MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 305/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 303         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 25 aprilie 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

18. - Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative

 

315. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            7. - Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative

 

Situaţia extraordinară şi de urgenţă este generată de un complex de factori care justifică prezenta modalitate de reglementare.

Guvernul României implementează un program complex de reformare a întreprinderilor de stat menit să înlăture disfuncţionalităţile existente şi impactul negativ asupra bugetului de stat.

Îmbunătăţirea performanţei financiare şi economice a sectorului întreprinderilor de stat este vitală pentru susţinerea efortului de creştere economică postcriză susţinută a României, de natură să reducă, treptat, dar sigur, decalajele dintre nivelul de trai al cetăţenilor României şi al cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene.

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” parcurge un proces de eficientizare şi restructurare complex, care a demarat prin crearea cadrului legal pentru vânzarea imobilelor cu destinaţia de locuinţe, cu rezultate mult îmbunătăţite în ultimul an ca urmare a perfecţionărilor legislative adoptate de Guvern şi Parlament.

Creşterea performanţelor economice ale Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” trebuie continuată într-un mod susţinut, având în vedere nevoile urgente de susţinere a patrimoniului imobiliar al statului, dar şi cerinţa valorificării la maximum a potenţialului economic al bunurilor administrate de regie în numele statului, care să permită creşterea semnificativă a aportului Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” la realizarea veniturilor bugetului de stat.

În acest context se impune cu necesitate şi maximă urgenţă abilitarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în calitate de administrator al bunurilor statului, de a exercita atribuţiile unui administrator cu puteri depline în scopul exploatării în mod profitabil a respectivelor bunuri, demers care este, în mod indubitabil, în interesul întregii societăţi.

O mare importanţă pentru funcţionarea în condiţii de eficienţă economică a Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” o are reducerea cheltuielilor acestei întreprinderi publice şi eliminarea pierderilor.

Astfel este necesară, în regim de urgenţă, restrângerea semnificativă a bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol care, în deplin acord cu necesitatea care a dus la crearea sa, trebuie să cuprindă strict doar acele imobile absolut necesare şi pe care regia, în numele statului, le poate întreţine fără a efectua cheltuieli excesive.

Este foarte important de arătat faptul că o parte din sumele care se vor obţine, graţie măsurilor adoptate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, vor putea fi utilizate în scopul reabilitării imobilelor administrate de Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” care sunt adevărate simboluri arhitecturale şi a căror stare generală de conservare este necorespunzătoare, chiar critică.

O altă justificare a urgenţei rezidă în necesitatea obiectivă a identificării şi transmiterii în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil care să răspundă necesităţilor specifice ale aceste instituţii publice.

Totodată, necesitatea modificări urgente a prevederilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se justifică prin faptul că actuala variantă de reglementare, faţă de cea instituită prin art. 7 lit. C pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, act normativ declarat neconstituţional prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 55/2014, ar putea determina apariţia unui val de litigii la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice care au ocupat deja, în condiţiile legii, funcţiile publice de conducere, întrucât ar trebui să le desfiinţeze pe unele dintre acestea, ca urmare a faptului că procentul maxim de 12% trebuie raportat la numărul total al funcţiilor publice, şi nu la numărul total al posturilor aprobate, aşa cum prevedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013.

Negocierile privind Acordul de Asociere (AA) Uniunea Europeană - Republica Moldova au luat sfârşit după parafarea lui, la 29 noiembrie 2013, în cadrul celui de-al 3-lea Summit al Parteneriatului Estic de la Vilnius. Prin Acordul de Asociere, Republica Moldova şi-a asumat un număr mare de angajamente, respectiv 395 de directive şi regulamente, care trebuie puse în aplicare în legislaţia naţională, care vor contribui la dezvoltarea politică şi social-economică a Republicii Moldova, prin cooperarea cât mai amplă într-un şir vast de domenii de interes comun, inclusiv în domeniile de bună guvernare, justiţie, libertate şi securitate, integrare comercială şi cooperare economică sporită, politică de încadrare în câmpul muncii şi socială, management financiar, administrare publică şi reforma serviciului public, participarea societăţii civile, dezvoltarea instituţională, reducerea sărăciei şi dezvoltarea durabilă. În acest context au fost încheiate: Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi Protocolul adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, ambele fiind ratificate de către Parlamentul României prin Legea nr. 12/2011, iar, ulterior, s-a încheiat şi al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, ratificat prin Legea nr. 66/2012.

În acest context se impune luarea unor măsuri urgente care să permită şi autorităţilor administraţiei publice locale din România să încheie acorduri de înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii, programe comune cultural sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I

Măsuri privind activitatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Art. 1. - (1) Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” poate să atribuie contracte de concesiune de lucrări publice şi contracte de concesiune de servicii a căror executare presupune exploatarea unor bunuri proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea sa, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor prevăzute la alin. (1) se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

(3) Din sumele rezultate ca urmare a executării contractelor prevăzute la alin. (1), după deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea procedurilor de atribuire, o cotă de 50% se face venit la bugetul de stat, iar o cotă de 50% rămâne la dispoziţia Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru lucrări de modernizări şi investiţii la imobilele proprietate publică şi la cele proprietate privată a statului pe care le administrează.

 

CAPITOLUL II

Măsuri privind valorificarea unor bunuri aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Art. 2. - Bunurile aflate în proprietatea privată a statului în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 763/1997 privind trecerea în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unor bunuri devenite proprietate de stat prin confiscare se valorifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 3. - (1) în scopul valorificării, bunurile prevăzute la art. 2 vor fi inventariate de către Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

(2) în cazul bunurilor culturale, acestea vor fi expertizate de către experţi acreditaţi de Ministerul Culturii în vederea stabilirii susceptibilităţii de a fi clasate în patrimoniul cultural naţional.

Art. 4. - În vederea stabilirii destinaţiei bunurilor prevăzute la art. 2, se constituie o comisie formată din reprezentanţi ai Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, Ministerului Culturii şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, condusă de un secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 5. - Bunurile culturale care nu sunt susceptibile de a fi clasate trec în proprietatea publică a statului, în condiţiile legii, şi se utilizează pentru dotarea bazei materiale de reprezentare şi protocol aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 6. - Bunurile culturale, susceptibile de a fi clasate, trec în proprietatea publică a statului, în condiţiile legii, şi se transmit, la valoarea de inventar, în administrarea Ministerului Culturii, care le poate utiliza în condiţiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată.

Art. 7. - Bunurile care pot fi utilizate, conform legii, în domeniul asistenţei sociale vor fi atribuite, cu titlu gratuit, serviciilor publice de asistenţă socială, pe baza propunerilor consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. - Bunurile prevăzute la art. 6 se transmit pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data încheierii activităţii comisiei prevăzute la art. 4.

Art. 9. - Bunurile care nu s-au valorificat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi bunurile aflate într-o stare avansată de degradare, care nu pot fi valorificate, se distrug de către Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 10. - (1) Pentru bunurile prevăzute la art. 9 care urmează a fi distruse, se constituie o comisie de preluare şi distrugere, formată din reprezentanţi ai Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, desemnaţi prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

(2) Distrugerea bunurilor prevăzute la art. 9 se face pe cheltuiala Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în prezenţa şi cu confirmarea prin semnătură a membrilor comisiei de preluare şi distrugere.

 

CAPITOLUL III

Măsuri privind schimbarea regimului juridic al unor imobile

 

Art. 11. - (1) Imobilele construite din fondurile proprii ale Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aflate în proprietatea regiei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, trec în domeniul public al statului, cu plată, la valoarea de inventar, inclusiv TVA, şi sunt date în administrarea Serviciului Român de Informaţii.

