MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 579/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 579         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 11 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

27. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

754. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

84. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

390. - Decizie privind eliberarea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

391. - Decizie pentru eliberarea domnului Puiu Gelu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

392. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Elena Dumitru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

393. - Decizie privind transferul în interesul serviciului al domnului Chirică Lefter din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Direcţiei generale de legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din structura Ministerului Finanţelor Publice

 

394. - Decizie pentru numirea, prin detaşare, a domnului Petre-Dragoş Voinescu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

395. - Decizie pentru numirea domnului Remus Damian Budăi, prin detaşare, în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

396. - Decizie pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 259/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei si Bărbaţi (CONES)

 

397. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice

 

398. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Dumitru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.353. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea curriculumului pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi a planului de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 40 alin. (4) şi art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Relu Fenechiu, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat ca membru al Comisiei pentru afaceri europene pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Ioan Ovidiu Silaghi;

- domnul deputat Daniel-Cătălin Zamfir, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat ca membru al Comisiei pentru afaceri europene pe locui devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Râul Eduard Hellvig.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 10 septembrie 2013.

Nr. 27.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Sorin Dumitru Ducaru se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, şef al Misiunii Permanente a României pe lângă NATO.

Art. 2. - Domnul Sorin Dumitru Ducaru îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 9 septembrie 2013.

Nr. 754.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 

Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri şi în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor, evitându-se astfel întârzierile majore în implementarea acestora şi neatingerea obiectivelor proiectelor,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind unele măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), litera I) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„I) cereri de plată - cereri formulate de către beneficiarii proiectelor finanţate din instrumente structurale prin care aceştia solicită autorităţilor de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentând cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale şi cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat, precum şi pentru plata contravalorii taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile. Cererile sunt formulate în cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în baza facturilor, facturilor de avans sau statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor, stabilite conform contractelor/deciziilor ordinelor de finanţare, după caz, acceptate la plată de către beneficiari.”

2. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, autoritatea de management notifică beneficiarului plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare sau, în cazul plăţilor directe, notifică beneficiarului autorizarea cheltuielilor din cererea de rambursare.”

3. La articolul 8, după litera I) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

,,m) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume se pot achita până la punerea în mişcare a acţiunii penale. Pentru beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor rambursate, inclusiv al sumei solicitate ia rambursare prin cererea curentă.”

4. La articolul 9, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:

„l) sumele necesare pentru asigurarea cofinanţării publice de la bugetul de stat aferente cererilor de plată;

m) sumele necesare pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plată”

5. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei şi în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea plăţilor aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanţate din fonduri europene, precum şi pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plată.

(2) Pe tot parcursul exerciţiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, determinat ca diferenţă între totalul sumelor alocate şi totalul sumelor restituite Ministerului Finanţelor Publice, nu poate depăşi plafonul maxim de 3 miliarde lei sau echivalent.

(3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadenţă prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile şi penalităţile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se asigură de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii.”

6. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Autorităţile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanţare a căror valoare poate determina temporar depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita sumelor rezultate din creanţe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă aplicate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi din rezilierea contractelor de finanţare estimate a se realiza cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.”

7. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

8. La articolul 174. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică tuturor beneficiarilor de proiecte finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(31).”

9. Articolul 175 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 175. - (1) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, precum şi de la întocmirea/ primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia.

(2) După efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată considerate neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile, după caz, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor prevăzuţi la art. 171 alin. (2) la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

(3) în ziua următoare efectuării virării, autoritatea de management va transmite beneficiarului o notificare.

(4) Notificarea prevăzută la alin. (3) transmisă de autorităţile de management trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1:

a) numărul şi data facturilor şi ale facturilor de avans;

b) codul de identificare fiscală şi denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanţilor de lucrări;

c) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să se plătească de beneficiar din suma primită de la autoritatea de management, detaliată pe cheltuiala eligibilă şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente întregii cheltuieli eligibile;

d) suma aferentă fiecărei facturi, inclusiv facturilor de avans care trebuie să se plătească de beneficiar din contribuţia acestuia, detaliată pe contribuţia proprie eligibilă şi alte cheltuieli decât cele eligibile, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor, altele decât cele eligibile, precum şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 174 alin. (2).

