MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 599/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 599         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 25 septembrie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.079. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora

 

2.187. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

638. - Decizie privind unele măsuri referitoare la gestionarea benzii de frecvenţe radio 3400-3800 MHz

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora

 

Având în vedere prevederile ari. 1905 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS şi al Direcţiei contabilitate şi patrimoniu nr. E.N. 9.056 din 2013,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Utilizarea modelului contractului prevăzut la alin. (1) este obligatorie pentru obiectivele/categoriile de investiţii prevăzute la art. 190$ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Părţile contractante pot prevedea pe lângă clauzele obligatorii prevăzute în anexă şi clauze suplimentare, negociate conform şi în limita prevederilor legale în vigoare, inclusiv anexe suplimentare la contract pentru nominalizarea fiecărui/fiecărei obiectiv/categorii de investiţii, când sunt mai multe de acelaşi fel.

Art. 2. - (1) Contractul pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora se încheie între direcţia de sănătate publică şi consiliul local/consiliul judeţean, după caz, pe baza următoarelor documente:

a) aprobarea Ministerului Sănătăţii privind fondurile alocate, categoria cheltuielilor de natura investiţiilor, sursa de finanţare, unitatea sanitară;

b) nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului/categoriei de investiţii;

c) aprobarea, potrivit legii,de către autoritatea administraţiei publice locale a obiectivului/categoriei de investiţii;

d) cofinanţarea autorităţii administraţiei publice locale, după caz.

(2) Toate documentele autorităţilor administraţiei publice locale care stau la baza încheierii contractului sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentanţilor legali ai acestora, pe fiecare pagină.

Art. 3. - Reprezentanţii legali ai autorităţilor administraţiei publice locale răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate prin certificarea prin semnătură a documentelor justificative care stau la baza asigurării sumelor prevăzute în contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică.

Art. 4. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice locale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 16 septembrie 2013.

Nr. 1.079.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT

pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora

Nr. ......................./.........................

 

I. Părţile contractante

1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .................../Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul .................................... str. ............................ nr. ........judeţul/sectorul ....................., telefon/fax............................. reprezentată prin director executiv ..............................................................,

şi

2. Autoritatea administraţiei publice locale: Consiliul Local/Consiliul Judeţean.................................., cu sediul în ........................... str. ............................ nr. ....... telefon ...................... fax ........................., reprezentată prin ............................, codul fiscal ......................şi contul nr. ........................, deschis la Trezoreria Statului.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul acestui contract îl reprezintă asigurarea fondurilor alocate prin transfer, destinate cheltuielilor publice de natura investiţiilor, pentru finanţarea obiectivului/categoriei de investiţii

.....................................................................................................................................................................................................

III. Durata contractului

Art. 2. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii acestuia de către ambele părţi până la data de 31 decembrie.......

IV. Valoarea contractului

Art. 3. - Valoarea prezentului contract este de.......................... lei, reprezentând valoarea fondurilor ce se alocă prin transfer, destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru finanţarea obiectivului/categoriei de investiţii............................................şi va fi utilizată cu această destinaţie.

V. Asigurarea fondurilor necesare pentru obiectivul/categoria de investiţii

Art. 4. - Asigurarea sumelor este necesară pentru obiectivul/categoria de investiţii......................., în limita sumelor prevăzute în prezentul contract cu această destinaţie.

Art. 5. - Autoritatea administraţiei publice locale prezintă în primele 15 zile lucrătoare din luna curentă pentru luna următoare cererea de fonduri conform anexei nr. 1, întocmită pe baza documentelor justificative care însoţesc cererea, după cum urmează:

a) copii de pe contractele de achiziţii publice încheiate de beneficiar pentru realizarea obiectivului/categoriei de investiţii prevăzut/prevăzute la art. 1;

b) copii de pe situaţiile de lucrări certificate de dirigintele de şantier şi prin semnătura beneficiarului, după caz;

c) copii ale facturilor reprezentând contravaloarea lucrărilor sau bunurilor pentru care se solicită fonduri;

d) procese-verbale de recepţie pentru lucrări sau bunuri pentru care se solicită fonduri, după caz;

e) decontul pentru luna precedentă, conform anexei nr. 2, însoţit de copia extrasului de cont pentru justificarea fondurilor alocate anterior.

VI. Obligaţiile părţilor

Art. 6. - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului............................/Municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:

a) să asigure fondurile necesare obiectivului/categoriei de investiţii din prezentul contract, în limita valorii contractului;

b) să analizeze cererea de fonduri, având în vedere:

b1) existenţa documentelor justificative ce însoţesc cererea de fonduri;

b2) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;

b3) disponibilul din cont rămas neutilizat;

b4) valoarea contractului;

c) să organizeze evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie;

d) să urmărească încadrarea în sumele contractate;

e) să verifice respectarea destinaţiilor fondurilor.

Art. 7. - Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la art. 6 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.

