MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 628/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 628         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 9 octombrie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI ROMANIEI

 

14. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 9-13 octombrie 2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

750. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare ÎI, pentru perioada 2007-2013

 

752. - Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionarii în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada octombrie 2013-martie 2014

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

424. - Decizie pentru modificarea pct. 8 din anexă la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.381. - Ordin privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2013

 

Program din 12 septembrie 2013 în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în cursul anului 2013, lunile august-decembrie, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

DECIZII ALE SENATULUI ROMANIEI

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 9-13 octombrie 2013

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 9-13 octombrie 2013, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Cristian-Sorin Dumitrescu, vicepreşedinte al Senatului.

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 8 octombrie 2013.

Nr. 14.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - După alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru contractul de finanţare încheiat în vederea realizării proiectului Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), finanţat de către Comisia Europeană în baza Deciziei nr. 6.270 din 18 septembrie 2012 din Fondul European de Dezvoltare Regională, se aplică plafoanele salariale stabilite în cadrul acestui proiect, pentru categoriile de activităţi prevăzute în anexă.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 31 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În vederea creşterii competitivităţii entităţilor de cercetare, industriale şi academice, pentru participarea la activităţile de construcţie şi operare ale «ELI-NP - pilonul românesc al Infrastructurii Europene de Cercetare dedicate Luminii Extreme», inclusiv activităţi de cercetare şi instruire în managementul infrastructurilor de cercetare şi al resurselor umane pentru infrastructuri de cercetare paneuropene, Ministerul Educaţiei Naţionale va iniţia şi finanţa pentru perioada de derulare a Planului naţional II subprograme specifice în cadrul programelor componente ale acestuia.”

2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

3. În tot cuprinsul hotărârii , sintagma „Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Educaţiei

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 2 octombrie 2013.

Nr. 750.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 475/2007)

 

PLAFOANELE

pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare din fonduri bugetare alocate Planului naţional II

 

Nr. crt.

Categoria de activităţi

Nivelul studiilor

Funcţia/gradul profesional

Limita maximă în euro/om/lună

1.

Activităţi ce presupun nivel înalt al creativităţii şi/sau experienţă şi abilitate de conducere

superioare

CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, conferenţiar universitar, membru în echipa de management, director program/proiect

4.300

2.

Activităţi ce presupun cunoaşterea aprofundată a metodelor de analiză şi sinteză, precum şi abilităţi de utilizare a acestora

superioare

CS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar, asistent universitar, şef program/proiect, responsabil juridic/tehnic/achiziţii/financiar/ proiect

2.900

3.

Activităţi ce presupun cunoaşterea metodelor de analiză şi sinteză şi a metodologiilor cercetării, precum şi abilităţi de utilizare a acestora

superioare

Asistent de cercetare, doctorand, masterand

1.900

4.

Activităţi-suport

superioare şi/sau medii

TI, TII, TIII, TS, altele

1.000

 

NOTĂ:

Limita maximă cuprinde toate taxele şi impozitele datorate de angajat şi se aplică tuturor veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte în cadrul Planului naţional II.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada octombrie 2013-martie 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada octombrie 2013-martie 2014, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire, potrivit competenţelor, prevederile programului prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

p. Ministrul delegat pentru energie,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 2 octombrie 2013.

Nr. 752.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL DE IARNĂ ÎN DOMENIUL ENERGETIC

pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada octombrie 2013-martie 2014

 

Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada octombrie 2013-martie 2014, denumit în continuare Program de iarnă, are ca obiectiv principal evaluarea consumului de energie electrică şi termică al ţării în perioada octombrie 2013-martie 2014, pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional.

Documentul a fost întocmit atât pe baza evoluţiei consumului realizat în anii anteriori, cât şi al celui realizat după declanşarea crizei economice şi financiare, ţinându-se seama totodată de dimensionarea corespunzătoare şi în acelaşi timp necesară a stocurilor la începutul lunii octombrie 2013.

