MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 303/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 303         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 24 aprilie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            5. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE PRIM-M1NISTRULUI

 

180. - Decizie privind constatarea încetării mandatului de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Român pentru Adopţii

 

181. - Decizie privind numirea doamnei Gabriela Coman în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

 

182. - Decizie privind numirea doamnei Gabriela Elena Petrescu în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

 

183. - Decizie privind numirea doamnei Liliana Preoteasa în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

184. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

185. - Decizie privind numirea doamnei Claudiţa Selavărdeanu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat,al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

186. - Decizie privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Viişoara

 

70. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 

183. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

 

474/426/137. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

 

516. - Ordin al ministrului economiei privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea TOHAN - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

614. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

în temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

 

Articol unic. - În datele de 24 şi 25 aprilie 2014, precum şi în perioada 27-29 aprilie 2014, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 5.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării mandatului de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Român pentru Adopţii

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea, prin efectul legii, la data de 20 aprilie 2014, a mandatului de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Român pentru Adopţii al domnului Bogdan Adrian Panait, ca urmare a desfiinţării Oficiului Român pentru Adopţii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 180.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Gabriela Coman în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

 

Având în vedere propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, formulată prin Adresa nr. 425/R.P./2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gabriela Coman se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 181.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Gabriela Elena Petrescu în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1), (2) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gabriela Elena Petrescu se numeşte în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 182.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Liliana Preoteasa în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

În temeiul dispoziţiilor art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Liliana Preoteasa se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 183.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

Având în vedere propunerea Biroului Român de Metrologie Legală, formulată prin Adresa nr. 3.836/2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 8 al articolului unic din Decizia prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 30 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“8. Cezar Gheorghiu, reprezentant al Biroului Român de Metrologie Legală - membru neexecutiv;”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 184.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Claudiţa Selavărdeanu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Claudiţa Selavărdeanu se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 185.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere propunerea ministrului sănătăţii, formulată prin Adresa nr. N.B./1.581 din 8 aprilie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 276 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina Vladu se revocă din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(2) începând cu data prevăzută la alin. (1), domnul Costin Iliuţă se numeşte în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la expirarea mandatului în curs, respectiv 13 iulie 2016.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 23 aprilie 2014.

Nr. 186.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Viişoara

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.093 din 26 martie 2014;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Viişoara, judeţul Dâmboviţa, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 3.279/2002 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercial㠓Glacial Prod” - S.R.L. Popeşti-Leordeni, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alia Mekkaoui

 

Bucureşti, 27 martie 2014.

Nr. 2.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.171/2014 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Puturoasa, judeţul Satu Mare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercial㠓Puturoasa Spa Center” - S.R.L., comuna Vama, judeţul Satu Mare, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 17 aprilie 2014.

Nr. 70.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

 

În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,

având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.284/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie se organizează şi se desfăşoară numai de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar şi publicat pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior,

Art. 3. - Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, denumit în continuare regulament propriu, se elaborează în conformitate cu metodologia-cadru aprobată prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate aflate în perioada de monitorizare specială au dreptul să organizeze şi să desfăşoare examene de licenţă/diplomă şi examene de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 5. - Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examen de licenţă/diplomă numai în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate care au programe de studii similare acreditate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior şi instituţiile de Învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 3.545/2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 18 aprilie 2013, se abroga.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 16 aprilie 2014.

Nr. 183.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE-CADRU

de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

 

CAPITOLUL I

Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă

 

Art. 1. - Programele de studii universitare de licenţă organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de licenţă pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau examen de diplomă pentru

învăţământul universitar de licenţă din domeniul ştiinţelor inginereşti, denumit în continuare examen de licenţă/diplomă.

Art. 2. - (1) Programele de studii universitare organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru absolvenţii care au beneficiat de prelungire de studii, se finalizează:

a) cu examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată;

b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată.

