MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 241/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 241         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 aprilie 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

15. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 

237. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014

 

241. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “LG - 97” din municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

44. - Ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

 

293. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Având în vedere faptul că sectorul transporturilor de bunuri poate influenţa pe orizontală evoluţia preţurilor în întreaga economie naţională, precum şi necesitatea menţinerii competitivităţii la nivel internaţional a transportului de călători,

pentru a preîntâmpina posibilele efecte negative ale creşterii nivelului de accize pentru motorină cu 70 euro/1.000 litri începând cu data de 1 aprilie 2014 pentru sectorul transporturilor de bunuri şi de persoane, se prevede acordarea unui nivel de accize diferenţiat cu 40 euro/1.000 litri faţă de nivelul standard, cu respectarea procedurilor specifice în domeniul ajutorului de stat.

În considerarea faptului că această măsură este compatibilă cu prevederile art. 7 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii,

luând în considerare faptul că această situaţie aduce atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărui reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - După alineatul (5) al articolului 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

“(6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri;

a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

(7) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (6) se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - Măsurile instituite potrivit prevederilor art. I se aplică cu respectarea procedurilor specifice în domeniul ajutorului de stat, pentru motorina achiziţionată după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 martie 2019, cu încadrarea în creditele de angajament şi bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul “Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 14.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 

Statul român consideră instituţiile mass-media de limba română drept interfaţă necesară pentru menţinerea unui contact permanent cu România al cetăţenilor şi etnicilor români aflaţi în afara graniţelor. România susţine mass-media în limba română care promovează păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a populaţiei româneşti. În mediul audiovizual din străinătate trebuie să apară noi actori pentru a crea proiecte şi concepţii care să asigure o piaţă media independentă, variată şi accesibilă. Prezenţa consolidată românească în mass-media din străinătate va genera atitudini şi mentalităţi pozitive în rândul populaţiei, contribuind la dezvoltarea unui dialog eficient, de substanţă, între România şi ţările cu comunităţi româneşti foarte numeroase.

Pentru a permite menţinerea funcţionării posturilor de radio şi televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv de Societatea Română de Televiziune, precum şi pentru a permite înfiinţarea unora noi, este necesară asigurarea de urgenţă a finanţării acestora în conformitate cu legislaţia naţională.

Adoptarea acestor măsuri vine în aplicarea principiilor din Constituţia României care consacră obligaţia statului de a sprijini întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.

Neluarea de urgenţă a măsurilor ar avea ca efect imposibilitatea finanţării instituţiilor mass-media menţionate mai sus, cu consecinţa desfiinţării celor existente ori, după caz, a afectării înfiinţării unora noi, ceea ce ar priva comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării de sursa principală de informare a publicului din străinătate cu privire la actualitatea politică, socioeconomică şi culturală naţională şi internaţională.

Întrucât aceste elemente anterior menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - După alineatul (9) al articolului 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

“(91) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), pentru finanţarea activităţilor specifice de producere şi difuzare a emisiunilor radiofonice şi de televiziune în străinătate, în limba română, precum şi pentru amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie ale posturilor de radio şi televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv de Societatea Română de Televiziune, se pot efectua plăţi în avans de până la 100% din fonduri publice. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se efectuează plăţi în avans, procedurile, precum şi limitele care se folosesc în acest scop.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedinte, Director general al Societăţii

Române de Radiodifuziune,

Ovidiu Miculescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 15.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Curţii Constituţionale pe anul 2014 cu suma de 375 mii lei, la capitolul 51.01, “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute

în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Curţii Constituţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 237.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “LG - 97” din municipiul Bucureşti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 233/1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “LG - 97” din municipiul Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

p. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Ioan Balaure

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 241.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

 

Având în vedere:

- Regulamentul (UE) nr. 42/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului;

- Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 248/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare,

în temeiul:

- prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

- prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare;

- prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată prin Legea nr. 60/2011,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spătării Banilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu data publicării prezentului ordin, orice dispoziţii contrare se abrogă

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

 

Bucureşti, 18 martie 2014.