La energia electrică, pentru perioada octombrie 2013-martie 2014, luându-se în considerare prognoza evoluţiei economiei româneşti, precum şi rezultatele înregistrate în intervalul corespunzător iernii 2012-2013, s-a prevăzut o creştere a consumului cu o medie de circa 2,4% faţă de realizările perioadei similare a anului trecut. În aceste condiţii, cantităţile de cărbune prevăzute în balanţa de combustibil pot fi considerate suficiente, putându-se lua măsuri suplimentare de protejare a lacurilor, dacă situaţia o va impune.

A. Perioada de racord şi pregătire a Programului de iarnă, 1 iulie-30 septembrie 2013

1. Prevederi globale privind balanţele de energie electrică şi termică

în această perioadă se prevede o producţie de energie electrică de circa 14.748 mii MWh şi de circa 2.800 mii Gcal energie termică.

2. Prevederi globale privind balanţele de achiziţie, consum şi stocuri de combustibili

Pentru satisfacerea cererii de resurse în vederea realizării cantităţilor de energie electrică şi termică prognozate, precum şi pentru constituirea stocurilor la începutul lunii octombrie 2013, se prevăd următoarele:

 

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Prognoze iulie-septembrie 2013

U.M.

Cumulat Prognoză iulie 2013-septembrie 2013

TOTAL:

 

Achiziţii de combustibili

 

Lignit

mii tone

8.873,104

Huile

mii tone

520,800

Gaze

mil. m3

677,312

 

mil. m3/zi

7,362

Păcură

mii tone

26,528

Consum de combustibili

 

Lignit

mii tone

7.648,322

Huile

mii tone

481,635

Gaze

mil. m3

1.451,553

 

mil. m3/zi

15,778

Păcură

mii tone

12,452

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

Lignit

mii tone

2.772,102

Huile

mii tone

622,744

Păcură

mii tone

198,595

 

Stocurile minime necesar a fi constituite la începutul lunii octombrie 2013, pentru buna desfăşurare a activităţii odată cu începerea sezonului rece, urmează a fi următoarele:

 

Lignit

tone

2.772,102

Huile

tone

622,744

Păcură

tone

198,595

Volum de apă în lacuri - grad de umplere

%

79,40

Energie electrică echivalentă în lacuri

mii MWh

2.475,07

Volum gaze înmagazinate (la sfârşitul ciclului de înmagazinare)*

mld. Nm3

3,15


*Stoc activ.

În cazul unui deficit hidrologic şi dacă situaţia o va impune, Departamentul pentru Energie va demara analize cu toţi factorii implicaţi şi va dispune măsurile necesare, astfel încât, la începutul perioadei de iarnă, să fie asigurate stocurile de apă prognozate.

 

B. Perioada programului de iarnă, octombrie 2013-martie 2014

1. Prevederi globale privind balanţele de energie electrică şi termică

1.1. Balanţa producţie-consum de energie electrică a ţării

 

Producţia, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică

Producţia, soldul import-export şi consumul brut de energie electrică Prognoze octombrie 2013-martie 2014

U.M.

Prognoză

octombrie

2013

Prognoză

noiembrie

2013

Prognoză

decembrie

2013

Prognoză

ianuarie

2014

Prognoză

Februarie

2014

Prognoză

Martie

2014

Cumulat prognoză octombrie 2013-prognoză martie 2014

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL PRODUCŢIE S.E.N. PROGNOZATĂ

mii MWh

5.245,775

5.622,653

6.042,490

6.135,467

5.491,059

5.880,826

34.418,271

MW

7.050,773

7.809,241

8.121,626

8.246,595

8.171,219

7.904,337

7.879,641

S.C.P.E.E. Hidroelectrica - S.A.

mii MWh

915,590

993,560

1.094,500

1.090,810

993,040

1.292,470

6.379,970

MW

1.230,632

1.379,944

1.471,102

1.466,142

1.477,738

1.737,191

1.460,616

S.N. Nuclearelectrica - S.A.