(2) Contravaloarea imobilelor prevăzute la alin. (1) se achită din bugetul Serviciului Român de Informaţii, din fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, în 4 rate anuale egale, începând cu anul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 12. - (1) Dotările aferente imobilelor prevăzute la art. 11, achiziţionate din fondurile proprii ale Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aflate în proprietatea regiei, se transmit, cu plată, în domeniul privat al statului, la valoarea rămasă de amortizat, inclusiv TVA, şi sunt date în administrarea Serviciului Roman de Informaţii.

(2) Contravaloarea dotărilor prevăzute la alin. (1) se achită din bugetul Serviciului Român de Informaţii, din fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, în 4 rate anuale egale, începând cu anul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Lista bunurilor şi valoarea acestora se includ în protocolul de predare-primire.

Art. 13. - Construcţiile (fundaţii) aflate în domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, se transmit, cu plată, în domeniul public al statului şi administrarea Serviciului Român de Informaţii.

Art. 14. - (1) Imobilele prevăzute la art. 11 şi 13, precum şi dotările prevăzute la art. 12 se predau pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi Serviciul Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător modificările datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - (1) La data prevăzută la art. 14 alin. (1), personalul ce deserveşte imobilele prevăzute la art. 11 se preia pe bază de evaluare în cadrul Serviciului Român de Informaţii.

(2) Personalul nepreluat în condiţiile alin. (1) rămâne angajat în cadrul Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 16. - La data semnării protocolului de predare-preluare, Serviciul Român de Informaţii se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în legătură cu activitatea aferentă imobilelor prevăzute la art. 11 şi 13.

Art. 17. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a imobilului, compus din construcţii şi teren aferent, aflat în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL IV

Modificarea unor acte normative

 

Art. 18. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea Situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 121, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) în cazul în care cumpărătorul nu plăteşte 3 rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare este reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate. Sumele achitate de cumpărător până la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia. Pentru neplata ratei la termenele stabilite, cumpărătorul datorează penalităţi de întârziere calculate la suma restantă conform Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare.”

2. La articolul 141, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Imobilele din fondul locativ cu destinaţia de locuinţe de serviciu, disponibile, pot fi atribuite persoanelor prevăzute la art. 148 pe o perioadă de maximum 1 an, cu posibilitatea de prelungire, în condiţiile prevăzute la art. 149 şi 141°.”

3. La anexa nr. 3 “Lista imobilelor din domeniul privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării”, după numărul curent 672 se va introduce un nou număr curent, numărul curent 673, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului şi adresa

Teren aferent rămas

- mp -

“673

Palatul Primăverii nr. 50, compus din următoarele construcţii:

A1 - clădire S+P+1E - palat

A2 - clădire parter - pavilion

A3 - construcţie parter pergola

A4 - construcţie parter pergola

A5 - clădire adm. S = P+1E+M

A6 - clădire parter - cabină poartă

A7 - clădire parter magazie

A8 - clădire adm. parter

A9 - clădire adm. parter

A10 - clădire adm. S = P

A11 - clădire subsol, cameră tehnică subterană

A12 - clădire parter magazie

A13 - clădire parter magazie

A14 - clădire parter garaj

A15 - clădire parter cabină poartă”

14.830 mp

 

4. Prin teren aferent construcţiilor, în sensul prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, se înţelege suprafaţa de teren deţinută de proprietarul/coproprietarul construcţiei în baza unui contract de închiriere valabil la data intrării în vigoare a acestui act normativ.

Art. 19. - La articolul 112, alineatul (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“Art. 112. - (1) Numărul total al funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, de şef al oficiului prefectural, precum şi a funcţiilor publice de conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu personal din cadrul instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, conform statelor de organizare «Anexa M», aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, este de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate.”

Art. 20. - După articolul 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

“351. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot aproba finanţarea unor proiecte propuse de către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de înfrăţire/cooperare încheiate în condiţiile legii pentru:

a) obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova;

b) programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale;

c) stagii de pregătire profesională;

d) alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.

(2) Procedurile de finanţare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice.”

Art. 21. - După alineatul (4) al articolului 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia acorduri de înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a altor acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.”

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plată, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 403/2001, precum şi nr. crt. 11 din anexa nr. 2 “Lista bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol” la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 aprilie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 231/2013, cu modificările ulterioare.

Art. 23. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George Cristian Maior

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 18.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi care este dat în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Băile Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr.2, judeţul Vâlcea

 Proprietatea privată a Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Domeniul public al statului şi administrarea

Serviciului Român de Informaţii

CF. nr. 35306 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 286)

1. Construcţii noi (corp gardă, centrală termică, magazie, conductă de alimentare gaze) şi modernizări din Băile Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr. 2, judeţul Vâlcea, din care:

- Corp gardă A, Se = 168 mp; nr. cadastral 35306 - C13;

- Corp gardă B, Se = 134 mp; nr. cadastral 35306 - C14;

- Magazie, Se = 48 mp; nr. cadastral 35306 - C19;

- Centrală termică, Se = 41 mp; nr. cadastral 35306 - C20.

2. Hotel “Maria” din Băile Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr. 2, judeţul Vâlcea, din care:

- Teren tenis - 755 mp, nr. cadastral 35306 - C21;

- Hotel “Maria”, Se = 1.010 mp; (D+P+3E), nr. cadastral 35306 - C22.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, care trece în domeniul public al statului şi administrarea Serviciului Român de Informaţii

 

Nr. crt.

Adresa

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descriere actuală

 

Băile Olăneşti, Aleea Salcâmilor nr.2,

judeţul Vâlcea

Administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” Domeniul privat al statului

Administrarea Serviciului Român de Informaţii Domeniul public al statului

- Fundaţie Corp gardă A, Se = 168 mp; nr. cadastral 35306 - C13 - Fundaţie Corp gardă B, Se = 134 mp; nr. cadastral 35306 - C14

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, care se transmite din domeniul public în domeniul privat al statului

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Nr. inv. MFP

Caracteristici tehnico-economice ale imobilului transmis şi nr. de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Municipiul Bucureşti, Bd. Primăverii nr. 50, sectorul 1

150296

Palatul Primăverii nr. 50, în suprafaţă măsurată de 14.830 mp, compus din următoarele

construcţii:

A1 - clădire S+P+1E - palat;

A2 - clădire parter - pavilion;

A3 - construcţie parter pergola;

A4 - construcţie parter pergola;

A5 - clădire adm. S = P+1E+M;

A6 - clădire parter - cabină poartă;

A7 - clădire parter magazie;

A8 - clădire adm. parter;

A9 - clădire adm. parter;

A10 - clădire adm. S = P;

A11 - clădire subsol, cameră tehnică subterană;

A12 - clădire parter magazie;

A13 - clădire parter magazie;

A14 - clădire parter garaj;

A15 - clădire parter cabină poartă.

Nr. cadastral 263350, cf. CF 263350 UAT Bucureşti, sectorul 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 30 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.

2. La articolul 2, după alineatul (2) se Introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

“(3) ANMDM reprezintă autoritatea naţională competentă în domeniul evaluării tehnologiilor medicale.

(4) Evaluarea tehnologiilor medicale este aplicabilă medicamentelor de uz uman, dispozitivelor şi echipamentelor medicale de înaltă performanţă.

(5) Criteriile şi metodologia de evaluare a tehnologiilor medicale se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.”

