MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 590/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 590         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 7 august 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 379 din 26 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            656. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

121. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică

 

559/964/1.250/915. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura, al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 379

din 26 iunie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de Mihalache Stănescu în Dosarul nr. 866/327/2014 al Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 156D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 411D/2014, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Marin Constantinescu în Dosarul nr. 2.774/63/2014 al Tribunalului Dolj - Secţia penală.

4. La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei, domnul avocat Viorel Găină, cu delegaţie depusă la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Avocatul prezent şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 411 D/2014 la Dosarul nr. 156D/2014, care a fost primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului prezent, care solicită admiterea excepţiei. Apreciază că dispoziţiile de lege criticate contravin principiului egalităţii consacrat de prevederile art. 16 din Constituţie, deoarece se creează o discriminare între persoanele definitiv condamnate şi cele care se află în stare de judecată. În susţinerea celor afirmate invocă cele constatate de Curte prin Decizia nr. 89 din 27 februarie 2003.

7. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Apreciază că nu este înfrânt principiul aplicării retroactive a legii penale mai favorabile, legiuitorul având în vedere prevalenta principiului autorităţii de lucru judecat. Totodată, reţine că legiuitorul a înţeles să instituie o aplicare globală a legii penale mai favorabile. În stabilirea legii penale mai favorabile legiuitorul a instituit anumite criterii. Totodată, nu se poate reţine că persoanele definitiv condamnate şi cele care se află în stare de judecată sunt în aceeaşi situaţie, astfel încât nu se poate vorbi de o încălcare a principiului nediscriminării.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

8. Prin încheierea din data de 21 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 866/327/2014, Judecătoria Tulcea - Secţia civilă şi penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de Mihalache Stănescu cu ocazia soluţionării unei cereri de aplicare a legii penale mai favorabile.

9. Prin încheierea din data de 24 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 2.774/63/2014, Tribunalul Dolj - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de Marin Constantinescu cu ocazia soluţionării unei cereri de aplicare a legii penale mai favorabile.

10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile criticate sunt neconstituţionale încălcând principiul aplicării retroactive a legii penale mai favorabile. De asemenea, arată că dispoziţiile criticate instituie o discriminare între persoanele care au săvârşit faptele sub imperiul legii vechi şi au fost condamnate şi cele care săvârşind faptele în aceleaşi condiţii nu au fost condamnate, aplicându-li-se noile dispoziţii, fără a exista o justificare obiectivă şi rezonabilă a diferenţei de tratament între persoanele aflate în situaţii identice, comparabile sau similare. În continuare, se face referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 86/2003.

11. Judecătoria Tulcea - Secţia civilă şi penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă, sau dacă există o disproporţie între mijloacele folosite şi scopul urmărit. Or, o persoană condamnată definitiv nu poate să se afle într-o poziţie de egalitate juridică cu o persoană aflată în cursul urmăririi penale/judecăţii. Rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătoreşti produce un efect pozitiv, care constituie temeiul juridic al executării dispozitivului hotărârii şi poartă denumirea de puterea lucrului judecat. De asemenea, tot ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive, se produce un efect negativ în sensul că împiedică o nouă urmărire şi judecată pentru faptele şi pretenţiile astfel soluţionate, fapt care a consacrat regula non bis în idem, cunoscută sub denumirea de autoritatea lucrului judecat. Tocmai de aceea, art. 6 alin. (1) din Codul penal instituie obligativitatea legii penale mai favorabile, doar în contextul reducerii pedepsei aplicate la maximul de pedeapsă prevăzut de noua lege (judecătorul procedând doar la o verificare comparativă a pedepselor şi nicidecum la o rejudecare efectivă a cauzei).

12. Tribunalul Dolj - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că nu se poate susţine încălcarea principiului constituţional al egalităţii în faţa legii, întrucât, în mod evident, nu sunt în situaţii identice persoanele condamnate definitiv şi persoanele ale căror cauze nu sunt soluţionate încă. Conform dispoziţiilor art. 5 şi art. 6 din Codul penal în vigoare de la 1 februarie 2014, aplicarea legii mai favorabile în cazul pedepselor definitive nu se va realiza la fel cu aplicarea legii penale mai favorabile în cauzele aflate în curs de judecată, la data intrării în vigoare a noului cod. Tratarea diferită a noţiunii de lege penală mai favorabilă după cum există o hotărâre definitivă sau cauza este în curs de judecată nu este însă o noutate a legislaţiei şi nici a teoriei sau practicii judiciare, existând chiar curente doctrinare care exclud orice intervenţie într-o hotărâre definitivă.

13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

14. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Referitor la aplicarea legii penale în timp, Curtea Constituţională a reţinut că prin aplicarea legii penale în timp se înţelege ansamblul de norme juridice penale prin care se reglementează aplicarea legii penale în raport cu timpul săvârşirii infracţiunii şi cu timpul tragerii la răspundere penală a celor ce au săvârşit infracţiuni. Pentru determinarea legii penale mai favorabile trebuie avute în vedere o serie de aspecte, determinarea nefiind un proces abstract, ci unul concret în raport direct cu fapta comisă şi cu autorul ei. Aşa fiind, procesul nu vizează determinarea dispoziţiilor mai favorabile, ci a legii mai favorabile, şi poate fi făcut numai de către instanţa de judecată, singura competentă să decidă cu privire la sensul, înţelesul şi modul de aplicare a normelor criticate. În atare condiţii, este evident că aceste dispoziţii nu cuprind norme de natură a încălca principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, ele aplicându-se tuturor persoanelor ce cad sub incidenţa lor. Mai mult, dispoziţiile legale criticate reprezintă o consacrare a principiului constituţional potrivit căruia “legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu următorul conţinut: “(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim.”

18. În opinia autorilor excepţiei, dispoziţiile criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la principiul aplicării retroactive a legii penale mai favorabile şi art. 16 privind egalitatea în drepturi. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate trebuie privite în coroborare cu cele ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, care prevăd că “Pedeapsa aplicată pentru o infracţiune printr-o hotărâre ce a rămas definitivă sub imperiul Codului penal din 1969, care nu depăşeşte maximul special prevăzut de Codul penal, nu poate fi redusă în urma intrării în vigoare a acestei legi”.

20. Curtea observă că, prin Decizia nr. 365 din 25 iunie 2014, nepublicată în Monitorul Oficial al României la momentul pronunţării prezentei decizii, a analizat o serie de critici identice aduse dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, iar cele statuate cu acel prilej se aplică mutatis mutandis şi cauzei de faţă.

21. Astfel, Curtea a observat că autorii excepţiei de neconstituţionalitate critică încălcarea principiului retroactivităţii legii penale mai favorabile, identificând simultan, ca lege penală mai favorabilă, atât dispoziţiile Codului penal, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2014, cât şi dispoziţiile art. 15 alin. (1)din Codul penal din 1969.

22. Curtea a reţinut existenţa anumitor deosebiri între aplicarea principiului aplicării retroactive a legii penale mai favorabile în cazul când legea nouă intervine înainte de judecarea definitivă a cauzei şi aplicarea aceluiaşi principiu în situaţia în care legea nouă intervine după ce hotărârea de condamnare a rămas definitivă.

23. Astfel, Curtea a observat că în cazul unei succesiuni de legi, în cursul procesului penal, anterior rămânerii definitive a hotărârii, instanţa trebuie să opereze, în concret, o stabilire a sancţiunii în raport cu limitele de pedeapsă prevăzute de fiecare dintre aceste legi şi să aplice aceste criterii în limitele legii identificate ca fiind mai favorabilă, luând în considerare şi analizând faptele şi situaţia particulară a fiecărui caz în parte (a se vedea mutatis mutandis Decizia nr. 101 din 28 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 22 mar 2013). Referitor la pedepsele definitive, prin aplicarea legii penale mai favorabile, legiuitorul nu a înţeles să repună în discuţie criteriile de stabilire şi individualizare a sancţiunii, ci numai să înlăture de la executare acea parte din sancţiune care excedează maximului prevăzut de legea nouă, respectiv acea sancţiune mai grea care nu mai este prevăzută de legea nouă (a se vedea Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1 din 14 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 13 mai 2014).

24. De asemenea, Curtea a observat existenţa anumitor diferenţe şi în ceea ce priveşte aplicarea retroactivă a legii noi, ce intervine după ce hotărârea de condamnare a rămas definitivă. Spre deosebire de situaţiile tranzitorii propriu-zise, numărul criteriilor folosite pentru determinarea caracterului mai favorabil al legii noi, în cazul pedepselor definitiv aplicate, este mai mic, ele reducându-se la limitele de pedeapsă prevăzute în cele două legi şi la cauzele legale de modificare a acestor limite.

Astfel, Curtea a reţinut că legea nouă poate să prevadă o pedeapsă mai uşoară, dar sancţiunea aplicată fie să depăşească maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, fie să nu depăşească acest maxim. Dacă în primul caz se ajunge la executarea unei sancţiuni care nu are corespondent în legea penală în vigoare, acest raţionament nu mai subzistă în cea de-a două ipoteză.

25. Curtea a apreciat că în cea de-a două ipoteză este vorba despre punerea în balanţă a dreptului unei persoane condamnate la aplicarea legii penale mai favorabile, descris mai sus, şi alte drepturi sau valori constituţionale, precum principiul securităţii raporturilor juridice şi autoritatea de lucru judecat, care pot contracara parţial sau complet acest drept. Astfel, legiuitorul având sarcina de a echilibra intensitatea încălcării drepturilor fundamentale ale persoanei condamnate şi valorile care justifică această încălcare a eliminat aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile din Codul penal.

26. Luând în considerare cele statuate în jurisprudenţa proprie, dar şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitor la principiul autorităţii de lucru judecat, Curtea a constatat că legiuitorul a limitat aplicarea legii penale mai favorabile în cazul hotărârilor definitive numai la acele cazuri în care sancţiunea aplicată depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, fără ca în acest mod să fie încălcat art. 15 alin. (2) din Constituţie.

27. Având în vedere că art. 6 din Codul penal, supus criticii de neconstituţionalitate în prezentul dosar, reglementează doar aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei, iar art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal consfinţeşte renunţarea de către legiuitor fa aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive, argumentele pe care se fundamentează soluţia pronunţată de Curtea Constituţională în Decizia nr. 365 din 25 iunie 2014 sunt pe deplin aplicabile şi în cauza de faţă.

28. Referitor la încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16, Curtea observă că autorii excepţiei deduc neconstituţionalitatea textului de lege criticat dintr-un pretins tratament discriminatoriu între persoanele care au săvârşit faptele sub imperiul legii vechi şi au fost condamnate sub imperiul acelei legi, şi cele care, săvârşind faptele în aceleaşi condiţii, nu au fost condamnate, urmând a li se aplica dispoziţiile în vigoare începând cu 1 februarie 2014.

29. În ceea ce priveşte principiul egalităţii, Curtea observă că, în mod constant, în jurisprudenţa sa a statuat că situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi raţional. Această soluţie este în concordanţă şi cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia orice diferenţă de tratament, făcută de stat între indivizi aflaţi în situaţii analoage, trebuie să-şi găsească o justificare obiectivă şi rezonabilă.

30. Curtea constată că, în cauza de faţă, persoanele nu se regăsesc în situaţii identice (unele persoane au fost condamnate definitiv, altele nu au fost condamnate definitiv), astfel că se justifică în mod obiectiv şi rezonabil tratamentul juridic neomogen la care se referă autorii excepţiei, principiul egalităţii în faţa legii presupunând instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite.

31. Analizând situaţia persoanelor condamnate definitiv şi a celor în curs de judecată, Curtea reţine că, în concret, fiecare dintre aceste persoane beneficiază într-un mod efectiv de legea penală mai favorabilă aplicabilă la momentul judecării cauzelor respective. Acest element, alături de caracterul definitiv al condamnărilor, determină diferenţa dintre situaţia persoanei condamnate pentru o infracţiune printr-o hotărâre ce a rămas definitivă sub imperiul Codului penal din 1969 şi persoanele care se află în curs de judecată.

32. Pentru argumentele expuse mai sus, Curtea nu poate reţine nici criticile formulate cu privire la încălcarea prevederilor art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

33. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mihalache Stănescu în Dosarul nr. 866/327/2014 al Judecătoriei Tulcea - Secţia civilă şi penală şi de Marin Constantinescu în Dosarul nr. 2,774/63/2014 al Tribunalului Dolj - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate,

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Tulcea şi Tribunalului Dolj - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 26 iunie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Măriţiu

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 şi 620 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman”, secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 1.198 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 1.199 şi 1.200, prevăzute în anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Alexandria” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 50, 52, 103, 2021, 235, 239, 245^ şi 4252;

b) la poziţia nr. 209, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “str. av. Al. Colfescu nr. 34, N - str. av. Al. Colfescu, S - proprietăţi particulare, E - proprietate particulară, V - str. Negru Vodă, Suprafaţa teren = 3.659 mp, din care suprafaţa construită = 1.536 mp”;

c) la secţiunea I “Bunuri imobile”, litera h) “terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local11, după poziţia nr. 229 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 2291, prevăzuta în anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 3 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele”, secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 484 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 485-489, prevăzute în anexa nr. 3.

4. La anexa nr. 4 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roşiori de Vede”, secţiunea I, litera o) “ALTELE” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 8, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “vecinătăţi: Nord - DJ 612A, Sud - proprietate privată, Est - râul Vedea, Vest - proprietate privată, suprafaţa totală teren - 10.039 mp, clădire P+1 din cărămidă acoperită cu tablă - suprafaţa construită 87 mp, utilităţi: apă, energie electrică, fosa septică V = 15 mc, teren tenis zgură - suprafaţa 1.020 mp, teren handbal - suprafaţa 1.462 mp, clădire wc din cărămidă acoperită cu tablă - suprafaţa 12 mp, puţ propriu apă - 1 buc”.

5. Anexa nr. 10 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bogdana” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “sat Ulmeni, Cvartal 31, parcelele 1076, 1077, teren aferent 2.697 mp, din care 2.479 mp curţi şi construcţii şi 218 mp teren arabil; Vecini: N - S.A. Unirea Ulmeni; S - Mitalac N. Marian;

V - Mitalac I. Marin; E - DN 65E; fundaţia este din beton, acoperişul cu tablă, ziduri din cărămidă arsă, racordat la reţeaua electrică. Suprafaţa construită: 369 mp”.

6. La anexa nr. 16 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Buzescu”, secţiunea I “Bunuri imobile”, se abrogă poziţia nr. 2.

