MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 643/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 643         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 octombrie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

94. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 

796. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având că obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 

811. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş şi a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

436. - Decizie privind numirea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 

Având în vedere angajamentele legislative şi instituţionale pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) şi le-a asumat cu Fondul Monetar Internaţional şi cu reprezentanţii Comisiei Europene, care vizează modificarea cu celeritate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, m vederea armonizării cu cele mai bune practici internaţionale,

luând în considerare recomandările Fondului Monetar Internaţional şi ale Comisiei Europene care vizează dimensionarea Consiliului A.S.F., în sensul reducerii numărului de la 11 la 9 membri, stabilirea calificării profesionale minime pe care trebuie să o aibă membrii Consiliului A.S.F., stabilitatea personalului din cadrul A.S.F. şi introducerea unor prevederi concrete care să prevadă regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, atât pentru membrii Consiliului A.S.F. cât şi pentru salariaţii A.S.F.,

în vederea respectării criteriilor de guvernantă corporativă şi pentru sporirea transparenţei instituţionale şi a comunicării publice,

întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, deoarece nu ar fi respectate termenele asumate de România în urma negocierilor cu organismele internaţionale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată m Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31) , cu următorul cuprins:

„(31 ) Dispoziţiile legale care privesc restricţii bugetare de orice natură aplicabile Băncii Naţionale a României se aplică şi Autorităţii de Supraveghere Financiară.”

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41 , cu următorul cuprins:

„Art. 41. - Orice proiect de act normativ al autorităţilor publice centrale, cu excepţia celor iniţiate de membrii Parlamentului, care priveşte A.S.F. şi domeniile în care aceasta are atribuţii, se adoptă după ce în prealabil s-a solicitat avizul A.S.F. Avizul va fi transmis în termen de 15 de zile de la solicitare.

3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) , cu următorul cuprins:

„(3) A.S.F. are calitate procesuală activă şi poate interveni în orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, precum şi m orice proces împotriva entităţilor reglementate sau persoanelor care se află într-o relaţie juridică cu acestea, fie m mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acţiune este necesară m scopul protejării intereselor investitorilor, asiguraţilor, beneficiarilor fondurilor private de pensii şi a stabilităţii financiare.”

4. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) A.S.F. este condusă de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, care sunt membri executivi Fiecare dintre cei 3 vicepreşedinţi are atribuţii specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabileşte sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiţi Ceilalţi 4 membri sunt membri neexecutivi

………………………………………………..

(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecţia candidaţilor ce urmează să fie numiţi membri ai Consiliului A.S.F.”

5. La articolul 9, literele al) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a1) să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

………………………………………………..

g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, cu membrii birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, ai Guvernului sau ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.”

6. La articolul 9, după litera a1) se introduce o nouă literă, litera a2) , cu următorul cuprins:

„a2) să aibă o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la Kt. a) ;”.

7. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:

„(2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către cele 4 comisii prevăzute la art. 8 alin. (2) .”

8. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 171 şi 172 , cu următorul cuprins:

,Art. 171 . - (1) Salariaţii A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

„a) să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de director ori alte funcţii şi să nu presteze servicii la/pentru următoarele entităţi, cu excepţia Institutului de Management în Asigurări:

1. entităţile care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare şi a organismelor de plasament colectiv;

2. societăţile de administrare a investiţiilor;

3. entităţile care vizează activitatea asigurătorilor, reasiguratorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea;

4. entităţile care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;

5. societăţile de investiţii financiare.

b) să nu deţină ei şi/sau membrii familiilor lor până k gradul al doilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităţilor prevăzute la lit. a) sau din drepturile de vot ori o participaţie care să permită exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau m consiliul de administraţie al acestora. În acest sens, la nivelul A.S.F. se va constitui un registru de tranzacţii personale în care salariaţii A.S.F. au obligaţia înregistrării participaţiilor deţinute;

c) să nu ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese ori numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice.

(2) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) au obligaţia să opteze, m termen de 30 de zile de la apariţia stării de incompatibilitate, între calităţile care au generat apariţia acesteia.

Art. 172. - (1) Salariaţii A.S.F. pot candida pentru exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.

