MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 248/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 248         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 aprilie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

231. - Hotărâre privind rechemarea şi numirea unui consul general

 

249. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 3 din Circumscripţia electorală nr. 37 - judeţul Timiş

 

250. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

251. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

160. - Decizie privind eliberarea domnului Victor Socaciu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

161. - Decizie privind numirea domnului Adrian Sanda în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

340/214. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră

 

447. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea şi numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Doamna Lucica Fătu se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Montreal, Canada.

Art. 2. - Doamna Lucica Fătu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii doamnei Lucica Fătu, domnul Victor Socaciu se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Montreal, Canada.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 231.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 3 din Circumscripţia electorală nr. 37 - judeţul Timiş

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se stabileşte ziua de duminică, 25 mai 2014, ca dată a desfăşurării alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 3 din Circumscripţia electorală nr. 37 - judeţul Timiş.

Art. 2. - Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la  alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20-judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 – judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 200/2014, se aplică în mod corespunzător şi alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor organizate în Colegiul uninominal nr. 3 din Circumscripţia electorală nr. 37 - judeţul Timiş.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10 aprilie 2014.

 

PRIM-MIN1STRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 249.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

(2) Sediul Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi este în municipiul Bucureşti, piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1.

(3) Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumit în continuare Departament promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale.

Art. 2. - Departamentul este finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,

Art. 3. - (1) Departamentul exercită următoarele funcţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi:

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

b) de reglementare, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, inclusiv în ceea ce priveşte armonizarea cu reglementările Uniunii Europene în domeniu;

c) de reprezentare a Guvernului României, pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

(2) Departamentul îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi:

a) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

b) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi asigură aplicarea acestora;

c) avizează, prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, proiectele de acte normative, iniţiate de alte autorităţi, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

d) colectează date statistice, elaborează rapoarte, studii, analize şi prognoze privind aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în toate domeniile de activitate;

e) elaborează, fundamentează, propune şi dezvoltă programe şi proiecte, aprobate potrivit legii, în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

f) coordonează implementarea şi, după caz, implementează programele Uniunii Europene privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

g) participă ca membru în structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori a programelor derulate în România de către instituţiile Uniunii Europene, în vederea respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi la alocarea resurselor;

h) reprezintă Guvernul României în organismele europene şi internaţionale din domeniu şi colaborează cu structuri similare din alte ţări;

i) cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de învăţământ şi de cercetare, cu organizaţii neguvernamentale;

j) colaborează cu partenerii sociali, inclusiv cu organizaţiile neguvernamentale implicate în domeniu, la elaborarea şi implementarea politicilor publice, în vederea realizării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

k) sprijină, în condiţiile legii, activităţile de formare a salariaţilor instituţiilor sau organismelor publice ori private în domeniul aplicării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

            l) elaborează, tipăreşte şi difuzează, în ţară şi în străinătate, materiale de informare privind politicile guvernamentale în domeniu, precum şi materiale publicitare ori publicaţii periodice din domeniu;

m) asigură comunicarea informaţiilor din sfera guvernamentală necesare Comisiei Europene în vederea redactării raportului de implementare a directivelor europene în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

n) urmăreşte, împreună cu instituţiile şi autorităţile publice responsabile, aplicarea şi respectarea prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, în domeniul drepturilor omului şi al egalităţii de şanse. Departamentul contribuie la elaborarea rapoartelor periodice de evaluare a progreselor în aplicarea documentelor juridice internaţionale;

o) asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată.

Art. 4. - (1) Departamentul este condus de către un secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

(2) Secretarul de stat este ordonator terţiar de credite.

(3) Secretarul de stat reprezintă Departamentul în raporturile cu ministerele, organele jurisdicţionale, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice sau juridice române şi străine.

(4) în exercitarea atribuţiilor sale, secretarul de stat emite decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

Art. 5. - (1) Secretarul de stat este ajutat în activitatea de conducere de un secretar general.

(2) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării departamentului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile acestuia.

(3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Departamentului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului, precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, la propunerea secretarului de stat al Departamentului.

Art. 7. - (1) Departamentul preia 10 posturi din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 13 posturi vacante din cadrul Inspecţiei Muncii şi 10 posturi vacante din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

(2) Departamentul preia, în condiţiile art. 4 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, personalul încadrat pe cele 10 posturi preluate, potrivit alin. (1), din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(3) Numărul maxim de posturi al Departamentului este de 33, inclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia.

(4) Personalul Departamentului este compus din funcţionari publici şi din personal contractual.

Art. 8. - Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică se aprobă prin decizie a secretarului de stat, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute pentru fiecare categorie de personal, în condiţiile legii,

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Aurelia Cristea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 250.