mii MWh

1.026,829

992,372

1.025,451

1.023,878

924,793

1.025,643

6.018,966

MW

1.378,552

1.378,294

1.378,294

1.376,180

1.376,180

1.378,552

1.377,968

S.C. Electrocentrale Grup - S.A.

mii MWh

 

14,400

60,000

60,000

60,000

14,400

208,800

MW

 

20,000

80,645

80,645

89,286

19,355

47.802

S.C. Electrocentrale Galaţi - S.A.

mii MWh

18,408

38,049

69,030

66,527

45,326

32,650

269,990

MW

24,742

52,846

92,782

89,418

67,449

43,884

61,811

S.C. Electrocentrale Bucureşti - S.A.

mii MWh

180,048

339,092

446,400

461,456

388,171

395,808

2.210,975

MW

242,000

470,961

600,000

620,237

577,635

532,000

506,176

S.E. Bucureşti

mii MWh

180,048

279,092

372,000

400,448

353,227

334,800

1.919,615

MW

242,000

387,628

500,000

538,237

525,635

450,000

439,472

S.E. Constanţa

mii MWh

 

60,000

74,400

61,008

34,944

61,008

291,360

MW

 

83,333

100,000

82,000

52,000

82,000

66,703

S.C. Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

mii MWh

212,184

196,303

200,886

249,684

212,228

200,822

1.272,107

MW

285,194

272,643

270,008

335,597

315,815

269,922

291,233

S.E. Paroşeni

mii MWh

81,648

87,696

93,744

90,720

75,600

93,744

523,152

MW

109,742

121,800

126,000

121,935

112,500

126,000

119,769

S.E. Deva

mii MWh

130,536

108,607

107,142

158,964

136,628

107,078

748,955

MW

175,452

150,843

144,008

213,661

203,315

143,922

171,464

S.N.G.N. ROMGAZ Mediaş - S.A. - S.P.E.E. Iernut

mii MWh

149,000

144,000

148,800

148,800

134,400

148,600

873,600

MW

200,269

200,000

200,000

200,000

200,000

199,731

200,000

R.A.A.N. - Sucursala Romag-Termo Drobeta

mii MWh

87,792

86,400

108,624

110,856

98,112

104,904

596,688

MW

118,000

120,000

146,000

149,000

146,000

141,000

136,604

S.C. Complexul Energetic Oltenia - S.A.

mii MWh

1.618,000

1.640,000

1.536,000

1.390,000

1.218,000

1.183,400

8.585,400

MW

2.174,731

2.277,778

2.064,516

1.868,280

1.812,500

1.590,591

1.965,522

S.E. Craiova

mii MWh

80,000

120,000

171,000

165,000

140,000

130,000

806,000

MW

107,527

166,667

229,839

221,774

208,333

174,731

184,524

S.E. Işalniţa

mii MWh

330,000

330,000

330,000

330,000

168,000

193,400

1.681,400

MW

443,548

458,333

443,548

443,548

250,000

259,946

384,936

S.E. Rovinari

mii MWh

558,000

540,000

535,000

420,000

460,000

400,000

2.913,000

MW

750,000

750,000

719,086

564,516

684,524

537,634

666,896

S.E. Turceni

mii MWh

650,000

650,000

500,000

475,000

450,000

460,000

3.185,000

MW

873,656

902,778

672,043

638,441

669,643

618,280

729,167

S.C. C.E.T. Arad - S.A.

mii MWh

33,536

35,087

38,500

38,735

34,941

37,100

217,899

MW

45,075

48,732

51,747

52,063

51,996

49,866

49,885

S.C. C.E.T. - S.A. Bacău

mii MWh

8,143

17,858

18,635

18,654

16,814

18,549

98,654

MW

10,945

24,803

25,047

25,073

25,021

24,931

22,586

S.C. C.E.T. Govora - S.A.

mii MWh

60,000

60,000

64,000

65,000

60,000

60,000

369,000

MW

80,645

83,333

86,022

87,366

89,286

80,645

84,478

S.C. Dalkia Termo Iaşi - S.A.