Nr. 44.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată prin Legea nr. 60/2011, şi reglementează modul de aplicare a restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 267/2012,

Art. 2. - În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni sunt definiţi după cum urmează:

a) restricţii privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare - conform definiţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobata cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) prestator de servicii de plată - conform definiţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare:

c) transfer de fonduri - conform definiţiei prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012;

d) fonduri - conform definiţiei prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012;

e) plătitor - conform definiţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

f) beneficiar - conform definiţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

g) persoană, entitate sau organism iranian - conform definiţiei prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012;

h) notificare prealabilă - procedura prin care Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, este înştiinţat în prealabil, în scris, cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabileşte obligativitatea notificării prealabile;

i) cerere de autorizare - documentul prin care se solicită Oficiului autorizarea prealabilă privind efectuarea unui transfer de fonduri către sau din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabileşte obligativitatea autorizării prealabile;

j) autorizare prealabilă - procedura prin care Oficiul prezintă acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian;

            k) tranzacţii care par să aibă legătură între ele - conform definiţiei prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012;

            l) stat terţ - oricare alt stat care nu intră sub incidenţa prevederilor din Regulamentul nr. 267/2012.

 

CAPITOLUL II

Restricţii privind transferurile de fonduri şi servicii financiare

 

Art. 3. - Autoritatea competentă să primească notificări, să primească şi să soluţioneze cereri de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 30, art. 30a şi art. 30b din Regulamentul nr. 267/2012, este Oficiul.

Art. 4. - Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se face cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de efectuarea transferului.

Art. 5. - (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se întocmeşte în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, fiind completată, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz, sau se efectuează prin mijloace electronice, în forma stabilită de Oficiu, conform anexei nr. 1Aori nr. 1B, după caz.

(2) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să notifice Oficiul, în numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2), acordarea unei împuterniciri de către prestatorul de servicii de plată altei persoane nu îl exonerează pe acesta de îndeplinirea obligaţiilor legale stabilite de reglementările europene şi naţionale.

(4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru notificarea prealabilă a Oficiului în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se depune, în format tipărit, în dublu exemplar, direct la sediul Oficiului.

(2) Instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine pot transmite notificările prealabile în format electronic, prin reţeaua de comunicaţie interbancară, conform protocoalelor încheiate cu Oficiul.

Art. 7. - Oficiul confirmă primirea notificării prealabile astfel:

a) eliberează pe loc emitentului exemplarul al doilea al notificării prealabile cu număr de înregistrare de primire la Oficiu;

b) electronic, pentru situaţia prevăzută la art. 6 alin. (2).

Art. 8. - (1) Cererea de autorizare prealabilă se întocmeşte conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3Aori nr. 3B, după caz.

(2) Condiţiile de nulitate ale autorizării, obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea, exonerările sunt stipulate în anexa nr. 3C, care constituie pagina a două a formularelor prevăzute la alin. (1).

(3) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să adreseze Oficiului, în numele lor, cererea de autorizare prealabilă pentru efectuarea unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian.

(4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare prealabilă în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 9. - (1) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se întocmeşte în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, conform formularului-tip, fiind completată, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz.

(2) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se depune direct la registratura Oficiului, fiind însoţită de documentele necesare în vederea susţinerii acesteia.

(3) în funcţie de tipul şi scopul transferului de fonduri, prestatorul de servicii de plată sau persoana împuternicită de acesta ori plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz, are obligaţia de a analiza şi verifica veridicitatea informaţiilor şi de a depune ta registratura Oficiului, în vederea susţinerii cererii de autorizare prealabilă, următoarele documente, în copie certificată “conform cu originalul”:

a) în cazul transferurilor de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian, cererea de autorizare prealabilă va fi însoţită, după caz, în funcţie de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la plătitor:

(i) documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale la acestea, acte de constituire ale plătitorului, precum şi certificatul de înregistrare a societăţii sau actul de identitate, în căzui persoanelor fizice;

(ii) certificatul constatator, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care să nu fie mai vechi de 3 luni;

(iii) factura furnizorului, declaraţie pe propria răspundere sau alt document care evidenţiază obligaţia de plată;

(iv) contractul sau alt document în baza căruia se efectuează transferul de fonduri;

(v) declaraţia vamală, licenţe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX sau alte autorizaţii necesare, după caz, în funcţie de specificul tranzacţiei;

(vi) date de identificare privind transportatorul şi asigurătorul bunurilor importate;

(vii) cerere de consultanţă, avizată de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX;