 

ANEXĂ 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 

Numărul maxim de posturi: 33 (inclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia)

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT PUBLIC INTERN*

 

 

COMPARTIMENT COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA STRATEGII, POLITICI, PROGRAME ŞI MONITORIZARE PENTRU EGALITATE DE ŞANSE**

 

COMPARTITIMENT JURIDIC- CONTENCIOS

 

SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE ŞI ADMINISTRATIV

 


* Se organizează la nivel de compartiment.

** Se organizează pe servicii/birouri/compartimente prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 7 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bragadiru” la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) Se modifică următoarele poziţii din secţiunea I “Bunuri imobile” - a) Drumuri comunale, străzi cu trotuare, după cum urmează:

- la poziţia nr. 16 - Strada Izvor, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 319,52 m, l = 7,91 m,S = 2.529 mp, nr. cadastral 113301, asfalt-pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “6.625.221 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 17 - Strada Ciocârliei, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 676,00 m, l = 8,98 m, S = 6.072 mp, nr. cadastral 113291, asfalt-pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “15.906.818 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 19 - Strada Laurului, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.3”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 410,82 m, l= 12,63 m, S = 5.192 mp, nr. cadastral 113293, pietriş-beton”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “13.601.482 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998. OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 21 - Strada Trandafirilor, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.1”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 265,10 m, l = 4,39 m, S = 1.166 mp, nr. cadastral 113294, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.871.861 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 22 - Strada Dumbravei, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „L = 931,90 m, l = 8,92 m, S = 8.311 mp, nr. cadastral 113303; 113349, dale-pietriş-asfalt, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: ,21.772.327 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 24 - Strada 13 Decembrie, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 1.748,82 m, l = 5,58 m, S = 9.750 mp, nr. cadastral 113270, asfalt-pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “15.655.575 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997;

- la poziţia nr. 25 - Strada Ciorogârlei, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 94,42 m, l = 5,44 m, S = 514 mp, nr. cadastral 113261, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “825.160 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 26 - Strada Florilor, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7,2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 817,81 m, l = 7,56 m, S = 6.187 mp, nr. cadastral 113257; 113255; 113258, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “16.208.084 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 28 - Strada Griviţei, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 1.065,33 m, l = 11,43 m, S = 12.174 mp, nr. cadastral 113298; 113345, beton-pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “31.892.228 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 30 - Strada Narciselor, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L= 173,36 m, l = 4,75 m,S = 825 mp, nr. cadastral 113278, beton”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.161.253 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 32 - Strada Parcului, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 289,00 m, l = 6,82 m, S = 1.973 mp, nr. cadastral 113297, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “5.168.668 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 33 - Aleea Crinului, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 186,00 m, l = 10,68 m, S = 1.987 mp, nr. cadastral 113279, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “5.205.344 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 35 - Strada Bujorului, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 120,12 m, l = 8,51 m, S = 1.023 mp, nr. cadastral 113264, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.679.953 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 37 - Strada Ştefan Luchian, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 173,84 m, l = 7,89 m, S = 1.372 mp, nr. cadastral 113347, beton”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “3.594.228 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 39 - Strada Anemonelor, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 261,41 m, l = 8,11 m, S = 2.120 mp, nr. cadastral 113351, beton-pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “5.553.764 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 41 - Strada Albăstrelelor, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 24,76 m, l = 8,93 m, S = 221 mp, nr. cadastral 113352, beton”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “578.954 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 43 - Strada Crizantemelor, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L= 52,21 m, l = 11,99 m, S = 626 mp, nr. cadastral 113350, beton”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.639.932 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 45 - Aleea Zambilelor, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L= 174,92 m, l = 6,91 m, S = 1.209 mp, nr. cadastral 113332, asfalt, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1991”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “3.167.217 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 46 - Strada Povernei, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L= 1.376,09 m, l = 11,16 m, S = 15.358 mp, nr. cadastral 113300; 113281; 113272, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “40.233.353 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 48 - Strada Lalelelor, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 412,49 m, l = 8,41 m, S = 3.473 mp, nr. cadastral 113260, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “9.098.218 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 50 - Aleea Panselelor, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L= 130,01 m, l = 7,26 m, S = 945 mp, nr. cadastral 113292, asfalt”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1991”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.475.617 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 52 - Aleea Ficusului, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: J_ = 61,52 m, l = 7,80 m, S = 480 mp, nr. cadastral 113225, asfalt”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1991”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1,257.456 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 54 - Strada Ficusului, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 256,40 m, l = 6,36 m, S = 1.631 mp, nr. cadastral 113282, asfalt”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1991”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “4.272.731 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 56 - Strada Orhideelor, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 386,35 m, l = 7,43 m, S = 2.874 mp, nr. cadastral 113265, asfalt”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1991”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “7.529.018 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 57 - Intrarea Povernei, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 570,91 m, l = 4,78 m, S = 2.732 mp, nr. cadastral 113344, pietriş-asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “7.157.020 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 58 - Strada Argeş, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 253,88 m, l = 9,24 m, S = 2.346 mp, nr. cadastral 113222, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “6.145.816 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 60 - Strada Târgului, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 238,30 m, l = 9,28 m, S = 2.191 mp, nr. cadastral 113217, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “5.739.763 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 62 - Strada Vrabiei, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 216,99 m, l = 8,58 m, S = 1.862 mp, nr. cadastral 113269, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “4.877.881 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 64 - Strada Mărăşti, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins; “Strada Mărăşti”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 340,62 m, l = 6,71 m, S = 2.745 mp, nr. cadastral 113224; 1112/2; 772/2, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “7.191.077 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 66 - Strada Garofiţei, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 699,00 m, l = 6,55 m, S = 4.129 mp, nr. cadastral 113348, pietriş-asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins; “10.816.741 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 68 - Intrarea Salcâmilor, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: J_ = 99,68 m, l = 6,28 m, S = 626 mp, nr. cadastral 113295, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.639.932 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 69 - Strada înclinată, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 603,30 m, l = 6,93 m, S = 4.184 mp, nr. cadastral 113331, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “10.960.825 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 70 - Intrarea Zorelelor, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3

“Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 49,86 m, l = 3,59 m, S = 179 mp, nr. cadastral 113228, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “468.926 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 71 - Intrarea Unirii, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 210,96 m, l = 7,72 m, S = 1.629 mp, nr. cadastral 113275, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “4.267.491 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 73 - Intrarea Viorelelor, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 102,63 m, l = 5,86 m, S = 602 mp, nr. cadastral 113268, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.577,059 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public ai oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- ta poziţia nr. 74 - Strada Plopului, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 368,62 m, l = 14,79 m, S = 5.452 mp, nr. cadastral 113355, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “8.752.477 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 75 - Strada Arţarului, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 310,92 m, l = 12,05 m, S = 3.744 mp, nr. cadastral 113284, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “6.010.505 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 76 - Strada Teiului, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L a 315,21 m, l = 11,91 m, S = 3.752 mp, nr. cadastral 113285, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “6.023.348 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 77 - Strada Drumul de Sonde, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L= 1.556,15 m, 1=6,91 m, S = 10.747 mp, nr. cadastral 113283, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “17.252.911 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 78 - Strada Bradului, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 360,23 m, l = 14,38 m, S = 5.178 mp, nr. cadastral 113346, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “8.312.606 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 79 - Intrarea Rozelor, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 104,42 m, l = 9,23 m, S = 964 mp, nr. cadastral 113259, asfalt”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.525.391 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 141 - DE 363, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: “Strada Iederei”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 872,57 m, l = 6,58 m, S = 5.747 mp, nr. cadastral 113328, pietriş-asfalt”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1991”, coloana nr. 5 “valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “15.055.416 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 173 - Strada Păunilor, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 234,88 m, l = 6,78 m, S = 1.644 mp, nr. cadastral 1112/6, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.639.228 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 12/2003”;

- la poziţia nr. 174 - Strada Sălciei, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 908,40 m, l = 6,70 m, S = 6.085 mp, nr. cadastral 113330, asfalt-pietriş”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1991”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “15.940.875 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 176 - Strada Orezăriei, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 325,30 m, l = 10,00 m, S = 3.256 mp, nr. cadastral 113277, pietriş”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1991”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “5.227.085 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 177 - Strada Codrului, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 260,00 m, l = 9,06 m, S = 2.357 mp, nr. cadastral 113777; 113763, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “3.783.857 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 29/2005”;

- la poziţia nr. 178 - Strada Epigonilor, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 226,00 m, l = 9,47 m, S = 2.141 mp, nr. cadastral 1390/1/6/51, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “3.437.097 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 29/2005”;

- la poziţia nr. 179 - Strada Odei, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 212,43 m, 1 = 6,00 m, S = 1.274 mp, nr. cadastral 1390/108, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.045.241 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 29/2005”;

- la poziţia nr. 180 - Strada Dorului, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 203,35 m, l = 8,29 m, S = 1.687 mp, nr. cadastral 1390/107, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.708.259 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 29/2005”;

- la poziţia nr. 181 - Strada Lacului, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 220,51 m, l = 8,10 m, S = 1.790 mp, nr. cadastral 1390/106, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.873.612 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins; “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 29/2005”;

