MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 731/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 731         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

313. - Lege privind aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale

 

906. - Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale

 

920. - Decret privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Cultural

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 379 din 24 septembrie 2013 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.906/1.228/2.474. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale

 

Având în vedere necesitatea consolidării poziţiei României în cadrul instituţiilor financiare internaţionale din cadrul Grupului Băncii Mondiale, precum şi utilitatea sprijinirii acţiunilor de asistenţă pentru dezvoltare asumate de România prin intermediul unei asistenţe de tip multilateral derulate de o instituţie specializată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale, cu statut de membru în partea a II-a.

Art. 2. - Se acceptă Acordul de înfiinţare a Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare, adoptat la Washington la 26 ianuarie 1960, şi Rezoluţia nr. 232 din 14 februarie 2013 a Consiliului guvernatorilor al Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare.

Art. 3. - (1) Subscripţia obligatorie la capitalul Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare, în sumă de 4.089.527 dolari S.U.A., precum şi subscripţia voluntară suplimentară la capitalul Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare, în sumă de 1,362.924 dolari S.U.A., se cuprind în legea bugetului de stat sau, după caz, în legile de rectificare bugetară, în bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Plata aferentă subscripţiilor prevăzute la alin. (1) se asigură după cum urmează:

a) suma de 408.953 dolari S.U.A. se plăteşte prin virament, emis până la 31 decembrie 2013;

b) echivalentul în lei al sumei de 3.680.574 dolari S.U.A. se plăteşte prin bilet la ordin, emis până la 31 decembrie 2013;

c) echivalentul în lei al sumei de 1.362.924 dolari S.U.A. se plăteşte prin bilet la ordin, emis în 30 de zile de la data notificării intenţiei de plată către Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare.

(3) Sumele plătibile prin bilet la ordin menţionate la alin. (2) lit. b) şi c) se prevăd anual în bugetul de stat, începând cu data emiterii, şi vor fi achitate la momentul solicitării la plată de către Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare.

(4) Sumele aferente subscripţiilor voluntare suplimentare viitoare la capitalul Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare se cuprind în bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 4. - Se desemnează Banca Naţională a României, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Acordul de înfiinţare a Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare, adoptat la Washington la 26 ianuarie 1960, şi de Rezoluţia nr. 232 din 14 februarie 2013 a Consiliului guvernatorilor al Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 21 noiembrie 2013.

Nr. 313.

 

ACORD*)

de înfiinţare a Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare

 


*) Traducere.

 

Guvernele

În numele cărora se încheie prezentul acord,

având în vedere următoarele:

cooperarea reciprocă pentru obiective economice constructive, o dezvoltare sănătoasă a economiei mondiale şi o creştere echilibrată a comerţului internaţional promovează relaţii internaţionale care conduc la menţinerea păcii şi a prosperităţii globale;

accelerarea dezvoltării economice, care va promova un standard de viaţă mai ridicat şi progresul economic şi social în statele mai puţin dezvoltate, este de dorit nu numai în interesul statelor respective, ci şi al comunităţii internaţionale în ansamblul

său;

îndeplinirea acestor obiective ar fi facilitată de o creştere a fluxului de capital internaţional, atât public, cât şi privat, care să ajute la dezvoltarea resurselor statelor mai puţin dezvoltate, au convenit următoarele:

 

CUPRINS

ARTICOL INTRODUCTIV

 

ARTICOLUL I - Scopurile Asociaţiei

 

ARTICOLUL II - Membrii, cotizaţiile iniţiale

SECŢIUNEA 1 - Membrii

SECŢIUNEA 2 - Cotizaţiile iniţiale

SECŢIUNEA 3 - Limitele răspunderii

 

ARTICOLUL III - Suplimentarea resurselor

SECŢIUNEA 1 - Cotizaţiile suplimentare

SECŢIUNEA 2 - Resursele suplimentare furnizate de un membru în valuta altui membru

 

ARTICOLUL IV - Valutele

SECŢIUNEA 1 - Utilizarea valutelor

SECŢIUNEA 2 - Păstrarea valorii rezervelor valutare

 

ARTICOLUL V - Activitatea

SECŢIUNEA 1 - Utilizarea resurselor şi condiţiile de finanţare

SECŢIUNEA 2 - Formele şi termenii de finanţare

SECŢIUNEA 3 - Modificarea termenilor de finanţare

SECŢIUNEA 4 - Cooperarea cu alte organizaţii internaţionale şi alţi membri care oferă asistenţă pentru dezvoltare

SECŢIUNEA 5 - Activităţi diverse

SECŢIUNEA 6- Interzicerea activităţilor politice

 

ARTICOLUL VI - Organizarea şi administrarea

SECŢIUNEA 1 - Structura asociaţiei

SECŢIUNEA 2 - Consiliul guvernatorilor

SECŢIUNEA 3 - Votul

SECŢIUNEA 4 - Directorii executivi

SECŢIUNEA 5 - Preşedintele şi personalul

SECŢIUNEA 6 - Relaţia cu Banca

SECŢIUNEA 7 - Relaţiile cu alte organizaţii internaţionale

SECŢIUNEA 8 - Sediile

SECŢIUNEA 9 - Instituţiile de depozit

SECŢIUNEA 10 - Canalul de comunicare

SECŢIUNEA 11 - Publicarea rapoartelor şi furnizarea de informaţii

SECŢIUNEA 12 - Distribuirea veniturilor nete

 

ARTICOLUL VII - Retragerea; suspendarea membrilor; suspendarea activităţii

SECŢIUNEA 1 - Retragerea membrilor

SECŢIUNEA 2 - Suspendarea membrilor

SECŢIUNEA 3 - Suspendarea sau încetarea calităţii de membru al Băncii

SECŢIUNEA 4 - Drepturile şi obligaţiile guvernelor la încetarea calităţii de membru

SECŢIUNEA 5 - Suspendarea activităţii şi decontarea obligaţiilor

 

ARTICOLUL VIII - Statutul, imunităţile şi privilegiile

SECŢIUNEA 1 - Obiectul articolului

SECŢIUNEA 2 - Statutul Asociaţiei

SECŢIUNEA 3 - Poziţia Asociaţiei în procedurile judiciare

SECŢIUNEA 4 - Imunitatea activelor faţă de sechestru

SECŢIUNEA 5 - Imunitatea arhivelor

SECŢIUNEA 6- Libertatea activelor faţă de restricţii

SECŢIUNEA 7- Privilegiul comunicărilor

SECŢIUNEA 8 - Imunităţile şi privilegiile conducerii şi angajaţilor

SECŢIUNEA 9 - Imunitatea faţă de impozitare

SECŢIUNEA 10 - Aplicarea articolului

 

ARTICOLUL IX - Modificarea acordului

 

ARTICOLUL X - Interpretarea şi arbitrajul

Prevederi finale Intrarea în vigoare - Semnarea Aplicarea teritorială Inaugurarea Asociaţiei înregistrarea

 

ARTICOLUL XI - Prevederi finale

SECŢIUNEA 1 - Intrarea în vigoare

SECŢIUNEA 2 - Semnarea

SECŢIUNEA 3 - Aplicarea teritorială

SECŢIUNEA 4 - Inaugurarea Asociaţiei

SECŢIUNEA 5 - Înregistrarea

 

ANEXA A - Cotizaţiile iniţiale

 

ARTICOL INTRODUCTIV

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (denumită în cele ce urmează „Asociaţia*) se înfiinţează şi îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile următoare:

(în vigoare din 24 septembrie 1960)

 

ARTICOLUL I

Scopurile Asociaţiei

 

Scopurile Asociaţiei constau în promovarea dezvoltării economice, creşterea productivităţii şi ridicarea, ca urmare, a standardelor de viaţă în zonele mai puţin dezvoltate ale lumii care sunt membre ale Asociaţiei, în special prin acordarea de finanţare în vederea satisfacerii necesităţilor importante de dezvoltare ale acestora în condiţii mai flexibile şi mai puţin împovărătoare pentru balanţa de plăţi decât cele ale creditelor convenţionale, promovând astfel obiectivele de dezvoltare ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (denumită în cele ce urmează „Banca*) şi suplimentând activităţile acesteia.

Asociaţia se va ghida în luarea tuturor deciziilor după prevederile prezentului articol.

 

ARTICOLUL II

Membrii, cotizaţiile iniţiale

 

SECŢIUNEA 1

Membrii

 

(a) Membrii iniţiali ai Asociaţiei vor fi acei membri ai Băncii menţionaţi în lista din anexa A la prezentul acord care, până la data prevăzută la articolul XI secţiunea 2 (c), inclusiv, acceptă calitatea de membri ai Asociaţiei.

(b) Calitatea de membru va putea fi dobândită şi de alţi membri ai Băncii în momentele şi în condiţiile stabilite de Asociaţie.

 

SECŢIUNEA 2

Cotizaţiile iniţiale

 

(a) La acceptarea calităţii de membru, fiecare membru va depune cotizaţia care i-a fost stabilită. Aceste cotizaţii vor fi denumite în cele ce urmează „cotizaţii iniţiale”.

(b) Cotizaţia iniţială stabilită pentru fiecare membru iniţial va avea valoarea specificată în dreptul numelui său în anexa A, în dolari S.U.A. cu greutatea si puritatea de la data de 1 ianuarie 1960.