3. La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) de control, prin care se asigură supravegherea şi verificarea respectării reglementărilor specifice domeniului său de activitate;”.

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în domeniul medicamentului, ANMDM are, în conformitate cu prevederile legale, următoarele atribuţii principale:

a) elaborează norme, instrucţiuni şi alte reglementări cu caracter obligatoriu, privind medicamentele de uz uman, pe care le supune aprobării Ministerului Sănătăţii;

b) eliberează autorizaţia de punere pe piaţă pentru medicamentele de uz uman; informează lunar Ministerul Sănătăţii cu privire la autorizaţiile de punere pe piaţă eliberate;

c) supraveghează şi controlează calitatea medicamentelor de uz uman în procesul de fabricaţie, import, distribuţie angro şi en detail, prin inspecţii periodice şi activităţi de control planificate, precum şi în toate situaţiile în care există reclamaţii şi/sau alerte privind calitatea şi efectul acestora şi răspunde la solicitările Ministerului Sănătăţii privind realizarea de inspecţii şi activităţi în domeniul său de competenţă;

d) autorizează şi controlează studiile clinice care se efectuează, precum şi locul de desfăşurare a acestora, pentru medicamentele de uz uman, în conformitate cu ghidul privind buna practica în studiul clinic;

e) efectuează analize de laborator privind calitatea medicamentelor de uz uman în procesul de autorizare, supraveghere a calităţii, respectiv eliberare oficială a seriilor pentru medicamente imunologice sau medicamente derivate din sânge uman ori plasmă umană;

f) organizează, îndrumă şi controlează activitatea de farmacovigilenţă, efectuează studii privind utilizarea medicamentelor de uz uman, elaborează informări privind activitatea de farmacovigilenţă;

g) avizează şi controlează publicitatea la medicamentele de uz uman, în conformitate cu reglementările în vigoare;

h) elaborează şi actualizează Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, în care se precizează pentru fiecare medicament inclusiv categoria din care acesta face parte, în funcţie de modul de eliberare, cu sau fără prescripţie medicală;

i) cooperează cu organisme naţionale şi internaţionale privind elaborarea Farmacopeii europene;

j) asigură funcţionarea unui serviciu de informare privind medicamentele de uz uman; elaborează şi publică, în format electronic, Buletinul informativ al ANMDM, publicaţii de specialitate şi de informare specifice;

k) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la elaborarea listei cu medicamente de uz uman din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală;

            l) decide, după caz, suspendarea, retragerea sau modificarea autorizaţiilor de punere pe piaţă pentru medicamentele de uz uman; comunică decizia privind suspendarea sau retragerea autorizaţiilor de punere pe piaţă pentru medicamentele de uz uman Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în termen de 48 de ore;

m) prestează diverse servicii şi activităţi specifice compartimentelor sale, cu excepţia celor necesare persoanelor juridice, în vederea întocmirii dosarului pentru autorizarea medicamentelor de uz uman, organizează cursuri de instruire;

n) iniţiază, negociază şi încheie acorduri şi documente de cooperare internaţională în domeniul medicamentelor de uz uman, în limita competenţelor atribuite de lege, organizează activităţi de relaţii şi colaborări internaţionale în domeniul respectiv;

o) organizează reuniuni de lucru, cursuri şi manifestări ştiinţifice în domeniul medicamentelor de uz uman;

p) constată încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul său de activitate şi aplică sancţiunile corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

q) desfăşoară alte activităţi specifice în domeniul medicamentelor de uz uman, precum şi activităţi specifice dispuse de către Ministerul Sănătăţii;

r) eliberează certificatul privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie pentru fabricanţi de substanţe active sau fabricanţi de medicamente de uz uman din ţări terţe, pe baza raportului favorabil de inspecţie întocmit de inspectorii ANMDM;

s) eliberează autorizaţia de distribuţie angro sau autorizaţia de distribuţie angro în sistem de antrepozitare/custodie pentru distribuitori angro de medicamente de uz uman, pe baza raportului favorabil de inspecţie întocmit de inspectorii ANMDM, precum şi certificatul privind conformitatea cu buna practică de distribuţie angro;

ş) identifică şi alte domenii de desfăşurare a unor acţiuni, în acord cu atribuţiile şi cu obiectul său de activitate;

t) eliberează autorizaţia de fabricaţie/import pentru fabricanţi/importatori români de medicamente de uz uman/medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică, pe baza raportului favorabil de inspecţie întocmit de inspectorii ANMDM, precum şi Certificatul privind conformitatea cu buna practică de fabricaţie;

ţ) eliberează autorizaţia pentru unităţile de control independente care efectuează controlul calităţii medicamentului pe bază de contract încheiat între unitatea de fabricaţie şi unitatea de control;

u) eliberează certificatul de bună practică de laborator pentru unităţi care sunt implicate în desfăşurarea studiilor nonclinice, respectiv a studiilor clinice de bioechivalenţă prevăzute de legislaţia pentru autorizarea medicamentelor de uz uman;

v) efectuează inspecţii la deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă pentru verificarea respectării obligaţiilor acestora atât în domeniul activităţilor de farmacovigilenţă, cât şi al altor obligaţii care le revin conform legislaţiei în domeniul medicamentelor de uz uman;

x) eliberează certificatul care atestă calitatea de persoană calificată solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţie;

y) avizează declaraţiile de export pentru medicamente de uz uman;

z) eliberează autorizaţii pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale;

aa) desfăşoară activităţi de prevenire a pătrunderii în lanţul legal de aprovizionare a medicamentelor falsificate, în conformitate cu prevederile legale;

ab) desfăşoară activităţi cu privire la evidenţa şi controlul brokerilor de medicamente de uz uman;

ac) efectuează şi participă la evaluările privind calitatea, eficacitatea şi siguranţa medicamentelor de uz uman desfăşurate/declanşate la nivel european (CAT, PRAC, PDCO, CHMP), prin experţi proprii sau externi.”

5. La articolul 4 alineatul (3), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:

“q) eliberează avizul ştiinţific privind calitatea şi siguranţa substanţei active cu acţiune auxiliară dispozitivului medical în care este încorporată ca parte integrantă.”

6. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) În domeniul evaluării tehnologiilor medicale, ANMDM, în conformitate cu prevederile legale, are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează şi revizuieşte periodic ghidurile metodologice naţionale de evaluare a tehnologiilor medicale şi formatele rapoartelor de evaluare a tehnologiilor medicale, în conformitate cu standardele internaţionale, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

b) analizează şi evaluează rapoartele redactate de instituţii abilitate, organizaţii, experţi sau cercetători externi, cu privire la evaluarea de tehnologii medicale, pentru obiectivitate, validitate, conformitate şi rigoare ştiinţifică, la solicitarea furnizorilor sau a Ministerului Sănătăţii;

c) colaborează cu organisme profesionale din sistemul de sănătate şi instituţii academice în vederea evaluării tehnologiilor medicale;

d) participă la elaborarea de ghid uri clinice prin activităţi de coordonare, dezvoltare de metodologii, colectare şi analiză critică a studiilor şi monitorizare;

e) colectează şi analizează datele statistice relevante pentru evaluarea tehnologiilor medicale de la toate instituţiile sistemului de sănătate;

f) elaborează şi implementează mecanismele de prioritizare în scopul evaluării tehnologiilor medicale, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;

g) asigură transparenţa procesului de fundamentare a deciziilor referitoare fa evaluarea tehnologiilor medicale;

h) implementează un mecanism de evaluare rapidă a tehnologiilor în sănătate, derulat de către instituţii de cercetare ştiinţifică abilitate, pe baza analizelor şi a rapoartelor de evaluare din ţări membre ale Uniunii Europene, în vederea luării deciziei, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;

i) dezvoltă continuu capacitatea instituţională în domeniul evaluării tehnologiilor medicale, inclusiv prin activităţi de formare profesională;

j) participă la schimbul de informaţii ştiinţifice, la elaborarea de modele şi instrumente de evaluare, precum şi la realizarea de studii şi materiale, în colaborare cu statele membre ale reţelei europene de evaluare a tehnologiilor medicale;

k) participă împreună cu Ministerul Sănătăţii la proiecte de colaborare internaţională cu alte instituţii de profil;

            l) solicită comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii elaborarea protocoalelor terapeutice;

m) analizează critic şi avizează protocoalele terapeutice elaborate şi/sau modificate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.”