(5) Notificarea prevăzută la alin. (3) transmisă de autorităţile de management aferentă statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2:

a) numărul şi data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor;

b) codul de identificare fiscală şi denumirea beneficiarului sumei care se înscrie şi în documentul de plată ce se depune de către plătitor la unitatea Trezoreriei Statului;

c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare care trebuie să se plătească de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la AM şi, respectiv, din suma care se achită din contribuţia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituţie de credit în parte la care sunt deschise conturile de cârd ale persoanelor care beneficiază de aceste sume;

d) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor aferentă impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la AM şi din suma din contribuţia proprie;

e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor aferentă fiecărei contribuţii de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la AM şi din suma din contribuţia proprie.

(6) O copie a notificării transmise beneficiarului se depune de acesta ia unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile.

(7) în situaţia în care pentru plăţile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligaţia de a majora bugetele locale cu sumele respective, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În aceleaşi condiţii vor fi majorate şi bugetele instituţiilor publice locale, după caz, finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Beneficiarii prevăzuţi la art. 174 alin, (2) prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4) lit. c) şi d), pentru suma totală virată de către autoritatea de management şi, respectiv, pentru suma achitată din contribuţia sa. La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii care se achită. Pentru statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor se vor prezenta ordine de plată separate pe fiecare element prevăzut la alin. (5) lit. c)-e) pentru plata sumelor nete, pentru impozitul pe venit şi pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale. La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie numărul şi data fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor.

(9) Operaţiunile prevăzute la alin. (7) şi (8) se efectuează de către beneficiari în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul prevăzut la alin. (2).

(10) Plăţile dispuse de beneficiari se efectuează numai pentru facturile înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (3), cuprinzând cel puţin elementele prevăzute la alin. (4).

(11) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (8), unităţile Trezoreriei Statului verifică, după caz, următoarele:

A. În cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (4):

a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;

c) concordanţa dintre denumirea furnizorul ui/codul de identificare fiscală şi suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură;

d) concordanţa dintre numărul şi data facturii, inclusiv ale facturilor de avans, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată;

e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (8) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (4), pentru fiecare factură în parte;

f) daca suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (4);

B. În cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (5):

a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;

c) concordanţa dintre numărul şi data statelor privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată depuse de beneficiarii sumelor;

d) concordanţa dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de !a AM şi, respectiv, din contribuţia proprie în fiecare din conturile deschise la instituţiile de credit, precum şi dintre sumele aferente impozitului pe venit şi contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la AM şi, respectiv, din contribuţia proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (5), cu cele înscrise în ordinele de plată depuse de beneficiari la unităţile Trezoreriei Statului;

e) dacă suma totală a ordinelor de plată depuse este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (5).

(12) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (11), unităţile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autorităţile de management, din contul deschis potrivit alin. (2) în contul de venituri al bugetului local «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată» sau, după caz, în contul propriu de disponibilităţi al instituţiilor publice locale finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cel al instituţiilor publice finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau în contul de disponibilităţi pe care beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, au obligaţia să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistraţi fiscal.

(13) Beneficiarii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, care derulează operaţiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la bănci comerciale au obligaţia de a-şi transfera contribuţia în contul deschis potrivit alin. (12).

(14) Operaţiunile prevăzute la alin. (8) şi (12) se efectuează la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului în aceeaşi zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiar.

(15) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (8) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (9), sau nu respectă condiţiile menţionate la alin. (11), unităţile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităţilor de management sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2).

(16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii au obligaţia de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, precum şi cele aferente statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor şi premiilor.

(17) Autorităţile de management autorizează, potrivit prevederilor legale comunitare şi naţionale, cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (16) şi notifică beneficiarii, evidenţiind distinct sumele aferente instrumentelor structurale şi sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată din bugetul de stat.

(18) Beneficiarii prevăzuţi la art. 174 alin. (2), care au fost notificaţi potrivit alin. (17), vor proceda în cel mult 3 zile lucrătoare la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autorităţile de management în baza cererilor de plată Sa subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată».

