MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 601/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 601         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 septembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

258. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 

778. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

639. - Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

 

Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.

(3) La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor rara stăpân se înfiinţează Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale.

(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către unităţile administrativ-teritoriale.”

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresia «câine fără stăpân» are următoarea semnificaţie: orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.”

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta din fonduri proprii în funcţie de necesităţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân.

(2) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a încadra în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân cel puţin un tehnician veterinar pentru evidenţă şi supraveghere.

(3) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura prin servicii specializate asistenţa medicală veterinară, efectuarea unor acţiuni sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară, precum şi identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.

(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(5) Programul de lucru în relaţiile cu publicul al adăposturilor pentru câinii fără stăpân va fi zilnic, de luni până vinari, în intervalul orar 10,00-18,00.”

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) în adăposturile ce aparţin asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pot fi cazaţi câini fără stăpân care vor fi supuşi acţiunilor sanitar-veterinare conform legislaţiei în vigoare şi vor fi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurată, prin contract, asistenţă medicală veterinară.

(3) Formularele-tip de revendicare şi adopţie care sunt completate la nivelul adăposturilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor se transmit medicului veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, deţinător al contractului de prestări-servicii, în termen de 48 de ore de la data revendicării/adopţiei, în vederea înregistrării acestora în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.”

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Câinii fără stăpân vor fi cazaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. Populaţia trebuie informată despre existenţa adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea de adopţie sau revendicare, prin afişare la sediul adăpostului şi al serviciului specializat.

(2) Condiţiile minime pentru funcţionarea adăposturilor pentru câini sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi controlul bolilor câinilor în adăposturi se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Serviciile speciale pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia ca, de îndată ce a fost identificat proprietarul, acesta să fie notificat, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) sau, după caz, până la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b).

(5) Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de întreţinere a câinelui în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local.”

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată.

(2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a câinilor prevăzuţi la alin. (1).

(3) Eutanasia este singura procedură admisă de suprimare a vieţii animalelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.”

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Eutanasierea câinilor se efectuează numai de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.

(2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin alte metode decât eutanasierea.”

8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), câinii capturaţi şi înregistraţi în evidenţele adăposturilor pot fi revendicaţi sau adoptaţi după cum urmează:

a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidenţele adăposturilor, câinii pot fi revendicaţi de către proprietari;

b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) şi până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi de către persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii;

c) revendicarea şi adopţia sunt gratuite.

(2) Câinii nerevendicaţi sau neadoptaţi vor fi eutanasiaţi, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.

(3) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(4) Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi.

(5) Cheltuielile necesare aducerii la îndeplinire a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetul local şi/sau din alte surse.”

9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) încredinţarea câinilor spre revendicare şi adopţie se face numai după ce aceştia au fost consultaţi de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi şi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Câinii revendicaţi sau adoptaţi vor fi sterilizaţi, excepţie făcând câinii cu regim special, astfel cum sunt definiţi în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Revendicarea şi adopţia câinilor de către solicitanţi se fac pe baza unei declaraţii-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5.

(3) Adopţia câinilor din adăposturi se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii;

a) prezentarea de către adoptator a dovezii spaţiului din care să rezulte condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor;

b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinilor;

c) prezentarea de către adoptator a acordului asociaţiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;

d) înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

(4) Proprietarii sau deţinătorii de câini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligaţia identificării acestora prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.”

10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Cadavrele câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte produse.”

11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Adăposturile publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi adăposturile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor ţin registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, în care se menţionează următoarele: data capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi, returnaţi şi eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, numărul fişei de adopţie, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societăţile care vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrunentat manoperele respective.”

12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare/adopţie se realizează cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare referitoare la protecţia animalelor, iar la acestea vor participa şi reprezentanţi ai asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor.

(2) Reprezentaţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor vor participa la acţiunile prevăzute la alin. (1), atât în cadrul adăposturilor publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, cât şi în cadrul adăposturilor private care sunt în parteneriat cu consiliile locale.”

13. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local, precum şi adăposturile aparţinând organizaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor au obligaţia de a comunica lunar direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti numărul de câini înregistraţi şi numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Toate datele sunt centralizate la nivel naţional de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.”

14. După articolul 13 se introduc 6 noi articole, articolele 131-136, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - Persoanele juridice de drept public sau de drept privat care cresc sau adăpostesc provizoriu câini sunt direct răspunzătoare, prin reprezentantul lor legal, de respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 132. - Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparţinând rasei comune, metişii acestora, excepţie făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţei de urgentă.

Art. 133. - (1) Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau de drept privat, adăposturile publice şi ale asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care dau spre revendicare şi adopţie câini au obligaţia să îi înregistreze în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

(2) Unităţile medical-veterinare înregistrate, care efectuează acţiunea de microcipare a câinilor, au obligaţia de a comunica Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân, în termen de 5 zile de la data implantului, numărul de microcip.

(3) Numărul microcipului este trecut de către medicii veterinari, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate al câinelui şi în paşaportul câinelui, după caz, ambele documente având serii şi numere unice, conform normelor stabilite de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(4) Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân este gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.

(5) Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie şi se suportă de către aparţinător.

Art. 134. - Acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân şi a celor ce urmează să fie daţi spre adopţie se efectuează numai după identificarea acestora.

