MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 558/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 558         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 3 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

24. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

652. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

368. - Decizie privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Radu Nicolae Chiurtu

 

369. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin

 

370. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Ciomei-Donighian Constantin

 

371. - Decizie privind transferul în interesul serviciului al domnului Dézsi Attila din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică specifică de execuţie vacantă de inspector de concurenţă superior în cadrul Direcţiei teritoriale din structura Consiliului Concurenţei

 

372. - Decizie privind transferul domnului Horvath Levente-Akos în interesul serviciului din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad

 

373. - Decizie privind transferul doamnei Sighinaş-Crista Marcela Doina, în interesul serviciului, din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 

374. - Decizie privind transferul domnului Ursu Dorel Adrian, în interesul serviciului, din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de referent de specialitate superior din cadrul Instituţiei Prefectului .- Judeţul Caraş-Severin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.028. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013

 

2.465. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”. indicativ P 100-1/2013

 

4 909. - Ordin al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifica şi dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti

 

4.910. - Ordin al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Mihai Eminescu” din Timişoara

 

4.911. - Ordin al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifica şi dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti

 

4.912. - Ordin al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologia) de monitorizară specială a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

625. - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L.

 

Rectificări la :

 - Legea nr. 250/2013

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 şi 24 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

- Viorel Hrebenciuc - Grupul parlamentar al PSD;

- Miron-Tudor Mitrea - Grupul parlamentar al PSD;

- Dan-Ştefan Motreanu - Grupul parlamentar al PNL;

- Ioan Oltean - Grupul parlamentar al PDL.

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

- Eugen Nicolicea - Grupul parlamentar al PSD;

- Cristian Buican - Grupul parlamentar al PNL;

- Adrian-Nicolae Diaconu - Grupul parlamentar al PP-DD;

- Niculae Mircovici - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

- Mircea Gheorghe Drăghici - Grupul parlamentar al PSD;

- Ionel Palăr - Grupul parlamentar al PNL;

- Ioan Bălan - Grupul parlamentar al PDL;

- Seres Denes - Grupul parlamentar ai UDMR.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 septembrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 2 septembrie 2013.

Nr. 24.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

 

Luând în considerare că în Dosarul EU Pilot 3.208/12/MOVE Comisia Europeană a apreciat transpunerea necorespunzătoare de către România a art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (2), alin. (3) lit. (a) şi alin. (5), art. 25 alin. (1), alin. (2) lit. (a) şi (b), alin. (3) şi (4) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare), în ceea ce priveşte valabilitatea în România a autorizaţiei de punere în funcţiune a unui vehicul feroviar acordate de un stat membru al Uniunii Europene, precum şi referirea care trebuie făcută la prevederile corespunzătoare din Directiva 2008/57/CE şi Directiva 2004/49/CE,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 21, alineatul (5) va avea următorul cuprins: „(5) O autorizaţie acordată în România este valabilă în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene şi o autorizaţie acordată de un stat membru al Uniunii Europene este valabilă în România, fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 23 şi 25 privind autorizaţiile suplimentare. Prin ordin al ministrului transporturilor se stabilesc condiţiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare în conformitate cu dispoziţiile relevante ale art. 23, în cazul vehiculelor conforme cu STI, sau ale art. 25, în cazul vehiculelor neconforme cu STI.”

2. La articolul 23, alineatele (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:

(2) în cazul vehiculelor care sunt puse în funcţiune în conformitate cu art. 22 sau în cazul vehiculelor care sunt puse în funcţiune în alte state membre ale Uniunii Europene în conformitate cu art. 22 din Directiva 2008/57/CE, dar care nu sunt prevăzute la alin. (1), Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română decide dacă pe teritoriul României sunt necesare autorizaţii suplimentare. În acest caz, se aplică prevederile alin. (3)-(7).

………………………………………………………………………………………………..