(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară examene de finalizare a studiilor organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd În regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - (1) în situaţiile prevăzute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, susţinerea examenului de licenţă/diplomă este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie.

(2) Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în care se va susţine ulterior şi examenul de licenţă/diplomă.

(3) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licenţă/diplomă, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat.

(4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară examen de selecţie prevăd în regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea examenului de selecţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Pentru situaţiile prevăzute la art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

Art. 4. - Pot susţine examen de licenţă/diplomă:

a) absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu existente, lichidate sau intrate în lichidare;

b) absolvenţii care au promovat examenul de selecţie, potrivit prevederilor art. 3.

Art. 5. - (1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate organizează şi desfăşoară examen de licenţă/diplomă la:

a) programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate în condiţiile legii;

b) programe de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care au, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate.

(2) în situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai programe de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor programe susţin examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior.

(3) în situaţii excepţionale, temeinic argumentate, o instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare la specializări autorizate să funcţioneze provizoriu unice în domeniul de licenţă din cadrul instituţiei respective, cu avizul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior.

Art. 6. - (1)0 instituţie de învăţământ superior acreditată organizează şi desfăşoară examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii proprii.

(2) O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de licenţă care există în structura instituţiei organizatoare, în condiţiile prevăzute de regulamentul propriu, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu prevăd în regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea acestor examene, inclusiv precizarea modalităţii acoperirii cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - Absolvenţii programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate lichidate, care nu mai funcţionează la nivel naţional, şi care nu au susţinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor pot susţine examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior.

Art. 8. - Absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă/specializărilor menţionate la art. 5 se înscriu şi susţin examenul de licenţă/diplomă la instituţia pe care au absolvit-o, în conformitate cu prevederile regulamentului propriu.

Art. 9. - Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine examenul de licenţă/diplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul consiliilor de administraţie.

Art. 10. - (1) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie.

(2) înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă/diplomă se realizează de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. - (1) Examenul de licenţă/diplomă constă din două probe, după cum urmează;

a) proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

b) proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.

(2) Probele menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

(3) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice.

(4) Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior.

Art. 12. - (1) în învăţământul superior medico-farmaceutic uman, prima probă din cadrul examenului de licenţă se constituie dintr-o componentă naţională şi, după caz, o componentă specifică.

(2) Componenta naţională se realizează sub formă de lucrare scrisă din tematica şi din bibliografia anunţate de către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate.

Art. 13.- În regulamentul propriu, instituţiile de învăţământ superior acreditate prevăd modul de susţinere a probei pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: scris, oral, probă practică.

Art. 14. - (1) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin 6,00.

(2) Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare dintre cele două probe.

(3) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de licenţă/diplomă se determină cu două zecimale, fără rotunjire.

(4) Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

(5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă nu este publică.

(6) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie

 

Art. 15, - Programele de studii universitare de maşter, organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie.

Art. 16. - O instituţie de învăţământ superior acreditată organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii.

Art. 17. - (1) Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

(2) Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

(3) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.

(4) Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

(5) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la l la 10.

(6) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.

(7) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită.

Art. 19. - Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de senatele instituţiei organizatoare, din care două sesiuni în anul universitar curent şi o sesiune în luna februarie a anului universitar următor.

Art. 20. - (1) Modalitatea de desemnare şi componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se stabilesc prin regulamentul propriu.

(2) Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, conform legii.

(3) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul web al instituţiei.

(4) Conducerea instituţiei organizatoare şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

Art. 21. - (1) Contestaţiile se depun şi se rezolvă conform regulamentului propriu, exclusiv la nivelul instituţiei de învăţământ superior care a organizat examene de licenţă/diplomă şi disertaţie.

(2) Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.

(3) Rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.

Art. 22. - Regulamentul propriu cuprinde prevederi exprese privind măsurile luate de instituţiile organizatoare pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute, precum şi prevederi exprese privind interzicerea comercializării de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă sau de disertaţie.

