MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 652/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 652         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 octombrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

271. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 

824. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 

273. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

826. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

274. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

827. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

HOTĂRĹRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

800. - Hotărâre privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2013-2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.908. - Ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

879. - Decizie privind autorizarea funcţionarii că broker de asigurare a Societăţii INTERSERV TOTAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĹNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 5 iulie 2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 6 iulie 2012, cu următoarea modificare:

– La articolul unic, litera b) a alineatului (1) al articolului 24028 se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) majorarea capitalului social şi ridicarea drepturilor de preferinţă ale acţionarilor existenţi pentru subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a noilor acţiuni emise. Prevederile art. 2408 alin. (4), art. 24012 alin. (4)-(6) şi art. 24013 lit. b) şi d) se aplică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

 

Bucureşti, 21 octombrie 2013

Nr. 271.

 

PREŞESDINTELE ROMĹNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2013

Nr. 824.

 

PARALAMENTUL ROMĹNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 19 noiembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2013

Nr. 273.

 

PREŞESDINTELE ROMĹNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2013

Nr. 826.

 

PARALAMENTUL ROMĹNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41 din 15 mai 2013 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 mai 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2013

Nr. 274.

 

PREŞESDINTELE ROMĹNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2013

Nr. 827.

 

HOTĂRĹRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2013-2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru anul şcolar 2013-2014 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev, pentru o perioadă de 85 de zile de şcolarizare, cu respectarea cuantumului aferent fiecărui an bugetar, aşa cum se prevede în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2013-2014 sunt următoarele:

a) organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare;

b) organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalităţi practice educative care să contribuie la dezvoltarea competenţelor elevilor şi prin activităţi de grădinărit.

(2) Premiile acordate cu ocazia organizării concursurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) constau în:

a) cărţi, diplome, atlase, seturi bricolaj, coşuri cu fructe şi legume, material săditor pomicol, răsaduri de legume sau flori ca premii individuale;

b) dotare săli de curs, dotare laboratoare, materiale didactice, ca premii la nivel de unitate de învăţământ.

(3) Este interzisă acordarea de premii în bani.

(4) Sumele necesare implementării măsurilor adiacente se suportă din bugetele judeţelor, respectiv din bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi nu vor putea depăşi 10% din fondurile alocate consiliilor judeţene şi sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru acordarea gratuită a merelor aşa cum sunt prevăzute în anexă.

(5) Consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru măsurile adiacente pe care le vor implementa şi vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puţin una dintre măsurile adiacente prevăzute la alin. (1).

(6) Consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti şi unităţile şcolare vor lua măsurile necesare astfel încât numai elevii prezenţi la cursuri să beneficieze de implementarea măsurilor adiacente.

(7) Consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti sunt responsabile de implementarea măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1), precum şi de organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea şi controlul implementării măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1).

(8) În funcţie de specificul măsurilor adiacente pe care le vor implementa, consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti vor beneficia de asistenţă din partea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, a direcţiilor de sănătate publică, respectiv a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi din partea direcţiilor judeţene pentru agricultură, respectiv din partea Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(9) Consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti au obligaţia informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu privire la măsurile adiacente implementate.

Art. 3. - (1) Consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti vor recupera de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, sumele plătite pentru implementarea măsurilor adiacente, pe care le virează la bugetul de stat.

(2) Recuperarea sumelor plătite pentru implementarea măsurilor adiacente este condiţionată de distribuţia merelor şi se realizează pe baza numărului de elevi cărora le-au fost distribuite mere.

(3) Finanţarea sumelor aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care reprezintă sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare“, articolul „Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)“, reprezentând contribuţie publică naţională totală.

(4) În privinţa măsurilor adiacente, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are atribuţiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurat consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) În vederea acordării sprijinului financiar pentru implementarea măsurilor adiacente potrivit art. 2 alin. (1), consiliile judeţene şi sectoarele municipiului Bucureşti depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cereri de plată, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri.

(2) Cererea de plată include informaţii referitoare la:

a) măsurile adiacente implementate potrivit art. 2 alin. (5);

b) unităţile de învăţământ unde au fost implementate măsurile adiacente;

c) numărul de elevi beneficiari din fiecare unitate de învăţământ în care au fost implementate sau care au participat la implementarea măsurilor adiacente;

d) suma solicitată în conformitate cu documentele justificative.

Art. 5. - (1) În situaţia în care sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată nu acoperă necesarul de fonduri pentru realizarea măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1), sumele necesare se asigură din bugetele judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv din veniturile proprii ale acestora.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), sumele reprezentând sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, recuperate potrivit art. 3 alin. (2), se fac venit la bugetele judeţelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Art. 6. - (1) Fondurile alocate pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli pentru anul şcolar 2013-2014 sunt de 61.282,66 mii lei, reprezentând fondurile aferente acordării dreptului prevăzut la art. 1 şi realizării măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1), potrivit prevederilor anexei.

(2) În situaţia în care fondurile necesare pentru distribuţia merelor nu sunt disponibile în anul 2013, prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna ianuarie 2014, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate pentru anul 2014, în cuantumul total prevăzut în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013

Nr. 800.

 

ANEXĂ

 

Fonduri alocate pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli - fonduri pentru distribuţia merelor şi implementarea măsurilor adiacente - an şcolar 2013-2014


 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Judeţul

Total fonduri an şcolar 2013-2014

Fonduri alocate în 2013 pentru distribuţia de mere

Fonduri alocate în 2013 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2013

Fonduri alocate în 2014 pentru distribuţia de mere

Fonduri alocate în 2014 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2014

Alba

1.012,91

325,00

32,50

357,50

595,83

59,58

655,41

Arad

1.269,26

407,25

40,72

447,97

746,62

74,66

821,28

Argeş

1.800,39

577,67

57,77

635,43

1.059,05

105,91

1.164,96

Bacău

2.120,98

680,53

68,05

748,58

1.247,64

124,76

1.372,40

Bihor

1.895,98

608,34

60,83

669,17

1.115,28

111,53

1.226,81

Bistriţa-Năsăud

1.027,89

329,80

32,98

362,78

604,64

60,46

665,10

Botoşani

1.544,42

495,54

49,55

545,09

908,49

90,85

999,33

Braşov

1.617,00

518,83

51,88

570,71

951,18

95,12

1.046,30

Brăila

949,25

304,57

30,46

335,03

558,38

55,84

614,22

Buzău

1.406,36

451,24

45,12

496,36

827,27

82,73

910,00

Caraş-Severin

863,59

277,09

27,71

304,80

508,00

50,80

558,80

Călăraşi

948,25

304,25

30,43

334,68

557,79

55,78

613,57

Cluj

1.745,84

560,16

56,02

616,18

1.026,96

102,70

1.129,66

Constanţa

2.116,76

679,18

67,92

747,09

1.245,16

124,52

1.369,67

Covasna

731,79

234,80

23,48

258,28

430,46

43,05

473,51

Dâmboviţa

1.553,70

498,51

49,85

548,36

913,94

91,39

1.005,33

Dolj

1.854,95

595,17

59,52

654,69

1.091,15

109,11

1.200,26

Galaţi

1.693,01

543,21

54,32

597,53

995,89

99,59

1.095,48

Giurgiu

842,56

270,34

27,03

297,37

495,62

49,56

545,19

Gorj

1.077,32

345,67

34,57

380,23

633,72

63,37

697,09

Harghita

1.038,47

333,20

33,32

366,52

610,87

61,09

671,95

Hunedoara

1.148,07

368,36

36,84

405,20

675,34

67,53

742,87

Ialomiţa

852,18

273,43

27,34

300,77

501,28

50,13

551,41

Iaşi

2.814,68

903,11

90,31

993,42

1.655,70

165,57

1.821,27

Ilfov

1.010,24

324,14

32,41

356,56

594,26

59,43

653,69

Maramureş

1.443,96

463,30

46,33

509,63

849,39

84,94

934,33

Mehedinţi

805,51

258,45

25,85

284,30

473,83

47,38

521,21

Mureş

1.805,17

579,20

57,92

637,12

1.061,86

106,19

1.168,05

Neamţ

1.517,89

487,02

48,70

535,73

892,88

89,29

982,16

Olt

1.234,66

396,15

39,61

435,76

726,27

72,63

798,90

Prahova

2.250,89

722,21

72,22

794,43

1.324,05

132,41

1.456,46

Satu Mare

1.095,73

351,57

35,16

386,73

644,55

64,45

709,00

Sălaj

741,44

237,90

23,79

261,68

436,14

43,61

479,76

Sibiu

1.275,41

409,22

40,92

450,15

750,24

75,02

825,27

Suceava

2.368,69

760,01

76,00

836,01

1.393,34

139,33

1.532,68

Teleorman

957,73

307,29

30,73

338,02

563,37

56,34

619,71

Timiş

1.816,20

582,74

58,27

641,01

1.068,35

106,84

1.175,19

Tulcea

670,66

215,18

21,52

236,70

394,51

39,45

433,96

Vaslui

1.550,51

497,49

49,75

547,24

912,07

91,21

1.003,27

Vâlcea

1.087,42

348,91

34,89

383,80

639,66

63,97

703,63

Vrancea

1.064,04

341,40

34,14

375,54

625,90

62,59

688,50

Municipiul Bucureşti

4.660,88

1.495,47

149,55

1.645,02

2.741,69

274,17

3.015,86

TOTAL:

61.282,66

19.662,88

1.966,29

21.629,17

36.048,62

3.604,86

39.653,48

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 36 lit. c) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,

în baza art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările ulterioare, şi a art. 6 şi 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 94/C/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 27 ianuarie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei,

Ovidiu Puţura,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 octombrie 2013.

Nr. 2.908.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte compunerea uniformelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, descriind articolele de echipament din compunerea acestora, precum şi regulile privind portul uniformelor.

Art. 2. - (1) Acţionarii publici cu statut special care, potrivit legii, au dreptul la uniforme sunt obligaţi să cunoască compunerea şi regulile privind portul acestora, să deţină articolele de echipament ce intră în compunerea uniformelor şi să le poarte regulamentar în toate situaţiile în care acestea sunt folosite.