- la poziţia nr. 182 - Strada Sarmis, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 219,05 m, l = 6,00 m, S = 1.313 mp, nr. cadastral 1390/66, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.107.851 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 29/2005”;

- la poziţia nr. 183 - Strada Luceafărului, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 223,93 m, l = 7,73 m, S = 1.810 mp, nr. cadastral 1390/65, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “2.905.720 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 29/2005”;

- la poziţia nr. 184 - Strada Revederii, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 202,60 m, l = 12,93 m,S = 2.450 mp, nr. cadastral 1390/64, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “3.933.157 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 29/2005”;

- la poziţia nr. 185 - Strada Curcubeului, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 1.306,14 m, l = 4,87 m, S = 6.354 mp, nr. cadastral 113296; 1753/13; 1753/12/2, pietriş”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “11.674,251 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 84/2005”;

- la poziţia nr. 186 - Aleea Orhideelor, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins; “L = 65,51 m, l = 6,89 m, S = 452 mp, nr. cadastral 113263, asfalt”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1991”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.184.104 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 187 - Strada Lăcrămioarelor, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 421,50 m, l = 5,97 m, S = 2.517 mp, nr. cadastral 113329, pietriş”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1991”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “4.040.716 Iei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 188 - Strada Busuiocului, coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.3.7.2”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 347,00 m, l = 6,54 m, S = 2.270 mp, nr. cadastral 113290, dale beton”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1991”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “5.946.719 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 189 - Strada Băniei, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 145,00 im, l = 6,05 m, S = 877 mp, nr. cadastral 113220, pietriş”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “2007”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.407.909 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”;

- la poziţia nr. 190 - Intrarea Mărăşti, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “L = 60,48 m, J = 13,49 m, S = 816 mp, nr. cadastral 113227, pietriş”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1991”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins: “1.309.982 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998, OG nr. 43/1997”.

b) La secţiunea I “Bunuri imobile - g-5 - Spaţii verzi, parcări şi terenuri de joacă pentru copii”, următoarea poziţie se modifică după cum urmează:

- la poziţia 37 (teren blocuri D1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7), coloana nr. 1 “Codul de clasificare” va avea următorul cuprins: “1.6.2.”, coloana nr. 2 “Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: “teren adiacent blocurilor: D1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7”, coloana nr. 3 “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: “Suprafaţă = 16.655 mp cuprins între Strada Florilor - Şoseaua Alexandriei, Strada Griviţei - Casa de Cultură Mihai Eminescu”, coloana nr. 4 “Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă” va avea următorul cuprins: “1988”, coloana nr. 5 “Valoarea de inventar (lei)” va avea următorul cuprins: “1.341.227 lei” şi coloana nr. 6 “Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare” va avea următorul cuprins: “Domeniul public ai oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 38/1999, cu modificările şi completările aduse de HCL nr. 25/2002, şi HCL nr. 116/2013, HCL nr. 78/2012, modificată de HCL nr. 19/2013”.

c) La secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 190 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 191 şi 192, potrivit anexei.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 251.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Bragadiru, judeţ Ilfov

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare lungime x lăţime

(ml)

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală act proprietate sau alte acte doveditoare

lungime

lăţime

suprafaţă

nr. cadastral

stare drum

0

1

2

 

 

3

 

 

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

1.3.7.1

Aleea Codrului

93,71

6,89

646

113778

pietriş

2005

1.037.063,00

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 29/2005

192

1.3.7.1

Aleea Epigonilor

65,59

9,00

591

113764

pietriş

2005

948.768,00

Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit HCL nr. 29/2005

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Victor Socaciu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Victor Socaciu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 aprilie 2014.

Nr. 160.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Adrian Sandală în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Sanda se numeşte în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 aprilie 2014.

Nr. 161.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 340 din 27 martie 2014

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 214 din 20 martie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 1.028 din 27 martie 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. P1666 din 7 martie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- art. 868 alin. (1), art. 869 alin. (2), art. 870 şi 871 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor:

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 281 alin. (2) şi art. 869 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă organizarea şi funcţionarea punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune art. 4 alin. (2) lit. a), art. 5 lit. b), art. 6, art. 8 alin. (7), art. 10 alin. (1) şi alin. (4) din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 88 din 4 aprilie 2011, precum şi art. 4 din Directiva de punere în aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoaşterii prescripţiilor medicale emise în alt stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 356 din 22 decembrie 2012.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA

punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate se înfiinţează şi funcţionează punctul naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră, denumit în continuare PNC, ca structură fără personalitate juridică care are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, bloc S19, sectorul 3.

