MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 633/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 633         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 14 octombrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

264. – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

806. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

265. – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 

807. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

765. – Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică

 

766. – Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie

 

769. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2013 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013

 

771. – Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a unei părţi dintr-un imobil trecut în domeniul public al statului

 

772. – Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

775. – Hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Ilfov“

 

776. – Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

779. – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

787. – Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.98 – Ordin al ministrului apărării naţionale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.83/2003 pentru aprobarea „L-7, Instrucţiuni privind calculul valorii unui motokilometru pentru autovehicule, al tarifului de transport al personalului la şi de la locul de muncă cu automobile din înzestrarea unităţilor militare, precum şi a valorii unei ore de funcţionare“

 

1.132. – Ordin al ministrului transporturilor privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1048(27) din 30 noiembrie 2011

 

5.200. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical de radiologie“ şi „asistent medical de laborator“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni“ din municipiul Bucureşti

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32 din 23 aprilie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 29 aprilie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

 

Bucureşti, 10 octombrie 2013

Nr. 264.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI


 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013

Nr. 806.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL


LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48 din 21 mai 2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 28 mai 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU


Bucureşti, 10 octombrie 2013

Nr. 265.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI


 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013

Nr. 807.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 


 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998

privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,


Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013

Nr. 765.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării, precum şi datele de identificare

 

Adresa imobilului

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Anul dobândirii

Tipul bunului

Nr. M.F.P.

Municipiul Bucureşti,

Şoseaua Olteniţei nr. 158-160, sectorul 2

8.19.01

42-06

Ministerul Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Cod unic de identificare (CUI) 4183172

24.245.388,80

1955

imobil

144.535

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 


 

HOTĂRÂRE


privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie, în vederea construirii unui sediu pentru Unitatea Specială de Aviaţie.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a bunului imobil transmis potrivit art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenului, care se transmite potrivit art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu


p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013

Nr. 766.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Municipiul Bucureşti,

Calea Ion Zăvoi nr. 18-20, sectorul 1

Din domeniul privat al statului

În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie Cod unic de identificare (CUI) 24367374

Teren = 24.627 mp

Nr. C.F. 259356

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului

8.19.01

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 


 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2013 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 123/2013 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 1 aprilie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

(1) Se aprobă plata cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, aferente anului 2013, în sumă de 3.180 euro.

2. La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:

a) cotizaţia de membru al Asociaţiei Mondiale a Donatorilor de Măduvă, denumită în continuare AMDM, în sumă de 350 euro;

.......................................................................................

c) cotizaţia de membru al Grupului European pentru Sânge şi Transplant de Măduvă, în sumă de 900 euro.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,


Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013

Nr. 769.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 


 

HOTĂRÂRE


privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a unei părţi dintr-un imobil trecut în domeniul public al statului

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009

privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a unei părţi dintr-un imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 257/28.12.2011.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,


Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013

Nr. 771.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părţi de imobil care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui

 

Codul de clasificaţie

Locul unde este situat imobilul (spaţiul) care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul (spaţiul)

Caracteristicile tehnice ale imobilului

(spaţiului)

Se va comasa cu numărul M.F.P.

Valoarea contabilă la data preluării

(lei)

8.19.01

Municipiul Huşi,

str. Ştefan cel Mare nr. 2,

judeţul Vaslui

Statul român

Ministerul Afacerilor Interne, prin

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui

CUI - 4226338

Suprafaţă utilă = 87,78 mp

C.F. nr. 72888

113344 (parţial)

143.081

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 


 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 112106, nr. 112108 şi nr. 115295, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu


p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013

Nr. 772.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării

 

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

Situaţia juridică

Tipul bunului

 

 

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

112106

8.29.13

Palat administrativ,

Corp A, 64-18

Judeţul Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea;

bd. Tudor Vladimirescu nr. 72

Suprafaţa construită C3 = 125 mp;

Suprafaţa construită C4 = 548 mp;

Suprafaţa construită totală = 673 mp;

Suprafaţa desfăşurată C3 = 125 mp;

Suprafaţa desfăşurată C4 = 2.533 mp;

Suprafaţa desfăşurată totală = 2.658 mp

CF: 42353

8.226.983,57

Raport de reevaluare nr. 21.854/ 27.12.2012 a activelor fixe corporale

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 28586210 CUI: 4267095

Imobil

112108

8.29.13

Garaj (5 boxe), 64-18

Judeţul: Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea;

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 72

Suprafaţa construită = 297 mp

Suprafaţa desfăşurată = 297 mp

CF: 42353

28.971,2

Proces-verbal nr. 21.854/ 27.12.2012 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 28586210 CUI: 4267095

Imobil

115295

8.29.13

Teren 64-18

Judeţul: Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea;

Bd. Tudor Vladimirescu nr. 72

Suprafaţă = 6.929,01 mp, din care 300 mp teren aferent garajului

CF: 42353

1.059.267,82

Proces-verbal nr. 21.854/ 27.12.2012 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 28586210 CUI: 4267095

Imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 


 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Ilfov“

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi al art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei suprafeţe de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Ilfov“, pe perioada existenţei construcţiilor în cauză.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013

Nr. 775.