(2) Purtarea de către funcţionarii publici cu statut special a uniformelor în altă compunere sau în alt mod decât cea/cel descrisă/descris de prezentul regulament este interzisă.

(3) Portul altor articole de îmbrăcăminte în combinaţie cu cele de uniformă este interzis.

(4) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii de unităţi dispun măsurile necesare în cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 3. - Funcţionarilor publici cu statut special care, potrivit legii, au dreptul la uniformă le sunt interzise împrumutul, comercializarea sau înstrăinarea articolelor de echipament ce intră în compunerea uniformelor respective.

Art. 4. - Modificarea structurii normelor de echipare, prin introducerea unor articole de echipament, schimbarea culorii, a modelului, precum şi a modului de purtare, se face cu aprobarea ministrului justiţiei, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 5. - Articolele de echipament prevăzute în normele de echipare intră, după caz, în compunerea:

a) uniformei de ceremonie, pentru ofiţeri;

b) uniformei de oraş, pentru ofiţeri şi agenţi;

c) uniformei de serviciu, pentru ofiţeri şi agenţi.

Art. 6. - (1) Prezentul regulament nu descrie echipamentul special, de protecţie şi de lucru.

(2) Modelul şi culoarea articolelor din compunerea acestui tip de echipament se aprobă de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3) Se interzice folosirea articolelor de echipament special, de protecţie şi de lucru de către alte persoane decât cele care au acest drept şi în afara locurilor ori activităţilor pentru care se acordă.

(4) Echipamentul individual, special, de protecţie şi de lucru se acordă obligatoriu categoriilor de persoane care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 3.

(5) În cazul degradării echipamentului individual de protecţie, respectiv al pierderii calităţilor de protecţie împotriva factorilor de risc, se acordă un nou echipament.

(6) Distrugerea ori pierderea echipamentului individual special, de protecţie şi de lucru înaintea expirării termenului de utilizare prevăzut de norme, din vina utilizatorului, precum şi acordarea acestui tip de echipament altor categorii de persoane decât cele care au dreptul atrag răspunderea vinovaţilor pentru prejudiciul cauzat, în condiţiile legii.

Art. 7. - (1) Din articolele de echipament prevăzute de normele nr. 1-5 din anexa nr. 2 se constituie uniformele de vară şi de iarnă, astfel:

- uniforma de vară (se poartă în perioada sezonului cald: mai-octombrie);

- uniforma de iarnă (se poartă în perioada sezonului rece: noiembrie-aprilie).

(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziţionat cu un an înainte, în proporţie de până la 50% din necesar.

Art. 8 - (1) Contextura, culoarea, tuşeul şi fineţea materialelor din care se confecţionează articolele de echipament sunt descrise în anexa nr. 1.

(2) Abaterile de la parametrii tehnici stabiliţi se acceptă numai în limitele prevăzute de tehnologia de fabricaţie.

(3) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aprobă specificaţiile tehnice ale articolelor de echipament şi prototipurile pentru articolele de echipament prevăzute de norme, precum şi orice modificare privind contextura, culoarea, tuşeul, fineţea materialelor sau parametrii tehnici ai confecţiei.

Art. 9. - Descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 10. - Normele pentru asigurarea cu articole de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. - Normele pentru asigurarea cu echipament de intervenţie, echipament special, de protecţie şi de lucru sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 12. - Regulile pentru aplicarea normelor de echipare a funcţionarilor publici cu statut special sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 13. - Documentele justificative privind evidenţa drepturilor anuale de echipament pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 14. - Normele de echipare specifice uneia dintre instituţiile publice ce fac parte din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pot fi aplicate în sistemul administraţiei penitenciare dacă au intervenit situaţii similare, care nu sunt prevăzute în anexele la prezentul regulament. Aplicarea acestor norme se face prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 15. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 16. - Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din instituţiile subordonate acestuia.

 

Capitolul II

Definiţii

 

Funcţionar public cu statut special - personalul care face parte din corpul ofiţerilor şi corpul agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare, din Ministerul Justiţiei şi alte unităţi subordonate Ministerului Justiţiei care au încadrată această categorie de personal.

Articole de echipament - totalitatea obiectelor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii cu care este dotat un funcţionar public cu statut special.

Uniforma - îmbrăcămintea reglementată care prezintă aceeaşi formă după croială, model, ţesătură şi culoare, obligatorie pentru anumite categorii de profesii.

Drepturi de echipament - dreptul de a beneficia în mod gratuit de articolele de echipament prevăzute de normele de echipare destinate funcţionarilor publici cu statut special.

Norma de echipare - numărul maxim de articole de echipament necesar pentru obţinerea unei echipări complete şi regulamentare a funcţionarilor publici cu statut special.

Prototip - primul exemplar de probă dintr-un lot de produse ce urmează a fi fabricate în serie.

Termen de utilizare - intervalul de timp în limita căruia se poate întrebuinţa un bun dat spre folosinţă.

Descrierea uniformelor şi accesoriilor - modalitatea de expunere succintă a acestora.

Compunerea uniformei - ansamblul articolelor de echipament care alcătuiesc o normă de echipare.

Uniforma de ceremonie - ţinuta reprezentativă, protocolară, utilizată la oficierea de evenimente festive.

Uniforma de oraş - ţinuta festivă utilizată în raporturile de reprezentare a instituţiei.

Uniforma de serviciu - ţinuta utilizată în procesul de îndeplinire a atribuţiilor zilnice la locul de muncă.

Valoarea cotei - părţi anuale pentru un articol de echipament - raportul dintre valoarea corespunzătoare cantităţii prevăzute în norma de echipare şi durata de utilizare a acelui articol, în ani. Suma valorilor cotelor-părţi anuale ale articolelor prevăzute într-o normă de echipare reprezintă echivalentul valoric al cotei-părţi anuale corespunzător respectivei norme de echipare.

Cerere de echipament - solicitarea exprimată în scris, referitoare la articolele de echipament necesare utilizării.

An de referinţă - anul pentru care au fost solicitate drepturile de echipament.

Echipament special, de protecţie şi de lucru - articolele cu care sunt dotate anumite categorii de personal în procesul de desfăşurare a activităţilor specifice, pentru a fi protejate împotriva factorilor de risc.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

DESCRIEREA, COMPUNEREA ŞI MODUL DE PURTARE

a uniformelor funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 

Capitolul I

Descrierea uniformelor şi accesoriilor pentru funcţionarii publici cu statut special

 

Secţiunea 1

Uniforma de ceremonie

 

ARTICOLUL 1

Şapca

 

Se confecţionează din stofă de culoare albastru-marin.

Se compune din calotă, bandă şi cozoroc.

Calota este de formă ovală şi este întinsă cu sârmă de oţel pentru a-şi menţine forma, uşor ridicată în partea din faţă.

Pe bandă se aplică o ţesătură sau o panglică din mătase, ţesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare bleumarin.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală şi se îngustează spre capete. Se fixează pe bandă prin coasere, la un unghi de 45 grade.

Deasupra benzii se montează un şnur parmac dublu, de culoare galbenă.

Şapca are aplicată pe bandă, în faţă, la centru, emblema pentru coifură.

Şapca are panglica textilă ţesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare albastru-marin. Calota are vipuşcă din paspoal galben.

Şapca are aplicate pe cozoroc frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.

 

ARTICOLUL 2

Pălăria pentru femei

 

Se confecţionează din fetru de culoare albastru-marin.

Deasupra borului se montează o panglică din mătase, de culoare albastru-marin, cu broderie cu frunze de stejar. În faţă, pe bandă, se montează emblema pentru coifură.

 

ARTICOLUL 3

Costumul

 

1. Sacoul

Se confecţionează din stofă de culoare albastru-marin. Are revere clasice şi se încheie la două rânduri de nasturi din metal cu diametrul de 2 cm, alţi 2 nasturi fiind montaţi mai sus, puţin lateral.

Pe reverul sacoului, la centru şi la 4 mm de la marginea de jos a acestuia, se aplică petliţele.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. Ambii piepţi, sub talie, sunt prevăzuţi cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar ascuns, cu sublaist.

Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.

Mâneca este dreaptă, fără manşetă şi este prevăzută cu 4 nasturi la terminaţie. Pe mânecile sacoului se aplică însemnele de grad profesional.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

Culoarea nasturilor şi a accesoriilor este galbenă.

Sacoul pentru femei are aceeaşi croială cu cel descris pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie pe partea stângă şi are pense pentru bust. Pensele de bust de pe ambii piepţi pornesc din cusătura umărului, ajungând până la clapa buzunarelor laterale.

2. Pantalonul

Se confecţionează din stofă de culoare albastru-marin.

Croiala este dreaptă, clasică, fără manşetă. Este prevăzută cu două buzunare laterale, pe cant, şi un buzunar la spate. Betelia are găici pentru curea.

Pentru chestor, în părţile laterale se aplică o vipuşcă de 0,25 cm de culoare galbenă şi lampas dublu de 1,5 cm de aceeaşi culoare, iar pentru celelalte categorii de ofiţeri pantalonii de ceremonie au montată o vipuşcă de 0,25 cm de culoare galbenă.

Pantalonul pentru femei se confecţionează din stofă de aceeaşi croială şi culoare ca şi pentru bărbaţi, cu deosebirea că are şliţul pe partea laterală stângă.

3. Fusta

Se confecţionează din stofă de culoare albastru-marin. Are croială clasică, având betelie, fermoar şi şliţ la spate.

 

ARTICOLUL 4

Scurta din stofă

 

Se confecţionează din ţesătură tip bumbac, de culoare albastru-marin, având mesadă detaşabilă.

Scurta se încheie cu fermoar ascuns, pe faţă având foran cu butoni metalici.

Spatele este drept, confecţionat cu platcă. În talie este prevăzută cu un şnur ascuns de ajustare.

Scurta este prevăzută cu două buzunare, pe cant, în partea inferioară.

Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar în partea de jos este prevăzută cu bridă, care se fixează cu un buton metalic.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Gulerul este drept şi pe el se aplică un guler din blană naturală de culoare albastru-marin.

Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

Scurta se poate purta şi fără mesadă şi guler.

Scurta pentru femei se confecţionează în aceeaşi croială şi de aceeaşi culoare ca şi pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.

 

ARTICOLUL 5

Cămaşa

 

Se confecţionează din ţesătură de bumbac sau tip bumbac, de culoare albă.

Se încheie cu nasturi de sus până jos şi are gulerul răsfrânt, cu colţ.

Mâneca are manşetă simplă, încheiată cu 2 nasturi.

Cămaşa pentru femei are pense pe piept şi se închide partea dreaptă peste partea stângă.

 

ARTICOLUL 6

Pantofii

 

Se confecţionează din piele naturală de culoare neagră.

Talpa este din piele naturală sau din înlocuitori.

Căputa este dintr-o singură bucată şi nu are ornamentaţii.

Pantofii de vară se confecţionează cu perforaţii, iar pentru cadrele femei pot avea decupaje.

 

ARTICOLUL 7

Fularul

 

Se confecţionează din fire tip lână sau din mătase de culoare albă.

 

ARTICOLUL 8

Cravata

 

Se confecţionează din ţesătură tip mătase de culoare albastru-marin, cu dungi galbene cu lăţimea de 0,2 cm dispuse în diagonală, la intervale succesive de 2,2 cm.

 

ARTICOLUL 9

Eghiletul cu accesorii

 

Se confecţionează din şnur împletit de culoare galbenă şi se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de şnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un şnur prevăzut cu nod dublu. La terminaţie, fiecare şnur are un cui din metal de culoare galbenă.

 

ARTICOLUL 10

Emblema cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru mânecă

 

Se confecţionează pe suport textil de culoare albastru-marin, iar fondul pe care se montează pajura este de culoare albă.

Are formă rotundă. În partea superioară a emblemei este brodat cu majuscule, în formă de arc de cerc, „MINISTERUL JUSTIŢIEI“, iar în partea inferioară, „ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR“.

Cele două inscripţii încadrează pajura pe pieptul căreia este montat scutul metalic cu 5 cartiere. În partea de jos a pajurei este brodat cu litere majuscule de culoare galben-auriu „PRO PATRIA ET ORDINE JURIS“.

Se montează pe mâneca stângă.

 

ARTICOLUL 11

Însemnele de grad profesional

 

1. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5,5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare albastru-marin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare o stea de culoare galbenă cu diametrul de 3 cm. Pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul stelei. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă şi buton metalic de culoare galbenă, ştanţat cu însemnul specific.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă la uniforma de ceremonie este compus dintr-o bandă orizontală de 5 cm lăţime, pe care sunt brodate două benzi orizontale de culoare galbenă, de 2 cm lăţime. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este montat la sacou pe faţa mânecii din cusătură în cusătură, la o distanţă de 7 cm de la terminaţie, şi este realizat prin brodare pe suport textil cu frunze de stejar, de culoare albastru-marin.

 

Secţiunea a 2-a

Uniforma de oraş

 

ARTICOLUL 12

Şapca

 

Se confecţionează din stofă de culoare bleumarin.

Se compune din calotă, bandă şi cozoroc.

Calota este de formă ovală şi este întinsă cu sârmă de oţel pentru a-şi menţine forma, uşor ridicată în partea din faţă.

Pe bandă se aplică o ţesătură sau o panglică din mătase, ţesută cu desen reprezentând frunze de stejar, de culoare bleumarin.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală şi se îngustează spre capete. Se fixează pe bandă prin coasere, la un unghi de 45 grade.

Deasupra benzii se montează un şnur parmac dublu, de culoare galbenă.

Şapca are aplicată pe bandă, în faţă, la centru, emblema pentru coifură.

Şapca pentru chestorul de penitenciare are aplicate pe cozoroc 3 rânduri de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.

Şapca pentru comisarul şef de penitenciare, comisarul de penitenciare şi subcomisarul de penitenciare are aplicate pe cozoroc două rânduri de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.

Şapca pentru inspectorul principal de penitenciare, inspectorul de penitenciare şi subinspectorul de penitenciare are aplicate pe cozoroc un rând de frunze de stejar, brodate cu fir metalic de culoare galbenă.

Şapca pentru agenţii de penitenciare are cozorocul simplu.

 

ARTICOLUL 13

Pălăria pentru femei

 

Se confecţionează din fetru de culoare bleumarin.

Deasupra borului se montează o panglică din mătase, de culoare bleumarin, cu broderie cu frunze de stejar. În faţă, pe bandă, se montează emblema pentru coifură.

 

ARTICOLUL 14

Căciula

 

Se confecţionează din postav bleumarin. Se compune din calotă, clapa din faţă şi clapele laterale.

Calota este din postav bleumarin şi are formă ovală.

Clapele sunt dublate pe partea exterioară cu blană astrahan (caracul) de culoare bleumarin pentru chestor şi comisar-şef şi din blană naturală nutriet, de aceeaşi culoare, pentru ceilalţi ofiţeri şi agenţi.

În faţă, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.

Clapele laterale înconjoară calota şi se pot coborî peste urechi.

Căciula pentru femei are formă ovală, cu bordură lată aplicată, şi se confecţionează din aceleaşi materiale şi de aceeaşi culoare ca şi pentru bărbaţi.

 

ARTICOLUL 15

Costumul

 

1. Sacoul

Se confecţionează din stofă de culoare bleumarin. Are revere clasice şi se încheie la un singur rând, cu 3 nasturi din metal cu diametrul de 2 cm.

Pe reverul sacoului, la centru şi la 4 mm de la marginea de jos a acestuia, se aplică petliţele.

Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. Ambii piepţi, sub talie, sunt prevăzuţi cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar ascuns, cu sublaist. În partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică ecusonul nominal.

Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.

Mâneca este dreaptă, fără manşetă şi este prevăzută cu 3 nasturi la terminaţie.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

Culoarea nasturilor şi a accesoriilor este galbenă.

Sacoul pentru femei are aceeaşi croială cu cel descris pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie pe partea stângă şi are pense pentru bust. Pensele de bust de pe ambii piepţi pornesc din cusătura umărului, ajungând până la clapa buzunarelor laterale.

2. Pantalonul

Se confecţionează din stofă de culoare bleumarin.

Croiala este dreaptă, clasică, fără manşetă. Este prevăzută cu două buzunare laterale, pe cant, şi un buzunar la spate. Betelia are găici pentru curea.

Pentru chestor, în părţile laterale, se aplică un lampas dublu de 1,5 cm de culoare galbenă.

Pantalonul pentru femei se confecţionează din stofă de aceeaşi croială şi culoare ca şi pentru bărbaţi, cu deosebirea că are şliţul pe partea laterală stângă.

3. Fusta

Se confecţionează din stofă de culoare bleumarin. Are croială clasică, având betelie, fermoar şi şliţ la spate.

 

ARTICOLUL 16

Bluzonul

 

Se confecţionează din ţesătură stratificată din fire suprarezistente, de culoare bleumarin. La partea superioară a spatelui şi piepţilor are prevăzută platcă.

Bluzonul se încheie cu fermoar, ascuns în sublaist.

Gulerul este răsfrânt, cu colţ.

În faţă, bluzonul este prevăzut pe ambele părţi cu platcă de aceeaşi culoare, fixată pe umeri.

Pe partea superioară a piepţilor, sub linia de unire cu platca, sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clape drepte, care se închid cu butoni. Peste buzunarul din partea dreaptă este aplicat un suport cu două locaşuri, pentru instrumente de scris.

Pe piept, în partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.

La partea inferioară, lateral, sunt aplicate două buzunare ce se închid cu butoni. Sub aceste buzunare sunt două buzunare ascunse, cu tăietură laterală, fără clape.

Mâneca este confecţionată din două bucăţi, având manşetă care se închide cu buton metalic.

Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

La terminaţie, bluzonul este prevăzut cu o bandă din material fond cu elastic.

Pentru femei, bluzonul se confecţionează în aceeaşi croială şi de aceeaşi culoare ca şi pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Bluzonul poate fi confecţionat din piele naturală, contracost, cu respectarea întocmai a modelului.

 

ARTICOLUL 17

Scurta

 

Se confecţionează din ţesătură tip bumbac impermeabilă, de culoare bleumarin, având mesadă detaşabilă.

Scurta se încheie cu fermoar ascuns, pe faţă având foran cu butoni metalici.

Spatele este drept, confecţionat cu platcă. În talie este prevăzută cu un şnur ascuns de ajustare.

Scurta este prevăzută cu două buzunare aplicate în partea superioară şi două la cea inferioară. Buzunarele au burduf şi clape drepte ce se închid cu butoni metalici. Sub buzunarele din partea inferioară sunt două buzunare ascunse cu tăietură laterală, fără clape.

Pe piept, în partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.

Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar în partea de jos este prevăzută cu bridă, care se fixează cu un buton metalic.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Gulerul este drept şi pe el se aplică un guler din blană naturală de culoare bleumarin.

Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

Scurta se poate purta şi fără mesadă şi guler.

Scurta pentru femei se confecţionează în aceeaşi croială şi de aceeaşi culoare ca şi pentru bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă.

 

ARTICOLUL 18

Impermeabilul pentru ploaie

 

Impermeabilul pentru ploaie se confecţionează din ţesătură stratificată din fire suprarezistente, de culoare bleumarin.

Are croială clasică, închis la gât, cu guler înalt, cu posibilitatea de a se închide, şi este prevăzut cu glugă fixă, care se pliază în guler.

Se încheie în faţă cu un rând de nasturi ascunşi şi este prevăzut în talie cu un cordon din material fond, cu cataramă.

În partea superioară a spatelui este prevăzut cu platcă.

Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar în partea de jos, la 5 cm de la terminaţie, este prevăzută cu o bentiţă ce se fixează cu un nasture.

Pe umeri sunt prevăzuţi epoleţi din acelaşi material şi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu butoni metalici sau nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

Are două buzunare aşezate oblic, lateral, sub talie, iar pe umăr, epoleţi detaşabili din acelaşi material şi culoare, fixaţi cu bridă şi nasturi.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Impermeabilul pentru ploaie pentru femei are aceeaşi culoare şi croială cu cel de bărbaţi, cu deosebirea că se încheie partea dreaptă peste partea stângă şi are în plus două pense pe piepţi.

