MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 609/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 609         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 1 octombrie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.92. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale

 

3.136. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

29. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 82.043 din 2 august 2013,

luând în considerare prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 27 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 22-24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare,

pentru aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi ale art. 48 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.148/2007*) pentru aprobarea „Fi-11, Instrucţiuni privind scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale”, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 16 septembrie 2013.

Nr. M.92.


*) Ordinul nr. M.148/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

 

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale

 

CAPITOLUL

Scoaterea din funcţiune a activelor fixe

 

SECŢIUNEA 1

Competenţe privind aprobarea scoaterii din funcţiune a activelor fixe

 

Art. 1. - (1) Scoaterea din funcţiune reprezintă operaţiunea prin care activele fixe se scot din uz, nu li se mai alocă resursele necesare funcţionării şi se pregătesc în vederea casării sau valorificării, în condiţiile legii.

(2) în Ministerul Apărării Naţionale, scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale, necorporale şi în curs se face la propunerea ordonatorilor de credite în evidenţa cărora se află activele fixe, cu aprobarea ordonatorului de credite ierarhic superior, respectiv principal sau secundar, după caz, cu respectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni.

(3) Excepţie de la prevederile alin. (2) fac activele fixe corporale, necorporale şi în curs, realizate pe teritoriul naţional, prin Programul NATO de investiţii în securitate - NSIP, care se află în inventarul NATO şi pentru care activităţile privitoare la scoaterea din funcţiune şi valorificare se vor demara numai după obţinerea avizului/aprobării de la structurile de decizie ale Alianţei Nord-Atlantice.

Art. 2. - (1) Ordonatorul principal de credite aprobă scoaterea din funcţiune a activelor fixe, astfel:

a) pentru cele nominalizate în anexa nr. 1;

b) pentru construcţiile de orice fel şi reţelele aferente acestora şi amenajările la terenuri;

c) pentru activele fixe corporale/necorporale în curs;

d) pentru activele fixe din contabilitatea proprie a ordonatorilor secundari de credite;

e) pentru activele fixe din contabilitatea proprie a ordonatorilor terţiari de credite aflaţi în finanţarea nemijlocită a ordonatorului principal de credite.

(2) Documentele prin care se propune scoaterea din funcţiune a activelor fixe prevăzute la alin. (1) se supun aprobării ordonatorului principal de credite, cu avizul de specialitate al structurilor iniţiatoare, precum şi cu:

a) avizul Statului Major General, pentru activele fixe prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), cu excepţia celor aflate în evidenţa contabilă a Direcţiei generale de informaţii a apărării;

b) avizul Direcţiei domenii şi infrastructuri, pentru activele fixe prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), dacă acestea din urmă sunt de natura construcţiilor, reţelelor aferente acestora şi amenajărilor la terenuri.

(3) Documentele prin care se propune scoaterea din funcţiune a activelor fixe prevăzute la alin. (1) se supun controlului financiar preventiv propriu la nivelul Direcţiei financiar-contabile, după obţinerea avizului juridic al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică.

Art. 3. - (1) Scoaterea din funcţiune a activelor fixe, altele decât cele prevăzute la art. 2, se aprobă de ordonatorii secundari de credite, pentru structurile din finanţare.

(2) Documentele prin care se propune scoaterea din funcţiune a activelor fixe prevăzute la alin. (1) se avizează de comisiile de analizare şi avizare şi se supun controlului financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Reguli generale privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe

 

Art. 4. - (1) Propunerile privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe se fac ori de câte ori este necesar, prin proces-verbal de scoatere din funcţiune, de regulă după cunoaşterea rezultatelor inventarierii, executarea inspecţiilor tehnice anuale sau a controalelor interne.

(2) Procesele-verbale de scoatere din funcţiune se întocmesc de şefii de compartimente şi se analizează şi se avizează de comisia de analiză şi avizare numită prin ordin de zi pe unitate, pe domenii/compartimente de specialitate şi distinct, potrivit competenţelor de aprobare.

Art. 5. - (1) Comisia de analiză şi avizare solicită documentele de evidenţă şi funcţionare şefilor compartimentelor de specialitate în responsabilitatea cărora se află activele fixe şi verifică, la faţa locului şi în prezenţa gestionarului, starea activelor fixe şi realitatea datelor cuprinse în documentaţia prezentată.

(2) în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (1), comisia de analiză şi avizare completează rubrica corespunzătoare din procesul-verbal de scoatere din funcţiune sau o anulează cu două linii în diagonală, în cazul în care apreciază că activele fixe nu pot fi scoase din funcţiune.

(3) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune cuprinzând constatările şi concluziile comisiei de analiză şi avizare, semnat de membrii acesteia, se prezintă comandantului/şefului unităţii militare, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete, acesta putând prelungi termenul de analiză şi verificare cu 5 zile lucrătoare, prin ordin de zi pe unitate, dacă sunt necesare unele analize/expertize tehnice suplimentare sau alte verificări.

(4) Comandantul/Şeful unităţii militare semnează procesele-verbale de scoatere din funcţiune şi le înaintează pentru aprobare în condiţiile prezentelor instrucţiuni.

(5) Propunerile de scoatere din funcţiune a construcţiilor de orice fel şi a reţelelor aferente acestora şi a amenajărilor la terenuri se transmit de către toate structurile Direcţiei domenii şi infrastructuri, care le verifică, le avizează şi le înaintează ordonatorului principal de credite spre aprobare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la emiterea actului normativ prevăzut la alin. (7).

(6) Documentaţiile de scoatere din funcţiune a construcţiilor cuprind, pe lângă procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi nota de prezentare prevăzute de prezentele instrucţiuni, şi documentele justificative de ordin tehnic prevăzute de actele normative specifice pe linie de domenii şi infrastructuri, pe baza cărora sunt fundamentate oportunitatea şi necesitatea scoaterii din funcţiune a construcţiilor, evaluarea şi modul de valorificare a materialelor/deşeurilor rezultate în urma casării/demolării.