(viii) documente avizate de Ministerul Economiei şi/sau Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX pentru produsele din anexele la Regulamentul nr. 267/2012, conform legislaţiei;

b) în cazul transferurilor de fonduri de la o persoană, o entitate sau un organism iranian, cererea de autorizare prealabilă va fi însoţită, după caz, în funcţie de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la beneficiar:

(i) documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale la acestea, acte de constituire ale beneficiarului transferului de fonduri, precum şi certificatul de înregistrare a societăţii sau actul de identitate, în cazul persoanelor fizice;

(ii) certificatul constatator al beneficiarului transferului de fonduri, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care să nu fie mai vechi de 3 luni;

(iii) factura furnizorului, declaraţie pe propria răspundere sau alt document care evidenţiază obligaţia de plată;

(iv) contractul sau alt document în baza căruia se efectuează transferul de fonduri;

(v) declaraţia vamală, licenţe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX sau alte autorizaţii necesare, după caz, în funcţie de specificul tranzacţiei;

(vi) date de identificare privind transportatorul şi asigurătorul bunurilor exportate;

(vii) cerere de consultanţă, avizată de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX;

(viii) documente avizate de Ministerul Economiei şi/sau Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX pentru produsele prevăzute de Regulamentul nr. 267/2012, conform legislaţiei. (4) în situaţia în care documentele prevăzute la alin. (3) sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune însoţite de traducerea autorizată în limba română.

Art. 10. - (1) Oficiul poate solicita, în scris, solicitantului cererii de autorizare prealabilă, la momentul depunerii dosarului de autorizare prealabilă şi/sau în timpul procedurii de autorizare prealabilă, în funcţie de specificul transferului de fonduri, clarificări scrise şi/sau documente pe care le consideră necesare.

(2) Documentele sau clarificările prevăzute la alin. (1) se depun la registratura Oficiului în termen de 5 zile lucrătoare, în condiţiile prevăzute la art. 11.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), solicitantul are obligaţia de a comunica în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă date de contact care să permită o comunicare promptă cu Oficiul.

Art. 11. - (1) Documentele solicitate pentru susţinerea cererii de autorizare prealabilă se depun la registratura Oficiului îndosariate, numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de solicitant.

(2) Oficiul confirmă primirea cererii de autorizare prealabilă şi a dosarului cuprinzând documentele necesare în vederea obţinerii autorizării prealabile, specificând şi numărul de file conţinut de acesta, prin remiterea către emitent a exemplarului al doilea al cererii, cu număr de înregistrare de primire la Oficiu.

(3) Oficiul primeşte cererile de autorizare prealabilă prin registratură, în cadrul programului de lucru, afişat pe site-ul instituţiei.

Art. 12. - (1) Autorizaţia prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se eliberează de Oficiu în termen de maximum 28 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de autorizare prealabilă, în forma prevăzută, după caz, în anexa nr. 5Aori nr. 5B.

(2) Condiţiile de nulitate ale autorizării, obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea, exonerările sunt stipulate în anexa nr. 5C, care constituie pagina a două a formularelor prevăzute la alin. (1).

(3) Autorizaţia prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se consideră acordată în cazul în care Oficiul a primit o cerere pentru autorizarea prealabilă a efectuării transferului de fonduri şi nu a formulat, în termenul prevăzut la alin. (1), obiecţii scrise cu privire la transferul de fonduri respectiv.

Art. 13. - (1) Oficiul confirmă prestatorului de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri, în format electronic, prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare, emiterea autorizaţiei prealabile referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian.

(2) Autorizaţia prealabilă este ridicată direct de la sediul Oficiului de către solicitant, pe suport hârtie, în original.

(3) Prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian ridică autorizaţia prealabilă în original, pe suport hârtie, de la registratura Oficiului.

Art. 14. - (1) Oficiul nu acordă autorizaţia prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian în următoarele cazuri:

a) în condiţiile prevăzute la art. 30b alin. (3) din Regulamentul nr. 267/2012;

b) cererea de autorizare prealabilă şi/sau documentele care susţin cererea nu sunt complete, nu sunt semnate/certificate “conform cu originalul” sau semnatarul nu poate fi identificat;

c) cererea de autorizare prealabilă nu este redactată în limba română şi/sau, după caz, documentele care susţin cererea nu sunt însoţite de traducerea autorizată în limba română;

d) solicitantul autorizării nu depune, în termen de 5 zile, documentele solicitate de Oficiu pentru susţinerea cererii de autorizare;

e) cererea de autorizare prealabilă a făcut obiectul unei autorizări anterioare;

f) în alte cazuri justificate.