Art. 135. - În adăposturile serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân, după examinarea acestora de către medicul veterinar, vor fi recuperate exemplarele clinic sănătoase, neagresive, cu boţi uşor tratabile, fără diferenţe de sex, vârstă, talie, precum şi exemplarele cu regim special,

Art. 136. - Proprietarii şi deţinătorii de câini au obligaţia de a menţine igiena în spaţiile publice. În spaţiile adiacente acestora, în holurile şi căile de acces ale spaţiilor locative.”

15. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) şi art. 133, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute ta art. 1, 3, art. 4 alin. (1)-(3). art. 6 alin. (1), art. 7 aţin. (5), art. 8 alin. (1) şi (4), art. 131,132,134,135şi 136, precum şi a condiţiilor prevăzute în declaraţia-angajament, cu excepţia abandonului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), precum si la art. 10, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

d) împiedicarea participării reprezentanţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor la acţiunile prevăzute la art. 11, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Constituie infracţiuni următoarele fapte şi se pedepsesc după cum urmează:

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2), precum şi cruzimile faţă de animale, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea câinilor;

b) nerespectarea dispoziţiilor art. 9, cu închisoare de la un an la 3 ani;

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 13, cu închisoare de la 2 la 5 ani.”

16. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

17. La anexa nr. 1 litera A, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din materiale care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate.”

18. La anexa nr. 1 litera A, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor.”

19. La anexa nr. 2 litera A, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare.”

20. La anexa nr. 3, punctele 1, 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. Vor fi eutanasiaţi câinii prevăzuţi la art. 5 şi 7 din ordonanţa de urgenţă.

2. Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii.

3. Eutanasierea câinilor se realizează conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari.”

21. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 4

 

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE

 

CONSILIUL LOCAL.....................

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân

Adresa:

Telefon:

 

 

DECLARAŢIE- ANGAJAMENT

nr. ....../.........

 

Subsemnatul/Subsemnata ....................................... domiciliat/domiciliată în .............................., str. ....................... nr. ...... bl. .... et. .... ap. ..... sc. .... judeţul/sectorul .......................... telefon ................... posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ................. eliberat/eliberată de .......... la data de .............. mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare .................. sau microcipat cu numărul ................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii:

1. să respect normele de îngrijire şi hrăni re a câinelui;

2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;

4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;

6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.

Declar totodată că deţin un număr de.........câini/nu deţin niciun câine.

 

Data ...................

 

Semnătura revendicatorului/adoptatorului,

........................................................................

Semnătura reprezentantului Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,

........................................................................”

 

22. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 5

 

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE

Antetul Adresa:

Telefonul:

DECLARAŢIE- ANGAJAMENT

nr. ....../.........

 

Subscrisa, ........................................, cu sediul în ............................., str. ............................ nr. ......, sectorul/judeţul ....................  telefon .................... înregistrată la .................... sub nr. .................... reprezentată de ................................ în calitate de ...................... legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. .................... eliberat/eliberată de ............... la data de ...............se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare ................ sau microcipat cu numărul ............., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:

1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;

2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al înstrăinării acestuia;

4. să nu abandonez câinele, să îi controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;

5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele adoptat;

6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.

Declar totodată că deţin un număr de........câini/nu deţin niciun câine.

 

Data ...................

 

Semnătura revendicatorului/adoptatorului,

........................................................................

Semnătura reprezentantului Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,

........................................................................”

 

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. III. - (1) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, la propunerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va emite norme privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va emite normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 26 septembrie 2013.

Nr. 258.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 778.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12 şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 30 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, precum şi ale art. 62 alin. (1) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din data de 4 iulie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Tariful este stabilit în euro şi se achită în lei la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent. Individualizarea obligaţiei de plată pentru o unitate de măsură se realizează prin rotunjirea la întreg a sumei rezultate din înmulţirea cursului de schimb valutar cu tariful în euro stabilit pentru frecvenţa de emisie, canalul, blocul de frecvenţe, alocarea de multiplex, banda de frecvenţe, staţia de radiocomunicaţii. sistemul de comunicaţii prin sateliţi, după caz.”

2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Pentru anul, respectiv trimestrul emiterii documentului de alocare/asignare, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, respectiv al trimestrului, luna emiterii documentului de alocare/asignare fiind inclusă în acest număr.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul tarifului datorat în baza documentelor de alocare/asignare cu valabilitate prelungita, pentru prima lună calendaristică a perioadei de valabilitate extinse.

(3) Pentru anul, respectiv trimestrul expirării termenului de valabilitate a licenţei, valoarea tarifului datorat în baza documentelor de alocare/asignare este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv al trimestrului şi până la data expirării licenţei, luna expirării nefiind inclusă în acest număr, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4).

(4) în cazul licenţei care expiră în ultima zi a ultimei luni calendaristice de valabilitate a licenţei, tariful se datorează inclusiv pentru ultima lună din perioada de valabilitate pentru care au fost acordate drepturile de utilizare.”

3. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă în termenul prevăzut de lege, titularul nu achită în totalitate tariful, ANCOM dispune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, suspendarea sau revocarea licenţei, după caz.”

4. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. -(1)în situaţia în care se solicită cesiunea licenţei, cuantumul tarifului datorat de către titularul cedent este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv al trimestrului în care are loc cesiunea şi până în luna emiterii licenţei modificate în favoarea cesionarului, aceasta din urmă nefiind inclusă în acest număr.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), cuantumul tarifului datorat de către noul titular al licenţei este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, respectiv al trimestrului în care are loc cesiunea, luna emiterii licenţei modificate în favoarea cesionarului fiind inclusă în acest număr.”

5. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

,,(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul licenţelor ce nu respectă condiţia prevăzută la art. 9 alin. (4), dacă renunţarea titularului la documentele de alocare/asignare ori retragerea drepturilor de utilizare din alte motive decât cel menţionat anterior are loc în cursul ultimei luni calendaristice de valabilitate a licenţei, luna încetării valabilităţii drepturilor nu este luată în considerare la calculul tarifului.”

6. La articolul 18, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Tariful prevăzut la cap. I pct. 3 din anexă se datorează pentru fiecare canal simplex de 12,5 kHz asignat prin documentul de asignare. Tariful se multiplică cu 2 pentru fiecare canal simplex de 25 kHz.”

7. La articolul 18 alineatul (10), litera a) se abrogă.

8. La articolul 18, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Tariful prevăzut la cap. I pct. 4 din anexă se datorează pentru fiecare canal semiduplex sau duplex de 12,5 kHz asignat prin documentul de asignare. Tariful se multiplică cu 2 pentru fiecare canal semiduplex sau duplex de 25 kHz.”

9. La articolul 18 alineatul (12), litera a) se abrogă.

10. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) tariful se aplică fiecărei staţii de radioreleu a legăturii punct-la-punct bilaterale sau unilaterale (inclusiv staţiilor de tip repetor pasiv din componenţa liniilor de radiorelee), pentru fiecare frecvenţă de emisie, ţinându-se cont de lărgimea de bandă asignată, cu excepţia staţiilor de radioreleu din componenţa liniilor de radiorelee transfrontaliere, care sunt amplasate pe teritoriul altor ţări;”.

11. La articolul 19 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) tariful se aplică pentru fiecare canal duplex asignat prin documentul de asignare;”.

12. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Tariful prevăzut la cap. IV pct. 3 şi la cap. V pct. 3 din anexă se aplică pentru fiecare frecvenţă asignată prin documentul de asignare.”

13. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Tariful prevăzut la cap. IX pct. 2 din anexă se aplică fiecărui echipament de radioreleu transportabil sau portabil, pentru fiecare frecvenţă de emisie asignată acestuia şi pentru fiecare zi calendaristică pe parcursul căreia au loc transmisiile ocazionale de tip ENG-OB (electronic news gathering and outside broadcasting) prin intermediul respectivului echipament.”

14. În anexă, la capitolul II „Serviciul fix”, titlul punctului 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.4. Tarif pentru staţii de radioreleu cu frecvenţe de emisie cuprinse între 1 GHz şi 57 GHz:”.

15. În anexă, la capitolul II, după punctul 1.4 se introduce un nou punct, punctul 1.4.1, cu următorul cuprins:

 

„1.4.1.

Tarif pentru staţii de radioreleu cu frecvenţe de emisie mai mari de 57 GHz:

Nr. crt.

Bandă frecvenţe

Lărgime de bandă asignată

≤ 50MHz

≤ 100 MHz

≤ 150 MHz

≤ 200 MHz

250 MHz

> 250 MHz

1.

57 GHz < f

24

36

72

108

144

180”

 

16. În anexă, la capitolul II, punctul 3.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„3.4.

Tarif pentru reţea publică punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA/NWA) în banda 3.400-3.600 MHz:

 

3.4.1

Tarif pentru un canal duplex de 7 MHz alocat la nivel naţional

100.000 euro/canal

3.4.2.

Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov

5.000 euro/canal

3.4.3.

Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul judeţelor Arad, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, laşi, Prahova şi Timiş

750 euro/canal/judeţ

3.4.4.

Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul judeţelor Alba, Argeş, Bacău. Bistriţa-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea şi Vrancea

500 euro/canal/judeţ

3.4.5.

Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul judeţelor Botoşani, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Sălaj, Teleorman, Tulcea şi Vaslui

250 euro/canal/judeţ”

 

17. În anexă, la capitolul II, punctul 3.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„3.6.

Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivel naţional pentru reţea publică punct-multipunct cu acces pe suport radio în banda 3600-3800 MHz

400.000 euro/canal”

 

18. În anexă, la capitolul IX „Transmisii ocazionale în diferite servicii de radiocomunicaţii”, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„1.

Serviciile fix şi mobil prin satelit (transmisii ocazionale de tip SNG)

 

1.1.

Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic de 7 zile calendaristice consecutive (o săptămână):

 

1.1.1.

Tarif pentru prima zi de transmisie

450 euro/zi

1.1.2.

Tarif pentru a II-a până la a VI-a zi de transmisie, zilele respective fiind incluse în cadrul aceleiaşi săptămâni necalendaristice care debutează cu prima zi de transmisie

320 euro/zi

1.2.

Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic de 30 zile calendaristice consecutive (o lună):

 

1.2.1.

Tarif pentru prima săptămână de transmisie

2.080 euro/săptămână

1.2.2.