(5) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate solicita furnizarea de informaţii suplimentare, efectuarea de analize de risc în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizarea de teste pe reţea pentru a verifica criteriile prevăzute la alin. (4). Cu toate acestea, după adoptarea documentului de referinţă prevăzut la art. 27 din Directiva 2008/57/CE, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate efectua o astfel de verificare doar în temeiul normelor naţionale aparţinând grupelor B sau C din acel document.”

3. La articolul 23 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) documente care dovedesc faptul că punerea în funcţiune a vehiculului a fost autorizată într-un alt stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu art. 22 din Directiva 2008/57/CE;”.

4. La articolul 25, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„(1) În cazul vehiculelor a căror punere în funcţiune a fost autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu art. 21 alin. (12) sau cu art. 24 din Directiva 2008/57/CE, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate hotărî, în conformitate cu prezentul articol, dacă pe teritoriul României sunt necesare autorizaţii suplimentare pentru punerea în funcţiune.

………………………………………………………………………………………………..

(3) Informaţiile menţionate la alin. (2) lit. a) şi b) nu pot fi puse la îndoială de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, cu excepţia cazului în care aceasta poate demonstra, fără a aduce atingere art. 16. existenţa unui important risc de siguranţă. După adoptarea documentului de referinţă prevăzut la art. 27 din Directiva 2008/57/CE, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română nu poate invoca în acest sens niciuna dintre regulile din grupa A enumerate în acel document.

(4) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate solicita furnizarea unor informaţii suplimentare, efectuarea unor analize de risc în conformitate cu art. 6 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizarea unor teste pe reţea pentru a verifica dacă informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) respectă normele naţionale în vigoare notificate Comisiei Europene în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 17 din prezenta hotărâre. Cu toate acestea, după adoptarea documentului de referinţă prevăzut la art. 27 din Directiva 2008/57/CE, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română poate efectua o astfel de verificare doar în temeiul normelor naţionale aparţinând grupelor B sau C enumerate în acel document. Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română defineşte, după consultarea solicitantului, domeniul de aplicare şi conţinutul informaţiilor suplimentare, al analizelor de risc sau al testelor solicitate. Administratorul infrastructurii, prin consultare cu solicitantul, depune toate eforturile pentru a garanta că orice test se poate efectua în termen de 3 luni de la data depunerii cererii solicitantului. Dacă este cazul, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română adoptă măsuri pentru ca testele să poată fi efectuate.”

5. La articolul 25 alineatul (2), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

,,a) documente care dovedesc faptul că punerea în funcţiune a vehiculului a fost autorizată într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Împreună cu documentaţia privind procedura urmată pentru a demonstra că vehiculul a respectat cerinţele de siguranţă în vigoare, inclusiv, dacă este cazul, informaţii privind derogările acordate în conformitate cu art. 9 din Directiva 2008/57/CE;

b) datele tehnice, programul de întreţinere şi caracteristicile funcţionale. Acestea includ, în cazul vehiculelor echipate cu înregistratoare de date, informaţii privind procedura de colectare a datelor, care să permită citirea şi evaluarea prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. c) din Directiva 2004/49/CE;”,

Art. II. - Prezenta hotărâre transpune în totalitate prevederile art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (2), alin. (3) lit. (a), alin. (5), art. 25 alin, (1), alin. (2) lit. (a) şi (b), alin. (3) şi (4) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 191 din 18 iulie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 652.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Radu Nicolae Chiurtu

 

Având în vedere propunerea Ministerului Economiei formulată prin Adresa nr. 3.619 din 26 august 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, la cerere, exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Radu Nicolae Chiurtu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 septembrie 2013.

Nr. 368.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin

 

Având în vedere propunerea Ministerului Economiei formulată prin Adresa nr. 3.619 din 26 august 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 septembrie 2013.

Nr. 369.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin

 

Având în vedere propunerea Ministerului Economiei formulată prin Adresa nr. 3.619 din 26 august 2013, precum şi Avizul favorabil nr. 33.032/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciornei-Donighian Constantin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 septembrie 2013.