(c) Zece procente din cotizaţia iniţială a fiecărui membru se vor plăti în aur sau valută liber convertibilă, după cum urmează: cincizeci la sută în termen de treizeci de zile de la data la care Asociaţia îşi începe activitatea, conform articolului XI secţiunea 4 sau la data la care membrul iniţial dobândeşte calitatea de membru, luându-se în considerare ultima intervenită dintre aceste date; douăsprezece virgulă cinci procente la un an de la începerea activităţii Asociaţiei; şi douăsprezece virgulă cinci procente în fiecare an ulterior, până la achitarea integrală a celor zece procente din cotizaţia iniţială.

(d) Restul de nouăzeci de procente din cotizaţia iniţială a fiecărui membru iniţial se va achita în aur sau valută liber convertibilă, în cazul membrilor specificaţi în partea I a anexei A, şi în valuta membrului cotizant, în cazul membrilor specificaţi în partea a II-a a anexei A. Această parte de nouăzeci de procente din cotizaţiile iniţiale ale membrilor iniţiali se va plăti în cinci tranşe anuale egale, astfel: prima tranşă în termen de treizeci de zile de la data la care Asociaţia îşi începe activitatea, conform articolului XI secţiunea 4, sau la data la care membrul iniţial dobândeşte calitatea de membru, luându-se în considerare ultima intervenită dintre aceste date; a două tranşă la un an de la începerea activităţii Asociaţiei; şi tranşele ulterioare în fiecare din anii următori, până la achitarea integrală a celor nouăzeci procente din cotizaţia iniţială.

(e) în locul oricărei părţi a sumei plătite sau datorate de un membru în propria valută, conform punctului (d) de mai sus sau secţiunii 2 a articolului IV, care nu este necesară Asociaţiei în desfăşurarea activităţii sale, Asociaţia va accepta de la orice membru bilete la ordin sau alte obligaţiuni similare emise de guvernul membrului sau de instituţia depozitară desemnată de acel membru, care nu vor fi negociabile, nu vor fi purtătoare de dobândă şi vor fi plătibile la cerere, !a valoarea nominală, în contul^Asociaţiei de la instituţia depozitară desemnată.

(f) În sensul prezentului acord, Asociaţia va considera „valută liber convertibilă”:

(i) valuta unui membru apreciată de către Asociaţie, în urma consultării cu Fondul Monetar Internaţional, ca fiind convertibilă într-un mod adecvat în valutele celorlalţi membri în vederea desfăşurării activităţii Asociaţiei; sau

(ii) valuta unui membru pe care membrul respectiv este de acord, în condiţiile acceptate de Asociaţie, să o schimbe în valuta altor membri în scopul desfăşurării activităţii Asociaţiei.

(g) Cu excepţia cazurilor în care Asociaţia decide altfel, fiecare membru specificat în partea I a anexei A va menţine, pentru valuta sa folosită la plăţi ca valută liber convertibilă, conform punctului (d) al prezentei secţiuni, aceeaşi convertibilitate ca la data efectuării plăţii.

(h) Condiţiile de plată a cotizaţilor iniţiale de către alţi membri decât cei iniţiali, precum şi valoarea şi termenele de plată ale acestora se vor stabili de către Asociaţie în conformitate cu secţiunea I (b) a prezentului articol.

 

SECŢIUNEA 3

Limitele răspunderii

 

Niciun membru nu va fi răspunzător, datorită calităţii sale de membru, pentru obligaţiile Asociaţiei.

 

ARTICOLUL III

Suplimentarea resurselor

 

SECŢIUNEA 1

Cotizaţiile suplimentare

 

(a) La momentele pe care le va considera oportune, ţinând seama de calendarul de finalizare a plăţii cotizaţiilor iniţiale de către membrii iniţiali şi, ulterior, la intervale de aproximativ cinci ani, Asociaţia va putea analiza măsura în care resursele de care dispune sunt adecvate şi, în măsura în care consideră acest lucru oportun, va autoriza o mărire generală a cotizaţiilor. Indiferent de cele de mai sus, creşteri generale sau individuale ale cotizaţiilor pot fi autorizate în orice moment, însă creşterile individuale vor fi avute în vedere numai la solicitarea membrului în cauză. Cotizaţiile prevăzute de prezenta secţiune vor fi denumite în prezentul acord „cotizaţii suplimentare”.

(b) în condiţiile prevăzute de paragraful (c) de mai jos, atunci când se autorizează cotizaţii suplimentare, valoarea autorizată a cotizaţiilor şi termenii şi condiţiile aferente vor fi cele stabilite de Asociaţie.

(c) Atunci când se autorizează o cotizaţie suplimentară, fiecărui membru i se va da posibilitatea să cotizeze, în condiţiile stabilite în mod rezonabil de Asociaţie, cu o sumă care să îi permită să îşi păstreze puterea relativă de vot, însă niciun membru nu va fi obligat să cotizeze.

(d) Toate deciziile prevăzute de prezenta secţiune se vor lua cu o majoritate de două treimi din totalul drepturilor de vot.

 

SECŢIUNEA 2

Resursele suplimentare furnizate de un membru în valuta altui membru

 

(a) Asociaţia poate încheia înţelegeri, în termeni şi condiţii care să fie în concordanţă cu prevederile prezentului acord, pentru a primi de la orice membru, în plus faţă de sumele datorate de membrul respectiv în contul cotizaţiei iniţiale sau oricărei cotizaţii suplimentare, resurse suplimentare în valuta unui alt membru, însă Asociaţia nu va încheia nicio astfel de înţelegere decât în măsura în care se asigură că membrul a cărui valută este implicată este de acord cu utilizarea valutei sale cu titlu de resurse suplimentare şi cu termenii şi condiţiile acestei utilizări. Înţelegerile în baza cărora se primesc astfel de resurse pot cuprinde prevederi privind utilizarea veniturilor generate de resursele respective sau modul în care se va dispune de resursele în cauză în situaţia în care membrul care le-a furnizat încetează să mai deţină calitatea de membru sau Asociaţia îşi suspendă definitiv activitatea.

(b) Asociaţia îi va elibera membrului care contribuie cu fonduri un certificat special de dezvoltare care va specifica suma şi valuta resurselor cu care s-a contribuit, precum şi termenii şi condiţiile înţelegerii privind resursele respective. Certificatul special de dezvoltare nu va fi purtător de drepturi de vot şi va putea fi transferat numai către Asociaţie.

(c) Nimic din cuprinsul prezentei secţiuni nu va împiedica Asociaţia să accepte resurse de la un membru în valuta acestuia şi în condiţiile stabilite de comun acord.

 

ARTICOLUL IV

Valutele

 

SECŢIUNEA 1

Utilizarea valutelor

 

(a) Indiferent dacă este liber convertibilă sau nu, valuta oricărui membru din lista din partea a II-a a anexei A, primită de Asociaţie în baza articolului II secţiunea 2 (d), pentru plata părţii de nouăzeci de procente, prevăzută de prezentul acord, în valuta membrului respectiv, precum şi sumele în valuta acelui membru derivate din această plată, sub formă de capital, dobânzi sau alte comisioane, pot fi utilizate de către Asociaţie pentru cheltuielile sale administrative din teritoriile membrului respectiv şi, în măsura în care acest lucru corespunde politicilor monetare solide, pentru plata de bunuri şi servicii produse în teritoriile acelui membru şi necesare pentru proiectele finanţate de Asociaţie şi localizate în acele teritorii; de asemenea, în momentul şi în măsura în care membrul în cauză şi Asociaţia stabilesc de comun acord că acest lucru este justificat de situaţia economică şi financiară a membrului, valuta respectivă poate fi liber convertibilă sau va putea fi utilizată pentru proiecte finanţate de Asociaţie şi localizate în afara teritoriilor membrului.

(b) Posibilitatea de utilizare a valutelor primite de Asociaţie pentru plata altor cotizaţii decât cele iniţiale ale membrilor iniţiali şi a sumelor derivate din acestea sub formă de capital, dobânzi sau alte comisioane va fi reglementată de termenii şi condiţiile în care sunt autorizate cotizaţiile respective.

(c) Posibilitatea de utilizare a valutelor primite de Asociaţie ca resurse suplimentare, altele decât cotizaţiile, şi ca valute derivate din acestea, sub formă de capital, dobânzi sau alte comisioane, va fi reglementată de termenii înţelegerii în baza căreia sunt primite valutele respective.

(d) Toate celelalte valute primite de Asociaţie pot fi liber utilizate şi convertite de către Asociaţie şi nu vor fi supuse niciunei restricţii de către membrul a cărui valută este utilizată sau convertită, cu condiţia ca această prevedere să nu împiedice Asociaţia să încheie orice înţelegere cu membrul pe ale cărui teritorii se desfăşoară un proiect al Asociaţiei prin care să se restricţioneze utilizarea de către Asociaţie a valutei membrului în cauză primite sub formă de capital, dobânzi sau alte comisioane în legătură cu finanţarea respectivă.

(e) Asociaţia va lua măsurile necesare pentru ca, la intervale de timp rezonabile, părţile de cotizaţii plătite conform articolului II secţiunea 2(d) de către membrii specificaţi în partea 1 a anexei A să fie utilizate de către Asociaţie în mod aproximativ proporţional, cu condiţia, însă, ca respectivele părţi de cotizaţii, fiind plătite în aur sau în altă valută decât cea a membrului cotizant, să poată fi utilizate mai rapid.