7. La anexa nr. 22 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciuperceni”, secţiunea I “Bunuri imobile”, se abrogă poziţia nr. 2.

8. Anexa nr. 27 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crângu”, se modifică şl se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Suprafaţa construită - 177 mp, suprafaţă teren aferent - 742 mp, zidărie cărămidă arsă, acoperiş tablă, având următoarele vecinătăţi: Nord - Spaţiu recreere - Teren de sport, comuna Crângu, Est - Călin Marin, Sud - DN52A, Vest - Stoican Nicolae”;

b) după poziţia nr. 205 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 206, prevăzută în anexa nr. 4.

9. Anexa nr. 29 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobroteşti” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 14, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: .Amplasare - T45, P1555, carte funciară nr. 20127, suprafaţă - 3.519 mp, Se - 300 mp, Structură - fundaţie beton, zid cărămidă, acoperiş - tablă zincată; Vecinătăţi: N - Zamfira Mihalache şi Miţă Dumitru, S - Buturugă Marian şi teren primărie, E - Lupu Marian şi Martac Mie, V - teren primărie şi drum stradal”.

10. Anexa nr. 32 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti Vlaşca” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 40, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Izvorul Rece, de la Marciu A-dru la Dumitru A-drina, din bolovani de râu, parcela 60, suprafaţa - 4.193 mp, suprafaţa construită - 1.815 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca” şi coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29,11.2013”;

- la poziţia nr. 41, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Petru Cercel, de la Glăvan Victor la Ivan M. Tudor, din bolovani de râu, parcela 122, suprafaţa - 4.517 mp, suprafaţa construită - 1.915 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca” şi coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013”;

- la poziţia nr. 43, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Libertăţii, de la Oană Ion la Mariţa Nicolae, din bolovani de râu, parcela 62, suprafaţa - 1.022 mp, suprafaţa construită - 587 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca” şi coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013”;

- la poziţia nr. 44, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Pavel Voinea, de la Mariţa Nicolae la Ivan Nicoleta, din balast, parcela 181, suprafaţa -2.177 mp, suprafaţa construită - 1.071 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca” şi coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013”;

- la poziţia nr. 45, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Fundata, de la Tiţă Ion la Fieraru Nicolae, din balast, parcela 156, suprafaţa - 275 mp, suprafaţa construită - 187 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca” şi coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013”;

- la poziţia nr. 46, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Castanilor, de la Liţă Ion la Bogatu Marin, din balast, parcela 143,155, suprafaţa - 755 mp, suprafaţa construită - 445 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca” şi coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013”;

- la poziţia nr. 48, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Str. Pavel Voinea, de la Vochiţă Tudor la Liţă Marin, din bolovani de râu, parcela 181, suprafaţa - 2.904 mp, suprafaţa construită - 1.054 mp, sat Drăgăneşti-Vlaşca” şi coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 34/29.11.2013”.

11. Anexa nr. 34 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Frumoasa” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 126, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: - “Teren în suprafaţă de 1.427 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii situat în intravilanul comunei Frumoasa, judeţul Teleorman, cvartal 7, parcelele 242, 243, 244 identificat cadastral la nr. 20313, cu vecini la răsărit - Cămin cultural, NC 20305, la apus lot 2-20311 - Consiliul Local Frumoasa, la miazăzi lot 2-20311 - Consiliul Local Frumoasa şi la miazănoapte - Pârvu Emilian, NC 20009 - Petrică ion, Calotă Constantin.

- Teren în suprafaţă de 11.179 mp, categoria de folosinţă curţi construcţii situat în intravilanul comunei Frumoasa, judeţul Teleorman, cvartal 7, parcelele 242, 243, 244 identificat cadastral la nr. 20314, cu vecini la răsărit - DC 26, la apus Ţane Marin - NC 239, la miazăzi drum şi la miazănoapte - Petrică Alexandru, Pârvu Emilian, lot nr. 1- Consiliul Local Frumoasa, Cămin cultural, NC 20305”;

- la poziţia nr. 127, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Şcoală - Construcţii administrative şi social culturale în suprafaţă de 930 mp, situat în cvartal 7, parcelele 242, 243, 244, nr. cadastral 20314-C1”;

- la poziţia nr. 128, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Atelier + Sală de sport - Construcţii administrative şi social culturale în suprafaţă de 169 mp, situate în cvartal 7, parcelele 242, 243, 244, nr. cadastral 20314-C2”;

- la poziţia nr. 129, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Şcoală - Construcţii administrative şi social culturale în suprafaţă de 205 mp, situat în cvartal 7, parcelele 242, 243, 244. nr. cadastral 20314-C3”;

- la poziţia nr. 130, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Magazie, WC + Magazie - Construcţii şi anexe în suprafaţă de 112 mp, situate în cvartal 7, parcelele 242, 243, 244, nr. cadastral 20314-C4 şi C5”;

- la poziţia nr. 131, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Casa pompe - Construcţii industriale şi edilitare în suprafaţă de 23 mp, situat în cvartal 7, parcelele 242, 243, 244, nr. cadastral 20314-C6”;

- la poziţia nr. 132, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Grup sanitar - Construcţii anexa în suprafaţă de 68 mp, situat în cvartal 7, parcelele 242, 243, 244, nr. cadastral 20314-C7”.

12. La anexa nr. 36 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gratia”, secţiunea I “Bunuri imobile”, se abrogă poziţia nr. 46.

13. Anexa nr. 37 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Islaz” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la Secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 2;

b) după poziţia nr. 322 se introduc 15 noi poziţii, poziţiile nr. 323-337, prevăzute în anexa nr. 5.

14. Anexa nr. 39 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lisa” se modifică după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile”, se abrogă poziţia nr. 133;

b) la poziţia nr. 132, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum agricol D.e. 230-D.e. 234”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “suprafaţa totală de 34.146 mp compusă din: D.e. 230 - extravilan comuna Lisa, Lungime 2.291,47 m, începe de la DN51A şi se termină în D.e. 234;

- D.e. 234 - extravilan comuna Lisa, lungime - 2.244 m, începe de la De 230 şi se termină în DN51 A;

- Drum lateral 1 - lungime 15 m, Drum lateral 2 - lungime 15 m, Drum lateral 3 - lungime 15 m, Drum lateral 4 - lungime 15 m, Drum lateral 5 - lungime 15 m, Drum lateral 6 - lungime 15 m, Drum lateral 7 - lungime 15 m, Drum lateral 8 - lungime 15 m, Drum lateral 9 - lungime 15 m, Drum lateral 10 - lungime 15 m, Drum lateral 11 - lungime 15 m” şi coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 25/30.10.2013”.

15. La anexa nr. 43 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgura”, secţiunea I “Bunuri imobile”, se abrogă poziţia nr. 4.

16. Anexa nr. 49 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Năsturelu” se modifică după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 11;

b) la poziţia nr. 131, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Înfiinţarea spaţiilor de recreere - teren de sport, comuna Năsturelu, satul Năsturelu, judeţul Teleorman”.

17. La anexa nr. 51 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Olteni”, secţiunea I “Bunuri imobile”, se abrogă poziţia nr. 58.

18. Anexa nr. 54 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Piatra” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 161, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Vecini: Nord - drum sătesc 1556; Est - islaz comunal; Sud - nr. cadastral 419 şi Consiliul local; Vest - DN 65E. Teren aferent - 17.844 mp.”

19. Anexa nr. 59 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poroschia”, secţiunea I “Bunuri imobile”, se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 23, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Bloc cu 8 apartamente şi parter comercial”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “suprafaţă construită - 496 mp, suprafaţa desfăşurată - 1.488 mp; P+2, suprafaţă aferentă bloc - 685 mp; vecini: N - Biserica Ortodoxă Poroschia, E - Spitalul de Psihiatrie Poroschia, S - Spitalul de Psihiatrie Poroschia, V - DN 51, clădirea este construită din cărămidă BCA, acoperiş planşeu beton armat; număr de apartamente - 8”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1993” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “352.000”.

20. La anexa nr. 65 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scrioaştea”, secţiunea I “Bunuri imobile”, se abrogă poziţia nr. 83.

21. Anexa nr. 66 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scurtu Mare”, secţiunea I “Bunuri imobile”, se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal 2 - Drăceşti-Albeni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

“Limită comuna Tătărăştii de Jos - limită comuna Poeni; Lungime totală = 9,0 km, din care:

- de la km 3+000-km 3+900 - infrastructură asfalt - extravilan;

- de la km 3+900-km 3+992 - infrastructură piatră - extravilan;

- de la km 3+992-km 4+516 - infrastructură piatră intravilan - satul Drăceşti;

- de la km 4+531-km 4+603 - infrastructură piatră - intravilan - satul Drăceşti;

- de la km 4+609 - km 5+700 - infrastructură piatră - intravilan - satul Drăceşti;

- de la km 5+700-km 7+730 - infrastructură asfalt - extravilan;

- de la km 7+734-km 8+000 - infrastructură asfalt - intravilan - satul Albeni;

- de la km 8+000-km 9+800 - infrastructură piatră - intravilan - satul Albeni;

- de la km 9+800-km 12+000 - infrastructură asfalt - extravilan;

Lăţime parte carosabilă = 5,50 m, Lăţime ampriză + zona de siguranţă = 13,00 m”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2008”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “2.953,981” şi coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Finanţat prin Programul SAPARD”.

22. La anexa nr. 71 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Siliştea Gumeşti”, secţiunea I “Bunuri imobile”, se abrogă poziţia nr. 4.

23. Anexa nr. 73 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Slobozia Mândra”, secţiunea I “Bunuri imobile”, se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Slobozia Mândra, local B”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “intravilan, Cvartal 43, parcelai, N- Achim Gheorghe, S - Jalea Voicu, E- DJ 546, V - teren neproductiv, fundaţie beton, pereţi cărămidă, învelitoare tablă, încălzire: Centrală termică, dotări tehnico-edilitare: energie electrică şi apă curentă, Suprafaţă teren şcoală - 8.586 m, suprafaţă construită şcoală - 473 mp, construcţii anexe - 115 mp, Teren spaţiu public de recreere - 1.033 mp, conform Cărţilor funciare nr. 20121 şi nr. 20122”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1966”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “140.000” şi coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Protocol preluare în baza OUG nr. 30/2002”.

24. La anexa nr. 78 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Talpa”, secţiunea I “Bunuri imobile”, se abrogă poziţia nr. 3.

25. La anexa nr. 81 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Traian”, secţiunea I “Bunuri Imobile”, după poziţia nr. 97 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 98, prevăzută în anexa nr. 6.

26. Anexa nr. 86 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Viişoara”, Secţiunea I “Bunuri imobile”, se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 38 intravilan, parcela 891, suprafaţa construită 341 mp, vecinătăţi: Est - Soare Ion, Vest - DN 51 A, Sud - şcoala generală, Nord - DS 38, fundaţie din beton, pereţi din Cărămidă, învelitoare cu tablă, racord la reţeaua de energie electrică, încălzire cu sobe, teren aferent clădirii - 1.007 mp, gard beton armat şi plasă de sârmă -4,70 ml”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “126.373”;

- la poziţia nr. 2, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 38 intravilan, parcela 891, suprafaţa construită 65 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu tablă, racord la reţeaua de energie electrică”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “2.445”;

- la poziţia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 38 intravilan, parcela 891, suprafaţa construită 60 mp, fundaţie din beton, pereţi din pământ bătut, învelitoare cu ţiglă, racord la reţeaua de energie electrică”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “3.092”;

- la poziţia nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 14 intravilan, parcela 214, suprafaţa construită - 574 mp, vecinătăţi: Est - DC 9, Vest - Soare Florea, Sud - teren primărie, Nord - DS 12, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu tablă, racord la reţeaua de energie electrică, încălzire cu sobe, teren aferent clădirii - 1.786 mp, împrejmuire cămin cultural 49 ml plasă de sârmă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “512.285”;

- la poziţia nr. 5, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 14 intravilan, parcela 214, suprafaţa construită 19 mp, fundaţie din beton, pereţi din beton, învelit cu ţiglă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.134”;

- la poziţia nr. 6, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 33 intravilan, parcela 786, suprafaţa construită - 126 mp, suprafaţa utilă - 118 mp, vecinătăţi: Est - Popescu Gheorghe, Vest - DC 9, Sud - Opaina Emilian, Nord - Popescu Gică, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu ţiglă, racord la reţeaua de energie electrică, încălzire cu sobe, teren aferent clădirii -431 mp, împrejmuire 12,4 ml plăci din beton armat”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “18.875”;

- la poziţia nr. 18, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 38 intravilan, parcela 890, suprafaţa construită - 482 mp, suprafaţa utilă - 435 mp, vecinătăţi: Est - Zorilă Ion, Soare Ion, Vest - DN 51 A, Sud - DN 51 A, Nord - clădire primărie, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu tablă, racord la reţeaua de energie electrică, încălzire cu sobe, teren aferent clădirii - 2.632 mp, gard de beton - 93 ml, 2 porţi metalice a câte 1 ml”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “358.756”;

- la poziţia nr. 19, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 38 intravilan, parcela 890, suprafaţa construită 24 mp, suprafaţa utilă 23 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu ţiglă, racord la reţeaua de energie electrică, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “5.566”;

- la poziţia nr. 20, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 38 intravilan, parcela 890, suprafaţa construită 50 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu tablă, racord Sa reţeaua de energie electrică”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “121.500”;

- la poziţia nr. 22, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 11 intravilan, parcela 159, suprafaţa construită magazie 55 mp, suprafaţa construită wc 23 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu ţiglă, racord la reţeaua de energie electrică”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “8.246”;

- la poziţia nr. 23, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 32 intravilan, parcela 738, suprafaţa construită 164 mp, vecinătăţi: Est - Mirea Alexandru, Vest - DC 9, Sud - drum secundar, Nord - Didilet Doru, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu ţiglă, racord la reţeaua de energie electrică, teren aferent clădirii - 641 mp, gard de beton armat şi panouri de sârmă - 52,15 ml, porţi metal 3,90 ml, portiţă î ml”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “85.225”;

- la poziţia nr. 24, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “Tarlaua 32 intravilan, parcela 738, suprafaţa construită magazie 17 mp, suprafaţa construită wc 11 mp, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, învelitoare cu ţiglă”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “2.062”.

