MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 613/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 613         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 2 octombrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

724. - Hotărâre privind aprobarea Amendamentului nr. 4, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 mai 2013 şi la Londra la 29 mai 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 

725. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 

726. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Castelu şi Ostrov, judeţul Constanţa

 

735. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional Lia Manoliu, precum şi actualizarea datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

891. - Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

38. - Hotărâre pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Amendamentului nr. 4, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 28 mai 2013 şi la Londra la 29 mai 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 211/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 4, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 28 mai 2013 şi la Londra la 29 mai 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 211/2006, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013

Nr. 724.


*) Traducere.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

28 mai 2013

 

Către: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Centrul Metropolis

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 56-60, et. 3, aripa Vest

sectorul 1, Bucureşti

România

Tel: +40 21 202 7100

Fax: +40 21 202 7110

În atenţia: Domnului James Hyslop, director de ţară

Ref: Proiectul de tracţiune feroviară - S.C. „Electrificare C.F.R.“ - S.A.

 

Stima domnule,

Deşi a fost înregistrat un progres important în ceea ce priveşte proiectul menţionat mai sus şi o mare parte din împrumut a fost utilizată sau urmează să fie utilizată, au fost înregistrate o serie de întârzieri din cauza unor motive tehnice, prezentate de către CFR Electrificare după cum urmează:

- procedura contractuală de plată prevede finalizarea testelor funcţionale, emiterea „Operational Acceptance Certificate“ şi, ulterior, aprobarea plăţilor în care trebuie inclusă şi procedura de verificare a documentelor scrisorilor de credit L/C 1 şi L/C 2 de către BRD Société Générale. În aceste condiţii plăţile efective se vor efectua cu o întârziere de cel puţin 60 de zile;

– în vederea unei implementări corecte a sistemului SCADA, pentru lucrările efectuate în cadrul lotului 2 termenul de finalizare va fi decalat cu 6 săptămâni faţă de data de finalizare a lucrărilor efectuate în cadrul lotului 1.

În baza celor menţionate şi luând în considerare solicitarea CFR Electrificare şi a Ministerului Transporturilor, precum şi motivaţia aferentă, vă adresăm rugămintea aprobării extinderii cu 6 luni a datei-limită de tragere, respectiv de la 31 mai 2013 la 30 noiembrie 2013.

În speranţa că solicitarea noastră va fi înţeleasă şi susţinută de dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră prompt şi pozitiv.

 

Cu sinceritate,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

 

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5, Bucureşti

România

În atenţia: Directorului general al Direcţiei Generale Relaţii Financiare Internaţionale

CC: S.C. „Electrificare“ C.F.R. - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38 Bucureşti, sectorul 1 România În atenţia: Director

 

29 mai 2013

 

România - Proiectul de tracţiune feroviară - Tranzacţia financiară nr. 36.043

Extindere dată-limită de tragere

 

Referitor la Acordul de împrumut datat 19 decembrie 2005 („Acordul de împrumut“) între România („Împrumutatul“) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca“) şi la Acordul de proiect, datat 19 decembrie 2005 („Acordul de proiect“), între CFR Electrificare şi Bancă

Expresiile definite în Acordul de împrumut şi în Acordul de proiect au aceleaşi semnificaţii şi în continuare.

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din 28 mai 2013 şi în conformitate cu prevederile secţiunii 3.01(a) din Termenii şi Condiţiile standard din 1999 aşa cum au fost introduse în Acordul de împrumut, cu efect din data specificată mai jos, Banca agreează în cele ce urmează extinderea datei-limită de tragere până la 30 noiembrie 2013.

Această scrisoare nu afectează şi nici nu modifică în vreun fel obligaţiile de rambursare ale Împrumutatului în contextul Acordului de împrumut şi nici nu modifică orice alte obligaţii ale Împrumutatului în contextul Acordului de împrumut.

Conţinutul prezentei scrisori nu va afecta niciun drept, putere sau autorizaţie a Băncii cu privire la orice altă condiţie în contextul Acordului de împrumut sau al Acordului de proiect şi nici nu va fi interpretată drept o renunţare sau o acceptare tacită în acest context.

 

Cu sinceritate,

Itziar Perkins,

manager portofoliu

Echipa de transporturi

 

One Exchange Square, Londra, EC2A 2JN, Marea Britanie

Tel.: +4420 7338 6000 sau +4420 7496 6000 Fax: +4420 7338 6100 sau +4420 7496 6100 www.berd.com

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ghidfalău, judeţul Covasna“, la

Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Se abrogă poziţia nr. 30.

