MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 605/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 605         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 august 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 329 din 12 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a două raportate la art. 33, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) şi (7), art. 27 alin. (1) şi (4), art. 31, art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, În natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.162/3.969. - Ordin al ministrului afacerilor externe, al ministrului educaţiei naţionale şi ai ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind acordarea burselor “Eugen Ionescu” în anul universitar 2014-2015

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

26. - Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2014

 

27. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2014

 

28. - Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2014

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 329

din 12 iunie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportate la art. 33, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) şi (7), art. 27 alin. (1) şi (4), art. 31, art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4, art. 9 alin. (3), art. 10-11, art. 16-31, art. 33 şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Florin Marinescu, Constantin Marinescu şi Coralia Maria Marinescu în Dosarul nr. 5.616/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 661 D/2013.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 736D/2013, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4, art. 9 alin. (3), art. 10-11, art. 16-31, art. 33-34 şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013, excepţie ridicată de aceiaşi autori în Dosarul nr. 5.620/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă

4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Magistratul-asistent referă asupra cauzelor şi arată că autorii excepţiei de neconstituţionalitate au depus la dosare note scrise prin care solicită admiterea excepţiei şi judecarea în lipsă.

6. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 661 D/2013 şi nr. 736D/2013, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

7. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

8. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 736D/2013 la Dosarul nr. 761 D/2013, care este primul înregistrat.

9. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 188/2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

10. Prin Sentinţa civilă nr. 1.548 din 13 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 5.616/3/2012, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4, art. 9 alin. (3), art. 10-11, art. 16-31, art. 33 şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Excepţia a fost ridicată de Florin Marinescu, Constantin Marinescu şi Coralia Maria Marinescu într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea unei cereri de restituire, întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

11. Prin încheierea din 11 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 5.620/3/2012, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4, art. 9 alin. (3), art. 10-11, art. 16-31, art. 33-34 şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Excepţia a fost ridicată de aceiaşi autori într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea unei cereri de restituire, întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001.

12. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate referitor la pretinsa contrarietate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 faţă de art. 16 alin. (1) şi art. 124 alin. (2) din Constituţie, autorii excepţiei arată că Legea nr. 165/2013 instituie în privinţa măsurilor reparatorii o nouă procedură, diferită de cea consacrată prin Legea nr. 10/2001, care modifică în mod substanţial dreptul de a obţine reparaţii prin echivalent acordate ca urmare a preluării în mod abuziv a imobilelor în perioada regimului comunist, în comparaţie cu modalitatea în care acest drept a fost reglementat prin Legea nr. 10/2001, instituind ca singură măsură reparatorie prin echivalent compensarea prin puncte, măsură ce se aplică şi cererilor aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Măsura reparatorie prin echivalent ce constă în compensarea prin puncte creează o situaţie discriminatorie în înfăptuirea justiţiei pentru persoanele care au întreprins deja demersurile prevăzute de Legea nr. 10/2001, ale căror dosare se aflau în stadiu de soluţionare la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, şi celelalte dosare similare care au reuşit să fie finalizate potrivit măsurilor reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001. Aşa fiind, autorii excepţiei susţin că, deşi au întreprins aceleaşi demersuri şi au respectat procedura instituită de Legea nr. 10/2001, riscă să le fie aplicat un regim de despăgubire complet diferit şi discriminatoriu în comparaţie cu persoanele care s-au aflat în situaţii juridice similare.

13. Autorii excepţiei apreciază că prevederile de lege criticate din Legea nr. 165/2013, în special prevederile art. 1 alin. (2) şi cele cuprinse în capitolul III din lege, încalcă dispoziţiile art. 44 şi art. 46 din Constituţie, care consacră dreptul de proprietate privată şi dreptul la moştenire. În acest sens, aceştia susţin că Legea nr. 165/2013 limitează în mod abuziv exercitarea atributelor dreptului de proprietate, instaurând totodată incertitudinea obţinerii unei acoperiri integrale a prejudiciului cauzat prin preluarea abuzivă a imobilelor în perioada comunistă. Se arată că prin unica măsură reparatorie prin echivalent instituită, şi anume compensarea prin puncte, precum şi prin sistemul de valorificare a acesteia, se aduce atingere dreptului de proprietate privată şi dreptului la moştenire; arată că măsura de compensare prin puncte se realizează printr-o procedură anevoioasă, care presupune respectarea unor termene îndelungate şi care nu oferă garanţia unei satisfaceri complete a prejudiciului suferit. Reţine, în acest sens, că organizarea licitaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 nu poate avea loc mai devreme de data de 1 ianuarie 2016, că valorificarea punctelor în numerar nu poate fi înfăptuită mai devreme de 1 ianuarie 2017, conform dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din lege, şi că această procedură presupune emiterea unui titlu de plată pentru cel mult 14% din numărul punctelor acordate prin decizia de compensare, potrivit prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 165/2013.

14. Autorii excepţiei susţin, totodată, că prevederile art. 1 alin. (2) şi cele cuprinse în capitolul III din Legea nr. 165/2013 încalcă şi dispoziţiile art. 20 din Constituţie, conform cărora, dacă există neconcordanţă între pactele şi tratatele privind drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale. Se face trimitere, în acest sens, la Hotărârea-pilot a Curţii Europene a Drepturilor Omului din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, prin care instanţa europeană, condamnând statul român, a reţinut ineficienta mecanismului de despăgubire sau de restituire, constatând că se impune implementarea unor măsuri generale care să permită realizarea efectivă şi rapidă a dreptului urmărit; s-a subliniat, cu această ocazie, necesitatea implementării unor proceduri simplificate şi eficiente, întemeiate pe măsuri legislative şi pe o practică judiciară şi administrativă coerentă, precum şi necesitatea adoptării unor reguli de procedură dare şi simplificate, care să acorde sistemului de despăgubire o previzibilitate sporită. Or, în opinia autorilor excepţiei, prevederile Legii nr. 165/2013 prin care se stabileşte ca singură măsură reparatorie în echivalent compensarea prin puncte nu sunt de natură a complini lipsurile Legii nr. 10/2001, evidenţiate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Procedura neclară şi îndelungată prin care pot fi valorificate punctele compensatorii nu este de natură să ofere o soluţie eficientă, simplificată şi clară, aşa cum a fost sugerată de Curtea Europeană.

15. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că prevederile art. 4 din Legea nr. 165/2013 încalcă dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie, care consacră principiului neretroactivităţii legii civile. Se arată că, potrivit acestui principiu, odată demarată o procedură, regulile nu pot fi schimbate pe parcursul acesteia, indiferent de durata sa, însă textul de lege criticat impune aplicabilitatea noii reglementări şi pentru situaţiile juridice reglementate de Legea nr. 10/2001, născute anterior intrării sale în vigoare. Faptul că, în ciuda demersurilor întreprinse de autorii excepţiei, autorităţile competente nu au soluţionat notificarea formulată în termenul legal prevăzut de Legea nr. 10/2001, nu poate conduce la instituirea unei situaţii discriminatorii prin acordarea unui alt tip de măsuri reparatorii, ca urmare a aplicării retroactive a unei legi ce nu era în vigoare la momentul iniţierii procedurii.

16. Se susţine, de asemenea, că prevederile criticate din Legea nr. 165/2013 aduc atingere dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Constituţie, deoarece termenele instituite prin textele de lege criticate nu sunt rezonabile, conducând la tergiversarea procedurilor a căror finalizare a fost deja întârziată excesiv. În acest context, autorii excepţiei fac referiri exprese la termenele cuprinse în art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) şi (7), art. 27 alin. (1) şi (4), art. 31, art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi art. 34 alin. (1) şi (2). Având în vedere că Legea nr. 165/2013 se aplică cauzelor în curs de soluţionare aflate pe rolul instanţelor de judecată, şi faptul că această lege nu reglementează şi procedura ce trebuie urmată de către instanţele de judecată în aceste cauze, autorii excepţiei apreciază că ne aflăm în faţa unei lacune legislative ce generează o lipsă de transparenţă de natură a încălca dreptul constituţional la un proces echitabil.

17. Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate în sensul respingerii acesteia.

18. Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă, analizând argumentele autorilor excepţiei, consideră că prevederile Legii nr. 165/2013 nu încalcă principiile constituţionale invocate, în condiţiile în care această lege a fost adoptată în raport cu termenul acordat statului român de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin hotărârea-pilot pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, în vederea adoptării de către autorităţile române a unor măsuri capabile să ofere un remediu adecvat tuturor persoanelor afectate de legile de reparaţie. Prin urmare, acesta este motivul pentru care în art. 4 din Legea nr. 165/2013 se prevede că dispoziţiile acestei legi se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, la data intrării în vigoare a prezentei legi. Instanţa remarcă faptul că prevederile art. 4 din Legea nr. 165/2013 nu retroactivează atâta timp cât se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate la data intrării în vigoare a acestei legi, putându-se reţine o încălcare a principiului neretroactivităţii legii doar în condiţiile în care aceste dispoziţii de lege s-ar fi aplicat şi cererilor soluţionate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Atâta timp cât legea a fost adoptată tocmai pentru a oferi un remediu adecvat tuturor persoanelor afectate de legile de reparaţie, simpla nemulţumire manifestată faţă de conţinutul măsurilor prevăzute de această lege în domeniul restituirii imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist nu constituie un motiv întemeiat pentru a se putea reţine încălcarea principiului neretroactivităţii legii, legiuitorul înţelegând să reglementeze măsuri şi proceduri potrivite raportate la situaţia dată, aceea rezultată din numărul mare de cereri de restituire rămase nesoluţionate până la momentul actual, dar şi lipsa de eficienţă a sistemului de restituire a proprietăţilor din România.

19. De asemenea, instanţa a reţinut că nu este afectat, în substanţa sa, dreptul de proprietate şi nici cel privind moştenirea, autorii excepţiei având aceleaşi drepturi succesorale ca înainte de apariţia Legii nr. 165/2013, modificându-se doar condiţiile în care aceştia, în calitate de succesori, pot beneficia de emolumentul dreptului succesoral, condiţii care nu vizează calitatea acestora de persoane îndreptăţite, ci termenul în care li se soluţionează în procedura administrativă notificarea şi modalitatea de reparare, în cazul în care restituirea în natură nu este posibilă. Aşa fiind, instanţa consideră că prevederile criticate din Legea nr. 165/2013, prin conţinutul lor, nu contravin dispoziţiilor art. 15 alin. (2), art. 16, art. 20, art. 21 alin. (3), art. 44, art. 46 şi art. 124 din Constituţie.

20. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

21. Avocatul Poporului apreciază că, din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4, art. 9 alin. (3), art. 10, art. 11, art. 16-31, art. 33, art. 34 şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 faţă de dispoziţiile constituţionale ale art. 15, art. 16, art. 20, art. 21, art. 44, art. 46 şi art. 124, pot fi reţinute doar o parte din criticile invocate de autorii excepţiei.

22. Astfel, arată că, în ceea ce priveşte art. 1 alin. (2) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013, prin care s-a stabilit că singura măsură reparatorie prin echivalent constă în compensarea prin puncte, aceste prevederi de lege aduc atingere principiului egalităţii în faţa legii. În al doilea rând, consideră că prevederile art. 4 raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 sunt retroactive şi contravin, astfel, art. 15 alin. (2) din Constituţie. De asemenea, apreciază că prevederile capitolului III din Legea nr. 165/2013, referitoare la acordarea de măsuri compensatorii, aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 20 şi art. 44. Ca atare, Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 raportate la art. 33, art. 50 lit. b) şi cele cuprinse în capitolul III din Legea nr. 165/2013 sunt neconstituţionale.

23. Referitor la celelalte critici de neconstituţionalitate formulate, Avocatul Poporului apreciază că nu pot fi reţinute, normele legale criticate fiind în concordanţă cu principiile constituţionale invocate.

24. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosare, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

25. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

26. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut de instanţe în dispozitivul de sesizare, îl constituie prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 9 alin. (3), art. 10, art. 11, art. 16-31, art. 33-34 şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Din argumentele invocate în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorii excepţiei critică, în realitate, prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 teza a două raportate la art. 33, art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) şi (7), art. 27 alin. (1) şi (4), art. 31, art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. “(2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013, prevederi de lege care constituie, astfel, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate şi asupra cărora Curtea urmează a se pronunţa. Aceste prevederi de lege au următorul conţinut;

Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în forma criticată de autorii excepţiei de neconstituţionalitate, prevedea că: “În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă este compensarea prin puncte, prevăzută în cap. III.”.;

- Art. 4 teza a doua: “Dispoziţiile prezentei legi se aplică (...) cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, (...) la data intrării în vigoare a prezentei legi.”;

- Art. 9 alin. (3): “Predarea terenurilor disponibile către comisia locală de fond funciar se face numai după validarea de către comisia judeţeană de fond funciar şi Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti a propunerilor de punere în posesie pe aceste terenuri, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2015”;

- Art. 10 alin. (1): “Până la data de 1 martie 2014, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate imobiliară va realiza, pentru fiecare judeţ şi la nivel naţional, situaţia comparativă a cererilor şi disponibilului de teren, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2).”;

- Art. 11 alin. (1): “Comisiile locale şl judeţene de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureşti au obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2016.”;

- Art. 20 alin. (4), (5) şi (7): “(4) Până la data de 1 ianuarie 2015, Agenţia Domeniilor Statului publică pe pagina sa de internet şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor lista imobilelor din Fondul naţional. Lista se completează cu imobilele care se transmit în proprietatea privată a statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în condiţiile prezentei legi.

(5) Terenurile puse la dispoziţia comisiilor locale în vederea finalizării procesului de restituire, dar nerestituite foştilor proprietari până la data de 1 ianuarie 2016 intră, de drept, în Fondul naţional şi sunt afectate valorificării punctelor acordate potrivit prezentei legi. [...]

(7) Până la data de 1 ianuarie 2015, Comisia Naţională va face publică valoarea fiecărui imobil din Fondul naţional, aşa cum rezultă ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi. Pentru imobilele trecute în Fondul naţional ulterior datei de 1 ianuarie 2015, valoarea se publică în termen de 30 de zile.”;

- Art. 27 alin. (1) şi (4): “(1) Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achiziţionarea de imobile din Fondul naţional la licitaţia publică naţională, începând cu data de 1 ianuarie 2016. [...]

(4) Regulamentul de organizare a licitaţiei se aprobă de către Comisia Naţională până la data de 1 iulie 2015 şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei Domeniilor Statului, a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.”;

- Art. 31: (1) în termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, deţinătorul poate opta pentru valorificarea punctelor şi în numerar.

(2) în aplicarea alin. (1), deţinătorul poate solicita, anual, după 1 ianuarie 2017, Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor emiterea unui titlu de plată pentru cel mult 14% din numărul punctelor acordate prin decizia de compensare şi nevalorificate în cadrul licitaţiilor naţionale de imobile. Ultima tranşă va reprezenta 16% din numărul punctelor acordate.

(3) Sumele cuprinse în titlurile prevăzute la alin. (2) se plătesc de către Ministerul Finanţelor Publice în cel mult 180 de zile de la emitere.

(4) Punctele netransformate în numerar se pot valorifica în continuare în cadrul licitaţiilor naţionale de imobile.

(5) Modalitatea de valorificare în numerar se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei legi.1;

- Art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (2): “(1) Entităţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, după cum urmează: [...]

c) în termen de 36 de luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr de peste 5.000 de cereri.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014.”;

- Ari. 34 alin. (1) şi (2): “(1) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni.

(2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Naţionale ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data înregistrării lor, cu excepţia dosarelor de fond funciar, care vor fi soluţionate în termen de 36 de luni.”;

- Art. 50 lit. b): “La data intrării în vigoare a prezentei legi: [...]

b) orice dispoziţie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internaţionale de evaluare şi la măsura reparatorie a compensării cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent, prevăzute în Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă;”.

27. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate aceste prevederi din Legea nr. 165/2013 contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 cu privire la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 46 privind dreptul la moştenire şi art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justiţiei.

28. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, în ceea ce priveşte critica referitoare la prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, Curtea reţine că, în vederea finalizării procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv, Legea nr. 165/2013 instituie două forme de despăgubire, şi anume restituirea în natură [art. 1 alin. (1)], iar în situaţia în care aceasta nu mai este posibilă, se acordă măsuri reparatorii în echivalent, constând în compensările prin puncte, potrivit procedurii prevăzute în cap. III din lege [art. 1 alin. (2)]. Ulterior, ca urmare a modificărilor aduse art. 1 alin. (2) prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 decembrie 2013, legiuitorul a prevăzut că, în situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001, măsurile prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi măsura compensării prin puncte, prevăzută în cap. III din Legea nr. 165/2013. Comparând soluţiile legislative reglementate de aceste prevederi de lege, în vechea şi actuala lor redactare, Curtea constată că noua soluţie legislativă este diferită de cea anterior consacrată prin aceea că, pe lângă restituirea în natură, ca măsură principală de reparaţie, şi modalitatea de compensare prin puncte, aceasta introduce o metodă suplimentară de reparaţie prin echivalent, şi anume aceea de compensare cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluţionarea cererii de restituire.