(7) După avizarea documentaţiilor de scoatere din funcţiune a activelor fixe prevăzute la alin. (6), înainte de a fi aprobate pentru scoatere din funcţiune de către ordonatorul principal de credite, activele fixe de natura construcţiilor, reţelelor aferente acestora şi amenajărilor la terenuri care aparţin domeniului public al statului trec în domeniul privat al acestuia prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(8) Activele fixe corporale propuse pentru scoatere din funcţiune se retrag din locul de folosinţă/exploatare în magazia, parcul sau depozitul unităţii militare, păstrându-se separat de celelalte bunuri, cu respectarea disciplinei din domeniul gestiunii bunurilor materiale.

(9) Pentru activele fixe propuse pentru scoatere din funcţiune nu se mai asigură resurse şi nu se mai execută întreţineri periodice, revizii tehnice sau reparaţii, cu următoarele excepţii:

a) pericolul iminent de scufundare a navelor;

b) asigurarea hrănirii şi îngrijirii animalelor;

c) efectuarea analizelor de laborator şi prin trageri a muniţiei din depozite;

d) conservarea tehnicii de aviaţie;

e) construcţiile a căror stare tehnică prezintă un grad avansat de uzură şi riscul dislocării ori prăbuşirii unor părţi din acestea, care ar afecta siguranţa persoanelor şi/sau a altor bunuri.

Art. 6. - Ordonatorii de credite care fac propuneri de scoatere din funcţiune a activelor fixe trebuie să fie în măsură ca, la cererea structurilor cu atribuţii de avizare, să trimită documentele justificative solicitate.

Art. 7. - (1) Aprobarea scoaterii din funcţiune a activelor fixe se solicită prin raport adresat ordonatorului de credite competent, la care se anexează:

a) nota de prezentare, a cărei structură este prevăzută în anexa nr. 2;

b) procesul-verbal de scoatere din funcţiune, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) în situaţia în care se solicită prin raport scoaterea din funcţiune a activelor fixe cuprinse în mai multe procese-verbale, la acestea se anexează nota de prezentare şi lista centralizatoare a activelor fixe propuse pentru scoatere din funcţiune, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 8. - (1) în cazul aprobării listei centralizatoare, structura care a promovat raportul completează coloana „Cantitatea aprobată” şi înscrie pe fiecare proces-verbal următoarea formulă: „Scoaterea din funcţiune a activelor fixe prevăzute de la nr. crt. ... la nr. crt. ... din prezentul proces-verbal a fost aprobată conform înscrisurilor de la nr. crt. ... la nr. crt. ... din «Lista centralizatoare», anexă la Raportul nr. ... din ... al ...”; înscrierea se certifică precizându-se funcţia, gradul, numele şi prenumele persoanei care semnează şi se aplică ştampila cu stemă a unităţii.

(2) Procesele-verbale de scoatere din funcţiune a activelor fixe, certificate potrivit prevederilor alin. (1), se restituie unităţilor militare de la care s-au primit, pentru definitivarea operaţiunii de scoatere din funcţiune, în condiţiile legii.

(3) Procesele-verbale aprobate de ordonatorul principal de credite sunt ştampilate pe fiecare filă de Secretariatul general, Cabinetul ministrului, structura de secretariat sau echivalentă din subordinea persoanei căreia ministrul apărării naţionale i-a delegat competenţa aprobării, după caz.

(4) în situaţia în care nu aprobă scoaterea din funcţiune a activelor fixe, ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 1 alin. (2) dispun, în scris, măsurile corespunzătoare, odată cu restituirea proceselor-verbale.

(5) Termenul maxim de restituire a proceselor-verbale de scoatere din funcţiune a activelor fixe, certificate potrivit prevederilor alin. (1), este de 30 de zile lucrătoare de la data primirii.

Art. 9. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1), propunerile pentru scoaterea din funcţiune a activelor fixe în curs şi a activelor fixe cu durată normală de funcţionare/utilizare neîndeplinită se fac în următoarele situaţii:

a) există aprobare pentru executarea unor obiective noi de investiţii, dezvoltări de capacităţi existente ori a altor lucrări de sistematizare, al căror amplasament afectează funcţionarea activelor fixe;

b) activele fixe au un grad de uzură fizică avansată, iar continuarea utilizării acestora devine periculoasă ori ineficientă din punct de vedere economic;

c) activele fixe au un grad de uzură morală avansată şi nu îndeplinesc parametrii funcţionali compatibili cu tehnologiile introduse ulterior;

d) activele fixe sunt avariate şi nu mai corespund scopului pentru care au fost puse în funcţiune;

e) activele fixe au devenit nefuncţionale şi nu pot fi reparate din lipsa pieselor de schimb ori costurile de reparare nu se justifică din punct de vedere economic;

f) activele fixe aflate în gestiunea ataşaţilor militari, în situaţia desfiinţării postului, şi care nu se justifică să fie aduse în ţară din punct de vedere economic;

g) activele fixe nu mai sunt necesare sau au devenit excedentare la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, nu mai sunt prevăzute în înzestrarea armatei sau nu mai corespund destinaţiei;

h) activele fixe care fac obiectul înlocuirii cu altele mai performante de acelaşi tip;

i) activele fixe rezultate din activitatea de cercetare, inginerie tehnologică, invenţii şi inovaţii de natura modelelor de laborator şi/sau experimentale, prototipurilor şi altor lucrări experimental-constructive ale căror parametri tehnico-funcţionali nu permit introducerea lor în înzestrarea armatei;

j) activele fixe scoase din înzestrarea armatei ca urmare a punerii în aplicare a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

(2) în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. i), propunerile de scoatere din funcţiune se înaintează, de regulă, după încheierea fazelor pentru care au fost executate activele fixe.