(2) în situaţia respingerii unei cereri de autorizare prealabilă, Oficiul formulează obiecţii scrise cu privire la transferul de fonduri, conform formularului de înştiinţare prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 15. - (1) Oficiul transmite obiecţiile scrise referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian prestatorului de servicii de plată care solicită transferul de fonduri sau persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă şi să ridice autorizaţia prealabilă ori plătitorului sau beneficiarului, după caz.

(2) în situaţia în care obiecţiile scrise sunt comunicate persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă, Oficiul transmite, în format electronic, o copie a obiecţiilor scrise şi prestatorului de servicii de plată sau plătitorului ori beneficiarului, după caz, la adresa indicată în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă.

(3) în situaţia respingerii unei cereri de autorizare prealabilă a unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian, Oficiul va înştiinţa Ministerul Afacerilor Externe, în vederea informării autorităţilor competente din statele membre, şi Comisia Europeană, prin Oficiul pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - În cazul transferurilor  de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian pentru care s-a realizat procedura notificării/autorizării prealabile, dar care nu s-au mai realizat, emitenţii notificărilor prealabile/cererilor de autorizare prealabilă au obligaţia să înştiinţeze, de îndată, Oficiul.

Art. 17. - Oficiul poate transmite date şi informaţii referitoare la transferurile de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian supuse procedurii de notificare prealabilă către alte autorităţi/instituţii, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 18. - Cursul valutar luat în considerare la stabilirea valorii transferului de fonduri este cel stabilit de Banca Naţională a României pentru ziua în care Oficiul primeşte notificarea prealabilă sau cererea de autorizare prealabilă, după caz.

Art. 19. - Notificările şi autorizaţiile prealabile referitoare la transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian transmise/emise de alte state membre vor fi comunicate Oficiului de către prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri sau de către plătitor ori beneficiar, după caz.

Art. 20. - (1) Formularele prevăzute în anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B, 5C şi 6 pot fi accesate pe site-ul Oficiului: www.onpcsb.ro

(2) La rubrica “Alte informaţii relevante pentru efectuarea transferului”, în afara informaţiilor considerate relevante de către entitatea raportoare, se va menţiona şi categoria transferului prin completarea articolului, alineatului şi a literei din Regulamentul nr. 267/2013, corespunzătoare tipului de transfer.

Art. 21. - Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B, 5C şi 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1A

la normele metodologice

 

NOTIFICARE PREALABILĂ

privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, o entitate sau un organism iranian

 

Data

 

Nume, adresă, datele de identificare şi de contact ale persoanei care notifică transferul

 

Rolul persoanei care notifică avut în transferul de fonduri

 

Plătitor

(nume, adresă, date de identificare şi de contact)

 

Prestatorul de servicii de plată al plătitorului (nume, adresă, date de identificare şi de contact)

 

Beneficiar

(nume, adresă, date referitoare la cont)

 

Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare şi de contact)

 

Circuitul plăţii

(detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari - nume. adrese, conturi date de identificare şi de contact)

 

Suma transferată

(echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)

 

Scopul transferului

 

Transferul se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par să aibă legătură între ele.

(detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare)

 

Alte autorizaţii/licenţe emise de autorităţi ale statului român sau ale unui alt stat membru UE

 

Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. (o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

Alte informaţii relevante pentru efectuarea transferului

 

Certific pe propria răspundere faptul că datele şi informaţiile înscrise în prezenta notificare sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

 

Data.................................Stampila.........................

 

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate..................................................