7. La articolul 10, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“d) avizează propunerile de tarife pentru activităţile desfăşurate de ANMDM, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii/

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 315.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

ţinând cont de necesitatea eficientizării activităţii desfăşurate de către Fondul de compensare a investitorilor,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1)lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor din şedinţa din data de 23 aprilie 2014,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.

(2) în înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară, succesoare în drepturi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;

b) cerere de compensare - solicitare adresată organului competent de către un investitor, client al unui/unei intermediar/societăţi de administrare a investiţiilor (SAI) care administrează portofolii individuale de investiţii aflat(e) în una dintre situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;

c) compensaţie - suma de bani care se plăteşte de către Fond fiecărui investitor de compensat, conform art. 47 din Legea nr. 297/2004, până la concurenţa obligaţiei totale a membrului faţă de investitorul său, calculată potrivit legii şi prezentului regulament, în limita plafonului de compensare aplicabil la data de referinţă;

d) contribuţie - suma nerambursabilă datorată Fondului, conform art. 51 din Legea nr. 297/2004, de către membrii acestuia;

e) dată de referinţă - data emiterii de către A.S.F. a actului de constatare a situaţiei prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 sau data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii de insolvenţă potrivit art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;

f) deţinerea netă - valoarea fondurilor băneşti şi/sau a instrumentelor financiare pe care un intermediar/o SAI care administrează portofolii individuale de investiţii le datorează investitorilor, clienţi ai respectivelor entităţi, rezultată ca urmare a deducerii din valoarea fondurilor băneşti şi instrumentelor financiare prevăzute la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 a valorii fondurilor băneşti şi instrumentelor financiare pe care investitorii le datorează respectivelor entităţi la data de referinţă;

g) Fondul - Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.;

h) investitor - persoana prevăzută la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, client, în baza unui contract de prestare de servicii şi activităţi de investiţii, prevăzut la art. 28 alin. (1) din aceeaşi lege, al unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiţii;

i) investiţie compensată - investiţia a cărei restituire este asigurată până la concurenţa plafonului de compensare;

j) investitor compensabil - persoana prevăzută la lit. h), excluzând persoanele exceptate de la compensare conform art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 şi art. 301 din prezentul regulament;

k) investitor de compensat - persoana prevăzută la lit. h) înscrisă de către Fond, în condiţiile legii, pe Lista de plată;

            l) membrii Fondului - persoanele prevăzute la art. 45 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care au dobândit calitatea de membru al Fondului şi care plătesc contribuţiile la Fond conform prezentului regulament;

m) Lista de plată - documentul întocmit de către Fond, prevăzut la art. 6 alin. (1) din anexa care face parte din integrantă din prezentul regulament, care conţine identitatea investitorilor de compensat, deţinerea netă a fiecăruia dintre aceştia şi compensaţia datorată fiecărui investitor de compensat de către Fond în limita plafonului de compensare aplicabil la data de referinţă; n) organ competent:

(i) administratorul special sau lichidatorul desemnat/agreat de către A.S.F. potrivit art. 265,269 sau art. 270 din Legea nr. 297/2004, în situaţia iniţierii procedurilor de administrare specială a unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiţii aflat(e) în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor sau administratorul judiciar, respectiv lichidatorul numit în procedura de insolvenţă de către instanţa judecătorească, după caz, şi care gestionează cererile de compensare potrivit prezentului regulament; (ii) în cazul în care A.S.F. constată imposibilitatea unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiţii de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor şi nu decide iniţierea procedurii de administrare specială, organul competent este Fondul; o) plafon de compensare - nivelul maxim al compensaţiei pentru fiecare investitor prevăzut la art. 30 alin. (2).”

2. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Procedurile Fondului prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. g) cuprind cel puţin următoarele:

a) modalitatea de a dobândi, respectiv de a pierde calitatea de membru al Fondului;

b) modalitatea de determinare a elementelor incluse în baza de calcul aferentă portofoliilor de instrumente financiare şi fondurilor băneşti gestionate, în vederea stabilirii contribuţiilor anuale şi speciale;

c) nivelul şi termenele de plată ale contribuţiilor anuale şi speciale, precum şi condiţiile de aplicare a penalităţilor de întârziere la plata contribuţiilor;

d) condiţiile în care poate avea loc majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plăţii contribuţiilor membrilor Fondului;

e) termenele de raportare şi raportările ce trebuie transmise Fondului de către membrii acestuia pentru:

1. determinarea bazei de calcul şi a cuantumului contribuţiilor ce trebuie plătite;

2. determinarea eventualelor obligaţii de plată ce urmează a fi compensate de Fond;

f) regimul şi circuitul informaţiilor şi documentelor la care au acces reprezentanţii persoanelor juridice alese administratori ai Fondului, salariaţii şi auditorii Fondului, în cursul exercitării atribuţiilor lor.

(2) Modul de calcul al compensaţiei pentru fiecare investitor şi documentele, condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensaţiile plătite de Fond se stabilesc conform secţiunii 5 - Procedura de compensare din cap. III, cu luarea în considerare a detalierii prezentate în anexă.”

3. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - În situaţia în care unui membru al Fondului i se retrage autorizaţia, iar condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 297/2004 sunt îndeplinite fie anterior, fie la data retragerii autorizaţiei ori ulterior, Fondul trebuie să asigure compensarea, în limita plafonului stabilit la art. 30, a contravalorii instrumentelor financiare şi disponibilităţilor băneşti datorate sau aparţinând investitorilor la data retragerii autorizaţiei, încredinţate unui intermediar sau unei SAI care administrează portofolii individuale de investiţii în baza unui contract de prestare de servicii şi activităţi de investiţii financiare, în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.”

4. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Fondul ia toate măsurile necesare pentru informarea investitorilor, conform art. 48 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, în legătură cu constatarea de către A.S.F. sau hotărârea judecătorească la care se face referire în art. 47 alin. (1) din aceeaşi lege şi efectuează plata compensaţiilor cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 36 alin. (1).”

5. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) Fondul stabileşte o perioadă în decursul căreia investitorilor li se cere să îşi formuleze pretenţiile.

(2) în cazul prevăzut la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, perioada prevăzută la alin. (1) nu poate fi mai mică de 5 luni de la data de referinţă.

(3) în cazul prevăzut la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, perioada prevăzută la alin. (1) trebuie stabilită împreună cu administratorul judiciar/lichidatorul, cu luarea în considerare a prevederilor art. 61 şi 62 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi a termenelor dispuse prin hotărârea judecătorească definitivă menţionată la art. 2 alin. (2) lit. e) din prezentul regulament.

