MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 635/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 635         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 15 octombrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

268. – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii

 

817. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

770. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

773. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, precum şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi

 

781. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

782. - Hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum naţional situat în intravilanul municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş

 

783. – Hotărâre privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.181. – Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

 

REPUBLICĂRI

 

260. – Lege privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 

LEGI ŞI DECRETE

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40 din 8 mai 2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 13 mai 2013, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie «Cantacuzino» în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii, şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii”

2. Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - (1) Pentru protecţia şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, anumite activităţi specifice domeniului sănătăţii pot fi definite ca serviciu de interes economic general şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. Realizarea acestor activităţi se încredinţează instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.

(2) Ministerul Sănătăţii poate asigura fonduri pentru realizarea de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie «Cantacuzino» a Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii. Planul naţional de intervenţie, condiţiile şi termenele de realizare a acestuia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) dinConstituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 11 octombrie 2013.

Nr. 268.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 10 octombrie 2013.

Nr. 817.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor admini strativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, ale art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi co mpletările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunuri lor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi schimbarea denumirii unităţii de administrare pentru imobilele aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la nr. 106485, precum şi la nr. 106487 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea construcţiilor în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

Art. 4. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor prevăzute la art. 2, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 770.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaş i, a căror valoare de inventar şi denumire a unităţii de administrare se modifică

 

Nr. M.F.P./C.U.I.

Codul de clasificare

Persoana juridică care administrează imobilul începând cu 15.12.2011, conform Legii nr. 280/2011

Persoana juridică care a administrat imobilul până la 15.12.2011, conform Legii nr. 280/2011

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii/al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
actualizată

(lei)

Tipul bunului

106485/5051447

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani

49-139

Municipiul Botoşani,
oraşul Darabani, str. 1 Decembrie

1977

2.936.642,76

Imobil

106487/5051447

49-142

Municipiul Botoşani,
comuna Româneşti, satul Româneşti

1966

3.224.896,71

Imobil

 

ANEXA NR. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Adresa imobilului

Administratorul imobilelor

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea contabilă

- lei -

Numărul M.F.P

Municipiul Botoşani, oraşul Darabani, str. 1 Decembrie Nr. cadastral 1091 Carte funciară 51063 Anul dobândirii: 1977 Cod clasificaţie: 8.19.01 C.U.I. 5051447

Ministerul Afacerilor Interne,
prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi

Pavilion nr. 49-139-02 Beci zarzavat Suprafaţă construită = 50,22 mp

13.716,00 lei

106485 - parţial -

 

 

Pavilion nr. 49-139-05 Padoc câini Suprafaţă construită = 15,68 mp

2.099,52 lei

106485 - parţial -

Pavilion nr. 49-139-06 Magazie muniţie Suprafaţă construită = 28 mp

10.060,92 lei

106485 - parţial -

Pavilion nr. 49-139-07 Şopron cărbuni Suprafaţă construită = 54 mp

4.831,15 lei

106485 - parţial -

Municipiul Botoşani, comuna Româneşti, satul Româneşti Nr. cadastral 125 Carte funciară 50195 Anul dobândirii: 1966 Cod clasificaţie: 8.19.01 C.U.I. 5051447

Pavilion nr. 49-142-03 Şopron cărbuni Suprafaţă construită =72 mp

2.026,86 lei

106487 - parţial -

Pavilion nr. 49-142-04 Cocină porci Suprafaţă construită = 18,75 mp

3.864,46 lei

106487 - parţial -

Pavilion nr. 49-142-05 Drumuri şi platouri Suprafaţă construită = 1.038 mp

882,30 lei

106487 - parţial -

Pavilion nr. 49-142-09 Împrejmuire

11.655,37 lei

106487 - parţial -

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, precum şi transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bun urilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi.

Art. 3. - În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Judeţean Iaşi va asigura şi va amenaja în incinta imobilului transmis potrivit art. 2 un hangar pentru elicopterul S.M.U.R.D.

