de tatuare artistică şi cosmetică persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani numai în situaţia în care minorul este însoţit de părinte, tutore sau curator, după caz. Părintele, tutorele sau curatorul, după caz, trebuie să semneze o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că este de acord cu efectuarea procedurii la minor.

(4) Este interzisă efectuarea piercingului la nivelul organelor genitale la persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 aii.

(5) Este interzisă efectuarea de implanturi dermale la nivelul organelor genitale/

12. În anexa nr. 2, la articolul 8 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) persoane care prezintă arsuri de soare, boli de piele sau cicatrice în zona aleasă pentru tatuare şi/sau piercing şi/sau implant dermal;”.

13. În anexa nr. 2, la articolul 9, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) pistolul utilizat în piercingul urechii trebuie curăţat, dezinfectat şi/sau sterilizat după fiecare utilizare, în funcţie de materialul din care este confecţionat pistolul, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) este obligatorie sterilizarea sau dezinfecţia bijuteriilor ce urmează a fi inserate şi a implanturilor dermale folosite în practicile de piercing, precum şi a instrumentelor utilizate, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 261/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de materialul din care este confecţionat şi ţinând cont de instrucţiunile producătorilor. Bijuteriile din bioflex şi plastic nu se refolosesc la alte persoane;”.

14. În anexa nr. 2, la articolul 10, literele d) ŞI f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“d) la bijuteriile destinate piercingului care sunt din materiale metalice şi nemetalice, tijele trebuie să fie din inox chirurgical sau anodizat cu titanium. Bijuteriile trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate privind compoziţia chimică a metalului şi certificate de calitate, emise de producător. Bijuteriile furnizate de importatori/distribuitori trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate privind compoziţia chimică a metalului sau de buletine de analiză emise de laboratoare acreditate, certificate de calitate, precum şi modelul bijuteriei (foto) expus pe oricare din aceste documente, semnat şi ştampilat;

f) pigmenţii de tatuare artistică şi tatuare cosmetică permanenţi şi temporari utilizaţi trebuie să fie însoţiţi de certificate de conformitate cu compoziţia chimică, certificate de calitate emise de producător sau de buletine de analiză emise de laboratoare acreditate. Pigmenţii furnizaţi de importatori/ distribuitori trebuie să fie însoţiţi de certificate de conformitate care să conţină marca pigmentului, denumirea pigmentului (culoarea), codul pigmentului, lotul, data de fabricaţie şi data expirării sau de buletine de analiză emise de laboratoare acreditate. Pe ambalajul pigmentului trebuie să fie menţionată obligativitatea efectuării testului de alergie, fără să fie acoperite datele de identificare ale pigmentului. Operatorul are obligaţia dea menţine permanent, pe recipientul pigmentului, eticheta în bună stare în vederea identificării pigmentului cu datele acestuia;”.

15. În anexa nr. 2, partea introductivă a articolului 11, partea introductivă şi literele f), j) şi l) ale punctului 1 şi partea introductivă şi litera a) ale punctului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Normele de igienă obligatorii în timpul şi după aplicarea tratamentelor de tatuare, piercing şi implant dermal sunt următoarele:

1. Pentru tratamentul de tatuare artistică şi cosmetică:

f) pentru fiecare client se asigură părţi separate de pigmenţi provenite din recipiente originale sau reambalate în recipiente de unică folosinţă, etichetate cu datele de identificare ale producătorilor, importatorilor sau distribuitorilor. Pigmenţii pentru folosire se pun în capace de plastic sau de cauciuc de unică folosinţă pentru fiecare client în parte. Pigmenţii şi capacele utilizate, rămase în urma procedurii efectuate, sunt aruncaţi;

j) după finalizarea procedurii de tatuare, operatorul trebuie să cureţe pielea cu şerveţele sterile, de unică folosinţă, îmbibate cu un produs biocid, exceptând zona din jurul ochilor, să plaseze crema specială de tatuaj şi să execute masarea zonei pentru absorbţia cremei în piele, după care se aplică un strat foarte subţire de cremă specială de tatuaj şi se plasează o folie de plastic de unică folosinţă peste tatuaj. Această folie se păstrează în zona aplicată cel mult două ore. Procedura este valabilă şi pentru tatuajele cosmetice, cu excepţia aplicării foliei de plastic de unică folosinţă;

l) dacă în timpul tatuării are loc o sângerare abundentă, trebuie oprită sângerarea, iar procedura se va reîncepe după câteva zile.