(4) Expirarea termenelor stabilite conform alin. (2) sau (3), după caz, nu poate fi invocată de către Fond pentru a refuza compensarea unui investitor care poate proba organului competent sau Fondului că nu a putut, pentru motive temeinice, să îşi exercite în termen dreptul la compensare.”

6. Articolul 36 se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Fondul asigură plata compensaţiilor în limita plafonului stabilit la art. 30 în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 luni de la data întocmirii Listei de plată conform procedurilor prevăzute în anexă.

(2) în circumstanţe cu totul excepţionale şi în cazuri speciale, Fondul poate solicita A.S.F. o prelungire a termenului prevăzut la alin. (1), care nu poate depăşi 3 luni.

(3) Fără a ţine seama de termenul-limită stabilit la alin. (1), atunci când un investitor sau oricare altă persoană îndreptăţită la compensare ori având un interes în legătură cu serviciile şi activităţile de investiţii/de administrare de investiţii prestate de membrul aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 se află în cercetare penală în legătură cu o acţiune decurgând sau având legătură cu spălarea banilor, aşa cum aceasta este definită în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau în cercetare în legătură cu o sancţiune internaţională, Fondul suspendă orice plată către persoanele anterior amintite până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa competentă. În acest sens, Fondul va transmite către A.S.F., pentru verificarea de către aceasta împreună cu organele abilitate legal, Lista de plată, în vederea confirmării neimplicării acestora în operaţiuni de spălare a banilor şi/sau care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale.

(4) în cazul în care persoanele menţionate la alin. (3) au fost ulterior achitate, Fondul reia procedura de compensare şi procedează la compensarea creanţelor acestora.

(5) Creanţele unui investitor de compensat rezultând din tranzacţii sau operaţiuni de piaţă în legătură cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penală pentru săvârşirea unei infracţiuni de spălare a banilor ori împotriva căruia au fost instituite sancţiuni internaţionale prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Uniunii Europene, precum şi ale altor organizaţii internaţionale sau adoptate prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state sunt excluse de la orice compensare.

(6) în aplicarea prevederilor art. 46 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 297/2004 şi cu luarea în considerare a prevederilor art. 301 lit. g) din prezentul regulament, sunt excluse de la compensare şi creanţele unui investitor de compensat rezultând din tranzacţii sau operaţiuni de piaţă în legătură cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penală pentru săvârşirea unei infracţiuni de gestiune frauduloasă, fals, uz de fals, înşelăciune sau mărturie mincinoasă în legătură cu respectivul eveniment generator de plăţi compensatorii.”

7. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) în situaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, intervenţia Fondului se realizează după data publicării deciziei A.S.F. de instituire a procedurii de administrare specială, în conformitate cu titlul IX din legea mai sus menţionată şi cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.

(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile numai în cazul în care, prin decizia de instituire a măsurilor de administrare specială sau ulterior, pe parcursul administrării speciale, A.S.F. constată că un intermediar sau o SAI care administrează portofolii individuale de investiţii nu este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp.

(3) în cazul în care A.S.F. constată imposibilitatea unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiţii de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor fără a decide iniţierea procedurii de administrare specială conform celor prevăzute la alin. (1) şi (2), intervenţia Fondului se realizează după data publicării deciziei A.S.F. de constatare a situaţiei respective şi în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.

(4) în situaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, intervenţia Fondului se realizează după primirea de către Fond din partea administratorului judiciar/lichidatorului numit în procedura de insolvenţă de către instanţa judecătorească sau a oricăreia dintre părţile interesate a hotărârii judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii de insolvenţă emise de instanţa de judecată competentă şi în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.”

8. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) în vederea plăţii compensaţiei, în situaţiile

prevăzute la art. 47 din Legea nr. 297/2004, Fondul calculează deţinerea netă corespunzătoare contului fiecărui investitor al membrului aflat în incapacitate de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând acestora.

(2) După efectuarea plăţilor compensatorii, Fondul se subrogă în drepturile investitorilor compensaţi. Membrul Fondului sau succesorul său legal, în numele căruia au fost efectuate plăţi compensatorii, este obligat să returneze Fondului cuantumul compensaţiei, precum şi costurile implicate de efectuarea plăţii acesteia într-un termen stabilit de Consiliul de administraţie al Fondului. În cazul în care procesul de lichidare a unui membru este în plină desfăşurare, Fondul se înscrie la masa credală în locul investitorilor compensaţi.”

9. După articolul 53 se introduce o anexă intitulată “Proceduri privind plata compensaţiilor de către Fondul de compensare a Investitorilor”, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament încetează aplicabilitatea prevederilor Procedurii nr. 2 privind plata compensaţiilor de către Fondul de compensare a investitorilor, aprobată prin Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 527/2009*).

Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 7.


*) Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 527/2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

(Anexa la Regulamentul nr. 3/2006)

 

PROCEDURI

privind plata compensaţiilor de către Fondul de compensare a investitorilor

 

Art. 1. - (1) în situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., denumit în continuare Fond, publică, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., a actului de constatare a situaţiei prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 în care se află membrul Fondului şi de numire a entităţii responsabile cu administrarea cererilor de plăţi compensatorii, respectiv de la data primirii din partea administratorului judiciar/lichidatorului numit în procedura de insolvenţă de către instanţa judecătorească sau a oricăreia dintre părţile interesate a hotărârii judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii de insolvenţă emise de instanţa de judecată competentă, în situaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, pe pagina web proprie, într-un ziar local de la sediile teritoriale ale intermediarului/societăţii de administrare a investiţiilor (SAI) aflat(e) în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor, precum şi în cel puţin două cotidiene de difuzare naţională, informaţii privind: incapacitatea respectivei persoane juridice de a-şi onora obligaţiile faţă de investitori, locul, modul şi perioada de timp în care se pot înregistra cererile de compensare, detalii privind documentaţia necesară, precum şi data după care are loc începerea plăţii compensaţiilor către investitori.

(2) Perioada de timp în care se pot înregistra cererile de compensare este stabilită în condiţiile art. 2 alin. (1) şi (2).

(3) Fondul comunică, la cererea investitorilor, pentru documentare, informaţii despre documentele, condiţiile şi formalităţile pentru compensare.

(4) în cazul în care informaţiile menţionate la alin. (1) nu sunt disponibile Fondului în termenul stipulat, Fondul efectuează publicitatea acestora pe măsura disponibilităţii.

(5) Organul competent va afişa informaţiile publicate de Fond potrivit alin. (1) şi (4), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la Fond, la toate sediile persoanei juridice aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 29772004.

(6) Organul competent va comunica Fondului datele sale de contact, pe baza formularului disponibilizat de Fond.

Art. 2. - (1) Investitorii depun cererile de compensare la organul competent în perioada stabilită de acesta împreună cu Fondul şi comunicată de către acesta din urmă, în condiţiile art. 1 alin. (1) şi (2) din prezentele proceduri şi cu luarea în considerare a prevederilor art. 35 alin. (2) şi (3) din Regulament.

În cazul menţionat la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, organul competent şi Fondul iau în considerare numai cererile de compensare ale investitorilor care au depus declaraţii de creanţă, dacă acestea au fost înregistrate în tabelul definitiv al creanţelor.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este stabilit individual, pentru fiecare intermediar/S Al care administrează portofolii individuale de investiţii aflat(ă)în una dintre situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 în parte, în funcţie de complexitatea şi circumstanţele tehnico-legale cunoscute. Eventualele cereri de compensare ale investitorilor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 35 alin. (4) din Regulament trebuie depuse în termen de 5 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3) ale aceluiaşi articol.

