MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 614/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 614         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 20 august 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

252. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel

 

253. - Decizie privind numirea doamnei Mihaela Irina Ionescu în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

670. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.814/2012

 

926. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

            7. - Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel

 

Având în vedere cererea domnului Daniel Grigoroiu-Norocel, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/4.416 din 1 august 2014 şi Adresa Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 2.096 din 4 august 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin.(11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 252.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Mihaela Irina Ionescu în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

Având în vedere Adresa nr. 32 din 18 iulie 2014 a Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici referitoare la propunerea de numire a candidatului admis în urma concursului susţinut în data de 15 iulie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Irina Ionescu se numeşte în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 156/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Irina Ionescu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244din 4 aprilie 2014, îşi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 253.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.814/2012

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.049 din 8 iulie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (2) şi (4) şi ale art. 122 alin (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.814/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 23 noiembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici şi/sau abiotici dintr-un arboret însumează peste 20% din volumul acelui arboret existent la data apariţiei fenomenului, determinat prin diminuarea volumului prevăzut în partea «Descrierea parcelară» din amenajamentul silvic cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a acestuia; fac excepţie arboretele pentru care volumul însumat al arborilor afectaţi este mai mic sau egal cu volumul care poate fi extras prin lucrările silvotehnice curente prevăzute de amenajamentul silvic în vigoare;

b) arborii afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, dintr-un arboret sunt concentraţi pe o suprafaţă mai mare de 0,5 ha sau în situaţia în care extragerea arborilor afectaţi de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, prevăzuţi la lit. a), determină încadrarea arboretelor în urgenţa 1 de regenerare, stabilită prin inventarieri, precum şi arboretele încadrate în subunitatea de gospodărire de tip «E»“.

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, care va avea următorul cuprins:

“Art. 11 - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), arborii şi/sau arboretele de răşinoase afectaţi/afectate de factori destabilizatori biotici şi abiotici, instalaţi/instalate în afara arealului lor natural de vegetaţie, se vor autoriza la exploatare în termen de maximum 15 zile de la data aprobării actului de punere în valoare.

(2) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică actul de punere în valoare, în mod obligatoriu, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii acestuia şi răspunde printr-un punct de vedere scris.

(3) în urma verificării prevăzute la alin. (2), personalul din cadrul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură încheie o notă de constatare, însoţită de fotografii relevante privitoare la afectare, care este avizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Verificarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (1), inclusiv în ceea ce priveşte natura produselor şi oportunităţii extragerii arborilor afectaţi, indiferent de volumul masei lemnoase afectate, se realizează cu aplicarea prevederilor art. 2 alin. (9).

(5) Nota de constatare prevăzută la alin. (3), avizată de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, se postează pe site-ul instituţiei care l-a avizat.

(6) Aprobarea actelor de punere în valoare prevăzute la alin. (1) se face de către şeful ocolului silvic, în baza verificării structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, avizată de conducătorul acesteia.”

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), care vor avea următorul cuprins:

,,(21) În situaţia în care volumul produselor accidentale I se încadrează în posibilitatea anuală stabilită pentru o unitate de producţie, acesta se va precompta, reţinându-se de la exploatare un volum echivalent din partizile de produse principale programate la tăiere în anul de producţie respectiv, necontractate şi neautorizate la exploatare sau contractate, cu acordul scris al beneficiarului masei lemnoase contractate şi neautorizate la exploatare.

(22) În situaţia în care volumul produselor accidentale I este mai mare decât posibilitatea anuală stabilită pentru o unitate de producţie, volumul cu care se depăşeşte posibilitatea anuală se va precompta în anul/anii de producţie următorii de aplicare a amenajamentului silvic, în funcţie de volumul cu care se depăşeşte posibilitatea, prin reţinerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale.

(23) În situaţia în care prin recoltarea produselor accidentale I se depăşeşte posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic pentru o unitate de producţie, precomptarea se va realiza la nivel de ocol silvic, pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau la nivel de proprietar, pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, cu respectarea dispoziţiilor art. 5.

(24) Volumul recoltat din arboretele cu vârsta de până la 60 de ani, afectate slab şi mediu de factori biotici şi abiotici, nu se precomptează; volumul recoltat din arborete cu vârsta de până la 60 de ani afectate puternic şi foarte puternic de factori biotici şi abiotici, inclusiv ca efect cumulat, se precomptează prin reţinerea de la exploatare a unui volum echivalent provenit din arborete cuprinse în planurile decenale de recoltare a produselor principale.”

4. La articolul 2, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), care vor avea următorul cuprins:

“(8) Compoziţiile de regenerare pentru suprafeţele forestiere rezultate prin extragerea integrală a produselor accidentale prevăzute la art. 11 alin. (1) se stabilesc după cum urmează:

a) pe bază de studii pedostaţionale, avizate de comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru suprafeţe mai mari de 3 ha;

b) conform tipului natural fundamental de pădure sau, la solicitarea şefului ocolului silvic pe baza studiilor pedostaţionale, pentru suprafeţe mai mici de 3 ha.

(9) în cazul produselor accidentale pentru care nu este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic, depăşirea posibilităţii anuale stabilită la nivel de unitate de producţie, prin extragerea acestora, se aprobă de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza verificării actelor de punere în valoare pentru volumul produselor accidentale cu care se depăşeşte posibilitatea anuală.

(10) Structurile teritoriale de specialitate vor raporta autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare fiecărui trimestru, situaţia privind solicitările primite şi aprobările emise, conform prevederilor de la alin. (6) şi alin. (9), ce se va afişa pe site-ul instituţiei care l-a avizat.”

5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Aprobarea actelor de punere în valoare, pentru produsele accidentale care fac obiectul prezentului ordin, se face de către:

a) şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, în baza verificării avizate de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 2 alin (6) teza a II-a şi alin. (9);

b) şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, în condiţiile art. 4, pentru celelalte situaţii decât cele prevăzute la art. 2 alin. (6) teza a II-a şi alin. (9).

(2) în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, aprobarea actelor de punere în valoare pentru produse accidentale se face potrivit competenţelor aprobate de Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, de către şeful ocolului silvic de stat sau de către conducătorul unităţii Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în structura căreia se află ocolul silvic în cauză, în condiţiile prezentului ordin.”

