MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 582/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 582         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 13 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

696. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

 

697. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

698. - Hotărâre privind înfiinţarea pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.573/1.468/1.542. - Ordin al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat” - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A.

 

1.579/1.476/1.543. - Ordin al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „EnergoNuclear” - S.A.

 

1.616/1.469/1.574. - Ordin al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - SA, filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A.

 

2.464. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie”, indicativ CR 6- 2013

 

2.986. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 

4.982. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind activitatea de conducere de doctorat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 31 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Privatizarea Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A. se realizează prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat, prin dobândirea de către un nou investitor a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al companiei, inclusiv cel rezultat ca urmare a conversiei creanţelor statului faţă de Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. În acţiuni, în măsura realizării acesteia, dacă este cazul, în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital prin emisiune de noi acţiuni, Noile acţiuni emise se oferă spre subscriere investitorului selectat, în vederea dobândirii cotei de 51% din capitalul social, precum şi acţionarului existent Societatea Comercială «Fondul Proprietatea» - S.A. În vederea menţinerii cotei sale de participaţie la capitalul social al companiei prin exercitarea dreptului de preferinţă în condiţiile legii. În cazul în care Societatea Comercială «Fondul Proprietatea» - S.A. nu îşi exercită dreptul de preferinţă ort şi-l exercită parţial, investitorul selectat va subscrie un număr de acţiuni mai mic decât cel oferit iniţial, astfel încât, în oricare situaţie, participaţia sa la capitalul social al companiei să reprezinte 51% din capitalul social al companiei rezultat în urma operaţiunii de majorare. Acţiunile nesubscrise de către Societatea Comercială «Fondul Proprietatea» - S.A. ori de către investitorul selectat se anulează.

(2) Numărul total de acţiuni ce vor fi emise de Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. În cadrul majorării de capital, precum şi numărul de acţiuni ce se oferă spre subscriere investitorului selectat în cadrul procesului de privatizare se stabilesc de instituţia publică implicată pentru a asigura respectarea cotei de participaţie ce urmează a fi dobândită de investitorul selectat potrivit prevederilor alin. (1), inclusiv prin luarea în calcul a cotei ce va fi deţinută de stat în urma conversiei creanţelor statului faţă de Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. În acţiuni, în măsura realizării acesteia, dacă este cazul.”

2. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cheltuielile pentru pregătirea şi realizarea privatizării includ şi cheltuielile legate de realizarea conversiei, cheltuielile cu remunerarea comisiei de evaluare şi selectare a consultantului, a comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare şi a comisiei de negociere şi selecţie a investitorului pentru întreaga activitate desfăşurată, cheltuieli care sunt suportate de Compania Naţională «Poşta Română» - S.A.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 696.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5^2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2013 cu suma de 43.115 mii lei, Ia capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi cu suma de 385 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe anul 2013 cu suma de 1.596 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale*.

Art. 3. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2013 cu suma de 19.453 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 4. - Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2013 cu suma de 357 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, şi cu suma de 96 mii lei, la capitolul 65.01 „învăţământ”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale”.

Art. 5. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 2302011, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013.

Art. 6. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 697.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a activităţii finanţate integral din venituri proprii privind închirierea, în condiţiile legii, de către aceasta, a unor spaţii aflate în administrarea sa.

(2) Veniturile proprii ale activităţii prevăzute la alin. (1) se constituie din cota-parte din chiria încasată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit legii.

(3) Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevăzută la alin. (1) se asigură cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a spaţiilor date în chirie, precum şi dotarea bibliotecii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu cărţi de specialitate juridică.

(4) Cheltuielile curente şi de capital ce se efectuează pentru realizarea activităţii se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).

(5) Activitatea prevăzută la alin. (1) se încadrează la acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite care o organizează.

(6) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanţată integral din venituri proprii, prevăzută la alin. (1), se aprobă odată cu bugetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea finanţată integral din venituri proprii se întocmeşte, fa venituri, pe surse de provenienţă, iar la cheltuieli, după natura şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.