Nr. 370.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul în interesul serviciului al domnului Dézsi Attila din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică specifică de execuţie vacantă de inspector de concurenţă superior în cadrul Direcţiei teritoriale din structura Consiliului Concurenţei

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Concurenţei privind transferul în interesul serviciului al domnului Dézsi Attila din funcţia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică specifica de execuţie vacantă de inspector de concurenţă superior în cadrul Direcţiei teritoriale din structura Consiliului Concurenţei, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/14.015/I.M. din 26 august 2013, precum şi acordul scris al domnului Dézsi Attila cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dézsi Attila, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în funcţia publică specifică de execuţie vacantă de inspector de concurenţă superior în cadrul Direcţiei teritoriale din structura Consiliului Concurenţei.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică specifică de execuţie vacantă de inspector de concurenţă superior în cadrul Direcţiei teritoriale din structura Consiliului Concurenţei se face prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 septembrie 2013.

Nr. 371.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul domnului Horvath Levente- Akos în interesul serviciului din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad

 

Având în vedere solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad, precum şi acordul scris al domnului Horvath Levente- Akos cu privire la acest transfer, formulat prin Adresa înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/13.985/I.M. din 26 august 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1)lit. b) şi al art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Horvath Levente- Akos, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în funcţia publică de director executiv adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de director executiv adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 septembrie 2013.

Nr. 372.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul doamnei Sighinaş-Crista Marcela Doina, în interesul serviciului, din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice privind transferul doamnei Sighinaş-Crista Marcela Doina din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de conducere vacantă de director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, formulată prin Adresa nr. 2.872 din 28 august 2013, precum şi acordul scris al doamnei Sighinaş-Crista Marcela Doina cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Sighinaş-Crista Marcela Doina, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în funcţia publică vacantă de director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de director general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială se face prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 septembrie 2013.

Nr. 373.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul domnului Ursu Dorel Adrian, în interesul serviciului, din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de referent de specialitate superior din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin

 

Având în vedere solicitarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin privind transferul domnului Ursu Dorel Adrian din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de referent de specialitate superior din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, formulată prin Adresa nr. 8.195 din 28 august 2013, precum şi acordul scris al domnului Ursu Dorel Adrian cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, CU modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1)lit. b) şi ai art. 90 alin. (1)lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ursu Dorel Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în funcţia publică de referent de specialitate superior din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de referent de specialitate superior din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin se face prin ordin al prefectului judeţului Caraş-Severin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 2 septembrie 2013.

Nr. 374.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. E.N. 7.783 din 27 august 2013,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele de organizare si desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Anual, până la începutul lunii septembrie, unităţile sanitare publice şi private transmit SNSPMPDSB propunerile nominale pentru participarea la programele de specializare.”

2. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

:(2) Personalul care desfăşoară activitate didactică încheie cu SNSPMPDSB contract civil.”

3. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Responsabilul naţional al programului de specializare, membru în comisia centrală, propune comisiei întrebările pentru testul-grilă şi stabileşte grila de răspuns pentru specialitatea respectivă.”

Art. II. - Direcţia generală resurse umane şi certificare, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 27 august 2013.

Nr. 1.028.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P100-1/2013

 

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 6/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 4 .Acţiuni asupra construcţiilor”, Procesul-verbal de avizare nr. 7/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 „Structuri pentru construcţii” şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2013, denumită în continuare Cod P 100-1/2013, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Codul P 100-1/2013 se aplică la proiectarea seismică a clădirilor noi şi a construcţiilor cu structuri similare acestora, care se efectuează în cazul serviciilor de proiectare contractate după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Reglementarea tehnică „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.711/2006, publicat îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 şi 803 bis din 25 septembrie 2006**), cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în continuare la evaluarea seismică a clădirilor existente.

Art. 4. - Contractele pentru serviciile de proiectare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie2014.

*

Reglementarea tehnică aprobată prin prezentul ordin a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/679/680/682/683/2012 din 6 noiembrie 2012 prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 august 2013.