2. Pentru tratamentul de piercing şi implant dermal: a) înainte de începerea procedurii de piercing şi implant dermal, pielea trebuie curăţată şi apoi dezinfectată cu un produs biocid specific, cu ajutorul unui tampon steril. Este interzisă dezinfecţia pielii sau a mâinilor cu produse care nu sunt destinate acestui scop;”.

16. În anexa nr. 2, la articolul 16 alineatul (2), literele d), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) data efectuării procedurii de tatuare artistică, tatuare cosmetică, piercing sau implant dermal;

e) în cazul tatuării artistice sau cosmetice: marca pigmentului cu numărul de identificare al acestuia, importatorul sau producătorul pigmentului, informaţii necesare în cazul alergiilor la pigment. În cazul infecţiilor se va preciza zona tatuată;

f) zona în care s-a efectuat procedura de tatuare artistică, tatuare cosmetică, piercing sau implant dermal şi unde a apărut infecţia/alergia;”.

17. În anexa nr. 2, la articolul 16 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) datele de identificare ale importatorului sau producătorului bijuteriei.”

18. În anexa nr. 2, după articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 18, cu următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Operatorul care efectuează curăţirea şi dezinfecţia instrumentarului refolosibil trebuie să utilizeze echipament de protecţie: halat curat şi dezinfectat, precum şi mănuşi de unică folosinţă.

(2) Este interzisă efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei instrumentarului refolosibil în sala de lucru. Curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea instrumentarului refolosibil se efectuează numai de către personal instruit.”

19. La anexa nr. 2, anexele nr. 2a) şi 2b) se modifică şl se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 9 alineatul (2), după litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

“m) activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală.”

Art. III. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării.

 

Bucureşti, 14 august 2014.

Nr. 930.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dorel Săndesc,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

[Anexa nr. 2a) la norme]

 

Modelul declaraţiei pe propria răspundere pentru procedura de tatuare artistică/cosmetică

 

Antet cabinet

 

TATUARE ARTISTICĂ/COSMETICĂ

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul:...............M_/F_Nr. ............../..........................

Numele............................prenumele........................născut la data de............în localitatea.................judeţul................ cu domiciliul stabil în localitatea.......................str. ..................nr. ..... bl......sc. .....ap. .....et. ............, judeţul....................., cod............................cu domiciliul flotant în localitatea........................................, str. ....................................... nr. .....bl. .....sc. ...., et. .....ap. ....judeţul...............cod............., posesor al CI. seria.........nr. ...............eliberată la data de.............de................. C.N.P.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, telefon.......................

doresc să mi se facă tatuajul nr. ..........în zona......................

Declar pe propria răspundere că: nu am consumat băuturi alcoolice şi substanţe stupefiante înainte de efectuarea tatuajului şi nu sufăr de următoarele boli şi/sau condiţii fiziologice: diabet zaharat; hemofilie (sângerări care se opresc greu); boli de inimă; boli dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la săpunuri, dezinfectanţi sau alte produse cosmetice; manifestări sau reacţii alergice la metale, pigmenţi, coloranţi sau alţi sensibilizanţi pentru piele; boli transmisibile; stări lipotimice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie; deficienţe imunitare; cicatrice cheloide; handicap psihic; hepatită; seropozitiv (SIDA); nevăzători (chiar dacă sunt însoţiţi), sarcină, alăptare.

Se ataşează modelul care trebuie tatuat înainte de completarea declaraţiei

 

Semnătură client ..................