Art. 8. - Autorităţile administraţiei publice locale (consiliul local/consiliul judeţean) au următoarele obligaţii:

a) să utilizeze fondurile numai în scopul realizării obiectivului/categoriei de investiţii care face obiectul prezentului contract;

b) să reflecte corect şi la zi şi să păstreze în evidenţele lor contabile toate operaţiunile economico-financiare;

c) să îşi asume integral răspunderea pentru utilizarea fondurilor şi eventualele prejudicii cauzate terţilor din culpa lor;

d) să solicite fondurile în baza documentelor justificative potrivit prevederilor art. 5;

e) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date referitoare la obiectul prezentului contract;

f) să raporteze corect şi la timp datele către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti.

VII. Răspunderea contractuală

Art. 9. - Neprezentarea documentelor prevăzute la art. 5 atrage neasigurarea fondurilor necesare.

Art. 10. - (1)în cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către autoritatea administraţiei publice locale, de natură a prejudicia grav derularea prezentului contract, poate solicita încetarea acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor.

VIII. Soluţionarea litigiilor

Art. 11. - Litigiile apărute pe perioada derulării prezentului contract se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.

IX. Clauze speciale

Art. 12. - Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părţilor prin act adiţional.

Art. 13. - În cazul în care fondurile prevăzute la art. 3 nu sunt angajate de către beneficiarul acestora până la 30 septembrie, fondurile vor fi retrase, contractul fiind reziliat de drept.

Art. 14. - În cazul în care fondurile prevăzute la art. 3 nu sunt angajate în totalitate de către beneficiarul acestora până la 30 septembrie, fondurile neangajate vor fi retrase, rezultând diminuarea valorii contractului, prin act adiţional.

Art. 15. - Dacă o clauză a prezentului contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă obiectului prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale.

X. Forţa majoră

Art. 16. - Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.

Art. 17. - Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Art. 18. - Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.

Art. 19. - În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea acestuia.

XI. Dispoziţii finale

Art. 20. - Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.

Art. 21. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.

Art. 22. - Rezilierea prezentului contract înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părţilor.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi,.................în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, şi se completează conform normelor legale în vigoare.

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului......................../ Municipiului Bucureşti

 

Director executiv,

.................................................................................

 

Director adjunct executiv economic,

.................................................................................

 

Avizat

Biroul/Compartimentul juridic

.................................................................................

Autoritatea administraţiei publice locale: Consiliul Local/Consiliul Judeţean

.................................................................................

 

Reprezentat legal,

.................................................................................

 

 

ANEXA Nr. 1

la contract

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Consiliul Local/Consiliul Judeţean...........

Nr. ............din.........................

 

Către

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului........../Municipiului Bucureşti

 

CERERE

pentru asigurarea fondurilor necesare derulării obiectivului/categoriei de investiţii luna..................2013

 

- model –

 

Nr. crt.

Obiectivul/Categoria de investiţii

Fonduri necesare

1.

Obiective de investiţii, din care:

 

 

Obiectiv de investiţii în continuare.......................

 

 

Obiectiv de investiţii nou....................

 

2.

Aparatură medicală, din care:

 

 

1 ............

 

 

2..............

 

 

3..............

 

3.

Reparaţii capitale, din care:

 

 

1............

 

 

2..............

 

 

3..............

 

4.

Obiective de modernizare, transformare şi extindere a construcţiilor existente, precum şi expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor

 

 

1 ............

 

 

2..............

 

 

3..............

 

 

NOTA:

Cererea va fi însoţită de documentele justificative prevăzute la art. 5 din contract, pentru fiecare sumă solicitată aferentă obiectivului/categoriei de investiţii.

 

Reprezentant legal,

.................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la contract

 

AUTORITATEAADMIN1STRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Consiliul Local/Consiliul Judeţean...........

Nr. ............din.........................

 

Către

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului........../Municipiului Bucureşti

 

DECONT

privind utilizarea sumelor alocate de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti în luna.................2013 pentru derularea obiectivului/categoriei de investiţii

 

- model -

 

Obiectivul/Categoria de investiţii.......................

1. Sold iniţial:.......................lei

2. Suma asigurată de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti în luna precedentă:.......................lei

3. Sumele plătite în luna.........2013:.......................lei

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

 

Reprezentant legal,

.................................................................................

 

NOTA:

Decontul lunar se întocmeşte în două exemplare, pentru fiecare obiectiv/categorie de investiţii, dintre care un exemplar se depune la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică

 

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, şi prevederile art. 1 alin.(1)lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009 şi Avizul Academiei Române nr. 3.190/CJ din 20 septembrie 2013,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează:

a) recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică, aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) recoltarea sau capturarea în scopul relocării, deţinerea, transportul, schimburile în scopul repopulării sau reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, în oricare din stadiile ciclului lor biologic, precum şi comerţul cu produse obţinute din exemplare de urs recoltate conform prezentului ordin.