Nr. 2.465.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

**) Ordinul şi anexa au fost publicate şi în Buletinul construcţiilor nr. 12-13 din 2006, nr. 11-12 şi nr. 13-14 din 2007, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor ÎNCERC.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti

 

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Monitorizarea specială a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti se realizează până la 31 martie 2014,

Art. 3. - În vederea aplicării prevederilor art. 2 se numeşte, cu ocazia vizitei de monitorizare, prin ordin de serviciu, comisia de monitorizare specială a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ superior va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 28 august 2013.

Nr. 4.909.

 

ANEXĂ

 

M ETODOLOGIE

de monitorizare specială a Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti

 

Art. 1. - Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, instituţie de învăţământ superior care face parte din sistemul naţional de învăţământ, conform Legii nr. 485/2002 privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, este monitorizat special până la 31 martie 2014.

Art. 2. - (1) Monitorizarea specială se referă la întreaga activitate desfăşurată de Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti şi vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare ştiinţifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii.

(2) în procesul de monitorizare a activităţii, Ministerul Educaţiei Naţionale colaborează atât cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ÂRACIS), cât şi cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate, precum şi, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.

Art. 3. - (1) Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti va elabora un plan de măsuri în vederea respectării prevederilor legale privind evaluarea periodică a programului de studii universitare de licenţă „Teologie romano-catolică didactică” (IF), respectiv acreditarea programului de studii universitare de licenţă „teologie romano-catolică didactică” (IFR), precum şi a altor aspecte ce vizează activitatea instituţiei, pe care îl va prezenta Ministerului Educaţiei Naţionale până la data de 15 septembrie 2013.

(2) Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, pe perioada monitorizării speciale, are obligaţia de a prezenta lunar Ministerului Educaţiei Naţionale rapoarte de progres privind îndeplinirea planului de măsuri asumat.

(3) Aceste rapoarte vor conţine informaţii referitoare la:

a) studenţi înmatriculaţi pe specializări, forme de învăţământ şi locaţii geografice;

b) registre matricole, cataloage de examene, transferuri, exmatriculări;

c) planuri de învăţământ;

d) personal didactic, state de funcţii;

e) bază materială;

f) capacitate instituţională, spaţii de cazare;

g) alte aspecte din instituţie;

h) evoluţia implementării planului de măsuri menţionat la alin. (1).

Art. 4. - În perioada de monitorizare specială, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti:

1. nu poate organiza examene de admitere în anul I la specializările/programele de studii universitare;

2. nu poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare. Aceste examene vor fi organizate de către instituţii de învăţământ superior de stat care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, pe baza unui protocol.

Art. 5. - (1) Comisia de monitorizare speciala se va deplasa ori de câte ori este nevoie la Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti pentru a verifica conformitatea şi realitatea celor precizate de către universitate în rapoartele de progres transmise şi va întocmi rapoarte ce vor prezenta stadiul îndeplinirii planului de măsuri elaborat de către Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti, problematica menţionată la art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi alte aspecte semnalate la faţa locului.

(2) în luna martie 2014, comisia de monitorizare specială va solicita ARACIS o situaţie actualizată cu privire la îndeplinirea de către Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti a standardelor de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) în funcţie de rezultatele monitorizării speciale şi de propunerile ARACIS, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Minai Eminescu” din Timişoara

 

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Universităţii „Mihai Eminescu” din Timişoara, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Monitorizarea specială a Universităţii „Mihai Eminescu” din Timişoara se realizează până la 31 martie 2014.

Art. 3. - În vederea aplicării prevederilor art. 2 se numeşte cu ocazia vizitei de monitorizare, prin ordin de serviciu, comisia

de monitorizare specială a Universităţii „Mihai Eminescu” din Timişoara.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ superior va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifica şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 28 august 2013.

Nr. 4.910.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare specială a Universităţii „Mihai Eminescu” din Timişoara

 

Art. 1. - Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara, instituţie de învăţământ superior, care face parte din sistemul naţional de învăţământ, conform Legii nr. 134/2005 privind înfiinţarea Universităţii „Mihai Eminescu” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, este monitorizată special până la 31 martie 2014.

Art. 2. - (1) Monitorizarea specială se referă ta întreaga activitate desfăşurată de Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara şi vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare ştiinţifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii.