Art. 10. - În situaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a), la promovarea propunerii privind scoaterea din funcţiune, pe lângă documentele prevăzute la art. 7, se anexează şi o copie de pe ordinul de executare a investiţiei noi.

Art. 11. - În situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b), d) şi e), propunerile de scoatere din funcţiune se fac după efectuarea cercetării administrative a pagubei produse prin neîndeplinirea duratei normale de funcţionare/utilizare, potrivit reglementărilor din domeniul răspunderii materiale a militarilor.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Reguli specifice privind scoaterea din funcţiune a animalelor din categoria activelor fixe

 

Art. 12. - (1) Scoaterea din funcţiune a animalelor din categoria activelor fixe se efectuează în condiţiile pierderii aptitudinilor corespunzătoare unei categorii de serviciu sau reproducere, prin depăşirea limitei de vârstă sau neîndeplinirea criteriilor zootehnice şi sanitar-veterinare stabilite pentru animalele din grupa respectivă, criterii prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Animalele de serviciu care au depăşit limita de vârstă, dar îşi păstrează capacitatea de muncă şi au o stare de sănătate bună, se menţin în aceeaşi categorie de serviciu numai în condiţiile legii.

Art. 13. - (1) Propunerile de scoatere din funcţiune a animalelor se fac în condiţiile prezentelor instrucţiuni şi pe baza dosarului cu acte medico-legale, care cuprinde:

a) procesul-verbal de constatare, întocmit de comisia numită prin ordin de zi pe unitate;

b) certificatul sanitar-veterinar întocmit de medicul veterinar al unităţii sau, când acesta nu există, de către medicul veterinar al circumscripţiei sanitar-veterinare în raza căreia se află sau la care este arondată unitatea militară.

(2) Pentru câinii care şi-au pierdut dresajul, dosarul cuprinde:

a) procesul-verbal de constatare;

b) referatul medicului veterinar care asigură asistenţa sau, după caz, al instructorului dresor.

Art. 14. - Nu se propune scoaterea din funcţiune pentru animalele din categoria activelor fixe care au murit din diferite cauze; în această situaţie se dispune efectuarea cercetării administrative, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL II

Declasarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe

 

Art. 15. - (1) Declasarea reprezintă operaţiunea prin care bunurile materiale, altele decât activele fixe, se scot din uz în vederea casării sau valorificării, potrivit dispoziţiilor legale.

(2) Declasarea bunurilor materiale se aprobă de ordonatorul de credite în finanţarea căruia se află structura care propune declasarea, respectiv ordonatorul principal sau secundar de credite, după caz.

(3) Bunurile materiale prevăzute în anexa nr. 1 se declasează cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 16. - (1) Propunerile privind declasarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, se fac prin proces-verbal de declasare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, de regulă, în urma inventarierilor sau a controalelor, precum şi ori de câte ori se consideră necesar.

(2) Procesul-verbal de declasare se întocmeşte separat de către şefii de compartiment pe domenii/compartimente de specialitate şi distinct, potrivit competenţelor de aprobare.

Art. 17. - În activităţile de analiză şi promovare pentru aprobare a procesului-verbal de declasare se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 5-9.

Art. 18. - Documentele prin care se propune declasarea se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către persoanele care au dreptul să exercite acest control, astfel:

a) pentru documentele care se aprobă de către ordonatorul principal de credite, la nivelul Direcţiei financiar-contabile, cu avizul juridic al Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică;

b) pentru documentele care se aprobă de către ordonatorii secundari de credite, la nivelul structurilor de specialitate ale acestora.

 

CAPITOLUL III

Casarea bunurilor materiale

 

Art. 19. - (1) Operaţiunea de casare a bunurilor materiale reprezintă ansamblul operaţiunilor şi acţiunilor prin care activele fixe scoase din funcţiune sau bunurile materiale declasate, altele decât activele fixe, sunt demontate, dezmembrate, demolate sau delotizate în piese/părţi componente inutilizabile pentru scopul pentru care au servit în ansamblul lor ori distruse iremediabil.

(2) Casarea se efectuează de o comisie de casare numită, prin ordin de zi pe unitate, de ordonatorul de credite care a propus scoaterea din funcţiune sau declasarea bunurilor materiale, după caz. Comisia de casare este formată din cel puţin 3 persoane, din care cel puţin două trebuie să aibă cunoştinţe tehnice de specialitate.

(3) în comisia de casare prevăzută la alin. (2) nu se numesc gestionarii bunurilor materiale respective.

(4) Persoanele care, în condiţiile prezentelor instrucţiuni, au competenţe de avizare şi/sau aprobare a proceselor-verbale de scoatere din funcţiune sau declasare pot desemna un reprezentant/delegat care să asiste la efectuarea operaţiunii de casare.

(5) Comisia de casare este obligată să verifice dacă bunurile materiale supuse casării corespund, din punct de vedere cantitativ şi al caracteristicilor tehnice, cu datele înscrise în procesul-verbal de scoatere din funcţiune sau în procesul-verbal de declasare, după caz.

(6) Demontarea, dezmembrarea, demolarea sau delotizarea bunurilor materiale în piese/părţi componente inutilizabile pentru scopul pentru care au servit în ansamblul lor ori distrugerea iremediabilă a acestora se execută de către echipe de lucru din unitatea militară sau, dacă este necesar, din structuri specializate, numite prin ordin de zi pe unitate, în prezenţa comisiei de casare şi a gestionarului bunurilor respective, precum şi a reprezentantului/delegatului prevăzut la alin. (4), dacă a fost desemnat.