 

SECŢIUNEA 2

Păstrarea valorii rezervelor valutare

 

(a) Ori de câte ori valoarea nominală a valutei unui membru se reduce sau cursul de schimb valutar al valutei unui membru s-a depreciat, în opinia Asociaţiei, într-o măsură semnificativă pe teritoriile membrului respectiv, membrul îi va plăti Asociaţiei, într-un termen rezonabil, o sumă suplimentară în propria sa valută suficientă pentru a menţine valoarea sumei plătite în valuta membrului, conform articolului II secţiunea 2(d), din momentul cotizării şi a valutei plătite conform prezentului paragraf, indiferent dacă valuta respectivă este sau nu deţinută sub formă de obligaţiuni acceptate conform articolului II secţiunea 2 (e), însă această prevedere se va aplica numai pe perioada şi în măsura în care valuta respectivă nu a fost cheltuită de la început sau schimbată în valuta altui membru.

(b) Ori de câte ori valoarea nominală a valutei unui membru creşte sau cursul de schimb valutar al valutei unui membru s-a apreciat, în opinia Asociaţiei, într-o măsură semnificativă pe teritoriile membrului respectiv, Asociaţia îi va restitui membrului, într-un termen rezonabil, o sumă în valuta membrului egală cu creşterea valorii sumei în valuta respectivă căreia i se aplică prevederile punctului (a) al prezentei secţiuni.

(c) Asociaţia poate renunţa la aplicarea prevederilor paragrafelor precedente în cazul în care Fondul Monetar Internaţional operează o modificare proporţională uniformă a valorii nominale a valutelor tuturor membrilor săi.

(d) Sumele furnizate în baza prevederilor paragrafului (a) al prezentei secţiuni pentru a păstra valoarea oricărei valute vor putea fi convertite şi utilizate în aceeaşi măsură ca şi celelalte sume în valuta respectivă.

 

ARTICOLUL V

Activitatea Asociaţiei

 

SECŢIUNEA 1

Utilizarea resurselor şi condiţiile de finanţare

 

(a) Asociaţia va asigura finanţări pentru a susţine dezvoltarea zonelor mai puţin dezvoltate ale lumii care fac parte din Asociaţie.

(b) Asociaţia va oferi finanţare în scopuri care, în opinia sa, au un grad ridicat de prioritate pentru dezvoltare, ţinând seama de necesităţile zonei sau zonelor avute în vedere, şi, cu excepţia unor situaţii speciale, finanţarea va fi oferită pentru proiecte concrete.

(c) Asociaţia nu va oferi finanţare dacă, în opinia sa, există posibilităţi de finanţare din surse private în condiţii rezonabile pentru beneficiar sau dacă finanţarea poate fi asigurată prin împrumuturi de tipul celor oferite de Bancă.

(d) Asociaţia va oferi finanţare numai la recomandarea unei comisii competente, prezentată în urma unei analize atente a fondului propunerii. Fiecare astfel de comisie va fi numită de Asociaţie şi va include un membru nominalizat de guvernatorul sau guvernatorii care reprezintă membrul sau membrii pe ale căror teritorii urmează să se desfăşoare proiectul analizat şi unul sau mai mulţi membri ai personalului tehnic a! Asociaţiei. Condiţia ca din comisie să facă parte o persoană nominalizată de guvernator sau guvernatori nu se va aplica în cazul în care finanţarea este oferită unei organizaţii publice internaţionale sau regionale.

(e) Asociaţia nu va oferi finanţare pentru niciun proiect dacă membrul pe ale cărui teritorii urmează să se desfăşoare proiectul are obiecţii faţă de respectiva finanţare, însă Asociaţia nu va trebui să se asigure că nu există obiecţii din partea fiecărui membru în parte în cazul finanţărilor oferite unei organizaţii publice internaţionale sau regionale.

(f) Asociaţia nu va impune condiţia ca sumele oferite pentru finanţare să fie cheltuite pe teritoriile unui anumit membru sau unor anumiţi membri. Prevederea de mai sus nu va împiedica Asociaţia să respecte eventualele restricţii privind utilizarea fondurilor impuse în conformitate cu prevederile prezentului acord, inclusiv restricţiile aferente resurselor suplimentare care decurg din înţelegerea dintre Asociaţie şi membrul care plăteşte contribuţia.

(g) Asociaţia va întreprinde demersuri pentru a se asigura că sumele oferite ca finanţare sunt utilizate numai în scopurile pentru care au fost oferite, acordând atenţia necesară aspectelor de economie, eficienţă şi comerţ internaţional pe baze competitive şi fără a ţine seama de niciun fel de influenţe sau considerente politice ori de altă natură noneconomică.

(h) Fondurile care urmează a fi oferite în cadrul oricărei activităţi de finanţare vor fi puse la dispoziţia beneficiarului numai pentru acoperirea cheltuielilor legate de proiect pe măsură ce acestea apar.

 

SECŢIUNEA 2

Formele şi termenii de finanţare

 

(a) Asociaţia va acorda finanţări sub formă de împrumut. Asociaţia va putea acordă însă şi alte tipuri de finanţare:

(i) din fondurile vărsate în baza articolului III secţiunea 1 şi din cele derivate din acestea sub formă de capital, dobânzi sau alte comisioane, dacă autorizarea cotizaţiei respective prevede în mod expres posibilitatea unei astfel de finanţări; sau

(ii) în situaţii speciale, din resursele suplimentare furnizate Asociaţiei şi din cele derivate din acestea sub formă de capital, dobânzi sau alte comisioane, dacă înţelegerea în baza căreia sunt furnizate respectivele resurse prevede în mod expres posibilitatea unei astfel de finanţări,

(b) în condiţiile prevăzute de paragraful anterior, Asociaţia poate acorda finanţări sub forma şi în termenii pe care îi consideră corespunzători, ţinând seama de situaţia şi perspectivele economice ale zonei sau zonelor avute în vedere şi de natura şi necesităţile proiectului.

(c) Asociaţia poate acorda finanţări unui membru, guvernului unui teritoriu membru al Asociaţiei, unei subdiviziuni politice a oricăreia din entităţile menţionate anterior, unei entităţi publice ori private din teritoriile unuia sau mai multor membri ori unei organizaţii publice internaţionale sau regionale.

(d) în cazul împrumuturilor acordate unei entităţi nonmembre, Asociaţia are dreptul să solicite garanţii guvernamentale sau de altă natură.

(e) în situaţii speciale, Asociaţia poate oferi posibilitatea efectuării de schimburi valutare pentru cheltuieli locale.

 

SECŢIUNEA 3

Modificarea termenilor de finanţare

 

În momentul şi în măsura în care consideră adecvat acest lucru, ţinând seama de toate circumstanţele relevante, inclusiv de situaţia şi perspectivele economice ale membrului în cauză, şi în condiţiile pe care le va stabili, Asociaţia poate decide relaxarea sau modificarea în orice alt mod a termenilor în care a fost oferită orice astfel de finanţare.

 

SECŢIUNEA 4

Cooperarea cu alte organizaţii internaţionale şi alţi membri care oferă asistenţă pentru dezvoltare

 

Asociaţia va coopera cu organizaţiile publice internaţionale şi membrii care oferă asistenţă financiară şi tehnică zonelor mai puţin dezvoltate ale lumii.

 

SECŢIUNEA 5

Activităţi diverse

 

În afara activităţilor specificate în celelalte clauze ale prezentului acord, Asociaţia va putea:

(i) să contracteze împrumuturi cu aprobarea membrului în a cărui monedă este denominat împrumutul respectiv;

(ii) să garanteze pentru titluri de valoare în care a investit, pentru a facilita vânzarea acestora;

(iii) să cumpere şi să vândă titluri de valoare pe care Ie-a emis, pentru care a garantat sau în care a investit;

(iv) să garanteze, în situaţii speciale, pentru împrumuturi din alte surse pentru scopuri care nu contravin prevederilor prezentului acord;

(v) să ofere servicii de asistenţă tehnică şi consiliere la solicitarea unui membru; şi (vi) să exercite orice alte prerogative care decurg din activitatea sa şi care sunt necesare sau oportune pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

 

SECŢIUNEA 6

Interzicerea activităţilor politice

 

Nici Asociaţia şi nici membrii conducerii sale nu vor interveni în activităţile politice ale niciunui membru; de asemenea, nu vor fi influenţaţi în deciziile lor de caracterul politic al membrului sau membrilor vizaţi. Pentru deciziile lor vor avea relevanţă numai considerentele economice, iar aceste considerente vor fi apreciate în mod imparţial, în vederea îndeplinirii obiectivelor specificate în prezentul acord.

 

ARTICOLUL VI

Organizarea şi administrarea

 

SECŢIUNEA 1

Structura asociaţiei

 

Asociaţia va avea un consiliu al guvernatorilor, directori executivi, un preşedinte şi personal de conducere şi angajaţi care să îndeplinească atribuţiile stabilite de Asociaţie.

 

SECŢIUNEA 2

Consiliul guvernatorilor

 

(a) Consiliul guvernatorului va fi învestit cu întreaga autoritate a Asociaţiei.