(2) Pe perioada în care un salariat A.S.F. candidează pentru exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, contractul individual de muncă se poate suspenda, la cerere acestuia, în condiţiile legii.”

9. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Excedentul din bugetul de venituri şi cheltuieli înregistrat k sfârşitul anului se reportează m anul următor şi poate fi utilizat pentru finanţarea eventualelor deficite înregistrate de A.S.F.”

10. După articolul 21 se introduc patru noi articole, articolele 211 - 214 , cu următorul cuprins:

„Art. 211. - Sunt supuse controlului ulterior al Curţii de Conturi numai operaţiunile comerciale efectuate de A.S.F., care se reflectă în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în situaţiile financiare anuale.

Art.  212. - (1) încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a legislaţiei care reglementează activitatea entităţilor reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F., precum şi a reglementărilor şi a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcţiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat.

(2) Efectuarea controlului periodic se hotărăşte de către Consiliul A.S.F.

(3) Efectuarea controlului inopinat se hotărăşte de către Preşedintele A.S.F., care poate declanşa controlul din oficiu, sau la solicitarea oricăruia dintre cei 3 vicepreşedinţi prevăzuţi la art. 8 alin. (1) , cu informarea prealabilă a Preşedintelui.

(4) Consiliul A.S.F. poate aplica sancţiuni potrivit legislaţiei speciale în domeniu şi/sau poate dispune măsuri în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situaţii de nerespectare a dispoziţiilor legale constatate cu prilejul efectuării controlului.

(5) Urmărirea aplicării sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la alin. (4) se face de către direcţiile de specialitate din cadrul A.S.F.

(6) În urma desfăşurării controlului periodic sau inopinat se întocmeşte un proces-verbal.

(7) Entitatea controlată are dreptul de a formula obiecţiuni la procesul-verbal prevăzut la alin. (6) în termenele stabilite prin reglementări ale A.S.F.

(8) Procedura privind activitatea de control desfăşurată de A.S.F. se va stabili de către A.S.F. prin regulament.

Art. 213. - Deciziile şi orice alte acte administrative emise de A.S.F se contestă conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 214. - Contravenţiile prevăzute în legislaţia care reglementează activitatea A.S.F. se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.”

Art. II. - Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) Ut. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, au obligaţia să opteze, în termen de 30 de zile de la intrarea m vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, între calităţile care au generat apariţia acesteia.

Art. III. - Numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu încadrare în numărul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată m Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor de numire, aşa cum au fost acestea modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se face de către Parlament, m termen de 15 zile de la intrarea m vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. IV. - Numărul total de 718 posturi existente la data de 30 aprilie 2013 se va diminua la maximum 609 posturi, după aplicarea unei reduceri de 15% stabilite la data înfiinţării Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. V.  - Prevederile art. IV intră în vigoare la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. VI - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată m Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţa de urgenţă, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. VII. - Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 63 alineatul 2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se constată şi se sancţionează după cum urmează:”

2. La articolul 63, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 2 , cu următorul cuprins:

 „(2 ) Constatarea contravenţiilor se face de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu procedura prevăzută de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013

Nr. 94.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 52 alin (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013, la capitolul 66.01 „Sănătate”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, cu suma de 1.166 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice -,Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute m titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 16 octombrie 2013

Nr. 796

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş şi a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.  I. - Hotărârea Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş şi a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă vânzarea de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie prin Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie, în calitate de vânzător, prin ofertă publică secundară iniţială având ca obiect un pachet de acţiuni deţinut la Societatea Naţională de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Mediaş, reprezentând 15% din capitalul social al acestei societăţi naţionale.

(2) Vânzarea pachetului de acţiuni se face prin metoda prevăzută la alin. (1) , respectiv prin oferirea de acţiuni sub formă de acţiuni şi/sau certificate de depozit având la bază acţiuni suport pe piaţa de capital reglementată naţională şi internaţională potrivit legislaţiei privind piaţa de capital.”

2. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„{c) luarea măsurilor necesare pentru pregătirea şi derularea ofertei publice secundare iniţiale, precum şi pentru îndeplinirea formalităţilor necesare admiterii acţiunilor societăţii la tranzacţionare pe piaţa operată de Bursa de Valori Bucureşti şi a admiterii la tranzacţionare a certificatelor de depozit având la bază acţiuni suport la Bursa de Valori Londra, în condiţiile legii;”

3. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) , cu următorul cuprins:

„d) aprobarea numirii de către Societatea Naţională de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Mediaş a unei bănci emitente pentru emiterea şi depozitarea de certificate de depozit având la bază acţiunile suport ale societăţii”

4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21 , cu următorul cuprins:

„Art.  21. - (1) în cazul unei evoluţii descendente a preţului de vânzare după admiterea la tranzacţionare a acţiunilor şi în măsura în care astfel de activităţi de stabilizare vor fi recomandate de către intermediarul selectat, Departamentul pentru energie, prin Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie, este mandatat să ia măsurile necesare pentru desfăşurarea de activităţi de stabilizare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.273/2003 al Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind derogările prevăzute pentru programele de răscumpărare şi stabilizarea instrumentelor financiare. Măsurile de stabilizare se realizează de către societăţile de investiţii sau instituţiile de credit din cadrul intermediarului selectat desemnate în acest scop.

(2) În cadrul mandatului prevăzut la alin. (1) , în scopul de a stabiliza, după admiterea la tranzacţionare, preţul acţiunilor şi/sau preţul certificatelor de depozit având la bază acţiuni suport, Departamentul pentru energie, prin Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie, acordă intermediarului selectat:

a) dreptul de a reţine o sumă reprezentând maximum 13,00% din sumele obţinute din oferta publică secundară iniţială; şi

b) dreptul de a utiliza parţial sau integral suma prevăzută la lit. a) pentru a cumpăra acţiuni tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti şi/sau certificate de depozit având la bază acţiuni suport tranzacţionate pe Bursa de Valori Londra, reprezentând maximum 1,96% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Mediaş, până la sfârşitul perioadei de stabilizare prevăzute în prospectul de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(3) La expirarea perioadei de stabilizare, intermediarul:

a) predă, în deplină proprietate şi libere de sarcini, acţiunile şi/sau certificatele de depozit având la bază acţiuni suport cumpărate potrivit alin. (2) lit. b) ; şi/sau

b) returnează orice sumă reţinută, care nu a fost folosită conform alin. (2) lit. b) , în cadrul activităţii de stabilizare, precum şi suma reprezentând dobânda bancară acumulată pe perioada de stabilizare.”

5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, este mandatat să efectueze plăţi către intermediarul selectat, conform contractului încheiat cu acesta.”{

6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.  4. - (1) Oferta publică secundară iniţială va fi structurată în două tranşe, după cum urmează:

a) tranşa investitorilor instituţionali este acea tranşă în care sunt acceptate exclusiv subscrieri ale investitorilor instituţionali şi în cadrul căreia este oferit un număr de acţiuni reprezentând 85% din numărul total al acţiunilor care fac obiectul ofertei publice secundare iniţiale sub formă de acţiuni şi/sau certificate de depozit având la bază acţiuni suport. Categoria investitorilor instituţionali include: instituţii de credit, firme de investiţii, organisme de plasament colectiv

- fonduri de investiţii, societăţi de investiţii şi/sau societăţi de administrare a investiţiilor; societăţi de asigurare, fonduri de pensii şi societăţi de administrare a respectivelor fonduri de pensii; traderi şi companii fiduciare;

b) tranşa investitorilor mici este acea tranşă în care sunt acceptate exclusiv subscrieri ale investitorilor care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi calificaţi drept investitori instituţionali, astfel cum sunt prevăzuţi la lit. a) şi în cadrul căreia este oferit un număr de acţiuni reprezentând 15% din numărul total al acţiunilor care fac obiectul ofertei publice secundare iniţiale sub formă de acţiuni şi/sau certificate de depozit având la bază acţiuni suport.

(2) în cazul în care, la închiderea perioadei de ofertă, atât tranşa investitorilor instituţionali, cât şi tranşa investitorilor mici sunt suprasubscrise, iar raportul dintre nivelul de subscriere a tranşei investitorilor mici şi nivelul de subscriere a tranşei investitorilor instituţionali este mai mare de 2, un pachet de acţiuni reprezentând 5% din acţiunile oferite în tranşa investitorilor instituţionali este alocat de drept către tranşa investitorilor mici.”