(7) Casarea construcţiilor prin demolare se execută cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la protejarea şi valorificarea materialelor, obiectelor, instalaţiilor şi altor elemente de interes artistic, istoric, documentar sau de altă natură.

(8) Casarea activelor fixe scoase din funcţiune sau a bunurilor materiale declasate, altele decât activele fixe, se va executa în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor aprobate.

Art. 20. - Casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, precum şi evaluarea bunurilor rezultate în urma casării se consemnează în procesul-verbal de casare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 21. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, structurile cu atribuţii în domeniul administrării bunurilor materiale emit norme/proceduri privind executarea operaţiunilor prevăzute la art. 19 alin. (6).

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - Pentru bunurile materiale de orice fel distruse sau avariate grav şi a căror recuperare este imposibilă nu se aplică dispoziţiile prezentelor instrucţiuni.

Art. 23. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, comandanţii/şefii structurilor militare participante la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, precum şi ataşaţii militari aflaţi la post au următoarele competenţe de aprobare, după caz:

a) scoaterea din funcţiune a activelor fixe sau declasarea bunurilor materiale din dotarea structurii, cu avizul prealabil al ordonatorului de credite în finanţarea căruia se află structura deţinătoare sau al Direcţiei generale de informaţii a apărării, după caz;

b) casarea bunurilor materiale şi a activelor fixe prevăzute la lit. a).

(2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se efectuează pe baza documentelor întocmite potrivit legii şi prevăzute, ca model, în prezentele instrucţiuni.

Art. 24. - (1) Operaţiunea de casare a bunurilor materiale prevăzute la art. 23 alin. (1) se execută, de regulă, în zona de dispunere a structurilor participante la misiuni/operaţii în afara teritoriului statului român sau la birourile ataşaţilor militari din ţările de reşedinţă.

(2) Operaţiunea prevăzută la alin. (1) se poate executa în altă zonă stabilită de comandanţii/şefii structurilor militare participante la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, precum şi de ataşaţii militari aflaţi la post, care asigură condiţiile de lucru şi siguranţă corespunzătoare, fără a fi necesar transportul bunurilor materiale în ţară.

Art. 25. - (1) Componentele rezultate în urma casării care nu pot fi utilizate pentru operarea/mentenanţa echipamentelor din dotarea forţelor armate dislocate în afara teritoriului statului român pot fi valorificate ori donate autorităţilor/comunităţilor locale sau organizaţiilor neguvernamentale din zona de operaţii, în condiţiile legii.

(2) Deşeurile se predau pe bază de proces-verbal la centrele de colectare a deşeurilor din locaţia respectivă, în baza memorandumurilor/acordurilor tehnice încheiate între partea română şi partenerii străini din zona de dislocare. Dacă astfel de centre nu există, deşeurile se distrug pe baza procesului-verbal de distrugere/ardere semnat de comisia unităţii, cu respectarea normelor de protecţie a mediului.

Art. 26. - (1) Scoaterea din funcţiune a bunurilor culturale mobile din categoria activelor fixe se efectuează în următoarele condiţii:

a) bunurile culturale mobile clasate se scot din funcţiune numai după declasarea lor, efectuată conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23-31 din Normele de clasare a bunurilor culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2008;

b) bunurile culturale mobile ce pot fi propuse pentru clasare se scot din funcţiune după efectuarea procedurii de declasare.

(2) Dosarul cu propuneri de scoatere din funcţiune cuprinde: actul de constatare întocmit de un restaurator acreditat, raportul de expertiză validat de un expert acreditat, copia de pe ordinul de declasare emis în condiţiile legii şi alte documente care atestă starea bunului.

Art. 27. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instrucţiuni

 

ACTIVELE FIXE ŞI BUNURILE MATERIALE,

altele decât activele fixe, pentru care scoaterea din funcţiune, respectiv declasarea se aprobă de ordonatorul principal de credite

 

I. Active fixe

1. De resortul blindatelor:

a) maşini de luptă ale infanteriei şi vânătorilor de munte şi derivate pe şasiul acestora;

b) tancuri şi derivate pe şasiu de tanc;

c) transportoare blindate şi derivate pe şasiul acestora;

d) autotunuri.

2. De resortul apărării antiaeriene:

a) complexe de rachete antiaeriene;

b) complexe (complete) de aparatură pentru automatizarea conducerii trupelor;

c) complexe (staţii) de radiolocaţie;

d) sisteme de apărare sol-aer şi echipamente de deservire a acestora.

3. De resortul aviaţiei:

a) avioane de vânătoare şi vânătoare-bombardament (inclusiv variantele de antrenament ale acestora);

b) avioane de transport;

c) elicoptere de luptă şi transport.

4. De resortul marinei:

a) nave de luptă;

b) complexe/staţii de radiolocaţie;

c) instalaţii mobile de lansat rachete.

5. De resortul artileriei:

a) aruncătoare de bombe;

b) aruncătoare de proiectile reactive de calibru egal sau mai mare de 122 mm;

c) instalaţii autopropulsate de lansare a rachetelor;

d) instalaţii de lansare a rachetelor;

e) rachete tactice şi operativ-tactice şi antitanc (din stoc);

f) tunuri şi obuziere (inclusiv cele autopropulsate).

6. De resortul comunicaţiilor şi informaticii:

a) centre de comunicaţii fixe şi mobile, inclusiv elementele separate din compunerea acestora;

b) autostaţii radio, radioreleu (şi troposferic), de recepţie şi telecomandă, de război electronic, de secretizare, de cifrare, de cercetare, de comutaţie, de management, de mentenanţă, alte autostaţii specifice, inclusiv elementele separate din compunerea acestora;

c) puncte de comandă mobile (pe pneuri, blindate, pe elicopter sau avion), inclusiv elementele separate din compunerea acestora;

d) echipamente de radiocomunicaţii şi război electronic, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c);

e) terminale de satelit;

f) sisteme trunking;

g) mijloace de radionavigaţie aeriană şi aterizare;

h) mijloace de conducere şi dirijare a zborului aviaţiei;

i) sisteme de automatizare a conducerii trupelor pentru eşaloanele tactice şi operative;

j) reţele de calculatoare de arie largă.