Art. 2. - PNC funcţionează ca structură de specialitate aflată în subordinea preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi este cuprinsă în organigrama Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Art. 3. - PNC are pagină proprie de web-site - www.cnas-pnc.ro - pe care sunt postate:

a) informaţii cu privire la asistenţa medicală transfrontalieră, cum ar fi: tipul de asistenţă medicală ce face obiectul autorizării prealabile şi criteriile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii autorizării prealabile, metodologia de rambursare a preţurilor/tarifelor reprezentând contravaloarea asistenţei medicale transfrontaliere, inclusiv nivelul acestora etc;

b) datele de contact ale PNC din România: numere de telefon, inclusiv gratuite (Tel-Verde), adrese de e-mail;

c) informaţiile de la lit. a) şi b) sunt disponibile în limba română şi engleză şi sunt puse la dispoziţie în formate accesibila persoanelor cu handicap.

Art. 4. - Personalul din cadrul PNC este funcţionar public cu cunoştinţe de nivel ridicat al limbii engleze - scris şi vorbit - şi îi sunt aplicabile dispoziţiile legale referitoare la drepturi şi îndatoriri, incompatibilităţi şi conflicte de interese prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

Art. 5. - Finanţarea PNC se asigură din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

 

CAPITOLUL II

Atribuţiile PNC

 

Art. 6. - PNC are următoarele atribuţii:

a) constituirea şi actualizarea bazei de date privind cadrele medicale cu drept de practică medicală pe teritoriul României pe baza informaţiilor existente în platforma informatică din asigurările de sănătate, precum şi a informaţiilor solicitate de PNC şi puse la dispoziţie gratuit de către Ministerul Sănătăţii în calitate de coordonator al sistemului de informare al pieţei interne (IMI), Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi Ordinul Asistenţilor Medicali, Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor din România, în calitate de autorităţi competente în sensul Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei (“Regulamentul IMI*). În acest sens, PNC, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, va încheia protocoale cu instituţiile/organizaţiile profesionale menţionate anterior;

b) consultarea cu organizaţiile de pacienţi, structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, furnizorii de servicii medicale şi asigurătorii de sănătate;

c) colaborarea cu celelalte PNC şi cu Comisia Europeană, în ceea ce priveşte facilitarea schimbului de informaţii prevăzute la lit. e), g) şi h);

d) furnizarea către pacienţi, la cerere, a datelor de contact ale PNC din alte state membre ale Uniunii Europene;

e) furnizarea către pacienţi a informaţiilor privind furnizorii de servicii medicale, inclusiv a informaţiilor la cerere privind un drept specific al furnizorilor de a presta servicii sau orice restricţii privind desfăşurarea activităţii lor profesionale;

f) furnizarea către pacienţi a informaţiilor puse la dispoziţie de către furnizorii de servicii medicale, privind:

(i) opţiunile de tratament, disponibilitatea, calitatea şi siguranţa asistenţei medicale pe care o furnizează în România;

(ii) facturi clare şi informaţii clare privind preţurile şi/sau tarifele;

(iii) autorizarea sau înregistrarea, asigurarea acestora ori privind alte mijloace de protecţie personală sau colectivă cu privire la răspunderea civilă a cadrelor medicale şi a furnizorului de servicii medicale, în conformitate cu prevederile legale;

g) furnizarea de informaţii pacienţilor, la cerere, potrivit legii, privind:

(i) standardele şi orientările naţionale privind calitatea şi siguranţa prevăzute în normele privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările ulterioare, în ghidurile şi protocoalele clinice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, precum şi potrivit standardelor de acreditare definite de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, precum şi în alte dispoziţii legale în vigoare;

(ii) supravegherea şi evaluarea furnizorilor de servicii medicale;

(iii) furnizorii de servicii medicale care intră sub incidenţa standardelor şi orientărilor prevăzute ta pct. (i);

(iv) accesibilitatea spitalelor pentru persoanele cu handicap;

h) informaţii privind drepturile pacienţilor, proceduri referitoare la plângeri şi mecanisme pentru repararea daunelor, potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi opţiuni juridice şi administrative disponibile pentru soluţionarea litigiilor, inclusiv în cazul unui prejudiciu rezultat în urma asistenţei medicale transfrontaliere;

i) furnizarea către pacienţi şi cadre medicale, la cerere, a informaţiilor privind drepturile cu privire la primirea de asistentă medicală transfrontalieră, îndeosebi în ceea ce priveşte termenii şi condiţiile de rambursare a costurilor şi procedurile de evaluare şi de stabilire a drepturilor respective şi pentru căile de apel şi de despăgubire dacă pacienţii consideră că drepturile lor nu au fost respectate, în conformitate cu prevederile art. 9 din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistentei medicale transfrontaliere. În informaţiile privind asistenţa medicală transfrontalieră se face o distincţie clară între drepturile de care beneficiază pacienţii în temeiul Directivei 2011/24/UE şi drepturile ce decurg din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