(b) Fiecare guvernator şi guvernator supleant al Băncii desemnat de un membru al Băncii care are şi calitatea de membru al Asociaţiei va fi din oficiu şi guvernator, respectiv guvernator supleant al Asociaţiei. Niciun guvernator supleant nu va avea drept de vot decât în absenţa guvernatorului său principal. Preşedintele Consiliului guvernatorilor Băncii va fi din oficiu preşedintele Consiliului guvernatorilor Asociaţiei, însă în cazul în care preşedintele Consiliului guvernatorilor Băncii reprezintă un stat care nu este membru al Asociaţiei, Consiliul guvernatorilor va alege un preşedinte dintre guvernatori. Mandatul unui guvernator sau guvernator supleant va înceta dacă membrul care l-a desemnat încetează să mai fie membru al Asociaţiei.

(c) Consiliul guvernatorilor poate delega exercitarea oricăror prerogative către directorii executivi, cu următoarele excepţii:

(i) primirea de noi membri şi stabilirea condiţiilor de primire a acestora;

(ii) autorizarea de cotizaţii suplimentare şi stabilirea termenilor şi condiţiilor acestora;

(iii) suspendarea unui membru;

(iv) luarea de decizii privind contestaţiile referitoare la interpretarea prezentului acord de către directorii executivi;

(v) încheierea de înţelegeri în baza secţiunii 7 a prezentului articol pentru cooperarea cu alte organizaţii internaţionale (cu excepţia înţelegerilor neoficiale cu caracter temporar sau administrativ);

(vi) decizia de suspendare definitivă a activităţilor Asociaţiei şi de împărţire a activelor acesteia;

(vii) stabilirea modului de distribuire a veniturilor nete ale Asociaţiei conform secţiunii 12 a prezentului articol; şi

(viii) aprobarea modificărilor propuse ale prezentului acord.

(d) Consiliul guvernatorilor se va întruni anual şi ori de câte ori va considera necesar sau va fi convocat de către directorii executivi.

(e) Şedinţa anuală a Consiliului guvernatorilor se va ţine odată cu şedinţa anuală a Consiliului guvernatorilor Băncii.

(f) Cvorumul şedinţei Consiliului guvernatorilor va fi întrunit dacă este prezentă o majoritate a guvernatorilor care să reprezinte minimum două treimi din totalul drepturilor de vot.

(g) Asociaţia poate reglementa o procedură prin care directorii executivi să poată obţine votarea de către guvernatori a unei decizii fără întrunirea Consiliului guvernatorilor.

(h) Consiliul guvernatorilor şi, în măsura în care au această autoritate, directorii executivi pot adopta regulamentele şi reglementările necesare sau oportune pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei.

(i) Guvernatorii şi guvernatorii supleanţi nu vor fi retribuiţi de către Asociaţie pentru îndeplinirea funcţiilor lor.

 

SECŢIUNEA 3

Votul

 

(a) În baza cotizaţiei sale iniţiale, fiecare membru iniţial va deţine 500 + 1 voturi pentru fiecare 5.000 dolari S.U.A. din cotizaţia sa iniţială. Celelalte cotizaţii în afara celor iniţiale ale membrilor iniţiali vor conferi drepturile de vot stabilite de Consiliu! guvernatorilor în conformitate cu prevederile articolului II secţiunea I (b) sau articolului III secţiunea I (b) şi (c), după caz. Resursele suplimentare vărsate, în afara cotizaţiilor prevăzute de articolul II secţiunea I (b) şi a cotizaţiilor suplimentare prevăzute de articolul IM secţiunea 1, nu vor fi purtătoare de drepturi de vot.

(b) Cu excepţia situaţiilor prevăzute în mod expres, deciziile referitoare la problemele supuse atenţiei Asociaţiei se vor lua cu majoritatea voturilor exprimate.

 

SECŢIUNEA 4

Directorii executivi

 

(a) Directorii executivi vor răspunde de desfăşurarea activităţii generale a Asociaţiei şi, în acest scop, îşi vor exercita prerogativele conferite de prezentul acord sau delegate de Consiliul guvernatorilor.

(b) Va fi din oficiu director executiv al Asociaţiei fiecare director executiv al Băncii care:

(i) a fost numit de un membru al Băncii care este şi membru al Asociaţiei; sau

(ii) a fost ales în cadrul unei proceduri de vot în care a primit voturile cel puţin ale unui membru al Băncii care este şi membru al Asociaţiei. Supleantul oricărui astfel de director executiv al Băncii va fi din oficiu şi director supleant al Asociaţiei. Mandatul oricărui director va înceta în momentul în care membrul care l-a numit sau toţi membrii care i-au dat voturile lor la alegere încetează să mai fie membri ai Asociaţiei.

(c) Fiecare director care este şi director executiv numit al Băncii va avea acelaşi număr de drepturi de vot cu cel deţinut în Asociaţie de membrul care l-a numit. Fiecare director care este director executiv ales al Băncii va avea acelaşi număr de drepturi de vot cu cel deţinut în Asociaţie de membrul sau membrii care i-au acordat voturile lor la alegere. Toate drepturile de vot deţinute de un director vor fi exercitate în mod unitar.

(d) Directorul supleant va avea puteri depline în absenţa directorului care i-a numit. Atunci când directorul este prezent, supleantul său va putea participa la şedinţe, dar fără drept de vot.

(e) Cvorumul şedinţei directorilor executivi va fi întrunit dacă este prezentă o majoritate a directorilor care să reprezinte minimum jumătate din totalul drepturilor de vot.

(f) Directorii executivi se vor întruni ori de câte ori activitatea Asociaţiei impune acest lucru.

(g) Consiliul guvernatorilor va stabili regulile în baza cărora un membru al Asociaţiei care nu are dreptul să numească un director executiv al Băncii va putea trimite un reprezentant care să participe la orice şedinţă a directorilor executivi ai Asociaţiei în care se discută o cerere înaintată de membrul respectiv sau o problemă care îl priveşte în mod specia! pe acesta.

 

SECŢIUNEA 5

Preşedintele şi personalul

 

(a) Preşedintele Băncii este din oficiu şi preşedintele Asociaţiei. Preşedintele va fi şi preşedinte al. directorilor executivi, dar nu va avea drept de vot, cu excepţia votului decisiv în caz de egalitate. Acesta poate participa la şedinţele Consiliului guvernatorilor, însă fără drept de vot.

(b) Preşedintele va conduce personalul operativ al Asociaţiei. Sub coordonarea directorilor executivi, acesta va conduce activitatea curentă a Asociaţiei şi, sub supravegherea lor generală, va răspunde de organizarea, numirea şi destituirea personalului de conducere şi a angajaţilor. Pe cât posibil, personalul de conducere şi angajaţii Băncii vor fi desemnaţi pentru a acţiona concomitent şi în calitate de personal de conducere şi angajaţi ai Asociaţiei.

(c) în exercitarea atribuţiilor, preşedintele, conducerea şi angajaţii Asociaţiei nu vor avea obligaţii faţă de nicio altă autoritate în afara Asociaţiei. Fiecare membru al Asociaţiei va respecta caracterul internaţional al acestor atribuţii şi nu va încerca în niciun fel să îi influenţeze în exercitarea lor.

(d) Ţinând seama de importanţa capitală a asigurării celor mai înalte standarde de eficienţă şi competenţă tehnică, preşedintele va ţine seama la desemnarea personalului de conducere şi a angajaţilor de importanţa recrutării personalului dintr-o arie geografică cât mai extinsă posibil.

 

SECŢIUNEA 6

Relaţia cu Banca

 

(a) Asociaţia va fi o entitate separată şi distinctă de Bancă, iar fondurile Asociaţiei vor fi păstrate separat de cele ale Băncii. Asociaţia nu va lua împrumuturi de la Bancă şi nici nu va da cu împrumut fonduri Băncii, însă această prevedere nu va împiedica Asociaţia să investească în obligaţiuni ale Băncii fondurile care nu îi sunt necesare în finanţarea propriilor activităţi.

(b) Asociaţia poate încheia cu Banca înţelegeri privind spaţiile, personalul şi serviciile, precum şi înţelegeri pentru rambursarea cheltuielilor administrative plătite în primă instanţă de către una dintre organizaţii în numele celeilalte.

(c) Nimic din cuprinsul prezentului acord nu va atrage răspunderea Asociaţiei pentru actele sau obligaţiile Băncii şi nici răspunderea Băncii pentru actele şi obligaţiile Asociaţiei.

 

SECŢIUNEA 7

Relaţiile cu alte organizaţii internaţionale

 

Asociaţia va încheia înţelegeri oficiale cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi poate încheia astfel de înţelegeri şi cu alte organizaţii publice internaţionale cu atribuţii de specialitate în domenii conexe.

 

SECŢIUNEA 8

Sediile

 

Sediul central al Asociaţiei va fi la sediul central al Băncii. Asociaţia poate deschide şi alte sedii pe teritoriile membrilor săi.

 

SECŢIUNEA 9

Instituţiile de depozit

 

Fiecare membru îşi va desemna propria bancă centrală ca instituţie de depozit în care Asociaţia îşi poate păstra fondurile în valuta membrului respectiv sau alte active ale Asociaţiei ori, în cazul în care nu are bancă centrală, va desemna în această calitate orice altă instituţie acceptată de Asociaţie. În lipsa altei desemnări, instituţia de depozit desemnată pentru Bancă va fi instituţie de depozit şi pentru Asociaţie.