Art. 4. - La finalizarea lucrărilor, imobilul prevăzut la art. 2 şi construcţia realizată potrivit art. 3 se transmit, în condiţiile legii, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi.

Art. 5. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi nici obligaţiile Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute la art. 3, acesta revine de drept în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 773.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

 

Adresa imobilului

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Anul dobândirii

Tipul bunului

Nr. M.F.P.

Municipiul Iaşi,
Calea Chişinăului nr. 36, judeţul Iaşi

8.19.01

48-90

Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi CUI 4267095 CUI 4701630

5.073.569,14

1976

imobil

102.019

 

Locul unde este situat
imobilul

Persoana juridică de la care se
transmite imobilul

Persoana juridică la care se
transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale
imobilului

Codul de clasificare şi numărul de înregistrare
MFP

Municipiul Iaşi,

Calea Chişinăului nr. 36,

judeţul Iaşi

Statul român şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi CUI 4267095

CUI 4701630

Judeţul Iaşi şi în administrarea Consiliului
Judeţean Iaşi

CUI 4540712

Teren - suprafaţă 605 mp;
CF 130582 Nr. cadastral 143117
Valoarea terenului - 59.096,40 lei

8.19.01 Nr. MFP
102.019 (parţial)

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Codul de clasificare şi numărul de înregistrare MFP

Municipiul Iaşi,

Calea Chişinăului nr. 36,

judeţul Iaşi

Statul român şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza“ al Judeţului Iaşi CUI 4267095 CUI 4701630

Judeţul Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi

CUI 4540712

Teren - suprafaţă 605 mp; CF 130582

Nr. cadastral 143117

Valoarea terenului - 59.096,40 lei

8.19.01 Nr. MFP 102.019 (parţial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:

„(5) Numărul maxim de posturi în M.A.E. este de 2.228, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe, din care 891 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe

(6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.337.”

2. La anexa nr. 1, nota va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi din centrala M.A.E. este de 891, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului. Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior este de 1.337.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 781.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retransmiterea unui sector de drum naţional situat în intravilanul municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 alin. (2) şi al art. 221 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă retransmiterea unui sector de drum naţional situat în intravilanul municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine şi concesiunea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş. Contractul de concesiune având ca obiect sectorul de drum respectiv se modifică în mod corespunzător, potrivit legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 782.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum naţional care se retransmite din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş, judeţul Sibiu

 

Denumirea sectorului de drum care se transmite

Persoana juridică de la care se preia sectorul de drum

Persoana juridică care preia sectorul de drum

Caracteristicile tehnice ale sectorului de drum Lungimea totală (km)

Nr. M.F.P. Cod de clasificare

Valoarea de inventar

(mii lei)

Indicativ vechi

Indicativ nou

DN 14 Km 51+000-57+500

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

(CUI 31116081)

Consiliul Local Mediaş (CUI 4240677)

L = 6,50 km (Şoseaua Sibiului, str. Hermann Oberth, str. Horea, str. Cloşca, str. Aurel Vlaicu şi Str. Brateiului)

12181 (parţial) 8.12.03

14.615,384

DN 14

DN 14

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013.

Nr. 783.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

 

Nr. crt.

Administratorul bunurilor

Codul de clasificare

Tip bun (mobil/imobil)

Datele de identificare

Adresa

Anul dării în folosinţă PIF

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Denumirea bunului

Lungimea

Descrierea tehnică

Baza legală

(Administrare/Concesiune)

1

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice/Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva/C.U.I. R1590120