6. La articolul 5, partea Introductivă se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Elaborarea unui nou amenajament silvic înainte de expirarea termenului de valabilitate al amenajamentului silvic/studiului sumar/studiului de transformare în vigoare se aprobă de către comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în următoarele situaţii:”.

7. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), care va avea următorul cuprins:

“(2) Nedepunerea în vederea aprobării a amenajamentelor silvice în termen de cel mult un an de la recepţia fazei de proiectare tehnologică - teren determină suspendarea aplicării amenajamentului silvic până la data la care acesta este avizat în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 1 august 2014.

Nr. 670.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. nr. 5.819/2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică, având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul actului normativ, sintagma “Serviciul pentru programe de sănătate” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică”.

2. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Direcţiile de sănătate publică vor desemna o persoană responsabilă cu organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate.

(3) în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) la direcţia de sănătate publică, această instituţie are obligaţia de a transmite comisiei de specialitate teritoriale toate documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor acesteia privind trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate, prevăzute în anexa nr. 2.” 3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Solicitările de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate se aprobă, ca urmare a analizării acestora de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, condusă de un secretar de stat în calitatea de preşedinte.”

4. Anexele nr. 5 şi 9 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 august 2014.

Nr. 926.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 50/2004)

 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ..........................................

(adresă, telefon, fax) Nr. ........./........................

 

Către:

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică

 

Vă trimitem alăturat dosarul medical al pacientului ..................................... cu diagnosticul ................................................ care are recomandarea Comisiei medicale de .................................................................................................................. pentru trimiterea la tratament medical în.........................................................................................., având: punctaj total de ................................................................... puncte, în vederea efectuării.......................................

Vă rugăm să analizaţi şi să dispuneţi finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de ................................din care:           

- cheltuieli de tratament =............................;

- cheltuieli de spitalizare =...........................;

- cheltuieli de transport =..............................

 

Director executiv,

……………………………..

(numele în clar şi semnătura)

Director executiv adjunct economic,

………………………………….

(numele în clar şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 50/2004)

 

PROCES-VERBAL

Nr. .... din data.....................

 

Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii, numită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. .....din........a analizat următoarele solicitări de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Diagnosticul complet*

Numărul/Data înregistrării solicitării

Punctaj total**

Punctaj pentru costul estimat al tratamentului solicitat***

Punctaj pentru perioada de timp****

Punctaj total final

Decizia comisiei aprobat/neaprobat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se va menţiona diagnosticul aşa cum este consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.

** Se va menţiona punctajul total consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.

*** Se va menţiona punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru criteriul “costul estimat ai tratamentului solicitat”, în condiţiile prevederilor ordinului.

**** Se va menţiona punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru criteriul “perioada de timp care a trecut de la data înregistrării solicitării”, în condiţiile prevederilor ordinului.

 

NOTE:

Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate “Urgenţă medical㔠nu se aplică criteriile suplimentare şi nu se completează coloanele 6 şi 7.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, semnate de către preşedintele şi membrii comisiei Ministerului Sănătăţii, nominalizaţi prin ordin al ministrului sănătăţii. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la nivelul Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică şi alt exemplar, de către preşedintele comisiei.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România

În temeiul art. 500, 502, 510 şi 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 19 decembrie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Nerealizarea numărului minim de credite de educaţie medicală continuă implică, conform legii, suspendarea dreptului de liberă practică până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), în condiţiile cuprinse în prezenta decizie.”

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite de EMC pe parcursul a 5 ani, cel puţin 20 de credite anual.”

3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Creditele de EMC realizate în intervalul prevăzut la alin. (1) care depăşesc punctajul profesional minim nu se reportează pentru următorul ciclu de 5 ani.”

4. La articolul 7 alineatul (1), literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“b) certificatul de membru al CMDR, în copie certificată conform cu originalul de preşedintele colegiului teritorial;

e) un exemplar al documentelor eliberate la solicitarea medicului dentist, în original;”.

5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se efectuează de către colegiul teritorial în care acesta

este înregistrat, actualizând în mod corespunzător fişa profesională a medicului dentist, în următoarele situaţii:

a) la avizarea anuală a certificatului de membru al CMDR;

b) la solicitarea unui certificat de status profesional curent;

c) la solicitarea avizului anual pentru exercitarea profesiei, în cazul împlinirii vârstei de pensionare prevăzute de lege;

d) la cererea medicului dentist, pentru propriul punctaj;

e) cu ocazia soluţionării abaterilor disciplinare;

f) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;

g) în alte cazuri stabilite prin decizie a consiliului colegiului teritorial.”

6. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) în vederea creditării formelor de educaţie medicală continuă, cererile pentru stabilirea şi acordarea numărului de credite de EMC se comunică CMDR după cum urmează:

a) congrese şi conferinţe/simpozioane - până la data de 15 noiembrie a anului anterior celui în care acestea vor avea loc;

b) celelalte forme de EMC - cu minimum 30 de zile înainte de desfăşurarea efectivă a formei de EMC.”

7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Stabilirea şi acordarea numărului de credite de EMC se realizează numai pentru formele de educaţie medicală continuă ale căror cereri de creditare au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (3).”

8. La articolul 12, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) modelul cererilor de acreditare/reacreditare a furnizorilor de EMC, prevăzute în anexele nr. 2A şi 2B;

d) modelul avizului de principiu privind creditarea formei de EMC, prevăzut în anexa nr. 4;”.

9. Anexele nr. 1-6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. I-VI, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Constanţa, 28 iunie 2014.

Nr. 7.

 

ANEXA Nr. I

(Anexa nr. 1 la Decizia nr. 58/2011)

 

REGULAMENT

de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 

Art. 1. - Managementul activităţilor de educaţie medicală continuă (EMC) este realizat de către Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, prin Programul naţional de EMC, în conformitate cu directivele şi recomandările instituţiilor oficiale ale Uniunii Europene, cu înţelegerile şi recunoaşterile mutuale asupra creditelor stabilite cu Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti/Consiliul European de Acreditare a Educaţiei Medicale Continue (UEMS/EACCME), precum şi cu alte autorităţi sau organisme profesionale medicale europene şi naţionale implicate, prin natura funcţionării lor, în activităţile de educaţie sau dezvoltare profesională continuă a medicilor dentişti.