7. De resortul geniului:

a) maşini de geniu pe şasiu de tanc sau tractor greu pe şenile;

b) parcuri de pod de pontoane şi poduri mobile de asalt pe tanc.

II. Bunuri materiale, altele decât activele fixe

Muniţiile pentru armamentul prevăzut la pct. I poziţiile 1-5, mine şi explozivi (mai puţin muniţiile de exerciţiu, de manevră, auxiliare, de tip redus, precum şi muniţiile secţionate)

 

ANEXA Nr. 2

la instrucţiuni

 

STRUCTURA

notei de prezentare

 

1. Natura şi tipul activelor fixe propuse pentru a fi scoase din funcţiune

2. Structura/Structurile care le administrează

3. Condiţiile în care activele fixe au fost folosite şi au ajuns în situaţia de a fi scoase din funcţiune

4. Starea în care se află activele fixe la data înaintării propunerii de scoatere din funcţiune

5. Rezultatele cercetării administrative (dacă este cazul)

 

ANEXA Nr. 3

la instrucţiuni

 

 

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRÂRII NAŢIONALE

U.M....................

Nr. .........din...............

Comandantul/Seful U.M. ...........

- Model -

 

 

Aprob

(ordonatorul de credite)

 

PROCES-VERBAL

de scoatere din funcţiune a activelor fixe/declasare a bunurilor materiale, altele decât activele fixe

 

Noi, comisia de analiză şi avizare constituită conform Ordinului de zi pe unitate nr. ...... din ................................., compusă din: preşedinte .................................. şi membri ......................................., am procedat la examinarea propunerilor de ......................................... a .............................. din evidenţa contabilă a U.M. nr. ......................... şi am constatat următoarele:

 

 

Nr. crt.

Denumirea activelor fixe sau bunurilor materiale,  altele decât activele fixe

Seria, nr. de înmatriculare/ înregistrare, nr. de inventar, data fabricaţiei

Codul de clasificare *

U.M.

Cantitatea propusă de şeful compartimentului

Durata de utilizare*

Constatări - cauze

Cantităţi propuse  de comisia unităţii  militare

Cantităţi propuse  de comisia de analiză si avizare a …….........

Cantitatea aprobată

Valoarea *

Valoarea totală

Normală

Îndeplinită efectiv

 

 

U.M. .........

U.M. .........

U.M. .........

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VALOARE:

 

Data...............

Propun pentru......................

cantităţile înscrise în col. nr. 5, care îndeplinesc condiţiile de realitate, regularitate şi legalitate.

 

Data.................

Verificat bunurile bucată cu bucată/piesă cu piesă.

Avizăm favorabil pentru cantităţile înscrise în col. nr. 9, care îndeplinesc condiţiile de realitate, regularitate şi legalitate.

 

Şeful compartimentului ..................................................................................................

COMISIA DE ANALIZĂ SI AVIZARE A U.M..................................

Preşedinte..................................................................................................

Membri.......................................................................................................

 

 


* Pentru activele fixe corporale şi necorporale în curs, coloanele nr. 3, 6 şi 7 nu se completează, iar la coloana nr. 14 se va înscrie valoarea activului fix înregistrată în evidenţa contabilă.

 

Concluzii şi propuneri ale structurilor iniţiatoare şi eşaloanelor superioare

 

Avizăm favorabil propunerile de....................................înscrise în col. nr. 9-13 din procesul-verbal si certificăm realitatea, regularitatea si legalitatea operaţiunii şi documentului.

Data..................

Comisia de analiză şi avizare a U.M. nr. ......................

Data..................

Comisia de analiză şi avizare a U.M. nr. ......................

Data..................

Comisia de analiză şi avizare a U.M. nr. ......................

Comisia

Gradul, numele şi prenumele

Funcţia

Semnătura

Comisia

Gradul, numele şi prenumele

Funcţia

Semnătura

Comisia

Gradul, numele şi prenumele

Funcţia

Semnătura

Preşedinte

 

 

 

Preşedinte

 

 

 

Preşedinte

 

 

 

Membri

 

 

 

Membri

 

 

 

Membri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la instrucţiuni

 

 

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRÂRII NAŢIONALE

U.M....................

Nr. .........din...............

- Model -

 

 

Aprob

(ordonatorul de credite)

 

LISTA CENTRALIZATOARE

activele fixe

scoatere din funcţiune

cu.................................................... propuse pentru .........................................................

bunurile materiale, altele decât activele fixe

declasare

 

Nr. crt.

Denumirea activelor fixe sau bunurilor materiale,  altele decât activele fixe

Codul

U.M.

Durata de utilizare/serviciu utilă

Cantitatea propusă

Cantitatea aprobată

Preţul unitar

Valoarea totală

Normală

Îndeplinită

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VALOARE:

 

Comandantul/Seful U.M........................................

Data....................................

Certific realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunii şi documentelor.

..........................................................................................................................................

(funcţia, gradul, numele şi prenumele, semnătura persoanei care a întocmit lista)

 

ANEXA Nr. 5

la instrucţiuni

 

CRITERII ZOOTEHNICE ŞI SANITAR-VETERINARE

pentru aprecierea aptitudinilor animalelor în vederea trecerii lor în categoria animalelor de serviciu ori pentru declasarea animalelor de serviciu

 

I. CRITERII ZOOTEHNICE

Criteriile zootehnice se folosesc pentru aprecierea aptitudinilor animalelor în următoarele situaţii:

- la clasarea tineretului cabalin obţinut din prăsila proprie a unităţii;

- la introducerea în dresaj a câinilor;

- la declasarea anuală a cailor şi câinilor de serviciu;

- la introducerea în unitate a cailor proveniţi de la alte unităţi militare ori alte instituţii sau persoane fizice.