Tarif pentru a II-a şi a III-a săptămână de transmisie, săptămânile respective fiind incluse în cadrul aceleiaşi luni necalendaristice care debutează cu prima săptămână de transmisie

1.240 euro/săptămână

1.3.

Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval de 30 zile calendaristice consecutive (o lună)

3.760 euro/lună

1.4.

Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval de 90 zile calendaristice consecutive (3 luni)

8.800 euro/3 luni”

 

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul 1 octombrie 2013, cu excepţia prevederilor art. I pct. 2, 4 şi 5, Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucureşti, 23 septembrie 2013.

Nr. 639.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 158/1999*)

privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

 


*) Republicată în temeiul art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 702 din 12 octombrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 30 octombrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 18 aprilie 2013. dându-se textului o nouă numerotare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militară a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999 şi a mai fost modificată şi completată prin:

- Ordonanţa Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 31 ianuarie 2000, respinsă prin Legea nr. 594/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 24 decembrie 2003;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 25 aprilie 2000, respinsă prin Legea nr. 599/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003;

- Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 698 din 6 octombrie 2003;

- Legea nr. 595/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.239 din 22 decembrie 2004;

- Legea nr. 7/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, im porturi lor şi altor operaţi uni cu produse militare, publicată îh Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2010.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Se supun regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă următoarele operaţiuni cu produse militare:

a) exportul, importul şi transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României;

b) intermedierea;

c) tranzitul prin România;

d) transbordările efectuate pe teritoriul României.

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă operaţiunile prevăzute la alin. (1) efectuate în legătură cu participarea:

a) forţelor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională la misiuni, operaţii, exerciţii, activităţi de instruire şi ceremoniale, în afara teritoriului României;

b) forţelor armate străine sau structuri de aplicare a legii din străinătate care au aprobarea autorităţilor române pentru intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul pe teritoriul României.

(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică tranzitului şi transbordării atunci când acestea sunt aferente unui transfer de produse militare între două state membre ale Uniunii Europene.

(4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică controlului operaţiunilor prevăzute la alin. (1) cu arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţiile destinate uzului civil, efectuate de către persoanele prevăzute la art. 3.

Art. 2. - Se supun controlului, de asemenea, destinaţia şi utilizarea finală a produselor militare care fac obiectul operaţiunilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor persoanelor care efectuează operaţiunile prevăzute la art. 1.

(2) Prin persoană se înţelege orice persoană fizică sau juridică rezidentă în România, inclusiv autorităţile publice.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor fizice române aflate în afara teritoriului naţional, în conformitate cu dreptul internaţional.

Art. 4. - Operaţiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licenţă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) produse militare - armamente, muniţii, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene si maritime si alte produse, echipamente şi sisteme proiectate şi realizate pentru scopuri militare, componente, părţi şi accesorii ale acestora, precum software şi tehnologia aferentă pentru realizarea acestora;

b) export - ieşirea unui produs militar de pe teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică, din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport şi asistenţă tehnică;

c) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă;

d) transfer - orice expediere ori mutare a unui produs militar către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

e) tranzit-transportul produselor militare prin România care au ca provenienţă alte state şi sunt destinate altor state;

f) transbordare - operaţiunea de schimbare a mijlocului de transport în timpul unei operaţiuni de tranzitare ori pe parcursul unei operaţiuni de intrare sau ieşire în ori din teritoriul României;

g) asistenţă tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreţinerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecţionare, transmisia de informaţii sau calificări operaţionale ori servicii de consultanţă pentru produse militare. Asistenţa tehnică include şi formele de asistenţă transmise oral;

h) operaţiuni de comerţ exterior - operaţiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b);

i) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon către o destinaţie din afara României; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situaţia în care un document sau părţi pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obţină acelaşi rezultat;

j) intermediere - activităţile desfăşurate de o persoană privind:

(i) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun exportul, importul ori transferul de produse militare dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă;

(ii) cumpărarea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă;

(iii) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare;

k) exportator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane:

(i) pe seama căreia este făcută declaraţia de export şi care este fie proprietarul mărfurilor care se exportă, fie o persoană învestită cu drept de înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este acceptată declaraţia; (ii) care, atunci când dreptul de proprietate sau de înstrăinare asupra unor mărfuri aparţine unei persoane stabilite în afara Uniunii Europene în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, este partea contractantă stabilită în Uniunea Europeană;

l) importator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane în numele căreia produsele militare sunt puse în liberă circulaţie, sunt supuse unei activităţi de perfecţionare activă, sunt transformate sub control vamal ori sunt admise temporar;

m) furnizor - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru transfer;

n) destinatar - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru primirea unui transfer;

o) înregistrare - operaţiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfăşurarea de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare;

p) certificare - operaţiune prin care se stabileşte credibilitatea unei întreprinderi destinatare;

r) licenţă de transfer - autorizaţie eliberată unui furnizor, respectiv destinatar, pentru a transfera produse militare, după caz, către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

s) licenţă de export - autorizaţie eliberată unui exportator pentru a furniza produse militare către o persoană juridică sau fizică dintr-o ţară terţă;

ş) licenţă de import - autorizaţie eliberată unui importator pentru a primi produse militare de la persoană juridică sau fizică dintr-o ţară terţă;

t) licenţă de intermediere - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de intermediere cu produse militare;

ţ) licenţă de tranzit - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de tranzit cu produse militare;

u) licenţă de transbordare - autorizaţie eliberată unei persoane pentru desfăşurarea unei operaţiuni de transbordare.