27. Anexa nr. 92 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dracea” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

“- Cadastru funciar nr. 20185; lot 1; suprafaţă de teren totală ocupată = 11.188 mp; suprafaţa totală construită = 1.109 mp, din care:

C1 - grădiniţă, Se = Sd = 457 mp

C2 - magazie, Se = Sd = 95 mp

C3 - şcoală, Se = Sd = 533 mp

C4 - wc, Se = Sd = 24 mp

Vecini:

Nord - Râul Călmăţui Sud - DJ 653 şi drum sătesc Est - teren primărie Vest - râul Călmăţui

- Cadastru funciar nr. 20186; lot 2; Teren sport; Suprafaţă totală = 1.500 mp;”.

28. Anexa nr. 98 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Uda Clocociov” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 2;

b) după poziţia nr. 198 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 199, prevăzută în anexa nr. 7.

Art. II. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 31 iulie 2014.

Nr. 656.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al darii în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.199

8.0302

Insula Belina

Comuna Seaca, judeţul Teleorman

Curs de apă – Dunărea

Cod hidrografic – XIV

Suprafaţa terenului = 2.103.885 mp

Suprafaţa construită C2 - parapet = 403 mp

Nr. cadastral 20793

2014

2.287.799,00

Domeniul public al Judeţului Teleorman, conform Hotărârii Guvernului nr. 943/2013 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30/2014

1.200

8.03.02

Braţul Pavel

Comuna Seaca, judeţul Teleorman

Curs de apă - Dunărea

Cod hidrografic - XIV

Lungimea = 4.587 m

Suprafaţa terenului = 1.368.773 mp

Nr. cadastral 20792

2014

449.999,00

Domeniul public al Judeţului Teleorman, conform Hotărârii Guvernului nr. 943/2013 şi Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30/2014

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Alexandria

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

 

 

h) “terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local”

 

 

 

 

2291.

1.6.2

Ferma Liceului Tehnologic “Nicolae Bălcescu”

Adresă imobil: Municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 2 Teren şi construcţii în suprafaţă totală de 147.231,00 mp, din care: suprafaţa construită 3.124,00 mp

2007

 

Domeniul public al municipiului Alexandria, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 314/2013

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

 

SECŢIUNEAI: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al darii în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

485.

 

Teren

Str. Libertăţii

Adresă: Str. Libertăţii nr. 80 bis

Suprafaţă teren = 422 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Libertăţii

S - proprietate privată Pena Mihalache

E - proprietate privată Stancu Marian şi Pop Maria

V - str. Grigore Alexandrescu si proprietate privată - Nc 2329

2012

29.000

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2013 CF 22627

486.

1.6.8.

Imobil (teren şi construcţie) Str. Griviţei

Adresă: Str. Griviţei nr. 2

Suprafaţă teren = 314 mp

Suprafaţă construită = 92 mp

Vecinătăţi:

N - teren municipiul Turnu  Măgurele

S - Str. Griviţei

E - proprietăţi private

V - teren municipiul Turnu Măgurele şi proprietate privată Nc 1851

2012

Valoare totală = 67.132 Valoare teren = 51.308 Valoare construcţie = 15.824

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2013 CF 22636

487.

 

Teren Str. Primăverii

Adresă: Str. Primăverii nr. 2 C

Suprafaţă teren = 2.898 mp

Vecinătăţi:

N - Enulescu Ioan şi Turcu I Dumitru

S - teren municipiul Turnu Măgurele

E - teren municipiul Turnu Măgurele

V - municipiul Turnu Măgurele, Str. Primăverii

2012

 

267.331

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2013 CF 22626

488.

 

Teren Str. Griviţei

Adresă: Str. Griviţei nr. 5 A

Suprafaţă teren = 618 mp

Vecinătăţi:

N - teren municipiul Turnu Măgurele (CF 21755)

S - teren municipiul Turnu Măgurele

E - municipiul Turnu Măgurele, Str. Griviţei

V - teren municipiul Turnu Măgurele

2012

100.328

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2013 CF 22633

489.

1.1.5.1.

Imobil-platformă betonată, str. Memoriile 2 Mai nr. 90 A

Adresă: Str. Memoriile 2 Mai nr. 90 A

Suprafaţă platformă betonată = 290 mp

Vecinătăţi:

N - municipiul Turnu Măgurele domeniul public, trotuar str. Memoriile 2 Mai, proprietate privată - nr. cadastral 22225

S - municipiul Turnu Măgurele domeniul public, trotuar str. Memoriile 2 Mai, proprietate privată - nr. cadastral 21365

E - proprietate privată - nr. cadastral 22225; proprietate privată - nr. cadastral 21365

V - municipiul Turnu Măgurele domeniul public, trotuar str. Memoriile 2 Mai

2014

32.886

 

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57/2014 CF 22816

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crângu

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de Inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

206.

 

teren

Intravilan, satul Crângu, teren suprafaţa totală - 1.401 mp, având următoarele vecinătăţi:

N - Mihai Gheorghe, Neacşa Gica

E - Călin Marian

S - cămin cultural

V- Stoican Nicolae

2013

36.146

Domeniul public al comunei Crângu conform Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2013

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Izlaz

 

SECŢIUNEA 1: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

323.

 

Poiana Chirhanalei

(loc de joacă)

Str. General Toma Liscu nr. 1817 - Islaz

Suprafaţa: 1.469 mp

Vecinătăţi:

N - str. G-ral Toma Lişcu

E - Blejan Ionel

S - fluviul Dunărea

V - uliţă

2013

 

Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 şi 63/2013

324.

 

Poiana Fântânei “La Ghiţă Dia”

(spaţiu de recreere)

Str. Frăţiei nr. 1811 A-Islaz

Suprafaţa: 913 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Independenţei

E - Oancea Elisabeta, Oancea Ion, Soare Florinei, Lechinţan Marioara

S - Cerban Emil

V - Str. Frăţiei

2013

 

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

325.

 

Poiana Fântânei “La Voican”

(loc de joacă)

Str. Cristian Teii nr. 1508A- Islaz

Suprafaţa: 807 mp

Vecinătăţi:

N - Gargaz Gheorghe

E - str. Cristian Teii

S - Nr. cadastral 20438

V - Gruia Petra şi Cîrciumaru Procopie

2013

 

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

326.

 

Poiana Fântânei “La Bina”

(spaţiu de agrement)

Str. Fraţii Goleşti nr. 1825 - Islaz

Suprafaţa; 720 mp

Vecinătăţi:

N - Crîmu Corneliu

E - str. Fraţii Goleşti

S - Str. Pescăruşului

V - Mincă G. Marin

2013

 

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

327.

 

Poiana Fântânei “La Mărghidanul”

(spaţiu de agrement)

Str. Mircea cel Bătrân nr. 1989 - Islaz

Suprafaţa: 1.267 mp

Vecinătăţi:

N - str. Mircea cel Bătrân

E - uliţă

S - Crînguş Elena şi Pică Ioana

V - Marioara I. Florea

2013

 

Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 şi 63/2013

328.

 

Poiana Fântânei “La Turcu”

Str. Armoniei nr. 1456A- Islaz

Suprafaţa: 709 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Breslei

E - Turcu Mitrica

S - Str. Armoniei

V - Str. Poieniţei

2013

 

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local

nr. 28/2013

329.

 

Poiana Fântânei “La Dima” (spaţiu de recreere)

Str. Trandafirului nr. 1388A- Islaz

Suprafaţa: 673 mp

Vecinătăţi:

N - Hainagiu I. Florea

E - str. Ghe. Magheru

S - Str. Trandafirilor

V - Trandafir M. Paraschiva

2013

 

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

330.

 

Poiana Fântânei “La Ţigan ie” (loc de joacă)

Str. Horei nr. 812A- Islaz

Suprafaţa: 1.045 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Horei

E - Fîţă Anghel

S - Mandin Sofica şi Mandin Călin

V - str. Popa Şapcă

2013

 

 Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

331.

 

Poiana Fântânei “La Zamfirescu”

(spaţiu de recreere)

Str. Vânătorului nr. 770A

Suprafaţa: 435 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Horei

E - Str. Vânătorului

S - Str. Horei

V - Str. Vânătorului

2013

 

 Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

332.

 

Poiana Fântânei “La Stancu lui Niţu”

Şoseaua Islazului nr. 132A- Moldoveni

Suprafaţa: 315 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Nucului

E - DJ 642

S - Miu Stancu

V - Str. Nucului

2013

 

 Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 şi 63/2013

333.

 

Poiana Fântânei “La Muşuroi”

(spaţiu de agrement)

Şoseaua Islazului nr. 44A - Moldoveni

Suprafaţa; 473 mp

Vecinătăţi:

N - Str. Concordiei

E - DJ 642

S - Muşuroi Ion

V - Str. Concordiei

2013

 

Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 şi 63/2013

334.

 

Poiana “La Clin”

Şoseaua Islazului nr. 29A - Moldoveni

Suprafaţa: 134 mp

Vecinătăţi:

N - Gruia M. Florea

E - Str. Sălcioarei

S - Str. Sălcioarei

V - DJ 642

2013

 

Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 28 şi 63/2013

335.

 

Poiana Grănicerilor

Str. Fraţii Goleşti nr. 953A - Islaz

Suprafaţa: 3.929 mp

Vecinătăţi:

N - Florica Eugenia

E - Limită proprietate

S - str. Fraţii Goleşti

V - str. Fraţii Goleşti

2013

 

Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

336.

1.6.2.

Monument istoric (placă comemorativă)

Str. Dunării nr. 69 - Islaz

Suprafaţă teren: 68 mp

Suprafaţă construită: 6 mp

Vecinătăţi:

N - parc comunal

E - DJ 642

S - str. 1 Decembrie 1918

V - parc comunal

2013

 

Domeniul public al comunei Islaz, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 35 şi 65/2013

337.

 

Teren intravilan (proiect)

“Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”

Tarlaua 90/3, parcela 1, Islaz

Suprafaţa: 5.000 mp

Vecinătăţi:

N - teren primărie extravilan

E - teren primărie intravilan

S -DE 912

V - Teren Parohia Islaz nr. 2 extravilan

2013

 

 Domeniul public al comunei Islaz, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2013

 

ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Traian

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

98.

1.6.2.

Dispensar uman

Tarlaua 46

Parcela 1175

Construcţie - 231 mp

Teren aferent - 1.186 mp

Vecini:

N - Stoica Teodor

S -DN51A

E - căminul cultural

V - Drum acces şi dispensar veterinar

2014

138.251

Domeniul public al comunei Traian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2014

 

ANEXA Nr. 7

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Uda Clocociov

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

199.

 

Teren de interes public pentru obiectivul de investiţii “Construcţii, servicii, târg săptămânal, comuna Uda Clocociov”

N - DE

S - Geodoiu Leonidă

E - scoală gimnazială

V - DE

Suprafaţă = 9.478 mp

Cvartal 4

Cartea funciară nr. 20058

2014

 

Domeniul public al comunei Uda Clocociov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 99 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 30 iulie 2014.

Nr. 121.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte:

a) modul de organizare a accesului străinilor luaţi În custodie publică în centrele de cazare, denumite în continuare centre;

b) regulile de ordine interioară în centre;

c) modul de organizare a pazei centrelor;

d) modul de organizare a supravegherii şi escortării străinilor luaţi în custodie publică pe timpul deplasării în afara centrelor.

            Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au înţelesul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Accesul străinilor luaţi în custodie publică în centre

 

Art. 3. - Activităţile aferente introducerii în centre a străinilor luaţi în custodie publică, prevăzute de prezentul capitol, se realizează sub coordonarea personalului principal de serviciu pe centru.

Art. 4. - (1) Introducerea în centre a străinilor luaţi în custodie publică se face în baza următoarelor documente:

a) actul prin care procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti sau instanţa de judecată a dispus luarea în custodie publică;

b) nota de introducere în centru, aprobată de directorul Direcţiei migraţie din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, denumită în continuare Direcţia migraţie;

c) copia procesului-verbal de control corporal preliminar. (2) Modelul notei de introducere în centru este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Procesul-verbal de control corporal preliminar prevăzut la alin. (1) lit. c) se întocmeşte de formaţiunea teritorială care a depistat străinul şi cuprinde în mod obligatoriu menţiuni cu privire la:

a) sumele de bani şi/sau bunurile aflate asupra străinului la momentul depistării ori faptul că străinul nu avea asupra sa sume de bani sau alte bunuri;

b) documentele care atestă identitatea străinului, aflate asupra sa la momentul depistării, ori faptul că străinul nu avea asupra sa asemenea documente;

c) urme vizibile de violenţă pe care le prezintă străinul la momentul depistării sau faptul că străinul nu prezintă urme vizibile de violenţă.

Art. 5. - (1) Străinii sunt informaţi despre motivul luării lor în custodie publică şi despre drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării lor în centru, imediat după aducerea în centru.

(2) Informarea se realizează prin remiterea, sub semnătură, a unui înscris întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi redactat în limba pe care străinul o vorbeşte sau o înţelege.

(3) Informaţiile referitoare la drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării în centru sunt afişate în fiecare camera de cazare într-o limbă de circulaţie internaţională şi sunt cuprinse în pliante sau broşuri redactate într-o limbă de circulaţie internaţională şi distribuite în cadrul centrului.

Art. 6. - La introducerea străinilor în centru se efectuează în mod obligatoriu:

a) controlul corporal şi al bagajelor;

b) controlul medical;

c) amprentarea şi fotografierea.

Art. 7. - (1) Scopul controlului corporal şi al bagajelor este de a verifica amănunţit dacă străinii posedă obiecte, materiale sau substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, care pot pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a acestora, a altor străini cazaţi în centru ori a personalului centrului, obiecte de valoare sau sume de bani, documente de călătorie ori de identitate pe baza cărora poate fi stabilită sau confirmată identitatea străinilor.

(2) Controlul corporal şi al bagajelor se efectuează de către cel puţin 2 lucrători din cadrul personalului aflat în serviciul de permanenţă pe centru. Controlul corporal se efectuează numai de către persoane de acelaşi sex cu străinul controlat.

(3) Pentru efectuarea controlului corporal şi al bagajelor poate fi folosită aparatură specială.

(4) Cu ocazia efectuării controlului corporal şi al bagajelor, documentele care atestă identitatea, sumele de bani, obiectele de valoare, precum şi obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, pe care străinii le posedă, se reţin şi se depozitează în locuri special amenajate, cu excepţia medicamentelor, care se predau medicului centrului.

(5) Străinii pot păstra îmbrăcămintea personală, cu excepţia cazurilor când, din motive de igienă colectivă, securitate sau moralitate, şeful centrului ori înlocuitorul legal al acestuia dispune ca îmbrăcămintea personală a străinilor să fie spălată, dezinfectată şi/sau depozitată într-un loc special amenajat.