 

SECŢIUNEA 10

Canalul de comunicare

 

Fiecare membru va desemna o autoritate corespunzătoare cu care Asociaţia să poată comunica în legătură cu orice aspecte care decurg din prezentul acord. În lipsa altei desemnări, canalul de comunicare desemnat pentru Bancă va fi canal de comunicare şi pentru Asociaţie.

 

SECŢIUNEA 11

Publicarea rapoartelor şi furnizarea de informaţii

 

(a) Asociaţia va publica un raport anual care va cuprinde situaţia sa contabilă auditată şi le va distribui membrilor, la intervale corespunzătoare, un rezumat al situaţiei sale financiare şi al rezultatelor activităţii sale.

(b) Asociaţia va putea publica orice alte rapoarte pe care le consideră oportune în vederea îndeplinirii obiectivelor sale.

(c) Membrilor le vor fi distribuite copii ale tuturor rapoartelor, situaţiilor şi publicaţiilor realizate în baza prezentei secţiuni.

 

SECŢIUNEA 12

Distribuirea veniturilor nete

 

Consiliul guvernatorilor va stabili periodic modul de distribuire a veniturilor nete ale Asociaţiei, ţinând cont de constituirea de rezerve şi de cheltuielile neprevăzute.

 

ARTICOLUL VII

Retragerea, suspendarea membrilor, suspendarea activităţii

 

SECŢIUNEA 1

Retragerea membrilor

 

Orice membru se poate retrage din Asociaţie prin trimiterea unei notificări scrise la sediul central al Asociaţiei. Retragerea va intra în vigoare la data primirii notificării.

 

Articolul VII

Retragerea, suspendarea membrilor, suspendarea activităţii

 

Secţiunea 1

Retragerea membrilor

 

Orice membru se poate retrage din Asociaţie prin trimiterea unei notificări scrise la sediul central al Asociaţiei. Retragerea va intra în vigoare la data primirii notificării.

 

Secţiunea 2

Suspendarea membrilor

 

(a) În cazul în care un membru nu îşi onorează oricare din obligaţiile faţă de Asociaţie, Asociaţia îl poate suspenda prin hotărâre a majorităţii guvernatorilor, cu majoritatea drepturilor de vot exercitate. Membrul suspendat îşi va pierde automat calitatea de membru la un an de la data suspendării, dacă nu se ia cu aceeaşi majoritate o hotărâre de anulare a suspendării.

(b) Pe durata suspendării sale, membrul nu va avea dreptul să îşi exercite niciunul din drepturile prevăzute de prezentul acord, cu excepţia dreptului de a se retrage, însă va continua să aibă toate obligaţiile.

 

Secţiunea 3

Suspendarea sau încetarea calităţii de membru al Băncii

 

Oricărui membru căruia i se suspendă sau îi încetează calitatea de membru al Băncii i se va suspenda sau îi va înceta, după caz, şi calitatea de membru al Asociaţiei.

 

Secţiunea 4

Drepturile şi obligaţiile guvernelor la încetarea calităţii de membru

 

(a) În momentul în care încetează calitatea de membru a unui guvern, acesta îşi va pierde toate drepturile prevăzute de prezentul acord, cu excepţia celor prevăzute de prezenta secţiune şi de articolul X (c), dar, cu excepţiile prevăzute de prezenta secţiune, va continua să aibă toate obligaţiile financiare pe care şi le-a asumat faţă de Asociaţie în calitate de membru, împrumutat, garant sau în orice altă calitate.

(b) În momentul în care calitatea sa de membru încetează, orice guvern trebuie să procedeze la decontare. În cadrul acestei decontări, Asociaţia şi guvernele pot stabili de comun acord sumele care vor fi plătite guvernului în contul cotizaţiei sale, precum şi data şi valuta în care se va efectua plata. În sensul prezentului articol, termenul de „cotizaţie“ folosit cu privire la orice guvern membru va fi considerat a include atât cotizaţia iniţială, cât şi cotizaţia suplimentară a respectivului guvern membru.

(c) Dacă nu se ajunge la niciun acord în termen de şase luni de la data încetării calităţii de membru a guvernului sau în orice alt termen stabilit de comun acord de către Asociaţie şi guvern, se vor aplica prevederile următoare:

(i) Guvernul va fi liber de orice altă obligaţie faţă de Asociaţie în contul cotizaţiei sale, însă îi va plăti imediat Asociaţiei sumele datorate şi neachitate până la data încetării calităţii de membru a guvernului pe care Asociaţia le consideră necesare pentru a-şi onora obligaţiile angajate până la data respectivă în legătură cu activităţile sale de finanţare.

(ii) Asociaţia îi va restitui guvernului sumele plătite de acesta cu titlul de cotizaţie sau derivate din cotizaţie sub formă de capital, dobânzi sau alte comisioane şi deţinute de Asociaţie la data încetării calităţii de membru a guvernului, cu excepţia cazului în care Asociaţia le consideră necesare pentru a-şi onora obligaţiile angajate până la data respectivă în legătură cu activităţile sale de finanţare.

(iii) Asociaţia îi va plăti guvernului o parte proporţională din toate rambursările de capital pe care le-a primit după data încetării calităţii de membru a guvernului în legătură cu împrumuturile contractate anterior acestei date, cu excepţia celor acordate din resursele suplimentare furnizate Asociaţiei în baza unor înţelegeri care prevăd drepturi speciale de lichidare. Această parte va fi o proporţie din valoarea totală a capitalului împrumuturilor egală cu ponderea sumei totale plătite de guvern cu titlu de cotizaţie şi nerestituită conform clauzei (ii) de mai sus în suma totală plătită de toţi membrii în contul cotizaţiilor lor şi care a fost utilizată sau pe care Asociaţia o consideră necesară pentru onorarea obligaţiilor sale legate de activităţile de finanţare angajate până la data la care încetează calitatea de membru a guvernului. Asociaţia va efectua această plată în tranşe, pe măsură ce încasează rambursările de capital al împrumuturilor, dar nu mai des de o dată pe an. Tranşele se vor plăti în valuta încasată de Asociaţie, dar Asociaţia va avea libertatea să efectueze plăţile şi în valuta guvernului în cauză.

(iv) Orice sumă datorată guvernului în contul cotizaţiei sale poate fi reţinută atât timp cât guvernul respectiv sau guvernul oricărui teritoriu care face parte din calitatea sa de membru sau orice subdiviziune politică ori agenţie a entităţilor menţionate anterior continuă să aibă obligaţii faţă de Asociaţie ca împrumutat sau garant, iar suma respectivă poate fi utilizată, după cum decide Asociaţia, pentru acoperirea oricăror astfel de obligaţii pe măsură ce ajung la scadenţă.

(v) Guvernul nu va putea primi în niciun caz în baza prezentului paragraf (c) o sumă care să o depăşească pe cea mai mică dintre sumele următoare: (a) suma plătită de guvern în contul cotizaţiei sale; sau (b) o proporţie din activul net al Asociaţiei înregistrat în evidenţele contabile ale Asociaţiei la data încetării calităţii de membru a guvernului egală cu ponderea cotizaţiei guvernului respectiv în valoarea totală a cotizaţiilor tuturor membrilor.

(vi) Toate calculele necesare pentru aplicarea acestor prevederi se vor efectua pe o bază stabilită în mod justificat de către Asociaţie.

(d) Nicio sumă datorată unui guvern în baza prezentei secţiuni nu se va achita în niciun caz mai devreme de şase luni de la data încetării calităţii de membru a guvernului respectiv. Dacă în intervalul de şase luni de la încetarea calităţii de membru a oricărui guvern Asociaţia îşi suspendă activitatea conform secţiunii 5 a prezentului articol, toate drepturile guvernului respectiv vor fi determinate pe baza prevederilor secţiunii 5, iar guvernul va fi considerat membru al Asociaţiei în sensul secţiunii 5, însă fără drept de vot.

 

Secţiunea 5

Suspendarea activităţii şi decontarea obligaţiilor

 

(a) Asociaţia îşi poate suspenda definitiv activitatea prin votul majorităţii guvernatorilor care exercită majoritatea drepturilor de vot. După această suspendare a activităţii, Asociaţia va înceta imediat desfăşurarea tuturor activităţilor, cu excepţia celor necesare pentru valorificarea, conservarea şi păstrarea activelor şi onorarea obligaţiilor sale în mod corespunzător. Până la onorarea finală a obligaţiilor şi distribuirea finală a activelor, Asociaţia îşi va continua existenţa şi toate drepturile şi obligaţiile reciproce ale Asociaţiei şi membrilor săi prevăzute de prezentul acord vor rămâne pe deplin în vigoare, cu excepţia faptului că niciun membru nu va putea fi suspendat şi nu se va putea retrage şi că nu se vor efectua distribuiri de active către membri în afara celor prevăzute de prezenta secţiune.

(b) Nu se vor distribui către membri sume în contul cotizaţiilor lor decât după ce s-au achitat sau acoperit toate obligaţiile faţă de creditori şi după ce majoritatea guvernatorilor a decis prin exercitarea majorităţii drepturilor de vot efectuarea acestei distribuiri.