(8) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii.

(9) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la alin. (1) se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 6 aprilie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei, unităţile sale subordonate şi instanţele judecătoreşti a activităţii finanţate integral din venituri proprii privind organizarea concursurilor şi examenelor de admitere în aparatul propriu şi, după caz, în unităţile subordonate şi instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii, şi privind închirierea, în condiţiile legii, de către Ministerul Justiţiei, unităţile sale subordonate şi instanţele judecătoreşti a unor spaţii aflate în administrarea acestora.

(2) Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevăzută la alin. (1) se asigură:

a) cheltuielile corespunzătoare organizării concursurilor sau examenelor prevăzute de lege;

b) plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor, a supraveghetorilor şi a persoanelor care corectează lucrările candidaţilor ori care soluţionează contestaţiile, numiţi în condiţiile legii;

c) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a spaţiilor date în chirie, în condiţiile legii, de către Ministerul Justiţiei, unităţile sale subordonate şi instanţele judecătoreşti.

(3) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor şi a supraveghetorilor se face luându-se în considerare, după caz, salariul de bază brut lunar, indemnizaţia de încadrare brută lunară sau salariul funcţiei de bază brut lunar în care este încadrat cel în cauză.”

2. La articolul 3 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) cota-parte din chiria încasată şi reţinută de Min sterul Justiţiei, unităţile sale subordonate şi instanţele judecătoreşti, potrivit legii.”

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Ministerul Justiţiei şi, după caz, unităţile sale subordonate şi instanţele judecătoreşti pot utiliza şi personal de specialitate din afara unităţii pentru realizarea activităţii privind organizarea concursurilor şi examenelor de admitere, în condiţiile legii.”

4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - În relaţiile contractuale, pentru realizarea activităţii prevăzute la art. 1, Ministerul Justiţiei, unităţile sale subordonate şi instanţele judecătoreşti, pe lângă care se organizează această activitate, pot fi reprezentate de către persoanele autorizate în acest scop prin ordin al ministrului justiţiei.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazancluc

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 698.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.573 din 8 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.468 din 30 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.542 din 11 iulie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat” - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) lit. c)din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat” - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice si Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI - DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curant 2013

0

1

2

 

 

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

36.164

 

1

 

Venituri din exploatare

2

36.014

 

2

 

Venituri financiare

3

150

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

36,164

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

36 154

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

11.922

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

675

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

19.617

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

13.015

 

 

 

C2

bonusuri

11

515

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

2.130

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

2.005

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

145

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

3812

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

3.940

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

10

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

-

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

-

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legale

22

-

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22 ,23, 24, 25 şi 26.

27

.

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Mini mim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

2.700

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

2.473

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

342

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

390

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

13.530

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

13.015

 

 

b)

bonusuri

47

515

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.45/Rd.44)/12*1000

48

2.781

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.891

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

93

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

93

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.000

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

76.185

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

2.600


MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.579 din 9 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.476 din 30 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.543 din 11 iulie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „EnergoNuclear” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53, alin (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

îh temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013. cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „EnergoNuclear” - SA., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială „EnergoNuclear” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială „EnergoNuclear” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

 

1

 

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

283

 

1

 

Venituri din exploatare

2

33

 

2

 

Venituri financiare

3

250

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

283

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

165

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

 

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

 

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

 

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

 

 

 

 

C2

bonusuri

11

 

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

 

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

 

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

165

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

118

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

15.260

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

15.260

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

25

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

26

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

4b

3.180

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

3.083

 

 

b)

bonusuri

47

97

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract Individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

9.881

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) Influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.441/12*1000

49

10.193

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

11

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabila (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

11

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.000

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 1.616 din 12 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.469 din 30 august 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.574 din 17 iulie 2013

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru energie, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă, de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

ANEXĂ

 

Societatea Comercială „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

29.971

 

1

 

Venituri din exploatare

2

29.458

 

2

 