(3) Cererea de compensare este formulată în scris pe formularul disponibilizat organului competent de către Fond şi va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a) pentru persoanele fizice:

(i) numele, prenumele şi iniţiala tatălui;

(ii) domiciliul sau adresa aleasă pentru corespondenţă;

(iii) seria şi numărul B.I./C.I.;

(iv) codul numeric personal;

(v) numărul contului bancar;

(vi) valoarea compensaţiei solicitate.

b) pentru persoanele juridice şi entităţile fără personalitate juridică:

(i) denumirea;

(ii) adresa sediului social sau adresa aleasă pentru corespondenţă;

(iii) numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;

(iv) codul unic de înregistrare;

(v) reprezentanţii legali;

(vi) numărul contului bancar unde se doreşte efectuarea plăţii compensaţiei;

(vii) valoarea compensaţiei solicitate.

(4) Cererea de compensare este însoţită de următoarele documente justificative:

a) pentru persoanele fizice:

(i) copia actului de identitate al persoanei care înaintează cererea;

(ii) documentele menţionate la art. 9, în cazul în care plata se efectuează către o altă persoană fizică decât investitorul;

(iii) documente privind contul comun de investiţii, dacă este cazul;

(iv) extras de cont pentru confirmarea contului completat în cererea de compensare;

(v) contractul de prestare de servicii şi activităţi de investiţii, prevăzut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv anexele la contract şi actele adiţionale;

(vi) orice document justificativ privind fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare invocate, emis de membrul insolvent, depozitarul central şi/sau alte instituţii (extras de cont, istoric de cont pentru instrumentele financiare invocate);

(vii) alte documente probatoare ale creanţei în cazul existenţei în portofoliu de instrumente financiare pe pieţele externe;

b) pentru persoanele juridice:

(i) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de compensare;

(ii) certificatul de înregistrare emis de către oficiul registrului comerţului ori certificatul emis de către Registrul asociaţiilor/fundaţiilor sau orice act de înregistrare la autorităţile abilitate, după caz, din care să reiasă datele de identificare a persoanei juridice (denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, persoanele împuternicite să reprezinte legal persoana juridică, eventualele divizări, fuziunile, stările de dizolvare sau de lichidare judiciară, de faliment etc.);

(iii) actul de numire a noului reprezentant al societăţii, în cazul în care acesta este administratorul judiciar sau lichidatorul, în copie legalizată;

(iv) extras de cont pentru confirmarea contului completat în cererea de compensare;

(v) copie a actului de identitate al persoanei care înaintează cererea (administratorul numit prin actele constitutive înregistrate la oficiul registrului comerţului sau un împuternicit al societăţii);

(vi) contractul de prestare de servicii şi activităţi de investiţii, prevăzut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv anexele la contract şi actele adiţionale;

(vii) orice document justificativ privind fondurile băneşti si/sau instrumentele financiare invocate, emis de membrul insolvent, depozitarul central şi/sau alte instituţii (extras de cont, istoric de cont pentru instrumentele financiare invocate);

(viii) alte documente probatoare ale drepturilor investitorilor în cazul existenţei în portofoliu de instrumente financiare pe pieţele externe;

c) pentru entităţile fără personalitate juridică: documentele de constituire specifice acestor entităţi (acte de constituire, autorizaţie de funcţionare, codul unic de înregistrare etc.) în copii legalizate sau copii certificate pentru conformitate, precum şi documentele menţionate la lit. b) pct. (iv)-(viii).

(5) în cazul în care, până la data începerii plăţii compensaţiilor, informaţiile cuprinse în cererea de compensare se modifică, investitorul este obligat să comunice Fondului aceste modificări. Fondul nu poate fi făcut răspunzător de necomunicarea sau comunicarea defectuoasă a informaţiilor de către investitor care pot afecta plata compensaţiilor.

Art. 3. - (1) în termen de 10 zile de la data expirării perioadei pentru înregistrarea cererilor de compensare, organul competent transmite Fondului, în formatul solicitat de Fond, pe suport hârtie sau în format electronic, utilizând datele de contact menţionate la art. 1 alin. (6), lista definitivă cuprinzând investitorii clienţi ai intermediarului/SAI care administrează portofolii individuale de investiţii aflat(e) în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor la data de referinţă, atributele de identificare ale acestora, contul bancar sau adresa la care trebuie efectuată plata prin mandat poştal, deţinerile nete, precum şi tabelul definitiv al creanţelor, în cazul prevăzut la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004. La cererea Fondului, lista va fi însoţită de cererile de compensare, documentele justificative aferente, contractele de servicii şi activităţi de investiţii, cererile de deschidere de cont, situaţia portofoliilor investitorilor, extrase de cont ale investitorilor, declaraţiile investitorilor privind încadrarea/neîncadrarea în categoria investitorilor compensabili, documente privind conturile comune de investiţii, declaraţiile de creanţă înregistrate în tabelul definitiv şi orice alte documente considerate necesare de către Fond pentru întocmirea Listei de plată.

(2) Până la data finalizării Listei de plată, organul competent transmite Fondului, săptămânal, pe suport hârtie sau în format electronic, utilizând datele de contact menţionate la art. 1 alin. (6), situaţii provizorii care conţin informaţii privind identitatea investitorilor şi deţinerea netă a fiecăruia dintre aceştia.

(3) în cazul menţionat la art. 35 alin. (2) din Regulament lista definitivă este completată în mod corespunzător.

(4) Informaţiile din lista definitivă sunt prezentate şi se completează separat pentru investitorii de compensat persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv entităţile fără personalitate juridică.

(5) Organul competent răspunde exclusiv cu privire la modul de preluare a datelor din evidenţa de back-office şi arhiva membrului aflat în situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 297/2004 şi din cererile de compensare formulate de investitori şi înscrise în situaţiile transmise Fondului.

Art. 4. - (1) în situaţia în care Fondul este desemnat de către A.S.F. În calitate de organ competent, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. n) din Regulament, acesta respectă aceleaşi cerinţe aplicabile entităţilor care gestionează cererile de compensare potrivit prezentei proceduri [inclusiv cele referitoare la întocmirea Listei de plată prevăzute la art. 6 alin. (1)].

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) Fondul îşi exercită prerogativele în strânsă colaborare cu A.S.F. În acest caz, cererile de compensare sunt procesate de către Fond, conform celor stabilite în actul de constatare a situaţiei generatoare de plăţi compensatorii emis de către A.S.F., Lista de plată fiind întocmită de către Fond şi avizată pentru conformitate de către A.S.F.

Art. 5. - (1) În scopul întocmirii Listei de plată prevăzute la art. 6 alin. (1) şi demarării procesului de compensare a investitorilor de compensat cu respectarea prevederilor art. 36 din Regulament şi art. 8 alin. (1) din prezentele proceduri, Fondul compară datele prezentate în lista definitivă şi situaţiile transmise de organul competent conform art. 3 alin. (1) şi (2) din prezentele proceduri cu orice document care se află în posesia Fondului şi/sau cu documentele obţinute de la organul competent în conformitate cu art. 3 alin. (2) şi aduce modificările considerate necesare.

(2) Eventualele erori sau necorelări constatate între informaţiile din listă şi cele colectate de Fond sunt comunicate organului competent, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii listei definitive a investitorilor compensabili de la organul competent, pentru analiză şi corectare, dacă este cazul, urmând ca acesta să retransmită Fondului rezultatul analizei şi/sau lista corectată în termen de 30 de zile de la data la care Fondul a comunicat necorelările sau eroarea constatată.