7. După articolul 4 se introduc cinci noi articole, articolele 41 - 45, cu următorul cuprins:

„Art.  41. - (1) în tranşa investitorilor instituţionali, subscrierile pot fi efectuate de către aceştia la orice preţ cuprins în intervalul având limita inferioară de 24 lei/acţiune şi limita superioară de 32 lei/acţiune, inclusiv limitele intervalului.

(2) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei investitorilor instituţionali este stabilit în cadrul intervalului de preţ prevăzut la alin. (1) , după cum urmează:

a) în cazul în care numărul total de acţiuni subscrise va reprezenta mai puţin de 100% din numărul de acţiuni oferite în aplicarea prevederilor art. 1, preţul de vânzare este stabilit la nivelul celui mai mic preţ de subscriere înregistrat în tranşa investitorilor instituţionali;

b) în cazul în care numărul total de acţiuni subscrise va reprezenta mai mult de 100% din numărul de acţiuni oferite în aplicarea prevederilor art. 1 şi numărul total de acţiuni subscrise în tranşa investitorilor instituţionali va reprezenta cel mult 100% din numărul de acţiuni alocat pentru această tranşă potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) , preţul de vânzare este stabilit la nivelul celui mai mic preţ de subscriere înregistrat în tranşa investitorilor instituţionali;

c) în cazul în care numărul total de acţiuni subscrise va reprezenta mai mult de 100% din numărul de acţiuni oferite în aplicarea prevederilor art. 1 şi numărul total de acţiuni subscrise în tranşa investitorilor instituţionali va reprezenta mai mult de 100% din numărul de acţiuni alocat pentru această tranşă potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) , preţul de vânzare este determinat pe baza criteriilor de alocare prevăzute la alin. (4) .

(3) Preţul stabilit potrivit prevederilor alin. (2) se aplică tuturor investitorilor instituţionali care dobândesc acţiuni şi/sau certificate de depozit având la bază acţiuni suport în cadrul tranşei investitorilor instituţionali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă.

(4) Alocarea acţiunilor şi/sau a certificatelor de depozit având la bază acţiuni suport în cadrul tranşei investitorilor instituţionali se realizează de către comisia pentru coordonarea procesului de vânzare de acţiuni prin ofertă publică secundară iniţială, cu luarea în considerare a criteriilor calitative prevăzute în prospectul de ofertă, la recomandarea şi împreună cu intermediarul selectat, avându-se în vedere o evoluţie favorabilă a preţului acţiunilor ulterior admiterii la tranzacţionare a acţiunilor şi realizarea unui raport între acţiunile alocate către investitorii pe termen lung, investitor care, la aprecierea intermediarului, intenţionează să păstreze acţiunile/certificatele de depozit având la bază acţiunile suport pentru cel puţin 1 an, şi cele alocate către investitorii pe termen scurt, investitor care, la aprecierea intermediarului, intenţionează să păstreze acţiunile/certificatele de depozit având la bază acţiunile suport pentru mai puţin de 1 an, mai mare de 5:1.”

Art.  42. - (1) Pentru tranşa investitorilor mici toate subscrierile se realizează la preţul de 32 lei/acţiune, reprezentând limita superioară a intervalului preţurilor de subscriere prevăzut la art. 4 alin. (1) .

(2) Pentru investitorii mici, subscrierea minimă va fi de 100 de acţiuni sau 10.000 de certificate de depozit având la bază acţiuni suport.

(3) Preţul de vânzare al acţiunilor şi al certificatelor de depozit având la bază acţiuni suport în cadrul tranşei investitorilor mici este stabilit după cum urmează:

a) pentru investitorii mici care au subscris în primele 5 zile lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, pentru primele 10.000 de acţiuni subscrise de respectivul investitor preţul de vânzare reprezintă 95% din preţul stabilit potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) , cu condiţia ca subscrierile să fie făcute în conformitate cu prospectul de ofertă;

b) pentru investitorii mici care au subscris în celelalte zile lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, pentru primele 10.000 de acţiuni subscrise de respectivul investitor preţul de vânzare reprezintă 97% din preţul stabilit potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) , cu condiţia ca subscrierile să fie făcute în conformitate cu prospectul de ofertă;

c) pentru celelalte acţiuni subscrise, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b) şi pentru certificatele de depozit având la bază acţiuni suport subscrise, preţul de vânzare este egal cu preţul stabilit pentru tranşa investitorilor instituţionali.

