MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 256/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 256         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 9 aprilie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

301. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din România

 

577. - Ordin al ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

83. - Decizie privind sancţionarea Societăţii EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

85. - Decizie privind sancţionarea Societăţii VICTORIA BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

86. - Decizie privind sancţionarea Societăţii MOLD EXPERT BROKER DEASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

87. - Decizie privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SIC ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

89. - Decizie privind sancţionarea Societăţii MBI MARKETINGBERATUNG  AND INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            1. - Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din România

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 48.254 din 19 martie 2014 al Direcţiei de management al resurselor forestiere şi cinegetice,

în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 lit. s), art. 3 şi art. 6 alin. (1) lit. a) şi e) şi alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, gestionarii fondurilor cinegetice din România cu efective de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) vor lua măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei indigene a acestei specii, constând în;

a) organizarea de acţiuni de vânătoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iniţiate special pentru realizarea integrală a cotelor de recoltă aprobate pentru speciile care produc pagube efectivelor de iepure-de-câmp (vulpe, şacal, dihor, jder, cioară grivă şi coţofană);

b) realizarea pazei permanente a fondurilor cinegetice cu personal instruit, echipat corespunzător şi avizat potrivit legii;

c) aplicarea, potrivit competenţelor, de sancţiuni contravenţionale, întocmirea de acte de constatare a faptelor de braconaj cinegetic şi sesizarea organelor de cercetare penală, în toate cazurile în care se constată încălcarea legislaţiei în domeniul cinegetic;

d) identificarea şi notificarea scrisă, cu confirmare de primire, a posesorilor de câini din rasa ogar cu privire la faptul că folosirea la vânătoare a câinilor ogari sau a metişilor de ogari constituie infracţiune de braconaj prevăzută de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pedepseşte cu închisoare;

e) notificarea scrisă, cu confirmare de primire, a societăţilor agricole şi a proprietarilor de teren agricol cu suprafeţe mai mari de 50 hectare cu privire la faptul de a folosi, în procesele de pregătire a solului, de înfiinţare, de întreţinere şi de recoltare a culturilor agricole, utilaje agricole dotate cu mijloace de speriat vânatul şi, de asemenea, cu privire la faptul de a nu folosi substanţe chimice şi metode pentru combaterea dăunătorilor agricoli care să dăuneze faunei cinegetice şi de a nu incendia miriştile rămase după recoltare, în afara condiţiilor legale;

f) identificarea speciilor de faună sălbatică interzise la vânătoare cu impact semnificativ asupra efectivelor de iepure-de-câmp şi sesizarea organelor competente pentru verificarea şi acordarea derogărilor/aprobărilor pentru recoltarea unor exemplare din aceste specii;

g) combaterea câinilor sălbăticiţi sau hoinari aflaţi pe suprafaţa fondurilor cinegetice, în condiţiile legii;

h) organizarea de acţiuni de vânătoare la specia iepure-de-câmp o singură dată pe aceeaşi suprafaţă a fondului cinegetic într-un sezon de vânătoare;

i) organizarea de acţiuni de vânătoare colective în grup mare la specia iepure-de-câmp cu participarea a maximum 25 vânători/zi de vânătoare;

j) administrarea obligatorie de hrană complementară în fondurile cinegetice în perioada de iarnă cu zăpadă mai mare de 10 cm;

k) identificarea şi notificarea scrisă, cu confirmare de primire, a proprietarilor de turme sau cirezi de animale domestice cu privire la numărul maxim de câini care pot însoţi turmele sau cirezile, inclusiv pentru paza stânelor, şi la faptul că aceştia trebuie să poarte jujeu corespunzător, precum şi cu privire la sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare în cazul nerespectării ei;

l) sesizarea organelor sanitar-veterinare cu privire la eventuale exemplare găsite moarte în fondurile cinegetice, pentru efectuarea de analize de specialitate;

m) monitorizarea modului în care se desfăşoară acţiunile de vânătoare la specia iepure-de-câmp, sub aspectul metodelor şi mijloacelor folosite, al numărului de exemplare recoltate raportat la numărul autorizat, al zonelor în care se desfăşoară vânătoarea etc;

n) interzicerea organizării de acţiuni de vânătoare la specia iepure-de-câmp în zonele de linişte a vânatului din cuprinsul fondurilor cinegetice.

Art. 2. - (1) în completarea măsurilor de protecţie prevăzute la art. 1, pentru refacerea şi protejarea stocului de reproducători în populaţiile indigene de iepure-de-câmp din România, începând cu sezonul de vânătoare 2014-2015, se interzice, pentru următoarele 3 sezoane de vânătoare, capturarea în stare vie a exemplarelor de iepure-de-câmp în scopul scoaterii din ţară a acestora.

(2) Capturarea în stare vie a exemplarelor de iepure-de-câmp este permisă pentru cercetare ştiinţifică, pentru prelevarea de probe biologice în vederea analizelor genetice şi pentru acţiuni de populare/repopulare/împrospătare de sânge în fondurile cinegetice din România, potrivit legii.

Art. 3. - (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale ale acesteia.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor verifica trimestrial şi ori de câte ori este nevoie ca urmare a unor sesizări modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.

(3) Situaţia centralizată cu privire la încălcările prevederilor prezentului ordin, constatate în urma verificărilor prevăzute la alin (2), şi la măsurile luate va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în primele 5 zile lucrătoare din trimestrul următor, pentru verificările din trimestrul anterior. Art. 4. - Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 301.

MINISTERUL ECONOMIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, MEDIUL DE AFACERI ŞI TURISM

 

ORDIN

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,

ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 şi 138 bis din 25 februarie 2014, se modifică după cum urmează:

- La punctul 4, subpunctul 4.7 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Anca-Laura Ionescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 577.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 13 februarie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în data de 14 ianuarie 2014- 16 ianuarie 2014 la Societatea EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 7, bloc 16, sc. 1, et. 9, ap. 53, camera 3, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/15054/2011, cod unic de înregistrare 21474287/29.03.2007 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK - 634/08.06.2010,

a constatat următoarele:

1. La data controlului, societatea nu are conducător executiv/persoană semnificativă aprobat/ă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. În perioada 29 aprilie 2012-17 iulie 2012 societatea nu a deţinut o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare, iar în perioada 26 septembrie 2012-3 decembrie 2012 societatea nu a deţinut o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor valabilă, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000. cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 7, bloc 16, sc. 1, et. 9, ap. 53, camera 3, sectorul 3, J40/15054/2011, cod unic de înregistrare 21474287/29.03.2007 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK - 634/08.06.2010, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 28 martie 2014.

Nr. 83.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii VICTORIA BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin, (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 20 februarie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 18 noiembrie 2013- 19 noiembrie 2013 şi în data de 16.12.2013 la Societatea VICTORIA BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, tronson II, et. 1, camera 5, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/17123/2004, cod unic de înregistrare 16874341/25.10.2004 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-246/15.12.2004,

a constatat următoarele:

Societatea nu are sediu social destinat desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizată, la care să fie prezent în permanenţă un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea VICTORIA BROKER -BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, tronson II, et. 1, camera 5, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/17123/2004, cod unic de înregistrare 16874341/25.10.2004 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-246/15.12.2004, se sancţionează cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la data la care vor fi create condiţiile desfăşurării acţiunii de control conform prevederilor din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii VICTORIA BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea VICTORIA BROKER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 3272000, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 28 martie 2014.

Nr. 85.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului verbal al şedinţei din data de 26 februarie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 22 ianuarie 2014- 23 ianuarie 2014 la Societatea MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Pechea nr. 10-12, ap. 21, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/7251/2003, cod unic de înregistrare 15475407/02.06.2003, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 169/07-07-2003,

a constatat următoarele:

Societatea nu are sediu social destinat desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizată, la care să fie prezent în permanenţă un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k) şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Pechea nr. 10-12, ap. 21, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/7251/2003, cod unic de înregistrare 15475407, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK 169/07-07-2003, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare până la data la care vor fi create condiţiile desfăşurării acţiunii de control.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi se poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 28 martie 2014.

Nr. 86.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SIC ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 26 februarie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 13 ianuarie 2014- 14 ianuarie 2014 la societatea SIC ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Aleea Capidava nr. 54 A, parter, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/2143/2004, cod unic de înregistrare 16140051/16.02.2004 şi înregistrată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-269/16.02.2005,

a constatat următoarele:

Societatea nu are sediu social destinat desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizat, la care să fie prezent în permanenţă un angajat al brokerului, în cadrul programului zilnic de lucru, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin, (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea SIC ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Aleea Capidava nr. 54 A, parter, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/2143/2004, cod unic de înregistrare 16140051/16.02.2004 şi înregistrată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-269/16.02.2005.

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea SIC ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.

(3) Societatea SIC ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte, anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, şi se poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 28 martie 2014.

Nr. 87.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 13 februarie 2014, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat în perioada 10 decembrie 2013- 11 decembrie 2013 la Societatea MARKETING BERATUNG AND INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Mie Măcelaru nr. 30A, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J12/2704/11.08.2006, cod unic de înregistrare 11172818/12.11.1998 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-092/10.04.2003,

a constatat următoarele:

începând cu data de 2 septembrie 2013 şi până la data încheierii procesul ui-verbal de control (11 decembrie 2013), Societatea MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER - S.R.L. nu a avut conducător executiv aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, încălcându-se astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 30A, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J12/2704/11.08.2006, cod unic de înregistrare 11172818/12.11.1998 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-092/10.04.2003, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi se poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 28 martie 2014.

Nr. 89.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2013.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 28 martie 2014.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI

ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

 

1. La capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,1.1. Instituţiile de credit au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, distinct de situaţiile financiare anuale, cu excepţia sucursalelor instituţiilor de credit din alte state membre, care au obligaţia să întocmească şi să depună doar raportări contabile anuale,”

2. La capitolul I punctul 2, subpunctul 2.1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale (cod 40);”.

3. La capitolul II, formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 30 - “Date informative la data de 31 decembrie ....” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“Date informative la data de 31 decembrie......

30

 

 

- lei -

l. Date privind rezultatul înregistrat

Cod poziţie

Număr unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

101

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

102

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

103

 

 


 

Cod poziţie

Total col.2 + 3

din care:

II. Date privind plăţile restante

Pentru activitatea

curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221 + 222 + 227), din care:

201

 

 

 

Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:

202

 

 

 

- peste 30 de zile

203

 

 

 

- peste 90 de zile

204

 

 

 

- peste 1 an

205

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:

206

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

207

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

208

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

209

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

210

 

 

 

- alte datorii sociale

211

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

212

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

213

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

214

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

215

 

 

 

împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care:

216

 

 

 

- restante până fa 30 de zile

217

 

 

 

- restante după 30 de zile

218

 

 

 

- restante după 90 de zile

219

 

 

 

- restante după 1 an

220

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

221

 

 

 

Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care:

222

 

 

 

- restante până la 30 de zile

223

 

 

 

- restante după 30 de zile

224

 

 

 

- restante după 90 de zile

225

 

 

 

- restante după 1 an

226

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite

227

 

 

 

 

III Număr de salariaţi

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

301

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

302

 

 

 

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Cod poziţie

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

401

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

402

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

403

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

404

 


A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

405

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

406

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

407

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

408

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:

409

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

410

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

411

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

412

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

413

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

414

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

415

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

416

 

Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

417

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

418

 

Chirii plătite în cursul exerciţiului financiar pentru terenuri

419

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

420

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

421

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

422

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

423

 

Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:

424

 

- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor

425

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

426

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

427

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

428

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

429

 

- creanţe restante de fa entităţi din sectorul privat

430

 

V. Tichete de masă

Cod poziţie

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

501

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

601

 

- din fonduri publice

602

 

- din fonduri private

603

 


VII. Cheltuieli de inovare****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:

701

 

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

702

 

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

703

 

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

704

 

 

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

801

 

 

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Cod poziţie

Exerciţiul Financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

901

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

902

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

903

 

 

 

X. Capital social vărsat*****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

Sume Col. 1

%1

Col. 2

Sume

Col. 1

%1

Col. 2

Capital social vărsat1, din care:

1000

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (poz. 1011 + poz. 1012), din care:

1010

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală

1011

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locala

1012

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

1013

 

 

 

 

- cu capital integral de stat

1014

 

 

 

 

- cu capital majoritar de stat

1015

 

 

 

 

- cu capital minoritar de stat

1016

 

 

 

 

- deţinut de regii autonome

1017

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital privat

1018

 

 

 

 

- deţinut de persoane fizice

1019

 

 

 

 

- deţinut de alte entităţi

1020

 

 

 

 

 

1 La secţiunea X “Capital social vărsat”, la poz. 1010-1020 în col. 2, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului subscris vărsat înscris la poz. 1000.

 

XI. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul anului de raportare de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome*****)

Cod poziţie

Exerciţiu financiar

Precedent

Încheiat

Total sume, din care:

1021

 

 

- către instituţii publice centrale

1022

 

 

- către instituţii publice locale

1023

 

 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora

1024

 

 


XII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi regiilor autonome*****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

Total sume, din care:

1030

 

 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:

1031

 

 

- către instituţii publice centrale

1032

 

 

- către instituţii publice locale

1033

 

 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora

1034

 

 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţii lor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

1035

 

 

- către instituţii publice centrale

1036

 

 

- către instituţii publice locale

1037

 

 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora

1038

 

 

 

XIII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

1040

 

 

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1041

 

 

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

1042

 

 

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1043

 

 


*) Pentru statutul de “persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 1242° lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială ori de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct ori indirect o participaţie.

******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de “persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003. cu modificările şi completările ulterioare.

 

Administrator,

.................................................

 

Numele şi prenumele

Semnătura

.................................................

Ştampila unităţii

.................................................

Întocmit

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

.................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

.................................................

 

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.”

 

            4. La capitolul II, formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 40 - “Imobilizări corporale şi necorporale: valoarea contabilă la data de 31 decembrie...” se modifică şl se înlocuieşte cu “Situaţia Imobilizărilor necorporale ŞI corporale la data de 31 decembrie...” cu următorul cuprins:

 

“40 Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale la data de 31 decembrie ....

 

Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale

            40A

 

 

- lei -

Elemente de imobilizări*

Cod poziţie

Valori brute

 

Sold iniţial

 

Creşteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care:

dezmembrări şi casări

A

B

1

2

3

4

5

I. Imobilizări necorporale, din care:

100

 

 

 

X

 

Imobilizări necorporale în curs

101

 

 

 

X

 

Fondul comercial

102

 

 

 

X

 

Alte imobilizări necorporale

103

 

 

 

X

 

II. Imobilizări corporale, din care:

104

 

 

 

 

 

Imobilizări corporale în curs

105

 

 

 

 

 

Terenuri şi amenajări de terenuri

106

 

 

 

X

 

Construcţii

107

 

 

 

 

 

Instalaţii tehnice şi mijloace de transport

108

 

 

 

 

 

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

109

 

 

 

 

 

Investiţii imobiliare

110

 

 

 

 

 


* Informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată/valoarea justă a imobilizărilor, după caz.

 

Situaţia amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale

40B

 

 

 

 

- lei -

Elemente de imobilizări

Cod poziţie

Sold iniţial

Amortizare în cursul anului

Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţă

Amortizare la sfârşitul anului

A

B

1

2

3

4

I. Imobilizări necorporale, din care:

200

 

 

 

 

Alte imobilizări necorporale

201

 

 

 

 

II. Imobilizări corporale, din care:

202

 

 

 

 

Terenuri şi amenajări de terenuri

203

 

 

 

 

Construcţii

204

 

 

 

 

Instalaţii tehnice şi mijloace de transport

205

 

 

 

 

Mobilier aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

206

 

 

 

 

Investiţii imobiliare

207

 

 

 

 

 

Situaţia ajustărilor pentru depreciere

40C

 

 

 

 

- lei -

Elemente de imobilizări*

Cod poziţie

Sold iniţial

Ajustări constituite în cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

A

B

1

2

3

4

I. Imobilizări necorporale, din care:

300

 

 

 

 

Imobilizări necorporale în curs

301

 

 

 

 

Fondul comercial

302

 

 

X

 

Alte imobilizări necorporale

303

 

 

 

 

II. Imobilizări corporale, din care:

304

 

 

 

 

Imobilizări corporale în curs

305

 

 

 

 

Terenuri şi amenajări de terenuri

306

 

 

 

 

Construcţii

307

 

 

 

 

Instalaţii tehnice şi mijloace de transport

308

 

 

 

 

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

309

 

 

 

 

Investiţii imobiliare

310

 

 

 

 


* Se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere aferente imobilizărilor.

 

Administrator,

.................................................

 

Numele şi prenumele

Semnătura

.................................................

Ştampila unităţii

.................................................

Întocmit

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

.................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

.................................................

 

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.”

 

            5. La capitolul II, la formularul cod 60 - “Alte informaţii”, după formularul cod 60E - ,,Număr de clienţi” se Introduce un nou formular, formularul cod 60F - “Elemente de capitaluri proprii”, cu următorul cuprins:

 

“Elemente de capitaluri proprii

60F

 

- lei -

 

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social/capitalului de dotare*)

100

 

 

Rezultatul reportat total, din care:

110

 

 

- rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29*)

120

 

 

- rezultat reportat provenit din ajustări cerute de aplicarea IAS 29 ca urmare a aplicării IFRS ca bază a contabilităţii*)

130

 

 

- rezultat reportat provenit din provizioane specifice*)

140

 

 

Rezultatul exerciţiului financiar*)

150

 

 

Repartizarea profitului

160

 

 


*) Sumele negative vor fi precedate de semnul (-).

 

Administrator,

.................................................

 

Numele şi prenumele

Semnătura

.................................................

Ştampila unităţii

.................................................

Întocmit

Numele şi prenumele

Calitatea

Semnătura

.................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

.................................................

 

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.”

6. La capitolul III litera A subpunctul A.3, pentru formularul de raportare contabilă anuală cod 30 - “Date informative”, corelaţia I - “Date privind rezultatul înregistrat” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“I. Date privind rezultatul înregistrat

Coloana 1

101 + 102 + 103 = 1”

 

7. La capitolul III litera A subpunctul A.3, pentru formularul de raportare contabilă anuală cod 30 - “Date informative” se introduce o corelaţie nouă, corelaţia X - “Capital social vărsat”, cu următorul cuprins:

“X - Capital social vărsat

Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2 trebuie respectate următoarele corelaţii:

1000 = 1010 + 1013 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020

1010 = 1011 + 1012”

 

8. La capitolul III litera A, subpunctul A.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“A.4. Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale (cod 40)

I. Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale (cod 40A)

a) Controlul orizontal

Pentru fiecare linie din formularul cod 40A trebuie respectată următoarea corelaţie: col. 5 = col. 1 +col. 2-col. 3

b) Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3, 4 şi 5 trebuie respectate următoarele corelaţii:

100= 101 +102 + 103

104= 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110

II. Situaţia amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale (cod 40B)

a) Controlul orizontal

Pentru fiecare linie din formularul cod 40B trebuie respectată următoarea corelaţie: col. 4 = col. 1 +col. 2-col. 3

b) Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 şi 4 trebuie respectate următoarele corelaţii:

200 = 201

202 = 203 + 204 + 205 + 206 + 207

III. Situaţia ajustărilor pentru depreciere (cod 40C)

a) Controlul orizontal

Pentru fiecare linie din formularul cod 40C trebuie respectată următoarea corelaţie: col. 4 = col. 1 +col. 2-col. 3

b) Controlul vertical

Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2, 3 şi 4 trebuie respectate următoarele corelaţii:

300 = 301 +302 + 303

304 - 305 + 306 + 307 + 308 + 309 + 310”

 

9. La capitolul III litera B, subpunctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2. Corelaţii între formularul cod 40 şi formularul cod 10

 

Formular cod 40

Relaţia

Formular cod 10

40A.100(col.5) - 40B.200(col.4) - 40C.300(col.4)

=

100(col.2)

40A.104(col.5) - 40B.202(col.4) -40C.304(col.4)

=

090(col.2)”

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.