mii MWh

 

32,972

46,700

63,984

58,464

37,200

239,320

MW

 

45,794

62,769

86,000

87,000

50,000

54,789

S.C. Electrocentrale Oradea - S.A.

mii MWh

25,000

39,000

47,000

45,000

40,000

43,000

239,000

MW

33,602

54,167

63,172

60,484

59,524

57,796

54,716

S.C. Termo Calor Confort - S.A. Piteşti

mii MWh

 

 

2,232

2,232

2,016

 

6,480

MW

 

 

3,000

3,000

3,000

 

1,484

S.C. Dalkia Termo Prahova - S.R.L. Ploieşti

mii MWh

29,007

53,282

73,725

79,290

67,641

54,636

357,581

MW

38,988

74,003

99,093

106,573

100,656

73,435

81,864

S.C. Colterm - S.A. Timişoara

mii MWh

3,800

14,082

15,620

14,730

13,220

14,720

76,172

MW

5,108

19,558

20,995

19,798

19,673

19,785

17,439

S.C. Modern Calor - S.A. Botoşani

mii MWh

5,010

9,000

9,300

9,300

8,400

9,300

50,310

MW

6,734

12,500

12,500

12,500

12,500

12,500

11,518

S.C. Enet - S.A. Focşani

mii MWh

7,670

9,792

10,118

10,118

9,139

10,118

56,955

MW

10,309

13,600

13,599

13,599

13,600

13,599

13,039

OMV PETROM - S.A.

mii MWh

440,758

468,404

389,969

508,413

466,354

547,507

2.821,404

MW

592,417

650,561

524,151

683,350

693,979

735,896

645,926

Alţi producători independenţi şi autoproducători, din care: centrale eoliene (valori realizate pe perioada 1 octombrie 2012-31 martie 2013)

mii MWh

425,000

439,000

637,000

678,000

640,000

650,000

3.469,000

MW

571,237

609,722

372,000

911,290

952,381

873,656

794,185

mii MWh

259,000

242,000

416,000

453,000

429,000

454,000

2.253,000

MW

348,118

336,111

372,000

608,871

638,393

610,215

515,797

Sold import-export prognozat de DEN

mii MWh

-250,000

-350,000

-350,000

-400,000

-400,000

-350,000

-2.100,000

MW

-336,022

-486,111

-470,430

-537,634

-595,238

-470,430

-480,769

Sold import-export prognozat de CNP

mii MWh

-55,000

-55,000

-65,000

-85,000

-100,000

-85,000

-445,000

MW

-73,925

-76,389

-87,366

-114,247

-148,810

-114,247

-101,877

Consum brut pe ţară ce poate fi acoperit cu prognozele producătorilor

mii MWh

4.995,775

5.272,653

5.692,490

5.735,467

5.091,059

5.530,826

32.318,271

MW

6.714,752

7.323,130

7.651,196

7.708,961

7.575,981

7.433,907

7.398,872

Consum brut pe ţară prognozat de DEN (medie +2,4% peste realizatul 2012-2013)

mii MWh

4.950,000

5.250,000

5.400,000

5.500,000

5.050,000

5.200,000

31.350,000

MW

6.653,226

7.291,667

7.258,065

7.392,473

7.514,881

6.989,247

7.177,198

Consum brut pe ţară prognozat de CNP (medie +5,5% peste realizatul 2012-2013)

mii MWh

5.100,000

5.270,000

5.585,000

5.600,000

5.300,000

5.450,000

32.305,000

MW

6.854,839

7.319,444

7.506,720

7.526,882

7.886,905

7.325,269

7.395,833

Sold consum brut pe ţară ce poate fi acoperit cu prognozele producătorilor - consum brut pe ţară prognozat de DEN

mii MWh

45,775

22,653

292,490

235,467

41,059

330,826

968,271

MW

61,526

31,463

393,131

316,488

61,100

444,659

221,674

 

1.2. Balanţa de energie termică a principalilor furnizori de căldură

În cazul energiei termice, estimările primite din partea centralelor care furnizează agent termic populaţiei acoperă un consum mediu de energie termică de 20.616 milioane Gcal, mai mare cu 4,23% decât cel al iernii trecute.