Art. 2. - Activităţile de EMC sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite în continuare credite de EMC.

Art. 3. - (1) Fiecare membru al CMDR are obligaţia de a participa la Programul naţional de EMC şi de a cumula cel puţin numărul de credite de EMC stabilit de Consiliul naţional al CMDR.

(2) în cazul în care nu realizează numărul minim de credite de EMC în condiţiile prevăzute la art. 5 din decizie, după caz, dreptul de liberă practică al medicului dentist în cauză se suspendă, conform legii, până la realizarea numărului de credite respectiv, prin decizia biroul consiliului colegiului teritorial, la sesizarea structurilor de specialitate din cadrul colegiului teritorial.

(3) Decizia de suspendare se comunică medicului dentist în cauză în maximum 7 zile de la adoptare şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la comunicare, dacă până la împlinirea acestui termen nu se face dovada realizării de către medicul dentist a numărului minim de credite de EMC menţionat la alin. (2).

(4) Comunicarea deciziei de suspendare se efectuează prin înmânarea acesteia personal către medicul dentist ori prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la sediul profesional sau la domiciliul/reşedinţa acestuia.

(5) în situaţia în care medicul dentist nu s-a prezentat la oficiul poştal pentru ridicarea corespondenţei sau a refuzat expres primirea, comunicarea deciziei de suspendare se realizează prin afişare pe pagina de internet a colegiului teritorial sau naţional.

(6) Decizia de suspendare poate fi contestată de medicul dentist în cauză la consiliul colegiului teritorial în termen de 15 zile de la comunicare.

(7) Decizia consiliului colegiului teritorial se comunică medicului dentist în cauză în termen de maximum 7 zile de la adoptare.

(8) în cazul în care este respinsă contestaţia formulată conform alin. (6), decizia consiliului colegiului teritorial prin care se menţine suspendarea exercitării profesiei poate fi contestată de medicul dentist în cauză la Consiliul naţional al CMDR în termen de 15 zile de la comunicare. Contestaţia se soluţionează de Comisia de EMC constituită conform art. 4.

(9) Contestaţiile prevăzute la alin. (6) şi (8) sunt suspensive de executare.

(10) Biroul consiliului colegiului teritorial care a emis decizia de suspendare dispune înscrierea suspendării în Registrul unic al medicilor dentişti, partea publică, şi în fişa profesională în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a deciziei de suspendare.

(11) Menţiunea privind suspendarea se radiază în termen de cel mult 15 zile de la data constatării de către colegiul teritorial a realizării numărului de credite de EMC prevăzut la alin. (2).

Art. 4. - Acreditarea şi reacreditarea furnizorilor şi a lectorilor, precum şi creditarea formelor de EMC se efectuează de către Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă şi de către Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ din cadrul Consiliului naţional al CMDR, reunite sub denumirea de Comisia de EMC.

Art. 5.- CMDR creditează ca forme de EMC: formele de învăţământ postuniversitar medical, formele de educaţie continuă medicală, precum şi manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific.

Art. 6. - (1) Principalele manifestări ştiinţifice, activităţi cu caracter ştiinţific şi forme de educaţie medicală continuă constau în:

a) manifestări ştiinţifice reprezentate de: congrese, conferinţe/simpozioane;

b) publicarea de articole ştiinţifice în reviste de specialitate acreditate;

c) publicarea de cărţi (inclusiv capitole de carte), tratate, manuale, monografii, care deţin ISBN (International Standard Book Number);

d) cursuri de EMC teoretice cu sau fără demonstraţii practice susţinute de lectori acreditaţi de CMDR;

e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate acreditate, reviste internaţionale de specialitate, publicaţii naţionale medicale agreate de CMDR;

f) EMC la distanţă.

(2) Formele de învăţământ postuniversitar care, conform legislaţiei în vigoare, se desfăşoară numai în instituţiile de învăţământ medical superior acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale sunt reprezentate de:

a) rezidenţiat;

b) a două specialitate;

c) competenţe, supraspecializări, atestate de studii complementare;

d) masterat; e) doctorat;

f) cursuri postuniversitare.

(3) Tipurile de programe, modalităţile de desfăşurare şi criteriile de creditare a formelor de EMC la distanţă vor fi propuse de Comisia de EMC şi aprobate de Consiliul naţional al CMDR.

Art. 7. - (1) Formele de EMC pot fi susţinute de următoarele cadre didactice universitare: profesori, conferenţiari, şefi de lucrări.

(2) Formele de EMC pot fi susţinute şi de medici dentişti care nu au calitatea de cadre didactice, dar care îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii:

a) sunt medici primari şi doctori în ştiinţe medicale;

b) au prezentat minimum 3 comunicări la congrese în străinătate în domeniul pentru care doresc să susţină programul de EMC;

c) au publicat minimum două articole în reviste de specialitate cotate cel puţin B+;

d) au publicat cel puţin una dintre următoarele: cărţi (inclusiv capitole de carte), tratate, manuale, monografii, care deţin ISBN.

(3) Acreditarea lectorilor se face pe bază de cerere şi curriculum vitae semnat, cu precizarea domeniului de specializare, comunicate până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

(4) Lectorii se reacreditează anual pe bază de cerere scrisă, în termenul prevăzut la alin. (3), în funcţie de condiţiile aflate în vigoare la data acreditării.

(5) Evaluarea solicitărilor de acreditare/reacreditare se realizează numai pentru cererile depuse în termenul prevăzut la alin. (3).

(6) Lectorii din străinătate invitaţi de furnizorii formelor de EMC trebuie să fie recomandaţi de societăţile ştiinţifice de profil din ţara de origine şi să justifice titlurile academice şi profesional-ştiinţifice pe care le deţin.

(7) în cazul cursurilor teoretice cu sau fără demonstraţii practice, lectorii din străinătate vor fi acreditaţi cu minimum 30 de zile înaintea evenimentului ştiinţific şi se reacreditează înaintea fiecărui eveniment în parte.