Art. 2. - Se aprobă numărul maxim de intervenţie în cazul speciilor de urs, lup şi pisică sălbatică, pentru care se aplică prevederile art. 1 după cum urmează:

a) urs (Ursus arctos) - 436 de exemplare;

b) lup (Caniş lupus) - 495 de exemplare;

c) pisică sălbatică (Felis silvestris) - 420 de exemplare. Art. 3. - (1) Un număr de 406 de exemplare de urs, 485 de exemplare de lup şi 410 exemplare de pisică sălbatică se repartizează pe judeţe şi gestionari de fonduri cinegetice, pe baza studiilor de specialitate realizate, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a), conform anexei nr. 1.

(2) Un număr de 30 de exemplare de urs, 10 de exemplare de lup şi 10 exemplare de pisică sălbatică rămâne la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. b).

Art. 4. - (1) Se stabilesc perioadele de derogare şi metodele pentru recoltare, după cum urmează:

a) pentru speciile lup şi pisică sălbatică: până la 31 martie 2014, prin metodele „la goană”, "la pândă” şi „la dibuit”;

b) pentru specia urs: până la 30 noiembrie 2013 prin metodele „la goană”, „la pândă” şi „la dibuit” şi până la 31 decembrie 2013 şi între 15 martie 2014-14 mai 2014, prin metodele „la pândă” şi „la dibuit”.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile lup şi urs care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate în intravilanul localităţilor, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, precum şi cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat în afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate, prin metoda „la pândă”, sau capturate şi în afara perioadelor stabilite pentru derogare.

(3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup şi urs în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul

Direcţiei managementul ariilor naturale protejate, în baza documentelor întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, a avizului administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, şi a dovezii că fiecare exemplar a fost monitorizat şi identificat în vederea recoltării, iar exemplarele recoltate în aceste condiţii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.

(4) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs şi lup în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămân în patrimoniul gestionarului cinegetic, fără a putea fi înstrăinate.

Art. 5. - (1) Recoltarea sau capturarea în scopul relocării a exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, a exemplarelor aflate în intravilanul localităţilor, a celor care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, fapt dovedit prin documente conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008, se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin avizul Direcţiei managementul ariilor naturale protejate.

(2) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile de urs, lup şi pisică sălbatică în condiţiile alin. (1) se poate realiza tot timpul anului, doar de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămân în patrimoniul gestionarului cinegetic, fără a putea fi înstrăinate.

Art. 6. - În vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (1), pentru motive întemeiate, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute în anexa nr. 1, Intre judeţe şi gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice şi în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente menite să pună în pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice.

Art. 7. - (1) Exemplarele recoltate în condiţiile art. 3 pot fi deţinute şi transportate numai crotaliate şi însoţite de copii ale autorizaţiilor de vânătoare şi a fişelor de evaluare a trofeelor, după caz.

(2) Crotalia reprezintă marca/sigiliul care se aplică individual exemplarelor (blană, craniu şi carcasă, după caz) din speciile prevăzute la art. 2 imediat după obţinerea lor în urma recoltării, pe teritoriul României, în stare moartă, cu respectarea legislaţiei în domeniu.

(3) Crotalia este utilizabilă o singură dată şi va conţine un cod alfanumeric cu următoarele informaţii: codul ISO din două litere al României-RO, reprezentând ţara de origine, un număr serial unic de identificare din 7 cifre, specia şi perioada recoltării exemplarului.

(4) Crotaliile vor fi achiziţionate şi eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului prin intermediul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, persoanelor juridice autorizate să captureze exemplare din speciile prevăzute la art. 1, în urma acordării derogării de la măsurile de protecţie a speciilor de faună sălbatică strict protejate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) La eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului poate repartiza pe fonduri cinegetice exemplarele pentru care gestionarul a primit număr maxim de intervenţie, în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care să pună în pericol sănătatea şi siguranţa publică sau ai unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice.

(6) Beneficiarul are obligaţia să returneze autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului crotaliile neutilizate după încheierea perioadei acordate pentru aplicarea derogării. Autoritatea publica teritorială pentru protecţia mediului va returna crotaliile neutilizate în perioada specificată pe acestea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care va asigura distrugerea acestora. Nereturnarea crotaliilor neutilizate atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.

(7) Persoanele care deţin exemplare marcate conform prevederilor prezentului articol au obligaţia de a asigura integritatea crotaliei. Deţinătorul exemplarului are obligaţia de a informa autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, fără întârzieri nejustificate, despre pierderea sau distrugerea neintenţionată a crotaliei.

(8) Schimburile în scop ştiinţific, de educaţie, de repopulare sau reintroducere ale exemplarelor ori ale părţilor şi produselor acestora, recoltate din natură în limitele prevăzute în prezentul ordin, precum şi deţinerea sau comerţul cu părţi sau produse obţinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaţiei specifice privind comerţul cu specii de floră şi faună sălbatică.

Art. 8. - (1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulată, în termen de 30 de zile de la data recoltării. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite de documente justificative, în conformitate cu motivul derogării.

(3) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să recolteze probe biologice pentru analize genetice de la exemplarele recoltate şi să le transmită autorităţii ştiinţifice CITES - Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.

(4) Netransmiterea în termen a rapoartelor completate conform alin. (1) şi (2) şi a probelor biologice recoltate conform alin. (3) atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.