8.30._

 

imobil

Corectare torenţi din bazinul hidrografic Râul Mare Cugir, ob. II

L = 1,9 km

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; Judeţul: Alba

2011

1.580.374

Legea nr. 46/2008, Aviz 89-117/30.09.2004, PV nr. 4.856/2011

în administrare

2

8.30._

 

imobil

Corectare torenţi din bazinul hidrografic Ghideon

L = 2,81 km

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; Judeţul: Bacău

2012

2.465.335

Legea nr. 46/2008, DCZ 1.345/2005, PV nr. 14.276/2012

în administrare

3

8.30._

imobil

Corectare torenţi Râmnicelu-Jitia

L = 4,93 km

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; Judeţul: Vrancea

2012

2.467.392

Legea nr. 46/2008, Aviz 89-117/30.09.2004, PV nr. 6.052/2012

în administrare

4

8.30._

imobil

Corectare torenţi din bazinul hidrografic Pârâul Porcului

L = 1,5 km

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; Judeţul: Vrancea

2011

2.998.615

Legea nr. 46/2008, Aviz 89-117/30.09.2004 PV nr. 9.560/2011

în administrare

5

8.30._

imobil

Corectare torenţi din bazinul hidrografic Reghiu etapa II

L = 3 km

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; Judeţul: Vrancea

2011

1.837.507

Legea nr. 46/2008, Aviz 89-117/30.09.2004, PV nr. 9.584/2011

în administrare

6

8.30._

imobil

Corectare torenţi din bazinul hidrografic Larga Ciocănele

L = 5,1 km

conform amenajamentelor silvice

Ţara: România; Judeţul: Vrancea

2011

4.853.983

Legea nr. 46/2008, Aviz 89-117/30.09.2004, PV nr. 9.561/2011

în administrare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 198.811 din 21 august 2013 al Direcţiei management al resurselor forestiere şi cinegetice, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) şi art. 36 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modifică rile şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionare a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. I - Anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 şi 272 bis din 15 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 , după poziţia 128 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 1281, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 2 , poziţiile nr. 129, 2108, 2111, 2113, 2146 şi „TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ” se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.

3. La anexa nr. 3 , poziţiile nr. 1757, 1772 şi „TOTAL GENERAL LA NIVEL DE ŢARĂ” se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. II - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Lucia Ana Varga,

ministru delegat pentru ape, păduri şi piscicultură

 

Bucureşti, 20 septembrie 2013.

Nr. 2.181.

 

ANEXA Nr. 1

 

SITUAŢIA

cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2013/2014 la speciile mistreţ, iepure, fazan şi potârniche (modificări şi completări)

 

Nr. crt.

Judeţul

Gestionar

Fond cinegetic

Cote de recoltă aprobate la [buc]:

Nr.

Denumire

Mistreţ

Iepure

Fazan

Potârniche

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1281

AR

AVPS Ars Venandi

8

Pereg

1

250

200

0

129

Total judeţ

 

 

 

1554

7785

9059

94

2108

VS

AJVPS Vaslui

24

Pogăneşti

5

150

85

30

2111

VS

AJVPS Vaslui

27

Hurdugi

4

100

80

25

2113

VS

AJVPS Vaslui

34

Găgeşti

6

250

90

25

2146

Total judeţ

 

 

 

543

5599

1200

828

 

 

TOTAL LA NIVEL DE ŢARĂ

 

 

25256

123330

94524

19142

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUAŢIA

cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare 2013/2014 la speciile porumbel gulerat, porumbel de scorbură, turturică, guguştiuc, ieruncă, prepeliţă, ciocârlie de câmp, graur, graur dobrogean, sturzul de vâsc, sturzul cântător, sturzul viilor, sturzul de iarnă, stăn cuţă şi gâscă de semănătură (modificări)

 

Nr. crt.

Judeţul

Gestionar

Fond cinegetic

Cote de recoltă aprobate la [buc]:

Nr.