Art. 6. - Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - (1) Exportul, reexportul, transferul, intermedierea, asistenţa tehnică de produse militare care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor importurilor şi altor operaţiuni prevăzută Sa art. 6 se supun procedurii de licenţiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile în care exportatorul, furnizorul sau intermediarul este informat de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, denumit în continuare MAE prin ANCEX, că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la:

a) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea ori utilizarea de produse militare; sau

b) dezvoltarea, producerea, întreţinerea, stocarea ori utilizarea de mijloace capabile să transporte şi să ducă la ţintă arme de distrugere în masă.

(2) Dacă exportatorul, furnizorul sau intermediarul are cunoştinţă că unele produse care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunităţii de a supune licenţierii exportul, reexportul ori transferul respectiv.

(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se comunică persoanelor interesate.

Art. 8. - Regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se realizează cu respectarea:

a) orientărilor fundamenta le ale politicii externe a României;

b) intereselor de securitate naţională şi economice ale României;

c) principiilor şi criteriilor prevăzute în Poziţia comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie şi echipament militar;

d) obligaţiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerţul cu arme instituite printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie comună sau acţiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa ori instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;

e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme şi a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare;

f) convenţiilor, tratatelor, acordurilor internaţionale, mecanismelor de neproliferare la care România este parte şi a altor angajamente internaţionale asumate de România ca stat participant la regimurile internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor;

g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în acest domeniu.

Art. 9. - MAE prin ANCEX este autoritatea naţională în domeniul operaţiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi asigură aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

 

CAPITOLUL II

Regimul de înregistrare, certificare şi licenţiere

 

Art. 10. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 pot solicita efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare numai după primirea confirmării de înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii.

(2) Soluţionarea cererilor de înregistrare cuprinse la alin. (1) ale persoanelor prevăzute la art. 3 este condiţionată de obţinerea avizului Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 11. - Persoanele prevăzute la art. 3, care au şi calitatea de destinatar, pot beneficia de licenţele generale de transfer de produse militare, emise de autorităţi din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX.

Art. 12. - Pentru fiecare operaţiune prevăzută la art. 1 alin. (1) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite MAE prin ANCEX eliberarea de licenţe, potrivit prevederilor art. 13.

Art. 13. - (1) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:

a) licenţă individuală - se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operaţiuni cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la un singur importator, destinatar, exportator sau furnizor;

b) licenţă globală - se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe

produse militare, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori sau furnizori;

c) licenţă generală - se adoptă prin ordin al ministrului afacerilor externe care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, putând fi utilizată de persoanele înregistrate şi, după caz, certificate de MAE prin ANCEX, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţe, pentru efectuarea de operaţiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulţi importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.

(2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţă de transfer, dacă destinatarii sau furnizorii sunt state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe bază de licenţe de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din state nemembre ale Uniunii Europene.

(3) Pentru operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, după caz, licenţe individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare.

(4) Operaţiunile de transfer, export, reexport, import, intermediere cu produse militare supuse unui regim de raportare internaţionala se efectuează numai pe baza unei licenţe individuale

Art. 14. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să solicite în nume propriu MAE prin ANCEX înregistrarea sau, după caz, certificarea, precum şi licenţă de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare. Licenţa generală de transfer autorizează furnizorii români să efectueze transferuri cu produse militare, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în licenţa de transfer.

(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea înregistrării, certificării sau emiterii licenţelor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare.

(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să declare la MAE prin ANCEX destinatarul sau utilizatorul final al produselor militare, precum şi destinaţia şi utilizarea finală ale acestora.

(4) Cererile de înregistrare şi cererile de certificare se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.

(5) Cererile de licenţă de export, import, transfer şi de intermediere se soluţionează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.

(6) Cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.

(7) Cererile de înregistrare, certificare sau de licenţă, împreună cu datele şi informaţiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operaţiunile cu produse militare, vor fi făcute de către conducătorii persoanelor juridice ori de către persoanele fizice interesate, după caz.

(8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor şi a informaţiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare, certificare sau de licenţă revine solicitanţilor menţionaţi la alin. (7).

Art. 16. - Persoanele înregistrate, certificate, după caz, precum şi titularii licenţelor au obligaţia să declare MAE prin ANCEX orice modificări sau diferenţe constatate faţă de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licenţe, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare respective. În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, de certificare ori licenţa, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor modificări sau diferenţe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de licenţă, după caz.

Art. 16. - (1) Valabilitatea înregistrării este de maximum 3 ani de la data emiterii.

(2) Valabilitatea certificării este de maximum 5 ani de la data emiterii.

(3) Valabilitatea licenţelor individuale este de maximum un an de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită pentru maximum un an.

(4) Valabilitatea licenţelor globale este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită pentru maximum 2 ani.

(5) Valabilitatea licenţelor generale de transfer se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Valabilitatea licenţelor generale de export sau de import este de maximum 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită, după caz, pentru maximum 2 ani.