 

Producţia de energie termică produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice şi termice

Producţia de energie termică produsă pentru a fi livrată, în principalele centrale termoelectrice şi termice - prognoze octombrie 2013-martie 2014

Prognoză

octombrie

2013

Prognoză

noiembrie

2013

Prognoză

decembrie

2013

Prognoză

ianuarie

2014

Prognoză

februarie 2014

Prognoză

martie 2014

Cumulat prognoză octombrie 2013-prognoză martie 2014

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

mii Gcal

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL PRODUCŢIE PROGNOZATĂ:

1.632,153

3.048,120

4.179,165

4.489,500

3.773,736

3.493,339

20.616,012

S.N. Nuclearelectrica - S.A.

2,370

6,738

6,209

9,751

8,675

6,967

40,709

S.C. Electrocentrale Bucureşti - S.A. - total

255,460

687,494

1.007,093

1.081,008

867,965

814,074

4.713,094

din care: S.E. Bucureşti

230,460

582,494

872,293

937,972

762,863

705,719

4.091,801

S.E. Constanţa

25,000

105,000

134,800

143,036

105,102

108,355

621,293

S.C. Complexul Energetic Hunedoara - S.A. - total

20,500

41,600

58,200

60,800

63,300

47,900

292,300

din care: S.E. Paroşeni

11,000

24,700

34,000

36,000

36,500

30,000

172,200

S.E. Deva

9,500

16,900

24,200

24,800

26,800

17,900

120,100

S.C. Electrocentrale Galaţi - S.A.

16,965

64,864

107,224

106,840

84,464

77,481

457,838

R.A.A.N. - Sucursala Romag - Termo Drobeta

84,775

128,950

145,060

160,704

145,152

153,264

817,905

S.C. Complexul Energetic Olteni A. - total

45,000

80,145

135,155

140,210

115,160

110,140

625,810

din care: S.E. Craiova

45,000

80,000

135,000

140,000

115,000

110,000

625,000

S.E. Rovinari

 

0,045

0,045

0,040

0,040

0,040

0,210

S.E. Turceni

 

0,100

0,110

0,170

0,120

0,100

0,600

S.C. Uzina Termoelectrică Midia S.A. Năvodari

32,627

34,136

42,015

33,501

31,096

24,003

197,378

S.C. C.E.T. Arad - S.A.

34,000

52,000

71,000

72,000

60,000

58,000

347,000

S.C. C.E.T. - S.A. Bacău

14,808

29,288

43,664

43,310

37,318

34,784

203,172

S.C. TETKRON - S.R.L. Braşov

1,274

4,095

6,192

5,822

4,913

4,410

26,706

S.C. Global Energy Production - S.A.

 

9,473

23,651

25,497

19,829

17,239

95,689

S.C. C.E.T. Govora - S.A.

152,000

171,000

191,000

195,000

180,000

175,000

1.064,000

S.C. Dalkia Termo Iaşi - S.A.

19,585

63,520

85,143

96,860

97,384

73,249

435,741

S.C. Electrocentrale Oradea - S.A.