Denumire

Porumbelul gulerat

Porumbelul de scorbură

Turturică

Guguştiuc

Ieruncă

Prepeliţă

Ciocârlia de câmp

Graur

Graur dobrogean

Sturz de vâsc

Sturz cântător

Sturzul viilor

Sturzul de iarnă

Stăncuţă

Gâscă de semănătură

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1757

SB

AV Pădurea Neagră

19

Ocna Sibiului

10

 

 

 

 

100

 

 

 

400

 

 

 

50

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1772

Total judeţ

 

 

1305

40

710

780

1

1850

1420

1505

0

3490

230

1530

2960

840

0

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

TOTAL GENERAL LA NIVEL DE ŢARĂ

45016

3924

48097

127774

882

265501

597004

99332

1910

25792

11110

90877

74445

6798

22543

 

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA nr. 260/2008 *)

privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează:

a) condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;

b) raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi la contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor;

c) constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.

Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă - au înţelesurile prevăzute la art. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât şi cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor şi a elementelor de construcţii comune;

b) dezastru natural - cutremure de pământ, alunecări de teren şi inundaţii, ca fenomene naturale;

c) tipuri de locuinţe: - tip A - construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;

- tip B - construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic;

d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD - înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială pentru prejudiciile produse locuinţei ca urmare a producerii riscului asigurat, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi, după caz, ale celorlalte clauze înscrise în poliţă sau în contractul de asigurare. PAD reprezintă o poliţă separată faţă de poliţa facultativă;

e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale**), denumit în continuare PAID - societate de asigurare/reasigurare, constituită prin asocierea societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor aprobate în aplicarea acestor legi;

f) primă obligatorie - suma de bani pe care o plăteşte proprietarul unei locuinţe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuinţe, în condiţiile prezentei legi;

g) sumă asigurată obligatoriu - limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcţiei, în funcţie de tipul locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condiţiile prezentei legi;

h) asigurare de prim risc - pentru orice daună care a intervenit pe parcursul valabilităţii unui contract de asigurare, cuantumul despăgubirii se stabileşte la nivelul pagubei efective, în limita sumei asigurate;

i) certificat de asigurare - document care atestă existenţa unei poliţe de asigurare obligatorie PAD pentru locuinţa respectivă, eliberat împreună cu poliţa de asigurare PAD.

Art. 3. - (1) Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor***), emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale

(2) Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, să le administreze

(3) În cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului

(4) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie se suportă din bugetele locale, pe seama sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat

(5) În cazul construcţiilor cu destinaţie de locuinţă aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte

(6) Locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege, până la data recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor

(7) Nu intră sub incidenţa prezentei legi anexele, dependinţele care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată, precum şi bunurile din interiorul locuinţei

(8) Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD sau certificatul de asigurare.

Art. 4. - Elementele contractuale şi condiţiile de asigurare cuprinse în poliţa de asigurare, precum şi criteriile de autorizare a asigurătorilor sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi la art. 25 alin. (1), precum şi cele stabilite prin norme****) emise prin ordin al preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.).


*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 243/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011.

**) A se vedea Norma nr. 6/2013 a Autorităţii de Supraveghere Financiară privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013.

***) În anul 2011 a fost emis Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 6/87/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 6 mai 2011. În prezent, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost înlocuit cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - în cazul domeniului "administraţie publică" şi cu Ministerul Afacerilor Interne-în cazul domeniului "interne".

****) A se vedea Norma nr. 7/2013 a Autorităţii de Supraveghere Financiară privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013.

 

CAPITOLUL II

Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor natural

 

SECŢIUNEA 1

Suma asigurată obligatoriu şi condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor

 

Art. 5. - (1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei, a:

a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip A;

b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B

(2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii, a:

a) 20 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) 10 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b)

(3) Suma asigurată obligatoriu, precum şi prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin ordin al preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F

(4) Criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi şi trebuie să vizeze cel puţin suprafaţa locuinţei, costurile de înlocuire şi rata inflaţiei

(5) Încadrarea pe tipuri de locuinţe a locuinţelor care prezintă în acelaşi timp elemente specifice atât tipului A, cât şi tipului B se face în condiţiile stabilite prin norme emise de A.S.F., după criteriul ponderii materialelor de construcţie.

Art. 6. - Prin PAD sunt acoperite daunele produse construcţiilor cu destinaţia de locuinţă de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.