(8) Neîndeplinirea obligaţiilor asumate de către lectorii acreditaţi privind susţinerea formelor de EMC, în lipsa unor motive justificate, atrage suspendarea acreditării pentru o perioadă de un an.

Art. 8. - (1) Acreditarea/Reacreditarea furnizorilor de EMC se va efectua anual pentru cererile depuse până la data de 15 noiembrie a anului anterior şi pentru care s-a achitat taxa prevăzută la alin. (4).

(2) Evaluarea solicitărilor de acreditare/reacreditare se realizează numai pentru cererile care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3) Criteriile de acreditare sau, după caz, de reacreditare ca furnizor de EMC sunt următoarele:

a) furnizorul are statut de persoană juridică;

b) furnizorul este o instituţie sau organizaţie dintre cele prevăzute la art. 10 alin. (1) cu rol, funcţii şi atribuţii de învăţământ sau de educaţie continuă în domeniul medico-dentar prevăzute în actul normativ de înfiinţare ori statut;

c) furnizorul respectă regulile de activitate nonprofit şi de neimplicare în promovarea de produse specifice medico-dentare şi nu reprezintă interesele unor sponsori.

(4) Taxa pentru acreditarea/reacreditarea anuală ca furnizor de EMC reprezintă echivalentul în lei, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României cotat în ziua plăţii, al sumei de 300 de euro. Taxa se achită în contul bancar al CMDR,

(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul instituţiilor de învăţământ medical superior acreditate conform legii şi colegiilor teritoriale care solicită acreditarea sau, după caz, reacreditarea ca furnizor de EMC.

Art. 9. - (1) Comisia de EMC atribuie numărul de credite pentru fiecare activitate de pregătire profesională.

(2) Creditarea formelor de EMC se face în funcţie de criterii legate de:

a) nivelul de desfăşurare a formei de EMC: local/regional, naţional/internaţional;

b) durata efectivă a programului ştiinţific;

c) pentru ca o manifestare ştiinţifică să fie clasificat㠓cu participare internaţional㔠este necesar ca, din numărul total de lectori, minimum 3 să fie din străinătate;

d) pentru ca o manifestare ştiinţifică să fie clasificat㠓internaţional㔠este necesar ca furnizorul să fie reprezentat de o societate ştiinţifică europeană/internaţională alături de societatea ştiinţifică de profil din ţară;

e) în cadrul congreselor naţionale cu participare internaţională sau internaţionale nu este necesară acreditarea comunicatorilor străini.

Art. 10. - (1) Manifestările ştiinţifice, cursurile teoretice cu sau fără demonstraţii practice şi formele de EMC la distanţă pot fi organizate de către: instituţii de învăţământ medical superior acreditate, colegii teritoriale din cadrul CMDR, societăţi ştiinţifice şi asociaţii profesionale cu profil de medicină dentară.

(2) Creditarea acestora se face astfel:

a) congres - 24 de credite de EMC;

b) conferinţă/simpozion - 16 credite de EMC;

c) curs teoretic cu sau fără demonstraţie practică - 8 credite de EMC;

d) cursuri postuniversitare de lungă durată, organizate de instituţii de învăţământ medical superior - 20 de credite de EMC.

(3) Manifestările ştiinţifice trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii pentru a fi creditate cu credite de EMC:

a) în cazul congresului, acesta trebuie să aibă:

- durată de 3 zile;

- 3 secţiuni distincte:

1. prelegeri;

2. comunicări orale;

3. postere/workshop-uri/actualităţi legislative;

b) în cazul conferinţei/simpozionului, aceasta/acesta trebuie să aibă:

- durată de două zile;

- două secţiuni distincte:

1. raport de temă şi prelegeri;

2. workshop-uri/actualităţi legislative.

(4) Simpozioanele, conferinţele, cursurile pre- şi post-congres, satelite ale unor manifestări ştiinţifice majore, nu se creditează separat, suplimentar faţă de programul de bază.

(5) Două sau mai multe sesiuni paralele la aceeaşi activitate de pregătire profesională se creditează o singură dată.

(6) Activităţile de pregătire profesională desfăşurate în cadrul expoziţiilor/târgurilor medicale sau al oricăror altor evenimente care au ca principal scop prezentarea sau promovarea de produse/servicii nu se creditează cu credite de EMC.

Art. 11. - (1) Autorii articolelor publicate în reviste de specialitate cotate B+/BDI vor primi fiecare câte 6 credite de EMC pentru un articol.

(2) Autorii articolelor publicate în reviste cotate ISI vor primi fiecare câte 20 de credite de EMC pentru un articol.

(3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita după cum urmează:

a) pentru revistele naţionale de specialitate şi publicaţii naţionale medicale agreate de CMDR - 5 credite de EMC anual, cu dovada deţinerii abonamentului anual;

b) pentru revistele internaţionale de specialitate - 10 credite de EMC anual, cu dovada deţinerii abonamentului anual.

(4) Autorii cărţilor (inclusiv ai capitolelor de carte), tratatelor, monografiilor publicate în domeniul medico-dentar în edituri recunoscute naţional/internaţional vor fi creditaţi cu 50 de credite de EMC.

(5) Cadrele didactice aflate în activitate, confirmate de universităţi (asistent, şef de lucrări, conferenţiar şi profesor), şi care desfăşoară activitate de îndrumare şi coordonare a medicilor rezidenţi, inclusiv conducătorii de doctorate/masterate, sunt creditaţi cu 40 de credite de EMC pe an.

Art. 12. - (1) Formele de învăţământ postuniversitar absolvite se vor credita astfel:

a) obţinerea titlului de medic rezident, în urma promovării concursului de rezidenţiat - 40 de credite de EMC;

b) obţinerea titlului de medic specialist - 40 de credite de EMC;

c) a două specialitate - 20 de credite de EMC;

d) obţinerea titlului de medic primar - 40 de credite de EMC;

e) obţinerea titlului de doctor în medicină - 40 de credite de

EMC;

f) obţinerea diplomei de maşter - 20 de credite de EMC.

(2) Competenţele/Supraspecializările/Atestatele de studii complementare se creditează cu 20 de credite de EMC, pentru fiecare în parte.

Art. 13. - (1) Participarea cu lucrări ştiinţifice la manifestări ştiinţifice din străinătate se va credita cu un număr de 1 0 credite de EMC.