 

ARTICOLUL 19

Cămaşa

 

Se confecţionează din ţesătură de bumbac sau tip bumbac, de culoare bleu.

Se încheie cu nasturi de sus până jos şi are gulerul răsfrânt, cu colţ.

Mâneca are manşetă simplă, încheiată cu nasturi.

Cămaşa pentru femei are pense pe piept şi se închide partea dreaptă peste partea stângă.

 

ARTICOLUL 20

Cămaşa-bluză

 

Se confecţionează din ţesătură tip bumbac de culoare bleu, are gulerul răsfrânt, cu colţ, şi se poartă deschisă la gât, fără cravată.

Atât spatele, cât şi piepţii se confecţionează cu platcă.

Pe piepţi sunt aplicate două buzunare, cu clape, care se închid cu nasturi. Se confecţionează cu mânecă lungă şi cu mânecă scurtă, terminaţia acesteia fiind prevăzută cu manşetă simplă.

Pe piept, în partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.

Mâneca lungă poate fi pliată şi fixată cu o bridă şi un nasture, montate în partea interioară a mânecii.

La 5 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică un ecuson în formă de cerc cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Epoleţii sunt din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, fixaţi în cusătura umărului, iar la capătul liber se prind cu nasturi. Pe epoleţi se fixează un suport din material fond, pe care se aplică prin brodare însemnele de grad. Suportul pentru însemnul de grad este de mărimea epoletului.

Cămaşa-bluză se confecţionează cu bandă la terminaţie.

Cămaşa-bluză pentru femei are pense pe piept şi se închide partea dreaptă peste partea stângă.

 

ARTICOLUL 21

Pantofii

 

Se confecţionează din piele naturală de culoare neagră.

Talpa este din piele naturală sau din înlocuitori.

Căputa este dintr-o singură bucată şi nu are ornamentaţii.

Pantofii de vară se confecţionează cu perforaţii, iar pentru cadrele femei pot avea decupaje.

 

ARTICOLUL 22

Ghetele

 

Se confecţionează din piele naturală de culoare neagră. Talpa este din cauciuc. Carâmbul este înalt şi se confecţionează dintr-o singură bucată. Se încheie cu şireturi. Ghetele pentru iarnă sunt căptuşite cu blană artificială.

Ghetele pentru femei se confecţionează la fel ca cele pentru bărbaţi, cu deosebirea că au

carâmb ai scurt.

 

ARTICOLUL 23

Cravata

 

Se confecţionează din ţesătură tip mătase de culoare bleumarin, cu dungi gri-bleu cu lăţimea de 0/2 cm dispuse în diagonală, la intervale succesive de 2 , 2 cm.

 

ARTICOLUL 24

Fularul

 

Se confecţionează din lână sau fire tip lână de culoare bleumarin.

 

ARTICOLUL 25

Mănuşile

 

Se confecţionează din piele de culoare neagră, sunt căptuşite şi au formatul obişnuit cu 5 degete.

 

ARTICOLUL 26

Cureaua

 

Se confecţionează din piele naturală de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă pentru încheiat, confecţionată din material plastic negru.

 

ARTICOLUL 27

Ciorapii

 

Se confecţionează din fire de bumbac de culoare bleumarin.

 

ARTICOLUL 28

Emblema cu sigla Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru mânecă

 

Se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, iar fondul pe care se montează pajura este de culoare albă.

Are formă rotundă. În partea superioară a emblemei este brodat cu majuscule, în formă de arc de cerc, „MINISTERUL JUSTIŢIEI“, iar în partea inferioară, „ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR“.

Cele două inscripţii încadrează pajura pe pieptul căreia este montat scutul metalic cu 5 cartiere. În partea de jos a pajurei este brodat cu litere majuscule de culoare galben-auriu „PRO PATRIA ET ORDINE JURIS“.

Se montează pe mâneca stângă.

 

ARTICOLUL 29

Eghiletul cu accesorii

 

a) Eghiletul dublu cu accesorii - se confecţionează din şnur împletit de culoare galbenă şi se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de şnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un şnur prevăzut cu nod dublu.

La terminaţie, fiecare şnur are un cui din metal de culoare galbenă.

b) Eghiletul simplu cu accesorii - se compune dintr-o treflă confecţionată din şnur şi o ramură împletită ce se continuă cu un şnur prevăzut cu nod dublu, la capătul căruia se fixează un cui din material galben.

 

ARTICOLUL 30

Nasturii

 

Se confecţionează din metal inoxidabil de culoare galbenă, având diametrul de 1,5 sau 2 cm. Calota este puţin bombată şi are bordură pe margine. Pe suprafaţa calotei, în centru, este imprimată în relief sigla cu însemnele heraldice specifice.

 

ARTICOLUL 31

Emblema pentru coifură

 

Se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir de culoare galbenă şi reprezintă în centru stema României, mărginită la partea inferioară, de o parte şi de alta, după cum urmează:

- de 4 rânduri de frunze de stejar pentru chestor;

- de 3 rânduri de frunze de stejar pentru subcomisar, comisar şi comisar-şef;

- de două rânduri de frunze de stejar pentru subinspector, inspector şi inspector principal;

- de un singur rând de frunze pentru personalul din corpul agenţilor.

La partea de sus este mărginită de o coroană de raze, reprezentate în relief.

Ovalul are inscripţionat la partea inferioară, de jur împrejur, „MINISTERUL JUSTIŢIEI“ şi în centru este montată o pajură.

În partea de jos a emblemei este reprezentat steagul românesc, desfăşurat în 3 falduri colorate, pe faldul de culoare galbenă fiind înscris „ROMÂNIA“.

 

ARTICOLUL 32

Petliţele

 

Se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir de culoare galbenă, reprezentate prin frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, după cum urmează:

- 5 ramuri stilizate - pentru chestor;

- 4 ramuri stilizate - pentru subcomisar, comisar şi comisar-şef;

- 3 ramuri stilizate - pentru subinspector, inspector şi inspector principal;

- două ramuri stilizate - pentru agenţi.

 

ARTICOLUL 33

Însemnele pentru gradul profesional

 

A. Corpul ofiţerilor

Chestor de penitenciare

Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5,5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare o stea de culoare galbenă cu diametrul de 3 cm. Pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul stelei. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă şi buton metalic de culoare galbenă, ştanţat cu însemnul specific.

Subcomisar, comisar şi comisar-şef de penitenciare

Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5,5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-3 stele de culoare galbenă cu diametrul de 2,5 cm. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă şi buton metalic de culoare galbenă, ştanţat cu însemnul specific.

Stelele aferente gradului profesional sunt:

a) pentru subcomisar - o stea;

b) pentru comisar - două stele;

c) pentru comisar-şef - 3 stele.

Subinspector, inspector şi inspector principal de penitenciare

Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5,5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1-3 stele de culoare galbenă cu diametrul de 2 cm. Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă şi buton metalic de culoare galbenă, ştanţat cu însemnul specific.

Stelele aferente gradului profesional sunt:

a) pentru subinspector - o stea;

b) pentru inspector - două stele;

c) pentru inspector principal - 3 stele.

B. C p ul agenţilor

Agent-şef principal, agent-şef, agent-şef adjunct, agent principal şi agent de penitenciare

Epoletul cu însemn de grad pentru umăr are formă dreptunghiulară cu lăţimea de 5,5 cm. Se confecţionează pe suport tare, materialul fond fiind de culoare bleumarin, realizat pe suport textil cu frunze de stejar, pe care se aplică prin brodare 1 - 5 barete verticale, cu dimensiuni de 1,5 x 0,5 cm, de culoare galbenă, astfel:

a) pentru agent - o baretă;

b) pentru agent principal - două barete;

c) pentru agent-şef adjunct - 3 barete;

d) pentru agent-şef - 4 barete;

e) pentru agent-şef principal - 5 barete.

Suportul textil este bordurat cu linie de contur dreptunghiulară de 0,4 cm, de culoare galbenă. Epoletul se fixează printr-o bridă din piele sintetică, capsă şi buton metalic de culoare galbenă, ştanţat cu însemnul specific.

 

Secţiunea a 3-a

Uniforma de serviciu

 

ARTICOLUL 34

Costumul

 

Se compune din bluză, pantalon şi şapcă şi se realizează din ţesătură ripstop, de culoare bleumarin.

1. Bluza este prevăzută cu epoleţi, pentru purtarea gradelor, se încheie cu fermoar şi se poate purta introdusă în/peste pantaloni. Pe piept sunt aplicate două buzunare oblice, cu clape închise cu velcro la partea superioară. În partea stângă, deasupra buzunarului, se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.

2. Pantalonul este format larg la terminaţie şi are două buzunare oblice la partea superioară, 4 buzunare cu burduf şi clape aplicate pe părţile laterale (două sus şi două jos) şi două buzunare cu clape la spate.

3. Şapca se compune din calota şi cozoroc din material fond.

 

ARTICOLUL 35

Tricoul

 

Se confecţionează din ţesătură de culoare bleu, cu mânecă scurtă sau mânecă lungă, şi este prevăzut cu epoleţi, pentru purtarea gradelor. Pe piept, pe partea stângă este aplicat un buzunar. Deasupra buzunarului se aplică suport tip velcro pentru ecuson nominal brodat.

 

ARTICOLUL 36

Scurta cu glugă şi mesadă detaşabilă

 

Este alcătuită din piepţi, spate, mâneci, guler, epoleţi.

Piepţii sunt alcătuiţi din două bucăţi din material de bază: platcă şi reper inferior.

La partea superioară a reperului inferior este realizat câte un buzunar cu 2 refileţi şi clapă. Închiderea buzunarului este realizată prin intermediul unui fermoar.

Sub linia taliei, piepţii sunt prevăzuţi cu câte un buzunar oblic cu refilet şi o fantă pentru acces la armamentul din dotare.

Spatele este realizat dintr-o singură bucată din material de bază. La partea superioară, spatele este dublat de o platcă confecţionată dintr-o singură bucată.