 

Am luat cunoştinţă de faptul că, având o piele mai închisă, culorile nu se vor vedea atât de vii ca pe o piele albă.

Declar pe propria răspundere că materialele pentru efectuarea procedurii de tatuare artistică/cosmetică s-au desfăcut în faţa mea de către operator.

Am luat cunoştinţă de posibilele riscuri generate de procedură, de măsurile de igienă ce trebuie luate după efectuarea procedurii şi de alte detalii tehnice despre tratament.

Totodată, am luat la cunoştinţă şi mi-am însuşit sfaturile verbale şi scrise primite de la operator în vederea îngrijirii tatuajului timp de 15-30 zile,

În cazul în care nu am spus adevărul în această declaraţie şi nu respect sfaturile de îngrijire primite de la operator sunt direct responsabil.

 

Data ..................                                                         Semnătură client ...................

 

Declaraţia s-a citit şi s-a completat în faţa mea:

 

Operator,

...........................................

 

ANEXA Nr. 2

[Anexa nr. 2b) la norme]

 

Modelul declaraţiei pe propria răspundere pentru procedura de piercing/implantare dermală

 

Antet cabinet

PIERCING/IMPLANTARE DERMALĂ

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul: ...............M_/F_ Nr. ............../..........................

Numele............................prenumele........................născut la data de............în localitatea..................judeţul................ cu domiciliul stabil în localitatea....................... str. ...................nr. .....bl. ...., sc. ...., ap. ...., et. .............judeţul............................, cod..........................., cu domiciliul flotant în localitatea........................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., judeţul ...............cod..............posesor al CI. seria...........nr. ......................eliberată la data de......................de..............................., C.N.P.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, telefon.......................

doresc să mi se facă piercing/implant dermal în zona......................

Bijuteria care mi se va monta este din................................

şi este cumpărată de mine din..........................................

 

Declar pe propria răspundere că: nu am consumat băuturi alcoolice şi substanţe stupefiante înainte de efectuarea procedurii de piercing/implantare dermală şi nu sufăr de următoarele boli şi/sau condiţii fiziologice: diabet zaharat; hemofilie (sângerări care se opresc greu); boli de inima; boli dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la săpunuri, dezinfectanţi sau alte produse cosmetice; manifestări sau reacţii alergice la metale, pigmenţi, coloranţi sau alţi sensibilizanţi pentru piele; boii

transmisibile; stări lipotimice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie; deficienţe imunitare; cicatrice cheloide; handicap psihic; hepatită; seropozitiv (SIDA); nevăzători (chiar dacă sunt însoţiţi); sarcină, alăptare.

 

Semnătură client..................

 

Declar pe propria răspundere că materialele pentru efectuarea procedurii de piercing/implantare dermală s-au desfăcut în faţa mea de către operator.

Am luat cunoştinţă de posibilele riscuri generate de procedură, de măsurile de igienă ce trebuie luate după efectuarea procedurii şi de alte detalii tehnice despre tratament.

Totodată, am luat la cunoştinţă şi mi-am însuşit sfaturile verbale şi scrise primite de la operator în vederea îngrijirii piercingului/implantului dermal timp de 15 zile de către mine.

În cazul în care nu am spus adevărul în această declaraţie şi nu respect sfaturile de îngrijire primite de la operator sunt direct responsabil.

 

Data..................

Semnătură client...................

 

            Declaraţia s-a citit şi s-a completat în faţa mea:

 

Operator,

...................................................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea anexei fa Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 6.539/2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 1.267 din 28 iulie 2014, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. N.B. 5.888 din 29 iulie 2014,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 12 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“Art. 12. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înfiinţată în Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. - Centrul de fertilitate Sibiu, are următoarea componenţă:

- membri titulari:

a) dr. Meşteru Valeriu;

b) psiholog Bologa Lia;

c) dr. Morar Silviu;

- membri suplinitori:

a) dr. Pumnea Pia Manuela;

b) psiholog Calvun Elena;

c) dr. Dura Horaţiu.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 august 2014.