2. La poziţia nr. 34, coloana nr. 4 „Elementele de identificare“ va avea următorul cuprins: „Reţea de alimentare cu apă în lungime de 6,45 km, conducte PEHD 125, 110, 090, 063, Reţea apă din conducte polietilenă PEHD Dn 110 - 1.463 ml, Reţea apă din conducte polietilenă PEHD Dn 63 - 861 ml, Hidrant subteran - 2 buc., cămine de vane: 7 buc.“, coloana 6 „Valoare de inventar“ va avea următorul cuprins „1.144.964,72“, iar coloana 7 „Situaţia juridică actuală. Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare“ va avea următorul cuprins:

„Legea nr. 213/1998“.

3. După poziţia nr. 35 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 36-41, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013

Nr. 725.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ghidfalău

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală

Denumire, act proprietate sau alte acte doveditoare

Nr./Data

36

1.6.2

Cămin cultural al satului Zoltán cu teren aferent

Intravilan, identificat prin Cartea funciară nr. 23897, suprafaţa totală de 2.304 mp, adresa: Zoltán nr. 93,

comuna Ghidfalău, judeţul Covasna. Date referitoare la teren: curţi construcţii în suprafaţă de 1.465 mp, fâneaţă în suprafaţă de 839 mp. Date referitoare la construcţii: construcţii anexă cu nr. cadastral/nr. topografic 23897-C1, nr. 23897-C2, 23897-C3.

2000

145.148

Sentinţa civilă

2155

 

37

 

-

 

Teren extravilan - pădure

 

Extravilan, identificat prin Cartea funciară nr. 23193, suprafaţa totală măsurată

40.970 mp, din acte: 40.900, adresa: comuna Ghidfalău, judeţul Covasna Date referitoare la teren: pădure nr. titlu

7551, nr. tarla 39, nr. parcelă 312

 

2008

 

 

77.873

 

Act administrativ, titlu de proprietate

 

T.P. nr. 7.551/10.11.2008, emis de CJSDPT Covasna Nr.  5.930/20.03.2009

 

38

 

-

 

Teren extravilan - pădure

 

Extravilan, identificat prin Cartea funciară nr. 23197, suprafaţa totală măsurată

68.261 mp, din acte: 68.200, adresa: comuna Ghidfalău, judeţul Covasna Date referitoare la teren: pădure nr. titlu

7551, nr. tarla 39, nr. parcelă 304/1

 

2008

 

 

129.853

 

Act administrativ, titlu de proprietate

 

T.P. nr. 7.551/10.11.2008, emis de CJSDPT Covasna Nr. 5.932/20.03.2009

 

39

1.8

Reţea de alimentare cu apă a localităţilor Fotoş şi Angheluş

Reţea de distribuţie apă format din: ţeavă PVC tip G: - Dn 110 - 1.540 m; - Dn 75 - 2.160 m; - Dn 90 -2.500 m; - Dn 63 - 840 m - Cămin pentru vane din beton: 8 buc., fântână publică - 4 buc., hidrant subteran: - 3 buc.; rezervor subteran 60 mc -1 buc., grup de pompare alimentare: - 1 buc., panou

de comandă şi automatizare: - 1 buc., grup de pompare alimentare rezervor: - 1 buc., panou de automatizare: 1 buc., rezervor din beton armat pentru apă de 100 mc cu casa pompe: - 1 buc., vas hidrofor: 1 buc., pompă de bază: - 1 buc., traductor de presiune: - 1 buc., modul GSM: - 2 buc., camera vanelor: - 1 buc.

 

2011

 

2.038.112

Legea nr. 213

1998

40

1.8

Sistem de tratare apă potabilă localitatea Zoltán

I. Foraje de medie adâncime -2 buc. (puţuri forate 28 m, D = 311 mm, H = 80 m), două cabine puţ forat,

- electropompă submersibilă - 2 buc.,

- panou de comandă - 2 buc.,

- apometru - 2 buc.

II. Staţia de tratare, filtrare şi repompare

1. modul e prefiltrare - 1 buc. (filtru de impurităţi cu sită de inox, sistem de spălare sită, servomotor pentru acţionarea sistemului de spălare, electrovană pentru menţinerea presiunii, electrovană pentru evacuarea apei de spălare, traductoare de presiune, sistem electronic de comandă şi automatizare, adaptor electric, acumulator electric);

2. modul de pompare pentru instalaţia de filtrare - 1 buc. (grup de pompare format din 3 electropompe, panou de comandă, protecţie şi automatizare, vas hidrofor vertical de 100 l, colector absorbţie din inox, colector de refulare din inox, suport pompe, suport panou, elemente de instalaţii: robineţi racorduri antivibrante, flanşe, manometru, elemente de comandă: plutitoare electrice, presostate,

microîntrerupătoare);

3. modul de filtre de deferizare - 1 buc. ( rezervoare pentru mediul filtrant din polietilenă armată cu fibră de sticlă, coloane interne de apă, mediu filtrant în 3 straturi cu diferite granulaţii, sisteme automate de valve pentru spălarea inversă a mediului filtrant, sisteme electronice automate pentru comanda valvelor, debitmetre);

4. modul de pompare către consumatori - 1 buc. (grup de pompare format din două electropompe multietajate, verticale, panou de comandă, protecţie şi automatizare, vase de hidrofor verticale de 24 l, colector de refulare din inox, colector de absorbţie din inox, suport pompe, suport panou, elemente de instalaţii - robineţi, racorduri antivibrante, manometru, elemente de comandă - traductoare de presiune, plutitor electric, presostat);

5. modul de sterilizare cu raze UV - 1 buc. (cameră închisă de iradiere cu raze U V, surse de raze UV, panou de alimentare şi protecţie);

6. modul de posttratare (postclorinare) - 1 buc. (pompa dozatoare cu comandă prin impulsuri, tip ME 1-I 02/11 cu sonda de nivel, contor de impulsuri tip WPH-I;

7. modul de menţinere a presiunii pentru comanda hidraulică a filtrelor de deferizare - 1 buc. (filtru impurităţi cu cartuş de 50 microni, vas hidrofor, supapă de sens, manometru, robineţi de separaţie şi robinet de golire, racord cu 5 căi, furtunuri şi elemente de legătură), gard 24 ml.

III. Sistem pompare apă PSI - 1 buc.

I V. Generator de curent -1 buc.

V. Rezervor metalic suprateran 220 mc - 1 buc.

VI. Sistem telegestiune - 1 buc.

VII. Modul de evacuare apă tehnologică reziduală - 1 buc. instalaţii antiefracţie

VIII. Rezervor 100 mc

 

2011

 

1.730.978

Legea nr. 213

1998

41

1.8

Reţea de canalizare menajeră în localităţile Fotoş-Mărtănuş

Reţea de canalizare din conducte:

- PVC KG Dn 200 -4.093 m,

- PVC KG Dn 250 -1.427 m

- PEHD 63X2,5 mm -420 m

Cămine de canalizare din polipropilenă:

- ф 400 -102 buc.

- ф 600 - 5 buc.

– ф 1.000 - 31 buc.

Staţii de pompare:

- SP 1 - format din cămin PE ф 1.000 mm; H = 2,7 m echipat cu 2 electropompe submersibile

- SP2 - format din cămin din PE ф 1.000 mm H = 4,3 m echipat cu 2 electropompe submersibile

2012

1.366.975

Legea nr. 213

1998

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Castelu şi Ostrov, judeţul Constanţa

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic

(1) Se aprobă stemele comunelor Castelu şi Ostrov, judeţul Constanţa, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

 

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013

Nr. 726.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Castelu, judeţul Constanţa

 


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Castelu, judeţul Constanţa

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Castelu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În câmp superior, pe fond verde, se află un castel de argint, văzut din faţă.

Câmpul inferior, pe fond albastru, este încărcat cu o plantă de floarea-soarelui, flancată de două spice de grâu, care se întretaie în partea inferioară, toate de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Castelul dă denumirea localităţii.

Brâul undat reprezintă Canalul Dunăre-Marea Neagră, care mărgineşte localitatea în partea de sud.

Florea-soarelui şi spicele de grâu simbolizează ocupaţia principală a locuitorilor, agricultura.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ANEXA 1.2*)

 

STEMA

comunei Ostrov, judeţul Constanţa

 


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ostrov, judeţul Constanţa

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 2.2, stema comunei Ostrov se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat şi tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară, în dreapta, în câmp verde, se află 4 spice de grâu de aur.

În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află un ciorchine de strugure de aur cu frunze.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află un peşte de argint, văzut din profil.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Spicele de grâu simbolizează bogăţia pământului şi ocupaţia locuitorilor.

Ciorchinele de strugure reprezintă bogăţia viticolă a zonei.

Brâul undat de argint simbolizează fluviul Dunărea.

Peştele simbolizează ocupaţia locuitorilor din zonă, pescuitul, localitatea aflându-se pe malul fluviului Dunărea.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“, precum şi actualizarea datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Tineretului şi Sportului va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Nicolae Bănicioiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013

Nr. 735.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“

 


Nr. MFP

Proprietarul/Administratorul bunului

Codul de clasificare

Denumirea imobilului aflat în administrare

Datele de identificare

Vecinătăţi

Valoarea contabilă (lei)

Situaţia juridică

(baza legală)

Descrierea tehnică

Adresa

Se va atribui.

Statul român, Ministerul Tineretului şi Sportului CUI 26604620 Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“ CUI 4203890

8.26.02

Teren aferent Patinoar „Mihai

Flamaropol

Suprafaţă totală:

26.319 mp

CF nr. 216359

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti, sectorul 2;

bd. Basarabia nr. 35

Parcul Naţional;

bd. Basarabia;

Aleea Belvedere;

30.784.505

În administrare

CF nr. 216359

 

ANEXA Nr. 2

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului care îşi actualizează datele de identificare şi caracteristicile tehnice

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa

Administratorul

Descrierea tehnică

34188

8.26.02

Patinoar artificial „Mihai Flamaropol

Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2; bd. Basarabia nr. 35

domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620)

C1 = suprafaţă construită la sol 7727 mp şi suprafaţă desfăşurată de 9238 mp CF 216359

34198

8.26.02

Uzină pentru frig şi răcitoare de apă

Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2; bd. Basarabia nr. 35

domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620)

C3 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată 323 mp C4 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată 107 mp CF 216359

34199

8.26.02

Casă de bilete

Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2; bd. Basarabia nr. 35

domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620)

C5 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată 19 mp C6 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată 8 mp CF 216359

34204

8.26.02

Vestiare şi terenuri de tenis

Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 2; bd. Basarabia nr. 35

domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului CUI 26604620 Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu“ CUI 4203890

Terenuri de tenis în suprafaţă totală de 5.760 mp C2 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată 62 mp C7 = Suprafaţă construită la sol şi desfăşurată 283 mp CF 216359

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

 

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.909 din 17 iulie 2013 al Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, în baza prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,

ţinând cont de necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva de punere în aplicare 2012/44/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, articolul 5 va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) La soiurile modificate genetic, precum şi la soiurile ameliorate prin metode clasice pentru un singur caracter (rezistenţa la organismele dăunătoare, erbicide etc.), a căror formă normală a fost deja înregistrată, se verifică identitatea soiului prin testare în câmp, timp de un an. La aceste soiuri se verifică în paralel, prin examinare în câmp, rezistenţa indusă care a făcut obiectul ameliorării.

(2) Pentru soiurile şi hibrizii, inclusiv liniile parentale, a căror forme normale au fost înregistrate în Catalogul oficial naţional pe baza raportului de examinare tehnică DUS, elaborat de o altă autoritate din Uniunea Europeană, identitatea se stabileşte prin testare în câmp timp de 2 ani.

2. Anexele nr. 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 4 şi 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014 şi se comunică Comisiei Europene.

Art. IV. - Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificărilor reglementate de art. I şi II.

Art. V. - Prezentul ordin transpune Directiva de punere în aplicare 2012/44/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 327 din 27 noiembrie 2012.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 5 septembrie 2013

Nr. 891.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.348/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), în conformitate cu Directiva de punere în aplicare 2012/44/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Protocolul CPVO

Festuca filiformis Pourr.

Păiuşul oilor, cu frunze fine

TP 67/1 din 23.06.2011

Festuca ovina L.

Păiuşul oilor

TP 67/1 din 23.06.2011

Festuca rubra L.

Păiuş roşu

TP 67/1 din 23.06.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Păiuş tare

TP 67/1 din 23.06.2011

Lolium multiflorum Lam.

Raigras aristat

TP 4/1 din 23.06.2011

Lolium perenne L.

Raigras peren

TP 4/1 din 23.06.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Raigras hibrid

TP 4/1 din 23.06.2011

Pisum sativum L.