(6) în cazul descoperirii de obiecte, materiale sau substanţe a căror deţinere este interzisă de lege, lucrătorii care efectuează controlul corporal şi al bagajelor informează personalul principal de serviciu pe centru, care sesizează autorităţile competente.

(7) Până la depozitarea în locurile special amenajate a documentelor, sumelor de bani, obiectelor sau materialelor reţinute de la străini, responsabilitatea asigurării pazei acestora revine personalului principal de serviciu pe centru.

(8) Rezultatul controlului corporal şi al bagajelor, inclusiv reţinerea unor documente, sume de bani, obiecte sau materiale, se consemnează într-un proces-verbal, prevăzut în anexa nr. 13. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare care se semnează de către străinul în cauză, de către lucrătorii care au efectuat controlul şi de către personalul principal de serviciu pe centru Un exemplar al procesului-verbal se înmânează străinului, sub semnătură.

(9) Documentele, sumele de bani, obiectele sau materialele reţinute de la străini cu ocazia controlului corporal şi al bagajelor se înscriu pe numele străinului, în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (8), în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la străini, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 8. - (1) Controlul medical se efectuează de către medicul centrului, după efectuarea controlului corporal şi al bagajelor, în condiţii de confidenţialitate, cu respectarea intimităţii şi demnităţii persoanei.

(2) În vederea evaluării stării de sănătate, străinul va da o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă a consumat droguri sau dacă suferă de boli cronice, afecţiuni psihice ori afecţiuni infecto-contagioase.

(3) Rezultatele controlului medical, inclusiv existenţa eventualelor urme de violenţă, se consemnează, în mod obligatoriu, în Registrul de consultaţii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, şi în fisa medicală întocmită pentru fiecare străin cazat în centru. În cazul în care se constată existenţa unor urme de violenţă, medicul centrului informează despre aceasta, de îndată, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia.

(4) Atunci când există suspiciunea că un străin suferă de o boală infecto-contagioasă care ar putea pune în pericol sănătatea celorlalţi străini cazaţi în centru sau a personalului centrului ori când acesta prezintă documente medicale din care rezultă că suferă de o asemenea boală sau când personalul medical al centrului constată că starea de sănătate a străinului este deosebit de gravă, la propunerea motivată a medicului centrului şi cu avizul şefului centrului ori al înlocuitorului legal al acestuia, directorul Direcţiei migraţie aprobă amânarea introducerii străinului în centru până la clarificarea situaţiei medicale a străinului şi trimiterea acestuia la o unitate medicală aparţinând Ministerului Afacerilor Interne sau la alte unităţi sanitare.

(5) în situaţia în care introducerea străinilor în centru are loc atunci când nu este prezent medicul centrului, asistentul medical realizează triajul epidemiologie şi ia măsuri pentru a asigura regimul alimentar şi medicaţia minimă necesară străinului. Controlul medical se realizează cu aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(3) la sosirea medicului centrului.

Art. 9. - (1) Străinii sunt amprentaţi şi fotografiaţi după efectuarea controlului medical.

(2) Amprentele prelevate sunt verificate în Sistemul EURODAC, transmise şi stocate în format electronic în baza de date a sistemului AFIŞ naţional.

(3) Prelevarea şi transmiterea amprentelor se fac cu respectarea confidenţialităţii şi a dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, persoana în cauză fiind informată, în scris, cu privire la acest fapt.

Art. 10. - (1) Pe numele fiecărui străin introdus în centru se constituie un dosar personal care cuprinde documentele prevăzute la art. 4 alin. (1), precum şi toate documentele întocmite ulterior pe parcursul cazării, cu excepţia documentelor medicale, până la scoaterea definitivă din centru. Existenţa acestor documente se menţionează în Registrul de evidenţă a străinilor cazaţi în centru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

            (2) Termenele de stocare şi condiţiile de ştergere/distrugere a documentelor personale ale străinilor luaţi în custodie publică, ce conţin date cu caracter personal, sunt cele prevăzute de legislaţia naţională în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

 

CAPITOLUL III

Regulile de ordine interioară în centre

 

SECŢIUNEA 1

Asigurarea exercitării drepturilor străinilor în cadrul centrelor de cazare

 

Art. 11. - (1) în cadrul centrelor de cazare se asigură exercitarea de către străini, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament, a următoarelor drepturi:

a) comunicarea directă sau prin corespondenţă cu persoane din afara centrului;

b) primirea de pachete sau bani şi efectuarea de cumpărături;

c) transmiterea unor cereri, sesizări sau plângeri;

d) desfăşurarea de activităţi cultural-educative şi recreative, inclusiv în aer liber, şi participarea la activităţi de consiliere;

e) desfăşurarea de activităţi în materie religioasă;

f) cele prevăzute de lege, precum şi cele prevăzute în tratatele şi acordurile internaţionale în materie, la care România este parte.

(2) Pe durata cazării în centre, străinilor li se asigură spaţii de cazare, hrană, materiale de întreţinere şi igienă, precum şi asistenţă medicală şi psihologică, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

&1. Comunicarea (tinetă sau prin corespondenţă cu persoane din afara centrului

Art. 12. - (1) Străinii cazaţi în centre pot utiliza pe cheltuiala proprie telefonul public din incinta centrului, zilnic, între orele 9,00 şi 22,00.

(2) Fiecărui străin i se asigură gratuit pe timpul cazării, în limita fondurilor alocate în acest sens, posibilitatea de a comunica telefonic, în limita a maximum 20 de minute lunar.

(3) Străinul poate utiliza, la cerere, telefonul mobil personal, cu condiţia ca acesta să nu fie dotat cu cameră video/foto.

(4) Străinilor le este interzisă folosirea telefonului mobil personal pe toată perioada cât se află sub escortă.

Art. 13. - (1) Pe timpul cazării în centru, străinii au dreptul de a fi vizitaţi de către:

a) reprezentanţi ai misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine care le reprezintă interesele, zilnic, între orele 9,00 şi 20,00;

b) reprezentanţi ai organizaţiilor şi organismelor neguvernamentale naţionale sau internaţionale cu atribuţii în domeniul migraţiei sau al respectării drepturilor omului, autorizate şi acreditate în condiţiile legii, zilnic, între orele 9,00 şi 20,00;

c) membrii de familie sau, motivat, de către alte persoane, de trei ori pe săptămână, între orele 10,00 şi 12,00 sau 14,00 şi 17,00, pe o durată de cel mult 30 minute/zi/vizită, de regulă, în zilele de marţi, vineri şi duminică,

d) reprezentant legal, zilnic între orele 8,00 şi 20,00,

(2) Efectuarea vizitelor de către persoanele prevăzute la alin. (1) se autorizează de către şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia.

(3) în situaţia în care nu există protocoale de cooperare încheiate cu organizaţiile sau organismele prevăzute la alin. (1) lit. b), efectuarea vizitelor de către reprezentanţii acestora se autorizează de către directorul Direcţiei migraţie.

Art. 14. - La solicitarea străinului, în scopul respectării opiniei şi specificului propriu în materie religioasă, filozofică şi culturală, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate permite accesul în centru a reprezentanţilor cultului al cărui adept este acesta.

Art. 15. - (1) Vizitele se desfăşoară în spaţii special amenajate. Personalul centrului supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor şi înscrie menţiunile corespunzătoare în Registrul de evidenţă a vizitelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Străinii pot fi vizitaţi de maximum două persoane în acelaşi timp. În situaţii justificate, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate aproba ca străinii să fie vizitaţi de mai mult de două persoane în acelaşi timp.

(3) în situaţia în care vizitatorii încearcă, prin orice mijloace nelegale, scoaterea străinilor din centrul în care sunt cazaţi, personalul centrului împiedică desfăşurarea activităţilor nelegale şi sesizează, de îndată, autorităţile competente.

Art. 16. - (1) Străinii cazaţi în centre pot primi şi trimite corespondenţă, pe cheltuiala proprie, prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat.

(2) înainte de a fi înmânată străinilor, corespondenţa primită se deschide de către personalul centrului în prezenţa destinatarului. Citirea corespondenţei de către personalul centrului este interzisă.

(3) în cazul în care la deschiderea corespondenţei se constată existenţa unor sume de bani, obiecte de valoare sau obiecte, materiale ori substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, acestea sunt reţinute de către personalul centrului şi depozitate în locuri special amenajate, cu excepţia medicamentelor, care se predau medicului centrului. Prevederile art. 7 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.

&2. Primirea de pachete sau bani şi efectuarea de cumpărături

Art. 17. - (1) Străinii cazaţi în centre pot primi de la persoanele care îi vizitează pachete cu bunuri materiale de natura celor prevăzute la art. 20. Pachetele sunt deschise şi controlate, în spaţiul special amenajat pentru vizite şi în prezenţa vizitatorului, de către cel puţin 2 lucrători din cadrul personalului aflat în serviciul de permanenţă pe centru.

(2) în cazul în care la controlul pachetului se constată existenţa unor sume de bani, obiecte de valoare sau obiecte, materiale ori substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, acestea se restituie de îndată persoanei care Ie-a adus, cu excepţia celor a căror deţinere este interzisă de lege.

(3) în cazul descoperirii de obiecte, materiale sau substanţe a căror deţinere este interzisă de lege, lucrătorii care efectuează controlul pachetelor reţin aceste bunuri în baza unui proces-verbal şi informează personalul principal de serviciu pe centru, care sesizează autorităţile competente

(4) La solicitarea vizitatorului, sumele de bani, obiectele de valoare sau obiectele, materialele ori substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, cu excepţia celor a căror deţinere este interzisă de lege, sunt reţinute de către lucrătorii care efectuează controlul pachetelor şi depozitate, pe numele străinului căruia îi sunt destinate, în locuri special amenajate, cu excepţia medicamentelor, care se predau medicului centrului. Prevederile art. 7 alin. (7)-(9) se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. - (1) Străinii cazaţi în centre pot primi bani de la persoanele care îi vizitează. Banii se preiau de către personalul centrului în baza unui proces-verbal, se depozitează în locuri special amenajate şi se înscriu, pe nume străinului, în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la străini.

(2) Sumele de bani înscrise pe numele străinului în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la străini se utilizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru cheltuieli efectuate la solicitarea formulată în scris a străinilor, pe perioada în care aceştia Sunt cazaţi în centru.

Art. 19. - (1) Străinii cazaţi în centre pot solicita, în scris, cumpărarea de bunuri materiale de natura celor prevăzute la art. 20, cu specificarea sursei financiare din care acestea să fie realizate.

(2) Efectuarea de cumpărături se face săptămânal, prin grija personalului principal de serviciu pe centru, de către personalul desemnat de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, de la operatorii economici care activează în localitatea în care se găseşte centrul sau în localităţile limitrofe.

(3) Personalul desemnat cu efectuarea cumpărăturilor primeşte de la personalul principal de serviciu pe centru centralizatorul cumpărăturilor şi sumele de bani aferente şi procedează la efectuarea acestora. În situaţia în care este necesar, personalul care efectuează cumpărăturile realizează şi schimbul valutar al sumelor de bani primite în valută.

(4) După efectuarea cumpărăturilor, personalul desemnat împreună cu personalul principal de serviciu pe centru predau cumpărăturile şi o copie a documentelor justificative fiecărui străin solicitant, sub semnătură.

(5) După predarea cumpărăturilor, în baza documentelor justificative, personalul principal de serviciu pe centru operează în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la străini, sumele cheltuite pentru fiecare străin, stabilind soldul rămas.

Art. 20. - (1) Pe timpul cât sunt cazaţi în centru, străinii pot primi, cumpăra, păstra şi folosi bunuri materiale de natura celor enumerate mai jos, astfel:

a) produse alimentare;

b) articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;

c) articole de igienă;

d) produse din tutun;

e) articole necesare petiţionarii şi/sau corespondenţei, precum şi cartele telefonice;

f) jocuri recreative, cum ar fi şah, table, rummy sau cărţi de joc;

g) instrumente muzicale.

(2) Produsele alimentare prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi numai:

a) alimente preparate termic, cu termen de valabilitate de minimum 15 zile;

b) fructe şi legume proaspete sau conservate;

c) apă şi băuturi răcoritoare;

d) ceai şi cafea.

(3) Nu pot fi primite, cumpărate, păstrate sau folosite produse ambalate în sticlă, tablă sau alte ambalaje de natură periculoasă.

Art. 21. - (1) Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor materiale de natura celor prevăzute la art. 20 se face cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.

(2) Medicul centrului poate restricţiona primirea sau cumpărarea de către străinii bolnavi a unor alimente contraindicate în afecţiunile de care suferă aceştia ori a produselor din tutun.

&3. Transmiterea de cereri, sesizări sau plângeri

Art. 22. - (1) Străinii cazaţi în centre pot adresa cereri, sesizări sau plângeri şefului centrului sau înlocuitorului legal al acestuia, în legătură cu activităţile realizate în centru. Ca urmare a analizării acestora, străinilor li se comunică un răspuns în termenul stabilit de reglementările în vigoare aplicabile în funcţie de obiectul cererii, sesizării sau plângerii.

(2) Străinii cazaţi în centre pot adresa cereri, sesizări sau plângeri către autorităţile publice române sau străine, inclusiv către instanţele de judecată ori către organizaţiile neguvemamentale naţionale sau internaţionale.

(3) Cererile, sesizările sau plângerile prevăzute la alin. (2) se transmit prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, pe cheltuiala străinului şi prin grija personalului principal de serviciu pe centru.

(4) în cazul în care străinul nu dispune de resurse financiare, cheltuielile aferente transmiterii cererilor, sesizărilor sau plângerilor adresate autorităţilor publice române, inclusiv instanţelor de judecată din România, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări.

&4. Desfăşurarea de activităţi cultural-educative şi recreative. Participarea la activităţi de consiliere

Art. 23. - (1) La nivelul fiecărui centru sunt amenajate încăperi şi locuri în aer liber special destinate desfăşurării de activităţi cultural-educative şi recreative.

(2) Străinii cazaţi în centru pot participa la activităţile cultural-educative şi recreative organizate în cadrul centrului, inclusiv în aer liber, şi pot utiliza baza materială destinată recreerii, cum ar fi terenul şi aparatura sportivă, clubul sau biblioteca, conform programului centrului.

(3) Minorii cazaţi în centru, care însoţesc cel puţin unul dintre părinţi sau reprezentantul legal al acestora, luat în custodie publică, pot desfăşura activităţi recreative în aer liber ori în spaţii dotate cu jocuri şi jucării adecvate vârstei numai însoţiţi de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal al minorului.