29. Curtea constată, de asemenea, că prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, atât în vechea, cât şi în noua redactare, se referă la măsuri de finalizare a procesului de restituire în natură sau echivalent, diferenţa dintre cele două forme de redactare a normei legale constând în introducerea unei modalităţi suplimentare de reparaţie prin echivalent, constând în compensarea cu bunuri. În acest context, referitor la critica autorilor excepţiei cu privire la instituirea, prin Legea nr. 165/2013, a unei singure măsuri reparatorii prin echivalent, şi anume compensarea prin puncte, măsură ce se aplică şi cererilor aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, Curtea constată că aceştia critică prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în forma lor iniţială, anterioară modificării acestora prin Legea nr. 368/2013.

30. În acest context, Curtea constată că, întrucât litigiile în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate se află pe rolul instanţelor de judecată şi după data intrării în vigoare a Legii nr. 368/2013, forma iniţială a art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, criticată de autorii excepţiei, nu a produs şi nu produce efecte juridice, noua soluţie legislativă aplicându-se imediat şi cauzelor aflate în curs de judecată. Curtea constată, astfel, că prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în forma lor iniţială, criticată de autorii excepţiei, nu mai sunt în vigoare şi nici nu îşi produc efecte juridice în cauzele de faţă.

31. Observaţiile anterioare sunt valabile, mutatis mutandis, şi în cazul prevederilor art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013, din cuprinsul cărora autorii excepţiei critică teza a doua, cu privire la abrogarea oricărei dispoziţii referitoare la măsura reparatorie a compensării cu alte bunuri oferite în echivalent, prevăzute în Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, motiv pentru care Curtea constată că textul de lege criticat nu este incident în cauză.

32. Pentru aceste motive, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit căruia “Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia”, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 este inadmisibilă.

33. În ceea ce priveşte art. 4 teza a două din Legea nr. 165/2013, prevederi de lege criticate de autorii excepţiei prin raportare la art. 33 din acelaşi act normativ, Curtea constată că, prin Decizia nr. 88 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 16 aprilie 2014, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 4 teza a două din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 33 din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii. Reţinând că acest caz de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate a intervenit după sesizarea instanţei de contencios constituţional, Curtea constată că în cauzele de faţă sunt incidente prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, potrivit cărora “Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”. Ca atare, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 a devenit inadmisibilă.

34. Potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (1)şi (4) din Constituţie, în procesul de aplicare şi interpretare a legislaţiei incidente în speţa dedusă soluţionării, instanţa de judecată urmează să respecte deciziile Curţii Constituţionale atât sub aspectul dispozitivului, cât şi al considerentelor pe care acestea se sprijină. Prin urmare, chiar dacă, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale, deciziile anterioare de constatare a neconstituţionalităţii reprezintă temei al revizuirii conform art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865 sau art. 509 alin. (1) pct. 11 din noul Cod de procedură civilă, după caz.

35. În ceea ce priveşte art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) şi (7), art. 27 alin. (1) şi (4), art. 31, art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 165/2013, autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că termenele instituite prin aceste texte de lege nu sunt rezonabile, conducând la tergiversarea procedurilor a căror finalizare a fost deja întârziată excesiv. Având în vedere stadiul procesual în care se află litigiile aflate pe rolul instanţei de judecată, în cadrul cărora a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, şi anume refuzul nejustificat al entităţii prevăzute de lege de a răspunde în termenul legal notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001, Curtea constată că nu se poate stabili legătura cu soluţionarea cauzelor a acestor prevederi de lege. Aceasta, deoarece “legătura cu soluţionarea cauzei” presupune atât aplicabilitatea textelor de lege criticate în cauzele deduse judecăţii, cât şi necesitatea invocării excepţiei de neconstituţionalitate în scopul restabilirii stării de legalitate, condiţii ce trebuie întrunite cumulativ, pentru a fi satisfăcute exigenţele pe care le impun dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 în privinţa pertinenţei excepţiei de neconstituţionalitate în desfăşurarea procesului.

36. De asemenea, referitor la prevederile art. 34 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013, Curtea constată că acestea nu au incidenţă în prezentele cauze, ele având aplicabilitate în cazul dosarelor înregistrate sau transmise la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

37. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a două raportate la art. 33 din Legea nr. 165/2013, excepţie ridicată de Florin Marinescu, Constantin Marinescu şi Coralia Maria Marinescu în Dosarul nr. 5.616/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi Dosarul nr. 5.620/3/2012 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) şi (7), art. 27 alin. (1) şi (4), art. 31, art. 33 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi a celor ale art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013, excepţie ridicată de aceiaşi autori în acelaşi dosare ale aceloraşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 iunie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. 1.162 din 4 iunie 2014

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Nr. 3.969 din 28 iulie 2014

 

ORDIN

privind acordarea burselor “Eugen Ionescu” în anul universitar 2014-2015

 

În baza art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 476/2007 privind acordarea burselor “Eugen Ionescu” de studii doctorale şi de cercetare cetăţenilor străini în instituţii de învăţământ superior din România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe, ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit următorul ordin:

Art. 1. - Numărul minim de burse “Eugen Ionescu” de studii universitare de doctorat şi de cercetare ce vor fi acordate în anul universitar 2014-2015 de către Agenţia Universitară a Francofoniei, din plata contribuţiei voluntare anuale a României, este stabilit la 40.

Art. 2. - Domeniile de studii universitare de doctorat sunt următoarele: Matematică; Fizică; Chimie; Informatică; Biologie; Geografie; Geologie; Ştiinţa mediului; Filosofie; Filologie; Istorie; Teologie; Drept; Ordine publică şi Siguranţă naţională; Sociologie; Ştiinţe politice; Relaţii internaţionale şi studii europene; Ştiinţe administrative; Ştiinţe ale comunicării; Ştiinţe ale educaţiei; Psihologie; Economie; Administrarea afacerilor; Finanţe; Contabilitate; Cibernetică şi statistică; Informatică economică; Economie şi Afaceri internaţionale; Management; Marketing; Teatru; Cinematografie şi Media; Muzică; Arte plastice şi decorative; Arhitectură; Urbanism; Educaţie fizică şi Sport; Agronomie; Horticultura; Silvicultură; Zootehnie; Biotehnologii; Medicină veterinară; Calculatoare şi tehnologia informaţiei: Inginerie aerospatială; Inginerie chimică; Inginerie civilă; Inginerie electrică; Inginerie electronică şi Telecomunicaţii; Inginerie energetică; Inginerie industrială; Inginerie forestieră; Ingineria produselor alimentare; Ingineria autovehiculelor; Ingineria materialelor; Ingineria mediului; Inginerie mecanică; Ingineria sistemelor; Inginerie şi Management; Ingineria Transporturilor; Mecatronică şi Robotică; Mine, petrol şi gaze; Ştiinţe militare şi informaţii; Securitate naţională; Medicină; Medicină dentară; Farmacie.