 

ANEXA Nr. 1B

la normele metodologice

 

NOTIFICARE PREALABILĂ

privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian

 

Data

 

Nume, adresă, datele de identificare şi de contact ale persoanei care notifică transferul

 

Rolul persoanei care notifică avut în transferul de fonduri

 

Plătitor

(nume, adresă, date referitoare la cont)

 

Prestatorul de servicii de plată al plătitorului

(nume, adresă, date de identificare şi de contact)

 

Beneficiar

(nume, adresă, date de identificare şi de contact)

 

Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului

(nume, adresă, date de identificare şi de contact)

 

Circuitul plăţii

(detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi, date de identificare şi de contact)

 

Suma transferată

(echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)

 

Scopul transferului

 

Transferul se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par să aibă legătură între ele

(detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare)

 

Alte autorizaţii/licenţe emise de autorităţi ale statului român sau ale unui alt stat membru UE

 

Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită ta art. 1 lit. (o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

 

Alte informaţii relevante pentru efectuarea transferului

 

Certific pe propria răspundere faptul că datele şi informaţiile înscrise în prezenta notificare sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

 

Data.................................Ştampila.........................

 

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate..................................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

ÎMPUTERNICIRE

pentru notificarea prealabilă a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 

Prin prezenta ........................................ (prestatorul de servicii de plată), reprezentat legal prin .......................... împuterniceşte pe ....................................... (numele şi prenumele), posesor al CI seria ....  nr. ......., CNP............................./...................................................................................................................,(denumire, sediu, CUI),

reprezentată legal prin ............................................................... (numele şi prenumele), ca, în numele ...............................................................................  (prestatorul de servicii de plată),

să se adreseze Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, în vederea notificării prealabile şi să ridice confirmarea notificării prealabile a Oficiului privind următorul transfer de fonduri către/din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian:

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior.

 


 

Data

..............................................

Semnătura

..............................................

Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată

 

ANEXA Nr. 3A

la normele metodologice

 

CERERE DE AUTORIZARE

privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, entitate sau organism iranian

 

Data

 

Nume, adresă, datele de identificare şi de contact ale persoanei care solicită autorizarea

 

Rolul solicitantului avut în transferul de fonduri

 

Plătitor

(nume, adresă, date de identificare şi de contact)

 

Prestatorul de servicii de plată al plătitorului

(nume, adresă, date de identificare şi de contact)

 

Beneficiar

(nume, adresă, date referitoare la cont)

 

Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare şi de contact)

 

Circuitul plăţii

(detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi date de identificare şi de contact)

 

Suma transferata

(echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)

 

Scopul transferului

 

Transferul se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par să aibă legătură între ele.

(detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare)

 

Alte autorizaţii/licenţe emise de autorităţi ale statului român sau ale unui alt stat membru UE

 

Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. (o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

 

Alte informaţii relevante pentru efectuarea transferului

 

Certific pe propria răspundere faptul că datele şi informaţiile înscrise în prezenta cerere de autorizare sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de condiţiile de nulitate ale autorizării, obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea, exonerări, prevăzute pe pagina a două a prezentei.

Înţeleg că Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor are dreptul de a solicita, în scopul efectuării activităţilor specifice, orice documente doveditoare considerate necesare.

Data.................................

Ştampila.........................

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate.................................................

 

 

ANEXA Nr. 3B

la normele metodologice

 

CERERE DE AUTORIZARE

privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane, entităţi sau organism iranian

 

Data

 

Nume, adresă, datele de identificare şi de contact ale persoanei care solicită autorizarea

 

Rolul solicitantului avut în transferul de fonduri

 

Plătitor

(nume, adresă, date referitoare la cont)

 

Prestatorul de servicii de plată al plătitorului

(nume, adresă, date de identificare şi de contact)

 

Beneficiar

(nume, adresă, date de identificare şi de contact)

 

Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare şi de contact)

 

Circuitul plăţii

(detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi date de identificare şi de contact)

 

Suma transferată

(echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)

 

Scopul transferului

 

Transferul se efectuează printr-o singură tranzacţie sau prin mai multe tranzacţii ce par să aibă legătură între ele.

(detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare)

 

Alte autorizaţii/licenţe emise de autorităţi ale statului român sau ale unui alt stat membru UE

 

Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. (o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010

 

Alte informaţii relevante pentru efectuarea transferului

 

Certific pe propria răspundere faptul ca datele şi informaţiile înscrise în prezenta cerere de autorizare sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

 

De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de condiţiile de nulitate ale autorizării, obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea, exonerări, prevăzute pe pagina a două a prezentei.

Înţeleg că Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor are dreptul de a solicita, în scopul efectuării activităţilor specifice, orice documente doveditoare considerate necesare.

 

Data.................................

Ştampila.........................

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate.................................................