 

A. Cabaline

 

Nr. crt.

Criterii

Se clasează (declasează) în una din următoarele categorii de cabaline de serviciu

 

 

Şa, sport

Coloană

Samar

a) Indici antropometrici

1.

Talia

150-160 cm, caii de şa peste 160 cm, caii de sport

150-160 cm

140 cm

2.

Greutatea corporală

450-550 kg

500-600 kg

350-400 kg

b) însuşiri morfologice şi fiziologice

3.

Gâtul

lung, drept, încordat

scurt, gros

scurt, gros

4.

Greabănul

înalt şi bine prelungit

scurt şi înecat

scurt şi înecat

5.

Spinarea şi şalele

scurte şi drepte

largi şi musculoase

largi şi solide

6.

Pieptul

musculos

larg şi musculos

larg şi musculos

7.

Membrele

uscăţive şi subţiri, cu musculatură bine reliefată

groase, puternice, scurte

scurte, puternice

8.

Aplomburi

fără defecte

 

9.

Comportament în mers

aluri normale

 

10.

Ticuri

absente

 

11.

Temperamentul

vioi

limfatic, vioi, în funcţie de rasă

vioi

 

B. Pentru câinii din rasa Ciobănesc German

 

Nr. crt.

Criterii

Se clasează (declasează) în una din următoarele categorii de câini de serviciu

1

2

3

a) Indici antropometrici

1.

Talia

a) la vârsta de 1 an: 55 cm masculii şi 53 cm femelele;

b) la câinii adulţi: 60-65 cm masculii şi 55-60 cm femelele

2.

Greutatea corporală

35-40 kg masculii şi 30-35 kg femelele

3.

Raportul dintre lungimea corpului şi înălţimea la greabăn

10/9

4.

Adâncimea pieptului

cea 30 cm

b) însuşiri morfologice şi fiziologice

5.

Capul şi gâtul

lungi, dar proporţionate cu lungimea corpului

6.

Maxilarele

puternice, trebuie să se închidă perfect

7.

Urechile

triunghiulare, purtate în sus şi orientate spre înainte

8.

Pieptul

dezvoltat, adânc, nu prea larg

9.

Spinarea

dreaptă şi musculoasă

10.

Şalele

largi şi musculoase

11.

Crupa

lungă, uşor teşită

12.

Coada

stufoasă, lungă (până la cotul de dinapoi)

13.

Membrele

membrele posterioare musculoase, cu direcţia oblică, antebraţ drept; coapsele largi, musculoase; jaretele puternice, scurte, aşezate jos; labele scurte, îndoite, cu degetele bine unite; unghiile scurte şi puternice

14.

Culoarea părului

- cu şa neagră şi extremităţi maro de diferite nuanţe;

- negru, negru cu extremităţile maro de diferite nuanţe

- lupie, roşcată, brun-închis, brun-fer

15.

Aplomburi

fără defecte

16.

Temperamentul

vioi; sistem nervos echilibrat

17.

Simţuri

bine dezvoltate

 

II. CRITERII SANITAR-VETERINARE

Criteriile sanitar-veterinare reprezintă condiţiile de sănătate pe care animalele trebuie să le îndeplinească pentru aprecierea aptitudinilor de serviciu, în vederea declasării lor, cu ocazia examenelor sanitar-veterinare şi zootehnice ce se execută în unităţile militare, în următoarele perioade:

a) pentru cabaline: la împlinirea vârstei de 6 luni, precum şi în fiecare an cu ocazia clasărilor (declasărilor) generale de toamnă;

b) pentru canine: la împlinirea vârstei de 45 de zile şi de 4 luni, la intrarea în dresaj, precum şi la terminarea perioadei de dresaj.

Declasarea animalelor de serviciu se poate face, de asemenea, şi în afara perioadelor stabilite, când, din cauza unor boli contactate, acestea devin improprii pentru serviciu.

În situaţia morţii sau pierderii animalelor se cercetează administrativ cauzele sau împrejurările în care s-au produs evenimentele. De asemenea, se cercetează cauzele care au determinat sacrificarea animalelor.

În situaţia contactării de către animalele de serviciu a unei afecţiuni din cele prezentate în tabelul de mai jos, acestea se consideră inapte pentru serviciu şi se declasează. Valoarea de inventar a animalului se reduce până la valoarea preţului de carne, în cazul cabalinelor de serviciu, iar în cazul bolilor infectocontagioase şi al câinilor de serviciu, valoarea de inventar se scade în totalitate din evidenţa contabilă a unităţii, în baza procesului-verbal de cercetare administrativă şi a documentelor medico-legale.

 

Abrevierile din coloana nr. 3 din tabelul de mai jos corespund următoarelor grupe de animale:

A = cai pentru sport şi şa;

B = cai pentru coloană, samar şi tineret cabalin;

C = câini de serviciu, câini de reproducţie, câini până la intrarea în dresaj, tineret canin.

 

Nr. crt.

Denumirea bolii

Inapt pentru serviciu

- grupa -

Observaţii

Boli interne

a) Boli ale aparatului digestiv şi organelor anexe

1

Dilataţie cronică gastrică

A, B, C

-

2

Enterită cronică

 

 

3

Gastrită cronică

 

 

4

Hepatită cronică, ciroză

 

 

5

Litiază biliară

C

-

6

Paralizia esofagului

A, B, C

-

7

Paralizia faringelui

 

 

8

Paralizia vălului palatin

 

 

9

Stenoza (dilataţia) esofagiană

 

 

10

Stenoza (dilataţia) intestinală

 

 

b) Boli ale aparatului respirator

11

Astmul bronşic

A, B, C

-

12

Bronşectazia

 

 

13

Emfizemul pulmonar alveolar cronic

 

 

14

Hidrotorax

 

 

15

Microbronşita cronică

 

 

16

Obstrucţia şi stenoza marilor bronhii

 

 


Nr. crt.