Art. 7. - (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă între PAID şi proprietarul locuinţei, prin mijlocirea societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

a) suma asigurată trebuie să fie egală cu cea asigurată obligatoriu, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, după caz, lit. b);

b) riscurile asigurate prin contract trebuie să cuprindă riscurile prevăzute la art. 6

(2) Termenii, condiţiile şi clauzele contractului de asigurare a locuinţelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie şi riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile şi obligatorii şi se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al preşedintelui A.S.F

(3) PAD trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a) denumirea/numele şi sediul/domiciliul părţilor contractante;

b) numele beneficiarului asigurării;

c) tipul locuinţei şi adresa acesteia;

d) suma asigurată obligatoriu;

e) prima obligatorie şi termenele de plată a acesteia;

f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

g) numărul şi titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD, precum şi numărul şi data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I

(4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă ori de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.

Art. 8. - Se consideră îndeplinită condiţia existenţei asigurării obligatorii a locuinţei în condiţiile prezentei legi, atunci când, în mod cumulativ:

a) prin PAD se asigură construcţia cu destinaţia de locuinţă pentru suma asigurată obligatoriu;

b) PAD acoperă riscurile prevăzute la art. 6;

c) asiguratul a plătit prima obligatorie.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Valabilitatea PAD

 

Art. 9. - (1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere, cel mai devreme, de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima obligatorie

(2) În situaţia schimbării proprietarului unei locuinţe care este asigurată obligatoriu şi prima a fost achitată integral, PAD rămâne valabilă până la data trecută în contract

(3) Înainte de expirarea valabilităţii prevăzute în PAD, asigurătorul va încheia cu noul proprietar o asigurare obligatorie, în continuarea celei care expiră, după care va transmite în baza de date gestionată de PAID modificările survenite.

Art. 10. - Persoana care devine proprietară a unei locuinţe neasigurate pentru riscurile prevăzute la art. 6, după împlinirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), este obligată să contracteze o PAD pentru aceeaşi locuinţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate.

Art. 11. - (1) Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcţia asigurată îşi pierde integral destinaţia de locuinţă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinaţii nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii

(2) Beneficiarii asigurării şi asiguraţii care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuinţelor fără autorizaţie de construire, emisă în condiţiile legii, sau cu nerespectarea autorizaţiei respective, afectând structura de rezistenţă a locuinţelor şi favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiţi în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Prima de asigurare

 

Art. 12. - (1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilităţii PAD

(2) Pentru locuinţele sociale sau pentru persoanele care beneficiază, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autorităţii locale care are în evidenţă persoanele în cauză şi se face direct în contul PAID care, pe baza listei transmise de autoritatea locală, emite poliţele de asigurare pentru aceste persoane

(3) Plata primelor subvenţionate parţial sau total se va face în contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinaţie specială de la bugetul de stat.

Art. 13. - (1) Din sumele încasate cu titlu de primă de asigurare obligatorie, asigurătorii reţin o cotă-parte cu titlu de comision

(2) Comisionul încasat de societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.S.F.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Drepturi şi obligaţii ale asiguratului şi asigurătorului

 

Art. 14. - Prin PAD, asiguratul, împuternicitul sau contractantul asigurării se obligă să plătească PAID prima obligatorie, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, să plătească asiguratului despăgubirea rezultată din PAD încheiată în condiţiile prezentei legi şi ale normelor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.

Art. 15. - Potrivit PAD, asiguratului îi revin următoarele obligaţii şi drepturi:

1. obligaţii:

a) să achite prima obligatorie, în condiţiile prezentei legi;

b) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege.

2. drepturi:

- să încaseze despăgubirea rezultată din PAD, în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu.