(5) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 9. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.456/2012 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 20 septembrie 2012.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 20 septembrie 2013.

Nr. 2.187.

 

ANEXA Nr. 1

 

Numărul de intervenţie repartizat gestionarilor fondurilor cinegetice în cazul speciilor de urs, lup şi pisică sălbatică

 

Nr. crt.

Judeţul

Gestionarul fondurilor cinegetice

Număr de exemplare

 

 

 

Specia

 

 

 

Urs

Lup

Pisică sălbatică

0

1

2

3

4

5

1

ALBA

Direcţia Silvică Alba

1

2

2

2

 

AJVPS Alba

3

4

6

3

 

AVS Piatra Verde

0

1

2

4

 

AVPS Diana Aiud

0

1

1

5

 

Avram Iancu

0

1

1

6

 

AVPS Ocoliş Hunter 1

0

2

1

7

 

Cerbul Purcaret

0

1

0

8

 

Cerbul Carpatin Zlatna

0

1

1

9

 

Căprioara Cib

0

1

0

10

 

OS Muntele Mare

1

1

1

11

 

ASV Târnavele Blaj

0

1

1

12

 

OS Sebeş RA

0

1

1

13

 

Asociaţia Căpriorul Certege

0

1

1

14

 

AVPS Bendis

0

1

1

15

 

AVPS Artemis Aiud

0

1

1

16

 

AVPS Diana Gârbova

0

1

1

17

 

AVPS Iezer Alba

0

1

1

18

 

OS Valea Pianului RA

0

1

0

19

 

AVPS Mistreţul Cugir

0

0

0

20

 

AVPS Acvila Aiud

0

0

1

21

 

OS Sâpcea Cugir RA

1

1

0

22

 

AV Cabana din Poduri Catea lu’ Hoitsz Valea Lungă

0

0

0

23

 

Asociaţia Căpriorul Sibiu

0

1

1

24

 

Asociaţia Trascău Hunting Club Sălciua

1

1

1

25

 

AVPS Vulturul Negru Sebeş

0

1

1

26

 

AV Mistreţul Biandiana

0

0

1

27

 

AVPS Potaissa Hunter Turda

0

1

0

28

 

AV Râmet Inzel

0

1

1

29

 

AVPS Căpriorul din Deal Valea Lungă

0

1

0

30

 

AVP Tobimar

0

1

1

31

 

AVPS Valea Târnavei Jidvei

0

1

0

TOTAL JUDEŢ

7

32

29

 

1

ARAD

Direcţia Silvică Arad

0

1

2

2

 

AVPS Breaza

1

1

1

3

 

AVP Crisana

0

1

0

4

 

AVP Arsilva

0

1

0

5

 

AVP Grizlly

0

0

0

6

 

Agro-Silvo-Cinegetica-Ineu

0

0

0

7

 

AV Cetatea Siria

0

1

1

TOTAL JUDEŢ

1

5

4

 

1

ARGEŞ

Direcţia Silvică Piteşti

14

3

2

2

 

AJVPS Argeş

3

3

3

3

 

AVPS Diana Piteşti

2

2

1

4

 

AVPS Şoimul

4

4

1

5

 

AVPS Cerbul Bucureşti

3

3

1

6

 

ICAS - Filiala Piteşti

0

0

0

7

 

AVP Jderul 2006

2

2

2

8

 

AV Ecologişti Târgovişte

1

1

0

9

 

AVP GTS Muntenia

1

2

0

10

 

AV Piatra Craiului - Făgăraş Conservation

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

30

20

10

 

1

BACĂU

AJVPS Bacău

1

4

3

2

 

AV Diana Coţofăneşti

0

1

1

3

 

Direcţia Silvică Bacău

7

4

2

4

 

SVPS Bacău

1

1

1

5

 

AVPS Lebăda

0

0

0

6

 

OS Lignum

1

1

1

7

 

AVPS Bicfalău

0

0

0

8

 

Ocolul Silvic Privat Oituz

0

1

1

9

 

AVPS Bukk

0

1

0

10

 

AVPS Clubul Vânătorilor

0

1

0

11

 

AVPS Ursul Brun

0

0

0

12

 

OS Bisericesc Bacău

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

10

14

9

 

1

BIHOR

Direcţia Silvică Oradea

0

0

0

2

 

AJVPS Bihor

0

2

2

3

 

AVP Tinca

0

0

0

4

 

AV Pro Hunting

0

0

1

5

 

AV Selina

0

0

1

6

 

AV Vida Surducel

0

2

1

7

 

AVP Valea Ierului

0

0

0

8

 

FC Asociaţia Gliganu

0

0

0

9

 

AC Apuseni

1

1

1

10

 

AVPS Diana Hunting

1

0

0

11

 

AV Cervus Elaphus

0

2

1

12

 

AV Crişana Hunting

0

1

1

13

 

AVPS Pădurea Verde Santelec

0

1

1

14

 

AV Artemis Cociuba Mare

0

0

1

TOTAL JUDEŢ

2

9

10

 