Denumirea bolii

Inapt pentru serviciu

- grupa -

Observaţii

17

Paralizia laringiană

A, B, C

-

18

Piopneumotorax

 

 

19

Pleurita (pleurezia) cronică

 

 

20

Pneumonia interstiţială cronică

 

 

21

Rinita cronică

C

-

22

Supuraţii bronhopulmonare cronice

A, B, C

-

23

Traheită stenozantă

 

 

c) Boli ale aparatului cardio-vascular

24

Anevrisme arteriale şi venoase

A, B, C

-

25

Angină pectorală

 

 

26

Cardiopatii valvulare cronice

 

 

27

Dilataţie cardiacă cronică

 

 

28

Hidropericard

 

 

29

Hipertrofie cardiacă

 

 

30

Miocardită cronică

 

 

31

Pericardită cronică

 

 

d) Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice

32

Anemii oligocitemice aplastice

A, B, C

-

33

Hemofilii

 

 

34

Leucoze

 

 

e) Boli ale aparatului urinar

35

Hidronefroză

A, B, C

-

36

Litiază urinară

 

 

37

Nefropatii degenerative

 

 

38

Nefropatii inflamatorii

 

 

f) Boli ale sistemului nervos

39

Boala fricii

A, B, C

-

40

Encefalopatii degenerative

 

 

41

Epilepsia esenţială

 

 

42

Meningoencefalita cronică

 

 

43

Mioclonia frenică

 

 

44

Nevrite cronice şi paralizii nervoase

 

 

45

Neuromielopatii

 

 

46

Paralizia gloso-labială

 

 

47

Retivitatea

 

 

48

Sindromul cerebelos

 

 

49

Sindromul medular total şi sistematizat

 

 

50

Sindromul protuberanţial

 

 

51

Ticul aerofagic

A, B

-

g) Boli ale oaselor şi muşchilor

52

Amiotrofii

A, B, C

-

53

Miastenia

 

 

54

Miozita eozinofilică cronică

C

-

55

Mioglobinuria paralitică

A, B

-

56

Osteodistrofii

A, B, C

-

h) Boli ale sistemului endocrin

57

Diabet zaharat

C

-

58

Endocrinoze paratiroidiene

 

 

59

Endocrinoze suprarenale

 

 

60

Nimfomania

A, B

-

61

Sindroame anterohipofizare

C

-

62

Sindroame neurohipofizare

 

 


Nr. cit

Denumirea bolii

Inapt pentru serviciu

- grupa -

Observaţii

Boli chirurgicale

a) Boli chirurgicale ale ţesuturilor

63

Cicatrici întinse sau reacţii cheloide

A, B, C

-

64

Corpi străini inoperabili

 

 

65

Fistule recidivante

 

 

66

Flegmoane indurate

 

 

67

Sechele după gangrene uscate sau umede

 

 

68

Tumori maligne sau tumori benigne

 

 

b) Boli chirurgicale ale pielii şi ţesutului conjunctiv

69

Botriomicoza

A, B

-

70

Elefantiazis

 

 

c) Boli chirurgicale ale vaselor sanguine şi limfatice

71

Anevrisme şi flebectazii

A, B, C

-

72

Limfagite şi limfadenite incurabile

 

 

73

Tromboflebite recidivante

 

 

d) Boli chirurgicale ale muşchilor şi aponevrozelor

74

Cicatrici, luxaţii şi hernii musculare

A, B, C

-

75

Retracţii ale aponevrozelor însoţite de tulburări funcţionale

 

 

e) Boli chirurgicale ale burselor seroase, tendoanelor şi tecilor sinoviale

76

Bursite cronice recidivante

A, B, C

-

77

Javart tendinos incurabil

A, B

-

78

Retracţii tendinoase cu tulburări funcţionale

 

 

79

Rupturi şi luxaţii tendinoase incurabile

A, B, C

-

80

Sinovite tendinoase incurabile

 

 

81

Tendinite fibroplastice

A, B

-

f) Boli chirurgicale ale oaselor

82

Căluşuri vicioase

A, B, C

-

83

Deformaţii şi malformaţii ale oaselor

 

 

84

Exotoze

 

 

85

Fracturi complete incurabile

 

 

86

Fracturi parţiale consolidate vicios

 

 

87

Osteite şi osteomielite cronice

 

 

88

Pseudartroze

 

 

g) Boli chirurgicale ale articulaţiilor

89

Artrite cronice

A, B, C

-

90

Entorse cronice

 

 

91

Luxaţii ireductibile

 

 

92

Osteoartrite deformante, artroze şi spondilartroze incurabile

 

 

93

Poliartrite reumatismale

 

 

94

Sinovite articulare cronice

 

 

h) Boli chirurgicale ale copitei

95

Crapodul

A, B

-

96

Incastelura

 

 

97

Furbura cronică

 

 

98

Osificarea fibrocartilajelor complementare

 

 

99

Naviculartrita

 

 

i) Boli chirurgicale ale abdomenului

100

Hernii

A, B, C

-

101

Incontinenţă de materii fecale

 

 

102

Prolapsul rectal recidivant

 

 


Nr. crt.