Art. 23. - Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către instituţia organizatoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.

Art. 24. - (1) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.

(2) Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior şi informaţiile următoare:

a) domeniul de studii universitare;

b) programul de studii/specializarea;

c) perioada de studii;

d) media de finalizare a studiilor;

e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz),

(3) în caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.

(4) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţiile prevăzute la alin.(2), cu excepţia lit. d), care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.

Art. 25. - Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate.

Art. 26. - Prezentul ordin se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar 2013-2014.

 

 


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 474 din 28 martie 2014

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 426 din 15 aprilie 2014

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Nr. 137 din 16 aprilie 2014

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 139.780 din 26 martie 2014, întocmit de Direcţia generală industrie alimentară, având în vedere prevederile art. 34 şi art. 37-40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările ulterioare, ale Regulamentul (CEE) nr. 2.658/1987 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Stocurile de băuturi alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, existente în reţeaua de comercializare sau produse şi existente în depozitele producătorilor, se comercializează în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Sănătăţii, prin structurile lor centrale şi teritoriale, cu atribuţii în domeniu, în funcţie de atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare fiecărei instituţii, vor verifica modul de respectare a prevederilor prezentului ordin, conform competenţelor,

(2) Verificarea calităţii loturilor de produse se face pe întregul lor circuit, atât la producători şi îmbuteliatori, cât şi în reţeaua comercială, pe baza documentaţiei tehnice a produsului, a buletinului de analiză şi a probei-martor.

(3) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se constată şi se sancţionează de către structurile cu atribuţii în domeniu ale instituţiilor prevăzute la alin. (1), conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, al ministrului sănătăţii, interimar, şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 766/1.594/675/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind fabricarea, natura şi calitatea materiilor prime, ambalarea, etichetarea şi comercializarea băuturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 29 decembrie 2009.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

 

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme tehnice stabilesc materiile prime, procedeele prin care pot fi obţinute băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul destinate consumului uman ca atare, sistemul de evidenţă a materiilor prime, producţiei şi cantităţilor comercializate, modul de prezentare în vederea comercializării, precum şi autorităţile competente responsabile cu verificarea modului de respectare a prevederilor prezentului ordin de către operatorii din domeniu.

(2) Prezentele norme tehnice nu se aplică băuturilor alcoolice fermentate fabricate şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau parte a Acordului privind Spaţiul Economic European sau Turcia, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezentele norme.

Art. 2. - (1) Băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, sunt produse alcoolice fermentate nedistilate, cu o concentraţie alcoolică dobândită între 1,2% voi. şi 15% voi. alcool, obţinută în exclusivitate prin fermentarea unor produse agricole.

(2) Produsele agricole admise pentru a fi utilizate, ca atare sau în amestec, la producerea băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, sunt următoarele:

a) fructe şi/sau părţi de fructe din cultura şi/sau flora spontană, cu excepţia strugurilor;

b) produse apicole.

(3) La solicitarea operatorilor economici, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor elaborează norme tehnice de producere a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, şi din alte produse agricole decât cele prevăzute la alin. (2).

Art. 3. - (1) La producerea băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, tăria alcoolică totală dobândită trebuie să provină doar din fermentarea zaharurilor conţinute de materiile prime prevăzute la art. 2 alin.(2).

(2) Alcoolul etilic din băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, trebuie să provină exclusiv prin fermentaţia alcoolică a zaharurilor din compoziţia naturală a produselor agricole prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 4. - (1) La producerea băuturilor prevăzute în prezentele norme tehnice, pentru îmbunătăţirea caracteristicilor organoleptice, după terminarea procesului de fermentare, este permisă utilizarea următoarelor categorii de aditivi alimentari: conservanţi, acidifianţi, stabilizatori, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare, cu condiţia de a nu modifica naturaleţea şi tipicitatea specifice materiilor prime utilizate pentru producerea acestor băuturi şi de a nu induce în eroare consumatorul.