(3) Ulterior întocmirii de către Fond a Listei de plată, aceasta este transmisă către A.S.F. pentru verificarea de către aceasta, împreună cu organele abilitate legal, a neimplicării persoanelor îndreptăţite la compensare în operaţiuni de spălare a banilor şi/sau care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de la A.S.F. a confirmării din partea organelor legal abilitate, Fondul procedează la demararea procedurii de plată a compensaţiilor către persoanele cuprinse în Lista de plată şi neimplicate în acţiuni de spălare a banilor şi/sau care nu fac obiectul unor sancţiuni internaţionale, concomitent cu suspendarea efectuării

plăţilor compensatorii către respectivele persoane conform art. 36 din Regulament.

(5) Persoanele pentru care a fost suspendată efectuarea plăţilor compensatorii sunt notificate în scris de către Fond cu privire la motivele suspendării.

(6) în situaţia în care Fondul trebuie să compenseze investitorul pentru instrumentele financiare denominate în lei pe care membrul insolvent le datorează, valoarea acestora la data de referinţă este calculată cu luarea în considerare a regulilor de evaluare a activelor financiare prevăzute în reglementările emise de A.S.F. şi, dacă este cazul, a cursului de referinţă comunicat de Banca Naţională a României (B.N.R.) la data de referinţă.

(7) în situaţia în care Fondul trebuie să compenseze investitorul pentru fonduri băneşti exprimate în valută, valoarea acestora este calculată cu luarea în considerare a cursului de referinţă comunicat de B.N.R. la data de referinţă.

(8) în nici un caz, prezentele proceduri nu vor fi înţelese ca îndrituind vreun investitor la o dublă compensare, respectiv atât prin Fond, cât şi prin Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (F.G.D.B.).

(9) în cazul în care intermediarul care nu poate restitui fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor este o instituţie de credit participantă la F.G.D.B., cele două fonduri colaborează, în baza unui protocol încheiat în acest sens, în vederea diferenţierii compensaţiilor unui investitor, sumele ce rezultă din activitatea membrului insolvent în baza unui contract de prestări de servicii de investiţii financiare fiind separate de sumele ce constituie depozite garantate de F.G.D.B.

(10) Fondul stabileşte o singură compensaţie pentru fiecare investitor de compensat, indiferent de numărul de conturi deschise la membrul insolvent, de moneda în care au fost efectuate investiţiile compensate sau de localizarea conturilor în cadrul Uniunii Europene.

(11) în cazul conturilor comune de investiţii, definite de Legea nr. 297/2004, compensaţia se stabileşte în funcţie de cota de participare a fiecărui investitor de compensat sau, în absenţa informaţiilor relevante, prin atribuire în mod egal între respectivii investitori de compensat.

(12) Termenele menţionate în prezentul articol pot fi prelungite de către Fond, pentru motive temeinice, cu acordul A.S.F., cu respectarea prevederilor art. 7 şi a prevederilor legale incidente.

Art. 6. - (1) Fondul întocmeşte Lista de plată, prin stabilirea pentru fiecare investitor compensabil a compensaţiei datorate, luând în considerare plafonul de compensare. Lista de plată şi modificările acesteia se aprobă de către Consiliul de administraţie al Fondului şi se comunică A.S.F,

(2) Compensaţiile se includ în Lista de plată după cum urmează:

a) în situaţia în care deţinerea netă este negativă, investitorul compensabil nu este îndreptăţit la încasarea compensaţiei şi nu este introdus în Lista de plată întocmită de către Fond;

b) în situaţia în care deţinerea netă este pozitivă şi nu depăşeşte nivelul legal al plafonului de compensare, această valoare se trece în Lista de plată întocmită de Fond;

c) în situaţia în care deţinerea netă este pozitivă şi depăşeşte nivelul legal al plafonului de compensare, se trece în Lista de plată o sumă egală cu nivelul plafonului de compensare.

(3) Dacă în cazul menţionat la 35 alin. (4) din Regulament, Fondul/organul competent confirmă creanţa investitorului, Lista de plată se modifică în mod corespunzător.

(4) Fondul elaborează în mod distinct Lista de plată pentru investitorii de compensat persoane fizice şi Lista de plată pentru investitorii de compensat persoane juridice. Listele cuprind elementele necesare identificării investitorului de compensat, persoana fizică, persoana juridică şi entitate fără personalitate juridică sau identificării persoanei mandatate ori împuternicite să primească suma de bani respectivă, precum şi suma de plată cuvenită acestora.

Art. 7. - Pentru compensaţiile validate în condiţiile ari 6 alin. (3), termenele de plată menţionate la art. 36 alin. (1) şi (2) din Regulament încep să curgă de la data modificării Listei de plată a compensaţiilor.

Art. 8. - (1) Plata compensaţiei se efectuează de către Fond, în lei, fie în contul bancar deschis pe numele investitorului de compensat sau al persoanei împuternicite/îndreptăţite în acest sens conform art. 9 comunicat în cererea de compensare, fie prin cont colector, după cum este stabilit de Fond în înştiinţarea menţionată la art. 1 alin. (1).

(2) Costurile generate de executarea obligaţiei de plată a compensaţiei sunt suportate de către Fond.

(3) Fondul are dreptul să ceară organului competent subrogarea acestuia în drepturile investitorului de compensat, cu luarea în considerare a compensaţiei plătite de către Fond. În acest sens Fondul solicită organului competent subrogarea în drepturile investitorilor de compensat, cu luarea în considerare a compensaţiei plătite de către Fond.

(4) Termenul general de prescripţie a compensaţiilor curge de la data aprobării Listei de plată de către Consiliul de administraţie al Fondului, respectiv a modificării acesteia în condiţiile art. 6 alin. (3).

Art. 9. - (1) Plata se efectuează către o altă persoană fizică decât investitorul de compensat înscris în Lista de plată, după cum urmează:

a) moştenitorului legal sau legatarului de orice tip al investitorului de compensat, pe baza certificatului de moştenitor, respectiv de legatar (pentru moştenitorul unic, respectiv legatarul unic),

b) moştenitorului legal ori legatarului de orice tip al investitorului de compensat, desemnat prin procură specială autentică să îi reprezinte pe ceilalţi moştenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de moştenitor, respectiv de legatar (când sunt mai mulţi moştenitori legali, respectiv legatari). Această prevedere se aplică în cazul în care nu se prezintă toţi moştenitorii legali sau legatarii prevăzuţi în certificatul de moştenitor legal, respectiv de legatar. Plata de cote-părţi a compensaţiei, individual, către moştenitorii investitorului de compensat, în proporţiile stabilite prin actul de succesiune (sau hotărârea judecătorească) pentru fiecare moştenitor, se poate face numai direct de către Fond;

c) moştenitorului legal sau legatarului investitorului de compensat care, prin hotărârea judecătorească definitivă de dezbatere a moştenirii, beneficiază de investiţia compensată a investitorului de compensat defunct, pe baza acelei hotărâri;

d) unui părinte, pentru copilul său minor în vârstă de până la 18 ani, pe baza actului de identitate al părintelui şi a certificatului de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani; copiii între 14 şi 18 ani pot ridica personal compensaţiile, cu încuviinţarea prealabilă scrisă a părinţilor sau a tutorelui. În aceste cazuri, pe lângă încuviinţarea scrisă, investitorul prezintă şi certificatul său de naştere, în original şi în copie, şi copii ale actelor de identitate ale părinţilor sau ale actului de identitate al tutorelui, precum şi copia deciziei de numire a tutorelui;

e) tutorelui sau curatorului, pentru investitorii cărora li s-a instituit tutela ori curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a curatelei;

f) mandatarului investitorului, pe bază de procură specială pentru încasarea compensaţiei, semnată în faţa unui notar public român şi autentificată de acesta.