(19) în situaţia în care beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local nu respectă prevederile alin. (16), autorităţile de management solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condiţiile altor acte normative se menţin.

(20) În cazul nerespectării prevederilor alin. (16) de către beneficiarii instituţii publice locale finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţii publice finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile de management vor sesiza în scris Ministerul Finanţelor Publice, care va dispune unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului să nu opereze plăţi din conturile acestor instituţii, cu excepţia plăţilor pentru achitarea arieratelor, a drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora.

(21) Nerespectarea prevederilor alin. (16) de către beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor legale.

(22) La primirea cererilor de rambursare prevăzute la alin. (16) autorităţile de management comunică în scris Ministerului Finanţelor Publice, care dispune încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (19) şi (20).

(23) în baza comunicării prevăzute la alin. (22), Ministerul Finanţelor Publice dispune reluarea alimentării atât cu cote

defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, precum şi reluarea operaţiunilor din conturile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetul local.”

10. Articolul 178 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 178. - Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea art. 175 alin. (21), se efectuează potrivit prevederilor art. 171 şi 172. Dobânda prevăzută la art. 172 alin. (13) reprezintă venit al bugetului de stat şi se virează în contul «Alte venituri din dobânzi».”

11. După articolul 178 se introduce un nou articol, articolul 17*, cu următorul cuprins:

„Art. 179. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.”

12. După articolul 28 se introduc două noi anexe, anexele nr. 1 şi 2, având cuprinsul prevăzut În anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II. - Contractele/Deciziile/Ordinele de finanţare aferente cererilor de finanţare pentru care autoritatea de management a demarat procedura de contractare cu depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de program operaţional, din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat, se vor încheia în baza limitelor admise pentru depăşire în vigoare la momentul adoptării deciziei de contractare.

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 4 septembrie 2013.

Nr. 84.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009)

 

NOTIFICARE

aferentă Cererii de plată nr. ....

Beneficiar.................

Cod fiscal beneficiar

E-mail......................

Cod SMIS................

Denumire proiect.....

 

Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor achiziţionate/serviciilor prestate

 

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli eligibile [1]

Descriere activităţi

Contract de achiziţie nr. ....

Factura/Alte documente justificative

(acolo unde este cazul)

Denumire furnizor

Codul de identificare fiscală al furnizorului

Valoarea cheltuielilor solicitate în baza facturilor acceptate la plată [2]

Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri virate de AM

Valoarea cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri proprii

Numărul/ Data

Valoarea facturii

Valoarea fără TVA

TVA

Valoarea fără TVA

TVA aferent

Fără TVA

TVA aferent

Fără TVA

TVA aferent

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

 

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

 

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

 

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

 

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

 

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

 

I. Total costuri eligibile

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al proiectului.

[2] Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar în prezenta cerere de plată în baza facturilor acceptate la plată de către beneficiari.

[semnătura]

[ştampila]

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009)

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

 

NOTIFICARE

Beneficiar/Partener (după caz)......................................................

Cod fiscal beneficiar/partener (după caz).......................................

Acord de parteneriat (nr. şi data) (dacă este cazul).......................

E-mail...............................................

Cod SMIS........................................

Denumire proiect..............................

 

Nr. crt.

Natura cheltuielilor

 

Date de identificare ale beneficiarului sumei*

Sume pe unităţi bancare*

Total de plătit

Denumire beneficiar

CIF beneficiar

IBAN

beneficiar

Banca beneficiarului

Suma aferenta cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri virate de AM

Sume aferente cheltuielilor plătite de beneficiar din fonduri proprii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=8+9

I.

 

Stat de plata aferent lunii ...../nr. ...../data .....

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Salarii nete aferente lunii ...................

……

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Impozite privind salariile aferente lunii...................

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget de stat

 

 

 

 

 

 

Condiţiile privind salariile aferente lunii...................

Bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale

 

 

 

 

 

 

II.

Burse aferente lunii....................................

Stat de plată/centralizator burse aferent lunii........................

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

III.

Subvenţii aferente lunii,...............................

Stat de plată/centralizator subvenţii aferent lunii.........................