 

 

ANEXA Nr. 3C

la normele metodologice

 

Pagina a două a anexelor nr. 3A şi 3B

 

CONDIŢIILE DE NULITATE ALE AUTORIZĂRII

Obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea

 

EXONERĂRI

 

1. Autorizarea devine nulă în situaţia în care anumite informaţii solicitate nu sunt prezentate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Oficiul), deşi solicitantul are cunoştinţă de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.

2. Autorizarea devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaţii, în mod deliberat sau nedeliberat, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare emisă de Oficiu.

3. Autorizarea se referă numai la elementele şi/sau informaţiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operaţiunilor pe care le derulează, în situaţia în care nu comunică Oficiului toate elementele şi/sau informaţiile aferente transferului.

4. Solicitantul va renunţa la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări, dacă ia cunoştinţă de elemente şi/sau informaţii noi, ulterioare întocmirii acestei autorizaţii, de natură să facă tranzacţia incompatibilă cu reglementările europene sau naţionale din acest domeniu.

5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca această autorizaţie pentru a pune fondurile şi/sau resursele economice la dispoziţia unei persoane şi/sau unei entităţi supuse regimului sancţiunilor internaţionale.

6. Solicitantul declară pe propria răspundere faptul că cererea de autorizare a transferului, inclusiv transferul în sine, nu este contrară dispoziţiilor actelor normative europene şi/sau naţionale în vigoare.

7. În situaţia în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu, precum şi pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene şi naţionale din domeniu,

8. Solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu.

9. Pentru oricare din situaţiile prezentate anterior, Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.

10. Prezenta face parte integrantă din cererea de autorizare.

 

            Am luat cunoştinţă,............................................................................................................

                                                (numele, prenumele şi semnătura solicitantului)

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

ÎMPUTERNICIRE

pentru depunerea cererii de autorizare prealabilă la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 

Prin prezenta ........................................ (prestatorul de servicii de plată), reprezentat legal prin .......................... împuterniceşte pe ....................................... (numele şi prenumele), posesor al CI seria ....  nr. ......., CNP............................./................................................................................................................... (denumire, sediu, CUI),

reprezentată legal prin ............................................................... (numele şi prenumele), ca, în numele ...............................................................................  (prestatorul de servicii de plată),

            să se adreseze Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, pentru depunerea cererii de autorizare şi să ridice confirmarea primirii cererii de autorizare prealabilă a Oficiului privind următorul transfer de fonduri către/din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian:

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior.

 

Data

..............................................

Semnătura

..............................................

Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată

 

ANEXA Nr. 5A

la normele metodologice

 

AUTORIZARE PREALABILĂ

privind transferuri de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian

 

STEMA

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucureşti

Telefon: 315.52.80, fax: 315.52.27

E-mail: onpcsb@onpcsb.ro

Web-site: www.onpcsb.ro

Autorizare prealabilă privind transferul de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian

 

 

 

Nr. ................................

1. Prestatorul de servicii de plată

.............................................................................................................................

 

Adresa/Date de identificare

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Tel./fax ................................................................................................................

 

Tara .....................................................................................................................

2. Plătitor

.............................................................................................................................

 

Adresa/Date de identificare

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Tel./fax ................................................................................................................

 

Tara .....................................................................................................................

3. Beneficiar

.............................................................................................................................

 

Adresa/Date de identificare

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Tel./fax ................................................................................................................

 

Tara .....................................................................................................................

4. Denumirea/Descrierea tranzacţiei în baza căreia se efectuează transferul de fonduri

5. Suma autorizată pentru transfer (se completează în cifre, litere, valută şi echivalent euro)

Această autorizare îşi pierde valabilitatea în condiţiile stipulate în pagina a doua.

Spaţiu rezervat pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Data emiterii.................Stampila......................

 

 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

.............................................................................................

 

ANEXA Nr. 5B

la normele metodologice

 

AUTORIZARE PREALABILĂ

privind transferuri de fonduri din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian

 

STEMA

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucureşti

Telefon: 315.52.80, fax: 315.52.27

E-mail: onpcsb@onpcsb.ro

Web-site: www.onpcsb.ro

Autorizare prealabila privind transferul de fonduri din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian

 

 

 

Nr. ................................

1. Prestatorul de servicii de plată

.............................................................................................................................