Art. 16. - Potrivit PAD, societăţile de asigurare care emit asigurări obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligaţii şi drepturi:

1. obligaţii:

a) să constate şi să evalueze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii şi să finalizeze dosarele de daună în termenele şi în condiţiile stabilite în conformitate cu normele emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi;

b) să îndeplinească celelalte obligaţii şi să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege;

c) să emită asiguratului poliţa de asigurare, împreună cu certificatul de asigurare, la momentul încheierii asigurării obligatorii PAD.

2. drepturi:

- să reţină comisionul din valoarea primei obligatorii plătite, în cuantumul prevăzut prin ordin al preşedintelui A.S.F.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale

 

Art. 17. - (1) Primarii, prin compartimentele de specialitate, vor furniza PAID lista tuturor construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, inclusiv a celor cu destinaţia de locuinţă socială, amplasate în unitatea administrativ-teritorială în cauză, specificând numele şi prenumele sau denumirea proprietarului şi, după caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al acestuia, numărul din registrul de rol nominal unic şi din registrul agricol. Actualizarea se va face în termen de 72 de ore de la schimbarea proprietarului locuinţei sau, după caz, a datelor de identitate a acestuia

(2) PAID va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor şi valoarea primei obligatorii datorate de fiecare

(3) Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite în termen de 3 zile de la data primirii listei scrisori de înştiinţare, cu confirmare de primire, către debitori

(4) În cazul proprietarilor de construcţii cu destinaţia de locuinţă care declară şi o adresă de poştă electronică personală, PAID va putea folosi, cu acordul acestora, un asemenea mod de comunicare pentru avertizarea privind expirarea sau neîncheierea PAD. În mesajul electronic se va menţiona valoarea primei de asigurare. Acest mesaj electronic va fi trimis şi către compartimentul de specialitate al primarului din unitatea administrativ-teritorială unde se află clădirea în cauză, dacă există condiţii tehnice de primire a mesajului respectiv

(5) Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD şi a persoanelor care beneficiază de subvenţionarea parţială sau totală a primei obligatorii se pune la dispoziţia societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Cererile de despăgubire, constatarea daunelor şi plata despăgubirilor

 

Art. 18. - (1) În cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despăgubire se poate face numai de beneficiarii PAD şi va fi adresată asigurătorului care a emis poliţa

(2) Au calitatea de beneficiari ai PAD următoarele categorii de persoane:

1. În cazul persoanelor fizice:

a) proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, asigurate în condiţiile prezentei legi;

b) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către proprietarii prevăzuţi la lit. a);

c) succesorii legali şi/sau testamentari ai persoanelor prevăzute la lit. a), în cazul în care acestea au decedat, cu aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul succesoral, dacă nu există beneficiar desemnat potrivit lit. b);

2. În cazul persoanelor juridice:

a) proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, asigurate în condiţiile prezentei legi;

b) în cazul locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (2), persoanele sau autorităţile desemnate, în condiţiile legii, să le administreze;

c) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către asiguraţi

(3) În cazul în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (2) pct. 1 lit. a) sunt minori, cererile de despăgubire se fac în numele acestora de către reprezentanţii legali, desemnaţi în condiţiile legii.

Art. 19. - (1) Constatarea şi evaluarea prejudiciilor, precum şi stabilirea cuantumului despăgubirii se fac de către asigurătorul care a eliberat PAD, în conformitate cu normele emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi

(2) În cazul proprietarilor care beneficiază de subvenţionarea primei de asigurare, cererea de despăgubire se adresează direct PAID şi, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea şi evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face şi de o societate desemnată conform normelor emise de A.S.F

(3) Constatarea şi evaluarea prejudiciilor, precum şi finalizarea dosarelor de daună se vor face în termenele şi condiţiile stabilite de A.S.F. prin normele de aplicare a prezentei legi

(4) Plata despăgubirilor se va face direct de către PAID în baza unui centralizator transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea şi evaluarea prejudiciilor

(5) În cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât şi unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a locuinţei asigurate şi valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii

(6) Pentru neplata la termen a despăgubirilor se calculează penalităţi care se plătesc persoanei asigurate, în condiţiile şi în cuantumul stabilite de A.S.F

(7) Sumele cuvenite ca despăgubire pot fi consemnate în conturi bancare deschise de beneficiarii asigurării sau în numerar

(8) Despăgubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depăşi valoarea sumei asigurate obligatoriu

(9) PAID decontează asigurătorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu. Modalitatea de repartizare a cheltuielilor ce urmează a fi decontate şi determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie se stabilesc prin norme A.S.F.