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 


* Informaţii care trebuie să corespundă cu cele din documentele de plată care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuţ-Ciprian Iuga se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 390.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Puiu Gelu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Puiu Gelu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 391.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Elena Dumitru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

Având în vedere cererea doamnei Elena Dumitru, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/5.629 din 10 septembrie 2013,

în temeiul art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Elena Dumitru se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 392.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul în interesul serviciului al domnului Chirică Lefter din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Direcţiei generale de legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile  in structura Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Finanţelor Publice privind transferul în interesul serviciului al domnului Chirică Lefter din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Direcţiei generale de legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din structura Ministerului Finanţelor Publice, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/13.796/I.M. din 10 septembrie 2013, precum şi acordul scris al domnului Chirică Lefter cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Chirică Lefter, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Direcţiei generale de legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din structura Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier superior în cadrul Direcţiei generale de legislaţie, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din structura Ministerului Finanţelor Publice se face prin ordin al ministrului finanţelor publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 393.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea, prin detaşare, a domnului Petre-Dragoş Voinescu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al

Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea nr. 359 din 10 septembrie 2013 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi al art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data de 16 septembrie 2013, domnul Petre-Dragoş Voinescu se numeşte, prin detaşare, în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea prevederilor art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 389/2013 pentru numirea domnului Valeriu Alexandru Gală în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 5 septembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 394.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Remus Damian Budăi, prin detaşare, în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea nr. 360 din 10 septembrie 2013 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, şi al art. 16 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 16 septembrie 2013, domnul Remus Damian Budăi se numeşte, prin detaşare, în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 395.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 259/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)

 

Având în vedere propunerea preşedintelui Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi, formulată prin Adresa nr. 2.975/G.B. din 2 septembrie 2013,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 24 alin. (4) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa „Componenţa nominală a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)” la Decizia prim-ministrului nr. 259/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 11 iulie 2013, se completează după cum urmează:

- După poziţia nr. 25 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 251,252, 253 şi 254, cu următorul cuprins:

„251. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

Ioan Leon Naraşi - membru titular

Andreea Nicolae - membru supleant

252. Confederaţia Sindicală Naţională Meridian

Anca Marchidan - membru titular

Horaţiu Ionescu - membru supleant

253. Uniunea Naţională a Patronatului Român

Domnica Nuţă - membru titular

Alexandru Mărgăritescu - membru supleant

254. Uniunea Generală a Industriaşilor din România

Ştefan Rădescu - membru titular

Radu Godeanu - membru supleant.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 396.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa „Componenţa Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice” la Decizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 10 iunie 2013, ou modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 397.

 

 

ANEXĂ

(Anexă la Decizia nr. 233/2013)

 

COMPONENŢA

Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea Instituţiilor publice

 

1. Ministerul Afacerilor Interne

2. Ministerul Justiţiei

3. Ministerul Afacerilor Externe

4. Ministerul Fondurilor Europene

5. Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

6. Ministerul Economiei

7. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Garda Naţională de Mediu

8. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

9. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

10. Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF

11. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

12. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Dumitru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

Având în vedere cererea de demisie a domnului Cătălin Dumitru, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/5.490 din 4 septembrie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Dumitru se eliberează, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2013.

Nr. 398.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea curriculumului pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, şi a planului de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor

 

Având în vedere prevederile art. 32,64,65 şi 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu durata de 2 ani,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă curriculumul pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani.

(2) Curriculumul pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, este prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Curriculumul pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani. se aplică începând cu anul şcolar 2013/2014.

Art. 2. - (1) Se aprobă planul de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor.

(2) Planul de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor, este prevăzut în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Pentru calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor, planul de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.548/2013 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 şi 260 bis din 9 mai 2013, se abrogă.

(4) Pentru calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor, planul de învăţământ pentru pregătire practică şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a XI-a. Învăţământ profesional de 2 ani, aprobat prin prezentul ordin, se aplică începând cu anul şcolar 2013/2014.

Art. 3. - Secretariatul de Stat pentru învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie şi învăţare De tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 25 iulie 2013.

Nr. 4.353.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.