(7) Valabilitatea licenţelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii.

(8) Documentul de confirmare a înregistrării, a certificării, precum şi licenţele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate direct sau indirect.

Art. 17. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la unităţile vamale abilitate, specificate în documentele eliberate de MAE prin ANCEX.

(2) Tranzitul şi transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin unităţile vamale prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Regimul de control în relaţiile cu partenerii externi

 

Art. 18. - (1) în cazul exporturilor sau transferuri or de produse militare, solicitantul de licenţă este obligat să prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internaţional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, sau declaraţia destinatarului final, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale, declarate, şi, după caz, să nu reexporte. respectiv să nu retransfere produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a MAE prin ANCEX. Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licenţă de export sau transfer.

(2) Solicitantul de licenţă de export, transfer sau intermediere are obligaţia să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de export, transfer ori de intermediere respectivă.

(3) în cazul exporturilor sau intermedierilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state care asigură anonimatul acţionariatului, operaţiunea de export ori intermediere se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.

(4) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licenţă de export, transfer sau intermediere trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori destinatară, sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie.

(5) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (4).

Art. 19. - (1) în cazul importurilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenţă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat internaţional de import ori certificarea unui document echivalent.

(2) Solicitantul de licenţă de import sau de transfer are obligaţia de a informa MAE prin ANCEX despre declaraţiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finală pe care Ie-a transmis anterior partenerului extern.

(3) Solicitantul de licenţă de import sau de transfer are obligaţia să notifice MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care are cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de import ori de transfer respectivă.

(4) în cazul importurilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state care asigură anonimatul acţionariatului, operaţiunea de import se poate efectua numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.

(5) După efectuarea importului sau a transferului, dar nu mai târziu de două luni de la acest moment, posesorul de licenţă, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite MAE prin ANCEX eliberarea certificatului de control al livrării ori a unui document echivalent.

(6) în cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Autoritatea Naţională a Vămilor va elibera o asemenea confirmare.

Art. 20. - (1) în cazul intermedierii definite la art. 5 lit. j) pct. (i) şi (ii), solicitantul de licenţă trebuie să prezinte documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale, declarate, şi să nu reexporte ori să retransfere produsele militare decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităţilor din ţara exportatorului sau a furnizorului, după caz.

(2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original sau în copie certificată, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licenţă de intermediere.

(3) După examinarea şi acceptarea de către MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu, în original, din partea utilizatorului final se returnează solicitantului de licenţă pentru a fi transmis către autorităţile de licenţiere din ţara exportatorului sau a furnizorului, după caz.

Art. 21. - (1) După efectuarea exportului sau transferului, după caz, aferent intermedierii prevăzute la art. 20 alin. (1), dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, intermediarul trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competenta din ţara importatoare ori destinatară, după caz, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie.

(2) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă MAE prin ANCEX, în original, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) După examinarea şi acceptarea de către MAE prin ANCEX, certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se returnează intermediarului pentru a fi transmis autorităţilor de licenţiere din ţara exportatorului ori a furnizorului, după caz.

Art. 22. - (1) în cazul intermedierilor definite la art. 5 lit. j) pct. (iii), persoanele înregistrate trebuie să notifice în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activităţilor care sunt avute în vedere şi asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze operaţiuni care presupun scoaterea din sau Introducerea pe teritoriul României de produse militare.

(2) Intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atestă relaţiile sale comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alţi intermediari, inclusiv operaţiunile şi activităţile pertinente derulate după emiterea licenţei corespunzătoare activităţilor de intermediere, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la derularea acestora.

Art. 23. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3, care desfăşoară operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, au obligaţia să furnizeze datele deţinute, prin raportări periodice, cu privire la activitatea desfăşurată, în conformitate cu solicitările MAE prin ANCEX.

(2) Modalitatea de raportare periodică, termenele de raportare, precum şi formatul raportării se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) MAE prin ANCEX solicită persoanelor juridice sau fizice, în procesul de examinare a cererilor de înregistrare, certificare ori licenţiere, să raporteze modul în care s-au derulat operaţiunile de comerţ exterior anterioare, în situaţia în care;

a) operaţiunea de comerţ exterior nu a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2);

b) operaţiunea de comerţ exterior a făcut obiectul unei raportări periodice prevăzute la alin. (2), dar în procesul de examinare sau evaluare sunt necesare detalii suplimentare privind destinatarul final, utilizatorul final, destinaţia şi utilizarea finală a produselor militare.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea şi funcţionarea sistemului de control

 

Art. 24. - (1) în aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, MAE prin ANCEX coordonează activitatea sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, în calitate de autoritate naţională.