(2) Participarea la manifestări ştiinţifice din străinătate se va credita cu un număr de 5 credite de EMC.

(3) Participarea la congrese din străinătate organizate de societăţi ştiinţifice se creditează similar cu cele naţionale.

(4) Lectorii acreditaţi care susţin cursuri de EMC şi care nu au calitatea de cadru didactic vor fi creditaţi cu un număr de 20 de credite de EMC/manifestare ştiinţifică.

Art. 14. - (1)în vederea creditării formei de EMC, furnizorul de EMC va transmite CMDR cererea de creditare în termenul

prevăzut la art. 9 alin. (3) din decizie, însoţită de programul manifestării (stabilit pe zile şi ore) şi de lista lectorilor, numai după ce au fost aprobate în prealabil de Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă, precum şi de Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ din cadrul colegiului teritorial (reunite sub denumirea de Comisia de EMC a colegiului teritorial) pe a cărui rază se va desfăşura forma de EMC în cauză.

(2) Manifestările ştiinţifice sau, după caz, activităţile de pregătire profesională organizate de instituţii de învăţământ medical superior, societăţi ştiinţifice şi asociaţii profesionale cu profil de medicină dentară ori alte organizaţii din străinătate se pot desfăşura pe teritoriul României numai cu avizul CMDR.

(3) Instituţiile de învăţământ medical superior acreditate depun cererile pentru creditarea formelor de EMC la CMDR, cu informarea colegiului teritorial pe a cărui rază se va desfăşura forma de EMC.

(4) Creditarea activităţilor de pregătire profesională cu credite de EMC devine valabilă la data publicării formei de EMC creditate pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro, şi numai după confirmarea plăţii taxelor datorate conform prevederilor prezentului regulament.

(5) Intervalul minim acceptat între două manifestări ştiinţifice, cursuri teoretice cu sau fără demonstraţii practice organizate la nivelul fiecărui colegiu teritorial este de 30 de zile pentru acelaşi furnizor de EMC.

(6) Furnizorul de EMC care are statut de filială poate organiza, ca forme de EMC, numai cursuri teoretice cu sau fără demonstraţie practică desfăşurate pe raza colegiului teritorial unde îşi are sediul furnizorul de EMC în cauză, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(7) în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi localitate nu poate avea loc decât o singură formă de EMC, pe baza principiului creditării primei solicitări, nefiind admisă suprapunerea parţială sau totală a formelor de EMC creditate.

(8) Este interzisă deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanţii firmelor producătoare ori de distribuţie a materialelor sau aparaturii din domeniul medical ori medico-dentar.

(9) Nu se creditează cu credite de EMC niciuna dintre formele de EMC organizate de societăţile comerciale din ţară sau din străinătate.

(10) Certificatele/Diplomele eliberate de societăţile comerciale din ţară sau din străinătate nu reprezintă competenţă în domeniul medicinei dentare.

Art. 15. - Dosarul care trebuie depus de furnizorul de EMC în vederea creditării formei de EMC corespunzătoare va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) numele organizatorului şi al lectorilor;

b) data, locul şi durata acestei activităţi;

c) sponsorii.

Art. 16. - (1) Furnizorii de EMC vor înainta CMDR, în termen de 30 de zile de la data finalizării activităţii de pregătire profesională, lista comunicatorilor care nu şi-au prezentat lucrările în plen. Comunicatorii care nu îşi susţin lucrările nu vor fi creditat cu credite de EMC.

(2) Furnizorul de EMC are obligaţia de a trimite lista participanţilor pentru centralizare colegiului teritorial în a cărui rază teritorială se desfăşoară forma de EMC creditată şi CMDR.

Art. 17. - (1) Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul său de EMC.

(2) Medicul dentist poate participa la orice activitate de pregătire profesională, creditată sau nu de către CMDR, în funcţie de interesul său profesional.

(3) Punctajul anual obţinut ca urmare a participării la forme de EMC acreditate se înscrie de către colegiul teritorial pe anexa la certificatul de membru.

(4) Din numărul total de credite, un procent de 10% poate fi obţinut de la formele de EMC acreditate susţinute de alte specialităţi medicale la care medicul dentist a participat.

(5) Data de referinţă pentru calculul punctajului creditelor de EMC este data înscrierii în CMDR. În cazul medicilor dentişti care deţineau drept de liberă practică la data intrării în vigoare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, data de referinţă pentru calculul punctajului creditelor de EMC este data emiterii primului certificat de membru al CMDR.

(6) în calculul punctajului profesional nu poate fi luată în considerare participarea la mai multe programe de EMC ale căror date de desfăşurare se suprapun.

(7) Medicii dentişti trebuie să depună anual la colegiile teritoriale copii certificate conform cu originalul ale diplomelor de EMC care atestă creditele obţinute.

Art. 18. - (1) Taxele pentru creditarea formelor de EMC se vor plăti de către toţi furnizorii de EMC acreditaţi, către CMDR, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii avizului de principiu al creditării formei de EMC.

(2) Neplata taxelor în termenul prevăzut atrage anularea avizului de principiu, inclusiv a creditelor acordate pentru participarea la forma de EMC în cauză.

(3) Taxele pentru creditarea formelor EMC sunt următoarele:

a) pentru cursuri de o zi -400 lei, din care 200 lei se virează CMDR şi 200 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază se desfăşoară forma de EMC;

b) congres - 1.000 lei, din care 500 lei se virează CMDR şi 500 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază se desfăşoară manifestarea ştiinţifică;

c) conferinţă/simpozion - 600 lei, din care 300 lei se virează CMDR şi 300 lei se virează colegiului teritorial pe a cărui rază se desfăşoară manifestarea ştiinţifică.

(4) Lectorii vor fi retribuiţi conform contractului de prestări de servicii încheiat anterior desfăşurării formei de EMC cu furnizorul acreditat, cu obligaţia furnizorului de a achita toate taxele aferente către stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 19. - (1) Titlul de lector de EMC acreditat de către CMDR nu reprezintă titlu didactic sau ştiinţific şi nu poate fi folosit în sens publicitar şi/sau profesional.

(2) Folosirea titlului de lector al CMDR în condiţiile prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea din calitatea de lector acreditat a celui în cauză pentru o perioadă de 2 ani.