Art. 24. - (1) Activităţile cultural-educative şi recreative au ca scop acoperirea utilă a timpului pe perioada cazării în centru.

(2) Activităţile de consiliere au ca scop influenţarea străinilor în sensul respectării legislaţiei naţionale privind regimul străinilor.

(3) în cooperare şi cu sprijinul organizaţiilor neguvemamentale naţionale şi internaţionale pot fi puse la dispoziţia străinilor materiale de informare, literatură şi alte documentare interne şi internaţionale.

(4) Străinii luaţi în custodie publică au acces neîngrădit la informaţiile difuzate prin mass-media, în condiţiile şi în limitele programului stabilit la nivelul centrului.

Art. 25. - (1) Directorul Direcţiei migraţie aprobă organizarea şi desfăşurarea în cadrul centrelor de către organizaţiile neguvemamentale naţionale sau internaţionale a unor programe cu caracter cultural-educativ sau recreaţional ori programe de consiliere, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) obiectivul programului nu contravine dispoziţiilor legale;

b) realizarea programului este în interesul menţinerii ordinii interioare în centru şi în scopul încurajării respectării legislaţiei naţionale privind regimul străinilor;

c) organizaţiile neguvernamentale oferă garanţii în sensul că, după iniţierea programului, dispun de posibilităţi pentru derularea şi dezvoltarea acestuia;

d) activităţile aferente programului urmează să se desfăşoare în cooperare cu personalul centrului.

(2) Activităţile aferente programelor aprobate potrivit alin. (1) se desfăşoară cu respectarea programului zilnic ai centrului şi sub coordonarea nemijlocită a personalului principal de serviciu pe centru, care are obligaţia de a cunoaşte în permanenţă numărul străinilor participanţi la aceste activităţi.

Art. 26. - (1) Zilnic, fiecare străin are dreptul la o oră de activităţi recreative în aer liber, în funcţie de condiţiile atmosferice şi de posibilităţile de supraveghere. Activităţile recreative în aer liber se desfăşoară, de regulă, în intervalul 13,30-17,00.

(2) Şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate aproba majorarea duratei activităţilor recreative în aer liber.

(3) Şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate reduce durata activităţilor recreative în aer liber pentru străinii sancţionaţi disciplinar potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) şi c), fără ca aceasta să fie mai mică de 30 de minute.

(4) Străinii cazaţi în centru se deplasează în locurile special amenajate pentru recreere în aer liber numai cu însoţitor din cadrul personalului centrului, Compartimentul pază şi escorte.

(5) Activităţile recreative în aer liber se desfăşoară, de regulă, în grup, cu excepţia situaţilor în care:

a) străinul este izolat din motive medicale;

b) străinul primeşte vizitatori;

c) străinul este izolat cu titlu de sancţiune, în condiţiile prezentului regulament.

(6) Minorii cazaţi în centru, care însoţesc cel puţin unul dintre părinţi sau reprezentantul legal al acestora, luat în custodie publică, beneficiază de o durată mai mare de desfăşurare a activităţilor recreative în aer liber, însoţiţi de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal al minorului, conform programului stabilit de psihologul şi medicul centrului şi aprobat de şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia.

&5. Desfăşurarea de activităţi în materie religioasă

Art. 27. - Străinii cazaţi în centre pot desfăşura practici şi ritualuri specifice cultului ai căror adepţi sunt, cu respectarea regulilor privind igiena individuală şi colectivă şi a regulilor privind prevenirea incendiilor.

&6. Asigurarea spaţiilor de cazare, hranei şi materialelor de între#5inere fi igienă

Art. 28. - (1) Străinii introduşi în centre sunt cazaţi individual sau colectiv, în funcţie de numărul acestora şi de camerele disponibile, cu respectarea dispoziţiilor art. 29.

(2) Fiecărui străin i se asigură pat individual şi cazarmamentul necesar în funcţie de anotimp şi în conformitate cu normele de dotare, prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) în spaţiile de cazare ale străinilor se asigură condiţii corespunzătoare de iluminat, căldură, aerisire şi salubritate.

(4) Spaţiile de cazare sunt prevăzute cu sisteme de siguranţă, iar spaţiile comune sunt prevăzute cu sisteme de siguranţă şi supraveghere.

(5) Aşezarea paturilor în camere se face în aşa fel încât să existe o distanţă de minimum 50 de cm între ele şi un culoar pentru evacuarea camerei în caz de urgenţă de 1-1,5 metri în dreptul uşii.

Art. 29. - (1) Străinii luaţi în custodie publică, condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti definitive, sunt cazaţi în camere separate de celelalte categorii de străini.

(2) Străinii sunt cazaţi separat pe camere în funcţie de sex, cu excepţia străinilor membri ai unei familii, care sunt cazaţi în aceeaşi cameră, asigurându-li-se un nivel corespunzător de intimitate. În camera în care sunt cazaţi membrii unei familii nu pot fi cazaţi străini care nu sunt membri ai acelei familii.

(3) Minorii nu pot fi cazaţi în centre, cu excepţia cazului în care însoţesc cel puţin unul dintre părinţi sau reprezentantul legal al acestora, luat în custodie publică.

(4) Cazarea minorilor în centre se va face în baza menţiunii efectuate pe Nota de introducere a străinului pe care îl însoţesc. Minorului îi sunt aplicabile prevederile art. 6 lit. a) şi b).

Art. 30. - (1) Hrana străinilor luaţi în custodie publică se asigură gratuit, în natură, conform normelor de hrană zilnice şi a plafoanelor calorice aferente prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Drepturile de hrană se asigură de 3 ori pe zi, sub formă de hrană caldă sau rece, în funcţie de situaţia de fapt a străinilor, respectiv pe timpul cazării sau transportului.

(3) Pentru străinii bolnavi, femeile însărcinate şi alte categorii de persoane se asigură numărul de mese şi regimul alimentar prescris de medicul centrului.

(4) La solicitarea străinilor, hrana se asigură cu respectarea regulilor impuse de religia ai căror adepţi sunt aceştia sau cu respectarea specificului acestora în materie filozofică sau culturală.

(5) În centru se asigură condiţii de servire a hranei, de regulă în spaţii special amenajate, precum şi vesela necesară pentru prepararea, distribuţia şi servirea hranei, potrivit normelor de înzestrare prevăzute de legislaţia în vigoare.

(6) Spaţiile pentru servirea mesei sunt astfel amenajate încât să fie permisă evacuarea în condiţii optime a tuturor persoanelor, în caz de urgenţă.

(7) Este interzisă depozitarea oricăror materiale în spaţiile destinate servirii mesei.

Art. 31. - (1) Materialele de igienă individuală şi colectivă se asigură gratuit, în limita normelor de consum prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Fiecărei persoane i se asigură posibilitatea utilizării surselor de apă curentă potabilă şi a articolelor de toaletă pentru menţinerea igienei personale şi colective.

(3) Pentru străinii care nu dispun de îmbrăcăminte adecvată sezonului se asigură îmbrăcăminte corespunzătoare, achiziţionată din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări sau cu sprijinul organizaţiilor neguvernamentale naţionale sau internaţionale.

(4) Centrul asigură schimbarea lenjeriei de pat a străinilor, potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi spălarea îmbrăcămintei la solicitarea acestora.

(5) Lenjeria izolatorului medical şi a sălilor de tratamente medicale se colectează, se transportă, se dezinfectează şi se spală separat.

&7. Asigurarea asistenţei medicale şi psihologice

Art. 32. - (1) Străinii cazaţi în centre au dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care le pun viaţa în pericol, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.

(2) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) se asigură, după caz, prin cabinetul medical al centrului, prin unităţile sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne sau prin alte unităţi sanitare.

(3) Serviciul de permanenţă în cadrul cabinetului medical al centrului se asigură de către asistenţi medicali care execută serviciul în ture, potrivit planificării stabilite de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.

(4) Decontarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări.

Art. 33. - (1) îngrijirea medicală a străinilor cazaţi în centre se realizează prin servicii medicale, după cum urmează:

a) servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

b) servicii de asistenţă medicală primară;

c) servicii medicale ambulatorii de specialitate;

d) servicii medicale spitaliceşti;

e) servicii de asistenţă stomatologică de urgenţă;

f) servicii medicale de urgenţă, inclusiv transportul sanitar; g) servicii medicale complementare pentru reabilitare;

h) asistenţă medicală pre-, intra- şi postnatală;

i) îngrijiri medicale la locul de cazare;

j) medicamente, materiale sanitare, proteze şi orteze.

(2) Medicamentele reţinute de personalul centrului şi predate medicului centrului sunt luate în evidenţa cabinetului medical şi sunt gestionate şi administrate la recomandarea medicului centrului, separat de medicamentele asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări.

Art. 34. - În situaţia în care asistenţa medicală se acordă în afara centrului, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia ia toate măsurile necesare pentru asigurarea escortării străinilor pe timpul transportului, precum şi pentru supravegherea acestora în unitatea medicală, în funcţie de diagnosticul stabilit, durata şi/sau condiţiile de acordare a asistenţei medicale de specialitate.

Art. 35. - (1) în funcţie de gravitatea afecţiunii, medicul centrului stabileşte locul unde să fie trataţi străinii, după cum urmează:

a) camera de cazare;

b) izolatorul medical al centrului;

c) o unitate medicală specializată.

(2) Toate datele şi informaţiile legate de sănătatea străinilor, precum şi îngrijirile medicale primite de către aceştia se consemnează de către personalul medical al cabinetului m fişa medicală a fiecărui străin, în evidenţele de unitate, care reprezintă acte medico-legale cu regim de evidenţă, mânuire şi păstrare conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 36. - (1) în caz de afecţiuni grave, boli contagioase sau evenimente epidemiologice, medicul centrului informează de îndată şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia asupra măsurilor ce trebuie luate. Ulterior, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia informează conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări prin Direcţia migraţie.

(2) Direcţia medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este informată cu privire la situaţiile apărute, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 37. - Întreruperea cazării în centru a străinilor din motive medicale se poate face numai cu aprobarea directorului Direcţiei migraţie, la propunerea motivată a medicului centrului.

Art. 38. - Psihologul centrului face evaluarea psihologică a străinilor cazaţi în centru, întocmeşte fişele de observaţie psihologică şi acordă asistenţă de specialitate pe toată durata cazării. Pentru străinii identificaţi cu probleme psihologice sau

psihiatrice, psihologul centrului informează imediat şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia şi, după caz, face propuneri pentru efectuarea unor consultaţii de specialitate la unităţi spitaliceşti de profil.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile străinilor în cadrul centrelor da cazare

 

Art. 39. - Pe timpul cazării în centre, străinii au următoarele obligaţii:

a) să predea personalului centrului obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, precum şi obiectele de valoare, sumele de bani sau documentele de călătorie sau de identitate pe care le posedă şi să se supună controalelor realizate pentru descoperirea acestora;

b) să respecte programul zilnic şi regulile de igienă individuală şi colectivă;

c) să execute dispoziţiile date de personalul centrului în exercitarea atribuţiilor profesionale;

d) să aibă o atitudine respectuoasă faţă de personalul centrului şi faţă de orice persoană din afara acestuia cu care intră în contact, cum ar fi reprezentanţi ai instanţelor judecătoreşti, ai misiunilor diplomatice ori ai oficiilor consulare, unităţilor sanitare sau ai organizaţiilor neguvernamentale;

e) să respecte obiceiurile şi intimitatea celorlalţi străini cazaţi în centru;

f) să respecte repartizarea pe camerele de cazare stabilite la introducerea în centru;

g) să întreţină curăţenia spaţiilor destinate cazării, servirii mesei şi activităţilor comune;

h) să păstreze şi să întreţină în mod corespunzător bunurile materiale din dotarea centrului, pe toată durata cazării;

i) să se supună examinărilor medicale şi vaccinărilor, ori de câte ori este necesar, şi să respecte măsurile medico-sanitare, inclusiv pe cele profilactice, stabilite de medicul centrului;

j) să informeze cu operativitate personalul cabinetului medical despre bolile de care suferă sau au suferit;

            k) să îşi însuşească prevederile instrucţiunilor de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu şi să le aplice întocmai când situaţia o impune,

 

SECŢIUNEA a 3-a

Interdicţiile la care sunt supuşi străinii în cadrul centrelor de cazare

 

Art. 40. - Pe timpul cazării în centru, străinilor le este interzis:

a) să iniţieze, să organizeze, să sprijine, să participe sau să desfăşoare orice acţiuni, manifestaţii sau întruniri care aduc atingere siguranţei personalului şi ordinii interioare în centru;

b) să exercite acte de violenţă asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, asupra celorlalţi străini cazaţi, precum şi asupra oricăror altor persoane;

c) să incite, să organizeze, să sprijine sau să participe la acte de indisciplină, revoltă, răzvrătiri, acte de nesupunere active sau pasive ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa centrului;

d) să părăsească incinta centrului fără aprobare;

e) să ameninţe personalul, persoanele care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, ceilalţi străini cazaţi în centru, precum şi oricare altă persoană;

f) să se exprime în public, prin limbaj, gesturi sau acte obscene;

g) să deţină, să comercializeze sau să consume băuturi alcoolice ori substanţe toxice şi/sau halucinogene;

h) să utilizeze focul deschis sau substanţe inflamabile;

i) să pătrundă în zonele marcate cu inscripţia “Accesul interzis”;

j) să blocheze căile de acces şi/sau de evacuare în/din spaţiile de cazare sau în/din spaţiile comune;

k) să confecţioneze şi să deţină obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3;

            l) să tulbure liniştea după ora stingerii până la deşteptare;

m) să împiedice cu intenţie desfăşurarea unor activităţi care se derulează în centru;

n) să facă schimburi sau să comercializeze alimente, echipamente sau alte bunuri;

o) să folosească serviciile altor străini cazaţi în centru în interes personal;

p) să folosească instalaţia electrică, echipamentul sau materialele din dotare în alte scopuri decât cele pentru care au fost puse la dispoziţie sau să le aducă modificări;

q) să ascundă în camere sau în alte locuri medicamente de orice natură;

r) să practice jocuri de noroc cu scopul de a obţine foloase;

s) să utilizeze telefoanele mobile, laptopurile sau alte dispozitive similare în scopul fotografierii, înregistrării şi transmiterii de imagini;

t) să trimită sau să primească corespondenţă, alimente, echipamente sau alte bunuri pe alte căi decât cele stabilite prin prezentul regulament;

u) să fumeze în alte locuri decât cele stabilite prin dispoziţia şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia;

v) să utilizeze reşouri, radiatoare electrice, lămpi electrice, maşini de călcat defecte sau improvizate;

w) să procure sau să deţină mijloace de plată (lei, valută), bunuri sau alte valori, în alte condiţii decât cele prevăzute de prezentul regulament;

x) să învelească în pânză, hârtie sau alte materiale inflamabile becurile, corpurile de iluminat ori alte surse de căldură;

y) să realizeze improvizaţii la instalaţiile sau echipamentele aflate în dotare/folosinţă ce ar putea provoca incendii/accidente;

            z) să aducă în stare de neutilizare mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor aflate în dotarea centrelor.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Programul zilnic

 

Art. 41. - (1) Programul zilnic al străinilor cazaţi în centre este următorul:

7,30 - Deşteptarea

7,30-8,00 - Program de dimineaţă

8,00-9,00 - Masa de dimineaţă (poate fi servită în serii)

9,00-12,00 - Interviuri, consiliere psihologică, asistenţă medicală şi desfăşurarea unor activităţi cultural-educative şi recreative

12,00-13,30 - Masa de prânz (poate fi servită în serii)

13,30-17,00 - Timp liber pentru recreere şi desfăşurarea unor activităţi cultural-educative, sportive, consiliere psihologică

17,00-18,00 - Masa de seară (poate fi servită în serii)

18,00-22,30 - Program de seară

22,30 - Stingerea

(2) Programul zilnic al străinilor luaţi în custodie publică, condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti definitive, se desfăşoară separat de cel al celorlalte categorii de străini cazaţi în centru.