(2) Aromatizarea este permisă, după terminarea procesului de fermentare, numai cu arome şi/sau ingrediente cu proprietăţi aromatizante, cu excepţia aromelor de struguri, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi fără a denatura şi/sau modifica gustul, natura şi calitatea specifică materiilor prime utilizate pentru producerea acestor băuturi şi de a nu induce în eroare consumatorul.

(3) îndulcirea băuturilor alcoolice fermentate se poate realiza numai după terminarea procesului de fermentare, prin adaos de miere, respectiv parteneri cu rezervă de zahăr: suc, suc concentrat şi suc concentrat rectificat obţinute în exclusivitate din produsele agricole prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), sau cu aditivi alimentari din categoria îndulcitorilor admişi pentru această grupă de produse, cu condiţia de a nu fi modificate naturaleţea şi tipicitatea specifice materiilor prime utilizate pentru producerea acestor băuturi şi de a nu induce în eroare consumatorul.

Art. 5. - Pentru producerea băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, adaosul de apă este permis, numai înainte de fermentarea produselor agricole admise, prevăzute la art. 2 alin. (2). Calitatea apei utilizate trebuie să fie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - Concentraţia alcoolică în volume dobândită a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, este de:

a) minimum 1,2% voi. alcool în volume până la maximum 10% voi. alcool în volume pentru băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, fabricate din produsele agricole prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a);

b) minimum 10,1% voi. alcool în volume până la maximum 15% voi. alcool pentru băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, fabricate din produsele agricole prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b).

Art. 7. - (1) Băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, se comercializează sub denumirea de “băuturi alcoolice fermentate”.

(2) Pentru băuturile alcoolice fermentate care se obţin prin fermentarea exclusivă a unui fruct este permisă utilizarea denumirii “băutură alcoolică fermentat㔠însoţită de numele fructului.

(3) Pentru băuturile alcoolice fermentate care se obţin prin fermentarea exclusivă a amestecurilor de fructe este permisă utilizarea denumirii “băutură alcoolică fermentată din fructe”.

(4) Denumirea “băutură alcoolică fermentat㔠poate fi înlocuită cu denumirea de “cidru de mere” sau “cidru de pere” atunci când aceasta este obţinută prin fermentarea exclusivă a merelor, respectiv a perelor.

(5) Băuturile prevăzute în prezentele norme tehnice, obţinute prin fermentarea exclusivă a produselor apicole, pot fi comercializate sub denumirea de “hidromel”.

Art. 8. - (1) Amestecul între diferitele produse agricole, în vederea obţinerii băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, se poate face numai în cadrul aceleiaşi grupe de produse agricole prevăzute la art. 2 alin.(2) lit. a), respectiv lit. b).

(2) Amestecul între băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, nu este permis.

 

CAPITOLUL II

Producerea, etichetarea şi comercializarea

 

Art. 9. - Producerea, îmbutelierea şi comercializarea băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, se fac în baza caietului de sarcini elaborat de operatorul economic conform prezentelor norme tehnice.

Art. 10. - Comercializarea băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, se face numai în formă îmbuteliată.

Art. 11. - (1) Etichetarea băuturilor prevăzute în prezentele norme tehnice se face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea sub care este vândut produsul, respectiv “băutură alcoolică fermentată”; toate cuvintele din denumirea sub care se vinde produsul se vor înscrie cu caractere de aceeaşi formă, culoare şi mărime;

b) lista cuprinzând toate ingredientele, înscrise în ordinea descrescătoare a cantităţii determinată în momentul introducerii în fabricaţie;

c) volumul net;

d) concentraţia alcoolică, se înscrie în cifre cu cel mult o zecimală, urmată de simbolul “% voi.” şi poate fi precedată de cuvântul “alcool” sau de abrevierea “ale”;

e) data durabilităţii minimale pentru băuturile fermentate ce prezintă concentraţia alcoolică mai mică de 10% exclusiv; băuturile fermentate cu un conţinut de 10% sau mai mult în volum alcool sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale conform anexei nr. 1 b) la Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

f) condiţiile de depozitare sau de folosire, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;

g) denumirea şi sediul producătorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului înregistrat în Uniunea Europeană;

h) numărul lotului şi data îmbutelierii;

i) instrucţiuni de utilizare, atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare;

j) ingredientele alergene menţionate în anexa nr. 1f) “Lista cuprinzând ingredientele prevăzute la art. 7 alin. (62), (11)-(14)” la Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Etichetarea, publicitatea şi prezentarea băuturilor prevăzute în prezentele norme tehnice nu trebuie să conţină cuvinte, desene, orice elemente figurative, inclusiv ale unei categorii de calitate ori învechire (de exemplu: superior, extra, fin, extrafin etc.) sau orice altă combinaţie a acestor semne sau cuvinte identice ori similare utilizate pentru descrierea sau prezentarea unui vin, a unei băuturi spirtoase cu denumire definită ori a unei băuturi tradiţionale româneşti, a unui soi de struguri, a unui areal de producţie, a unei denumiri de origine controlată ori a unei indicaţii geografice care pot crea confuzii sau pot induce în eroare consumatorii ori pot fi confundate cu prezentarea completă sau parţială a unui vin ori produs vitivinicol a cărui descriere este stabilită prin normele legale în vigoare.

(3) Informaţiile înscrise pe etichetă nu pot conţine cuvinte care reprezintă ori aduc atingere denumirii unui soi de struguri (precum Sauvignon, Muscat, Ottonel, Fetească, Regală, Albă, Blanc, Noir, Negru, Grasă, Busuioacă, respectiv Busuioc, Galbenă, respectiv Golden, şi altele asemenea), a unui areal viticol de producţie (de exemplu, nume de podgorii viticole), unui termen, desen sau element figurativ utilizat în domeniul vitivinicol (de exemplu, “cramă”, “castel”, “chateau”, “podgorie”, “colinele”, “terasele”, “plaiul”, “podişul”, “mustărie”, “pivniţă”, “premiat”, “biserică”, “catedrală*), desene de pahare specifice vinurilor, băuturilor spirtoase etc.

(4) Denumirea sub care se vinde produsul, denumirea comercială, marca comercială utilizată, volumul net, concentraţia alcoolică şi, după caz, data durabilităţii minimale trebuie să fie înscrise în acelaşi câmp vizual.

(5) Elementele obligatorii de etichetare prevăzute la alin. (1) se înscriu cu caractere vizibile, lizibile, care nu pot fi şterse, nu pot fi acoperite de alte înscrisuri, imagini sau desene.

(6) în cazul băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, denumirea sub care se vinde produsul nu se însoţeşte sau asociază cu termeni ori cuvinte precum: “gen”, “tip”, “mod”, “stil”, marca”, “gust”.

(7) în cazul băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, nu se permite în etichetarea acestora utilizarea de imagini reprezentând provenienţa ingredientelor menţionate la art. 4 alin. (2) şi (3), deoarece induce în eroare consumatorii asupra naturii reale a produselor.

Art. 12. - (1) în vederea asigurării şi verificării trasabilităţii materiilor prime utilizate, a aromatizanţilor şi altor aditivi alimentari utilizaţi, conform prevederilor prezentului ordin, producătorii de băuturi alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, înfiinţează şi completează un registru de evidenţă, vizat şi verificat de către inspecţiile de specialitate din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(2) Modelul Registrului de evidenţă a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare este prevăzut în anexa nr. 1, iar completarea paginilor fixe din registru se face conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Registrul de evidenţă a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare este alcătuit din foi fixe, numerotate în ordine şi ştampilate pe fiecare pagină de către inspecţiile de specialitate din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(4) Registrele de evidenţă a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare se completează distinct pentru fiecare produs şi lot în parte.