j) cooperarea cu PNC din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi cu casele de asigurări de sănătate privind supravegherea şi asistenţa reciprocă pentru clarificarea conţinutului documentelor de plată;

k) cooperarea cu PNC din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la standardele şi orientările privind calitatea şi siguranţa;

            l) furnizarea către pacienţi de informaţii cu privire la elementele pe care trebuie să le conţină o prescripţie medicală prescrisă în România şi care se eliberează într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau prescrisă într-un stat membru al Uniunii Europene şi care se eliberează în România;

m) organizarea activităţii de traducere a documentelor gestionate la nivelul PNC în şi din limbile oficiale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene;

n) colaborarea cu structurile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi cu Ministerul Sănătăţii în elaborarea raportului periodic privind implementarea Directivei 2011/24/UE.

Art. 7. - Atribuţiile comune ale PNC cu celelalte structuri de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt următoarele:

a) asigură elaborarea planurilor anuale de activitate şi a rapoartelor anuale de activitate, în scopul elaborării raportului anual de activitate al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) reactualizează conţinutului fişelor posturilor ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificării organigramei sau redistribuirii unor atribuţii, sarcini, competenţe ori responsabilităţi, conform actelor normative în vigoare;

c) elaborează procedurile operaţionale specifice şi asigură revizuirea acestora periodic sau la nevoie, după caz;

d) asigură organizarea şi monitorizarea activităţii de control intern (autocontrol, control mutual şi control ierarhic);

e) identifică şi centralizează riscurile asociate activităţilor specifice în vederea elaborării şi actualizării registrului de risc al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, conform legii;

f) organizează activitatea de elaborare şi revizuire a graficului de circulaţie a documentelor, conform legii;

g) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii de înregistrare, procesare şi arhivare a documentelor specifice activităţii, conform legii;

h) organizează activitatea de evidenţă a corespondenţei şi de redactare a răspunsurilor, cu respectarea termenelor şi prevederilor legale;

i) organizează activitatea de soluţionare a reclamaţiilor/sesizărilor/contestaţiilor privind activitatea specifică;

j) colaborează atât cu direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cât şi cu structurile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, precum şi cu alte instituţii, în funcţie de specificul activităţii proprii;

k) monitorizează măsurile corespunzătoare luate în cadrul compartimentului pentru protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor;

            l) asigură cunoaşterea şi respectarea de către întregul personal a prevederilor prezentului ordin.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 175/CAB din 31 martie 2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera w) se abrogă.

2. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de C02 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;”.

3. La articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Acordarea primei de casare proprietarului - operator economic, cu sau fără personalitate juridică, se face în baza schemei intitulate «Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional», denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.”

4. La articolul 16 alineatul (2), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“c) introducerea în aplicaţia PSIPAN a atributelor de identificare a proprietarului şi, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare (în cazul proprietarului persoană fizică: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon; în cazul proprietarului persoană juridică: denumire, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon), a datelor de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosinţă: M1- A, M1/N1- ASU, N1- AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, numărul certificatului de înmatriculare, seria cărţii de identitate), precum şi, în cazul proprietarului persoană fizică, a numărului de înregistrare şi datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente, cu menţionarea faptului că autovehiculul uzat se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente şi, după caz, a numărului de înregistrare şi datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa beneficiarul;

e) generarea automată a notei de înscriere în baza datelor enumerate la lit. c) şi d) şi/sau a datelor solicitate conform formularelor prevăzute în anexele nr. 4.1 şi 4.2 şi eliberarea acesteia proprietarului şi, după caz, beneficiarului;”.

5. La articolul 16 alineatul (2), litera f) se abrogă.

6. La articolul 17 alineatul (5), litera b) se modificaşi va avea următorul cuprins:

„b) imediat după efectuarea corecturii, aplicaţia PSIPAN efectuează o nouă verificare a informaţiilor introduse;”.

7. La articolul 17 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) infirmă, din nou, corectitudinea şi realitatea informaţiilor, situaţie care atrage excluderea autovehiculului respectiv din program, fapt ce va fi comunicat proprietarului la data afişării infirmării sau în următoarea zi lucrătoare.”

8. La articolul 17 alineatul (8), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) imediat după efectuarea corecturii, aplicaţia PSIPAN efectuează o nouă verificare a informaţiilor introduse:”.