Art. 20. - PAID va plăti asiguraţilor numai contravaloarea costurilor de reparaţii/înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD.

Art. 21. - Pentru riscurile prevăzute la art. 6, sumele plătite de către PAID asiguratului, cu titlu de despăgubire, în temeiul PAD, se constituie în baza principiului asigurării de prim risc.

Art. 22. - (1) Persoanele fizice sau juridice care nu îşi asigură locuinţele aflate în proprietate, în condiţiile prezentei legi, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit prezentei legi, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor

(2) Persoanele fizice despăgubite, în condiţiile prezentei legi, pentru pagubele rezultate în urma producerii unui dezastru natural nu beneficiază de prevederile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la acordarea locuinţelor sociale.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Locuinţele din condominii

 

Art. 23. - (1) Pentru condominiile în care sunt cel puţin 4 apartamente, elementele de construcţii, spaţiile şi utilităţile fiind în proprietate indiviză comună, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), valoarea sumei asigurate obligatoriu, respectiv a primei obligatorii se constituie din totalul sumelor care ar fi datorate pentru fiecare locuinţă în parte, iar procentul din prima de asigurare, datorat de fiecare persoană coasigurată, se stabileşte în raport cu numărul de locuinţe aflate în proprietatea acesteia, respectiv în funcţie de cota-parte care revine persoanei respective, din locuinţa aflată în coproprietate. Modul de repartizare la proprietari a sumelor plătite de asigurător cu titlu de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat se stabileşte prin regulamentul-cadru emis de A.S.F.

 

CAPITOLUL III

Constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea PAID

 

Art. 24. - (1) În vederea gestionării asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale a locuinţelor se constituie societatea de asigurare/reasigurare, denumită PAID, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare

(2) PAID are următoarele atribuţii:

a) tipăreşte PAD;

b) contractează reasigurarea;

c) administrează baza de date privind evidenţa construcţiilor cu destinaţia de locuinţă care trebuie asigurate obligatoriu, precum şi a celor asigurate;

d) îndeplineşte funcţia de centru de coordonare a activităţii de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfăşurată de societăţile de asigurări autorizate

(3) În ceea ce priveşte statutul de societate de asigurare-reasigurare, activitatea PAID este supusă reglementării şi supravegherii A.S.F., în condiţiile legii

(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), PAID va emite, cu avizul A.S.F., regulamente privind organizarea şi funcţionarea societăţii, inclusiv relaţia dintre societăţile de asigurare autorizate şi PAID, fluxurile financiare şi de informaţii şi orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru funcţionarea societăţii, în condiţiile prezentei legi

(5) Atribuţiile organelor statutare, precum şi cele ale conducerii executive a PAID se stabilesc în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele emise de A.S.F. în aplicarea acesteia.

Art. 25. - (1) Pot fi acţionari ai PAID societăţile de asigurare-reasigurare autorizate de către A.S.F. să practice riscuri de catastrofă, care singure ori prin intermediul sau în legătură cu alte societăţi de asigurare controlate de aceleaşi persoane ori grup de persoane exercită drepturi ce decurg din deţinerea unor acţiuni care cumulate reprezintă cel mult 15% din capitalul social al PAID sau îi conferă acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor PAID

(2) Ulterior constituirii PAID, asigurătorii care îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (1) au dreptul de a deveni acţionari la această societate în aceleaşi condiţii cu acţionarii PAID care au calitatea de asigurători autorizaţi să practice riscuri de catastrofă.