Mazăre furajeră

TP 7/2 din 11.03.2010

Brassica napus L.

Rapiţă

TP 36/2 din 16.11.2011

Helianthus annuus L.

Floarea-soarelui

TP 81/1 din 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

In pentru fibră/In pentru ulei

TP 57/1 din 21.03.2007

Avena nuda L.

Ovăz golaş

TP 20/1 din 6.11.2003

Avena sativa L. (includes A. byzantina K. Koch)

Ovăz şi ovăz roşu

TP 20/1 din 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orz

TP 19/3 din 21.03.2012

Oryza sativa L.

Orez

TP 16/2 din 21.03.2012

Secale cereale L.

Secară

TP 58/1 din 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Triticale

TP 121/2 rev. 1 din 16.02.2011

Triticum aestivum L.

Grâu

TP 3/4 rev. 2 din 16.02.2011

Triticum durum Desf.

Grâu dur

TP 120/2 din 6.11.2003

Zea mays L.

Porumb

TP 2/3 din 11.03.2010

Solanum tuberosum L.

Cartof

TP 23/2 din 1.12.2005

 

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.348/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV), în conformitate cu Directiva de punere în aplicare 2012/8/UE a Comisiei din 2 martie 2012 de modificare a Directivei 2003/90/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Ghiduri UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă furajeră

TG/150/3 din 4.11.1994

Agrostis canina L.

Bucăţel, iarba-vântului

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Iarba-câmpului

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Moleaţă

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Iarba-câmpului

TG/30/6 din 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl.

Bromus

TG/180/3 din 4.04.2001

Bromus sitchensis Trin.

Bromus

TG/180/3 din 4.04.2001

Dactylis glomerata L.

Golomăţ

TG/31/8 din 17.04.2002

Festuca arundinacea Schreber

Păiuş înalt

TG/39/8 din 17.04.2002

Festuca pratensis Huds.

Păiuş de livezi

TG/39/8 din 17.04.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Festulolium

TG/243/1 din 9.04.2008

Phleum nodosum L.

Timoftică mică

TG/34/6 din 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoftică

TG/34/6 din 7.11.1984

Poa pratensis L.

Firuţă

TG/33/6 din 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupin alb

TG/66/4 din 31.03.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru

TG/66/4 din 31.03.2004

Lupinus luteus L.

Lupin galben

TG/66/4 din 31.03.2004

Medicago sativa L.

Lucernă

TG/6/5 din 6.04.2005

Medicago x varia T. Martyn.

Lucernă de nisip, lucernă hibridă

TG/6/5 din 6.04.2005

Trifolium pratense L.

Trifoi roşu

TG/5/7 din 4.04.2001

Trifolium repens L.

Trifoi alb

TG/38/7 din 9.04.2003

Vicia faba L.

Bob

TG/8/6 din 17.04.2002

Vicia sativa L.

Măzăriche

TG/32/6 din 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Gulie furajeră

TG/89/6rev. din 4.04.2001 + 1.04.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ridiche furajeră

TG/178/3 din 4.04.2001

Arachis hypogea L.

Alune de pământ

TG/93/3 din 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rapiţă sălbatică

TG/185/3 din 17.04.2002

Carthamus tinctorius L.

Şofrănel

TG/134/3 din 12.10.1990

Cannabis sativa L.

Cânepă

TG/276/1 din 28.03.2012

Carthamus tinctorius L.

Şofrănel

TG/134/3 din 12.10.1990

Gossypium spp.

Bumbac

TG/88/6 din 4.04.2001

Papaver somniferum L.

Mac

TG/166/3 din 24.03.1999

Sinapis alba L.

Muştar alb

TG/179/3 din 4.04.2001

Glycine max (L.) Merrill

Soia

TG/80/6 din 1.04.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench.

Sorg

TG/122/3 din 6.10.1989

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.349/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), în conformitate cu Directiva de punere în aplicare 2012/44/UE a

Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Protocol CPVO

Allium cepa L. (grupul Cepa)

Ceapă şi ceapă eşalotă tip „banană“

TP 46/2 din 1.04.2009

Allium cepa L. (grupul Aggregatum)

Ceapă eşalotă

TP 46/2 din 1.04.2009

Allium fistulosum L.

Ceapă de iarnă

TP 161/1 din 11.03.2010

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Protocol CPVO

Allium porrum L.