Mânecile sunt realizate din două bucăţi din material de bază. Cusătura de îmbinare a celor două bucăţi este prevăzută cu tighel. În cusătura de încheiere a dublurii este fixată o gaică din bandă textilă pentru prinderea mânecii de la mesadă.

La terminaţia mânecilor este aplicată o bridă de ajustare ascuţită la vârf. Brida este realizată din două repere din material de bază (faţă şi dos) şi este tighelită de jur- Împrejur. Brida este fixată de mânecă cu tighel. Pe capătul liber este realizată o butonieră cu cap rotund. Pe bridă se aplică o bandă reflectorizantă.

La terminaţia mânecii se realizează un tiv simplu îndoit, ce se fixează cu tighel.

Pe mâneca stângă este aplicată emblema cu sigla Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor.

Gulerul este realizat din două bucăţi din material de bază (faţă şi dos) şi este tighelit pe margine. Pe dosul de guler, la partea superioară, se aplică butoni parte pasivă pentru ataşare guler detaşabil, iar la partea inferioară se aplică butoni parte pasivă pentru ataşare glugă.

În tura de aplicare a feţei de guler, în răscroială, este executat câte un orificiu pentru introducerea nasturelui de la gulerul detaşabil.

Epoleţii au forma dreptunghiulară şi sunt realizaţi din două bucăţi din material de bază (faţă şi dos). Se tighelesc de jur-împrejur pe margine. Pe capătul liber al epoletului este aplicat un buton parte activă, butonul parte pasivă fiind aplicat pe platcă în corespondenţă cu butonul de pe epolet. Epoletul este aplicat în cusătura de montare a mânecii în răscroială.

 

ARTICOLUL 37

Costumul termic

 

Se compune din bluză şi pantalon şi se realizează din ţesătură uşoară cu textură din poliester.

Bluza este pe gât şi se închide în partea superioară cu un fermoar din material plastic, care porneşte din zona tor acelui. Mâneca bluzei are croială dreaptă.

Pantalonul are croială tip pană, în partea superioară este prevăzut cu betelie elastică. Şliţul este suprapus, fără nasturi sau fermoar.

 

ARTICOLUL 38

Centura multifuncţională

 

Se confecţionează din ţesătură poliamidă, de culoare neagră.

Se închide cu o cataramă cu siguranţă, din material plastic, şi este prevăzută cu inele de reglaj montate de o parte şi de cealaltă a cataramei.

 

ARTICOLUL 39

Bocancii

 

Se confecţionează din piele naturală la exterior şi materiale textile la interior. Toate materialele sunt impermeabile.

Talpa exterioară este din cauciuc cu rezistenţă mecanică şi rezistenţă la abraziune crescută.

 

ARTICOLUL 40

Pantofii

 

Se confecţionează din piele naturală de culoare neagră. Talpa exterioară este din cauciuc cu rezistenţă mecanică şi rezistenţă la abraziune crescută.

 

Capitolul II

Compunerea uniformelor

 

ARTICOLUL 41

 

(1) Uniforma de ceremonie se poartă atât iarna, cât şi vara.

(2) De aceste prevederi beneficiază ofiţerii cu funcţii de conducere, până la şef serviciu inclusiv.

(3) Femeile primesc, la cerere, pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de pantalon lung.

 

ARTICOLUL 42

 

(1) Uniforma de ceremonie se poartă:

- în oraş, în zilele de sărbători legale;

- la spectacole;

- la reuniuni, căsătorii, vizite oficiale.

(2) Personalul care nu are prevăzută în norme uniforma de ceremonie poartă în asemenea ocazii uniforma de oraş cu cămaşă albă.

 

ARTICOLUL 43

 

Uniforma de oraş se poartă atât iarna, cât şi vara, în următoarele ocazii:

a) pe timpul deplasării la şi de la serviciu;

b) obligatoriu - la ordinul directorului unităţii, care va preciza ţinuta şi accesoriile ce intră în compunerea acesteia;

c) facultativ - la diferite festivităţi organizate.

 

ARTICOLUL 44

 

Uniforma de serviciu reprezintă ţinuta zilnică a funcţionarilor publici.

 

ARTICOLUL 45

 

La uniforma de serviciu, prin decizie şi în locurile unde se impune, se pot folosi accesoriile necesare desfăşurării activităţilor specifice, precum portbaston, baston, portcătuşe, portdocumente şi altele.

 

ARTICOLUL 46

 

(1) Uniforma funcţionarilor publici cu statut special, care au aprobare să poarte uniformă după încetarea raporturilor de serviciu, este aceeaşi ca şi a personalului aflat în activitate.

(2) Dreptul de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu se acordă potrivit competenţelor de gestiune a personalului.

(3) Dreptul de a purta uniformă se înscrie în decizia de încetare a raportului de serviciu.

(4) Personalul care, după încetarea raporturilor de serviciu, are aprobarea de a purta uniformă o poate folosi în următoarele situaţii:

- cu ocazia zilei naţionale a ţării şi a sărbătorilor legale;

- la festivităţi, adunări, ceremonii şi activităţi protocolare sau comemorative la care este invitat oficial;

- cu ocazia primirii unor delegaţii ale organizaţiilor de rezervişti din alte ţări;

- la alte activităţi la care este invitat şi unde se precizează portul uniformei.

 

Capitolul III

Reguli privind modul de purtare a articolelor de echipament din compunerea uniformelor

 

ARTICOLUL 47

Schimbarea uniformelor de sezon

 

Schimbarea uniformelor de sezon se face prin decizie a directorului de unitate, în funcţie de condiţiile climaterice locale.

 

ARTICOLUL 48

Coifura

 

Şapca sau pălăria se aşază pe cap astfel ca să ajungă aproximativ la 1-2 cm deasupra sprâncenelor şi să acopere partea superioară a frunţii, iar emblema să fie pe mijloc.

Este interzis portul şepcii pe ceafă.

Căciula se poartă pe timp friguros. În raport de condiţiile climaterice şi de zona geografică, personalul poate trece la portul căciulii şi în mod facultativ.

Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate în jos. În oraş, căciula se poartă numai cu clapele ridicate şi prinse deasupra capului.

 

ARTICOLUL 49

Îmbrăcămintea şi lenjeria

 

1. Sacoul se poartă numai cu cravată.

Clapele buzunarelor trebuie să fie bine întinse, iar în buzunare nu se vor pune obiecte voluminoase care să le deformeze.

2. Bluzonul se poartă peste cămaşă sau cămaşa bluză închis la gât sau deschis, când se poartă şi cravată.

3. Bluza se poartă numai la uniforma de serviciu. Se poartă, de regulă, introdusă în pantaloni, cu centura multifuncţională.

4. Scurta se poartă în anotimpul rece.

Pe timp geros, scurta se poate purta cu gulerul ridicat, asigurându-se purtătorului protecţia gurii şi a nasului pe timp de viscol sau de ger excesiv.

Se poate purta fără mesadă sau guler în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară sau de la toamnă la iarnă.

5. Impermeabilul pentru ploaie se poartă la uniforma de oraş, pe timp ploios sau variabil, închis ori deschis la gât, cu cordonul închis.

Gluga se poartă numai când plouă.

Impermeabilul se poate purta şi peste cămaşa bluză, închis la gât sau deschis când se poartă şi cravată.

6. Cămaşa se poartă la uniforma de ceremonie şi la cea de oraş, numai cu cravată.

7. Cămaşa-bluză cu mânecă lungă se poate purta cu mânecile lăsate în jos sau pliate (ridicate deasupra cotului) şi prinse în bridă cu nasture. Se poartă deschisă sau închisă la gât, cu cravată. Se poartă de regulă introdusă în pantaloni, cu centură şi accesorii sau curea.

Cămaşa-bluză cu bandă la terminaţie (bluzată) se poartă peste pantaloni, deschisă la gât.

8. Cămaşa albă se poartă la uniforma de ceremonie şi la uniforma de oraş, cu ocazia festivităţilor sau când se precizează portul acesteia.

9. Tricoul se poartă numai la uniforma de serviciu. Se poartă de regulă introdus în pantaloni, cu centura multifuncţională.

10. Costumul termic se poartă numai la uniforma de serviciu.

 

ARTICOLUL 50

Încălţămintea

 

Pantofii, ghetele sau bocancii se poartă adecvat uniformelor şi corespunzător sezonului sau misiunilor. Este interzis a se purta încălţăminte de altă culoare, format sau model decât cele stabilite prin regulament.

Pe timp nefavorabil cu ploi, dezgheţ sau umiditate excesivă, personalul poate purta în timpul misiunilor cizme de cauciuc de culoare neagră.

 

ARTICOLUL 51

Echipamentul divers şi accesoriile

 

1. Cravata se poartă la uniforma de ceremonie şi la uniforma de oraş. Nodul cravatei va avea dimensiuni potrivite şi va fi aşezat la mijlocul deschiderii gulerului cămăşii.

2. Fularul se poartă numai la scurtă sau impermeabil, petrecut parte peste parte, fără a se face nod în faţă. Fularul poate depăşi partea superioară a gulerului scurtei sau impermeabilului cu 3-4 cm.

3. Centura multifuncţională se poartă la uniforma de serviciu care prevede o conformaţie bine strânsă pe talie, cu accesoriile dispuse după cum urmează:

a) dreapta lateral         - portpistol;

- portbaston;

b) la spate

- portcătuşe;

- portcarnet;

c) la stânga

- portspray;

d) stânga faţă

- portstaţie emisie-recepţie.

4. Emblema pentru coifură se fixează cu respectarea simetriei, astfel:

a) la şapcă: în faţă, la centru, pe bandă;

b) la pălărie: în faţă, la centru, pe bandă;

c) la căciulă: în centru, pe clapa din faţă.

5. Şnurul pentru ceremonie se poartă numai la sacoul uniformei de ceremonie, pe umărul drept sau la uniforma de oraş, numai prin decizie.

6. Epoletul cu însemn de grad pentru umăr se poartă la toate tipurile de uniforme, respectiv uniforma de ceremonie, de oraş şi de serviciu.