9. La articolul 17, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(10) în situaţiile prevăzute la alin. (6) lit. b) şi alin. (9) lit. b), producătorul validat restituie proprietarului documentele depuse, nota de înscriere se anulează şi se poate iniţia înscrierea altui autovehicul.”

10. La articolul 17 alineatul (11), litera c) se modificaşi va avea următorul cuprins:

„c) numărul, data, părţile contractului de vânzare-cumpărare, precum şi datele de identificare a autovehiculului nou care face obiectul acestuia (categoria de folosinţă: M1- A, M1/N1- ASU, N1- AU, marca şi modelul, sistemul de propulsie, norma de poluare Euro, cantitatea de emisii de CO2 per kilometru).”

11. La articolul 17, alineatul (12) se modifică şl va avea următorul cuprins:

“(12) În cazul neintroducerii în aplicaţia PSIPAN, în termenul stabilit, a datelor prevăzute la alin. (11), nota de înscriere va fi anulată, iar autovehiculul va fi exclus din program, fapt ce va fi comunicat proprietarului.”

12. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Decontarea primelor de casare se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza cererii de decontare al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 5. Decontarea se efectuează în ordinea depunerii de către producătorii validaţi a cererilor de decontare, în măsura în care acestea sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către Autoritate.”

13. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 22

Casarea autovehiculului uzat

(1) În termenul prevăzut la art. 16 alin. (6), proprietarul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăseşte în lista operatorilor economici autorizaţi, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere.

(2) Certificatul de distrugere a autoturismului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.”

14. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în termenul prevăzut la art. 17 alin. (11), producătorul validat va încheia cu beneficiarul contractul de vânzare-cumpărare a autovehiculului nou.”

15. La articolul 28, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„m) hotărârea consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a subdiviziunilor, după caz, privind participarea la program, în original sau copie legalizată; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare şi cuantumul eco-bonusului solicitat (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou;”.

16. La articolul 34, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“o) certificatul de grefă eliberat de către instanţa competentă, care atestă că organizaţia nu a fost radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la  data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată, dacă este cazul;”.

17. La articolul 34, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:

“ş) actul de înfiinţare, în copie certificată «conform cu originalul» (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, după caz).”

18. În anexa nr. 3, la articolul 1 punctul 1.4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b)..............lei, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou, al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;”.

19. În anexa nr. 4.1, la punctul I, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) actul de identitate al proprietarului/actul de identitate al persoanei împuternicite: tip ........., seria ......... nr. ................., eliberat de către ...................... la data de ........................ în copie;”.

20. În anexa nr. 4.1, la punctul III, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) contractul de vânzare-cumpărare nr. ......../................. încheiat între subscrisa S.C................. - S.R.L./S.A. şi beneficiarul......................................pentru autovehiculul nou: categoria de folosinţă: ..................... marca ...................., modelul ..........., sistemul de propulsie ,............, norma de poluare Euro........................cantitatea de emisii de CO2 per kilometru.........”.

21. Anexa nr. 4.2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

22. În anexa nr. 6, la punctul 4, litera i) se abrogă.

23. În anexa nr. 9.1, la punctul I, punctul 1.2.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.2.8. A depus hotărârea consiliului local/consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/ subdiviziunilor privind participarea la program, în original sau copie legalizată; hotărârea conţine acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare solicitat şi cuantumul eco-bonusului (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou.”

24. În anexa nr. 9.4, la punctul I, punctul 1.2.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.2.9 Certificatul de grefă eliberat de către instanţa competentă, care atestă că organizaţia nu a fost radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată, dacă este cazul.”

25. În anexa nr. 9.4, la punctul I, după punctul 1.2.10 se introduce un nou punct, punctul 1,2.11, cu următorul cuprins:

“1.2.11. Actul de înfiinţare, în copie certificată «conform cu originalul» (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească, după caz).”

26. La anexa nr. 10, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Declaraţie privind situaţia economico-financiară a proprietarului - operator economic fără personalitate juridică, organizaţie neguvernamentală, unitate aparţinând unui cult religios recunoscut în România, unitate sau instituţie de învăţământ privată.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 aprilie 2014.

Nr. 447.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4.2 la ghid)

 

Nr. de înregistrare................/...........