(2) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, MAE prin ANCEX are următoarele atribuţii principale:

a) iniţiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii şi comune cu alte autorităţi abilitate în domeniu, potrivit legii, şi colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) înregistrează şi, după caz, certifică persoanele prevăzute la art. 3 să efectueze operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1);

c) auditează modul de implementare a programului intern de asigurare a conformităţii la persoanele înregistrate şi, după caz, certificate, care vor beneficia de licenţe generale de transfer;

d) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea ori final zarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, având ca obiect produse militare, precum şi respectarea destinaţiei şi utilizării finale ale acestora;

e) verifică conformitatea şi exactitatea declaraţiilor persoanelor care desfăşoară operaţiunile prevăzute la art. 1;

f) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul internaţional de import sau documentele echivalente emise ori certificate de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari. În vederea eliberării licenţelor de export, de transfer ori a licenţelor de intermediere cu produse militare;

g) evaluează şi acceptă, după caz, certificatul de control al livrării emis ori certificat de autorităţile competente din ţările partenerilor importatori sau destinatari ori documentele echivalente;

h) eliberează certificatul internaţional de import sau alt document echivalent, precum şi certificatul de control al livrării pentru importurile ori transferurile de produse militare;

i) examinează şi aprobă, cu avizul conform al Consiliului Interministerial, cererile de licenţă privind exportul, importul, transferul şi intermedierea de produse militare;

j) eliberează licenţele de export, import, transfer şi intermediere cu produse militare;

k) examinează, aprobă şi eliberează cererile de licenţă de tranzit şi de transbordară de produse militare pe teritoriul României;

l) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, oprirea sau interzicerea derulării operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori de transbordare de produse militare, precum şi sancţionarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;

m) aplică regimul de sancţiuni prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă prin corpul de control constituit prin decizie a directorului general;

n) informează periodic Guvernul şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării asupra operaţiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă;

o) redactează şi publică rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, în condiţiile legii;

p) organizează, cu sprijinul ministerelor şi instituţiilor implicate, programe de informare a operatorilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele şi procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;

q) acordă, la cerere, gratuit, consultanţă de specialitate operatorilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă;

r) verifică modul de îndeplinire a obligaţiilor şi angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;

s) reprezintă România în cadrul activităţilor desfăşurate de organizaţiile şi organismele internaţionale cu responsabilităţi în domeniul controlului exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;

ş) este punct naţional de contact desemnat pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părţi în domeniile ce fac obiectul Protocolului împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adoptat la New York la 31 mai 2001, adiţional la Convenţie Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York la 15 noiembrie 2000;

t) este punct naţional de contact pentru asigurarea legăturii cu celelalte state părţi privind Instrumentul internaţional care permite statelor să identifice şi să urmărească, rapid şi sigur, armele de calibru mic şi armamentele uşoare, adoptat la New York la 5 decembrie 2005, în cadrul Programului de acţiune al ONU de prevenire, combatere şi eradicare a comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armamente uşoare, în toate aspectele sale, adoptat la 20 iulie 2001;

ţ) cooperează cu autorităţile similare din alte state, în scopul:

(i) informării reciproce şi consultării în cazul cererilor de înregistrare, certificare sau de licenţă de produse militare, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;

(ii) actualizării şi aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listei de produse militare;

(iii) sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sancţionării acestora de către organele competente din fiecare ţară;

u) iniţiază actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, în conformitate cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale asumate de România;

v) iniţiază, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice române, acţiuni de promovare a intereselor României în relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare;

w) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

Art. 25. - (1) MAE prin ANCEX îşi exercită atribuţiile de control prin echipe de control, formate din specialişti proprii şi din alţi experţi, în calitate de colaboratori externi.

(2) Cheltuielile de expertiză tehnică a produselor efectuată în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu în vederea clasificării ori nu ca produs militar supus regimului de control prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă de către persoana în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de clasificare.

(3) MAE prin ANCEX, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor sale legale, are acces, în condiţiile legii, la documentele, datele şi informaţiile necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora.

(4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea motivată a MAE prin ANCEX, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al echipei de control în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1, precum şi a celor privind destinaţia şi utilizarea finală ale produselor militare.

(5) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a păstra timp de 15 ani documentele privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse controlului.

(6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor militare, care iau cunoştinţă de informaţii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor şi să le facă cunoscute numai autorităţilor îndreptăţite, în condiţiile legii.

(7) în cazul în care au fost exportate, importate, transferate sau intermediate produse militare care fac obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a păstra cel puţin 20 de ani documentele privind operaţiunile efectuate. În cazul operatorilor economici care manufacturează produse militare care fac obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, termenul de păstrare a documentelor este de cel puţin 30 de ani.

Art. 26. - (1) în cadrul sistemului naţional de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanţi, cel puţin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi ai Autorităţii Naţionale a Vămilor.

(2) Preşedinţia Consiliului interministerial este asigurată de directorul general al MAE prin ANCEX.

(3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurată de MAE prin ANCEX.

(4) Consiliul interministerial avizează conform cererile de licenţă pentru;

a) exportul, importul şi transferul de produse militare;

b) intermedierea de produse militare.

(5) Organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 27. - Cererile de înregistrare, certificare şi de licenţă se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general al MAE prin ANCEX.

Art. 28. - Rezolvarea cererilor de înregistrare, certificare şi de licenţă este condiţionata şi de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autorităţile publice abilitate.

Art. 29. - (1) MAE prin ANCEX refuză eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, dacă eliberarea acesteia ar fi în contradicţie cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale ale României de aplicare a embargourilor privind comerţul cu arme impuse de Organizaţia Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

(2) MAE prin ANCEX poate refuza eliberarea unei licenţe pentru operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), cu avizul conform al Consiliului interministerial, daca statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind comerţul cu arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de România ori alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.