(3) După ora stingerii, străinii nu au voie să părăsească camerele de cazare decât în situaţii temeinic justificate, cu aprobarea personalului principal de serviciu pe centru.

(4) Pentru străinii bolnavi, precum şi pentru femeile însărcinate programul zilnic este stabilit de către medicul centrului.

(5) Pentru minori şi pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora, programul zilnic este stabilit de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, la recomandarea ofiţerului psiholog şi al medicului centrului.

            (6) În situaţii justificate, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate aproba modificarea programului zilnic.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Abateri şi sancţiuni disciplinare

 

Art. 42. - (1) Abaterea disciplinară săvârşită de către un străin reprezintă nerespectarea obligaţiilor sau interdicţiilor stabilite prin prezentul regulament, pe timpul cazării, transportului sau al altor activităţi desfăşurate în cadrul centrului sau în afara acestuia.

(2) Abaterile disciplinare se constată de personalul centrului şi se consemnează într-un Raport de incident, care se înaintează şefului centrului sau înlocuitorului legal al acestuia, în termen de maximum 24 de ore de la constatare.

Art. 43. - (1) Pentru abaterile constatate, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia aplică individual, gradual şi proporţional cu gravitatea faptei una din următoarele sancţiuni:

a) avertisment;

b) suspendarea unuia, mai multor sau a tuturor drepturilor prevăzute la alin. (2);

c) izolarea.

(2) Drepturile ce pot face obiectul suspendării potrivit alin. (1) lit. b) sunt următoarele:

a) dreptul de a participa la activităţile cultural-educative şi recreative organizate în cadrul centrului, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (3);

b) dreptul de a efectua cumpărături, cu excepţia cumpărării materialelor de igienă personală;

c) dreptul de a primi vizite, cu excepţia vizitării străinilor de către reprezentantul lor legal sau de către reprezentanţii misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de către şeful centrului sau de către înlocuitorul legal al acestuia, pentru încălcarea prevederilor art. 39 şi art. 40 lit. n)-z).

(4) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. c) se aplică de către şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia pentru încălcarea prevederilor art. 40 lit. a)-m).

Art. 44. - (1) Durata sancţiunii prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) este de maximum 5 zile consecutive, iar în caz de săvârşire repetată a abaterilor, durata sancţiunii este de până la 10 zile consecutive,

(2) Durata sancţiunii prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. c) este, de regulă, de 24 de ore, iar în cazul în care comportamentul străinului face imposibilă integrarea sa în grup, durata se poate prelungi, succesiv, de către şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia cu perioade de câte 24 de ore, fără a se depăşi 5 zile consecutive.

(3) în cazuri temeinic justificate, în baza unui referat motivat, directorul Direcţiei migraţie poate aproba prelungirea izolării cu maximum 5 zile consecutive peste perioada prevăzută la alin. (2).

(4) Camerele de izolare sunt dotate cu utilităţile necesare odihnei şi igienei personale a străinului şi cu un mijloc tehnic de comunicare prin care acesta să poată chema în orice moment personalul centrului.

            Art. 45. - Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicate se consemnează în Registrul pentru evidenţa evenimentelor deosebite, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, precum şi în dosarele personale constituite la nivelul centrului pe numele străinilor.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Modul de acţiune în cazul producerii unor evenimente

 

&1. Acţiunea În cazul manifestărilor violente

Art. 46. - (1) în cazul producerii unor evenimente caracterizate prin manifestări violente din partea străinilor cazaţi în centru de natură să pună în pericol siguranţa personalului centrului sau a străinilor cazaţi în centru ori integritatea bunurilor din dotarea acestuia, personalul principal de serviciu pe centru dispune măsurile necesare pentru restabilirea ordinii şi siguranţei în cadrul centrului, folosind resursele aflate la dispoziţie în cadrul centrului sau în cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi resursele puse la dispoziţie de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.

(2) Pentru restabilirea ordinii în situaţiile prevăzute la alin. (1), personalul centrului şi efectivele celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne solicitate să intervină pot utiliza mijloacele aflate în dotare.

Art. 47. - (1) Străinii cazaţi în centru pot fi temporar imobilizaţi de către personalul centrului sau de către efectivele celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne care intervin pentru restabilirea ordinii în cadrul centrului, cu mijloacele din dotare, pentru a preveni un pericol real şi concret în următoarele cazuri:

a) pentru a împiedica acţiunile de autovătămare ori de distrugere a unor bunuri;

b) pentru a împiedica exercitarea unor acte de violenţă asupra altor străini cazaţi în centru, asupra personalului centrului sau asupra altor persoane;

c) pentru a împiedica părăsirea neautorizată a centrului.

(2) Este interzisă imobilizarea femeilor însărcinate şi a minorilor până la 14 ani cazaţi în centru.

(3) Este interzisă imobilizarea cu lanţuri a străinilor cazaţi în centru.

(4) Folosirea măsurilor de constrângere trebuie să fie proporţională cu starea de pericol, să se aplice numai pe perioada necesară şi doar atunci când nu există o altă modalitate de înlăturare a pericolului. Folosirea măsurilor de constrângere nu are caracterul unei sancţiuni.

(5) Aplicarea măsurilor de constrângere se raportează în cel mai scurt timp şefului centrului sau înlocuitorului legal al acestuia.

Art. 48. - În cazul în care un străin cazat în centru incită la nerespectarea regulilor de ordine interioară şi este susţinutele către alţi străini cazaţi în centru sau atunci când, în mod repetat, prin comportamentul său, periclitează propria securitate sau pune în pericol securitatea celorlalţi străini cazaţi în centru, a membrilor personalului centrului sau ordinea în cadrul centrului, la solicitarea şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia, directorul Direcţiei migraţie poate dispune transferul străinului în alt centru.

&2. Gestionarea riscului de suicid

Art. 49. - (1) Personalul centrului comunică în scris psihologului centrului informaţiile pe care le obţine în legătură cu riscul de suicid în rândul străinilor cazaţi în centru.

(2) în cazul în care se constată că un străin cazat în centru prezintă risc real de suicid, şeful centrului sau înlocuitorului legal al acestuia, la propunerea psihologului centrului, dispune măsuri adecvate pentru diminuarea acestui risc. Măsurile dispuse pot include cazarea străinului în cauză împreună cu alţi străini care ar putea să îl influenţeze în sensul reducerii riscului de suicid sau să stopeze o eventuală tentativă de suicid, includerea străinului într-un program de consiliere psihologică de specialitate sau efectuarea unui control psihiatric.

(3) în cazul în care se constată că un străin cazat în centru prezintă un risc ridicat de suicid, precum şi în cazul în care străinul a avut o tentativă de suicid, şeful centrului sau înlocuitorului legal al acestuia, la propunerea psihologului centrului, dispune izolarea medicală şi ţinerea sub supraveghere permanentă a străinului în cauză de către personalul centrului, efectuarea unui control medical primar în cadrul centrului si efectuarea altor investigaţii de specialitate, inclusiv controlul psihiatric.

&3. Acţiunea în cazul producerii unor calamităţi

Art. 50. - (1)în caz de incendiu, calamităţi naturale sau alte situaţii care pun în pericol integritatea fizică a persoanelor cazate în centru sau a personalului centrului se aplică planurile de acţiune în caz de urgenţă elaborate la nivelul centrului.

(2) Dacă în urma unor evenimente de natura celor prevăzute la alin. (1) centrul devine inutilizabil total sau parţial, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări, la solicitarea şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia, desemnează o Comisie de evaluare a stării de fapt, care stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea cazării străinilor, inclusiv prin relocarea în alte centre de cazare.

&4. Gestionarea situaţiei determinate de refuzul de hrană

Art. 51. - (1) în cazul în care un străin refuză în mod explicit să primească hrana sau atunci când personalul centrului constată că acesta nu se hrăneşte, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia îi solicită, de” îndată, să prezinte verbal motivele care determină refuzul de hrană. Atunci când mai mulţi străini se află în această situaţie în acelaşi timp, aceştia sunt ascultaţi separat cu privire la motivele refuzului de hrană.

(2) Şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia îi prezintă străinului mijloacele legale de care poate uza pentru rezolvarea problemelor sale, iar medicul centrului îi prezintă consecinţele dăunătoare ale refuzului de hrană asupra stării de sănătate.

(3) După analizarea motivelor prezentate de către străin, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune, după caz, fie măsuri pentru remedierea aspectelor semnalate, fie includerea străinului într-un program de consiliere psihologică de specialitate. La recomandarea psihologului şi a medicului centrului, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate dispune efectuarea altor investigaţii de specialitate, inclusiv controlul psihiatric. Atunci când mai mulţi străini se află în această situaţie în acelaşi timp, măsurile se dispun în mod individual.

(4) Dacă străinul îşi menţine hotărârea de a refuza hrana şi în următoarele 24 de ore de la dispunerea măsurilor prevăzute la alin. (3), şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia îi solicită să declare în scris motivele care îl determină să refuze hrana. Atunci când străinul refuză sau este în imposibilitate să dea o declaraţie scrisă, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia, împreună cu medicul centrului, încheie un proces-verbal în acest sens.

(5) Declaraţia sau procesul-verbal prevăzute la alin. (4) se înaintează, de îndată, Direcţiei migraţie, pentru a dispune măsuri potrivit competenţelor. O copie a declaraţiei sau a procesului-verbal se depune la dosarul personal al străinului constituit potrivit art. 10.

(6) Refuzul de hrană se raportează potrivit procedurilor stabilite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne privind raportarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ,

Art. 52. - (1) Se consideră ca zi a începerii refuzului de hrană data la care străinul a declarat în scris acest lucru ori data la care a fost încheiat procesul-verbal în acest sens.

(2) Străinii care refuză să primească hrana sunt izolaţi de ceilalţi străini, în camere anume destinate, unde li se efectuează un control corporal amănunţit şi li se ridică toate produsele alimentare şi din tutun.

(3) Medicul centrului vizitează şi consultă zilnic străinii care îşi menţin refuzul de hrană, efectuând menţiunile corespunzătoare în fişa medicală a fiecărui străin, în vederea monitorizării stării de sănătate a acestuia pe perioada refuzului de hrană.

(4) în funcţie de evoluţia stării de sănătate, dacă străinul nu refuză asistenta medicală, medicul centrului stabileşte şi aplică măsurile de tratament medical necesare menţinerii funcţiilor vitale.

(5) Străinilor aflaţi în refuz de hrană le este asigurată exercitarea drepturilor în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, cu menţiunea că pachetele cu alimente aflate în termenul de valabilitate şi produsele din tutun sunt înmânate străinului la încetarea refuzului de hrană.

(6) Străinii care refuză hrana sunt alocaţi zilnic la normele de hrană. Personalul centrului are obligaţia ca, la orele de servire a mesei, să informeze străinii în cauză despre faptul că beneficiază de hrană, urmând ca aceştia să-şi exprime opţiunea în acest sens. Acceptarea hranei se consideră act personal de voinţă prin care străinul încetează refuzul de hrană declarat sau constatat anterior.

(7) Motivele şi data încetării refuzului de hrană se consemnează în scris în cuprinsul unei declaraţii a străinului ori în cuprinsul unui proces-verbal încheiat de către şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia, împreună cu medicul centrului. Încetarea refuzului de hrană se înscrie şi în fişa medicală a străinului.

(8) Declaraţia de încetare a refuzului de hrană sau procesul-verbal încheiat în acest sens se înaintează, de îndată, Direcţiei migraţie, pentru a dispune măsuri conform competenţelor. O copie a declaraţiei ori a procesului-verbal se depune la dosarul personal al străinului.

(9) La recomandarea medicului centrului, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune mutarea străinului care a încetat refuzul de hrană într-o cameră de cazare, de regulă cea în care a fost cazat anterior sau internarea acestuia în infirmerie ori într-o unitate medicală. Medicul centrului acordă străinului asistenţa medicală atât timp cât este necesar.

&5. Gestionarea situaţiei femeilor însărcinate cazate în centru

Art. 53. - (1) în cazul în care în centru este cazată o femeie însărcinată, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia întocmeşte un raport scris în cuprinsul căruia se menţionează situaţia detaliată a persoanei respective, precum şi propunerile medicului centrului privind acordarea asistenţei medicale. Raportul se înaintează directorului Direcţiei migraţie.

(2) în cazul în care naşterea este iminentă ori s-a produs deja, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune măsurile necesare pentru transportul persoanelor în cauză, sub supraveghere medicală, către o unitate medicală de specialitate.

(3) Cazurile prevăzute la alin. (2) se raportează Direcţiei migraţie şi se consemnează în fişa medicală a persoanei în cauză.

(4) Şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia înaintează Direcţiei migraţie documentele eliberate de către unitatea medicală, în vederea declarării şi înregistrării naşterii, precum şi pentru informarea misiunii diplomatice sau oficiului consular.

&6. Gestionarea situaţiei determinate prin decesul unui străin în cadrul centrului

Art. 54. - (1) în situaţia decesului unui străin, fapt confirmat de personalul medical al centrului, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia raportează directorului Direcţiei migraţie evenimentul şi informează în acest sens organele de poliţie, medicul legist şi procurorul competent.