(Se completează la eliberarea Notei de înscriere cu numărul generat de aplicaţia PSIPAN şi data)

 

NOTA DE ÎNSCRIERE

a proprietarului - persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică

 

 

I. Înscriere

S.C. ........................................................- S.R.L/SA, cu sediul social în România, localitatea ............................................., str. ............................................. nr. .......,bl. .......sc. ....... et. .....,ap. ...... Judeţul/sectorul .....................,cod poştal ............... telefon (fix şi mobil) .............................. fax ..............................., e-mail ................................ înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .................................. sub nr. ......./......./................. cod de identificare fiscală ................................................ cont nr. .......... deschis la Trezoreria ...................., prin reprezentant legal*1) ..........................-, având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ............... denumit în continuare program, titular al Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ...../....../.......încheiat cu AFM, confirmă înscrierea în cadrul programului a ................................................................................................................................... (denumirea persoanei juridice sau operatorului economic fără personalitate juridică) înregistrat/înregistrată la ..................... sub nr. ................. cod de identificare fiscală ........................................ cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea ............ str. ......................... nr. .......... bl. ........, sc. ........., et. ....... ap. ........... judeţul/sectorul ...................................... cod poştal ................., telefon (fix şi mobil) ........................... fax ................................. e-mail ............................, reprezentat/reprezentata de către ................................... cod numeric personal ........................................, posesor al actului de identitate tip ............... seria ........ nr. ....................... eliberat de către ........................ la data de ...................... domiciliat/cu reşedinţa în România, localitatea ..........................., str. ............................... nr. ........., bl. ........, sc. ....., et. ......... ap. ..........Judeţul/sectorul ........................, cod poştal ..................telefon (fix şi mobil) ........................... fax ............................., e-mail ................................. în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, denumit în continuare proprietar,

în baza dosarului de participare la program înregistrat sub nr. ....../......şi care cuprinde următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;

b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie/nu este cazul;

c) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată “conform cu originalul”;

d) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată “conform cu originalul”;

e) certificatul de înmatriculare/înregistrare nr. .......................... eliberat de către ......................... la data de ....................... în copie;

f) cartea de identitate a autovehiculului, seria ............ nr. .......... eliberată de către ....................... la data de ...................... dacă aceasta există, în copie;

g) actul doveditor cu titlul .................................. înregistrat sub nr. ........./......................, eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor ......................................., în copie certificată “conform cu originalul”/actul doveditor cu titlul ..........................., înregistrat sub nr. ........./........... eliberat de către structura proprie de specialitate ..................................(în cazul instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranţă naţională al cărei autovehicul uzat este înregistrat în sistem propriu)/nu este cazul;

h) suma aprobată de către Autoritate cu titlu de primă de casare:

...................................................................................................................................

i) numărul de unităţi alocate: ...........................................

Menţionăm că proprietarul a fost aprobat în şedinţa Comitetului de avizare din data de ......................., la poziţia .......................

Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării*2) şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data ..................................................................

 

Declaraţia proprietarului înscris

Subsemnatul/Subsemnata................................................, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, declar că informaţiile înscrise în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.

Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinim pentru a beneficia de facilităţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ...., precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare.

Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu ne-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.

 

Data:..................

 

Semnăturile autorizate ale producătorului validat

...................................................................................................................................

LS.

Proprietar înscris,

...................................................................................................................................

 

 

 

II. VERIFICAREA ÎNSCRIERII

La data de.......................... aplicaţia PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. I şi a generat rezultatul

Observaţii:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

Semnăturile autorizate ale producătorului validat

...................................................................................................................................

LS.

Proprietar înscris,

...................................................................................................................................

 

 

III. COMPLETAREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

S.C.................................................- S.R.L./S.A. confirmă prezentarea proprietarului înscris şi completarea dosarului de participare la data de......................cu următoarele documente obligatorii:

a) certificatul de distrugere nr. ........./...................emis de către..............................în copie certificată “conform cu originalul”;

b) certificatul de radiere nr. ........./.....................emis de către..............................având înscris menţiunea “vehicul dezmembrat”, în original.

Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

Subsemnatul/Subsemnata,......................................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la pct. I, declar că informaţiile înscrise în prezentul punct sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine.

 

Data:..................

 

Semnăturile autorizate ale producătorului validat

...................................................................................................................................

LS.

Proprietar înscris,

...................................................................................................................................

 

 

IV. VERIFICARE COMPLETARE DOSAR DE ÎNSCRIERE

La data de ......................... aplicaţia PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III şi a generat rezultatul

Observaţii:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

Semnăturile autorizate ale producătorului validat

...................................................................................................................................

LS.

Proprietar înscris,

...................................................................................................................................


*1) Poate f completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la nota de înscriere se ataşează documentul de împuternicire.

*2) În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicaţia PSIPAN, Autoritatea verif că informaţiile privind proprietarul înscris şi autovehiculul uzat şi confirmă sau infirmă corectitudinea şi realitatea acestora, cu afişarea datei confirmării ori infirmării, în cazul infirmării se afişează şi motivul care stă la baza acesteia.

           

            Prezenta notă de înscriere a fost realizată în două exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat şi celălalt pentru proprietarul înscris.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.