Nr. 939.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

 

Având în vedere prevederile titlului VII “Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aferente titlului VII .Accize şi alte taxe speciale”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Comisia este formată din 5 membri, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 291/2010 privind instituirea şi aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 141 din 3 martie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă. Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 august 2014.

Nr. 1.050.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENŢA

Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

1. Secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice, coordonator al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru, preşedinte

2. Directorul general/Directorul general adjunct al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru, vicepreşedinte

3. Directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru

4. Directorul general al Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru

5. Şeful de serviciu al Serviciului legislaţie accize, alcool etilic, băuturi alcoolice şi alte produse/Serviciului legislaţie accize produse energetice şi tutunuri prelucrate din cadrul Direcţiei generale de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru

 

NOTE:

În cazuri justificate, preşedintele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită atribuţiile preşedintelui, inclusiv dreptul de vot.

În cazuri justificate, membrii Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate pot desemna în scris un alt membru al comisiei care să exercite drepturile derivate din calitatea de membru. După caz, aceştia pot stabili şi limite ale mandatului.

Un membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate nu poate primi decât o singură împuternicire în baza căreia să reprezinte un alt membru al comisiei.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Atribuţiile prevăzute în sarcina autorităţii fiscale centrale, conform prevederilor titlului VII “Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice aferente titlului VII, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare Comisia.

(2) Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domenii de reglementare specifice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţie de specialitate.

Art. 2. - (1) Comisia funcţionează în prezenţa a minimum 4 (patru) membri titulari din numărul total de 5 (cinci) membri.

(2) Lucrările Comisiei vor fi conduse de preşedintele acesteia, care conduce şi coordonează întreaga activitate a Comisiei. În cazul în care preşedintele Comisiei lipseşte, acesta este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită atribuţiile preşedintelui, inclusiv dreptul de vot.

(3) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii de produse supuse accizelor armonizate - persoane juridice, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale - care desfăşoară pe teritoriul României activităţile prevăzute la titlul VII “Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şedinţelor de lucru ale Comisiei

 

Art. 3. - (1) Comisia se întruneşte de cel mult două ori pe lună, pentru analiza situaţiilor care impun luarea unei decizii.

(2) Comisia va fi convocată de preşedinte sau de vicepreşedinte, la propunerea direcţiei de specialitate, în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc şedinţa Comisiei. Odată cu aprobarea ordinii de zi, preşedintele sau vicepreşedintele, la propunerea direcţiei de specialitate, va stabili şi persoanele ce urmează a fi invitate la şedinţă. Ordinea de zi aprobată va fi publicată şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice pentru informarea celor interesaţi.

(3) Convocarea Comisiei poate fi făcută în mod extraordinar şi fără respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), cu prezentarea de către direcţia de specialitate a unei motivări însuşite de preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei, după caz, cu privire la situaţia extraordinară apărută.

Art. 4. - (1) Direcţia de specialitate va pune la dispoziţia membrilor Comisiei, cu 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, ordinea de zi şi notele de prezentare întocmite de direcţia de specialitate.

(2) în situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (3), termenul în care se vor pune la dispoziţia membrilor Comisiei notele de prezentare va putea fi redus.

(3) Notele de prezentare vor fi întocmite de direcţia de specialitate în urma analizării documentaţiei, care constă, în principal, din solicitări în vederea autorizării şi/sau alte solicitări privind produsele accizabile, precum şi din sesizări primite de la organele cu atribuţii de control referitoare la activitatea operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul produselor accizabile.

(4) Direcţia de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (3) sub aspectul conţinutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând Comisiei note de prezentare care conţin propuneri motivate de soluţionare.

Art. 5. - (1) Notele de prezentare întocmite de direcţia de specialitate vor fi prezentate în plenul Comisiei de către preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei, după caz.