(c) Cu condiţia respectării prevederilor de mai sus şi a oricăror înţelegeri speciale privind distribuirea resurselor suplimentare, încheiate în legătură cu furnizarea respectivelor resurse către Asociaţie, Asociaţia îşi va distribui activele către membri proporţional cu sumele plătite de aceştia în contul cotizaţiilor. Orice distribuire de active în baza prevederii anterioare a prezentului paragraf (c) către un membru se va putea efectua numai cu condiţia achitării în prealabil a tuturor obligaţiilor respectivului membru către Asociaţie. Distribuirea se va efectua la termenele şi în valuta considerate corecte şi echitabile de către Asociaţie, în numerar sau sub forma altor active. Nu este obligatoriu ca distribuirea către mai mulţi membri să fie uniformă în ceea ce priveşte tipul activelor sau valuta în care sunt exprimate.

(d) Orice membru care primeşte activele distribuite de Asociaţie în baza prezentei secţiuni sau secţiunii 4 se va bucura de aceleaşi drepturi în ceea ce priveşte activele respective pe care le-a avut Asociaţia înainte de distribuire.

 

Articolul VIII

Statutul, imunităţile şi privilegiile

 

Secţiunea 1

Obiectul articolului

 

Pentru a-i permite Asociaţiei să îşi îndeplinească atribuţiile cu care a fost învestită, statutul, imunităţile şi privilegiile prevăzute de prezentul articol îi vor fi acordate pe teritoriile fiecărui membru.

 

Secţiunea a 2-a

Statutul Asociaţiei

 

Asociaţia va avea personalitate juridică deplină şi, în special, va avea capacitatea:

(i) să încheie contracte;

(ii) să dobândească şi să înstrăineze bunuri mobile şi imobile;

(iii) să iniţieze acţiuni în justiţie.

 

Secţiunea a 3-a

Poziţia Asociaţiei în procedurile judiciare

 

Împotriva Asociaţiei se pot iniţia acţiuni în justiţie numai într-o instanţă competentă din teritoriile unui membru unde Asociaţia are un sediu, are desemnat un agent pentru primirea de notificări şi citaţii ori a emis sau garantat titluri de valoare. Nicio acţiune nu va putea să fie însă iniţiată de membri sau de persoane care acţionează în numele membrilor ori ale căror pretenţii provin de la membri. Bunurile şi activele Asociaţiei, indiferent unde se află şi de cine sunt deţinute, vor fi imune faţă de orice formă de sechestru, confiscare sau executare silită până la pronunţarea unei sentinţe definitive împotriva Asociaţiei.

 

Secţiunea a 4-a

Imunitatea activelor faţă de sechestru

 

Bunurile şi activele Asociaţiei, indiferent unde se află şi de cine sunt deţinute, vor fi imune faţă de percheziţii, rechiziţionări, confiscări, exproprieri sau orice altă formă de sechestru ca urmare a unei acţiuni executive ori legislative.

 

Secţiunea a 5-a

Imunitatea arhivelor

 

Arhivele Asociaţiei sunt inviolabile.

 

Secţiunea a 6-a

Libertatea activelor faţă de restricţii

 

În măsura necesară pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute de prezentul acord şi cu respectarea prevederilor prezentului acord, toate bunurile şi activele Asociaţiei vor avea libertate faţă de orice restricţii, reglementări, controale şi moratorii de orice fel.

 

Secţiunea a 7-a

Privilegiul comunicărilor

 

Fiecare membru va trata comunicările oficiale ale Asociaţiei la fel ca pe comunicările oficiale ale celorlalţi membri.

 

Secţiunea a 8-a

Imunităţile şi privilegiile conducerii şi angajaţilor

 

Toţi guvernatorii, directorii executivi, membrii personalului de conducere şi angajaţii Asociaţiei:

(i) vor avea imunitate faţă de orice procedură judiciară legată de acţiunile lor întreprinse în calitate oficială, cu excepţia situaţiilor în care Asociaţia renunţă la această imunitate;

(ii) care nu sunt cetăţeni ai ţării vor beneficia de aceleaşi imunităţi faţă de restricţiile de imigrare, condiţiile de înregistrare a străinilor şi serviciul militar şi de aceleaşi facilităţi în ceea ce priveşte restricţiile de schimb valutar acordate de membri reprezentanţilor, oficialilor şi angajaţilor de rang comparabil ai celorlalţi membri;

(iii) vor beneficia de acelaşi tratament în ceea ce priveşte facilităţile de deplasare acordate de membri reprezentanţilor, oficialilor şi angajaţilor de rang comparabil ai celorlalţi membri.

 

Secţiunea a 9-a

Imunitatea faţă de impozitare

 

(a) Asociaţia, activele, bunurile, veniturile, activităţile şi tranzacţiile sale autorizate prin prezentul acord vor fi scutite de orice impozite şi de taxe vamale. De asemenea, Asociaţia va fi scutită de orice obligaţie de colectare sau plată de taxe şi impozite.

(b) Nu se va aplica niciun fel de impozit asupra salariilor sau retribuţiilor plătite de Asociaţie directorilor executivi, supleanţilor, oficialilor sau angajaţilor Asociaţiei care nu au cetăţenia ori naţionalitatea ţării în care se află.

(c) Nu se vor aplica niciun fel de taxe asupra obligaţiunilor sau altor valori mobiliare emise de Asociaţie (inclusiv asupra dividendelor sau dobânzilor aferente acestora), indiferent de cine sunt deţinute:

(i) care să discrimineze respectivele obligaţiuni sau alte valori mobiliare exclusiv pe baza faptului că sunt emise de Asociaţie; sau

(ii) care să aibă ca bază exclusivă, sub aspectul jurisdicţiei, locul emiterii ori valuta în care sunt emise, în care pot fi plătite sau în care sunt plătite, ori locul unde se află orice sediu sau punct de lucru al Asociaţiei.

(d) Nu se vor aplica niciun fel de taxe asupra obligaţiunilor sau altor valori mobiliare garantate de Asociaţie (inclusiv asupra dividendelor sau dobânzilor aferente acestora), indiferent de cine sunt deţinute:

(i) care să discrimineze respectivele obligaţiuni sau alte valori mobiliare exclusiv pe baza faptului că sunt garantate de Asociaţie; sau

(ii) care să aibă ca bază exclusivă, sub aspectul jurisdicţiei, locul unde se află orice sediu sau punct de lucru al Asociaţiei.

 

Secţiunea a 10-a

Aplicarea articolului

 

Fiecare membru va toate măsurile necesare pe propriul teritoriu pentru a face aplicabile, conform propriei legislaţii, principiile stipulate de prezentul articol şi va informa Asociaţia cu privire la măsurile de detaliu luate.

 

Articolul IX

Modificarea acordului

 

(a) Orice propunere de modificare a prezentului acord la iniţiativa unui membru, a unui guvernator sau a directorilor executivi va fi comunicată preşedintelui Consiliului guvernatorilor, care va supune propunerile atenţiei Consiliului.

Dacă modificarea propusă este aprobată de Consiliu, Asociaţia va cere tuturor membrilor acceptul pentru modificare printr-o circulară transmisă prin poştă sau telegrafic. Dacă modificarea propusă este acceptată de trei cincimi dintre membri, care deţin patru cincimi din drepturile de vot, Asociaţia va certifica acest lucru printr-o comunicare oficială transmisă tuturor membrilor.

(b) Indiferent de prevederile de la punctul (a) de mai sus, va fi necesar acceptul tuturor membrilor pentru orice modificare:

(i) a dreptului de retragere din Asociaţie prevăzut de articolul VII secţiunea 1;

(ii) a dreptului garantat de articolul III secţiunea I (c);

(iii) a limitării răspunderii prevăzute de articolul II secţiunea 3.

(c) Modificările vor intra în vigoare pentru toţi membrii la trei luni de la data comunicării oficiale, cu excepţia cazului în care în circulară sau telegramă se specifică un termen mai scurt.

 

Articolul X

Interpretarea şi arbitrajul

 

(a) Orice problemă de interpretare a prevederilor prezentului acord intervenită între orice membru şi Asociaţie sau între orice membri ai Asociaţiei va fi înaintată directorilor executivi în vederea luării unei decizii. Dacă respectiva problemă îl priveşte în mod special pe un membru al Asociaţiei care nu are dreptul să numească un director executiv al Băncii, acel membru va avea dreptul la reprezentare conform articolului VI secţiunea 4 (g).

(b) În orice situaţie în care directorii executivi au luat o decizie conform punctului (a) de mai sus, orice membru va putea solicita aducerea problemei în atenţia Consiliului guvernatorilor, a cărui decizie va fi definitivă. Până la decizia Consiliului guvernatorilor, Asociaţia poate acţiona, în măsura pe care o consideră necesară, în baza deciziei directorilor executivi.

(c) În cazul în care intervine un dezacord între Asociaţie şi un stat a cărui calitate de membru a încetat sau între Asociaţie şi orice membru în timpul suspendării definitive a Asociaţiei, disputa va fi arbitrată de o comisie formată din trei arbitri, unul numit de Asociaţie, unul numit de statul implicat şi un preşedinte al comisiei, numit, dacă părţile nu convin altfel, de către preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie sau de orice altă autoritate stabilită prin regulamentul adoptat de Asociaţie. Preşedintele comisiei de arbitraj va avea autoritatea deplină de a soluţiona orice probleme de procedură care fac obiectul litigiului dintre părţi.

