MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 611/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 611         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 august 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 402 din 3 iulie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a două raportate la prevederile art. 33 alin. (1) şi (2), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza a două şi lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

96. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 

971. - Ordin al ministrului economiei pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

 

982/1.614. - Ordin al ministrului finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Craiova - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

983/1.612. - Ordin al ministrului finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

984/1.611. - Ordin al ministrului finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 402

din 3 iulie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 33 alin. (1) şi (2), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza a două şi lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi (2), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza a două şi lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Victor Protopopescu în Dosarul nr. 1.776/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 872D/2013.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la art. 33 din Legea nr. 165/2013. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza a două şi lit. c) din Legea nr. 165/2013 apreciază că aceasta este inadmisibilă, textele de lege criticate neavând legătură cu soluţionarea cauzei. Astfel, dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în forma lor iniţială, nu au produs efecte juridice în cauză, Iar soluţia legislativă prevăzută iniţial de către art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 a fost modificată prin dispoziţiile Legii nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, prin care a fost introdusă şi compensarea prin bunuri.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 6 decembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 1.776/3/2013, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) şi (2), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza a două şi lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Excepţia a fost invocată de Victor Protopopescu într-o cauză având ca obiect soluţionarea acţiunii întemeiate pe prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, prin care se solicită obligarea pârâtului municipiul Bucureşti, prin primar general, să emită o ofertă de restituire prin echivalent, prin compensare cu anumite bunuri imobile identificate, corespunzătoare valorii cotei succesorale stabilite pentru reclamant, dintr-un imobil preluat abuziv şi ulterior demolat. La data de 20 mai 2013 a intrat în vigoare Legea nr. 165/2013, care în art. 1 alin. (2) prevedea ca singură măsură reparatorie compensarea prin puncte. Curtea a fost sesizată prin încheierea din 6 decembrie 2013, iar prin Sentinţa civilă nr. 112 din 24 ianuarie 2014 cererea de chemare în judecată a fost respinsă subsecvent admiterii excepţiei autorităţii de lucru judecat.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că prevederile legale criticate aduc atingere dreptului la un proces echitabil sub aspectul principiului egalităţii părţilor într-un proces civil, respectiv principiului egalităţii armelor. Astfel, statul intervine într-un proces aflat în desfăşurare, creându-şi o situaţie mai favorabilă decât cea existentă la începutul procesului şi influenţând respectivul proces. Referitor la prevederile art. 33 din Legea nr. 165/2013, observă că acestea sunt neconstituţionale, aducând atingere accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil în condiţiile în care termenul prevăzut de acestea este reglementat după o perioadă de doisprezece ani în care cererile nu au fost soluţionate de către entităţile învestite.

6. De asemenea, se arată că textele de lege criticate sunt neconstituţionale sub aspectul tratamentului discriminatoriu la care este supus autorul excepţiei în raport cu persoanele cărora li s-a oferit în compensare bunuri imobile ce au aparţinut unităţii deţinătoare, or egalitatea în faţa legii presupune egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa ansamblului legislativ ce reglementează o anumită problemă. De altfel, legiuitorul a iniţiat un proiect de lege care să modifice Legea nr. 165/2013 pe acest aspect, respectiv înlăturarea discriminării rezultate din interzicerea compensărilor.

7. Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă îşi exprimă opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, textele de lege criticate nu sunt de natură a limita accesul liber la justiţie sau egalitatea cetăţenilor în faţa legii, ci doar de a stabili noi coordonate în procedura de acordare a măsurilor reparatorii, prin raportare la modalităţile prevăzute de noua lege. În cazurile în care legiuitorul a stabilit valorificarea unor drepturi în interiorul unui anumit termen, nu s-a restrâns accesul, ci s-a stabilit cadrul legal în vederea exercitării acestui drept constituţional.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 33 alin. (1) şi (2), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. c) din Legea nr. 165/2013 sunt în acord cu exigenţele impuse de art. 16 şi art. 21 din Constituţie, iar dispoziţiile art. 50 lit. b) teza a două din acelaşi act normativ sunt neconstituţionale.