(2) Suplimentar faţă de nota de prezentare întocmită de direcţia de specialitate, pot fi puse la dispoziţia membrilor Comisiei, la cerere, orice acte care se află în documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (3).

Art. 6. - (1) Comisia va analiza situaţia prezentată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi ale legislaţiei incidente în vigoare, având în vedere competenţele Comisiei.

(2) Direcţia de specialitate sau Comisia are dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii atât de la operatorii economici solicitanţi, cât şi de la instituţii ale statului.

(3) Informaţiile suplimentare primite conform alin. (2) în cadrul termenului de 3 zile lucrătoare, de natură să schimbe propunerile făcute de direcţia de specialitate prin nota de prezentare, duc la amânarea soluţionării notei de prezentare şi, implicit, la reanalizarea situaţiei de fapt, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2).

(4) în cazuri excepţionale, analiza informaţiilor suplimentare de natură a schimba propunerile direcţiei de specialitate prin nota de prezentare se poate face fără amânarea soluţionării cererii, cu obligativitatea menţionării în procesul-verbal de şedinţă a motivelor care au impus soluţionarea cu celeritate.

Art. 7. - (1) Comisia ia hotărâri cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, care vor fi validate prin semnarea de către toţi membrii prezenţi în mod direct sau în baza împuternicirii acordate conform anexei nr. 1 la ordin a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea. Membrii Comisiei pot vota “pentru” sau “Împotrivă”.

(2) în baza hotărârilor Comisiei se emit deciziile, care se semnează de către preşedintele sau de către vicepreşedintele Comisiei.

Art. 8. - (1) La şedinţele Comisiei participă funcţionari din cadrul direcţiei de specialitate, care vor consemna într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţei,

(2) La lucrările Comisiei va fi invitat, după caz, în funcţie de ordinea de zi a Comisiei, câte un reprezentant din partea:

a) autorităţilor publice centrale şi/sau locale, după caz;

b) Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi/sau instituţiilor subordonate acesteia;

c) patronatelor producătorilor de produse accizabile sau depozitarilor de astfel de produse, legal înfiinţate.

(3) La lucrările Comisiei pot fi invitaţi reprezentanţii autorităţilor care pot oferi informaţii relevante asupra aspectelor supuse dezbaterii Comisiei, precum şi persoanele fizice sau juridice ale căror situaţii de fapt şi de drept sunt supuse analizei Comisiei în mod direct sau prin reprezentant.

(4) Invitaţii participă la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, punctele de vedere exprimate de aceştia în cadrul lucrărilor Comisiei având caracter consultativ. Invitaţii nu participă la luarea deciziei de către Comisie.

 

CAPITOLUL III

Deciziile Comisiei

 

Art. 9. - (1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.

(2) Deciziile cuprind următoarele elemente:

a) denumirea Comisiei;

b) numărul deciziei şi data la care a fost emisă;

c) datele de identificare ale operatorului de produse supuse accizelor armonizate;

d) obiectul deciziei;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele şi semnătura preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei, după caz;

h) ştampila Comisiei;

i) indicarea posibilităţii de a fi contestată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.

Art. 10. - (1) Decizia trebuie comunicată operatorului de produse supuse accizelor armonizate căruia îi este destinată.

(2) Deciziile Comisiei vor fi comunicate în una dintre următoarele forme:

a) prin prezentarea operatorului de produse supuse accizelor armonizate sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, la sediul direcţiei de specialitate ori la sediul autorităţii fiscale teritoriale, după caz, şi primirea actului administrativ de către acesta/aceasta, sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;

b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ de către persoanele împuternicite de autorităţile fiscale teritoriale, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;

c) prin poştă, la domiciliul fiscal al operatorului de produse supuse accizelor armonizate sau al persoanei împuternicite de către acesta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt: fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ şi confirmarea primirii acestuia, data comunicării fiind data confirmării primirii actului administrativ.