Art. 26. - PAID va plăti acţionarilor dividende din profit, dacă acesta există, pentru capitalul vărsat la constituirea acestuia.

Art. 27. - Conducerea executivă a PAID se exercită de un director general şi de un director general adjunct, care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 28. - Persoanele semnificative trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în normele emise de A.S.F. în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 29. - Disponibilităţile PAID pot fi plasate la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau obligaţiuni municipale ori în alte instrumente financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Contravenţii

 

Art. 30. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:

a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se află în situaţia prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 33;

b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 10;

c) nerespectarea, în orice mod, de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, a prevederilor prezentei legi

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi

b) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceştia

(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) le sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele emise de A.S.F. în aplicarea acesteia

(5) Amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, iar restul de 60% se face venit la bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială în care locuieşte contravenientul.

 

CAPITOLUL V

Susţinerea financiară a PAID

 

Art. 31. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să contracteze împrumuturi pentru:

a) plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum şi pentru completarea, după caz, a diferenţei până la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din următorii 4 ani;

b) asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata compensaţiilor necesare în cazul în care pagubele depăşesc valoarea maximă care poate fi acoperită din resursele PAID şi de către societatea de reasigurare în cazul producerii riscurilor asigurate

(2) Condiţiile de contractare a împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc ulterior, în conformitate cu legislaţia în vigoare

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să acorde sumele contractate în temeiul prevederilor alin. (1), prin încheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de împrumut, în condiţiile legii

(4) Rambursarea împrumuturilor se efectuează din sursele proprii ale PAID.

Art. 32. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor prevedea în bugetul anual sumele necesare plăţii primei obligatorii pentru locuinţele aflate în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 33. - Pentru primul an, proprietarii de construcţii cu destinaţia de locuinţă sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor până la expirarea unei perioade de un an de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (1).

Art. 34. - Pentru anul 2009, primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora, transmit datele prevăzute la art. 17 alin. (1) către PAID, după cum urmează:

a) în cazul oraşelor/municipiilor, în termen de o lună de la data adoptării normelor de către C.S.A.*), emise în aplicarea prezentei legi;

b) în cazul comunelor, în termen de 3 luni de la data adoptării normelor de către C.S.A.*), emise în aplicarea prezentei legi.

Art. 35. - În aplicarea prezentei legi, A.S.F. va emite norme privind:

a) criteriile de autorizare a asigurătorilor pentru încheierea de contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor;

b) forma şi clauzele poliţei PAD, precum şi forma certificatului de asigurare;

c) stabilirea comisioanelor care se încasează în condiţiile prevăzute de lege;

d) condiţiile cedării în reasigurare a riscurilor asigurate prin PAD;

e) constituirea rezervei pentru daunele asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuinţelor;

f) constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor**);

g) aspectele pentru care prezenta lege prevede în mod expres că se reglementează pe această cale.

Art. 36. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va încheia protocoale de colaborare cu autorităţi, instituţii sau asociaţii a căror contribuţie la realizarea scopului urmărit de prezenta lege se apreciază ca fiind necesară.

Art. 37. - Prezenta lege se completează, în mod corespunzător, cu legislaţia civilă, comercială şi cu cea din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor.

Art. 38. - Normele de aplicare a prezentei legi***) se adoptă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi A.S.F. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 39. - Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

NOTĂ: Reproducem mai jos prevederile art. II-IV ale Legii nr. 243/2013 care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 260/2008 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale legii modificatoare:

Art. II. - În tot cuprinsul Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe se înlocuieşte cu sintagma autorizate să practice riscuri de catastrofă.

Art. III. - În tot cuprinsul Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită C.S.A., se înlocuieşte cu sintagma Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită A.S.F.

Art. IV. - Contractele de asigurare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile în condiţiile stabilite la data încheierii acestora.”


*) În prezent, sintagma "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară", conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

**) A se vedea Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Cartea I, nr. 369 din 2 iunie 2009.

***) A se vedea nota de subsol de la art. 3 alin. (1).