1

BISTRITA-NASAUD

Direcţia Silvică Bistriţa

0

1

1

2

 

AJVPS Bistriţa-Năsăud

2

3

4

3

 

AVPS Acvila Teaca

2

1

0

4

 

SV MONTANA Coşbuc

2

1

1

5

 

OV Transilvania

1

1

1

6

 

AV Vulpea Herina

1

0

0

7

 

AV Diana Bistriţa

1

1

1

8

 

AV Călimanii Sieu

2

1

1

9

 

AC Ursul Brun

8

4

2

10

 

OSC Telciu RA

2

2

0

11

 

ICAS - Filiala Bistriţa

0

0

0

12

 

AVPS Vadul Someşului

1

1

0

13

 

OS Tihuţa Colibiţa

2

0

0

14

 

OS Bistriţa Bârgăului

3

1

0

15

 

OS Someş Tibles

2

1

1

16

 

AV Artemis Lechinţa

1

1

1

17

 

OS Valea Ilvei

1

0

1

18

 

AV Colţ Alb

1

0

0

19

 

AVPS Cerbu Dumitra

2

2

0

20

 

ASC Plaiurile Bistriţei

1

0

0

21

 

RPL OS Municipal Bistriţa RA

1

1

2

22

 

ASC Someşul Rodna

1

1

1

23

 

AV Buia

1

1

0

TOTAL JUDEŢ

38

24

17

 

1

BRAŞOV

Direcţia Silvică Braşov

2

2

1

2

 

RPL OS Bucegi - Piatra Craiului RA

3

2

1

3

 

AJVPS Braşov

8

4

5

4

 

AVPS Făgăraş

4

4

5

5

 

AVPS Rupea

3

6

7

6

 

CLUB Diana Braşov

0

1

1

7

 

AVPS Vidra Bucureşti

1

1

1

8

 

Facultatea de Silvicultură Braşov

2

1

1

9

 

AV Hurinul Buneştiului

1

1

2

10

 

AVPS Popâlnica Dumbrăviţa

1

1

1

11

 

AVPS Măgura Cod lei

1

1

2

12

 

OV Şoimul Mediaş

1

1

2

13

 

AVPS Făgetul

0

1

1

14

 

AVPS Munţii Făgăraşului

2

1

1

15

 

AV Bârsa

4

2

1

16

 

AVPS Codrul Verde

1

2

1

17

 

AV Dumbrava Jibert

0

1

2

18

 

OS Ciucaş RA

2

1

1

19

 

RPL Kronstadt RA

2

2

2

20

 

RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogăţii RA

3

2

2

21

 

AVPS Doripesco

3

2

1

22

 

OS al Oraşului Râşnov RA

4

1

1

TOTAL JUDEŢ

48

40

42

 

1

BUZĂU

Direcţia Silvică Buzău

3

4

1

2

 

SC OS Siriu Bucureşti

1

1

0

3

 

AJVPS Buzău

2

3

5

4

 

AVPS Interagro Bucureşti

1

1

1

5

 

AVPS Cerbul Carpatin

2

1

2

6

 

AVPS Bradul Bucureşti

0

0

0

7

 

AVPS Călifarul

0

1

1

TOTAL JUDEŢ

9

11

10

 

1

CARAS-SEVERIN

AVPS Codrenii Văii Carasului

0

2

1

2

 

AVPS Jneapănul Banatului

0

1

0

3

 

AV Styria

0

0

1

4

 

ICAS - Filiala Caraş-Severin

0

0

0

5

 

Direcţia Silvică Caraş-Severin

2

3

1

6

 

AJVPS Caraş-Severin

1

3

0

7

 

AVP Haiducii

1

1

2

TOTAL JUDEŢ

4

10

5

 

1

CLUJ

Direcţia Silvică Cluj

0

0

0

2

 

AJVPS Cluj

2

3

7

3

 

AVPS Potaissa Turda

0

0

0

4

 

AVPS Vadul Someşului

0

1

2

5

 

AVArtemis Cluj

0

0

0

6

 

AV Someşul Dej

0

0

0

7

 

AV Cornul de Aur

0

1

0

8

 

AVPS Voievodul Gelu

0

1

2

9

 

AV Samus Sylvestris

0

1

1

10

 

AV Plaiurile Bistriţei

0

2

1

11

 

AV Măgura

0

1

2

12

 

USAMV Cluj-Napoca

0

1

1

13

 

AV Stejarii

0

0

0

14

 

AV Regal

0

0

0

15

 

AVPS Fugile

0

0

0

16

 

AVPS Vlădeasa

0

0

0

17

 

AVP Promediu

0

1

0

18

 

Asociaţia Diana Club

0

0

1

19

 

Vânătorul Alpin

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

2

12

17

 

1

COVASNA

AJVPS Covasna

6

5

8

2

 

AVPS Cătruşa

5

8

8

3

 

AVPS Comuna Bodoc

1

1

2

4

 

Direcţia Silvică Sfântu Gheorghe

2

1

1

5

 

AVPS Harghita Sud

8

6

2

6

 