(2) Până la sosirea autorităţilor prevăzute la alin. (1), cadavrul este menţinut în poziţia în care a survenit decesul.

(3) Şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia numeşte o comisie pentru inventarierea tuturor bunurilor şi valorilor aparţinând decedatului. Rezultatul inventarierii se consemnează într-un proces-verbal, iar bunurile se păstrează într-un loc special amenajat până la restituirea acestora către persoanele îndreptăţite să le primească.

            (4) După constatarea decesului de către medicul legist, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune informarea dispeceratului Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea informării misiunii diplomatice sau oficiului consular.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Folosirea fi întreţinerea spaţiilor interioare şi exterioare din cadrul centrelor

 

Art. 55. - (1) întreţinerea spaţiilor interioare şi exterioare din cadrul centrului se face de regulă de către personalul angajat în acest sens, iar, când situaţia o impune, şi de către străinii cazaţi în centre, care le folosesc.

(2) Deşeurile rezultate în urma desfăşurării diferitelor tipuri de activităţi în cadrul centrului sunt colectate, sortate, depozitate şi eliminate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin grija conducerii centrului.

Art. 56. - Schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor din cadrul centrului se face prin dispoziţie de zi pe centru, cu informarea prealabilă a structurii care asigură din punct de vedere tehnico-material centrul.

Art. 57. - Căile de acces şi de evacuare sunt menţinute în stare de utilizare în permanenţă, fiind interzisă blocarea acestora, definitiv sau temporar, total ori parţial. În timpul iernii, acestea sunt curăţate de zăpadă, gheaţă sau polei prin grija personalului de serviciu.

Art. 58. - (1) Străinii sunt informaţi periodic asupra conţinutului instrucţiunilor de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu. Înţelegerea corectă a instrucţiunilor se verifică de către persoana desemnată să efectueze instructajul.

            (2) Străinii sunt informaţi periodic cu privire la regulile de igienă colectivă şi individuală, precum şi cu privire la modul de respectare a acestora.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Reguli privind autovehiculele aflate în folosinţa centrelor

 

Art. 59. - (1) Autovehiculele aflate în folosinţa centrului se utilizează numai în scopul pentru care sunt destinate, cu aprobarea şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia.

            (2) Documentele de exploatare ale autovehiculelor aflate în folosinţa centrului, precum şi cheile de contact se păstrează în camera personalului principal de serviciu, într-un dulap sigilat.

 

CAPITOLUL IV

Paza centrelor

 

SECŢIUNEA 1

Asigurarea securităţii centrului

 

Art. 60 - (1) Securitatea centrului se asigură prin misiuni de pază, supraveghere, intervenţie şi escortă executate atât de personalul centrului, cât şi în cooperare cu efectivele puse la dispoziţie de Inspectoratul General pentru Imigrări sau de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.

(2) Pentru asigurarea misiunilor de pază, supraveghere, intervenţie şi escortă, personalul centrelor care execută astfel de activităţi se organizează pe 4 schimburi, executând serviciul prin rotaţie. Planificarea schimburilor este realizată prin dispoziţie de zi pe centru.

(3) Personalul care execută misiuni de pază, supraveghere, intervenţie şi escortă este dotat cu mijloace de imobilizare şi de apărare individuală.

Art. 61. - (1) Pentru prevenirea producerii unor evenimente de natură să afecteze securitatea centrului şi pentru descoperirea obiectelor, materialelor sau substanţelor interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, precum şi a obiectelor de valoare, a sumelor de bani sau a documentelor de călătorie sau de identitate aflate în posesia străinilor cazaţi în centru, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate dispune oricând efectuarea de controale corporale asupra străinilor, precum şi controale în camerele de cazare ale acestora.

(2) Controalele prevăzute la alin. (1) se efectuează, de regulă, între orele 7,30 şi 22,30. În afara acestui interval orar se pot efectua controale numai în situaţii excepţionale, motivate în mod corespunzător în cuprinsul dispoziţiei şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia.

            (3) Prevederile art. 7 alin. (2)-(9) se aplică în mod corespunzător.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Accesul şl circulaţia vizitatorilor în Incinta centrului

 

Art. 62. - În sensul prezentei secţiuni, prin vizitator se înţelege orice persoană care solicită intrarea în centru, cu excepţia următoarelor categorii:

a) străini cazaţi în centru;

b) personalul Inspectoratului General pentru Imigrări;

c) efectivele puse la dispoziţia centrului de către celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.

Art. 63. - (1) Accesul vizitatorilor în incinta centrului se face numai pe la postul de control-acces, în baza documentelor care atestă identitatea, cum ar fi cartea de identitate, paşaportul, cârdul de identitate diplomatic sau permisul de şedere.

(2) Accesul vizitatorilor în incinta centrului este permis numai după legitimarea acestora de către personalul de serviciu în postul de control-acces şi efectuarea menţiunilor corespunzătoare în Registrul de evidenţă a vizitatorilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9. Se interzice reţinerea la punctul de control-acces a documentelor în baza cărora se permite accesul în centru.

(3) Vizitatorii sunt supuşi controlului bagajelor şi, dacă se impune, controlului corporal.

(4) Scopul controlului bagajelor şi al controlului corporal este de a verifica dacă vizitatorii posedă obiecte, bunuri sau materiale periculoase ori interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, care pot pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a acestora, a străinilor cazaţi în centru sau a personalului centrului.

(5) Controlul corporal se efectuează de către persoane de acelaşi sex cu vizitatorul controlat, din cadrul personalului aflat în serviciul de permanenţă pe centru.

(6) Pentru efectuarea controlului corporal şi al bagajelor poate fi folosită aparatură specială.

(7) Obiectele, bunurile sau materialele periculoase ori interzise sunt reţinute pe bază de proces-verbal şi depozitate în locuri special amenajate.

(8) în cazul descoperirii de obiecte, materiale sau substanţe a căror deţinere este interzisă de lege, lucrătorii care efectuează controlul corporal şi al bagajelor informează personalul principal de serviciu pe centru, care sesizează autorităţile competente.

(9) Accesul în centru al grupurilor de persoane participante la diferite activităţi organizate în cadrul centrului, precum şi al autovehiculelor cu care se deplasează acestea se face pe baza unui tabel nominal, aprobat cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea activităţii de către conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări.

(10) Deplasarea vizitatori lor în incinta centrului se face numai cu însoţitor din cadrul personalului centrului.

Art. 64. - (1) încărcătura autovehiculelor şi a altor mijloace de transport se verifică de către personalul postului de control-acces, iar accesul este permis numai dacă aceasta corespunde cu documentele de transport.

            (2) Intrarea şi ieşirea autovehiculelor în şi din centru se consemnează de către personalul postului de control-acces în Registrul de evidenţă a autovehiculelor intrate/ieşite în/din centru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Programul de lucru şi serviciul de permanenţă

 

Art. 65. - (1) Personalul Compartimentului pază şi escortă, precum şi asistenţii medicali execută serviciul pe 4 schimburi, pe durata a 24 de ore pentru fiecare schimb, fiindu-le asigurate 72 de ore libere după serviciu, potrivit planificării stabilite de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia.

            (2) Pe perioada executării serviciului, personalul Compartimentului pază şi escorte poartă uniforma de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune altfel.

 

CAPITOLUL V

Supravegherea şi escortarea străinilor pe timpul deplasării în afara centrelor. Scoaterea definitivă din centrele de cazare

 

Art. 66. - (1) Scoaterea străinilor din centru poate fi temporară sau definitivă.

(2) Scoaterea temporară se realizează pentru ca străinii să fie prezentaţi la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, instanţele de judecată, unităţile medicale sau în alte locuri unde este necesară prezenţa acestora.

(3) Transferul străinilor între centrele de cazare reprezintă o formă de scoatere temporară.

(4) Scoaterea definitivă se realizează atunci când custodia publică încetează de drept sau ca urmare a îndepărtării străinilor, acordării accesului la procedura de azil, revocării custodiei publice, interzicerii ori suspendării îndepărtării sau când, în urma analizării situaţiei străinilor, se constată că aceştia nu pot fi îndepărtaţi în perioada pentru care a fost instituită măsura custodiei publice, predării străinilor pentru cercetare organelor de poliţie, internării în unităţi sanitare.

(5) Pe timpul scoaterii temporare din centru a străinilor, pentru a împiedica acţiunile de vătămare corporală a acestora sau a personalului care îi însoţeşte, producerea de pagube materiale sau pentru îndeplinirea obiectivului scoaterii din centru, asupra străinilor se poate utiliza forţa, gradual şi proporţional cu starea de pericol care trebuie înlăturată.

Art. 67. - (1) Scoaterea temporară se efectuează în baza Notei de scoatere temporară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11.

(2) Scoaterea temporară se aprobă de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu excepţia situaţiei în care scoaterea temporară se realizează în vederea transferului străinului între centre, când se aprobă de directorul Direcţiei migraţie.

Art. 68. - (1) Scoaterea definitivă din centru se realizează în baza Notei de scoatere definitivă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12.

(2) Scoaterea definitivă se aprobă de directorul Direcţiei migraţie.

Art. 69. - (1) în situaţia scoaterii definitive din centru, atunci când străinii nu sunt escortaţi, sumele de bani rămase necheltuite, obiectele personale reţinute, cu excepţia celor interzise sau periculoase, se predau acestora pe bază de proces-verbal.

(2) în situaţia scoaterii definitive din centru, atunci când străinii sunt escortaţi până la frontieră sau până în ţara de destinaţie, sumele de bani rămase necheltuite, obiectele personale reţinute, cu excepţia celor interzise sau periculoase, se predau personalului care asigură escortarea, în vederea predării lor către străini, dar numai la destinaţie.

            (3) în situaţia transferului sau atunci când străinii sunt escortaţi până la unul din centrele de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil, sumele de bani rămase necheltuite, obiectele personale reţinute, cu excepţia celor interzise sau periculoase, se predau personalului care asigură escortarea, în vederea predării lor personalului centrului de destinaţie.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 70. - Relaţia cu mass-media este asigurată prin intermediul structurii de informare şi relaţii publice din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, numai cu aprobarea prealabilă a conducerii Inspectoratului General pentru Imigrări.

Art. 71. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

SIGLĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

DIRECŢIA MIGRAŢIUNE

Serviciul custodie publică, returnări şi escorte

Nr. ........................

Bucureşti..............

 

Aprob.

Director

Direcţia migraţie

 

NOTĂ DE INTRODUCERE

în Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică...............

Anul.....luna........ziua ....

 

Se introduce în Centrul .............................. numitul ....................... născut la .................. în ...................................., fiul lui ............................... şi .....................................

Motivul introducerii în centru îl reprezintă ........................................................................................................................

 

Şef serviciu,

.......................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

ROMÂNIA

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

SIGLĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică ............................................

Exemplarul nr.

Nr. ....................

Din........./........./ ...........

 

Domnului (Doamnei)....................., cetăţenia................., născut(ă) la data de................posesor (posesoare) al (a) paşaportului (T.D./L.P.) nr. ....................emis de......................,

Vă aducem la cunoştinţă că împotriva dumneavoastră a fost dispusă luarea în custodie publică, pentru o perioadă de...........zile, prin...................................................................

Măsura a fost dispusă, în conformitate cu.......................din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât îndepărtarea dumneavoastră de pe teritoriul României nu a putut fi efectuată în termenul de 24 de ore prevăzut de.............................din acelaşi act normativ.

Perioada pentru care a fost dispusă custodia publică poate fi prelungită dacă îndepărtarea dumneavoastră de pe teritoriul României nu s-a efectuat în termen de 30 de zile, potrivit......................din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit ........................... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de luare în custodie publică nu poate depăşi 6 luni. În conformitate cu..........................din acelaşi act normativ, în mod excepţional, această perioadă poate fi extinsă pe o perioadă suplimentară ce nu poate depăşi 12 luni, în cazul în care Inspectoratul General pentru Imigrări s-a aflat în imposibilitatea de a efectua îndepărtarea dumneavoastră de pe teritoriul României, datorită:

- acţiunilor dumneavoastră care împiedică procesul de îndepărtare;

- întârzierilor în obţinerea documentaţiei necesare îndepărtării din partea ţărilor terţe.

Pe timpul luării în custodie publică beneficiaţi de următoarele drepturi:

- dreptul de a ataca măsura luării în custodie publică în termen de 5 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel......................................................................................................... (Se menţionează curtea de apel competentă şi adresa completă.). Atacarea măsurii luării în custodie publică nu suspendă îndepărtarea sub escortă1;

- dreptul de a comunica direct sau prin corespondenţă cu persoane din afara centrului;

- dreptul de a primi pachete sau bani şi de a efectua cumpărături;

- dreptul de a transmit cereri, sesizări sau plângeri;

- dreptul de a desfăşura activităţi cultural-educative şi recreative, inclusiv în aer liber;

- dreptul de a desfăşura activităţi în materie religioasă;

- dreptul la spaţii de cazare, hrană, materiale de întreţinere şi igienă, precum şi asistenţă medicală şi psihologică;

- drepturile prevăzute de lege, precum şi cele prevăzute în tratatele şi acordurile internaţionale în materie, la care România este parte;

- dreptul de a primi consiliere sau sprijin de la organizaţiile internaţionale care desfăşoară activităţi în centrul de cazare;

- dreptul de a solicita protecţie internaţională;

- dreptul la asistenţă juridică, medicală şi socială;

- dreptul la respectarea opiniei şi specificului propriu, în materie religioasă, filozofică şi culturală;

- dreptul de a fi informat despre motivele principale care au condus la luarea măsurii;

- dreptul de a nu fi tratat discriminatoriu pe motive de rasă, sex, vârstă, cultură, naţionalitate, religie sau apartenenţă la un anumit grup social;

- dreptul de acces gratuit la sistemul de învăţământ obligatoriu al minorilor.