(5) înregistrările în registrele de evidenţă a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, se realizează pentru fiecare lot, în cel mult 24 de ore de la producerea acestuia.

(6) Pentru fiecare lot de produse finite producătorul întocmeşte un raport de producţie şi prelevează o probă-martor care se păstrează cel puţin pe perioada de valabilitate a lotului.

(7) Produsele finite pot fi puse în circulaţie numai pe baza unui buletin de analiză emis de un laborator autorizat sau acreditat, în condiţiile legii.

(8) Registrele de evidenţă, rapoartele de fabricaţie, buletinele de analiză şi proba martor prelevată din frecare Joi de produs finit se păstrează la punctul de producere.

Art. 13. - Spaţiile de producţie, depozitare şi îmbuteliere a băuturilor definite în prezentele norme tehnice sunt locaţii distincte, utilizate în exclusivitate pentru aceste categorii de băuturi, fiind altele decât cele utilizate pentru producerea, depozitarea, condiţionarea şi îmbutelierea vinului sau a băuturilor spirtoase.

Art. 14. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr.1

la normele tehnice

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ

a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

 

Societatea/Persoana........................................................................................................................................................................................................................................

(denumirea/numele şi prenumele)

C.F./C.N.P. ........................................................... localitatea ..........................................................................., judeţul ...............................................................................

punctul de lucru ................................................. localitatea ..........................................................................., judeţul ...............................................................................

având calitatea de .................................................................................................................. (producător/îmbuteliator)

 

Direcţia pentru agricultură judeţeană......................................................................................

Acest registru conţine .............. pagini fixe, numerotate consecutiv începând de la nr. 1 până la .............., pagini ştampilate şi vizate de inspectorul tehnic de control ....................................................................... la data de ............../...................

 

Producător

.................................................................

L.S.

Inspector tehnic de control

.................................................................

LS.

 

ANEXA Nr. 2

la normele tehnice

 

MODEL

pentru completarea paginilor fixe din Registrul de evidenţă a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

 

Producător:....................................................................................

Punctul de lucru (localitate/judeţ):............................................

 

DENUMIREA PRODUSULUI ................................................................................

 

Nr. crt.

Materia prima utilizată

Ingrediente utilizate (aditivi, aromatizanţi etc.)

Produsul finit rezultat

Verificat

(inspector de specialitate -

semnătura)

Denumirea

Furnizor

Documentul

de provenienţă

U.M.

Cantitatea

Nr. buletin analiză

Conţinut în zaharuri

fermentescibile

(g/U.M.)

Denumirea/ cantitatea

Denumirea/ cantitatea

Denumirea/

cantitatea

Denumirea/ cantitatea

Denumirea/ cantitatea

Nr. lot/

Data

fabricaţiei

Cantitatea

(mii lei)

Concentraţia alcoolica

(* vol. alcool %)

Dobândită

Totală

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:

Nume................................................

Prenume...........................................

Funcţia.............................................

 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea TOHAN - S.A., filială a Companiei Naţionale ROM ARM - S.A.

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 180 şi următoarele din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere că industria de apărare este ramură strategică a economiei naţionale, iar în conformitate cu prevederile art. 296 alin. (1) lit. b) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene “orice stat membru poate adopta măsurile pe care le consideră necesare pentru protecţia securităţii naţionale care sunt legate de producţia şi comerţul cu arme, muniţie şi material de război”,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 485/2004 pentru aprobarea Strategiei de restructurare şi privatizare a Companiei Naţionale ROMARM - S.A. şi a filialelor sale,

în vederea stabilirii modului de administrare şi gestionare, precum şi a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială şi supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea TOHAN - S.A., filială a Companiei Naţionale ROMARM - SA, denumită în continuare societate, cu sediul în Aleea Uzinei nr. 1, Zămeşti, judeţul Braşov, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. J08/49/2001, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale şi supravegherii financiare în perioada privatizării, administratorul special are atribuţiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de către ministrul economiei.