Venituri financiare

3

13

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd .18)

5

29.957

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

29.893

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

10.188

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

210

 

 

C.

cheltuieli cu personalul. din care:

9

17.620

 

 

 

CI

ch. cu salariile

10

12.370

 

 

 

C2

bonusuri

11

550

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

940

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

830

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

87

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

3.673

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

1.875

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

64

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

14

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

14

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

0

 

1

 

Rezerve legale

22

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

 

 

8

 

Minim Im 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

1.700

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

78

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

295

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

323

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

12.920

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

12.370

 

 

b)

bonusuri

47

550

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.191

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3 333

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

93

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

03

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.000

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

2.000

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

999

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie”, indicativ CR 6-2013

 

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 4 „Acţiuni asupra construcţiilor”, Procesul-verbal de avizare nr. 3/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 „Structuri pentru construcţii” şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie”, indicativ CR 6 - 2013, denumită în continuare Cod CR 6 - 2013, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Codul CR 6 - 2013 se aplică la proiectarea construcţiilor noi cu structura din zidărie, care se efectuează în cazul serviciilor de proiectare încheiate după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Reglementarea tehnică „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie”, indicativ CR 6 - 2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.712/20061), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 bis din 26 septembrie 2006, cu completările ulterioare, se aplică în continuare, astfel:

a) capitolele 8 şi 9 - pentru executarea construcţiilor din zidărie noi, precum şi pentru controlul execuţiei acestora;

b) integral - pentru evaluarea seismică a clădirilor din zidărie existente.

Art. 4. - Contractele pentru serviciile de proiectare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 august 2013.

Nr. 2.464.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

1) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.712/2006 şi anexa la ordin au fost publicate şi în Buletinul construcţiilor nr. 11 din 2006, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

În temeiul art.11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al ari 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin;

Art. I. - Punctul 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 28 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Declaraţia se completează şi se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) şi (7) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea «taxare inversă» sau «TVA la încasare».

În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea «taxare inversă» sau «TVA la încasare».

În declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.”

Art. II. - Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna august 2013

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 9 septembrie 2013.

Nr. 2.986.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind activitatea de conducere de doctorat

 

În conformitate cu prevederile art. 158, 162, 166 şi 167 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) pot organiza doctorat numai în domeniile în care au primit aprobare pentru această calitate.

(2) Dreptul de a desfăşura activitatea de conducere de doctorat se poate realiza numai în domeniul pentru care s-a conferit această calitate şi într-o singură IOSUD/instituţie organizatoare de doctorat (IOD).

(3) Pentru realizarea activităţii prevăzute fa alin. (2) cadrele didactice şi de cercetare care au calitatea de conducători de doctorat trebuie să aibă un contract de muncă cu o IOSUD/IOD.

Art. 2. - (1) Un conducător de doctorat poate să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD/IOD unde i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat.

(2) în situaţia în care conducătorul de doctorat doreşte să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD/IOD care organizează doctorat în domeniul respectiv, acest lucru se poate realiza cu aprobarea celor două senate universitare/Prezidiului Academiei Române. Cererea se adresează rectorului universităţii/preşedintelui Academiei Române şi trebuie avizată de către directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD). Acordul celor două instituţii (IOSUD/IOD) se exprimă pe cererea depusă de către conducătorul de doctorat, prin avizul directorului CSUD şi cu aprobarea rectorului universităţii/preşedintelui Academiei Române.

(3) Aprobarea privind desfăşurarea activităţii de conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD/IOD decât în aceea în care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat necesită clarificarea situaţiei doctoranzilor între cele două instituţii implicate (IOSUD/IOD) şi încheierea unui contract individual de muncă cu IOSUD/IOD unde îşi va desfăşura activitatea.

Art. 3. - Fiecare IOSUD/IOD include în regulamentul propriu prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ superior, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, comunică prezentul ordin instituţiilor implicate (IOSUD/IOD), care îl vor duce la îndeplinire.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2013.

 Nr. 4.982.