Art. 3. - (1) Temele de cercetare pentru anul universitar 2014-2015 s-au stabilit prin consultarea instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat din România, în domeniile menţionate la art. 2, membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei, şi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) La aceste teme de cercetare se vor adăuga cele propuse de bursierii “Eugen Ionescu”, în funcţie de strategia de cercetare postuniversitară şi de evaluările universităţilor-gazdă.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe şi Agenţia Universitară a Francofoniei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Direcţia ONU, instituţii specializate şi francofonie din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va aduce la cunoştinţa Agenţiei Universitare a Francofoniei prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

Temele de cercetare pentru anul universitar 2014-2015

 

I. Academia de Studii Economice din Bucureşti

1. Politici fiscale naţionale promovate înainte şi după adoptarea monedei unice. Cercetare realizată pe exemplul ţărilor care au adoptat moneda unică europeană

2. Presiunea fiscală şi impactul său asupra eficienţei guvernantei publice

3. Stabilizarea bugetară comunitară în perspectiva adoptării cadrului financiar 2014-2020

4. Proiecţii teoretice şi validări empirice ale managementului financiar corporativ

5. Valoarea temporală a banilor şi impactul său asupra cash-flow-urilor

6. Studiul comparativ privind riscul financiar şi de faliment pe tipuri de organizaţii economice

7. Modelizarea riscului de faliment corporativ

8. Luarea în consideraţie a inflaţiei şi a riscului valutar în analiza deciziei de investiţii

9. Evaluarea guvernantei corporative şi a riscului financiar în contextul analizei şi managementului riscului bancar

10. Gestiunea riscurilor şi guvernanta corporativă

11. Cercetare privind analiza fundamentală şi rolul său în procesul multidisciplinar de gestiune a riscurilor

12. Criza sectorului financiar din perspectiva finanţelor comportamentale

13. Competitivitatea exporturilor româneşti pe fondul manifestării crizei economice

II. Universitatea Politehnica din Bucureşti Facultatea Chimie şi Ştiinţa materialelor

1. Procedee de imobilizare a enzimelor şi aplicarea biocatalizatorilor obţinuţi în domeniul textil sau în îmbunătăţirea calităţii produselor alimentare obţinute din fructe (sucuri, vin)

2. Nanoparticule funcţionalizate magnetic pentru tehnici de separare

3. Membrane compozite bazate pe polimeri aromatici

4. Noi tehnici cu membrane lichide pentru aplicaţii de mediu

5. Procese cu membrane hibride

6. Separări recuperative cu membrane

Facultatea Ştiinţe Aplicate/Centrul de ştiinţa suprafeţei şi nanotehnologii

7. Sinteza nanomaterialelor de carbon prin ablaţie cu laser, de exemplu, nanotuburile de carbon, nanoceapa de carbon, grafene

8. Umectarea şi coroziunea la scara nanometrică prin scanare polarizată Microscopia de forţă şi microscopie de forţa atomică

9. Senzori biochimici pe bază de nanotuburi de carbon

10. Senzori chimici pe bază de SAM

11. Biosenzor (captor) pentru detectarea cancerului bazat pe nanoparticule

12. Filme subţiri de tip High-k dielectrice depuse prin PLD pentru tehnologie FD-SOI

13. Caracterizarea la nanoscară a polimerului CNT - interfaţă pentru creşterea eficacităţii a 3-a generaţie de celule solare

14. Tehnica CSD pentru fabricarea completă a structurilor de MIM bazat pe familia compusului PZT

15. Metode electrochimice de obţinere a nanofirelor CoSb3 şi CoSb dopat cu nanofire de Fe

16. Metode electrochimice de obţinere a nanotuburilor de TiO2 (anodizarea titaniului), umplute cu nanofire de: Fe, Co, CoSb, Ni

17. Metode diferite (chimice, electrochimice, cu laser) pentru a obţine materiale compozite bazate pe nanotuburi de carbon (de exemplu, de hidroxiapatită, polimerii) pentru aplicaţii biomedicale

18. Funcţionarea nanotuburilor de carbon pentru a minimiza efectul citotoxic

19. Utilizarea nanotuburilor de carbon în terapia cancerului (de exemplu, cancerul de sân)

20. Nanotuburi cu titan dopate cu nanoparticule diferite (de exemplu, Ag, Cu)

21. Fabricarea anodului nanostructurat pentru baterii pe bază de TiO2/Li, TiO2/AI, TiO2/Mg

22. Inginerie structurală a oxidului de aluminiu anodic nanoporos (AAO) pentru aplicaţiile nanotehnologice. Investigaţie de inginerie structurală a nanoporoase AAO împotriva:

(i) forma de curent (curent continuu, curent pulsat, curent alternativ);

(ii) tipul de electrolit şi compoziţie. Tehnici aplicate: tehnici electrochimice (voltametrie ciclică, spectroscopie de impedanţă, anodizarea în vrac); tehnici avansate de microscopie (SEM, AFM); tehnici avansate de caracterizare structurale (XRD, Raman)

23. Ni-W şi Ni-Mo - aliaje de electrodepunere. Investigaţia performantei lor la coroziune şi proprietăţi catalitice pentru producerea de hidrogen. Tehnici aplicate: tehnici electrochimice (voltametrie ciclică, spectroscopie de impedanţă, electroliză în vrac); tehnici avansate de microscopie (SEM, AFM); tehnici avansate de caracterizare structurale (XRD, Raman) Facultatea Inginerie Electrică

24. Instrumente avansate şi metodologii pentru modelarea şi simularea multifizică a comutatoarelor RFMEMS-TOMEMS http://mems.lmn.pub.ro/

25. Strategii de reducere a modelelor cu aplicaţii în mai multe domenii ale ştiinţei şi tehnologiei http://www.cost.eu/ domains_actions/TDP/Actions/TD1307

26. Tehnici de calcul de înaltă performanţă (GPGPU) pentru modelare şi simulare ierarhică, multiscară a sistemelor complexe, de dimensiuni mari http://tok.lmn.pub.ro/

27. Studiul DSC (Differential Scanning Calorimetry) al degradării izolaţiei cablurilor electrice de joasă şi medie tensiune

28. Studiul DSC (Differential Scanning Calorimetry) al degradării unor materiale polimere electroizolante sub acţiunea radiaţiilor nucleare

29. Controlere DSP utilizate în acţionări electrice

30. Controlul mişcării

31. Evaluarea deteriorării clasei de exactitate echivalente în sistemele de măsurare cu rate de raportare heterogene şi algoritmi standard de compresie a datelor

32. Noi indicatori de calitate a energiei electrice în microreţele şi metode de evaluare asociate: rata de variaţie a frecvenţei

33. Conectarea paralelă a celulelor de comutaţie într-un variator de tensiune alternativă pentru a creşte calitatea formelor de undă şi calitatea energiei electrice

34. Sinteză asupra invertoarelor multicelulare serie/paralel pentru aplicaţii de joasă şi medie tensiune (acţionări electrice, conectare la reţea etc.)

35. Modelarea şi comanda redresoarelor multicelulare unidirecţionale dublu-boost (Power Factor Correction) pentru aplicaţii de joasă tensiune (aeronautică, eoliene etc.)

36. Reţea flexibilă de monitorizare sincronă cu PTP (Precision Time Protocol) a staţiilor de transformare din sistemul energetic

37. Metode de extindere a sincronizării PTP la sistemele CAN BUS

38. Probleme de inginerie biomedicală şi fizică medicală

39. Optimizarea structurală/constructală

40. Procese multifizice şi interacţiuni, conversia energiei şi surse

41. Îmbătrânirea uleiurilor transformatoarelor electrice sub acţiunea câmpului electric ionizat

III. Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

1. Revizuirea standardului EN 206, Beton - Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Implicaţiile aplicării acestui standard

Facultatea de Ingineria Instalaţiilor

2. Analiza curgerilor ce guvernează distribuţia aerului în cazul sistemelor de ventilare personalizată: interacţiune, fenomene de impact şi control pasiv

3. Faţade ventilate de înaltă performanţă cu recuperarea energiei solare

4. Analiza comportamentului termodinamic al elementelor de faţadă solară pentru implementarea în simularea numerică a clădirilor