 

ANEXĂ

 


DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului transmis din domeniul privat al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Ilfov“

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Clasificaţia terenului

1

Judeţul Ilfov, extravilanul oraşului Popeşti-Leordeni

Statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului,

CUI RO 14818116

Statul român, prin Consiliul Judeţean Ilfov, CIF 4192545

Judeţul Ilfov, oraş Popeşti-Leordeni;

- tarlaua 7 parcela nr. 172;

- tarlaua 7 parcela nr. 176;

nr. cadastral 112361 înscris în Cartea funciară UAT Popeşti-Leordeni

Suprafaţa terenului: - 74.000 mp, categoria de folosinţă - arabil;

9.000 mp categoria de folosinţă - păşune.

Valoarea terenului este 251.244 lei.

Clasa 8, grupa 8.05, subgrupa 8.05.01 - terenuri agricole

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 


 

HOTĂRÂRE


pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -  Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea“ la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile“, se modifică după cum urmează: la poziţia nr. 436, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: îmbrăcăminte: asfalt, îmbrăcăminte asfaltică uşoară, pietruit; poduri l = 105,3 m, L = 23,63 km, S = 34,10 ha; Descriptive: indicatoare, buc. = 136, borne, buc. = 8; Adresa: Măciuca - limită judeţ Olt“.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013

Nr. 776.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 


 

HOTĂRÂRE


pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 7 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11 ) şi (12 ) , cu următorul cuprins:

(11) Un solicitant poate depune şi derula în acelaşi timp mai multe proiecte în cadrul măsurii 4.21 «Implementarea proiectelor de cooperare».

(12) În cadrul sesiunilor de depunere de proiecte organizate de grupurile de acţiune locală un solicitant poate depune şi derula în acelaşi timp mai multe proiecte pe măsura 125 «Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii», precum şi pe măsura 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale», aferente axei 4.

2. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul aceleiaşi măsuri cofinanţate din FEADR, cu condiţia ca primul proiect să fie finalizat. Prin excepţie, pot depune un al doilea proiect în cadrul aceleiaşi măsuri, înainte de a finaliza primul proiect, beneficiarii care aplică pentru:

a) schemele de ajutor XS 13/2008, XS 28/2008 şi N 578/2009 aferente axei 1;

b) măsura 125 «Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii», aferentă axei 1.

3. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Durata maximă de execuţie a investiţiilor ce presupun construcţii-montaj cofinanţate din FEADR este de 2 ani de la data încheierii contractului de finanţare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), durata maximă de execuţie este de un an pentru investiţiile în achiziţiile simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate, precum şi de alte mijloace de transport stabilite prin fişa măsurii.

(3) Durata maximă de execuţie prevăzută la alin. (1) şi (2) poate fi prelungită cu acordul prealabil al APDRP pentru maximum 6 luni şi cu aplicarea penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare, cu excepţia investiţiilor care prevăd adaptarea la standardele comunitare, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de graţie legal impus pentru adaptarea la standarde, şi nu va depăşi data de 30 septembrie 2015.

Art. II.Dispoziţiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică numai pentru contractele de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013

Nr.779.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 


HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial „Mediu“ (POS M), Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ (POS DRU), Programul operaţional regional (POR), Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative“ (PODCA), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunilor octombrie şi noiembrie ale anului 2013, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 820.283,42 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt cei prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 10 decembrie 2013.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO“, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare“, deschis la Banca Naţională a României, administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00 „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management, cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată potrivit alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 15 noiembrie 2013.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 20 noiembrie 2013.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin.


(6), în termen de două zile lucrătoare de la rea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management prin intermediul autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. În acest sens, autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare“, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO“, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, până la incidenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), luând în considerare notificările autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, potrivit art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, potrivit art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 9 octombrie 2013

Nr.787.

 

ANEXĂ

 

 


Repartiţia sumelor alocate temporar, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

 

- mii lei -

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar fonduri octombrie şi noiembrie 2013

(FEN)

1

2

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice - POS Mediu

247.883,42

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - POS DRU

250.000,00

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - POR

286.900,00

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - PODCA

35.500,00

TOTAL:

820.283,42

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APARARII NAŢIONALE

 


ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.83/2003 pentru aprobarea „L-7, Instrucţiuni privind calculul valorii unui motokilometru pentru autovehicule, al tarifului de transport al personalului la şi de la locul de muncă cu automobile din înzestrarea unităţilor militare, precum şi a valorii unei ore de funcţionare

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - La data de 1.11.2013 se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.83/2003*) pentru aprobarea „L-7, Instrucţiuni privind calculul valorii unui motokilometru pentru autovehicule, al tarifului de transport al personalului la şi de la locul de muncă cu automobile din înzestrarea unităţilor militare, precum şi a valorii unei ore de funcţionare“.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Bucureşti, 3 octombrie 2013

Nr. 98.


*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.83/2003 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

 

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1048(27) din 30 noiembrie 2011

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1048(27) din 30 noiembrie 2011, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

Bucureşti, 10 octombrie 2013

Nr.1.132.


 


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical de radiologie“ şi „asistent medical de laborator“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni“ din municipiul Bucureşti

 

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 22 august 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat evaluată în perioada 7 iunie-16 august 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical de radiologie“ şi „asistent medical de laborator“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni“, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Fundeni nr. 254, sectorul 2, începând cu anul şcolar 2013-2014.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni“ din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni“ din Municipiul Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 octombrie 2013

Nr. 5.200.