41,000

100,000

145,000

155,000

122,000

129,000

692,000

S.C. Termo Calor Confort - S.A. Piteşti

10,006

30,726

49,741

46,520

39,753

38,937

215,683

S.C. Dalkia Termo Prahova - S.R.L. Ploieşti

41,288

75,969

104,863

114,539

102,628

78,338

517,625

S.C. Termica - S.A. Suceava

14,882

33,147

44,647

10,824

10,147

9,471

123,118

S.C. Colterm - S.A. Timişoara

48,553

101,825

145,858

157,622

138,096

122,862

714,816

S.C. Modern Calor - S.A. Botoşani

2,900

10,171

14,047

21,227

17,800

17,000

83,145

R.A.M. Buzău

0,456

3,741

5,471

6,470

5,334

4,938

26,410

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

8,000

23,000

31,000

26,000

23,000

24,000

135,000

S.C. Enet - S.A. Focşani

8,026

27,317

31,947

33,807

30,536

24,507

156,140

S.C. Goscom - S.A. Miercurea-Ciuc

2,600

4,900

7,960

9,425

7,964

6,287

39,136

S.C. Energoterm - S.A. Tulcea

0,435

15,584

22,294

22,771

20,733

18,946

100,763

OMV PETROM - S.A.

453,683

439,198

454,283

571,975

494,064

450,428

2.863,631

 

2. Prevederi globale privind balanţele de achiziţie, consum şi stocuri de combustibili

Având în vedere stocurile prognozate a fi constituite la începutul lunii octombrie 2013, precum şi cantităţile de energie electrică şi energie termică prognozate a fi produse în intervalul octombrie 2013-martie 2014, de 34,4 TWh şi, respectiv, 20.616 Tcal, achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili la finele lunilor de analiză se prevăd a fi după cum urmează:

 

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice

Achiziţia, consumul şi stocurile de combustibili în principalele centrale termoelectrice şi termice Prognoze 2013-2014

U.M.

Prognoză octombrie

2013

Prognoză noiembrie

2013

Prognoză decembrie

2013

Prognoză

Ianuarie

2014

Prognoză

Februarie

2014

Prognoză

Martie

2014

Cumulat prognoză octombrie 2013- prognoză martie 2014

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

3.003,581

2.947,082

2.654,460

2.176,400

2.149,200

2.220,347

15.151,070

Huile

mii tone

192,100

185,100

143,300

166,900

155,200

163,100

1.005,700

Gaze

mil. m3

262,659

395,488

491,491

518,044

436,030

429,982

2.533,694

 

mil. m3 / zi

8,473

13,183

15,855

16,711

15,572

13,870

13,921

Păcură

mii tone

11,221

6,801

5,443

10,274

5,384

5,094

44,217

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

2.778,410

2.953,531

2.958,333

2.788,952

2.433,162

2.427,816

16.340,205

Huile

mii tone

144,783

160,892

175,924

217,886

191,664

170,498

1.061,647

Gaze

mil. m3

606,532

736,843

807,386

732,551

593,967

542,430

4.019,710

 

mil. m3/zi

19,566

24,561

26,045

23,631

21,213

17,498

22,086

Păcură

mii tone

7,042

6,610

8,175

12,360

9,017

5,740

48,943

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

2.941,867

2.894,123

2.620,088

2.050,375

1.773,345

1.579,063

x

Huile

mii tone

670,061

694,269

661,645

610,659

574,195

566,797

x

Păcură

mii tone

204,874

205,165

193,883

181,768

168,106

167,549

x

S.C. Electrocentrale Grup - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mil. m3

 

5,280

19,248

20,000

18,816

5,280

68,624

 

mil. m3 / zi

 

0,176

0,621

0,645

0,672

0,170

0,377

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mil. m3

 

5,280

19,248

20,000

18,816

5,280

68,624

 

mil. m3 / zi

 

0,176

0,621

0,645

0,672

0,170

0,377

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

S.C. Electrocentrale Galaţi - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mil. m3

10,733

17,380

30,812

30,854

23,303

18,456

131,538

 

mil. m3/zi

0,346

0,579

0,994

0,995

0,832

0,595

0,723

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mil. m3

10,733

17,380

30,812

30,854

23,303

18,456

131,538

 

mil. m3/zi

0,346

0,579

0,994

0,995

0,832

0,595

0,723

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

x

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

x

Păcură

mii tone

16,622

16,622

16,622

16,622

16,622

16,622

x

 