Art. 30. - (1) în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, MAE prin ANCEX este beneficiar autorizat şi valorificator de informaţii specifice, inclusiv pentru cele deţinute de organele de stat abilitate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi informative.

(2) MAE prin ANCEX are acces, în condiţiile legii, la toate informaţiile care privesc operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi la informaţiile necesare evaluării oricăror forme de activităţi cu asemenea produse.

(3) Instituţiile şi autorităţile publice care în exercitarea competenţelor legale obţin date şi informaţii referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă au obligaţia, în condiţiile legii, să le comunice de îndată către MAE prin ANCEX.

(4) La solicitarea MAE prin ANCEX, Ministerul Afacerilor Interne sau alte instituţii abilitate efectuează verificări specifice şi îl informează în vederea luării măsurilor legale.

(5) Autoritatea Naţională a Vămilor va pune la dispoziţia MAE prin ANCEX, la solicitarea acesteia, toate datele necesare referitoare la exportul, importul şi alte operaţiuni cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1).

 

CAPITOLUL V

Sancţiuni

 

Art. 31. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la operaţiunile cu produse militare, precum şi a celor privind sinceritatea declaraţiilor, care constituie infracţiuni potrivit legii, se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.

Art. 32. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală sau civilă, în condiţiile legii.

Art. 33. - Nerespectarea destinaţiei sau a utilizării finale a produselor militare, înscrise în documente în baza declaraţiei prevăzute la art. 14 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 leii

Art. 34. - Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 15, art. 18 alin. (4) şi (5), art. 21 alin. (1) şi (2), art. 22 şi art. 25 alin. (4). (5) şi (6) constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.

Art. 35. - (1) încălcarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi ale art. 25 alin. (7) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) în cazul repetării faptei prevăzute la alin. (1) de cel puţin o dată în intervalul unui an de la săvârşirea primei contravenţii, sancţiunea este amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Art. 36. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 33,34 şi 35 se fac de către membrii corpului de control al MAE prin ANCEX, împuterniciţi ca agenţi constatatori prin mandat de control emis de directorul general al MAE prin ANCEX.

(2) MAE prin ANCEX sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt considerata, potrivit legii, infracţiuni.

Art. 37. - Sancţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică şi persoanelor juridice.

Art. 38. - Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptei.

Art. 39. - Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 40. - Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să producă consecinţe grave regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi îndeplinirii obligaţiilor şi angajamentelor internaţionale asumate de România în acest domeniu, MAE prin ANCEX suspendă sau retrage documentele de înregistrare ori certificare, precum şi licenţele pe care Ie-a eliberat, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 41. - MAE prin ANCEX face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel naţional, care desfăşoară activităţi ce au legătură cu regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

Art. 42. - Formularele-tip de înregistrare, certificare, licenţă şi alte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 43. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 16 august 1994 şi aprobată prin Legea nr. 93/1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II, III şi IV, precum şi menţiunea privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012, care nu sunt încorporate în prezenta formă republicată şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:

Art. II. - (1) Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 35-37, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Art. IV. - Autorizaţiile, licenţele şi permisele emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului înscris pe acestea.

*

Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor şi condiţiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 146/1 din 10 iunie 2009.”

 

ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 82/2001*

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Art. 1. - (1) Unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora şi neintegrate în învăţământul de stat, primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.

(2) Unităţile şi contribuţiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Art. 2. - (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

a) de la bugetele locale:

- 17.500 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară prevăzute la art. 1. Contribuţia lunară este la nivelul salariului minim brut pe economie şi poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creşterea preţurilor de consum;**

- sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate;

b) de la bugetul de stat:

- 300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la art. 1. Contribuţia lunară este la nivelul salariului minim brut pe economie şi poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creşterea preţurilor de consum;

- 30 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuţia lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate***;

- sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate.

(2) Numărul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere şi alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).

(4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autorităţile administraţiei publice locale, ţinându-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, şi se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte.

(5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Secretariatul de Stat pentru Culte.

(6) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.

Art. 3- - (1) Se alocă de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, fonduri pentru restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice, şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor deţinute ori pe care le administrează, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, pentru achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţii unităţilor de cult şi de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea, precum şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase din România.

(2) Lucrările de conservare şi restaurare a lăcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice, se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea.

Art. 4. - Respectarea destinaţiei fondurilor alocate este supusă controlului organelor abilitate prin lege.

Art. 5. - Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Culturii.

Art. 6. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2002.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, cu modificările ulterioare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 244/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 1 iunie 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare, cu excepţia prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 19 august 1994, aprobată prin Legea nr. 130/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 21 decembrie 1994, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, aprobată prin Legea nr. 25/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 7 martie 2001.


* Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 128/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001 şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 25 martie 2002.

** În conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, Anexa II. Familia ocupaţională de funcţii bugetare .învăţământ”, Capitolul III. Culte, art. 9 alin. (1) lit. a), de la bugetele locale se plătesc 18.951 de contribuţii reprezentând sprijin financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult care aparţin cultelor religioase recunoscute din România.

*** În conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, Anexa II. Familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ”, Capitolul III. Culte, art. 9 alin. (1) lit. b), numărul contribuţiilor a fost majorat la 40.