Pe timpul luării în custodie publică aveţi următoarele obligaţii:

- să predaţi personalului centrului obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică2, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014, precum şi obiectele de valoare, sumele de bani sau documentele de călătorie ori de identitate pe care le posedaţi şi să vă supuneţi controalelor realizate pentru descoperirea acestora;

- să respectaţi programul zilnic şi regulile de igienă individuală şi colectivă;

- să executaţi dispoziţiile date de personalul centrului în exercitarea atribuţiilor profesionale;

- să aveţi o atitudine respectuoasă faţă de personalul centrului şi faţă de orice persoană din afara acestuia cu care intraţi în contact, cum ar fi reprezentanţi ai instanţelor judecătoreşti, ai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, unităţilor sanitare sau organizaţiilor neguvernamentale;

- să respectaţi obiceiurile şi intimitatea celorlalţi străini cazaţi în centru;

- să respectaţi repartizarea pe camerele de cazare stabilite la introducerea în centru;

- să întreţineţi curăţenia spaţiilor destinate cazării, servirii mesei şi activităţilor comune;

- să păstraţi şi să întreţineţi în mod corespunzător bunurile materiale din dotarea centrului, pe toată durata cazării;

- să vă supuneţi examinărilor medicale şi vaccinărilor, ori de câte ori este necesar, şi să respectaţi măsurile medico-sanitare, inclusiv cele profilactice, stabilite de medicul centrului;

- să informaţi cu operativitate personalul cabinetului medical despre bolile de care suferiţi sau aţi suferit;

- să vă însuşiţi prevederile instrucţiunilor de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu şi să le aplicaţi întocmai când situaţia o impune;

- să vă supuneţi controlului corporal, medical, amprentării şi fotografierii;

- să predaţi mijloacele de comunicare mobile.

Pe timpul cazării în centru este interzis:

- să iniţiaţi, să organizaţi, să sprijiniţi, să participaţi sau să desfăşuraţi orice acţiuni, manifestaţii sau întruniri care aduc atingere siguranţei personalului şi ordinii interioare în centru;

- să exercitaţi acte de violenţă asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, asupra celorlalţi străini cazaţi, precum şi asupra oricăror altor persoane;

- să incitaţi, să organizaţi, să sprijiniţi sau să participaţi la acte de indisciplină, revoltă, răzvrătiri, acte de nesupunere active sau pasive ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa centrului;

- să părăsiţi incinta centrului fără aprobare;

- să ameninţaţi personalul, persoanele care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, ceilalţi străini cazaţi în centru, precum şi oricare altă persoană;

- să vă exprimaţi în public prin limbaj, gesturi sau acte obscene;

- să deţineţi, să comercializaţi sau să consumaţi băuturi alcoolice ori substanţe toxice şi/sau halucinogene;

- să utilizaţi focul deschis sau substanţe inflamabile;

- să pătrundeţi în zonele marcate cu inscripţia “Accesul interzis”;

- să blocaţi căile de acces şi/sau de evacuare din spaţiile de cazare sau din spaţiile comune;

- să confecţionaţi şi să deţineţi obiecte, materiale sau substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică^, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014;

- să tulburaţi liniştea după ora stingerii până la deşteptare;

- să împiedicaţi cu intenţie desfăşurarea unor activităţi care se derulează în centru;

- să faceţi schimburi sau să comercializaţi alimente, echipamente ori alte bunuri;

- să folosiţi serviciile altor străini cazaţi în centru în interes personal;

- să folosiţi instalaţia electrică, echipamentul sau materialele din dotare în alte scopuri decât cele pentru care au fost puse la dispoziţie sau să le aduceţi modificări;

- să ascundeţi în camere sau în alte locuri medicamente de orice natură;

- să practicaţi jocuri de noroc cu scopul de a obţine foloase;

- să utilizaţi telefoanele mobile, laptopurile sau alte dispozitive similare în scopul fotografierii, înregistrării şi transmiterii de imagini;

- să trimiteţi sau să primiţi corespondenţă, alimente, echipamente sau alte bunuri pe alte căi decât cele stabilite prin Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014;

- să fumaţi în alte locuri decât cele stabilite prin dispoziţia şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia;

- să utilizaţi reşouri, radiatoare electrice, lămpi electrice, maşini de călcat defecte sau improvizate;

- să procuraţi sau să deţineţi mijloace de plată (lei, valută), bunuri sau alte valori în alte condiţii decât cele prevăzute de Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014;

- să înveliţi în pânză, hârtie sau alte materiale inflamabile becurile, corpurile de iluminat sau alte surse de căldură;

- să realizaţi improvizaţii la instalaţiile sau echipamentele aflate în dotare/folosinţă ce ar putea provoca incendii/accidente;

- să aduceţi în stare de neutilizare mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor aflate în dotarea centrului. Sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării în centru sunt următoarele;

- avertisment;

- suspendarea unuia, a mai multor sau a tuturor drepturilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014;

- izolarea.

 

Şeful centrului de cazare a străinilor luaţi în custodie publică,

...................................................................

(numele şi prenumele)

 

Data:...........................................

Semnătura:.................................

...................................................................

(numele şi prenumele străinului)

 

Am luat cunoştinţă despre motivul luării în custodie publică despre drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile disciplinare aplicabile în timpul cazării mele în centru.

 

Data:...........................................

Semnătura:.................................

 

1 Acest drept se menţionează numai atunci când luarea în custodie publică a fost dispusă de către procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

2 Traducerea în limba pe care o înţelege străinul a anexei nr. 3 la Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014, i se va înmâna odată cu prezentul formular.

3 Ibidem.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Obiecte, materiale şi substanţe interzise

I. Arme şi obiecte periculoase:

a) arme letale şi neletale, arme albe, reale sau artizanale, muniţie de orice fel, explozibil şi dispozitive pentru autoapărare cu electroşocuri, precum şi imitaţii ale unor astfel de obiecte;

b) obiecte din orice material transformate în armă albă sau de foc;

c) scule sau instrumente care pot fi utilizate atât ca arme albe, cât şi pentru a înlesni părăsirea centrului fără aprobare;

d) articole şi bunuri care ar putea pune în pericol siguranţa personalului şi a centrului, buna convieţuire sau sănătatea celorlalţi străini, precum şi a celor a căror manipulare implică risc de deteriorare.

II. Alimente şi băuturi:

a) băuturi alcoolice sau alimente care conţin alcool;

b) produse ambalate în sticlă, tablă sau alte ambalaje de natură periculoasă;

c) alimente preparate termic, cu termen de conservare sau de garanţie mai mic de 15 zile;

d) alimente alterate, fără dată de valabilitate ori cu dată de valabilitate expirată;

e) alimente care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei şi a ceaiului.

III. Aparatură electronică:

a) orice tip de aparat electronic cu posibilitate de înregistrare, stocare a datelor, transmitere a imaginilor şi sunetelor în timp real ori înregistrate, fotografiere, poziţionare globală de tip GPS, de tipul laptopurilor sau calculatoarelor personale;

b) telefoane mobile, componente, subansambluri, accesorii, cartele SIM, dispozitive de tip hands-free.

IV. Substanţe toxice, medicamente:

a) substanţe toxice, sprayuri paralizante, iritante şi lacrimogene;

b) stupefiante, psihotrope, precursori de droguri;

c) medicamente de orice tip.

V. Substanţe combustibile:

a) substanţe combustibile gazoase sau lichide, inflamabile, spre exemplu benzină, motorină, spirt, acetonă etc;

b) substanţe piroforice.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la străini

 

 

Nr. crt.

Numele, prenumele, ţara de origine şi data cazării în centru

Data

Restituiri de bani pe perioada cazării în centru

Data

Numele, prenumele şi semnătura PPSC, la da reţinerii sumelor de bani sau  bunurilor materiale

Data

Numele, prenumele şi semnătura PPSC la predarea bunurilor

Observaţii

Suma de bani reţinuta de la străin (numărul procesului-verbal)

data

suma

data

suma

data

suma

data

suma

data

suma

data

suma

data

suma

Bunuri materiale reţinute de la străin (numărul procesului-verbal)

Bunuri materiale şi sume de bani predate străinului (numărul procesului-verbal)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

PPSC - Personalul principal de serviciu pe centru.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Registrul de consultaţii

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele străinului

Ţara de origine

Vârstă

Sex

Diagnostic

Tratamente şi recomandări medicale

Semnătura pacientului

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Registrul de evidenţă a străinilor cazaţi în centru

 

Nr. crt.

Numele, prenumele, data şi locul naşterii străinului

Ţara de origine

Documente de identitate aflate asupra străinului

Documentul de introducere în centru, data şi ora primirii, persoana care l-a escortat, camera

repartizată

Starea de sănătate la introducerea în centru

Starea de sănătate la scoaterea din centru

Documentul de scoatere din centru, data şi ora scoaterii, persoana care

l-a escortat

Numele, prenumele şi semnătura PPSC la introducerea

în centru

Numele, prenumele şi semnătura PPSC la scoaterea din centru

Observaţi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

PPSC - Personalul principal de serviciu pe centru.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

Registrul de evidentă a vizitelor

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele vizitatorului

Documente de identitate

Ţara de origine

Calitatea (rudă, prieten, avocatele)

Numele şi prenumele persoanei vizitate

Ţara de origine

Nr. şi data documentului de aprobare a vizitei

Data vizitei

Rezultatul verificării pachetului

şi nr. procesului-verbal

Medicamente/ sume de bani primite pentru străinul vizitat

Numele şi prenumele persoanei care a supravegheat vizita

Numele, prenumele, data şi semnătura PPSC

Ora începerii

Ora terminării

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

PPSC - Personalul principal de serviciu pe centru.

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

Registrul pentru evidenţa evenimentelor deosebite

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele străinului/PV

Ţara de origine

Sancţiunea propusă. perioada şi motivul

Gradul, numele şi prenumele celui care a constatat abaterea

Persoana care a aprobat măsura

Persoana şi funcţia celui care a solicitat/prelungit măsura

Persoana care a aprobat

prelungirea

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANFXA Nr. 9

la regulament

 

Registrul de evidenţă a vizitatorilor

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Documentul de identitate (denumire, serie şi număr)

Denumirea entităţii pe care o reprezintă*)

Scopul vizitei

Data şi ora sosirii

Data şi ora plecării

 

Persoana însoţitoare din cadrul centrului

Numele, prenumele, şi semnătura persoanei care permite accesul vizitatorului

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Instituţie publică, societate comercială, ONG, organizaţie religioasă sau artele asemenea.

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

Registrul de evidenţă a autovehiculelor intrate/ieşite în/din centru

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele conducătorului autovehiculului

Numărul persoanelor din autovehicul

Documentul de identitate al conducătorului autovehiculului (tabel nominal)

Numele entităţii din care provine conducătorul autovehiculului

Marca şi tipul autovehiculului

Numărul de înmatriculare

Seria şi numărul foii de parcurs

Data şi ora intrării

Data şi ora ieşirii

Felul (natura) încărcăturii

Numele, prenumele, semnătura PPSC (APPSC)

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

PPSC (APPSC) - Personal principal de serviciu pe centru (ajutor personal principal de serviciu pe centru).

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

SIGLĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

DIRECŢIA MIGRAŢIUNE

Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică ............................................

Dosar nr. ..........................

 

Aprob.

Şef centru

 

Notă de scoatere temporară

Anul............luna............... ziua......

 

Se scoate temporar din Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică......................numitul................................. născut la ..../..../.........în............................fiul lui............şi..................

Motivul scoaterii din centru îl reprezintă...............................................................................................................................

Străinul a fost reintrodus în centru, azi..........................................orele................... de către.............................,. În prezenţa personalului principal de serviciu..................................................................................

Întocmit

Personal principal de serviciu

 

ANEXA Nr. 12

la regulament

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

SIGLĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

DIRECŢIA MIGRAŢIUNE

Serviciul custodie publică, returnări şi escorte

Nr. ...........................

Bucureşti,.........../................/.................

 

Dosar nr. ..........................

 

 

Aprob.

Director

Direcţia migraţie

 

NOTĂ DE SCOATERE DEFINITIVĂ

din Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică..............................

Anul............luna............... ziua......

 

Se scoate din Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică..........................numitul....................................., născut la ..../....../.......în..........................., fiul lui............şi..................b.

Motivul scoaterii din centru îl reprezintă.............................................................

 

Şef serviciu,

...................................

 

ANEXA Nr. 13

la regulament

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

SIGLĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

DIRECŢIA MIGRAŢIUNE

Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică ............................................

Nr. ...........................

Data....................

 

PROCES-VERBAL

de efectuare a controlului corporal şi al bagajelor la introducerea în centru

 

Încheiat azi, anul...................luna............................ziua.............ora....................de către noi, personalul din grupa de pază ............................................................................................................... (gradul, numele şi prenumele) care am procedat la controlul corporal şi al bagajelor aparţinând cetăţeanului străin...................................................................., născut la data de..................în..................................,

constatând următoarele:

a) identitatea s-a stabilit pe baza (paşaportului, T.D., L.P., procesului-verbal de identificare etc.) seria ................................................nr. ....................................................................;

b) s-au găsit asupra sa şi s-au ridicat următoarele valori şi materiale:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

c) străinul afirmă/nu afirmă probleme medicale, prezintă/nu prezintă urme de violenţă.

La introducerea în centru străinul primeşte următoarele materiale:

a) materiale: saltea........; pat metalic:......buc; pernă:......buc; faţă pernă:......buc; pătură:......buc; cearceaf:......buc; prosop faţă:......buc; prosop baie:......buc;

b) consumabile: aparat de ras......pasta pentru ras......; periuţă de dinţi......; pastă de dinţi......; săpun de faţă......; săpun de baie......; hârtie igienică......; pieptene.............

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat străinului.

 

Personal principal de serviciu

...................................

(grad, nume şi prenume)

Personal grupă de pază*

...................................

(grad, nume şi prenume)

Străin cazat

...................................


* Care efectuează controlul corporal şi al bagajelor.

 

 


DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

Nr. 559 din 18 iunie 2014

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Nr. 964 din 24 iunie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.250 din 24 iunie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 915 din 8 iulie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A.

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.012/ADP/2014,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi ale art. 15 alin. (31)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura, ministrul mediului şi schimbărilor climatice, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul delegat pentru buget emit prezentul ordin.

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Exploatare Sistem Zonal

Prahova” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Marius Nica,

secretar general

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE

Operatorul economic: Societatea Comercială “Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A.

Sediul/Adresa: municipiul Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304

Cod unic de înregistrare: 18856244

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

26.900

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

26.849

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

51

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

26.760

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

26.646

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

12.129

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

225

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

12.590

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

8.968

C1

ch. cu salariile

13

8.236

C2

bonusuri

14

732

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.001

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.621

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.702

2

 

Cheltuieli financiare

20

114

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

140

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

74

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

66

 

1

 

Rezerve legale

25

7

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

59

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

30

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

30

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

29

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

8.253

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

8.253

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

295

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

286

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.613

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.400

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

94

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

995

8

 

Plăţi restante

55

580

9

 

Creanţe restante

56

2.880


 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.