SNGN ROMGAZ - S.A. - SPEE Iernut

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mil. m3

41,694

40,295

41,638

41,638

37,609

41,582

123,571

 

mil. m3/zi

1,345

1,343

1,343

1,343

1,343

1,341

1,343

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mil. m3

41,694

40,295

41,638

41,638

37,609

41,582

123,571

 

mil. m3/zi

1,345

1,343

1,343

1,343

1,343

1,341

1,343

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

S.C. Electrocentrale Bucureşti - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mil. m3

64,859

152,441

208,641

210,208

166,569

171,679

974,397

 

mil. m3/zi

2,092

5,081

6,730

6,781

5,949

5,538

5,354

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mil. m3

64,859

152,441

208,641

210,208

166,569

171,679

974,397

 

mil. m3/zi

2,092

5,081

6,730

6,781

5,949

5,538

5,354

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

104,406

104,406

95,656

86,406

77,156

77,156

 

S.E. Bucureşti

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mil. m3

61,256

125,444

175,383

179,218

145,819

144,383

831,503

 

mil. m3/zi

1,976

4,047

5,658

5,781

5,208

4,658

4,569

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mil. m3

61,256

125,444

175,383

179,218

145,819

144,383

831,503

 

mil. m3/zi

1,976

4,047

5,658

5,781

5,208

4,658

4,569

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

93,206

93,206

85,206

76,706

68,206

68,206

 

 

S.E. Constanţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mil. m3

3,603

26,997

33,258

30,990

20,750

27,296

142,894

 

mil. m3/zi

0,116

0,900

1,073

1,000

0,741

0,881

0,785

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Gaze

mil. m3

3,603

26,997

33,258

30,990

20,750

27,296

142,894

 

mil. m3/zi

0,116

0,900

1,073

1,000

0,741

0,881

0,785

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Păcură

mii tone

11,200

11,200

11,200

11,200

11,200

11,200

 

S.C. Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

157,100

155,100

143,300

166,900

155,200

163,100

940,700

Gaze

mil. m3

3,896

3,550

3,704

5,069

4,328

3,548

24,095

 

mil. m3/zi

0,126

0,118

0,119

0,164

0,155

0,114

0,132

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

144,783

138,325

145,789

180,001

156,412

145,254

910,564

Gaze

mil. m3

3,896

3,550

3,704

5,069

4,328

3,548

24,095

 

mil. m3/zi

0,126

0,118

0,119

0,164

0,155

0,114

0,132

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

x

Huile

mii tone

534,564

551,339

548,850

535,749

534,537

552,383

x

Păcură

mii tone

1,144

1,144

1,144

1,144

1,144

1,144

x

S.E. Paroşeni

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

56,000

62,000

59,000

60,000

55,000

60,000

352,000

Gaze

mil. m3

0,514

0,649

0,769

0,822

0,625

0,676

4,055

 

mil. m3/zi

0,017

0,022

0,025

0,027

0,022

0,022

0,022

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

55,972

61,732

67,988

66,944

57,497

68,317

378,450

Gaze

mil. m3

0,514

0,649

0,769

0,822 0

0,625

0,676

4,055

 

mil. m3/zi

0,017

0,022

0,025

0,027

0,022

0,022

0,022

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Stoc de combustibili la sfârşitul perioadei

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

x

 

Huile

mii tone

60,080

60,348

51,360

44,416

41,919

33,602

x

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

x

 

S.E. Deva

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

101,100

93,100

84,300

106,900

100,200

103,100

588,700

Gaze

mil. m3

3,382

2,901

2,935

4,247

3,703

2,872

20,040

 

mil. m3/zi

0,109

0,097

0,095

0,137

0,132

0,093

0,110

Păcură

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Consum de combustibili

 

 

 

 

 

 

 

 

Lignit

mii tone

 

 

 

 

 

 

 

Huile

mii tone

88,811

76,593

77,801

113,057

98,915

76,937

532,114

Gaze

mil. m3

3,382

2,901

2,935

4,247

3,703

2,872

20,040

 

mil. m3/zi

0,109

0,097

0,095

0,137

0,132

0,093

0,110

Păcură

mii tone