(3) în cazul în care comunicarea deciziei nu a fost posibilă potrivit dispoziţiilor alin. (2) lit. a)-c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afişarea la sediul autorităţii fiscale teritoriale de care aparţine operatorul de produse accizabile supuse accizelor armonizate a unei copii a deciziei emise pe numele acestuia sau pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Decizia se consideră comunicată după expirarea unui termen de 15 zile de la data afişării sau a publicării pe pagina de internet.

Art. 11. - Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată operatorului de produse supuse accizelor armonizate sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, ori la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Art. 12. - Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele şi prenumele ori denumirea operatorului de produse supuse accizelor armonizate, a obiectului deciziei sau a semnăturii preşedintelui ori vicepreşedintelui Comisiei, după caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constată de instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 13. - Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea operatorului de produse supuse accizelor armonizate ori a persoanei împuternicite de către acesta, după caz. Decizia corectată se va comunica potrivit prevederilor art. 10.

 

CAPITOLUL IV

Căi de atac

 

Art. 14. - (1) împotriva deciziei Comisiei se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei Comisiei, în condiţiile prezentului regulament, este calea administrativă de atac prin care se solicită autorităţii publice emitente reexaminarea deciziei.

Art. 15. - (1) Plângerea prealabilă se formulează în scris şi va cuprinde:

a) datele de identificare ale contestatarului;

b) obiectul acesteia;

c) motivele de fapt şi de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit a contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

(2) Plângerea prealabilă se depune la sediul Ministerului Finanţelor Publice, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în cazul în care plângerea prealabilă este depusă la un organ necompetent din cadrul autorităţii fiscale, aceasta va fi înaintată, în termen de maximum 5 zile de la data primirii, direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 16. - Plângerea prealabilă poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia. Comisia va comunica contestatarului decizia prin care se ia act de renunţarea la plângerea prealabilă.

Art. 17. - (1) Comisia analizează plângerile prealabile în raport cu susţinerile formulate de contestatar, cu dispoziţiile legale invocate de acesta şi cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării.

(2) Comisia poate solicita, pentru lămurirea cauzei, punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor instituţii şi autorităţi.

(3) Prin soluţionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situaţie mai grea contestatarului în propria cale de atac.

(4) Contestatarul sau împuterniciţii acestuia, după caz, pot să depună probe noi în susţinerea cauzei pe tot parcursul soluţionării plângerii prealabile.

Art. 18. - (1) în soluţionarea plângerii prealabile, Comisia se pronunţă prin decizie.

(2) Decizia emisă în soluţionarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

Art. 19. - (1) Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul.

(2) Preambulul cuprinde denumirea Comisiei, numele şi prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare al plângerii prealabile la Ministerul Finanţelor Publice şi obiectul cauzei.

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea Comisiei în emiterea deciziei.

(4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.

(5) Decizia se semnează de către preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei, după caz.

Art. 20. - (1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.

(2) în cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat.

(3) Dacă se constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale la învestirea Comisiei cu soluţionarea plângerii prealabile, aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

Art. 21. - (1) Decizia privind soluţionarea plângerii prealabile se comunică contestatarului în formă scrisă, în condiţiile prevăzute la art. 10.

(2) Deciziile emise în soluţionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

În temeiul prevederilor:

- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

- art. 5 alin. (4), art. 49 alin. (5), art. 623 şi art. 82 alin. (7)-(9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 49 din titlul III - Impozitul pe venit din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dat în aplicarea art. 49 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului “Referat privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit”, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 1 august 2014.

Nr. 2.365.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

 

I. Dispoziţii generale

1. Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situaţii:

a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, pentru care chiria este exprimată în lei, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă. Pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia Situaţiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile dispoziţiile art. 83 alin. (11) din cuprinsul aceluiaşi act normativ;

b) încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultura;

c) corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, potrivit pct. 45 din titlul III din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dat în aplicarea art. 49 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţia dobândirii/ pierderii calităţii de salariat;

d) depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;

e) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

f) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

2. Recalcularea plăţilor anticipate, pentru situaţiile prevăzute la pct. 1, se efectuează la solicitarea contribuabilului, de către compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent.