7. Ecusonul cu sigla Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor pentru mânecă se fixează prin termocolare sau coasere pe întreaga margine cu aţă la culoare, pe axul mânecii, la 5 cm distanţă de cusătura umărului stâng.

8. Ecusonul nominal se poartă la sacou, bluză, bluzon, cămaşă-bluză şi tricou.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

NORME

pentru asigurarea cu articole de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile acestora

 

NORMA Nr. 1

pentru asigurarea uniformei de ceremonie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor

U/M

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

I. Coifură

1

Şapcă pentru ceremonie, albastru marin

buc.

2

8

Se asigură una de vară şi una de iarnă.

II. Îmbrăcăminte

1

Costum din stofă pentru ceremonie, albastru marin: - sacou cu pantalon lung

buc.

2

8

Se asigură unul de vară şi unul de iarnă.

2

Scurtă pentru ceremonie, albastru marin

buc.

1

8

 

III. Lenjerie

1

Cămaşă albă

buc.

2

8

 

IV. Încălţăminte

Pantofi negri pentru 1 ceremonie

perechi

2

8

Se asigură o pereche de vară şi o pereche de iarnă.

V. Echipament divers

1

Fular alb

buc.

1

4

 

2

Cravată pentru ceremonie

buc.

1

4

 

VI. Epoleţi şi accesorii

1

Şnur pentru ceremonie, galben

buc.

2

8

 

2

Suport grad pentru mânecă

set

3

8

 

3

Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr

perechi

3

8

 

4

Petliţe

perechi

2

8

Se asigură pentru fiecare sacou.

5

Emblemă cu sigla Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor pentru mânecă

buc.

3

8

 

 

NOTE:

1. De prevederile normei beneficiază ofiţerii cu funcţii de conducere, până la şef de serviciu inclusiv.

2. Femeile primesc (la cerere) pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de pantalon lung.

 

NORMA Nr. 2

pentru asigurarea uniformei de oraş pentru corpul ofiţerilor

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor

U/M

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata (ani)

0

 

2

3

4

5

I. Coifură

1

Şapcă din stofă camgarn pentru iarnă, bleumarin

buc.

1

3

1

2

Şapcă din stofă tergal pentru vară, bleumarin

buc.

1

3

 

3

Căciulă

buc.

1

6

 

II. Îmbrăcăminte

1

Costum din stofă camgarn bleumarin: - sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

1

2

Costum din stofă tergal bleumarin: - sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

1

3

Bluzon bleumarin

buc.

1

3

 

4

Scurtă din tercot bleumarin cu mesadă şi guler din blană

buc.

1

6

 

5

Impermeabil bleumarin pentru ploaie

buc.

1

4

 

III. Lenjerie

1

Cămaşă bleu

buc.

4

2

2

2

Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă, bleu

buc.

4

4

 

3

Cămaşă-bluză cu mânecă lungă, bleu

buc.

2

2

 

IV. Încălţăminte

1

Pantofi de vară, negri din piele

perechi

1

1

3

2

Pantofi de iarnă, negri din piele

perechi

1

2

 

3

Ghete

perechi

1

3

 

V. Echipament divers

1

Cravată

buc.

2

4

 

2

Fular bleumarin din lână

buc.

1

6

 

3

Mănuşi din piele, negre

perechi

1

2

 

4

Curea neagră

buc.

1

6

 

5

Ciorapi bleumarin

perechi

6

1

 

VI. Accesorii

1

Emblemă cu sigla Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor pentru mânecă

buc.

11

3

 

2

Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr

perechi

11

3

 

3

Petliţe

perechi

1

3

Se asigură pentru fiecare sacou.

4

Eghilet dublu cu accesorii

perechi

1

6

5

 

NOTE:

1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).

2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.

3. P u femei se distribuie sandale.

4. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.

5. Se poartă numai prin decizia directorului unităţii.

 

NORMA Nr. 3

pentru asigurarea uniformei de oraş pentru corpul agenţilor

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor

U/M

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

I. Coifură

1

Şapcă din stofă camgarn pentru iarnă, bleumarin

buc.

1

3

1

2

Şapcă din stofă tergal pentru vară, bleumarin

buc.

1

3

 

3

Căciulă

buc.

1

6

 

II. Îmbrăcăminte

1

Costum din stofă camgarn bleumarin: - sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

1

2

Costum din stofă tergal bleumarin: - sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

3

1

3

Bluzon bleumarin

buc.

1

3

 

4

Scurtă din tercot bleumarin cu mesadă şi guler din blană

buc.

1

6

 

5

Impermeabil bleumarin pentru ploaie

buc.

1

4

 

III. Lenjerie

1

Cămaşă bleu

buc.

4

2

2

2

Cămaşă-bluză cu mânecă scurtă, bleu

buc.

4

4

 

3

Cămaşă-bluză cu mânecă lungă, bleu

buc.

2

2

 

IV. Încălţăminte

1

Pantofi de vară, negri din piele

perechi

1

1

3

2

Pantofi de iarnă, negri din piele

perechi

1

2

 

3

Ghete

perechi

1

3

 

V. Echipament divers

1

Cravată

buc.

2

4

 

2

Fular bleumarin din lână

buc.

1

6

 

3

Mănuşi din piele, negre

perechi

1

2

 

4

Curea neagră

buc.

1

6

 

5

Ciorapi bleumarin

perechi

6

1

 

VI. Accesorii

1

Emblemă cu sigla Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor pentru mânecă

buc.

11

3

 

2

port pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr

perechi

11

3

 

3

Petliţe

perechi

1

3

Se asigură pentru fiecare sacou.

4

Eghilet simplu cu accesorii

perechi

1

6

5

 

NOTE:

1. Pentru femei se distribuie pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de un pantalon lung (la cerere).

2. La cerere, se poate distribui una de culoare albă.

3. Pentru femei se distribuie sandale.

4. Uniformele de vară şi de iarnă se poartă în perioadele stabilite prin decizie.

5. Se poartă numai prin decizia directorului unităţii.

 

NORMA Nr. 4

pentru asigurarea uniformei de serviciu

- corpul ofiţerilor –

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor

U/M

Prevederi

Observaţii

 

Cantitatea

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

I. Îmbrăcăminte

1

Costum:

- Şapcă

- Bluză

- Pantalon

buc.

2

2

Părţile componente se pot asigura şi separat.

2

Scurtă cu guler şi mesadă detaşabilă

buc.

1

3

 

II. Lenjerie

1

Tricou

buc.

4

1

 

2

Costum termic

buc.

2

2

 

III. Încălţăminte

1

Pantofi

perechi

1

1

 

2

Bocanci

perechi

1

2

 

IV. Echipament divers

1

Centură multifuncţională

buc.

1

2

 

2

Ciorapi bleumarin

perechi

10

1

 

V. Accesorii

1

Emblemă cu sigla Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor pentru mânecă

buc.

3

2

 

2

Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr

perechi

3

2

 

3

Ecuson nominal

buc.

3

2

 

 

NORMA Nr. 5

pentru asigurarea uniformei de serviciu

- corpul agenţilor -

 

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor

U/M

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

I. Îmbrăcăminte

 

 

 

1

Costum:

- Şapcă

- Bluză

- Pantalon

buc.

2

2

Părţile componente se pot asigura şi separat.

2

Scurtă cu guler şi mesadă detaşabilă

buc.

1

3

 

II. Lenjerie

 

 

 

1

Tricou

buc.

4

1

 

2

Costum termic

buc.

2

2

 

III. Încălţăminte

 

 

 

1

Pantofi

perechi

1

1

 

2

Bocanci

perechi

1

2

 

I V. Echipament divers

 

 

 

1

Centură multifuncţională

buc.

1

2

 

2

Ciorapi bleumarin

perechi

10

1

 

V. Accesorii

 

 

 

1

Emblemă cu sigla Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor pentru mânecă

buc.

3

2

 

2

Suport pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr

perechi

3

2

 

3

Ecuson nominal

buc.

3

2

 

 

NORMA Nr. 6

pentru echiparea agenţilor şi ofiţerilor, după încetarea raporturilor de serviciu

 

a) Pentru echiparea funcţionarilor publici din corpul ofiţerilor, care au avut funcţii de conducere, cu drept de a primi uniformă de ceremonie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor

U/M

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

I. Coifură

1

Şapcă pentru ceremonie

buc.

1

10

 

2

Căciulă

buc.

1

-

 

II. Îmbrăcăminte

1

Costum din stofă pentru ceremonie: - sacou cu pantalon lung

buc.

2

10

Se asigură unul de vară şi unul de iarnă.

2

Scurtă pentru ceremonie

buc.

1

10

 

III. Lenjerie

1

Cămaşă albă

buc.

2

4

 

IV. Încălţăminte

1

Pantofi negri, pentru ceremonie

perechi

1

5

 

V. Echipament divers

1

Cravată pentru ceremonie

buc.

1

5

 

VI. Epoleţi şi accesorii

1

Suport grad pentru mânecă

set

3

10

 

2

Şnur pentru ceremonie, galben

buc.

1

10

 

3

port pentru epolet cu însemne de grad pentru umăr

perechi

2

10

 

4

Petliţe

perechi

2

10

Se asigură pentru fiecare sacou.

 

b) Pentru echiparea funcţionarilor publici care au făcut parte din corpul ofiţerilor şi agenţilor

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor

U/M

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

I. Coifură

 

1

Şapcă din stofă camgarn, pentru iarnă

buc.

1

10

 

2

Şapcă din stofă tergal, pentru vară

buc.

1

10

 

3

Căciulă

buc.

1

10

 

II. Îmbrăcăminte

 

1

Costum din stofă camgarn: - sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

10

 

2

Costum din stofă tergal: - sacou cu 2 pantaloni lungi

buc.

1

10

 

3

Scurtă cu mesadă şi guler din blană

buc.

1

10

 

III. Lenjerie

 

1

Cămaşă bleu

buc.

2

10

 

IV. Încălţăminte

 

1

Pantofi negri din piele

perechi

2

10

 

V. Echipament divers

 

1

Cravată

buc.

1

5

 

2

Fular din lână

buc.

1

10

 

VI. Epoleţi şi accesorii

 

1

Ecuson mânecă grad profesional

buc.