(4) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei investitorilor mici determinat potrivit prevederilor alin. (3) , poate fi mai mic decât limita inferioară a intervalului de preţ stabilit potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) , cu respectarea prevederilor art. 4 .

(5) Alocarea acţiunilor şi a certificatelor de depozit având la bază acţiuni suport în cadrul tranşei investitorilor mici se realizează prin metoda de alocare pro-rata potrivit prevederilor prospectului de ofertă şi ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei investitorilor mici determinat conform prevederilor alin. (3) se aplică numărului de acţiuni alocate conform prevederilor alia (5) .

Art.  43. - (1) Durata ofertei publice secundare iniţiale este stabilită, prin derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniul pieţei de capital şi reglementărilor Autorităţii de Supraveghere Financiară, şi se înscrie îh prospectul de ofertă.

(2) Derularea ofertei publice secundare iniţiale se realizează potrivit termenilor şi condiţiilor stabilite în prospectul de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art.  44. - Valoarea de vânzare atât pentru investitorii din cadrul tranşei investitorilor instituţionali, cât şi pentru investitorii din tranşa investitorilor mici nu va fi mai mică decât valoarea nominală a acţiunii.

Art.  45. - (1) Preţul certificatelor de depozit având la bază acţiunile suport în cadrul tranşei investitorilor mici şi al tranşei investitorilor instituţionali va fi egal cu preţul acţiunilor suport stabilit potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) , care va fi convertit în dolari SUA în baza ratei de schimb RON/USD comunicată de Banca Naţională a României şi valabilă în ziua când acţiunile şi certificatele de depozit vor fi alocate investitorilor potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) şi art. 4 alin. (5) .

(2) Preţul stabilit conform alin. (1) se va aplica tuturor investitorilor care au cumpărat certificate de depozit potrivit prevederilor prospectului de ofertă şi nu cuprinde taxele şi comisioanele utilizate de banca emitentă.”

8. La articolul 5 alineatul (2) , litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) Directorul general al Direcţiei generale privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie;”

9. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Comisia de coordonare a procesului de vânzare de acţiuni prin ofertă publică secundară iniţială are, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii principale:

a) coordonarea activităţii comisiei de pregătire şi urmărire a procesului de vânzare de acţiuni prin ofertă publică secundară iniţială. Din comisia de pregătire şi urmărire a procesului de vânzare de acţiuni prin ofertă publică secundară iniţială fac parte reprezentanţi ai Departamentului pentru Energie şi ai Societăţii Naţionale de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Mediaş;

b) analiza/aprobarea informărilor/rapoartelor primite din partea comisiei de pregătire şi urmărire a procesului de vânzare de acţiuni prin ofertă publică secundară iniţială cu privire la stadiul procesului;

c) analizarea şi avizarea prospectului de ofertă publică, propus de către comisia de pregătire şi urmărire a procesului de vânzare de acţiuni prin ofertă publică secundară iniţială;

d) avizarea intervalului preţurilor de subscriere ale acţiunilor care fac obiectul ofertei publice secundare iniţiale care se vând potrivit prevederilor art. 1, recomandat de intermediarul selectat şi supus spre aprobare Guvernului;

e) luarea măsurilor care se impun pe parcursul derulării procesului de vânzare de acţiuni prin ofertă publică secundară iniţială;

f) luarea deciziei, dacă este cazul, împreună cu vânzătorul şi având în vedere recomandarea intermediului selectat cu privire la realocarea acţiunilor între tranşele prevăzute la art. 4 alin. (1) , alta decât cea menţionată la art. 4 alin. (2) potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

g) realizarea împreună cu vânzătorul şi având în vedere recomandarea intermediarului selectat, a alocării acţiunilor şi/sau a certificatelor de depozit având la bază acţiuni suport în cadrul tranşei investitorilor instituţionali, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) şi a prospectului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.”

Art.  II. - În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie” se va înlocui cu sintagma „Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie - Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 18 octombrie 2013

Nr. 811.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ionuţ-Ciprian Iuga în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuţ-Ciprian Iuga se numeşte în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 18 octombrie 2013

Nr. 436.