Denumirea bolii

Inapt pentru serviciu

- grupa -

Observaţii

Boli obstreticale

Boli genito-urinare şi ale glandei mamare

103

Mamită cronică supurantă

A, B, C

-

104

Metrită cronică supurantă

 

 

105

Polipi vaginali şi penieni când interesează mai mult de 1/2 din mucoasă

 

 

106

Fistule recto-vaginale, chişti perianali

 

 

107

Adenom de prostată

 

 

108

Prolaps vaginal, vezical sau uterin ireductibil

 

 

Boli ale analizatorului vizual

109

Am au roza

A, B, C

-

110

Cataracta

 

 

111

Iridiociclite cu cecitate oftalmie periodică

 

 

112

Leucom

 

 

113

Luxaţii ale cristalinului

 

 

114

Panoftalmii

 

 

115

Retinită

 

 

Boli ale analizatorului auditiv

116

Flegmonul cronic al conchiei auriculare

C

-

117

Otită internă cronică

A, B, C

-

118

Otită medie cronică

 

 

119

Port anormal şi malformaţii ale urechii

C

-

Boli infecţioase

120

Anemia infecţioasă

A, B

-

121

Bruceloza

A, B, C

-

122

Gurma

A, B

-

123

Limfangita epizootică

 

 

124

Meningoencefalite infecţioase

 

 

125

Morva

 

 

126

Sechele postjigodioase şi post H.I.C.

C

-

127

Tuberculoza

A, B, C

-

Boli parazitare

128

Demodecia

C

-

 

ANEXA Nr. 6

la instrucţiuni

 

 

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRÂRII NAŢIONALE

U.M....................

- Model -

 

Aprob

(ordonatorul de credite)

 

PROCES-VERBAL DE CASARE

 

Comisia constituită conform Ordinului de zi pe unitate nr. ......din ........., compusă din: preşedinte .........şi membri ............................, asistaţi de...............din partea U.M. nr. ......, am executat casarea bucată cu bucată/piesă cu piesă a bunurilor materiale aprobate să fie scoase din funcţiune/declasate cu procesul-verbal nr. .....din ..............., înscrise la nr. I, din care au rezultat bunurile înscrise la nr. II:

 

I. Bunuri materiale casate:

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor materiale

Seria, nr. de înmatriculare, data fabricaţiei

Codul de clasificare

U.M.

Cantitatea aprobată

Cantitatea real casată

Preţul unitar

Valoarea bunurilor real casate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VALOARE:

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ansamble, subansamble, piese şi alte componente rezultate:

 

Nr. crt.

Denumirea

Codul de clasificare

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar

Valoarea

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VALOARE:

Primit în gestiune bunurile înscrise la nr. II:

................................................

(grad, nume, semnătura)

 

Comisia propune scăderea din evidenţa contabilă a bunurilor casate şi înregistrarea bunurilor rezultate.

 

Data.............................

Certificăm realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor şi documentelor.

Delegatul U.M. nr. ......................................

........................................................................

(gradul, numele şi prenumele)

........................................................................

(semnătura)

Comisia

Gradul, numele, prenumele

Funcţia

Semnătura

Preşedinte

 

 

 

Membri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 

Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 6 „Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, se modifică după cum urmează:

a) La capitolul I „Depunerea declaraţiei”, punctul 1.3 „Alte termene”, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxe pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale; accizele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) şi lit. f)-I) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 214 alin. (3) din acelaşi act normativ”.

b) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, secţiunea B „Date privind creanţa fiscală” punctul 3.2, textul prevăzut la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 16, 21-23, 27-73 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.”

c) La capitolul II secţiunea B punctul 3.2.1, textul prevăzut la primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.2.1. Obligaţiile prevăzute la poziţiile 27-51 şi 65-73 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de către persoanele fizice prevăzute la art. 214 alin. (3) din acelaşi act normativ, respectiv persoanele fizice care efectuează achiziţii intracomunitare de iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă, de autoturisme şi autoturisme de teren a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3, de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, după cum urmează:”.

2. Anexa nr. 11 „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” se completează după cum urmează:

- După numărul curent 64 „Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale” se introduc nouă numere curente noi, numerele curente 65-73, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea creanţei fiscale

Temeiul legal

65.

Accize pentru berea/baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, la care ponderea gradelor Plato provenite din malţ, cereale malţificabile şi/sau nemalţificabile este mai mică de 30% din numărul total de grade Plato

art. 207 şi 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

66.

Accize pentru băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, la care ponderea de alcool absolut (100%) provenit din fermentarea exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mică de 50%

art. 207 şi 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

67.

Accize pentru bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor

art. 207 şi 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

68.

Accize pentru confecţii din blănuri naturale

art. 207 şi 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

69.

Accize pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor, pentru agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă

art. 207 şi 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

70.

Accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3

art. 207 şi 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

71.

Accize pentru arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv

art. 207 şi 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

72.

Accize pentru cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv

art. 207 şi 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

73.

Accize pentru motoare cu capacitate de peste 100 CP destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement

art. 207 şi 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Art. II. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mihail Constantin

 

Bucureşti, 26 septembrie 2013.

Nr. 3.136.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referinţă

a Băncii Naţionale a României

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 30 septembrie 2013,

Banca Naţională a României hotărăşte:

începând cu data de 1 octombrie 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 4,25% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 30 septembrie 2013.

Nr. 29.

 

RECTIFICĂRI

 

La Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013, se fac următoarele rectificări:

- la punctul III „Lista donatorilor persoane fizice a căror valoare cumulată a donaţiilor depăşeşte în anul fiscal 2012 10 salarii minime brute pe ţară”, după nr. crt. 6 se va citi:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Suma

Felul donaţiei

Data

,7.

Ştefănescu Alexandru Minai

1821201-42-0011

română

22.305,00

bani

08.11.2012”

 

- la punctul III, la „Total”, în loc de: „248.096,96”se va citi: „270.401,96”