(2) în procesul de monitorizare a activităţii, Ministerul Educaţiei Naţionale colaborează atât cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS), cât şi cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate, precum şi, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.

Art. 3. - (1) Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara va elabora un plan de măsuri în vederea soluţionării observaţiilor ARACIS ce au vizat nerespectarea standardelor de calitate şi acordarea calificativului „Lipsă de încredere”, avizat în şedinţa consiliului ARACIS din data de 24 aprilie 2013, ca urmare a evaluării instituţionale, precum şi a altor aspecte din activitatea instituţiei, pe care îl va prezenta Ministerului Educaţiei Naţionale până la data de 15 septembrie 2013.

(2) Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara, pe perioada monitorizării speciale, are obligaţia de a prezenta lunar Ministerului Educaţiei Naţionale rapoarte de progres privind îndeplinirea planului de măsuri asumat.

(3) Aceste rapoarte vor conţine informaţii referitoare la:

a) evidenţa studenţilor înmatriculaţi pe specializări, forme de învăţământ şi locaţii geografice;

b) registre matricole, cataloage de examene, transferuri, exmatriculări;

c) planuri de învăţământ;

d) personal didactic, state de funcţii;

e) bază materială;

f) capacitate instituţională, spaţii de cazare;

g) alte aspecte din activitatea instituţiei;

h) evoluţia implementării planului de măsuri menţionat la alin. (1).

Art. 4. - În perioada de monitorizare specială, Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara:

1. nu poate organiza examene de admitere în anul I la specializările/programele de studii universitare;

2. nu poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare. Aceste examene vor fi organizate de către instituţii de învăţământ superior de stat care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, pe baza unui protocol.

Art. 5. - (1) Comisia de monitorizare specială se va deplasa ori de câte ori este nevoie la instituţie pentru a verifica conformitatea şi realitatea celor precizate de către universitate în rapoartele de progres transmise şi va întocmi rapoarte ce vor prezenta stadiul îndeplinirii planului de măsuri elaborat de către Universitatea „Minai Eminescu” din Timişoara, problematica menţionată în art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi alte aspecte semnalate la faţa locului.

(2) Comisia de monitorizare specială va verifica aspecte ce vizează patrimoniul universităţii, precum şi respectarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 134/2005.

(3) în luna martie, comisia de monitorizare specială va solicita ARACIS informaţii în legătură cu depunerea de către Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara a unui dosar de evaluare instituţională în vederea schimbării calificativului „Lipsă de încredere”.

(4) în funcţie de rezultatele monitorizării speciale şi de propunerile ARACIS, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti

 

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Monitorizarea specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti se realizează până la 31 martie 2014.

Art. 3. - În vederea aplicării prevederilor art. 2 se numeşte cu ocazia vizitei de monitorizare, prin ordin de serviciu, comisia de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ superior va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 28 august 2013.

Nr. 4.911.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare specială a Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti

 

Art. 1. - Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti, instituţie de învăţământ superior, care face parte din sistemul naţional de învăţământ, conform Legii nr. 274/2009 privind înfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti, este monitorizată special până la 31 martie 2014.

Art. 2. - (1) Monitorizarea specială se referă la întreaga activitate desfăşurată de Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti şi vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare ştiinţifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii.

(2) în procesul de monitorizare a activităţii, Ministerul Educaţiei Naţionale colaborează atât cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS), cât şi cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate, precum şi, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.

Art. 3. - (1) Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti va elabora un plan de măsuri în vederea soluţionării observaţiilor ARACIS ce au vizat nerespectarea standardelor de calitate şi acordarea calificativului „Neîncredere”, avizat în şedinţa Consiliului ARACIS din data de 31 mai 2012 şi menţinut în şedinţa Consiliului ARACIS din data de 26 iulie 2012, precum şi a altor aspecte din activitatea instituţiei, pe care TI va prezenta Ministerului Educaţiei Naţionale până la data de 15 septembrie 2013.