3. Prin organ fiscal competent se înţelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

II. Solicitarea recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit

1. Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se face de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza formularului 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Formularul 220, în care se bifează căsuţa “Recalcularea plăţilor anticipate”, va fi însoţit de documente justificative din care rezultă situaţia contribuabilului: documente din care să rezulte rezilierea contractelor de închiriere (acordul de reziliere a contractului încheiat între părţi, declaraţia pe propria răspundere etc.), documente care atestă încetarea activităţii şi/sau suspendarea temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, documente care atestă întreruperea temporară a activităţii sau alte documente care atestă situaţia contribuabilului şi care justifică solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate.

3. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, la termenele prevăzute la pct. 5, asociatul desemnat prin contractul de asociere are obligaţia depunerii, la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală, a formularului 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, în care se bifează căsuţa “Recalcularea plăţilor anticipate”.

4. Formularul 220, însoţit de documentele justificative, se depune în format hârtie la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distantă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5. În vederea recalculării plăţilor anticipate, formularul 220 se depune la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) în termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la data apariţiei uneia dintre situaţiile pentru care se poate solicita corecţia venitului net stabilit pe baza normelor de venit [cap. I pct. 1 lit. a) şi c)];

b) în termen de 15 zile de la data încetării activităţii sau suspendării temporare a acesteia, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, impuse în sistem real, din silvicultură şi/sau din piscicultura [cap. I pct. 1 lit. b)];

c) în termen de 15 zile de la depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal, de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic [cap. I pct. 1 lit. d)];

d) în termen de 15 zile de la completarea obiectului de activitate cu activităţi noi [cap. I pct. 1 lit. e) şi f)].

6. În situaţia în care formularul 220 se depune după expirarea termenelor menţionate la pct. 5 lit. a)-c), organul fiscal procedează la recalcularea plăţilor anticipate de la data depunerii acestuia.

7. Data depunerii formularului 220 este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. În cazul depunerii formularului 220 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, data depunerii este data înregistrării acestuia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.

III. Recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

1. Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se soluţionează de compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent, în termen de 15 zile de la data primirii formularului 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”.

2. În situaţia în care documentaţia depusă nu este suficientă pentru recalcularea plăţilor anticipate, organul fiscal notifică contribuabilul în vederea prezentării documentelor necesare. Notificarea se comunică contribuabilului sau împuternicitului acestuia, potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Termenul de soluţionare a cererii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data notificării contribuabilului şi data prezentării documentelor suplimentare solicitate.

4. Pe baza formularului 220 şi a documentelor prezentate, organul fiscal întocmeşte referatul privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

5. Referatul cuprinde elementele avute în vedere la recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, cum ar fi: situaţia care a generat recalcularea plăţilor anticipate sau corectarea normei de venit, documentele justificative depuse de contribuabil, baza impozabilă pentru recalcularea plăţilor anticipate etc.

6. Referatul se întocmeşte într-un singur exemplar, se avizează de şeful compartimentului cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale ale persoanelor fizice şi se aprobă de către conducătorul unităţii fiscale.

7. În situaţia în care pe baza documentelor depuse se justifică recalcularea plăţilor anticipate, organul fiscal emite “Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale” (formularul 260), în care se evidenţiază suma stabilită iniţial (decizie anterioară) şi suma recalculată (decizie curentă).

8. Stabilirea bazei impozabile pentru recalcularea plăţilor anticipate:

a) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. a), baza impozabilă se stabileşte pe baza chiriei prevăzute în contractul privind cedarea folosinţei bunurilor încheiat între părţi.

b) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. b), baza impozabilă se stabileşte pe baza venitului net estimat prin declaraţia privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220).

c) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. c), baza impozabilă se stabileşte pe baza normei de venit de la locul desfăşurării activităţii.