5. Modelarea numerică a clădirilor verzi Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

6. Răspunsul seismic al terenului înainte, în timpul şi după un cutremur de mare magnitudine

7. Variabilitatea parametrilor mişcării seismice a terenului (analiza statistică şi modelare probabil istă)

IV. Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău

1. Studii şi cercetări asupra absorbţiei în plante a poluanţilor din sol

2. Studii şi cercetări asupra depoluării solului folosind spălarea în situ

3. Studii şi cercetări asupra tratării apelor uzate

4. Cercetări asupra tratării nămolului de epurare

5. Studiu asupra expunerii la zgomot în diferite domenii de activitate

6. Monitorizarea poluării sonore în incinte

7. Procedee şi tehnici avansate de tratare a apei

8. Evaluarea riscurilor de mediu în activităţi industriale

9. Studiul metodelor de evaluare a impactului asupra mediului a planurilor/proiectelor/programelor

10. Evaluarea contaminării solului cu substanţe chimice (metale grele)

11. Gestiunea integrată a resurselor de apă

12. Utilizarea GIS în monitorizarea factorilor de mediu

13. Utilizarea GIS şi a teledetecţiei pentru analiza factorilor de risc hidro-climatici

14. Studii avansate asupra electroremedierii şi fitoremedierii solului

15. Caracterizarea şi evaluarea proprietăţilor fizico-chimice şi biologice a materialelor

16. Studii ecotoxicologice asupra substanţelor poluante

17. Studii asupra transferului şi bioacumulării metalelor grele şi izotopilor radioactivi naturali

18. Evaluarea ecotoxicităţii şi biomonitorizarea calităţii apei

19. Riscuri de mediu induse de condiţiile meteorologice şi climatice

20. Utilizarea softurilor statistice pentru analiza parametrilor de mediu

V. Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Design de Produs şi Mediu

1. Straturi subţiri oxidice pentru conversia energiei solare

2. Adsorbţie şi fotocataliza pentru epurarea avansată a apelor uzate

Facultatea de Inginerie Mecanică

3. Cercetări destinate adaptării funcţionării motoarelor de automobile cu biocombustibili

4. Optimizarea acordării motoarelor cu ardere internă cu agregate de supraalimentare

5. Tehnologii de formare şi procedee de calcul modern pentru piese din materiale compozite armate cu fibre de carbon

6. Motoare cu distribuţie variabilă - concepţie şi dezvoltare

VI. Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

1. Eliminarea poluanţilor din ape reziduale prin adsorbţie şi schimb ionic

2. Electrozi chimic modificaţi. Biosenzori pentru diferiţi analiţi (poluanţi - mediu, alimente, medical)

Facultatea de Drept

3. Răspunderea civilă

4. Regimuri matrimoniale

5. Răspunderea administrativă

6. Răspunderea penală

7. Istoria dreptului

8. Dreptul societăţii

9. Arbitraj internaţional

10. Regimul drepturilor reale

11. Proprietate intelectuală Facultatea de Studii Europene

12. Tranziţii politice comparate în Europa de Est şi în Africa francofonă

13. Sisteme politice în Africa francofonă

14. După Frangafrique - de la neocolonialism la reconciliere?

Facultatea de Fizică

15. Transport de-a lungul nanotuburilor de carbon şi canale ionice prin stimulări de dinamică moleculară

16. Simulări ale proceselor de solvatare şi cristalizare la calcite

Facultatea de Geografie

17. Geografie teoretică

18. Gestionarea resurselor de apă

19. Riscuri hidrologice

20. Procese geomorfologice

21. Gestionarea riscurilor naturale

22. Dezvoltare regională

23. Organizarea spaţiului geografic

24. Geografie politică în Europa de Est

25. Disparităţi geodemografice

26. Amenajare turistică

27. Utilizarea potenţialului natural în activităţile turistice

28. Sisteme integrate de valorificare turistică a satului tradiţional

29. Geobranding de destinaţie turistică şi produse turistice personalizate

Facultatea de Istorie şi Filosofie

30. Guvernantă şi subiectivitate: abordări fenomenologice

31. Etica consumului: între piaţă şi reglementare statală Facultatea de Litere

32. Bilingvism literar şi problematică identitară

33. Scriitorii francofoni şi media. Abordare interdisciplinară

34. Fantasticul francofon: dialog al culturilor, dialog al artelor

35. Scriitori români de expresie franceză: exiluri şi altele

36. Bilingvismul literar din secolul XX

37. Imagini ale României în literatura occidentală de expresie franceză

38. Propagarea ideilor literare în secolul XX: Franţa-România, schimburi teoretice

Facultatea de Matematică şi Informatică

39. Ecuaţii Schrodinger neliniare

40. Metode matematice în hematologie

41. Localizarea soluţiilor pozitive ale problemelor la limită neliniare

42. Probleme eliptice neliniare pe domenii nenetede. Aplicaţii în mecanica fluidelor şi mecanica mediilor poroase

43. Tehnici actuale din teoria lanţurilor Loewner în spaţiul n-dimensional complex Cn

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

44. Protecţie şi Asigurări sociale

45. Structura financiară a corporaţiilor - factori de impact

46. Analiza politicii de dividende

47. Tendinţe în politica bugetară a UE

48. Politica fiscală şi creşterea economică în zona euro

49. Consolidarea pieţei de capital din România

50. Eficienţă informaţională

51. Strategii ale analizei tehnice

52. Cercetări empirice pe pieţele de capital

53. Abordări privind managementul riscurilor bancare în contextul integrării europene

Facultatea de Teatru şi Televiziune

54. Dramaturgie şi spectacologie în cultura română

55. Teatrul documentar în România de azi

56. Elemente de teatru popular în dramaturgia şi spectacolele româneşti moderne şi contemporane

VII. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

1. Sănătate publică; psihologie medicală; domenii conexe medicinei; ştiinţe sociale

2. Cercetare fundamentală/experimentală (inclusiv farmacie)

3. Chirurgie şi domenii conexe (ATI)

4. Medicină clinică

5. Imagistică

6. Nanomedicină (inclusiv stomatologie)

7. Medicină translaţională

8. Biomedicină

9. Genomică-proteomică-metabolomică

10. Dezvoltare de noi compuşi terapeutici

11. Terapii combinate

12. Compuşi terapeutici naturali

13. Dezvoltare de biomarkeri şi biopredictori

VIII. Universitatea de Ştiinţe Agricole şl Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Facultatea de Agricultură

1. Produse prietenoase mediului (green chemistry)

2. Mecanisme economice şi sociale de prevenire şi combatere a poluării pe principalii factori de mediu

3. Tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor biodegradabile sub formă de gaze sau lichide combustibile

4. Diversitatea biologică, geologică şi ecologică la nivel local, regional şi naţional

5. Sisteme de monitorizare a dinamicii diversităţii biologice şi ecologice în plan structural şi funcţional

6. Ecotehnologii de reabilitare şi reconstrucţie ecologică; tehnologii de remediere a solurilor contaminate

7. Hazarduri naturale şi tehnologice; cercetări privind evaluarea riscurilor şi studii de impact

Facultatea de Medicină Veterinară

8. Dezvoltarea cunoaşterii sistemelor biologice integrative ale fiinţei umane

9. Mecanisme de adaptare ale organismului uman la dinamica factorilor de mediu biologic şi psihosocial

10. Dezvoltarea de terapii moderne orientate spre suportul chimic, genetic şi celular şi standardizarea lor conform normelor bioetice

11. Metode de investigaţie şi intervenţionale bazate pe medicina moleculară şi celulară, genomică şi proteomică. Implementarea de noi metode de prevenţie şi intervenţionale, la nivel naţional, arondate la spaţiul european de operare

12. Sănătate publică veterinară, diagnosticul, supravegherea şi controlul bolilor la animale

Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultura, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Ştiinţă şi Tehnologia Alimentelor

13. Evaluarea, exploatarea şi protecţia resurselor naturale pentru creşterea siguranţei şi securităţii producţiei agricole şi alimentare

14. Protecţia şi dezvoltarea resurselor cinegetice şi salmonicole

15. Metode, tehnici şi tehnologii de creştere şi diversificare a producţiei animale şi piscicole, asigurarea protecţiei sanitar-veterinare

16. Managementul producţiei agroalimentare (exploataţii agricole, sisteme integrate de asigurare a activităţilor agroalimentare)

17. Ameliorarea, protecţia şi conservarea resurselor genetice vegetale şi animale, noi varietăţi de plante

18. Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime vegetale şi animale, a reziduurilor din industria alimentară (biorafinărie)

19. Metodologii cu acurateţe înaltă, fezabile, senzitive, rapide, de detectare a reziduurilor şi contaminanţilor

20. Produse agroalimentare ecologice, alimente funcţionale

21. Cercetare interdisciplinară privind corelaţiile sol, plantă, animal, aliment şi om

22. Modernizarea producţiei alimentare şi obţinerea de produse corespunzătoare principiilor dezvoltării durabile şi securităţii alimentare. Trasabilitatea pe lanţul alimentar

23. Diminuarea reziduurilor şi contaminanţilor din întreg lanţul alimentar

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

24. Conceperea şi dezvoltarea de noi medicamente cu maximă eficienţă şi efecte secundare minimale

25. Crearea unor noi tehnologii pentru producţia de alimente cu siguranţă maximă asupra sănătăţii umane

26. Conceperea şi dezvoltarea unor tehnologii avansate pentru conversia reziduurilor în produse cu valoare adăugată, noi enzime şi microorganisme

27. Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme bioinformatice pentru modelarea şi monitorizarea activităţii celulare, a mecanismelor de procesare a informaţiilor la nivel biologic, biologice sistemica, tehnologii ornice

IX. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Facultatea de Construcţii

1. Eficienţa energetică a clădirilor

2. Economia de energie în clădiri

3. Clădiri de înaltă performanţă energetică

4. Modelarea comportării structurilor din elemente mixte oţel-beton

5. Evaluarea factorului de comportare seismică “q” pentru structuri mixte oţel-beton

6. Eficienţa energetică a structurilor din bare cu pereţi subţiri

7. Punţi termice la clădiri

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

8. Sinteză de vorbire expresivă în limba franceză folosind date audiobook şi procesarea nesupervizată de text

9. Algoritmi de învăţare automată pentru analiza sentimentelor în corpusuri de text în limba franceză

10. Achiziţia secvenţelor video HDR utilizând senzori de imagine CMOS cu aplicaţii în industria auto (urmărirea ochilor)

11. Algoritmi de analiză a conţinutului video în domeniul comprimat (JPEG, MJPEG, MPEG, H26x)

12. Ecuaţii cu derivate parţiale şi operatori nonlocali pentru restaurarea imaginilor

Facultatea de Inginerie Electrică

13. Maşini şi acţionări electrice performante pentru aplicaţii în domeniul auto

14. Sisteme hardware-in-the loop pentru testarea maşinilor şi acţionărilor electrice

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului

15. Structuri funcţionalizate cu modul scăzut de elasticitate pentru aplicaţii în medicina regenerativă

X. Universitatea din Craiova

Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

1. Fenomene neliniare în fizica atmosferică

2. Studiul unor categorii de algebre ale logicii fuzzy

3. Filtre în algebre ale logicii

4. Valuări pe algebre ale logicii

5. Metode variaţionale în analiza neliniară

6. Probleme de teoria controlului

7. Probleme de comportament asimptotic pentru EDP Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

8. Managementul strategic al polilor de competitivitate

9. Strategia, dezvoltarea durabilă şi responsabilitatea socială a întreprinderii

10. Responsabilitatea socială a întreprinderilor

11. Audit social

12. Management strategic

13. Management intercultural

14. Managementul internaţional al resurselor umane

15. Managementul proiectelor

16. Managementul riscului

17. Management public

18. Rolul informaţiei contabile în definirea strategiilor şi politicilor de gestiune a riscurilor şi incertitudinilor la nivelul firmei

19. Posibilităţi şi dificultăţi în detectarea inginerii lor financiare care se pot manifesta în contabilitate

20. De la legea entropiei la teoria haosului şi percepţia lor economică cu ajutorul informaţiei contabile

21. Identificarea, analiza, interpretarea şi gestionarea într-o viziune integratoare a elementelor care definesc mediul intern şi extern al firmei şi care condiţionează performanţa acesteia

22. Fundamentarea şi aplicarea de strategii şi programe complexe la nivelul fi miei

23. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului

24. Analiza, sinteza şi utilizarea informaţiilor financiar-contabile în vederea fundamentării actului decizional în cadrul entităţilor economice

25. Stabilitatea financiară în condiţiile descentralizării în Uniunea Europeană

26. Optimizarea managementului financiar-bancar prin intermediul securitizării activelor

27. Politica fiscală în România în perspectiva adaptării monedei unice europene. Studiu comparativ

28. Rolul investiţiilor străine directe în România

29. Asistenţa socială în România în contextul integrării în Uniunea Europeană

Facultatea de Teologie

30. Teologia dogmatică ortodoxă românească în contextul dialogului ecumenic

31. Spiritualitatea isihastă românească în contextul culturii europene

32. Teologia ortodoxă românească în contextul culturii teologice ortodoxe

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

33. Negocierea automată

34. Modelizarea formală a proceselor de afaceri

35. Omologiile în negociere

36. Sisteme multi-agent pentru probleme complexe

37. Servicii de raţionament

38. Inteligenţa de calcul distribuit

39. Metode de planificare a traiectoriilor în robotica mobilă

40. Metode de urmărire a traiectoriilor în robotica mobilă

41. Structuri robotice mobile cu funcţii de manipulare

42. Optimizări funcţionale în sistemele flexibile de fabricaţie

43. Logistica sistemelor de fabricaţie

44. Structuri mecatronice evoluate destinate serviciilor Facultatea de Inginerie Electrică

45. Filtrele active din a 4-a generaţie

46. Sisteme de încălzire prin inducţie cu performanţe energetice superioare

47. Sisteme statice multifuncţionale de filtrare şi de regenerare pentru tracţiunea activă

48. Controlul optim al sistemelor de poziţionare Facultatea de Litere

49. Limbajul degustării (Studiu bilingv: franceză-engleză)

50. Limbajul fotbalului (Studiu bilingv: franceză-engleză)

51. Semiolingvistica titlului jurnalistic

52. Limbajul medical (Studiu bilingv: franceză-engleză)

53. Semiologia glumei

54. Analiza discursurilor politice

55. Dialectica imaginarului

56. Poetica imaginarului

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

57. Drepturile omului

58. Drept constituţional

59. Drept civil

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

60. Sociologia culturii

61. Cultura urbană şi cultura rurală

62. Culturile naţionale procesele globale

63. Cultura de clasă şi diferenţele socioculturale. Sociologia migraţiei

a) Fluxul migraţiei în lumea contemporană. Studiu de caz

b) Efectele procesului de migraţie asupra comunităţilor din ţările de reşedinţă

Facultatea de Agricultură şi Horticultura

64. Măsuri tehnologice modernizate de cultivare durabilă a speciilor legumicole pe solurile nisipoase din sudul Olteniei

XI. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Facultatea de Biologie

1. Influenţa poluării asupra plantelor: implicaţii morfologice, citohistologice şi ecofiziologice

2. Studii histologice, morfologice, fitochimice şi fiziologice asupra plantelor medicinale

3. Efectul salinităţii asupra creşterii plantelor, implicaţii histologice şi citofiziologice

4. Evaluarea potenţialului biotehnotogic al căilor de degradare a nicotinei şi glucidelor din microorganismul Arthrobacter nicotinovorans pAOI

5. Studii citologice, citogenetice şi biochimice asupra unor specii de plante medicinale din flora endemică; identificarea unor principii biologic active de interes clinic

6. Evaluarea efectelor antioxidante şi neuroprotectoare ale extractelor din plante pe modele experimentale animale ale maladiilor Alzheimer şi Parkinson

Facultatea de Chimie

7. Compuşi biologici activi cu schelet diazinic

8. Derivaţi polifuncţionali cu azot (heterocicli, podanzi şi macrocicli) ca elemente-cheie inteligente pentru utilizări multiple

9. Modificări conformaţionale ale peptidelor sub acţiunea metalelor grele

10. Cianuri şi cianogeni: metode spectrofometrice şi fluorimetrice

11. Compuşi coordinativi cu proprietăţi specifice

12. Nanomateriale magnetice cu aplicaţii diverse

13. Oxizi polimetalici cu potenţiale utilizări în protecţia mediului

14. Studii computaţionale pe complecşi ai metalelor tranziţionale

15. Interacţiuni noncovalente în sisteme supramoleculare

Facultatea de Drept

16. Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin normele dreptului penal

17. Consacrarea şi garantarea proprietăţii

18. Instituţia familiei în contextul schimbărilor socio-economice

19. Muncă şi protecţie socială

20. Protecţia valorilor sociale prin norme juridice penale

21. Separaţia şi echilibrul puterilor în stat Facultatea de Economie şi Gestiunea Afacerilor

22. Statul şi tentaţia “naturală” a corupţiei

23. Actualitatea unui autor: Frangois Perroux şi fenomenul dominaţiei economice

24. Falsa problemă a raţiunilor de stat

25. Firmele multinaţionale în noua teorie a comerţului internaţional

26. Contribuţia ISD la dezvoltarea economiei: studiu comparativ România - celelalte ţări emergente ale Europei Centrale şi de Răsărit

27. Petrolul în parteneriatul dintre UE şi Rusia: sfidări, mize şi perspective

28. Negocierile comerciale multilaterale din cadrul OMC şi perspectivele unui sistem comercial mondial favorabil dezvoltării

29. Reconfigurarea centrelor de putere din economia mondială la începutul secolului XXI

30. Convergenţă şi divergenţă în procesul integrării economice europene

31. Modelul centru - periferie în dezvoltarea Europei. Cazul periferalităţii estice a UE

32. Convergenţă versus divergenţă intra-UE. Dinamica transformărilor structurale în Europa Centrala şi de Est

33. Intensificarea integrării economiei româneşti cu cea a Republicii Moldova

34. Eficientizarea managementului universitar

35. Optimizarea curriculei învăţământului universitar economic

36. Diagnosticare şi promovare teritorială

37. Atractivitatea teritoriala şi localizarea industriala

38. Dreptul Uniunii Europene

39. Dreptul comercial al Uniunii Europene

40. Politici de marketing agroalimentar adaptate Zonei Metropolitane laşi (în contextul dezvoltării durabile)

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Socio-Politice

41. Raţionalitate şi decizie în acţiunea socială

42. Participarea şi democraţia electronică

43. Guvernarea electronică şi clivajele sociale

44. Măsurarea performanţei în guvernarea electronică

45. Identităţi culturale şi multiculturalism în epoca globalizării

46. Feminismul în politică: doctrine, programe, mişcări

47. Politică şi ecologie

48. Terorismul şi noile provocări la adresa securităţii

49. Dezvoltarea comunitară şi reţelele de comunicare

50. Autonomie şi subsidiaritate în democraţiile consolidate

51. Etica muncii, productivitatea şi ordinea socială

52. Anomie şi devianţă în societăţile conflictuale

53. Intelectualii şi puterea Facultatea de Geografie şi Geologie Domeniul Geografie:

54. Efectele globalizării asupra organizărilor regionale

55. Globalizare/europenizare: efectele acestora asupra sistemelor urbane

56. Turism şi dezvoltare durabilă

57. Dinamica spaţiilor rurale actuale

58. Populaţii şi teritorii

59. Tehnicile GIS în monitorizarea şi administrarea teritoriilor

60. Utilizarea tehnicilor SIG în analizarea dinamicii peisajelor rurale

61. Dinamica actuală a peisajelor montane

62. Modificările învelişului de soluri şi efectele sale asupra dezvoltării durabile

63. Schimbările climatice şi implicaţii lor socio-economice

64. Riscuri naturale şi tehnologice

65. Tehnicile GIS în monitorizarea şi administrarea teritoriilor

66. Studii comparative de geografie economică (industrie, agricultură, transport, comerţ, turism)

67. Geografia muncii

68. Organizare şi amenajare teritorială

69. Geografia populaţiei Domeniul Geologie:

70. Geochimia zăcămintelor de minereuri

71. Geochimia metalelor rare

72. Metalogenia hidrotermală

73. Petrologia rocilor cristale planetare

74. Geochimia rocilor endogene

75. Geochimia şi poluarea solurilor

76. Chimismul apelor subterane

77. Evaporarea, precipitaţiile şi procesul de scurgere

78. Bazine de culisaj (pull-apart): geneză şi sedimentare

79. Geneza şi structura bazinelor de foreland. Studiu de caz-bazinele de foreland ale Carpatilor Orientali

80. Geologia, petrochimia, sedimentologia şi litostratigrafia depozitelor de fliş şi molasă din Carpaţii Orientali

Facultatea de Informatică

81. Semantici formale executabile pentru limbajele de programare

82. Algoritmi genetici

83. Clasificarea nonsupervizată

84. Metode ne-clasice de optimizare (meta-euristice)

85. Proprietăţi structurale ale grafurilor utilizate în teoria argumentării

86. Specificarea şi verificarea protocoalelor de securitate

87. Aplicaţii ale logicilor epistemice în studiul protocoalelor de securitate

88. Secvenţial izare de generaţie nouă: algoritmi, implementări şi aplicaţii

89. Algoritmul EM şi aplicaţiile sale în bioinformatică

90. Reţele genetice de regularizare

91. Text-mining pentru publicaţii biomedicale

92. Folosirea diversificării în căutarea de imagini Facultatea de Istorie

93. Parcul Arheologic Cucuteni

94. Civilizaţii în epoca fierului

95. Istorie şi arheologie greco-romană

96. Creştinismul timpuriu

97. Ultima perioadă a migraţiilor

98. Simboluri şi concepte ale puterii în Evul Mediu

99. Antropologia “Corpului” în Evul Mediu

100. Societate şi cultură în Evul Mediu

101. România modernă: construcţie politică şi instituţională. Conexiuni

102. Originile mişcării naţionale române în Principatele Române

103. Propaganda în timpul regimului totalitarist

104. Modernizarea României în perioada dintre cele două războaie mondiale

105. Istoria comunismului în România Facultatea de Litere

106. Literatura franceză - toate perioadele, abordare din perspectivă istorică sau a poeticii genurilor

107. Studii francofone:

a) Literatura română de expresie franceză

b) Literatura elveţiană romandă

c) Literatura belgiană de limbă franceză

d) Studii canadiene şi quebecoaze

e) Dinamica identităţii în spaţiul francofon

108. Didactica limbii franceze şi educaţie interculturală

109. Studii culturale

110. Istoria mentalităţilor şi a ideilor

111. Literatură comparată: domeniul franco-român, spaţiul francofon

112. Teatrologie, semiologie a spectacolului

113. Poetică, naratologie, semiotică literară

114. Lingvistică, pragmatică, semiotică generală

115. Traductologie, terminologie

116. Terminologie religioasă

117. Vin şi cultură Facultatea de Matematică

118. Algebră

119. Analiză matematică

120. Geometrie

121. Matematici aplicate: Ecuaţii cu derivate parţiale, Teoria controlului, Analiza stocastică, Optimizare etc.

122. Mecanică Facultatea de Fizică

123. Modificări ale suprafeţelor oxidice induse de bombardament ionic în plasmă

124. Histerezis în compuşi foto-comutabili

125. Optica, fotonica şi optoelectronica

126. Nanoparticule magnetice pentru aplicaţii în biomedicină

127. Semiconductori magnetici

128. Reacţii de polimerizare în plasmă la presiune atmosferică

129. Procese fizico-chimice în reactori cu plasmă la presiune atmosferică

130. Aplicaţii în medicină ale descărcărilor cu barieră dielectrică

131. Metode de spectroscopie laser de măsurare a evoluţiei spaţio-tempoarale a parametrilor (densitate, temperatură, viteză) speciilor atomice în faza gazoasă în volumul plasmelor pulsate

132. Teorii gauge generalizate ale gravitaţiei şi surselor sale materiale

133. Procese mesoscopice specifice câmpurilor cuantice, cu aplicaţii la dispozitive electronice de mesoscală

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

134. Psihoterapie, sugestibilitate şi hipnoză

135. Educaţie interculturală

136. Cercetare şi intervenţie în cuplu şi familie

137. Orientări şi strategii în educaţia pentru diversitate

138. Analiza factorilor biopsihosociali determinanţi ai stării de sănătate. Interdependenţa psihic - somatic - social în determinarea stării de sănătate

139. Analiza persistenţei motivaţionale şi a Self-Concordance Model în contextul evaluării individuale şi organizaţionale

XII. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial

1. Dezvoltarea şi optimizarea structurilor textile cu destinaţii tehnice (ţesături, tricoturi, neţesute, împletituri)

2. Optimizarea caracteristicilor mecanice a materialelor compozite cu ranforsare textilă 2D şi 3D.

3. Confort - produse multifuncţionale

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

4. Senzori cu dinamică neliniară

5. Probleme de propagare a ultrasunetelor în medii turbulente

6. Haine inteligente

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

7. Exploatarea eficientă a reţelelor de distribuţie a energiei electrice cu surse distribuite de energie

8. Integrarea eficientă a surselor regenerabile de energie electrică

9. Soluţii pentru problemele de stabilitate induse de integrarea surselor regenerabile de energie electrică

10. Aplicaţii ale inteligenţei artificiale în studiul reţelelor electrice

11. Prognoza pe termen scurt şi mediu a consumului de energie electrică

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

12. Evaluarea şi managementul resurselor naturale: biomasa (biorafinare, mediu, dezvoltare)

13. Polimeri sensibili la stimuli externi, pentru aplicaţii biologice

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

14. Studiul numeric şi experimental privind transferul de căldură şi mecanica fluidelor la interiorul faţadelor ventilate

XIII. Universitatea “Ştefan Cel Mare” din Suceava Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

1. Tehnologii modeme pentru comunicaţii de date

2. Teste de compatibilitate electromagnetică

3. Calcul de înaltă performanţă pentru simulare

4. Calculatoare şi tehnologia informaţiei

5. Modelarea şi simularea dispozitivelor electronice şi spintronice nanometrice

6. Zgomot şi fluctuaţii în electronică şi telecomunicaţii

7. Optoelectronică şi fotonică

8. Dispozitive de identificare în radiofrecvenţă şi aplicaţii

9. Antene inteligente pentru comunicaţii şi monitorizare

10. Materiale, termo-, piezo- şi fotocomutabile cu aplicaţii în nanoelectronică şi optoelectronică

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

11. Analiza comportării jetului de motorină prin canalele injectoarelor piezoelectrice

12. Cercetări privind vaporizarea freonului R134 a prin nanocanalele sistemelor de răcire a CPU

13. Intensificarea transferului de căldură prin microtuburile termice

14. Analiza procesului de atomizare la sistemele de injecţie multipunct

15. Aplicaţii ale microcanalelor la sistemele de răcire a componentelor electronice

16. Cercetări privind influenţa vibraţiilor transmise ocupanţilor din autovehicule

17. Cercetări privind accidentologia rutieră în judeţul Suceava

18. Cercetări privind biomecanica arborilor

19. Cercetări privind implicaţiile mecanicii teoretice în dinamica proceselor şi fenomenelor sociale

20. Cercetări privind efectele fenomenelor de impact în sistemele mecanice

21. Modelarea numerică a contactului elastic şi elastoplastic al corpurilor eterogene

22. Blindaje uşoare din materiale compozite hibride Facultatea de Silvicultură

23. Dinamica perturbărilor şi succesiuni de vegetaţie în ecosisteme forestiere

24. Tehnici GIS şi modelare în estimarea resurselor forestiere

25. Impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor forestiere

26. Lemnul pentru producerea bioenergiei

27. Inovarea în sectorul produselor nelemnoase

28. Estimarea consumului de lemn de foc în zona rurală

29. Modele de business în sectorul de procesare primară a lemnului

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

30. Dinamica limbilor şi plurilingvism (nivel lexical/morfosintactic/discursiv)

31. Creativitate lingvistică în comunicarea cotidiană (limbaj media/al tinerilor/profesional/al periferiei)

32. Influenţa contactelor lingvistice în evoluţia limbilor

33. Noi valenţe ale vechilor concepte în sociolingvistică (bilingism, limba maternă, limbi în contact, diglosie)

34. Povestea populară şi cea cultă - teme şi motive comune în spaţiul francofon

35. Imaginarul feeric în basmul miraculos din spaţiul francofon

36. Problematica dimensiunii culturale în literatura francofonă

37. Identitatea feminină în literatura francofonă

38. Voci francofone din Europa de Est contra dictaturii şi a gulagului: Rodica Iulian; Oana Orlea; Andrei Makine; Agota Kristof

39. Imaginarul antilez în romanele lui Patrick Chamoiseau

40. Imaginea celuilalt şi a sinelui în creaţia în versuri şi proză a lui Daniel Maximin

41. Realitatea politicosocială a Algeriei în romanele lui Boualem Sansal/Yasmina Khadra

42. O poetică a spaţiului în romanele lui Tahar Ben Jelloun Facultatea de Istorie şi Geografie

43. Mediul geografic şi dezvoltarea durabilă a teritoriului

44. Managementul resurselor naturale şi dezvoltarea locală. Peisajul cultural

45. Impactul societăţii umane asupra peisajului geografic

46. Tehnici GIS în managementul mediului geografic

47. Metode şi tehnici moderne pentru evaluarea hazardelor naturale şi induse de om

48. Evaluarea turistică a potenţialului natural şi economic în sud-estul Europei

49. Determinarea efectelor pe termen lung a schimbărilor în utilizarea terenurilor pentru zone vulnerabile din partea de nord a Moldovei şi Carpaţii Orientali

50. Majoritari şi minoritari în Europa centrală şi de sud-est în secolele XIX-XX

51. Specific autohton şi influenţe externe în organizarea militară a spaţiului românesc medieval

52. Spaţiul românesc în perioada medievală. Analize geoeconomice, geostrategice, geopolitice

53. Identităţi şi frontiere în centrul şi în sud-estul Europei (secolele XVII-XX)

54. Cercetări interdisciplinare etnoarheologic, etnoistorice şi geografico-demografice în Moldova istorică

55. Manuscrisele româneşti în Polonia (secolele XVI-XIX). Origini, clasificare, circulaţie

56. Analiza fenomenului violenţei, identificarea şi implementarea unui model cultural al educaţiei pentru toleranţă

57. Cercetare şi intervenţie socială în grupuri şi organizaţii

58. Valori, cultură şi diversitate în epoca globalizării

59. Implicare socială şi dezvoltare comunitară

XIV. Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureş Şcoala Doctorală de Studii Literare

1. Scriitura autobiografică în literatura română

2. Romanul românesc postbelic. Tendinţe şi modalităţi narative

3. Interferenţe literare româno-belgiene în secolul al XIX-lea

4. Tendinţe şi modalităţi poetice în literatura română contemporană

5. Interferenţe literare româno-franceze în secolul XX

6. Orientări şi forme critice în literatura română contemporană

7. Ideologii şi forme literare în proza românească interbelică

8. Teatrul românesc interbelic. Structuri şi modalităţi dramatice

9. Pamfletul în literatura română

10. Exilul şi literatura

XV. Universitatea Politehnică din Timişoara Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

1. Geografie istorică în zona Banat-Crişana - secolele III-XX; evoluţia reţelei de aşezări

2. Interferenţe culturale, urbanistice şi arhitecturale în sud-vestul României; secolele XVI-XX

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

3. Cercetări în domeniul conducerii inteligente a agregatelor eoliene

4. Cercetări în domeniul conducerii inteligente a sistemelor cu parametri distribuiţi

Facultatea de Construcţii

5. Monitorizarea clădirilor cu eficienţă energetică ridicată

6. Analiza neliniară a pereţilor compuşi oţel-beton

7. Studiul riscului seismic al clădirilor de beton armat

8. Expertizarea clădirilor vechi folosind programe avansate privind calculul spaţial şi consolidarea cu material modern pe bază de fibre de carbon (benzi, ţesături, gile etc.)

9. Ştanţarea gropilor pentru fundaţii directe

10. Realizarea de sisteme de fundare cu izolare antiseismică

11. Evaluarea riscului hazardurilor naturale utilizând date topografice şi geotehnice integrate într-un Sistem informatic geografic

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

12. Prelucrarea imaginilor - recunoaşterea gesturilor XVI. Universitatea de Vest din Timişoara

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Domeniul Management

1. Specificul managementului organizaţiilor tunisiene/ algeriene în relaţie cu specificul şi cultura naţională

2. Managementul resurselor umane în afacerile tunisiene sau din alte ţări francofone

3. Managementul IMM-urilor din Maroc, Tunisia sau alte ţări francofone

4. Studiu comparativ asupra managementului IMM-urilor din diverse ţări francofone, inclusiv România

5. Alte subiecte de cercetare în domeniul managementului întreprinderilor

Domeniul Economie

6. Rolul investiţiilor intangibile în dezvoltarea durabilă Domeniul Marketing

7. Experienţele şi deciziile consumatorilor on-line. Studiu comparativ asupra deciziilor de cumpărare de pe internet în ţările francofone

8. Sistemele şi strategiile de marketing ale distribuitorilor din ţările francofone

9. Publicitatea şi societatea. Atitudinile şi percepţiile consumatorilor din ţările francofone faţă de publicitate

10. Modalităţile de alegere a magazinelor şi de cumpărare (shopping) adoptarea de consumatori în ţările francofone

11. Valorile culturale, comportamentul consumatorilor şi practicile de marketing

12. Modele de afaceri şi strategiile de marketing pe internet

13. Alte subiecte de cercetare în domeniul marketingului în ţările francofone

Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie

14. Hărţi mentale în geografie

15. Cercetări de geografie integrate

16. Studii de geomorfologie dinamică

17. Aplicaţii GIS în geografia fizică şi în geografia umană

18. Analiza fenomenelor de risc

19. Studii de geografie istorică aplicată

20. Toponimie critică

21. Dinamica socială şi economică

22. Studii de dezvoltare durabilă

23. Cercetări transfrontaliere Facultatea de Matematică şi Informatică Domeniul Matematică

24. Teorie calitativă pentru unele probleme la limita eliptice, neliniare

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2014

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2014, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,39% pe an.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 11 august 2014.

Nr. 26.

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2014

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2014, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 9,50% pe an.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 11 august 2014.

Nr. 27.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2014

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2014, ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută sunt următoarele:

- 8,40% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 8,40% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 11 august 2014.

Nr. 28.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.