(2) în funcţie de concluziile privind situaţia economico-financiară a societăţii, în mandat se vor specifica şi măsurile excepţionale care trebuie luate de societate, cu referire la:

(i) divizări, fuziuni, vânzări de active;

(ii) aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fără reducere de personal;

(iii) externalizări/transferuri de activităţi şi/sau active cu caracter social;

(iv) conversia în acţiuni a unor creanţe certe, lichide şi exigibile;

(v) respectarea disciplinei economico-financiare şi a graficelor de reeşalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii;

(vi) orice alte măsuri care să ducă la eficientizarea activităţii societăţii/sporirea atractivităţii societăţii la privatizare.

(3) Mandatul va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri şi acţiuni necesar a fi întreprinse:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare şi supraveghere financiară a societăţii, cu accent pe:

- situaţia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari şi de performanţă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societăţii, precum şi a plăţilor restante, în structura lor;

- inventarierea creanţelor pe care societatea le are de recuperat;

- cunoaşterea situaţiei litigiilor care grevează asupra societăţii;

- identificarea activelor revendicate/posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în vederea neînceperii/suspendării de către aceştia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societăţii, în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

c) solicitarea către autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale de a elibera certificatele de obligaţii bugetare necesare acordării facilităţilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) solicitarea către furnizorii de utilităţi privind reeşalonarea datoriilor restante, întocmirea de grafice de reeşalonare a datoriilor restante, adoptarea măsurilor necesare pentru respectarea acestora şi efectuarea plăţilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare, prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială şi supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea TOHAN - SA, filială a Companiei Naţionale ROMARM - SA, încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor în situaţia privatizării societăţii sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 15 aprilie 2014.

Nr. 516.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Spermophilus citellus

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 172.855/FU din 8 aprilie 2014 al Direcţiei dezvoltare durabilă şi protecţia naturii,

ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.757 din 8 aprilie 2014 şi de Avizul Asociaţiei pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei “EXCELSIOR” nr. 4 din 12 martie 2014,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se aprobă capturarea, transportul, deţinerea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specia Spermophilus citellus de faună sălbatică, după cum urmează:

a) 50 de exemplare de către specialiştii din cadrul Asociaţiei Grupul Milvus, recoltarea se va face de pe raza municipiului Arad, judeţul Arad, iar introducerea exemplarelor se va efectua în Câmpia Grisului Alb şi Grisului Negru (ROSPA0015);

b) 50 de exemplare de către specialiştii din cadrul Asociaţiei Grupul Milvus, recoltarea se va face de pe raza oraşului Sânnicolau Mare. judeţul Timiş, iar introducerea exemplarelor se va efectua în Pajiştea Cenad (ROSCI0345).

Art. 2. - În vederea capturării speciei de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se vor utiliza capcane tip ladă, selective, precum şi momeli naturale şi artificiale.

Art. 3. - (1) Derogarea pentru specia Spermophilus citellus se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, până la data de 30 aprilie 2014.

(2) Capturarea exemplarelor din specia prevăzută la art. 1 se realizează numai de către Asociaţia Grupul Milvus, care este beneficiar asociat în cadrul Proiectului Conservarea şoimului dunărean în nord-estul Bulgariei, Ungaria, România şi Slovacia (LIFE09 NAT/HU/000384).

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 4. - (1) în termen de 30 de zile de la data capturării beneficiarul asociat are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspund de silvicultură.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 aprilie 2014.

Nr. 614.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

- model –

 

Solicitant.......................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea

Numărul exemplarelor..................................................................

Stadiul de dezvoltare....................................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare.....................................

Starea exemplarelor după prelevare.............................................

Locul de prelevare........................................................................

Data prelevării................................................................................

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere...............................

Stocarea şi destinaţia specimenelor..............................................

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

 În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data.....................................................................

Semnătura............................................................

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.