(2) Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti, pe perioada monitorizării speciale, are obligaţia de a prezenta lunar Ministerului Educaţiei Naţionale rapoarte de progres privind îndeplinirea planului de masuri asumat.

(3) Aceste rapoarte vor conţine informaţii referitoare la:

a) evidenţa studenţilor înmatriculaţi pe specializări, forme de învăţământ şi locaţii geografice;

b) registre matricole, cataloage de examene, transferuri, exmatriculări;

c) planuri de învăţământ;

d) personal didactic, state de funcţii;

e) bază materială;

f) capacitate instituţională, spaţii de cazare;

g) alte aspecte din activitatea instituţiei;

h) evoluţia implementării planului de măsuri menţionat la alin. (1).

Art. 4. - În perioada de monitorizare specială, Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti:

1. nu poate organiza examene de admitere în anul I la specializările/programele de studii universitare;

2. nu poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare. Aceste examene vor fi organizate de către instituţii de învăţământ superior de stat care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, pe baza unui protocol.

Art. 5. - (1) Comisia de monitorizare specială se va deplasa ori de câte ori este nevoie la instituţie pentru a verifica conformitatea şi realitatea celor precizate de către universitate în rapoartele de progres transmise şi va întocmi rapoarte ce vor prezenta stadiul îndeplinirii planului de măsuri elaborat de către Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti, problematica menţionată în art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi alte aspecte semnalate la faţa locului.

(2) în luna martie, comisia de monitorizare specială va solicita ARACIS informaţii în legătură cu depunerea de către Universitatea Financiar-Bancară din Bucureşti a unui dosar de evaluare externă în vederea schimbării calificativului „Neîncredere” acordat programului de studii universitare de licenţă „Finanţe-bănci”.

(3) în funcţie de rezultatele monitorizării speciale şi de propunerile ARACIS, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

 

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Monitorizarea specială a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi se realizează până la 31 martie 2014.

Art. 3. - În vederea aplicării prevederilor art. 2 se numeşte cu ocazia vizitei de monitorizare, prin ordin de serviciu, comisia de monitorizare specială a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ superior va dace la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

h/lihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 28 august 2013.

Nr. 4.912.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare specială a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi

 

Art. 1. - Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, instituţie de învăţământ superior, care face parte din sistemul naţional de învăţământ, conform Legii nr. 137/2005 privind înfiinţarea Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, este monitorizată special până la 31 martie 2014.

Art. 2. - (1) Monitorizarea specială se referă la întreaga activitate desfăşurată de Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi şi vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare ştiinţifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii.

(2) în procesul de monitorizare a activităţii, Ministerul Educaţiei Naţionale colaborează atât cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARAC1S). cât şi cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate, precum şi, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.

Art. 3. - (1) Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi va elabora un plan de măsuri în vederea soluţionării observaţiilor ARACIS ce au vizat nerespectarea standardelor de calitate şi acordarea calificativului „Lipsă de încredere”, avizat în şedinţa consiliului ARACIS din data de 22 septembrie 2011, ca urmare a evaluării instituţionale, precum şi a altor aspecte din activitatea instituţiei, pe care îl va prezenta Ministerului Educaţiei Naţionale până la data de 15 septembrie 2013.

(2) Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, pe perioada monitorizării speciale, are obligaţia de a prezenta lunar Ministerului Educaţiei Naţionale rapoarte de progres privind îndeplinirea planului de măsuri asumat.

(3) Aceste rapoarte vor conţine informaţii referitoare la:

a) evidenţa studenţilor înmatriculaţi pe specializări, forme de învăţământ şi locaţii geografice;

b) registre matricole, cataloage de examene, transferuri, exmatriculări;

c) planuri de învăţământ;

d) personal didactic, state de funcţii;

e) bază materială;

f) capacitate instituţională, spaţii de cazare;

g) alte aspecte din activitatea instituţiei;

h) evoluţia implementării planului de măsuri menţionat la alin. (1).