AVPS Botoş

1

1

2

7

 

AVPS Fux Nyires

2

4

4

8

 

AVPS Muşat Oituz

1

2

2

9

 

AV Prosilva

1

1

2

10

 

AVPS Somos

1

1

1

11

 

OSP Târgu Secuiesc

1

2

2

12

 

OSP RA Buzăul Ardelean

2

1

1

13

 

AVPS Wild Hunt

1

2

2

14

 

AVPS Natura Sălbatică

0

0

0

15

 

AVPS Ţara Bârsei

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

32

35

37

 

1

DAMBOVIŢA

AJVPS Dâmboviţa

2

4

3

2

 

AVP Dunărea 2007 Bucureşti

4

3

0

TOTAL JUDEŢ

6

7

3

 

1

GORJ

Direcţia Silvică Târgu Jiu

3

3

2

2

 

AV Gorun

7

4

1

3

 

AVPS Ursul Carpatin

1

1

0

4

 

AV Cerbul Carpatin

1

1

0

5

 

AVPM Acvila Cernei

0

0

0

6

 

AVPS Lupul Dacic

0

1

1

7

 

AVPS Egreta

0

0

0

8

 

AJVPS Gorj

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

12

10

4

 

1

HARGHITA

AVPS Asociaţia Cinegetică Gheorgheni

1

2

2

2

 

Clubul Vânătorilor Silvicultori

1

2

2

3

 

Direcţia Silvică Harghita

5

2

1

4

 

AVPS Făgeţel-Martonca

1

2

1

5

 

AVPS Gheorgheni

2

2

2

6

 

AVPS Gordon

2

1

2

7

 

AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc

1

1

2

8

 

Asociaţia Cinegetică Loduj

1

1

1

9

 

AVPS Miercurea-Ciuc

6

6

7

10

 

AVPS Nimrod

1

2

3

11

 

Ocol Silvic Frumoasa

1

1

1

12

 

Ocol Silvic de Regim Gheorgheni

1

2

2

13

 

AVPS Salon

3

2

2

14

 

AVPS Sfânta Ana

3

1

1

15

 

AVPS Szilos

2

2

4

16

 

AVPS Târnava Mare

6

8

12

17

 

AVPS Topliţa

2

6

3

18

 

AVPS Zetelaka es Tarsai

8

6

5

TOTAL JUDEŢ

47

49

53

 

1

HUNEDOARA

Direcţia Silvică Hunedoara

9

6

3

2

 

AJVPS Hunedoara

0

8

10

3

 

AVPS Zarand Brad

0

0

 

4

 

AVPS Muflonul Brad

0

2

3

5

 

AVPS Acvila Chişcădaga

0

0

0

6

 

AVPS Şoimul Românesc Simeria

0

0

0

7

 

AVPS Cinegetica Hunedoara

0

2

1

8

 

AVPS Codrenii Deva

0

2

2

9

 

AVPS Corviniana Hunedoara

0

1

1

10

 

AIVPS Godeanu Orăstie

0

0

0

11

 

AVPS Căpriorul Mărtineşti

0

1

1

12

 

AVPS Căpăţâna Deva

0

2

2

13

 

AVPS Buona Fortuna

0

0

0

14

 

AVS Diana Hunedoara

0

0

0

15

 

RPL Ocolul Silvic Ţinutul Pădurenilor RA

0

0

0

16

 

AVPS Vidra Bucureşti

0

1

1

17

 

AVPS Lopătarul 2011 Simeria

0

0

0

18

 

AV Vodas Reghin

0

0

0

19

 

AVPS Ursul Brun Retezat

0

2

1

20

 

AVPS Băniceana

2

2

0

21

 

OS Retezatul Clopotiva Râu de Mori SRL

0

1

0

TOTAL JUDEŢ

11

30

25

 

1

IAŞI

Direcţia Silvică Iaşi

0

0

2

2

 

AVPS Iaşi

0

0

10

3

 

AV Zimbrul Iaşi

0

0

1

4

 

SV G. Topârceanu Iaşi

0

0

1

5

 

AVPS Căpriorul Bohotin

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

0

0

14

 

1

MARAMUREŞ

Direcţia Silvică Baia Mare

3

2

0

2

 

AJVPS Maramureş

2

7

6

3

 

AC Wasser Cerbul Carpatin

1

2

0

4

 

AVPS Diana Transilvania

1

2

3

5

 

AVPS Artemis Craiova

0

0

1

6

 

Asociaţia Pro Hunt

0

0

0

7

 

AV Ţara Lăpuşului

1

2

1

8

 

ACVP CRD Izvorul Runcului

1

2

0

9

 

AVPS Breaza

1

2

1

10

 

AVS Codru

1

2

1

11

 

AVP Certeze

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

11

21

13

 

1

MEHEDINŢI

AJVPS Mehedinţi

1

1

0

2

 

Direcţia Silvică Drobeta-Turnu Severin

0

0

0

3

 

AVPS Corado Constanţa

1

1

2

4

 

AVPM Acvila Cernei

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

2

2

2

 