Art. 20, - (1) Colegiul teritorial deţine un registru de EMC în care sunt înscrise manifestările ce au avut loc pe raza colegiului respectiv, creditele primite de la CMDR, listele cu participanţi, numărul de ordine pentru eliberarea de diplome de către furnizorul de EMC, precum şi modelul diplomei,

(2) Registrul de EMC al colegiului teritorial se păstrează în formă scrisă şi electronică.

Art. 21. - (1) CMDR deţine Registrul naţional de EMC, în care sunt înscrişi furnizorii de EMC şi lectorii acreditaţi, precum şi toate formele de EMC desfăşurate pe raza colegiilor teritoriale.

(2) Registrul naţional de EMC se păstrează în formă scrisă şi electronică.

Art. 22. - (1) CMDR publică pe pagina de internet proprie, www.cmdr.ro, lista formelor de EMC creditate, Împreună cu lista furnizorilor de EMC şi a lectorilor acreditaţi, precum şi lista publicaţiilor medicale agreate de CMDR.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic, ori de câte ori intervine o modificare.

Art. 23. - (1) CMDR, prin Comisia EMC constituită conform art. 4, coordonează, îndrumă şi verifică desfăşurarea formelor de EMC creditate.

(2) La nivel local, atribuţiile prevăzute la alin. (1) sunt exercitate de Comisia de EMC constituită conform art. 14 alin. (1).

Art. 24. - (1) Sigla CMDR nu poate fi folosită pe diplomele formelor de EMC.

(2) Sigla CMDR nu poate fi utilizată pentru publicitatea formelor de EMC.

(3) De asemenea, în publicitatea formelor de EMC nu poate fi folosit numărul de credite de EMC în lipsa obţinerii avizului de principiu al CMDR pentru desfăşurarea formei de EMC şi a plăţii taxelor aferente creditării.

Art. 25. - Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite de prezentul regulament în sarcina lectorilor şi furnizorilor de EMC, inclusiv nerespectarea programului şi a conţinutului cuprins în cererea de creditare aprobată se sancţionează cu suspendarea acreditării pentru o perioadă de un an, dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament.

Art. 26. - (1) Deciziile de suspendare referitoare la situaţiile prevăzute de art. 7 alin. (8), art. 19 alin. (2) şi art. 25 se adoptă de către consiliul colegiului teritorial prin Comisia de EMC constituită conform art. 14 alin. (1).

(2) Decizia de suspendare poate fi contestată de lectorul sau furnizorul de EMC în cauză la Consiliul naţional în termen de 15 zile de la data comunicării.

(3) Contestaţia prevăzută la alin. (2) este suspensivă de executare şi se soluţionează de Comisia de EMC constituită conform art. 4.

(4) Lista lectorilor şi furnizorilor de EMC suspendaţi conform prevederilor prezentului regulament se publică pe pagina de internet a CMDR.

 

ANEXA Nr. II.A

(Anexa nr. 2A la Decizia nr. 58/2011)

 

CERERE DE ACREDITARE

a furnizorului de educaţie medicală continuă (EMC)

 

1. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de EMC

Subsemnatul/a ...................................... domiciliat/ă în ......................., str. ......................... nr. ........bl......., sc. .............., et. ........ ap. ........., sectorul/judeţul ............., cod numeric personal ..................................., în calitate de .................................. reprezentant legal al ......................................................................................... (denumirea furnizorului de EMC), având sediul situat în ............................................, str. ..................................... nr. ...... bl......, sc. ....., et. ...... ap. ...... sectorul/judeţul .......................... cod fiscal.............................. (dacă este cazul), înscris sub nr. ............................. în Registrul asociaţilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei ......................................... /Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului ........................................................ /Registrul special .....................................,

declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, că subscrisa/subscrisul îndeplineşte şi respectă criteriile de acreditare ca furnizor de EMC prevăzute în Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, cu modificările şi completările ulterioare,

şi solicit acreditarea subscrisei/subscrisului ca furnizor de EMC.

2. Lectori acreditaţi de Colegiul Medicilor Dentişti din România care vor susţine formele de EMC:

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

3. Persoană de contact..............................................................................................................................................................

                                                (dacă este diferită de reprezentantul legal al furnizorului de EMC)

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Adresă........................................................................................................................................................................................

Telefon ............................................, fax ............................................... e-mail .......................................................................

4. Ataşez1 prezentei cereri copia actului normativ în baza căruia a fost acreditată instituţia de învăţământ medical superior sau, după caz, copii legalizate ale hotărârii judecătoreşti, actului constitutiv şi statutului din care rezultă că subscrisa/subscrisul deţine atribuţii de învăţământ medical postuniversitar, respectiv de organizare de forme de educaţie medicală continuă în domeniul medicinei dentare.

 

Data .........../.........../.....................

Reprezentantul legal al furnizorului de EMC,

...............................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila

...............................................................

 


1 Aplicabil numai în cazul instituţiilor de învăţământ superior medical, al societăţilor ştiinţifice şi al asociaţiilor profesionale.

 

ANEXA Nr. II.B

(Anexa nr. 2B la Decizia nr. 58/2011)

 

CERERE DE REACREDITARE

a furnizorului de educaţie medicală continuă (EMC)

 

1. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de EMC

Subsemnatul/a..................................domiciliat/ă în................................., str. ......................................... nr. .......bl......., sc. ........ et. ....... ap........ sectorul/judeţul ............................, cod numeric personal ....................................în calitate de ..........................reprezentant legal al......................................................................................................................... (denumirea furnizorului de EMC) având sediul situat în..........................................str. ................................ nr. .......bl........se ......., et. ....... ap. ......, sectorul/judeţul................

cod fiscal............................................... (dacă este cazul)  înscris sub nr. ....................................................în Registrul asociaţilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei.............................................../Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului.................................../Registrul special.............................acreditat de Colegiul Medicilor Dentişti din România ca furnizor de EMC la data de ............................,

declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, că:

1) subscrisa/subscrisul îndeplineşte şi respectă criteriile de reacreditare ca furnizor de EMC prevăzute în Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, cu modificările şi completările ulterioare;

2) nu au intervenit modificări ale scopului şi/sau obiectivelor prevăzute în statut referitoare la atribuţiile de educaţie continuă în domeniul medico-dentar faţă de data acreditării ca furnizor de EMC;

3) subscrisa/subscrisul nu se află în stare de dizolvare sau lichidare, respectiv nu i s-a suspendat/retras acreditarea ca instituţie de învăţământ medical superior, şi solicit reacreditarea ca furnizor de EMC.

2. Lectori acreditaţi de Colegiul Medicilor Dentişti din România care vor susţine formele de EMC:

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

3. Persoană de contact..............................................................................................................................................................

                                                (dacă este diferită de reprezentantul legal al furnizorului de EMC)

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Adresă........................................................................................................................................................................................

Telefon ............................................, fax ............................................... e-mail .......................................................................

 

Data .........../.........../.....................

Reprezentantul legal al furnizorului de EMC,

...............................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila

...............................................................

 

ANEXA Nr. III

(Anexa nr. 3 la Decizia nr. 58/2011)

 

CERERE DE CREDITARE

a formelor de educaţie medicală continuă (EMC)

 

1. Denumirea furnizorului de EMC

2. Responsabilul de program de EMC, desemnat de furnizorul de EMC

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Adresă.........................................................................................................................................................................................

Telefon...........................................fax................................................e-mail..............................................................................

3. Tipul formei de EMC propuse

 congres

 conferinţă

 simpozion

 curs teoretic                         cu demonstraţie practic㠁                 fără demonstraţie practic㠁

 la distanţă

4. Denumirea evenimentului.....................................................................................................................................................

5. Perioada de desfăşurare .......................................................................................................................................................

6. Locul de desfăşurare .............................................................................................................................................................

7. Programul ştiinţific (ataşat obligatoriu ca anexă la prezenta cerere)...............................................................................

8. Lectori

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

Numele ............................................................................. şi prenumele ..................................................................................

Titlul profesional-ştiinţific .......................................................................................................................................................

9. Sponsori..................................................................................................................................................................................

Subsemnatul/a.............................., în calitate de reprezentant legal al.....................................solicit creditarea formei de EMC propuse şi declar pe propria răspundere că manifestarea ştiinţifică/activitatea de pregătire profesională va fi organizată în conformitate cu programul pentru care forma de EMC a fost creditată şi că subscrisa/subscrisul va respecta toate obligaţiile prevăzute de Regulamentul de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, aflate în sarcina furnizorului de EMC.

Totodată, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, lipsa oricăror interese comerciale ale subscrisei/subscrisului faţă de forma de EMC propusă sau faţă de sponsorii acesteia.

Declar că am luat cunoştinţă de faptul că modificarea ulterioară a condiţiilor de desfăşurare a formei de EMC creditate este posibilă numai în cazuri temeinic motivate şi mă oblig să anunţ Colegiul Medicilor Dentişti din România de îndată, înainte de efectuarea oricărei publicităţi şi de desfăşurarea formei de EMC, cu privire la orice modificare ulterioară survenită privind forma de EMC creditată în baza prezentei cereri.

 

Data .........../.........../.....................

Reprezentantul legal al furnizorului de EMC,

...............................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila

...............................................................

 

Responsabilul de program de EMC al furnizorului de EMC,

...............................................................

 

(numele şi prenumele)

Semnătura

...............................................................

 

 

ANEXA Nr. IV

(Anexa nr. 4 la Decizia nr. 58/2011)

 

Nr. de înregistrare

 

AVIZ DE PRINCIPIU

privind creditarea formei de educaţie medicală continuă (EMC)

 

Către

Furnizorul de EMC......................................................................................................................................................................

În evidenţa Colegiului Medicilor Dentişti................................................................................................................................

 

Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ şi

Comisia pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă

ACORDĂ

un număr de .......................credite de EMC pentru forma de educaţie medicală continuă:

„ ........................................................................................................................................................................................................................................................”

Perioada:.....................................................;

Locul de desfăşurare:...............................;

Lectori acreditaţi: conform programului ştiinţific depus în data de .........................

Obligaţiile furnizorului de EMC:

1. Înscrierea pe certificatele de participare (diplome) a următoarelor date:

- rezultatul testului final, cu formula admis/respins;

- numărul de ordine primit de la colegiul teritorial;

- sigla, ştampila furnizorului de EMC şi semnătura reprezentantului legal, în original.

2. Comunicarea la Colegiul Medicilor Dentişti ..................................................... a listei participanţilor pentru a primi seria şi numărul de ordine al participanţilor din Registrul de EMC;

3. Comunicarea la Colegiul Medicilor Dentişti din România a listei participanţilor, incluzând numele, prenumele, seria şi numărul de ordine al certificatului de participare, pentru a fi trecut în Registrul naţional de EMC;

4. Plata sumei de ....................lei în contul bancar al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi a sumei de .................... lei în contul bancar al Colegiului Medicilor Dentişti .................................................................. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea prezentului aviz de principiu.

5. Respectarea obligaţiilor prevăzute de Regulamentul de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu completările ulterioare, aflate în sarcina furnizorului de EMC.

Certificatele de participare (diplomele) care nu respectă metodologia mai sus menţionată nu vor fi luate în considerare în cadrul realizării punctajului profesional al medicului dentist.

Prezentul aviz de principiu devine valabil la data publicării formei de EMC creditate pe pagina de internet a CMDR, www.cmdr.ro. după confirmarea plăţii taxelor prevăzute la pct. 4.

 

Preşedintele Comisiei pentru imagine, relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi educaţie medicală continuă,

...............................................................

 

(semnătura)

Preşedintele Comisiei profesional-ştiinţifice şi învăţământ,

...............................................................

 

(semnătura)

Ştampila CMDR

 

ANEXA Nr. V

(Anexa nr. 5 la Decizia nr. 58/2011)

 

ISSN:

FIŞA PUBLICAŢIEI DE SPECIALITATE

pentru înscrierea în lista publicaţiilor medicale agreate

 

 

 

1. Titlul publicaţiei.......................................................................................................................................................................

2. Editor ştiinţific (denumire societate, organizaţie).................................................................................................................

3. Adresa editorului ştiinţific ...................................................................................................................................................

4. Nr. apariţii/an:.....................................................................................................................................................................

5. Debut publicistic (anul):..........................................................................................................................................................

6. Redactor-şef (numele şi prenumele)

E-mail:.............................................................................................................................................................................

Fax:.........................................................................................., mobil:.......................................................................

7. Secretar de redacţie (numele şi prenumele)

E-mail:.............................................................................................................................................................................

Fax:..........................................................................................mobil:.......................................................................

8. Persoana de legătură cu Colegiul Medicilor Dentişti din România (numele şi prenumele)...........................................

E-mail:.................................................................................................................................................................................,

Fax:.......................................................................................... mobil:.......................................................................

9. Colegiul ştiinţific/Colegiul de redacţie (numele şi prenumele)

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Redactor-şef,

...............................................................

 

 

ANEXA Nr. VI

(Anexa nr. 6 la Decizia nr. 58/2011)

 

FIŞA PROFESIONALĂ

- model –

 

I. Identificare

Numele ........................................................................................................................................................................

Prenumele ..................................................................................................................................................................

Numele anterior..........................................................................................................................................................

Cod numeric personal                                                                                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. registru unic ..........................................................................................................................................................

Data înscrierii iniţiale în Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR): .........../.........../......................

Colegiul teritorial iniţial: Colegiul Medicilor Dentişti (CMD) ...................................................................................................

Certificat de membru seria ............. nr. ..................................emis la data de .........../.........../......................

Transfer (data) .........../.........../......................

Colegiul teritorial actual - CMD...............................................data înscrierii .........../.........../......................

Transfer (data) .........../.........../......................

Colegiul teritorial actual - CMD...............................................data înscrierii .........../.........../......................

Certificate de membru deţinute:

seria............. nr. ...................emis de CMD.....................................la data de .........../.........../......................

seria............. nr. ...................emis de CMD.....................................la data de .........../.........../......................

II. Educaţie medicală continua

Numărul de credite obţinute în fiecare an, dintr-un ciclu de 5 ani:

[Se completează începând cu data înscrierii în CMDR/emiterii primului certificat de membru conform art. 17 alin. (5) din Regulamentul de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România, aprobat prin Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011, cu modificările ulterioare.]

 

Anul...................

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

(Se completează în continuare.)

 

III. Pregătire profesională

3.1. Titluri (doctor-medic stomatolog, doctor-medic dentist, medic dentist)

3.1.1. ...........................................................................................................................................................................

Diplomă nr. ..................................... emisă de .................................................. la data de .........../.........../......................

3.2. Grad profesional (rezident, specialist, primar)

3.2.1. ..................................................................... (numele şi numărul documentului) emis de ................................la data de .........../.........../......................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

3.3. Rezidenţiat

3.3.1. (Specialitatea)....................................................................................... (numele şi numărul documentului de acceptare în rezidenţiat), emis de .............................................................. la data de .........../.........../......................

Locul de desfăşurare a rezidenţiatului (centrul universitar)...................................................................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

3.4. Specialitatea

3.4.1. (Specialitatea)........................................................................................ (numele şi numărul documentului de confirmare în specialitate), emis de ........................................................... la data de .........../.........../......................

Locul de desfăşurare a rezidenţiatului (centrul universitar)...................................................................................................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

3.5. Supraspecializări

3.5.1. .............................................................................................. (numele şi numărul documentului), emis de ..................................................................... la data de .........../.........../......................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

3.6. Competenţe

3.6.1. ............................................................................................... (numele şi numărul documentului) emis de .................................................................... la data de .........../.........../......................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

3.7. Atestate de studii complementare

3.7.1. ............................................................................................... (numele şi numărul documentului) emis de ..................................................................... la data de .........../.........../......................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

3.8. Alte forme de învăţământ postuniversitar absolvite (de exemplu, masterat, doctorat)

3.8.1. .............................................................................................. (numele şi numărul documentului), emis de ..................................................................... la data de .........../.........../......................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

IV. Forma de exercitare a profesiei

(cabinet medical individual - CMI, cabinete grupate - CG, cabinete asociate - CA, societate civilă medicală - SCM, societate constituită conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societate cu personalitate juridică - SPJ, salariat, persoană fizică independentă - PFI)

4.1.

 CMI

 CG

 CA

 SCM

 SPJ

 salariat

 PFI

4.2. Denumire formă de exercitare a profesiei/angajator

4.3. Adresa formei de exercitare a profesiei/angajatorului............................................................................................

4.4. Data începeri activităţii .........../.........../......................

4.5. Data încheierii activităţii .........../.........../......................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

V. Certificate de status profesional curent emise

5.1. Nr. .................. din data de .........../.........../...................... emis de CMD..................................................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

VI. Sancţiuni disciplinare

6.1......................................................... prevăzută de art. ..... din Legea ........., stabilită conform Deciziei Comisiei de disciplină a CMD .............................../Comisiei superioare de disciplină a CMDR din data de .........../.........../...................... comunicată la data de .........../.........../......................, rămasă definitivă prin necontestare/respingerea contestaţiei/acţiunii în anulare la data de .........../.........../......................, prin Decizia/Hotărârea nr. .......................................... pronunţată de .................................................

Deciziile privind aplicarea sancţiunilor care se soldează cu suspendarea sau cu interzicerea exercitării profesiei se comunică inclusiv Ministerului Sănătăţii, precum şi angajatorului.

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

6.2. Radieri sancţiuni disciplinare

6.2.1. Sancţiunea ................................................... prevăzută de art. .......din Legea .... stabilită conform Deciziei Comisiei de disciplină a CMD ............................/Comisiei superioare de disciplină a CMDR din data de .........../.........../...................... a fost radiată la data de .........../.........../...................... conform prevederilor legale în vigoare.

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

VII. Incompatibilităţi

7.1........................................................prevăzută de art. ..........din Legea............

7.2. Suspendare drept de exercitare a profesiei/calitate de membru în organele de conducere la data de .........../.........../...................... prin...........................emis de ..................

7.3. Încetarea suspendării la data de .........../.........../......................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

VIII. Nedemnităţi

8.1............................prevăzută de art. .................din Legea............

8.2. Încetare stare la data de .........../.........../......................

(Se completează în continuare, dacă este cazul.)

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.