Art. 4. - În perioada de monitorizare specială, Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi:

1. nu poate organiza examene de admitere în anul I la specializările/programele de studii universitare;

2. nu poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare. Aceste examene vor fi organizate de către instituţii de învăţământ superior de stat care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, pe baza unui protocol.

Art. 5. - (1) Comisia de monitorizare specială se va deplasa ori de câte ori este nevoie la instituţie pentru a verifica conformitatea şi realitatea celor precizate de către universitate în rapoartele de progres transmise şi va întocmi rapoarte ce vor prezenta stadiul îndeplinirii planului de măsuri elaborat de către Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, problematica menţionată în art. 3 alin. (1) şi (3). precum şi alte aspecte semnalate la faţa locului.

(2) Comisia de monitorizare specială va verifica modul de soluţionare a problematicii menţionate de ARACIS privind funcţionarea activităţilor didactice neautorizate la Colegiul .Petru Rareş” din Suceava.

(3) în luna martie, comisia de monitorizare specială va solicita ARACIS informaţii în legătură cu depunerea de către Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi a unui dosar de evaluare instituţională în vederea schimbării calificativului ,Lipsă de încredere”.

(4) în funcţie de rezultatele monitorizării speciale şi de propunerile ARACIS, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti., str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării rezultatelor controlului efectuat în perioada 3 iunie 2013-4 iunie 2013 la Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L., cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 86, bl. T8, sc. 1, ap. 7, judeţul Mehedinţi, J25/335/05.08.2011, CUI 28965958/08.08.2011, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 218/2012, RBK-717/24.04.2012, reprezentată de doamna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. Prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 12 din 29 mai 2013 s-a dispus efectuarea unui control inopinat la Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L. şi s-a stabilit obligaţia de a fi puse la dispoziţia echipei de control toate documentele şi evidenţele contabile şi să asigure condiţiile pentru desfăşurarea în mod operativ a controlului conform prevederilor art. 381 alin. (12) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada controlului nu au fost puse la dispoziţia echipei de control a Autorităţii de Supraveghere Financiară documentele şi evidenţele contabile ale brokerului.

Astfel, au fost încălcate prevederile Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 12 din 29 mai 2013, art. 35 alin. (5) lit. e) şi art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Raportările aferente trimestrului II 2012 şi semestrului I 2012 au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu întârziere.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 pct. II şi III, Termen de transmitere, din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Până la data efectuării controlului, raportările anuale şi situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012 nu au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 pct. I din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (3) şi art. 4 din Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2012 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2013.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Până la data efectuării controlului, raportările aferente trimestrului IV 2012 şi semestrului I 2013 nu au fost transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 pct. II şi III din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Doamna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L., este persoana împuternicită să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică, învestită cu competenţa de a angaja răspunderea intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. A pct. 11 şi 112 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, doamna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L. răspunde atât de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în raportări, cât şi de respectarea termenelor de transmitere a acestora.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România.

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c), lit. e) şi alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei şi cu retragerea aprobării dna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Alba Iul ia, Calea Moţilor nr. 134 I, judeţul Alba, CNP 2620330015387, CI seria AX nr. 274824 emisă de SPCLEP Alba la data 27 octombrie 2006.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 de zile de la primirea deciziei, în contul nr. RO83TREZ7005025XXX007370, deschis pe seama Autorităţii de Supraveghere Financiară la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după achitare.

(4) în conformitate cu art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine litiu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii dna Dorica Banta, conducător executiv/persoană semnificativă la Societatea „S.I.N. Insurance Broker” - S.R.L., poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucureşti, 21 august 2013.

Nr. 625.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 24 iulie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. II, în loc de:

„Art. II. - (1) Prevederile art. I punctele 1, 2, 4-7, 21, 24-28, 30-34, 36-44, 46-56, 58-59, precum şi ale art. III, ale art. IV şi ale art. VI intră în vigoare în termen de 90 de zile de ta data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. I pct. 44 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.” se va citi:

„Art. II. - Prevederile art. I punctele 1, 2, 4-7, 21, 24-28, 30-34, 36-44, 46-56, 58-59, precum şi ale art. III, ale art. IV şi ale art. VI intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.”