1

MUREŞ

AJVPS Mureş

2

2

4

2

 

AVPS Cerbul

8

2

1

3

 

GSS Gurghiu

0

1

1

4

 

AVPS Darul Călimanilor

1

1

1

5

 

Filiala OS Vătava

2

1

1

6

 

AV Genesis

3

1

1

7

 

Direcţia Silvică Târgu Mureş

8

1

0

8

 

Filiala OS Ghindar

1

0

1

9

 

Filiala OS Mureş Sovata

1

1

1

10

 

AV Valea Gurghiului

6

1

1

11

 

AVPS Sighişoara

1

1

1

12

 

AVPS Hermina

0

1

1

13

 

AV Ursu Sovata

1

0

1

14

 

AVPS Nirajul Mic

1

0

1

15

 

AVPS Crisius Socodor

2

0

1

16

 

APRO Diana

0

0

1

17

 

Asociaţia Cervus

1

0

0

18

 

Asociaţia Diana Târnava Mică

0

0

0

19

 

Asociaţia Valea Copacilor

1

0

1

20

 

APRO Diana

0

0

1

21

 

AV Agrothera

0

1

1

TOTAL JUDEŢ

39

14

21

 

1

NEAMŢ

AVPS Zimbrul Târgu Neamţ

0

0

0

2

 

Direcţia Silvică Piatra-Neamţ

6

2

2

3

 

AJVPS Neamţ

2

4

2

4

 

AVPS Şoimul Tazlău

1

2

2

5

 

AVPS Roman

1

1

3

6

 

AVPS Lupul Cenuşiu

1

2

0

7

 

AVPS Bradul

1

1

1

8

 

AVPS Hăşmaşul Mare

1

1

1

9

 

OS Bisericesc Neamţ

0

0

0

10

 

AV Ursul Brun

1

0

0

11

 

AVPS Diana Hunting Agapia

1

1

1

TOTAL JUDEŢ

15

14

12

 

1

PRAHOVA

Direcţia Silvica Ploieşti

5

2

2

2

 

AJVPS Prahova

2

2

2

3

 

AVPS Câmpina

2

4

2

4

 

AVPS Muflonul Buzău

0

0

1

5

 

Facultatea de Silvicultură Braşov

2

2

1

6

 

AJV Pisica Sălbatică Buzău

0

0

0

7

 

AVPS Hubertus Feleacu

1

2

1

TOTAL JUDEŢ

12

12

9

 

1

SATU MARE

AVP Valea Bercului

0

1

1

TOTAL JUDEŢ

0

1

1

 

1

SĂLAJ

AJVPS Sălaj

0

1

3

2

 

APV Someşul

0

0

0

3

 

AV Silvana Cinegetic

0

0

0

4

 

Asociaţia Diana Club

0

0

1

5

 

OS Blidaru

0

0

1

6

 

AV Royal

0

0

1

7

 

AV Marian

0

1

0

8

 

AV Meseş Zalău

0

1

1

9

 

AV Hunter Transilvania

0

1

0

10

 

AV Nimrod Şărmăşag

0

0

0

11

 

AV Silvania Ardelenească

0

0

0

12

 

Direcţia Silvică Sălaj

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

0

4

7

 

1

SIBIU

AJVPS Sibiu

7

6

5

2

 

AVPS Ursul Carpatin

1

1

1

3

 

AVPS Cormoranii

1

1

1

4

 

AVPS Dealul Cerbului Tălmaciu

1

1

1

5

 

Direcţia Silvică Sibiu

5

2

1

6

 

AVPS Aldea

1

3

1

7

 

RPL OS Valea Sadului RA

1

1

1

8

 

Silva Marpod

0

2

1

9

 

AVPS Săroaia

0

1

1

10

 

AVPS Jderul Nou Român

1

2

1

11

 

AV Pădurea Neagră

0

2

1

12

 

AVPS Vob Hunting

0

0

0

13

 

AV Frăsiniş Bruiu

0

1

1

14

 

AV Cocoşul de Munte

2

2

1

15

 

OS Răşinari

1

1

0

16

 

OS Dealul Sibiului RA

0

0

0

17

 

AV Cerbul Carpatin

0

2

1

18

 

AVPS Căpriorul

0

1

1

19

 

OV Hubertus

0

1

1

20

 

AS Lepuş

0

1

1

21

 

OS Jina SRL

1

1

1

22

 

RPL OS Valea Frumoasei

1

1

0

23

 

AV Foxterierul

0

0

1

24

 

AV Vulturul Pleşuv

0

1

1

TOTAL JUDEŢ

23

34

24

 

1

SUCEAVA

Direcţia Silvică Suceava

7

6

2

2

 

Facultatea de Silvicultură Suceava

1

4

2

3

 

AJVPS Suceava

2

12

2

4

 

OS Feldru

1

2

1

5

 

AVPS Pârâul Negru

1

2

1

6

 

AVPS L.R. Hunters laşi

1

3

1

7

 

ICAS Bucureşti - OSE Tomnatic

1

1

1

8

 

OS Comunal Josenii Bârgăului RA

1

1

1

9

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

1

2

1

10

 

AVPS Buck

1

2

1

11

 

Societatea de Vânătoare „Bucovina”

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

17

35

13

 

1

TIMIŞ

AJVPS Timiş

0

4

4

2

 

Direcţia Silvică Timiş

1

3

0

3

 

Asociaţia Banat JAGD

1

2

0

4

 

USAMVBT

0

1

0

5

 

AV Valea lui Liman Făget

0

2

0

TOTAL JUDEŢ

2

12

4

 

1

TULCEA

AVPS Mioriţa

0

0

1

2

 

AVPS Ardealul

0

0

1

TOTAL JUDEŢ

0

0

2

 

1

VASLUI

Direcţia Silvică Vaslui

0

0

7

TOTAL JUDEŢ

0

0

7

 

1

VÂLCEA

Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea

3

2

0

2

 

AJVPS Vâlcea

1

2

1

3

 

AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea

1

1

1

4

 

AVPS Pajura Horezu

1

1

0

5

 

AVPS 3rai

1

1

0

6

 

AV Gorun

2

2

0

7

 

FVPS Cinegetic Loviştea

1

2

0

8

 

AVPS Sfântul Hubertus

0

1

0

9

 

AVPS Boia

1

0

0

10

 

AVPS Ardealul

2

2

0

TOTAL JUDEŢ

13

14

2

 

1

VRANCEA

AJVPS Vrancea

2

4

0

2

 

Direcţia Silvică Focşani

2

2

0

3

 

OS Năruja

1

1

1

4

 

ICAS - OSE Vidra

2

0

0

5

 

AV Valea Râmnicului

1

1

0

6

 

AV Venatorius

0

0

0

7

 

AVPS Delta Club

1

1

1

8

 

Asociaţia Valea Neagră

1

0

0

9

 

OS Zăbala Nereju

1

2

1

10

 

OS Privat Obştea Tulnici SRL

1

2

1

11

 

Asociaţia Obştilor Văii Putna OS Tulnici

1

1

0

TOTAL JUDEŢ

13

14

4

TOTAL LA NIVEL NAŢIONAL 2013-2014

406

485

410

 

ANEXA Nr. 2

 

Raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

Nr. ............din data de....................

 

Gestionarul fondurilor cinegetice:..........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea:............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui):....................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Starea exemplarelor după recoltare (viu/mort/rănit):.............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Vârsta aproximativă:......................................

Sexul:.............................................................

Locul recoltării:...........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Data recoltării:...........................................................................................................................................................................

Metoda de recoltare;...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Autorizaţia de vânătoare nr. ........................., emisă de..........................................în data de................................., valabilă până la data de ...............................................

Autorizaţia de mediu pentru recoltare nr. ............................emisă de...........................în data de.................................. valabilă până la data de..............................................

Numărul crotaliei aplicate exemplarului recoltat:...................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Evaluarea trofeelor în puncte C.IC:............................,...........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Destinaţia trofeelor şi a părţilor din corp (carne) după recoltare:......................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Motivul recoltării/derogării:

- în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale;

- pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri;

- în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu;

- în scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop;

- pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs, lup şi pisică sălbatică.

 

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data................................................

Semnătura......................................

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind unele măsuri referitoare la gestionarea benzii de frecvenţe radio 3400-3800 MHz

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 10 şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 31 alin. (3), (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, precum şi ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz, aprobată cu modificări prin Legea nr. 259/2008, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie are ca obiect adoptarea unor măsuri ce privesc strategia şi planul de acţiune pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe radio 3400-3800 MHz (banda 3400-3800 MHz).

Art. 2. - (1) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate în banda de frecvenţe 3400-3600 MHz, valabile la data intrării în vigoare a prezentei decizii, pot fi extinse, cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2015.

(2) Extinderea drepturilor de utilizare prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:

a) înregistrarea unei solicitări exprese pentru extinderea drepturilor de utilizare;

b) plata taxei de licenţă determinate conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Solicitările prevăzute la alin. (2) lit. a) pot fi înregistrate în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2013.

Art. 3. - Până la data prevăzută la art. 2 alin. (3), titularii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda 3400 MHz-3600 MHz pot solicita ANCOM, simultan cu extinderea drepturilor de utilizare, şi modificarea condiţiilor de utilizare prin introducerea posibilităţii de furnizare de servicii de comunicaţii electronice prin intermediul aplicaţiei de transmisii de date cu acces pe suport radio de tip nomadic (nomadic wireless access - NWA).

Art. 4. - (1) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio în banda 3400-3800 MHz se acordă prin procedură de selecţie în cursul anului 2015 şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio prevăzute la alin. (1) vor permite furnizarea de reţele publice de comunicaţii electronice şi servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă (BWA- broadband wireless access).

(3) Etapele procedurii de selecţie, precum şi condiţiile de participare la procedură ori condiţiile de acordare a licenţelor se adoptă prin decizie a preşedintelui ANCOM.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucureşti, 23 septembrie 2013.

Nr. 638.