 

Articolul XI

Prevederi finale

 

Secţiunea 1

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare în momentul semnării sale în numele guvernelor ale căror cotizaţii reprezintă minimum şaizeci şi cinci de procente din valoarea totală a cotizaţiilor prevăzută în anexa A şi după depunerea în numele lor a documentelor la care se face referire în secţiunea 2 (a) a prezentului articol, dar în niciun caz înaintea datei de 15 septembrie 1960.

 

Secţiunea a 2-a

Semnarea

 

(a) Fiecare guvern în numele căruia se semnează prezentul acord va depune la Bancă un document din care să reiasă faptul că a acceptat prezentul acord în conformitate cu propria legislaţie şi a luat toate măsurile necesare pentru a-şi putea îndeplini toate obligaţiile care îi revin din prezentul acord.

(b) Fiecare guvern va deveni membru al Asociaţiei începând cu data depunerii în numele său a documentului la care se face referire în paragraful (a) de mai sus, dar niciun guvern nu va putea deveni membru înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord în conformitate cu secţiunea 1 a prezentului articol.

(c) Prezentul acord va rămâne deschis spre a fi semnat în numele guvernelor statelor specificate în anexa A, la sediul central al Băncii, până în data de 31 decembrie 1960, la sfârşitul programului de lucru, dar dacă acordul nu intră în vigoare până la acea dată, directorii executivi ai Băncii vor putea prelungi perioada în care acordul rămâne deschis spre semnare cu maximum şase luni.

(d) După intrarea sa în vigoare, prezentul acord va fi deschis pentru a fi semnat în numele guvernului oricărui stat a cărui primire ca membru a fost aprobată conform articolului II secţiunea 1 (b).

 

Secţiunea a 3-a

Aplicarea teritorială

 

Prin semnarea prezentului acord, fiecare guvern îl acceptă atât în nume propriu, cât şi pentru toate teritoriile de ale căror relaţii internaţionale răspunde, cu excepţia teritoriilor excluse de guvernul respectiv printr-o notificare scrisă transmisă Asociaţiei.

 

Secţiunea a 4-a

Inaugurarea Asociaţiei

 

(a) Imediat după intrarea în vigoare a prezentului acord conform secţiunii 1 a acestui articol, preşedintele va convoca o şedinţă a directorilor executivi.

(b) Asociaţia îşi va începe activitatea la data la care va avea loc această şedinţă.

(c) Până la prima întrunire a Consiliului guvernatorilor, directorii executivi vor putea exercita toate prerogativele Consiliului guvernatorilor, cu excepţia celor care sunt rezervate exclusiv Consiliului prin prezentul acord.

 

Secţiunea a 5-a

Înregistrarea

 

Banca este împuternicită să înregistreze prezentul acord la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite în conformitate cu articolul 102 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu Regulamentul adoptat în baza acesteia de către Adunarea Generală.

Întocmit la Washington, într-un singur exemplar care va rămâne depus la arhiva Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care şi-a dat prin semnătura de mai jos acordul de a acţiona ca depozitar al prezentului acord, de a înregistra acordul la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de a le notifica tuturor guvernelor statelor specificate în anexa A data intrării în vigoare a prezentului acord conform articolului XI secţiunea 1 de mai sus.

 

ANEXA A

 

Contribuţii iniţiale (milioane dolari SUA)*

 

PARTEA I

 

Australia

20,18

Austria

5,04

Belgia

22,70

Canada

37,83

Danemarca

8,74

Finlanda

3,83

Franţa

52,96

Germania

52,96

Italia

18,16

Japonia

33,59

Luxemburg

1,01

Olanda

27,74

Norvegia

6,72

Suedia

10,09

Africa de Sud

10,09

Marea Britanie

131,14

Statele Unite

320,29

 

 

Total partea I

763,07

 

 

PARTEA a II-a

 

Afganistan

1,01

Argentina

18,83

Bolivia

1,06

Brazilia

18,83

Burma

2,02

Sri Lanka

3,03

Chile

3,53

China

30,26

Columbia

3,53

Costa Rica

0,20

Cuba

4,71

Republica Dominicană

0,40

Ecuador

0,65

El Salvador

0,30

Etiopia

0,50

Ghana

2,36

Grecia

2,52

Guatemala

0,40

Haiti

0,76

Honduras

0,30

Islanda

0,10

India

40,35

Indonezia

11,10

Iran

4,54

Iraq

0,76

Irlanda

3,03

Israel

1,68

Iordania

0,30

Coreea de Sud

1,26

Liban

0,45

Libia

1,01

Malaezia

2,52

Mexic

8,74

Maroc

3,53

Nicaragua

0,30

Pakistan

10,09

Panama

0,02

Paraguay

0,30

Peru

1,77

Filipine

5,04

Arabia Saudită

3,70

Spania

10,09

Sudan

1,01

Thailanda

3,03

Tunisia

1,51

Turcia

5,80

Emiratele Arabe Unite

6,03

Uruguay

1,06

Venezuela

7,06

Vietnam

1,51

Iugoslavia

4,04

Total partea a II-a

236,93

TOTAL:

1.000,00


 

* În dolari S.U.A. cu greutatea şi puritatea de la data de 1 ianuarie 1960.

 

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

CONSILIUL GUVERNATORILOR

 

REZOLUŢIA Nr. 232*)

Calitatea de membru a României

 


*) Traducere.

 

Întrucât România a solicitat calitatea de membru în Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în conformitate cu secţiunea 1 (b) din articolul II din Acordul de înfiinţare a Asociaţiei,

întrucât, conform secţiunii 9 din Statutul Asociaţiei, directorii executivi, în urma consultării cu reprezentanţii României, au făcut recomandări Consiliului guvernatorilor cu privire la această solicitare,

aşadar, Consiliul guvernatorilor, prin prezenta decide că termenii şi condiţiile în baza cărora România va fi admisă în calitate de membru în Asociaţie vor fi după cum urmează:

1. Definiţie: Conform utilizării din prezenta rezoluţie:

(a) „Asociaţie“ înseamnă Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare;

(b) „Acordul“ înseamnă Acordul de înfiinţare a Asociaţiei;

(c) „dolari“ sau „$“ înseamnă dolari în moneda Statelor Unite ale Americii.

2. Cotizaţia iniţială:

(a) Termenii şi condiţiile calităţii de membru a României în Asociaţie, altele decât cele prevăzute în mod specific în prezenta rezoluţie, vor fi acelea stabilite în Acord cu privire la calitatea de membru a membrilor iniţiali enumeraţi în partea a II-a a anexei A la respectivul document (inclusiv, dar cu nicio limitare la termenii şi condiţiile relaţionate cu cotizaţiile, plăţile cotizaţiilor, utilizarea valutelor şi drepturile de vot).

(b) În momentul acceptării calităţii de membru în Asociaţie, România va subscrie fonduri în sumă de 3.390.000 $ exprimaţi în dolari ai Statelor Unite, la greutatea şi puritatea în vigoare la data de 1 ianuarie 1960, adică în baza deciziei directorilor executivi ai Asociaţiei din 30 iunie 1986 privind evaluarea cotizaţiilor iniţiale, 4.089.527 $ în dolari curenţi ai Statelor Unite, şi va plăti suma respectivă Asociaţiei, după cum urmează: (a) zece la sută fie în aur, fie într-o valută liber convertibilă; şi (b) nouăzeci la sută în moneda României. De la data la care România devine membru al Asociaţiei, 1.178 de voturi vor fi alocate României pentru această cotizaţie, constând din 678 de voturi de subscripţie şi 500 de voturi de membru.

3. Data intrării în vigoare a calităţii de membru: România va deveni membru al Asociaţiei, cu o cotizaţie prevăzută la alineatul 2 (b) din prezenta rezoluţie, de la data la care România va fi respectat următoarele cerinţe:

(a) a efectuat plăţile prevăzute de alineatul 2 din prezenta rezoluţie;

(b) a depus la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare un instrument care atestă faptul că a acceptat în conformitate cu propriile legi Acordul şi toţi termenii şi condiţiile prevăzute în prezenta rezoluţie şi că a luat toate măsurile necesare pentru a putea să îşi îndeplinească toate obligaţiile în baza Acordului şi a prezentei rezoluţii; şi

(c) a semnat Acordul original păstrat în arhivele Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

4. Limitarea cu privire la perioada de îndeplinire a cerinţelor de membru: România poate îndeplini cerinţele pentru calitatea de membru în Asociaţie conform prezentei rezoluţii până la data de 31 decembrie 2013 sau o dată ulterioară pe care o pot stabili directorii executivi ai Asociaţiei.

5. Cotizaţii suplimentare: În momentul acceptării sau după acceptarea calităţii de membru, România va fi autorizată să vireze cotizaţii suplimentare în sumă de 1.362.924 $, cuprinzând cotizaţii corespunzătoare celei de-a treia până la cea de-a şaisprezecea completare şi Iniţiativei multilaterale de reducere a datoriilor, care va purta 96.806 voturi, calculate în baza a 49.806 voturi de subscripţie şi 47.000 de voturi de membru, şi care va face obiectul următorilor termeni şi condiţii:

(a) Plata acestor cotizaţii suplimentare se va face în moneda României în termen de treizeci de zile de la momentul la care România notifică Asociaţia despre intenţia sa de a vira aceste cotizaţii suplimentare.