10. În acest sens arată că dispoziţiile legale criticate prin care sunt impuse termene diferite de soluţionare a cererilor depuse În temeiul Legii nr. 10/2001, în funcţie de gradul de încărcare a autorităţilor publice competente să le soluţioneze şi de numărul de cereri rămase nerezolvate, nu sunt de natură să instituie discriminare între persoanele implicate în proces, sub aspectul egalităţii armelor. În atari condiţii, dreptul persoanelor implicate în procesele aflate pe rolul instanţelor de judecată de a se prevala, neîngrădit, de toate garanţiile pe care le presupune un proces echitabil nu este încălcat prin textele de lege criticate. Referitor la posibila discriminare instituită prin art. 50 lit. b) teza a două din Legea nr. 165/2013 potrivit căruia orice dispoziţie referitoare la măsura reparatorie a compensării cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent se abrogă, se arată că prin Legea nr. 368/2013 s-a modificat art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013. În acest context, prin modificarea adusă de Legea nr. 368/2013 s-a stabilit că, în situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001. Dispoziţiile care modifică art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 nu rezolvă decât în parte neconstituţionalitatea acestui text de lege în raport cu prevederile Legii nr. 10/2001 potrivit cărora în cazurile în care restituirea în natură nu era posibilă se stabileau măsuri reparatorii prin echivalent, care vor consta în compensare cu alte bunuri ori servicii oferite de deţinător cu acordul persoanei îndreptăţite, în acordare de acţiuni la societăţi comerciale tranzacţionate pe piaţa de capital, de titluri de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare sau de despăgubiri băneşti. Or, noile prevederi legale introduc doar compensarea cu bunuri, nu şi măsura reparatorie prin echivalent care să constea în compensarea cu servicii, astfel cum era prevăzută prin Legea nr. 10/2001.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizata şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut în încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. 33 alin. (1) şi (2), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza a două şi lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013. În realitate, din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că obiectul acesteia îl formează dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 4 teza a două raportat la prevederile art. 33 alin. (1) şi (2), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza a două şi lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, care aveau următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (2): “În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă este compensarea prin puncte, prevăzută în cap. III.”;

- Art. 4: “Dispoziţiile prezentei legi se aplică (...) cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, (...) la data intrării în vigoare a prezentei legi.”;

- Art. 33 alin. (1): “Entităţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, după cum urmează:

a) în termen de 12 luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr de până la 2.500 de cereri;

b) în termen de 24 de luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr cuprins intre 2.500 şi 5.000 de cereri;

c) în termen de 36 de luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr de peste 5.000 de cereri.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014.”;

- Art. 35: (2) în cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 şi 34, persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa instanţei judecătoreşti prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor.”;

- Art. 50: “La data intrării în vigoare a prezentei legi;

b) orice dispoziţie referitoare (...) la măsura reparatorie a compensării cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent, prevăzute în Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă;

c) articolele 13, 14, 141, 142. 15 literele a)-d) s/f), articolele 16, 17, 18, 181, 182, 183, 184, fg5, 1&t 187, 188, 18* şi articolul 22 din titlul VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice dispoziţie contrară prezentei legi se abrogă.”

14. Curtea observă că, după sesizarea Curţii Constituţionale, dar înainte de soluţionarea cauzei aflate pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă, a intrat în vigoare Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 decembrie 2013, care prevede la art. I pct. 1 că art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 se modifică şi va avea următorul cuprins: „În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate În mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum şi măsura compensării prin puncte, prevăzută în cap. III.”

15. În opinia autorului excepţiei prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) teza finală privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări, şi art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, precum şi celor ale art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil, din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că soluţia legislativă prevăzută iniţial de către art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 a fost modificată prin dispoziţiile Legii nr. 368/2013, citată anterior, dobândind o configuraţie normativă diferită. Astfel, pe lângă compensarea prin puncte, a fost introdusă şi compensarea prin bunuri.

17. Cercetând stadiul procesual al prezentei cauze, Curtea constată că prin Sentinţa civilă nr. 112 din 24 ianuarie 2014 cererea de chemare în judecată, prin care s-a solicitat compensarea cu bunuri, a fost respinsă subsecvent admiterii excepţiei autorităţii de lucru judecat, concluzia fiind aceea că dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în forma lor iniţială, nu au produs efecte juridice în cauză. De altfel, aceste observaţii sunt valabile mutatis mutandis şi în cazul dispoziţiilor art. 50 lit. b) teza a două din Legea nr. 165/2013.

18. În ce priveşte dispoziţiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, Curtea observă că acesta consacră dreptul persoanei care se consideră îndreptăţită de a se adresa instanţei judecătoreşti în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de art. 33 şi 34, în cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele menţionate. Aşa fiind, art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 nu este incident în cauză, neavând legătură cu soluţionarea acesteia, în sensul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia urmând a fi respinsă ca inadmisibilă.

19. Curtea constată că prin prevederile art. 50 lit. c) din Legea nr. 165/2013 sunt abrogate mai multe articole din titlul VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005, articole ce reglementau procedura acordării de despăgubiri, or, în cauză, s-a solicitat compensarea cu anumite bunuri imobile identificate. Având în vedere obiectul cauzei, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 lit. c) din Legea nr. 165/2013 apare ca fiind inadmisibilă, textul de lege criticat neavând legătură cu soluţionarea acesteia.

20. Pentru motivele anterior reţinute, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza a două şi lit. c) din Legea nr. 165/2013 nu îndeplineşte condiţia de admisibilitate a legăturii cu soluţionarea cauzei, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, astfel încât, în temeiul art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992. urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

21. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, criticate de autorul excepţiei prin raportare la art. 33 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013, Curtea observă că prin Decizia nr. 88 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 16 aprilie 2014, a constatat că prevederile art. 4 teza a două din Legea nr. 165/2013 sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la termenele prevăzute la art. 33 din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii.

22. Întrucât autorul excepţiei formulează critici de neconstituţionalitate care vizează dispoziţiile art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 33 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 în interpretarea ce a fost exclusă cadrului constituţional prin Decizia nr. 88 din 27 februarie 2014, precum şi faptul că decizia menţionată a fost pronunţată la un moment ulterior sesizării instanţei constituţionale, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza a două şi lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Victor Protopopescu în Dosarul nr. 1.776/3/2013 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă.

II. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportat la prevederile art. 33 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de acelaşi autor în dosarul aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 3 iulie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.341 din 23 iunie 2014, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, după cum urmează:

1. Tarif pentru activităţi de laborator:

a) analize şi examene de laborator în domeniul sănătăţii animalelor, prevăzut la lit. A din anexa nr. 1;

b) analize şi examene de laborator privind expertiza sanitar-veterinară a produselor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor, prevăzut la lit. B din anexa nr. 1;

c) analize şi examene de laborator şi autorizare pentru comercializarea produselor medicinale şi a altor produse de uz veterinar, practicate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, prevăzut la lit. C din anexa nr. 1;

d) consultanţă şi instruiri practice de laborator privind expertiza alimentelor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor, prevăzut la lit. D din anexa nr. 1;

e) consultanţă şi instruiri practice de laborator privind expertiza alimentelor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor, prevăzut la lit. E din anexa nr. 1;

f) verificarea capacităţii de diagnostic de laborator în domeniul expertizei alimentelor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor, prevăzut la lit. F din anexa nr. 1;

g) verificarea capacităţii de diagnostic de laborator în domeniul expertizei alimentelor de origine animală, a alimentelor de origine nonanimală şi a furajelor, prevăzut la lit. G din anexa nr. 1;

h) evaluarea în vederea autorizării laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzut la lit. H din anexa nr. 1.

2. Tarif pentru operaţiunile la frontieră:

a) inspecţii şi controale veterinare la frontieră pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe, prevăzut la lit. A din anexa nr. 2;

b) controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat asupra mărfurilor supuse controlului veterinar, prevăzut la lit. B din anexa nr. 2;

c) asistenţa sanitar-veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei, prevăzut la lit. C din anexa nr. 2.

3. Tarif pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul:

a) în unităţile care produc alimente de origine animală prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut la lit. A din anexa nr. 3;

b) pentru cheltuielile de personal care desfăşoară activitatea de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală, prevăzut la lit. B din anexa nr. 3;

c) acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală, prevăzut la lit. C din anexa nr. 3;

d) înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul, prevăzut la lit. D din anexa nr. 3.

4. Tarif aplicabil în domeniul reglementării reagenţilor:

a) autorizarea şi reautorizarea comercializării reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, precum şi pentru modificarea condiţiilor în care a fost emisă autorizaţia de comercializare, prevăzut la lit. A din anexa nr. 4;

b) testarea reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar în vederea verificării valorii de diagnostic, prevăzut la lit. 8 din anexa nr. 4;

c) evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de fabricaţie a reagenţilor, prevăzut Sa lit. C din anexa nr. 4.

5. Tarif pentru autorizare sanitar-veterinară:

a) unităţi care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, prevăzut la lit. A din anexa nr. 5;

b) unităţi şi a mijloace de transport supuse controlului sanitar-veterinar, prevăzut la lit. B din anexa nr. 5;

c) eliberarea paşaportului sau în cazul pierderii acestuia, eliberarea paşaportului duplicat, prevăzut la lit. C din anexa nr. 5.

6. Tarif pentru evaluarea, înregistrarea, autorizarea şi certificarea unităţilor care desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi în domeniul farmaceutic veterinar:

a) evaluarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale în vederea autorizării sanitar-veterinare, prevăzut la lit. A din anexa nr. 6;

b) înregistrarea unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, prevăzut la lit. B din anexa nr. 6;

c) înregistrare, autorizare, certificare unităţi şi activităţi din domeniul farmaceutic veterinar, prevăzut la lit. C din anexa nr. 6.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) nu includ TVA.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele:

a) anexele nr. 1-4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 20 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la acestea se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

b) anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

c) cap. I-V din Norma sanitară veterinară referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală şi ai animalelor vii, introduse din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, iar referirile la acestea se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

d) pct. II din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la acesta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

e) anexele nr. 7, 8 şi 10 la Norma sanitară veterinară privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 81/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la acestea se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

f) anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

g) anexa nr. 2 la Instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

h) anexa nr. 27 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţi Hor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

i) art. 45 alin. (2) şi (3) din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 şi 286 bis din 30 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la acestea se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

j) anexa nr. 8 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 6 iulie 2010, cu modificările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

k) anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin;

l) anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 şi 66 bis din 27 ianuarie 2014, iar referirile la aceasta se consideră ca fiind făcute la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Bogdan Mircea Dumitrache

 

Bucureşti, 22 iulie 2014.

Nr. 96.


*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

 

Având în vedere prevederile lit. C pct. 7 şi 9 din Procedura privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehicule rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.737/2012,

în baza prevederilor art. 15 alin. (1), pct. IV lit. a) din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lista organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Desemnarea este acordată pe perioada de valabilitate a acreditării Asociaţiei de Acreditare din România - RENAR.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Măricel Popa,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 august 2014.

Nr. 971.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase si a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

 

Denumirea şi adresa organismului

Domeniul inspecţiei

Tipul şi amploarea inspecţiei

Societatea Comercială IPROCHIM - SA. - Organism de inspecţie ADR

 

tel.: +021.2117654 fax: +021.2102701

Email: office.adr@iprochim.ro

Str. Mihai Eminescu nr. 19-21,

cod poştal 010512, Bucureşti

 

Referenţialul pentru acreditare:

TS EN ISO/CEI 17020: 2012

 

 

Domeniul:

- ambalaje conform ADR Subdomenii:

- ambalaje ADR conform ADR cap. 6.1;

- recipiente mari pentru transportul în vrac (RMV) conform ADR cap. 6.5;

- ambalaje mari conform ADR cap. 6.6

Inspecţie tehnică iniţială şi inspecţie tehnică periodică

 Domeniul:

- suprastructuri tip cisternă conform ADR Subdomenii:

- cisterne mobile şi containere de gaze cu elemente multiple (CGEM) “UN” conform ADR cap. 6.7;

- cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile, containere-cisternă şi cutii mobile cisternă, ale căror rezervoare sunt construite din materiale metalice, precum şi vehicule-baterie şi containere de gaze cu elemente multiple (CGEM) conform ADR cap. 6.8, cu excepţia subcap. 6.8.3 care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011  privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/2012, care transpune Directiva 2010/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile şi de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE şi 1999/36/CE ale Consiliului (TPED);

- cisterne pentru deşeuri care operează sub vid conform ADR cap. 6.10;

- cisterne (altele decât cele din cap. 6.7,6.8,6.10) conform ADR cap. 6.12

Inspecţie tehnică iniţială, inspecţie tehnică periodică, inspecţie tehnică anuală, inspecţie tehnică excepţională

 

 Domeniul:

- suprastructuri tip vrac conform ADR cap. 6.11

Inspecţie tehnică iniţială şi inspecţie tehnică anuală

 

Domeniul:

- suprastructuri tip Ex şi MEMU pentru transportul mărfurilor periculoase explozive, conform ADR cap. 2.2; cap. 4.1.5; cap. 4.7; cap. 9.3; cap, 9.8

Inspecţie tehnică iniţială şi inspecţie tehnică anuală

 

Domeniul:

- suprastructuri tip stelaj, fixe sau demontabile, conform

ADR cap. 4.1.3.8

Inspecţie tehnică iniţială, inspecţie tehnică periodică, inspecţie tehnică anuală, inspecţie tehnică excepţională

 

Domeniu nereglementat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR, prin RS-10 OT, al inspecţiilor tehnice ADR pentru suprastructurile vehiculelor destinate transportului mărfurilor periculoase din ADR clasa 2 şi din anexa I la Directiva 2010/35/UE (TPED), pentru operaţiile de inspecţie care nu intră sub incidenţa ADR subcap. 6.8.3, în ceea ce priveşte următoarele:

- elementele de legătură (de fixare) între suprastructura şi infrastructura vehiculului, inclusiv sistemul de rezemare;

- calculele de rezistenţă la sarcini dinamice;

- existenţa şi numărul necesar de pereţi sparge-val care, în caz că nu corespund, pot conduce la răsturnarea vehiculului sau la imposibilitatea practică de a transporta unele mărfuri periculoase;

- gradele de umplere maxime admisibile, care nu sunt specificate în certificatele de inspecţie, situaţie care poate genera grave pericole privind siguranţa cisternei;

- elementele componente ale echipamentului (instalaţiei) de operare, inclusiv furtunurile, cu excepţia supapelor de siguranţă;

- semnalizările şi etichetările conform Acordului ADR;

- dotările necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, descărcarea electricităţii statice, precum şi alte dotări speciale, inclusiv trusa ADR;

- protecţiile anticorozive;

- izolaţia termică/protecţia calorifugă;

- codul cisternei şi dispoziţiile speciale.

Din acest domeniu nu fac parte echipamentele reglementate de Directiva 2010/35/UE (TPED), transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.l26/2011, aprobată prin Legea nr. 90/2012.

Inspecţie tehnică iniţială, inspecţie tehnică anuală, inspecţie tehnică excepţională

 

NOTĂ:

Prin ADR se înţelege Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase în vigoare la data efectuării inspecţiei.

 

 


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 982 din 29 iulie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.614 din 4 august 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Craiova - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013. cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Craiova - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Operatorul economic: Fondul Local de Garantare Craiova - S.A.

Filiala Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN

Sediul/Adresa: str. Vasile Conta nr. 47, etajul 1, municipiul Craiova, judeţul Dolj

Cod unic de înregistrare: 18230347

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.4)

1

3.362

 

1

 

Venituri totale din exploatare

2

2.412

2

 

Venituri din operaţiuni între IFN şi instituţiile de credit

3

527

3

 

Venituri din provizioane şi recuperări creanţe

 

4

423

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19

5

2.959

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

2.049

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

444

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

45

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

1.531

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.10=Rd.11+Rd.12)

10

856

C1

Cheltuieli cu salariile

11

814

C2

Bonusuri

12

42

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

13

0

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

14

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

15

342

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

16

333

D.

Alte cheltuieli de exploatare

17

29

2

 

Cheltuieli din operaţiuni între IFN şi instituţiile de credit, din care:

18

10

3

 

Cheltuieli cu provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile

19

900

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

403

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

21

62

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

22

341

 

1

 

Rezerve legale

23

20

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

24

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

25

321

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

26

 

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

27

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27

28

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

29

0

8

 

Minimum 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

30

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

31

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

32

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

33

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.29 - Rd.30 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

34

0

VI.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,  din care:

35

24

VII.

 

 

Surse proprii

36

24

VIII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

37

15

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

38

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

39

14

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

40

13

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000

41

5.487

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000

42

5.218

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)

43

186

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

44

880

7

 

Plăţi restante

45

0

8

 

Plăţi de garanţii ( procent (%) din soldul garanţiilor prognozate

46

5

9

 

Creanţe restante

47

0

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 983 din 29iulie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.612 din 4 august 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere prevederile ari 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/ 2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

Fondul Local de Garantare Focşani IFN - SA

Filiala Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN

Sediul/Adresa: Str. Bucegi nr. 21, et. 1, Focşani, judeţul Vrancea

Cod unic de înregistrare: 18265884

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.4)

1

2.677

 

1

 

Venituri totale din exploatare

2

1.447

2

 

Venituri din operaţiuni între IFN şi instituţiile de credit

3

720

3

 

Venituri din provizioane şi recuperări creanţe

4

510

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19

5

2.658

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.498

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

296

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

10

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

1.190

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.10=Rd.11+Rd.12)

10

508

C1

Cheltuieli cu salariile

11

467

C2

Bonusuri

12

41

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

13

0

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

14

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

15

405

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

16

277

D.

Alte cheltuieli de exploatare

17

2

2

 

Cheltuieli din operaţiuni între IFN şi instituţiile de credit, din care:

18

10

3

 

Cheltuieli cu provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile

19

1.150

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

19

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

21

5

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

22

14

 

1

 

Rezerve legale

23

1

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

24

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

25

13

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

26

 

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

27

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27

28

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

29

0

8

 

Minimum 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

30

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

31

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

32

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

33

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.29 - Rd.30 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

34

0

VI.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,  din care:

35

1

VII.

 

 

Surse proprii

36

1

VIII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

37

0

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

38

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

39

13

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

40

11

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000

41

3.848

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000

42

3.538

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)

43

132

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

44

993

7

 

Plăţi restante

45

0

8

 

Plăţi de garanţii ( procent (%) din soldul garanţiilor prognozate

46

3,00

9

 

Creanţe restante

47

0


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 984 din 29iulie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.611 din 4 august 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - SA, filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale si persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - SA, filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN

Sediul/Adresa: Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 33-34, judeţul Covasna

Cod unic de înregistrare: 18602823

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.4)

1

2.080

 

1

 

Venituri totale din exploatare

2

1.060

2

 

Venituri din operaţiuni între IFN şi instituţiile de credit

3

770

3

 

Venituri din provizioane şi recuperări creanţe

4

250

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19

5

1.766

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.309

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

237

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

6

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

1.040

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.10=Rd.11+Rd.12)

10

377

C1

Cheltuieli cu salariile

11

358

C2

Bonusuri

12

19

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

13

0

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

14

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

15

445

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

16

218

D.

Alte cheltuieli de exploatare

17

26

2

 

Cheltuieli din operaţiuni între IFN şi instituţiile de credit, din care:

18

7

3

 

Cheltuieli cu provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile

19

450

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

314

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

21

49

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

22

265

 

1

 

Rezerve legale

23

16

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

24

0

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

25

249

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

26

 

0

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

27

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27

28

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

29

0

8

 

Minimum 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

30

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

31

0

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

32

0

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

33

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.29 - Rd.30 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

34

0

VI.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,  din care:

35

65

VII.

 

 

Surse proprii

36

26

VIII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

37

 65

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

38

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

39

 6

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

40

6

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000

41

5.236

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000

42

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)

43

4.972

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

44

177

7

 

Plăţi restante

45

849

8

 

Plăţi de garanţii ( procent (%) din soldul garanţiilor prognozate

46

0

9

 

Creanţe restante

47

2

 

 

 

 

 

0

 


 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.