Praz

TP 85/2 din 1.04.2009

Allium sativum L.

Usturoi

TP 162/1 din 25.03.2004

Allium schoenoprasum L.

Ceapă de tuns

TP 198/1 din 1.04.2009

Apium graveolens L.

Ţelină

TP 82/1 din 13.03.2008

Apium graveolens L.

Ţelină de rădăcină

TP 74/1 din 13.03.2008

Asparagus officinalis L.

Sparanghel

TP 130/2 din 16.02.2011

Beta vulgaris L.

Sfeclă roşie

TP 60/1 din 1.04.2009

Brassica oleracea L.

Varză creaţă

TP 90/1 din 16.02.2011

Brassica oleracea L.

Conopidă

TP 45/2 din 11.03.2010

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 din 21.03.2007

Brassica oleracea L.

Varză de Bruxelles

TP 54/2 din 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Gulie

TP 65/1 din 25.03.2004

Brassica oleracea L.

Varză creaţă de Milano, varză albă, varză roşie

TP 48/3 din 16.02.2011

Brassica rapa L.

Varză chinezească

TP 105/1 din 13.03.2008

Capsicum annuum L.

Ardei iute

TP 76/2 din 21.03.2007

Cichorium endivia L.

Cicoare creaţă şi scarola

TP 118/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoare industrială

TP 172/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Andivă

TP 173/1 din 25.03.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

TP 142/1 din 21.03.2007

Cucumis melo L.

Pepene galben

TP 104/2 din 21.03.2007

Cucumis sativus L.

Castravete cu fruct semilung şi lung şi castravete cu fruct scurt

TP 61/2 din 13.03.2008

Cucurbita pepo L.

Dovlecel

TP 119/1 din 25.03.2004

Cynara cardunculus L.

Anghinare şi cardon

TP 184/1 din 25.03.2004

Daucus carota L.

Morcov şi morcov furajer

TP 49/3 din 13.03.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

TP 183/1 din 25.03.2004

Lactuca sativa L.

Salată

TP 13/5 din 16.02.2011

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

TP 44/4 din 21.03.2012

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pătrunjel

TP 136/1 din 21.03.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasole de Spania

TP 9/1 din 21.03.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasole pitică şi fasole urcătoare

TP 12/3 din 1.04.2009

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu bob neted şi mazăre dulce

TP 7/2 din 11.03.2010

Raphanus sativus L.

Ridiche

TP 64/1 din 27.03.2002

Solanum melongena L.

Pătlăgele vinete

TP 117/1 din 13.03.2008

Spinacia oleracea L.

Spanac

TP 55/4 din 21.03.2012

Valeria locusta (L.) Laterr.

Fetică

TP 75/2 din 21.03.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Broadbean/1 din 25.03.2004

Zea mays L. (partim)

Porumb zaharat şi porumb de floricele

TP 2/3 din 11.03.2010

 

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.349/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV), în conformitate cu Directiva de punere în aplicare 2012/44/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume

 

Denumirea ştiinţifică

Denumirea comună

Ghid UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă de peţiol sau mangold

TG/106/4 din 31.03.2004

Brassica rapa L.

Nap

TG/37/10 din 4.04.2001

Cichorium intybus L.

Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană

TG/154/3 din 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac comestibil

TG/155/4rev. din 28.03.2007 + 1.04.2009

Raphanus sativus L.

Ridiche neagră

TG/63/7 din 28.03.2012

Rheum rhabarbarum L.

Revent

TG/62/6 din 24.03.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorţonera

TG/116/4 din 24.03.2010

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică

 

Având în vedere prevederile:

– art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 15 alin. (3), art. 36 alin. (4) şi art. 37 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 19 septembrie 2013, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă modelul de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi modelul de autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Începând cu data de 1 decembrie 2013, pentru membrii care solicită autorizarea ca persoane fizice sau persoane juridice, se va elibera certificat de membru persoană fizică sau autorizaţie de membru persoană juridică, conform modelelor aprobate.

Art. 3. - Certificatele de membru persoană fizică şi autorizaţiile de membru persoană juridică eliberate până la data 30 noiembrie 2013 rămân valabile.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2013, alte dispoziţii contrare se abrogă.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

 

Bucureşti, 19 septembrie 2013.

Nr. 38.


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERTIFICAT

 

 

ANEXA Nr. 2

 

AUTORIZATIE