3

10

 

2

Şnur pentru ceremonie, galben

buc.

1

10

 

3

Suport pentru epolet cu însemne grad pentru umăr

perechi

2

10

 

4

Petliţe

perechi

1

10

Se asigură pentru fiecare sacou.

 

NOTE:

1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea funcţionarilor publici cu statut special din corpul ofiţerilor şi agenţilor, cu drept de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu, cu asigurarea gratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.

2. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile pentru îmbrăcăminte şi însemnele de grad aferente.

3. Cu ocazia acordării gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.

4. Accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele de grad profesional necesare pentru înlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la preţul achiziţionare. Femeile primesc pălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de pantaloni (la cerere).

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

NORME

pentru asigurarea cu echipament de intervenţie, echipament special, de protecţie şi de lucru

 

1. Pentru echiparea grupelor permanente de intervenţie

 

Nr. crt.

Denumirea articolelor

U/M

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durată (ani)

0

1

2

3

4

5

1

Combinezon vară

buc.

2

inv.

de fiecare om

2

Şapcă de vară sau basc

buc.

2

inv.

de fiecare om

3

Combinezon iarnă

buc.

2

inv.

de fiecare om

4

Fes sau şepcuţă îmblănită

buc.

2

inv.

de fiecare om

5

Cămaşă-bluză sau tricou cu mânecă lungă

buc.

2

inv.

de fiecare om

6

Cămaşă-bluză sau tricou cu mânecă scurtă

buc.

2

inv.

de fiecare om

7

Pulover

buc.

2

inv.

de fiecare om

8

Scurtă îmblănită

buc.

1

inv.

de fiecare om

9

Gheată intervenţie

perechi

1

inv.

de fiecare om

10

Bocanci carâmb înalt

perechi

1

inv.

de fiecare om

11

Cizme cauciuc

perechi

1

inv.

de fiecare om

12

Trening antrenament

buc.

2

inv.

de fiecare om

13

Pantof sport

perechi

2

inv.

de fiecare om

14

Mănuşi speciale

perechi

1

inv.

de fiecare om

15

Mănuşi antrenament

perechi

1

inv.

de fiecare om

16

Cagulă

buc.

2

inv.

de fiecare om

17

Complet apărători

buc.

1

inv.

de fiecare om

18

Costum judo

cpl.

2

inv.

de fiecare om

19

Saltea judo

cpl.

1

inv.

1)

20

Sac dormit

buc.

1

inv.

de fiecare om

21

Vestă multifuncţională

buc.

1

inv.

de fiecare om

22

Raniţă

buc.

1

inv.

de fiecare om

23

Centură

buc.

1

inv.

de fiecare om

24

Şubă îmblănită

buc.

5

inv.

1)

25

Pâslari

perechi

5

inv.

1)

26

Cearşafuri

buc.

2

1

 

27

Feţe pernă

buc.

2

1

 

28

Pătură

buc.

1

5

Pe timp de iarnă se pot asigura două bucăţi.

29

Saltea

buc.

1

6

 

30

Pernă

buc.

1

5

 

 

Norma de articole de natura cazarmamentului este raportată la 2/3 din efective.


1) Se distribuie în funcţie de necesităţi.

 

2. Pentru înzestrarea cu echipament special, de protecţie şi de lucru

 


Nr. crt.

Denumirea articolelor

U/M

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata (ani)

0

1

2

3

4

5

A. Echipament special:

I. Echipament pentru misiuni operative

1

Şapcă

buc.

 

inv.

.

2

Căciulă

buc.

 

inv.

 

3

Bluză de vânt (bluzon)

buc.

 

inv.

 

4

Pantaloni de iarnă

perechi

 

inv.

 

5

Pantaloni de vară

perechi

 

inv.

 

6

Scurtă cu guler şi mesadă

buc.

 

inv.

 

7

Mănuşi căptuşite

perechi

 

inv.

 

8

Bocanci (ghete)

perechi

 

inv.

 

9

Cizme de cauciuc

perechi

 

inv.

 

10

Pulover cu guler înalt

buc.

 

inv.

 

II. Echipaje nave

1

Pălărie impermeabilă

buc.

1

4

 

2

Costum impermeabil (haină şi pantalon)

buc.

1

4

 

3

Scurtă impermeabilă îmblănită

buc.

1

5

 

4

Pantaloni vătuiţi impermeabili

perechi

1

5

 

5

Mănuşi impermeabile

perechi

1

4

 

6

Cizme din cauciuc

perechi

1

5

 

7

Salopetă (combinezon)

buc.

2

2

De fiecare conducător şi mecanic

8

Ghete

perechi

2

2

 

9

Cazarmament pentru cuşete nave:

 

 

 

De fiecare pat

Saltelele şi pernele se pot recondiţiona după expirarea a jumătate din durata de serviciu.

 

- cearşaf (cearşaf plic)

buc.

4

4

- faţă de pernă

buc.

3

4

- pătură*

buc.

1

6

- pernă

buc.

1

5

- saltea

buc.

1

10

* Pe timp friguros se pot acorda două.

 

 

 

III. Materiale pentru pregătire de specialitate

1

Foaie de cort

buc.

1

inv.

Pentru executarea tragerilor în poligon se asigură câte 1 buc. pentru fiecare loc de tragere.

2

Sac de merinde

buc.

1

inv.

 

3

Raniţă

buc.

1

inv.

 

4

Cască

buc.

 

inv.

 

5

Corturi diferite

buc.

 

inv.

Cantitatea, formatul şi mărimea se stabilesc prin tabela de înzestrare.

6

Sac pentru transportul echipamentului

buc.

1

8

Pentru fiecare 50 de funcţionari publici. La unităţile cu efective de peste 50 de funcţionari publici se asigură câte 2 buc.

7

Sac pentru corespondenţă

buc.

 

inv.

Necesarul se stabileşte în funcţie de nevoi.

8

Geantă pentru corespondenţă

buc.

 

inv.

Pentru corespondenţă specială necesarul şi modelul se stabilesc în funcţie de nevoi.

 

0

1

2

3

4

5

IV. Echipament pentru personal care execută serviciul în posturi fixe, mobile sau similare

1

Manta îmblănită (şubă)

buc.

1

6

Pentru fiecare post de pază

2

Cizme sau galoşi din pâslă

perechi

2

6

 

3

Cizme din cauciuc

perechi

1

4

Pentru fiecare post de pază aflat în zone cu precipitaţii frecvente, poduri sau zone mlăştinoase

4

Căciulă îmblănită cu clape pentru urechi

buc.

3

6

 

5

Mănuşi îmblănite

perechi

1

2

 

NOTĂ: Articolele de echipament prevăzute de normă se pot utiliza şi de alte categorii de efective care execută paza în posturi fixe, mobile sau similare, cu aprobarea directorului unităţii.

B. Echipamentul de protecţie şi de lucru I. Personal care execută percheziţia persoanelor private de libertate şi a spaţiilor de deţinere

1

Halat de protecţie

buc.

2

inv.

 

2

Mănuşi de protecţie

perechi

4

inv.

 

3

Ecusoane

buc.

2

inv.

Se acordă echipelor ce execută percheziţia generală, numai pe timpul misiunii.

4

Combinezon (salopetă)

buc.

50

inv.

 

5

Bonetă (ţinuta de vară)

buc.

50

inv.

 

6

Capelă (ţinuta de iarnă)

buc.

50

inv.

 

II. Efective ce execută paza, escortarea sau supravegherea, în exterior

1

Mască împotriva ţânţarilor protecţie

buc.

1

2

1

2

Mănuşi impermeabile împotriva ţânţarilor

perechi

1

2

1

3

Bluză de vânt

buc.

1

3

 

4

Scurtă impermeabilă îmblănită

buc.

1

4

 

5

Costum impermeabil vătuit (molton)

buc.

1

2

 

6

Cizme din cauciuc

perechi

1

2

 

7

Cizme din pâslă

perechi

1

4

 

8

Costum pentru vară, cu un pantalon (fustă)

buc.

1

1

 

9

Şapcă pentru vară

buc.

1

1

 

10

Bocanci cu şiret (ghete pentru femei)

perechi

1

1

 

11

Pelerină impermeabilă

buc.

1

3

 

12

Baston din cauciuc

buc.

1

inv.

2

NOTE:

1. Numai în situaţii când se impune folosirea acestora.

2. Se asigură personalului care execută misiuni de supraveghere, pază şi escortare prin decizie scrisă a directorului unităţii.

III. Efective care însoţesc transporturile de persoane private de libertate, care manipulează şi transportă corespondenţa secretă, personalul care asigură tragerile în poligoane

1

Bluză de vânt

buc.

1

inv.

 

2

Şubă (scurtă impermeabilă îmblănită)

buc.

1

6

 

3

Cizme din cauciuc

perechi

1

inv.

 

4

Cizme din pâslă

perechi

1

4

 

5

Mănuşi îmblănite

perechi

1

4

 

 

0

1

2

3

4

5

IV. Armurieri, mecanici, strungari, electricieni, instalator, sudori, radiotehnicieni, lăcătuşi, fochiştii, şoferi, strungari, tâmplar, dulgher, geamgiu, tractorişti, spălători auto, membrii comisiilor de verificare sau

examinare tehnică a autovehiculelor, conducători maşini terasiere, motopompişti, conducători hipo

1

Combinezon (salopetă)

buc.

2

2

 

2

Mănuşi din lână

perechi

1

2

Pentru fochişti: se asigură rezistente la penetrare. Pentru electricieni: se asigură electroizolante. Pentru lăcătuşi: se asigură rezistente la uzură. Pentru spălătorii auto: se asigură din cauciuc.

3

Costum vătuit (bluză şi pantaloni)

buc.

1

4

Numai pentru cei care lucrează pe timp friguros în aer liber sau în spaţii neîncălzite (ateliere etc.)

4

Bocanci cu talpă antiderapantă

perechi

1

2

 

 

Cizme protecţie

perechi

1

1

 

 

Cască protecţie

buc.

1

3

 

 

Centură protecţie

buc.

1

1

 

 

Ochelari protecţie

buc.

1

4

 

 

Mască sudură

buc.

1

1

 

 

Şort protecţie

buc.

1

2

 

a) numai pentru conducători hipo

5

Cizme sau galoşi din pâslă

perechi

1

4

 

b) numai pentru spălători auto

6

Mănuşi din cauciuc

perechi

1

2

Se asigură şi şoferilor care spală singuri maşinile, inclusiv personalului care are în primire autoturisme.

7

Şorţ din cauciuc

buc.

1

2

8

Cizme din cauciuc

perechi

1

2

V. Personal din centrele şi oficiile de calcul electronic

1

Halat din pânză

buc.

2

3

Pentru inginerii de sistem şi operatorii la calculator

2

Halat din pânză colorată

buc.

2

3

Pentru operatorii pregătire date

VI. Operatori telefonişti, radiotelegrafişti, supraveghetori radio, desenatori şi cartografi lucrări speciale

1

Halat

buc.

2

3

 

VII. Personal care execută permanent lucrări de construcţii, instalaţii, de întreţinere şi revizie, care asigură exploatarea şi conservarea tehnicii de transmisiuni, care execută efectiv controlul acestor lucrări

1

Combinezon (halat sau salopetă)

buc.

2

3

Se asigură în funcţie de nevoi.

 

Cască de protecţie

buc.

1

inv. 5

 

 

Cizme din cauciuc

perechi

1

inv.

 

 

Bocanci/Ghete protecţie

perechi

2

3

 

 

Ochelari protecţie

perechi

1

1

 

 

Centură de siguranţă

buc.

1

1

 

 

Mănuşi rezistente la uzură

perechi

1

1

 

 

0

1

2

3

4

5

VIII. Materiale pentru puncte medicale (pentru fiecare pat)*

1

Halat pentru bolnavi

buc.

1

3

 

2

Pijama

buc.

2

4

 

3

Papuci

perechi

1

2

 

4

Prosop

buc.

3

3

 

5

Cearşaf

buc.

4

4

 

6

Faţă de pernă

buc.

3

3

 

7

Pătură

buc.

1

6

 

8

Pernă

buc.

1

5

După folosirea a jumătate din durata de serviciu se pot recondiţiona.

9

Saltea

buc.

1

10

 

10

Halat alb

buc.

2

2

Numai pentru supraveghetorii de la spital şi infirmieri

11

Halat din molton

buc.

1

3

 

NOTĂ: Prin punct medical se înţelege: spitalele, cabinetele medicale, infirmeriile, staţionarele ş.a., compartimentele sanitare dotate cu paturi, amenajate pentru persoanele private de libertate.

IX. Magazineri, gospodar, mânuitori şi distribuitori de materiale, şefi de depozite şi magazii, arhivari, membrii comisiilor de recepţie, cei care lucrează la evidenţa operativă şi cei care execută percheziţii corporale (funcţionari publici şi civili)

1

Halat de protecţie

buc.

2

3

Se asigură şi pentru cei care lucrează pe timp friguros în aer liber sau în magazii neîncălzite.

2

Costum vătuit

buc.

1

5

 

 

 

Mănuşi/Palmare

perechi

1

1

 

 

Mască contra prafului

buc.

1

3

 

X. Frizerii (de fiecare frizer)

1

Halat de protecţie (bluză)

buc.

2

2

 

2

Fotă pentru tuns

buc.

3

1

Pentru fiecare 50 de oameni de tuns

3

Şervet pentru frizerie

buc.

10

2

 

4

Prosop

buc.

4

1

 

XI. Responsabil popotă, agenţi (personal de serviciu pe bucătărie, supraveghetori, bucătari, ospătari, veselari)

1

Bonetă (batic)

buc.

4

2

Bucătarii şefi primesc coafă.

2

Halat (bluză)

buc.

4

2

Inclusiv pentru cei ce împart hrana în sala de mese şi agenţii care execută controlul parchetelor pentru ppl, ori împart hrana la ppl

3

Pantalon (fustă)

perechi

4

2

 

4

Şorţ din pânză

buc.

4

2

 

5

Cizme din cauciuc

perechi

1

1

Pentru cei care spală vesela.

6

Şorţ din pânză cauciucată

buc.

1

2

 

XII. Ospătari care participă la activităţi de protocol

1

Costum (sacou cu 2 pantaloni)

buc.

1

inv.

 

2

Vestă

buc.

2

inv.

 

3

Sacou alb

buc.

1

inv.

 

4

Bluză din doc alb

buc.

2

inv.

 

5

Cămaşă albă

buc.

2

inv.

 


0

 

2

3

4

5

6

Cămaşă-bluză

buc.

2

inv.

 

7

Cravată neagră

buc.

1

inv.

 

8

Papion negru

buc.

2

inv.

 

9

Papion alb

buc

2

inv.

 

10

Pantofi negri

perechi

1

inv.

 

11

Şosete negre (bleumarin)

perechi

3

inv.

 

NOTĂ:

Din veniturile realizate de bucătăriile de unitate se pot asigura şi alte articole care nu sunt cuprinse în normă sau se pot suplimenta cantităţile prevăzute.

XIII. Instructori, conductori şi îngrijitori cai şi câini, îngrijitori de animale din gospodăriile agrozootehnice

1

Salopetă (combinezon)

buc.

1

2

 

2

Costum vătuit (bluză şi pantalon)

buc.

1

5

 

3

Şorţ din pânză cauciucată

buc.

1

3

 

4

Cizme scurte din cauciuc

perechi

1

2

 

5

Halat alb

buc.

1

2

Pentru personalul care lucrează în sectorul zootehnic din G.A.Z.

6

Bonetă albă

buc.

2

2

7

Halate albe

buc.

5

inv.

Numai pentru persoanele străine de unitate, care vizitează sau controlează activitatea din aceste compartimente

NOTĂ:

Prin îngrijitori de cai şi câini se înţeleg şi persoanele care au în primire animale şi execută îngrijirea lor.

XIV. Personal care lucrează la staţiile de încărcare acumulatori şi stingătoare, staţii de radio

1

Şorţ din cauciuc

buc.

1

2

 

2

Mănuşi din cauciuc

perechi

1

2

 

3

Cizme din cauciuc

perechi

1

2

 

XV. Materiale diverse pentru funcţionarii publici

 

Salopetă (combinezon)

buc.

1

2

Primesc:

- cadrele care deservesc efectiv sau execută lucrări de întreţinere şi revizii la staţiile de emisie-recepţie sau grupurile electrogene;

- cadrele care au în primire şi conduc autovehiculele unităţii;

- cadrele şi cursanţii instituţiilor militare de învăţământ, pe timpul cât lucrează în laboratoarele foto, chimic, criminalistic.

Numărul de salopete se va stabili în raport cu capacitatea laboratorului.

buc.

1

3

Primesc:

- cadrele care lucrează în ateliere, depozite de carburant şi lubrifianţi;

- membrii comisiilor de casare, pe timpul când execută efectiv casarea materialelor;

- personalul tehnic ce execută lucrări de întreţinere şi revizii la mijloacele auto şi tehnica de luptă;

- cadrele care au în subordinea directă şi răspund de buna exploatare şi conservare a tehnicii de luptă şi cadrele ce execută efectiv controlul acestor lucrări;

- personalul tehnic de instalaţii de telecomunicaţii;

- tehnicienii auto ce îndeplinesc funcţia de şefi de garaje sau şefi puncte de control tehnic al autovehiculelor;

- cadrele care asigură supravegherea deţinuţilor în atelier.


0

1

2

3

4

5

 

 

buc.

2

2

Primesc: - agenţii care lucrează în ateliere de reparaţii de orice fel.

XVI. Echipament pentru funcţionarii publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

Funcţii, meserii, specialităţi şi loc de muncă

Echipamentul

Prevederi

Observaţii

Se schimbă.

 

 

 

Cantitatea

Durata

0

1

2

3

4

5

1

Medic În plus pentru:

Halat din pânză

3

1

La 3 zile

1.1.

Casa sală de naşteri

Halat din pânză

 

 

La două zile şi după fiecare naştere asistată

 

 

Bonetă sau basma din pânză

 

 

 

 

 

Şorţ de protecţie

 

 

După necesităţi

 

 

Mască de protecţie

 

 

 

 

 

Huse pentru încălţăminte

 

 

 

1.2.

Staţionare de adulţi şi copii, de la centre medico-sanitare, dispensare medicale şi staţionare de diagnostic din policlinici

Halat din pânză

3

1

La 3 zile

Bonetă sau basma din pânză

 

 

 

1.3.

Servicii de obstetrică-ginecologie, chirurgie şi alte specialităţi chirurgicale

Şorţ de protecţie

 

 

După necesităţi

1.4.

Servicii pediatrie

Şorţ de protecţie Mască de protecţie

4

1

Zilnic După necesităţi

1.5.

Filtru pediatrie

Halat din pânză

4

1

Zilnic

 

 

Bonetă sau basma din pânză

4

1

Zilnic

 

 

Mască de protecţie

 

 

După necesităţi

1.6.

Stomatologie (inclusiv dentişti)

Şorţ de protecţie Mască de protecţie

4

1

Zilnic După necesităţi

1.7.

Recoltare, conservare sânge şi preparate produse din sânge

Şorţ de protecţie Pantofi de tenis sau pantofi din pânză

1

1

Zilnic şi după necesităţi

1.8.

Laboratoare şi secţii de serologie, bacteriologie, biochimie, biologie, chimie, toxicologie, virusologie, parazitologie şi lucru cu animale

Pantofi de tenis sau pantofi din pânză

1

1

După necesităţi

 

0

1

2

3

4

5

1.9.

Unităţi cu paturi (inclusiv servicii de investigaţii şi tratament), creşe, leagăne, precum şi unităţi de cercetare, producere şi control al serurilor, vaccinurilor şi produselor biologice de diagnostic

Halat sau bluză din pânză

3

1

La 3 zile

 

 

Pantaloni sau fustă din doc

3

1

La 3 zile

 

 

Bonetă sau basma din pânză

3

1

La 3 zile

 

 

Pantofi de tenis sau pantofi din pânză

1

1