1. Investitorii care domiciliază în localităţile unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici pot semna astfel de procuri în faţa secretarilor consiliilor locale care au şi competenţa de a legaliza semnăturile acestora.

2. Investitorii, cetăţeni străini cu domiciliul în străinătate, pot mandata o persoană fizică să încaseze compensaţia pe baza unei procuri eliberate conform dreptului ţării în care se eliberează aceasta. În acest caz, mandatarul este obligat să prezinte procura şi traducerea ei legalizată de către un birou al notarului public român, ambele în original şi în copie, precum şi copie de pe actul de identitate al investitorului;

g) persoanelor mandatate de investitorii care se află în una dintre următoarele situaţii:

- persoană aflată în detenţie;

- militar în termen;

- persoană care în perioada de plată este plecată din ţară (în interes de serviciu sau personal);

- personal îmbarcat pe nave sub pavilion românesc.

(2) în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. g), plata compensaţiei se efectuează pe bază de procură specială, certificată de:

- comandantul locului de detenţie, în cazul persoanei aflate în detenţie;

- comandantul unităţii militare, în cazul militarului în termen care nu se poate prezenta personal să îşi ridice compensaţia;

- conducătorul instituţiei în interesul căreia se efectuează deplasarea în străinătate, în cazul persoanelor plecate din ţară în interes de serviciu;

- comandantul navei sub pavilion românesc (în acest caz, împuternicitul titularului investiţiei prezintă radiograma procurii speciale certificate);

- misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, în toate celelalte cazuri când titularul, cetăţean român, se află în străinătate.

Art. 10. - (1) Plata compensaţiei către investitorii de compensat entităţi fără personalitate juridică se tratează similar cu cea către persoanele juridice.

(2) Din punct de vedere tehnico-administrativ, entităţile fără personalitate juridică, altele decât persoanele fizice, sunt evidenţiate în aceeaşi listă cu persoanele juridice.

Art. 11. - Fondul informează periodic A.S.F. şi/sau organele competente, după caz, asupra sumelor plătite investitorilor de compensat, persoane fizice şi persoane juridice.

Art. 12. - (1) în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de plată a compensaţiilor, Fondul informează investitorii, printr-un comunicat, cu privire la:

- încheierea perioadei de plată;

- posibilitatea obţinerii de la Fond a compensaţiilor neachitate, precum şi modalităţile de plată prin care urmează a se efectua astfel de plăţi;

- termenul-limită de efectuare a plăţilor de compensaţii de către Fond;

- documentele, condiţiile şi formalităţile necesare pentru obţinerea şi/sau încasarea compensaţiei.

(2) Comunicatul menţionat în alin. (1) se transmite A.S.F. şi se publică în cel puţin două ziare de circulaţie naţională şi pe pagina web a Fondului.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 364/2004

privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)

 

Art. 1. - Poliţia judiciară este organizată şi funcţionează în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 2. - (1) Poliţia judiciară este constituită din ofiţeri şi agenţi de poliţie, specializaţi în efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de cercetare penală.

(2) Ofiţerii şi agenţii specializaţi prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de organe de cercetare ale poliţiei judiciare.

(3) Ca organe de cercetare ale poliţiei judiciare funcţionează lucrători specializaţi din Ministerul Afacerilor Interne anume desemnaţi de ministrul afacerilor interne, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau sunt desemnaţi şi funcţionează în alt mod, potrivit unor legi speciale.

(4) Parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti conduc şi supraveghează activitatea de cercetare penală a poliţiei judiciare.

(5) Poliţia judiciară a Direcţiei Naţionale Anticorupţie se organizează şi funcţionează potrivit legii speciale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie**).

Art. 3. - (1) Poliţiştii care nu fac parte din poliţia judiciară au dreptul şi obligaţia de a efectua orice act de constatare a săvârşirii infracţiunilor, conform legii.

(2) Poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a încunoştinţa de îndată procurorul sau organele de cercetare ale poliţiei judiciare cu privire la constatarea săvârşirii infracţiunilor şi de a le înainta, totodată, actele de constatare.

Art. 4. - Organele de cercetare ale poliţiei judiciare sunt organizate şi funcţionează în structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, în structura Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române şi a unităţilor teritoriale ale acestora.

Art. 5. - În desfăşurarea celorlalte activităţi profesionale decât cele conduse şi controlate, potrivit legii, de către procuror, poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare se subordonează ofiţerilor ierarhici numiţi potrivit normelor de competenţă aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 6. - (1) Numirea, promovarea şi eliberarea poliţiştilor în/din funcţiile structurilor poliţiei judiciare se fac potrivit normelor de competenţă aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(2) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către lucrătorii poliţiei judiciare a obligaţiilor ce le revin în activitatea desfăşurată în calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

poate retrage avizul prevăzut la art. 2 alin. (3). Retragerea avizului conduce la încetarea calităţii de lucrător în cadrul poliţiei judiciare.

(3) La evaluarea profesională a poliţiştilor din cadrul poliţiei judiciare care se realizează de către şeful nemijlocit se va ţine cont şi de referatul conducătorului parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea aceştia.

(4) Regulamentul privind întocmirea şi comunicarea referatului prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Art. 7. - (1) Pentru faptele de indisciplină săvârşite de organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate solicita ministrului afacerilor interne declanşarea cercetării prealabile pentru angajarea răspunderii disciplinare.

(2) Procedura cercetării prealabile se reglementează prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 8- - (1) Organele de cercetare ale poliţiei judiciare îşi desfăşoară activitatea sub conducerea, supravegherea şi controlul procurorului, fiind obligate să ducă la îndeplinire dispoziţiile acestuia.

(2) Şefii ierarhici pot da poliţiştilor care fac parte din poliţia judiciară dispoziţii şi îndrumări în efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor şi de strângere a datelor în vederea identificării autorilor infracţiunilor şi începerii urmăririi penale.

(3) Organele ierarhic superioare ale poliţiştilor care fac parte din poliţia judiciară nu pot să dea îndrumări sau dispoziţii privind cercetarea penală, procurorul fiind singurul competent în acest sens.

Art. 9. - (1) Lucrătorii de poliţie judiciară din structurile teritoriale îşi îndeplinesc atribuţiile, în mod nemijlocit, sub autoritatea şi controlul prim-procurorilor parchetelor de pe lângă judecătorii şi tribunale, corespunzător arondării acestora.

(2) Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel îşi exercită autoritatea şi controlul nemijlocit asupra lucrătorilor de poliţie judiciară din circumscripţia curţii de apel.

(3) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îşi exercită autoritatea şi controlul direct sau prin procurori desemnaţi asupra organelor de poliţie judiciară din întregul teritoriu.

Art. 10. - Lucrătorilor poliţiei judiciare li se aplică prevederile Statutului poliţistului***) şi ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea structurilor din care fac parte.


*) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 364/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004 şi a mai fost modificată şi completată prin:

- Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 6 iunie 2005;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 14 iunie 2013, respinsă prin Legea nr. 324/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 2 decembrie 2013.

**) A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

***) A se vedea Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările ulterioare.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.