 

Adresa/Date de identificare

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Tel./fax ................................................................................................................

 

Tara .....................................................................................................................

2. Plătitor

.............................................................................................................................

 

Adresa/Date de identificare

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Tel./fax ................................................................................................................

 

Tara .....................................................................................................................

3. Beneficiar

.............................................................................................................................

 

Adresa/Date de identificare

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Tel./fax ................................................................................................................

 

Tara .....................................................................................................................

4. Denumirea/Descrierea tranzacţiei în baza căreia se efectuează transferul de fonduri

5. Suma autorizată pentru transfer (se completează în cifre, litere, valută şi echivalent euro)

Această autorizare îşi pierde valabilitatea în condiţiile stipulate în pagina a doua.

Spaţiu rezervat pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Data emiterii.................Stampila......................

 

 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

.............................................................................................

 

ANEXA Nr. 5C

la normele metodologice

 

Pagina a două a anexelor nr. 5Aşi 5B

 

CONDIŢIILE DE NULITATE A AUTORIZĂRII

Obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea

EXONERĂRI

 

1. Autorizarea devine nulă în situaţia în care anumite informaţii solicitate nu sunt prezentate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Oficiul), deşi solicitantul are cunoştinţă de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.

2. Autorizarea devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaţii, în mod deliberat sau nedeliberat, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare emisă de Oficiu.

3. Autorizarea se referă numai la elementele şi/sau informaţiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operaţiunilor pe care le derulează, în situaţia în care nu comunică Oficiului toate elementele şt/sau informaţiile aferente transferului.

4. Solicitantul va renunţa la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări, dacă ia cunoştinţă de elemente şi/sau informaţii noi, ulterioare întocmirii acestei autorizaţii, de natură să facă tranzacţia incompatibilă cu reglementările europene sau naţionale din acest domeniu.

5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca această autorizaţie pentru a pune fondurile şi/sau resursele economice la dispoziţia unei persoane şi/sau unei entităţi supuse regimului sancţiunilor internaţionale.

6. În situaţia în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu, precum şi pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene şi naţionale din domeniu.

7. Pentru oricare din situaţiile prezentate anterior, Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.

8. Prezenta face parte integrantă din autorizarea prealabilă.

 

            Am luat cunoştinţă,............................................................................................................

                                                (numele, prenumele şi semnătura solicitantului)

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

ÎNŞTIINŢARE

privind respingerea cererii de autorizare pentru transferuri de fonduri către/din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian

 

STEMA

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucureşti

Telefon: 315.52.80, fax: 315.52.27

E-mail: onpcsb@onpcsb.ro

Web-site: www.onpcsb.ro

Respingerea cererii de autorizare privind transferuri de fonduri către/din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism

iranian

 

 

Nr. ................................

1. Prestatorul de servicii de plată

.............................................................................................................................

 

Adresa/Date de identificare

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Tel./fax ................................................................................................................

 

Tara .....................................................................................................................

2. Plătitor

.............................................................................................................................

 

Adresa/Date de identificare

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Tel./fax ................................................................................................................

 

Tara .....................................................................................................................

3. Beneficiar

.............................................................................................................................

 

Adresa/Date de identificare

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Tel./fax ................................................................................................................

 

Tara .....................................................................................................................

4. Denumirea/Descrierea tranzacţiei în baza căreia se efectuează transferul de fonduri

5. Suma autorizată pentru transfer (se completează în cifre, litere, valută şi echivalent euro)

6. Motivele de respingere a cererii de autorizare

 

 

 

Data emiterii.................Stampila......................

 

 

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

.............................................................................................

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE. PĂDURI SI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.309 din 28 martie 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, luând în considerare prevederile:

- art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca - Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;

- art. 7 lit. A. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările ulterioare,

în baza Adresei Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultura Galaţi nr. 870 din 28 martie 2014 şi a Adresei nr. 870 din 28 martie 2014 a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 17 februarie 2014, se completează după cum urmează:

- La articolul 5 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) Prin excepţie de la art. 4, pe braţul Borcea km 19-33 se admit pescuitul scrumbiei cu setei de scrumbie, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 6 litera c), precum şi pescuitul speciilor de ciprinide, percide şi siluride în perioada 1 octombrie-29 noiembrie inclusiv.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 1 aprilie 2014.

Nr. 293.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.