Pentru întreruperile temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizări şi altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative, în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, normele de venit se reduc proporţional cu perioada nelucrată.

d) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. d), baza impozabilă se stabileşte după cum urmează:

- pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, organul fiscal va recalcula norma de venit şi plăţile stabilite în contul impozitului anual datorat.

Venitul net, determinat pe bază de norme anuale de venit, se reduce proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal;

- pentru perioada rămasă din anul fiscal, organul fiscal stabileşte plăţile anticipate pe baza venitului net estimat, declarat prin declaraţia privind venitul estimat/norma de venit.

e) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. e), venitul net pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se determină prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.

f) în situaţia prevăzută la cap. I pct. 1 lit. f), venitul net pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se determină prin însumarea fracţiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net estimat declarat de contribuabil.

9. Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

10. În termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei de impunere, potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale ale persoanelor fizice procedează la înregistrarea în evidenţa fiscală a datei comunicării, precum şi la transferul debitelor către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.

11. După comunicarea deciziei de impunere, compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale ale persoanelor fizice transmite compartimentului Registrul contribuabililor informaţii privind persoanele fizice care şi-au încetat/suspendat temporar activitatea (date de identificare, data încetării activităţii, perioada de suspendare a activităţii).

12. Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit se arhivează de organul fiscal competent, la dosarul contribuabilului, după caz, împreună cu:

a) declaraţia privind venitul estimat/norma de venit;

b) documentele justificative care au stat la baza recalculării plăţilor anticipate;

c) notificare privind prezentarea unor documente pentru recalcularea plăţilor anticipate;

d) referatul privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit.

13. Persoanele fizice a căror activitate a fost suspendată temporar depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la reînceperea activităţii, “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit” (formularul 220), completată corespunzător, în vederea stabilirii plăţilor anticipate.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

SIGLĂ**)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală*)..................................

Serviciul/Biroul/Compartimentul..........................................

Nr. ......................./......................

 

REFERAT

privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

 

A. Prezentarea situaţiei contribuabilului

1. Datele de identificare a contribuabilului

Mumele şi prenumele .................................................................................................................................................................

Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală ......................................................................................................

Domiciliul .....................................................................................................................................................................................

 

2. Natura venitului pentru care se solicită recalcularea plăţilor anticipate

 activităţi independente

 activităţi agricole

 piscicultura

 silvicultură

 cedarea folosinţei bunurilor

 cedarea folosinţei bunurilor în scop turistic

 

3. Situaţia care a generat recalcularea plăţilor anticipate

 suspendarea temporară a activităţii

 încetarea activităţii

 rezilierea contractului de închiriere

 recalcularea plăţilor anticipate conform pct. 45 din titlul III din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dat în aplicarea art. 49 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare***)

 depăşirea numărului de 5 camere de închiriat

 completarea obiectului de activitate cu activităţi noi

 

4. Documente prezentate

 declaraţie privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220) înregistrată sub nr. .....................din data.....................

 documente justificative:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

5. Alte constatări:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

B. Concluzii

Având în vedere următoarele:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

se propune:

 recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

 menţinerea deciziei de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale nr. ............ din data ............(formularul 260).

 

C. Stabilirea bazei de impunere:

Venitul net recalculat pentru stabilirea plăţilor anticipate....................lei

 

Aprobat:

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele

...................................................................

Data...........................

Avizat:

Şeful compartimentului de specialitate,

Numele şi prenumele

...................................................................

Data...........................

Întocmit:

Funcţia..............................................

Numele şi prenumele

...................................................................

Data.......................................


*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

**) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

***) Se va menţiona cauza pentru care persoana solicită recalcularea plăţilor anticipate.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 6 august 2014, se fac următoarele rectificări:

- la art. 14 alin. (1), în loc de: “...lucrări, pentru efectuarea de reparaţii curente şi... “seva citi:,,... lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi...”;

- la art. 41 alin. (4), în toc de: “...în sumă de 1.800 mii lei prevăzută în ...”seva citi: “...în sumă de 3.800 mii lei prevăzută în...”


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.