(b) Drepturile şi obligaţiile Asociaţiei şi ale României cu privire la aceste cotizaţii suplimentare vor fi aceleaşi (cu excepţia celor prevăzute de prezenta rezoluţie) precum cele care guvernează porţiunea de nouăzeci la sută din cotizaţia iniţială a membrilor iniţiali plătibilă conform articolului II secţiunea 2 (d) din Acord de către membrii enumeraţi în partea a II-a din anexa A la Acord, cu condiţia însă ca prevederile articolului IV secţiunea 2 din Acord să nu fie aplicabile acestor cotizaţii.

(adoptată la 14 februarie 2013)

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2013.

Nr. 906.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Cultural

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

cu ocazia împlinirii a 50 de ani de existenţă artistică, pentru meritele remarcabile avute în descoperirea şi promovarea muzicii bizantine, a colindelor, a patrimoniului clasic autohton, a creaţiei româneşti contemporane, contribuind astfel la afirmarea internaţională a şcolii interpretative româneşti de muzică, de către Corul Naţional de Cameră „Madrigal”,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria D „Arta spectacolului”:

1. doamnei Aneta T. Arvinte, artist liric;

2. doamnei Eliza Constanţa N. Negoescu, artist liric.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria D „Arta spectacolului”:

1. doamnei Maria A. Stoica, manager;

2. doamnei Delia Irina R. Andronache, artist liric;

3. domnului Bogdan-Ştefan I. Andronache, artist liric;

4. doamnei Angelica-Florina T. Baciu, artist liric;

5. doamnei Aurelia V. Bălosu, artist liric;

6. doamnei Veronica I. Bojescu, artist liric;

7. domnului Doru-Cosmin C. Feraru, artist liric;

8. domnului Giorgian N. Ilie, artist liric;

9. doamnei Simona Gabriela Gri. Haideu, artist liric;

10. domnului Radu Bogdan N, Isăcescu, artist liric;

11. domnului Denis Constantin C. Maxim, artist liric;

12. doamnei Silvia Cristina A. Maxim, artist liric;

13. doamnei Marilena V. Neacşu, artist liric;

14. domnului Emanuel Gh. Pecingine, maestru corepetitor;

15. doamnei Elena A. Pispiris, artist liric;

16. domnului Voicu Gh. Popescu, dirijor principal;

17. doamnei Mariana T. Slovineanu, artist liric;

18. doamnei Ariana-Iris I. Terzi, artist liric;

19. doamnei Aurelia N. Theodoru, artist liric;

20. doamnei Ştefana Gh. Tiron, artist liric;

21. doamnei Anna J. Ungureanu, dirijor adjunct;

22. doamnei Roxana Cristina C. Velisarescu, artist liric.

Art. 3. - Se conferă Medalia Meritul Cultural, clasa a III-a, categoria D „Arta spectacolului”:

1. doamnei Tabita C. Antohi, artist liric;

2. doamnei Mirabela-Maria P.-Bîrnescu, artist liric;

3. domnului Mihai Valentin I. Cîrstea, artist liric;

4. domnului Florian I. Costea, artist liric;

5. doamnei Ana Maria E, Elefterescu, artist liric;

6. doamnei Nina P. Gheorghe, artist liric;

7. doamnei Georgiana Gh. Gorgan, artist liric;

8. doamnei Teodora Maria A. Jaworski, artist liric;

9. domnului Adrian C. Năstac, artist liric;

10. doamnei Ramona-Georgiana D. Nicolau, artist liric;

11. domnului Dragoş Iulian M. Petrică, artist liric;

12. doamnei Luciana Alina L. Puşcaş, artist liric;

13. domnului Alexandru M. Vasile, artist liric;

14. doamnei Ana-Maria I. Velcea, artist liric;

15. domnului Ştefan M. Voicu, artist liric.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2013.

Nr. 920.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 379

din 24 septembrie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) si (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Vaier Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicată de Gheorghina Chirilaş prin mandatari Ioana Isbăsescu şi Gheorghe Marin în Dosarul nr. 1.558/119/2010 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 290D/2013.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece autorii acesteia tind la constatarea unei stări de fapt, Uniunea Naţională a Barourilor din România nefiind constituită ca persoană juridică.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 aprilie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 1.558/119/2010, Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicată de Gheorghina Chirilaş, prin mandatari Ioana Isbăsescu şi Gheorghe Marin, în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect „anularea unui act emis de autorităţi publice locale”, în recurs.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece, în urma adoptării Legii nr. 3/1947, Barourile şi Uniunea Barourilor Avocaţilor din România s-au desfiinţat, urmând a se înfiinţa Colegiul de Avocaţi şi Uniunea Colegiilor. De la data publicării acestei legi şi până în prezent structurile desfiinţate nu s-au mai constituit legal. Prin urmare, dispoziţiile contestate afectează dreptul fundamental la liberă asociere şi libertatea alegerii locului de muncă.

Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1)din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, care au următorul conţinut: „(2) Profesia de avocat se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R.

(3) Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată şi din oficiu.”

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (2) potrivit cărora nimeni nu este mai presus de lege, art. 40 alin. (1) referitor la libertatea cetăţenilor de a se asocia liber în orice forme de asociere şi art. 41 alin. (1) referitor la libertatea alegerii locului de muncă.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 301 din 12 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 19 februarie 2003, instanţa de contencios constituţional a constatat că soluţia legislativă adoptată nu contravine prevederilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, întrucât „nu creează discriminări între cetăţeni pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială, criterii ale egalităţii în drepturi prevăzute atât la art. 4 alin. (2) din Constituţie, cât şi la art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.” De asemenea, prin Decizia nr. 44 din 4 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 161 din 13 martie 2003, s-a statuat că, în concepţia legiuitorului, avocatura este un serviciu public, care este organizat şi funcţionează pe baza unei legi speciale, iar profesia de avocat poate fi exercitată de un corp profesional selectat şi funcţionând după reguli stabilite de lege. Statutul profesiei de avocat a fost adoptat de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, fără ca aceasta să contravină prevederilor constituţionale invocate. Această opţiune a legiuitorului nu poate fi considerată ca neconstituţională, având în vedere că scopul ei este asigurarea unei asistenţe juridice calificate, iar normele în baza cărora funcţionează nu contravin principiilor constituţionale. Faptul că accesul la profesia de avocat este condiţionat de satisfacerea anumitor cerinţe nu poate fi privit ca o îngrădire a dreptului la muncă sau a alegerii libere a profesiei. Totodată prin Decizia nr. 806 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 17 ianuarie 2007, s-a mai statuat că, normele în baza cărora funcţionează Uniunea Naţională a Barourilor din România „nu contravin principiilor constituţionale, cei care doresc să practice această profesie fiind datori să respecte legea şi să accepte regulile impuse de aceasta. Tot cu acel prilej, Curtea Constituţională a statuat că dreptul de asociere se poate exercita numai cu respectarea legii, şi nu împotriva ei, astfel că nici acest drept, specific prin natura lui profesiilor liberale, nici dispoziţiile cuprinse în art. 40 din Constituţie nu sunt nesocotite. Curtea a reţinut totodată că, deşi avocatura este o profesie liberală şi independentă, exercitarea sa trebuie să se desfăşoare într-un cadru organizat, în conformitate cu reguli prestabilite, a căror respectare trebuie asigurată inclusiv prin aplicarea unor măsuri coercitive, raţiuni care au impus constituirea unor structuri organizatorice unitare şi prohibirea constituirii în paralel a altor structuri destinate practicării aceleiaşi activităţi, fără suport legal. O atare soluţie legislativă nu poate fi calificată însă ca venind în contradicţie cu dreptul de asociere.”

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele şi soluţia deciziilor mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constituţie precum si al art. 1-3- al art. 11 alin. (1)lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,   

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gheorghina Chirilaş prin mandatari Ioana Isbăsescu şi Gheorghe Marin în Dosarul nr. 1.558/119/2010 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ si fiscal si constata ca dispoziţiile art. 1 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ si fiscal si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 septembrie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.906 din 25 noiembrie 2013

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 1.228 din 20 noiembrie 2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE Şl PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 2.474 din 21 noiembrie 2013

 

ORDIN

de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

 

Având în vedere prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate ale cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu completările ulterioare;

- art. 11 „Eligibilitatea cheltuielilor” din Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999;

- art. 55 „Proiecte generatoare de venituri” din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

- art. 187 „Costuri eligibile” din Regulamentul delegat UE nr. 1.268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

- alin. 52 din Preambulul Regulamentului delegat (UE) nr. 1.268/2012;

- Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 „Fonduri structurale - Contribuţie financiară - Autostrada M43 între Szeged şi Mako – TVA - Cheltuială neeligibilă”, Ungaria împotriva Comisiei Europene,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, si ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul fondurilor europene şi ministru! muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane TVA eligibilă, care este nedeductibilă conform legislaţiei fiscale naţionale, este considerată nerecuperabilă şi va fi solicitată la rambursare din Fondul Social European, având în vedere nerecuperabilitatea acesteia.

(2) La depunerea Cererii de finanţare, Beneficiarul declară că proiectul nu este generator de venit şi are obligaţia de a menţine destinaţia, de a asigura exploatarea şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanţare.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică contractelor aflate sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 831/2012 privind completarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

(2) în termen de două zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I; Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) va emite o instrucţiune în vederea punerii în aplicare a prezentului ordin.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu