MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 729/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 729         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

105. - Ordonanţă de urgenţă privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMSE

 

917. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

157. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2013 şi la Varşovia la 18 octombrie 2013

 

1.263. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia

 

1.352. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării Codului internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) , adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1049(27) din 30 noiembrie 2011

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

4. – Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE

 

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, publicat în Jurnalul Oficial a! Uniunii Europene, seria L, nr. 371 din 27 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 776/2007 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere, semnat la 23 ianuarie 2007 la Bucureşti, dintre Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice (în prezent Ministerul Economiei şi Finanţelor) , şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare;

- potrivit regulamentelor de mai sus, la sfârşitul anului 2013 Comisia Europeană decomite automat sumele aferente anului respectiv pentru care statul membru nu a cerut rambursarea până la 31 decembrie 2013. Sumele plătite către Fondul de participare JEREMIE constituie cheltuieli eligibile în cadrul Programului operaţional „Creşterea competitivităţii economice”, iar achitarea şi declararea acestora către CE până la sfârşitul anului 2013 contribuie la reducerea riscului de dezangajare de fonduri din acest program operaţional.

Se impune implementarea de urgenţă a unor reglementări privind plăţile în euro reprezentând contribuţia României către Fondul de participare JEREMIE, administrat de Fondul European de Investiţii, în vederea implementării proiectelor susţinute din instrumentul financiar JEREMIE în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” şi, implicit, a creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale în România.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte unele reglementări privind cadrul financiar general pentru efectuarea plăţilor de către Guvernul României către Fondul de participare JEREMIE, în vederea asigurării accesului la finanţarea pentru IMM-uri, din sumele alocate temporar din venituri din privatizare Ministerului Economiei de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile pe perioada derulării Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxembourg la 15 noiembrie 2013, denumit în continuare Acord de finanţare.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de certificare şi plată, va efectua, în baza Acordului de finanţare, plata sumelor convenite în tranşe până la concurenţa sumei de 150 milioane euro, în contul bancar deschis de Fondul European de Investiţii.

Art. 3. - Sumele prevăzute la art. 2 reprezintă cheltuieli eligibile din fondurile Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”, realizate în vederea implementării domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare” din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovicr

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2013.

Nr. 105.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE)

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru fondul de participare JEREMIE,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţii de management pentru Programul operaţional „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) , aferent lunilor noiembrie şi decembrie ale anului 2013, în vederea efectuării plăţii către Fondul European de Investiţii care administrează şi implementează Fondul de participare JEREMIE, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 50 milioane euro aferente Fondului de participare JEREMIE.

(2) Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS CCE, care beneficiază de prevederile alin. (1) , este Ministerul Economiei.

(3) Sumele alocate Fondului European de Investiţii din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 28 februarie 2014.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro, al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Suma de 50 de milioane euro prevăzută la art. 1 alin. (1) se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată, în euro, în contul Fondului European de Investiţii R073 RNCB 0002 1021 1242 0002 deschis la Banca Comercială Română, JER-002 Investment Account (EUR) , într-o singură tranşă, în maximum două zile lucrătoare de la încasarea sumei transferate de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, potrivit alin. (1) .

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS CCE prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiei de plată aferente POS CCE. Autoritatea de management pentru POS CCE are obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiei de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a cărei valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiei de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acesteia de la Autoritatea de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumei transferate potrivit art. 2 alin. (2) se va efectua prin transferarea sumei în euro din contul denominat în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice până la incidenţa sumei de 50 milioane euro.

Art. 4. - Suma de 50 de milioane euro, prevăzută la art. 2 alin. (2) , se înregistrează-ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumei alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS CCE.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2013.

Nr. 917.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE. ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2013 si la Varşovia la 18 octombrie 2013

În temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2013 şi la Varşovia la 18 octombrie 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 19 noiembrie 2013.

Nr. 157.

 

ANEXĂ

 

ACORD-CADRU DE PARTENERIAT *)

 


*) Traducere.

între Ministerul Afacerilor Interne din România (Partener) , reprezentat în scopul semnării prezentului acord de Către Radu Stroe, ministrul afacerilor interne, şi Frontex (Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene) , reprezentată în scopul semnării prezentului acord de către Ilkka Laitinen, director executiv, care stabileşte prevederile pentru finanţarea participării Partenerului la activităţi operaţionale conform Regulamentului Frontex1

 

Preambulul stabileşte contextul parteneriatului stabilit între părţi în domeniul gestionării frontierelor externe ale UE.

Condiţiile speciale şi Condiţiile generale indică obiectul, termenii, condiţiile şi durata acordului-cadru, precum şi aranjamentele pentru activităţile operaţionale din cadrul parteneriatului.

Prin semnătura sa, Partenerul acceptă conţinutul acordului-cadru şi aplicarea acestuia în cazul oricărei decizii de finanţare specifică implementată ulterior în baza prezentului acord-cadru.

PREAMBUL

Politica Uniunii Europene în domeniul frontierelor externe ale UE are ca scop managementul integrat al frontierei (MIF) , care asigură un nivel uniform şi superior de control şi supraveghere a frontierelor externe, care este un corolar pentru libera circulaţie a persoanelor în cadrul UE. Managementul integrat al frontierei (MIF) este, de asemenea, o componentă fundamentală a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.

în scopul îmbunătăţirii MIF, Frontex facilitează şi eficientizează aplicarea măsurilor Uniunii în acest domeniu. Frontex realizează acest lucru prin asigurarea coordonării îmbunătăţite a cooperării operaţionale a statelor membre şi a ţărilor asociate Schengen2.

În conformitate cu Regulamentul Frontex, Frontex finanţează sau cofinanţează operaţiuni comune, proiecte-pilot şi intervenţii rapide conform regulilor financiare aplicabile Frontex. Asemenea contribuţii financiare directe sunt menite să sprijine realizarea îmbunătăţirilor MIF şi, ca o regulă generală, nu pot aduce profit Partenerului.

În îndeplinirea obligaţiilor şi îndatoririlor conform Regulamentului Frontex, Frontex aplică principiile transparenţei şi ale tratamentului egal.


1 Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25 noiembrie 2004, p. 1) , aşa cum a fost amendat ultima oară.

Frontex şi Partenerul au convenit asupra Preambulului, Condiţiilor speciale şi Condiţiilor generale ce alcătuiesc prezentul acord-cadru de parteneriat (acord-cadru).

2 În beneficiul acestui acord-cadru, termenul „state membre” include de asemenea ţările asociate Schengen.

1. CONDIŢII SPECIALE

 

ARTICOLUL I.1

Scopul

 

Acordul-cadru este încheiat ca parte a unei relaţii de cooperare în desfăşurare, formalizate între Frontex şi Partener (parteneriat) în baza obiectivelor Uniunii, precum şi a planurilor multianuale Frontex (PMA) şi a programelor anuale de lucru (PAL) , pentru a contribui la obiectivele politicii Uniunii menţionate în preambul.

Scopul principal al acordului-cadru este de a defini rolurile şi responsabilităţile părţilor în implementarea parteneriatului, precum şi termenii şi condiţiile în care finanţarea specifică poate fi decisă şi acordată.

Prezentul acord-cadru înlocuieşte acordul semnat de părţi la data de 12 octombrie 2009.

Semnarea acordului-cadru de către părţi nu obligă agenţia Frontex să decidă şi să acorde finanţarea specifică.

 

ARTICOLUL I.2

Negocieri anuale bilaterale

În contextul PMA şi PAL, Frontex şi Partenerul poartă negocieri bilaterale anuale pentru a conveni asupra activităţilor operaţionale viitoare coordonate de Frontex la care participă Partenerul. Aceste negocieri bilaterale şi activităţile operaţionale convenite reprezintă baza pentru acordarea finanţării specifice.

Negocierile anuale bilaterale se concentrează pe contribuţia statelor membre cu poliţişti de frontieră şi echipament tehnic pentru activităţi Frontex.

 

ARTICOLUL I.3

Acordarea finanţării specifice

În baza înţelegerilor comune rezultate în urma negocierilor bilaterale anuale, Frontex şi statele membre participante (adică statele membre care au convenit să participe la activitatea operaţională respectivă) convin asupra unui plan operaţional (sau a unui plan documentat similar) pentru fiecare activitate operaţională. Fiecare astfel de plan indică participarea unui stat membru la activitatea operaţională.

Prin agrearea planului operaţional (sau a altui plan similar) , Partenerul acceptă, în ceea ce priveşte activitatea operaţională respectivă, 1) ca prevederile prezentului acord-cadru să se aplice activităţii şi 2) să fie obligat, de asemenea, de prevederile şi cerinţele conceptului de cheltuieli curente cu mijloace tehnice (CCMT).

Frontex decide separat cu privire la finanţarea specifică şi acordă finanţarea specifică în scopul activităţii operaţionale vizate. Fiecare finanţare specifică a Frontex trebuie să respecte prevederile relevante ale Regulamentului Frontex şi ale Regulamentului financiar Frontex3.

Finanţarea specifică decisă şi acordată de Frontex ia forma unei decizii de finanţare specifică a Frontex adoptate de directorul executiv (un formular al deciziei Frontex de finanţare specifică este anexat prezentului acord-cadru). Astfel de decizii de finanţare specifică pot fi adoptate şi de adjunctul directorului executiv, de un director sau de un şef de serviciu/sector în conformitate cu delegările de autoritate existente pentru implementarea bugetului în vigoare în Frontex. Un buget pentru activitatea operaţională vizată este anexat fiecărei decizii de finanţare specifică.

Toate deciziile de finanţare specifică ale Frontex trebuie să aibă legătură cu un plan operaţional convenit (sau alt plan similar) pentru activitatea operaţională vizată. Planul operaţional sau alt plan similar este pregătit şi elaborat în conformitate cu prevederile relevante ale Regulamentului Frontex şi ale Regulilor interne de procedură Frontex4. Un plan operaţional se stabileşte şi se semnează de către adjunctul directorului executiv în conformitate cu articolul 31 (2) din Regulile interne de procedură Frontex.


3 Decizia Consiliului Director nr. 36/2008 din 16 decembrie 2008.

4 Decizia directorului executiv nr. 2008/67 din 16 decembrie 2008.

 

ARTICOLUL I.4

Durata

 

Acordul-cadru intră în vigoare la data imediat următoare datei la care ultima dintre cele două părţi îl semnează.

Acordul-cadru este încheiat pentru o perioadă de 4 ani începând cu data intrării sale în vigoare.

Partenerul poate denunţa acest acord-cadru în orice moment prin transmiterea unei notificări scrise de 60 de zile. Partenerul trebuie, în acest caz, să încheie implementarea oricărei activităţi operaţionale în care este implicat, care a început înainte de data la care denunţarea produce efecte şi pentru care s-a întocmit o decizie de finanţare specifică în baza prezentului acord-cadru.

Frontex poate decide să denunţe prezentul acord-cadru în orice moment, fără nicio despăgubire din partea sa, printr-o notificare scrisă de 60 de zile. Frontex îşi onorează obligaţiile ce decurg din implementarea activităţilor operaţionale care au început înainte de data la care denunţarea produce efecte, în măsura în care această implementare dă naştere la cheltuieli prevăzute în decizia de finanţare specifică respectivă.

Toate deciziile de finanţare specifică ale Frontex în baza prezentului acord-cadru trebuie să fie adoptate înainte de data la care acordul-cadru expiră. În cazul în care o activitate operaţională se desfăşoară după data de expirare mai sus menţionată, termenii şi condiţiile acordului-cadru continuă să se aplice pentru implementarea activităţii operaţionale corespunzătoare şi a deciziei de finanţare specifică respective.

 

ARTICOLUL I.5

Finanţarea activităţilor operaţionale

 

Costurile eligibile totale pentru o activitate operaţională trebuie indicate într-un buget anexat la decizia de finanţare specifică Frontex corespunzătoare.

Eligibilitatea costurilor este definită în articolul II. 16 al prezentului acord-cadru, precum şi în decizia de finanţare specifică corespunzătoare.

 

ARTICOLUL I.6

Angajamente specifice ale Partenerului

 

Imediat după ce o decizie de finanţare specifică Frontex în baza prezentului acord-cadru a fost adoptată, Partenerul este notificat printr-un e-mail transmis punctului naţional de contact Frontex corespunzător (PNCF). Partenerul trebuie să răspundă imediat, însă nu mai târziu de 5 zile lucrătoare, unei astfel de notificări, prin confirmarea primirii deciziei de finanţare specifică în baza prezentului acord-cadru. Formularul care se va folosi pentru un astfel de răspuns este anexat la formularul deciziei de finanţare specifică Frontex.

După încheierea activităţii operaţionale respective, Partenerul se angajează să transmită către Frontex rapoartele şi documentaţia solicitate în conformitate cu articolul II. 19 din prezentul acord-cadru.

 

II. CONDIŢII GENERALE

 

PARTEA A - Prevederi legale şi administrative

 

ARTICOLUL II. 1

Angajamente luate de partener

 

Prin consimţirea planului operaţional sau a altui plan similar pentru o activitate prevăzută, Partenerul acceptă să respecte şi prevederile oricăror condiţii specifice adoptate de directorul executiv sau de Consiliul director Frontex şi care sunt legate de activitatea în cauză.

 

ARTICOLUL II. 2

Responsabilitatea

 

1. Prezentele condiţii generale sau orice condiţii specifice nu afectează unica responsabilitate a Partenerului de a respecta orice obligaţii juridice care îi incumbă.

2. Frontex nu poate în niciun caz sau din niciun motiv să fie făcut răspunzător pentru pagubele sau daunele suferite de personalul sau proprietatea Partenerului în timpul desfăşurării activităţii sau ca o consecinţă a activităţii. De aceea, Frontex nu poate accepta nicio solicitare de despăgubire sau majorare a plăţii în legătură cu o astfel de pagubă sau daună.

3. Exceptând cazurile de forţă majoră, Partenerul remediază orice pagubă suferită de echipamentul aflat în proprietatea Frontex ca rezultat al executării sau al executării deficitare a unei acţiuni.

4. Partenerul îşi asumă răspunderea unică faţă de terţi, inclusiv răspunderea faţă de orice pagubă sau daună de orice fel provocată de ei în legătură cu sau decurgând din activităţile operaţionale. Partenerul absolvă Frontex de toată răspunderea asociată oricărei revendicări sau activităţi întreprinse ca rezultat al încălcării de către Partener ori de angajaţii Partenerului sau de către alte persoane pentru care Partenerul ori un angajat individual al Partenerului este responsabil.

 

ARTICOLUL II. 3

Conflicte de interes

 

1. Partenerul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice risc de conflict de interese care ar putea afecta îndeplinirea imparţială şi obiectivă a deciziei de finanţare specifică şi informează Frontex, fără întârziere, de orice situaţie care constituie sau care poate conduce la orice conflict de acest gen.

2. Există un conflict de interese atunci când exercitarea imparţială sau obiectivă a funcţiilor oricărei persoane în baza acordului-cadru este compromisă din motive care privesc familia, viaţa afectivă, afinitatea politică ori naţională, interesul economic sau oricare alt interes împărtăşit cu o altă parte.

 

ARTICOLUL II. 4

Proprietatea/utilizarea rezultatelor

 

1. Cu excepţia cazurilor când se stipulează altfel, dreptul de proprietate asupra rezultatelor unei activităţi desfăşurate în baza unui acord-cadru Frontex, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală şi de proprietate asupra rapoartelor şi a altor documente legate de aceasta, aparţine Frontex.

2. Fără a prejudicia prevederile alineatului 1, Frontex acordă Partenerului dreptul de a utiliza liber rezultatele unei activităţi operaţionale, după cum consideră potrivit, cu condiţia ca prin aceasta să nu încalce obligaţiile sale de confidenţialitate sau drepturile existente de proprietate industrială şi intelectuală.

 

 

ARTICOLUL II. 5

Confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal

 

1. Schimbul de date şi informaţii se realizează în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi naţională existentă.

2. Frontex şi Partenerul se obligă să păstreze confidenţialitatea oricărui document, a informaţiilor sau a altui material legat direct de obiectul acordului-cadru, care este în mod corespunzător clasat ca fiind confidenţial, dacă divulgarea poate aduce prejudicii celeilalte părţi. Părţile respectă această obligaţie şi după data expirării prezentului acord-cadru.

3. Orice dată cu caracter personal cuprinsă în acordul-cadru şi în deciziile de finanţare specifică sau legată de aceste documente trebuie prelucrată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/20015. Astfel de date sunt procesate doar în legătură cu activitatea de implementare şi de continuare a acordului-cadru şi a deciziilor de finanţare specifică, fără a prejudicia posibilitatea de a transmite datele către Serviciul de Audit Intern, către Curtea Europeană de Conturi, către Grupul pentru Nereguli Financiare şi/sau către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii.

4. Partenerul poate, în urma unei cereri scrise, să obţină acces la datele sale cu caracter personal şi să corecteze orice informaţie care este inexactă sau incompletă. Partenerul ar trebui să adreseze orice întrebare referitoare la procesarea datelor sale cu caracter personal ofiţerului pentru protecţia datelor din cadrul Frontex. Beneficiarii pot oricând depune o plângere împotriva prelucrării datelor lor personale la Autoritatea Europeană de Supervizare a Protecţiei Datelor.


5 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (JO L 8,12 ianuarie 2001, p. 1).

 

ARTICOLUL II. 6

Publicitatea

 

Cu excepţia cazului în care Frontex solicită altfel, orice comunicare sau aducere la cunoştinţa opiniei publice de către Partener cu privire la o activitate operaţională, inclusiv conferinţe sau seminare, va indica faptul că acea activitate a primit finanţare de la Uniune şi a fost coordonată de Frontex. Orice comunicare sau aducere la cunoştinţa opiniei publice de către Partener, în orice formă şi prin orice mijloace, trebuie să indice faptul că responsabilitatea aparţine numai autorului şi că Frontex nu este responsabilă pentru nicio utilizare posibilă a informaţiilor conţinute.

 

ARTICOLUL II. 7

Evaluarea

 

Ori de câte ori Frontex efectuează o evaluare intermediară sau finală a impactului activităţilor operaţionale, măsurat în funcţie de obiectivele programului anual de lucru al Frontex, Partenerul se obligă să pună la dispoziţia Frontex şi/sau a persoanelor autorizate de aceasta toate documentele sau informaţiile care sunt solicitate pentru ca evaluarea să se încheie cu succes.

 

ARTICOLUL II. 8

Suspendarea

 

1. Partenerul şi/sau Frontex pot/poate suspenda implementarea unei activităţi operaţionale dacă circumstanţe de natură excepţională fac acest lucru imposibil sau deosebit de dificil, în special în situaţiile de forţă majoră. Acestea se vor informa reciproc fără întârziere, oferind toate motivele şi detaliile necesare, precum şi data prevăzută pentru reluarea activităţii.

2. Dacă Frontex nu denunţă acordul-cadru conform articolului I. 4, Partenerul reia implementarea de îndată ce circumstanţele permit acest lucru şi informează Frontex în mod corespunzător. Durata activităţii operaţionale este prelungită cu o perioadă echivalentă cu durata suspendării.

 

ARTICOLUL II. 9

Atribuirea contractelor

 

Dacă Partenerul încheie contracte în scopul desfăşurării unei activităţi prevăzute în decizia de finanţare specifică, Partenerul respectă prevederile şi principiile normelor relevante privind achiziţiile publice, principiile de bună gestionare financiară, precum şi prevederile REM.

 

ARTICOLUL II. 10

Forţa majoră

 

Forţa majoră înseamnă orice situaţie excepţională imposibil de anticipat sau eveniment care depăşeşte controlul părţilor, care le împiedică pe oricare dintre acestea să îşi îndeplinească oricare dintre obligaţiile lor care decurg din acordul-cadru, care nu poate fi atribuită erorii sau neglijenţei părţilor şi care se dovedeşte insurmontabilă în ciuda tuturor precauţiilor adecvate. Defectele echipamentului sau ale materialelor ori întârzierile cu punerea acestora la dispoziţie, conflictele de muncă, grevele sau dificultăţile financiare nu pot fi invocate drept situaţii de forţă majoră de către partea care nu îşi poate îndeplini obligaţiile.

 

ARTICOLUL II. 11

Atribuirea

 

1. Solicitările către Frontex nu pot fi transferate.

2. În situaţii excepţionale, atunci când situaţia o justifică, Frontex poate autoriza atribuirea către o parte terţă a unei decizii de finanţare specifică şi a oricăror plăţi care decurg din aceasta, în urma unei cereri scrise în acest sens, indicând motivele din partea Partenerului. Dacă Frontex este de acord, trebuie să facă cunoscut acest acord în scris înainte ca atribuirea propusă să aibă loc. În absenţa autorizării mai sus menţionate sau în situaţia nerespectării termenilor, atribuirea nu trebuie să fie pusă în aplicare împotriva Frontex şi nu va produce niciun fel de efecte asupra sa. În niciun caz o astfel de atribuire nu eliberează Partenerul de obligaţiile sale faţă de Frontex.

 

ARTICOLUL II. 12

Denunţarea, suspendarea şi reducerea finanţării

 

II. 12. 1 - De către Partener

1. În cazurile justificate corespunzător, Partenerul poate renunţa la finanţare în orice moment, prin transmiterea către Frontex a unui preaviz de 60 de zile, precizând motivele pentru care se consideră că activitatea operaţională pentru care a fost acordată finanţarea este imposibil de realizat, fără a fi obligată să acorde vreo despăgubire din acest motiv.

2. Dacă nu sunt oferite motive sau dacă Frontex nu acceptă motivele, Frontex poate solicita rambursarea parţială sau totală a sumelor deja plătite conform deciziei de finanţare specifică în baza rapoartelor de implementare tehnică şi a declaraţiilor financiare aprobate de Frontex, proporţional cu gravitatea eşecurilor în cauză şi după ce a permis Partenerului să îşi prezinte observaţiile.

II. 12. 2 - De către Frontex

1. Frontex poate hotărî denunţarea, suspendarea sau reducerea finanţării, fără nicio obligaţie din partea sa cu privire la plata vreunei despăgubiri, în următoarele situaţii:

a) în cazul unei schimbări a situaţiei juridice, financiare, tehnice, organizaţionale sau de proprietate a Partenerului care este de natură să afecteze în mod considerabil prevederile acordului-cadru sau de natură să pună la îndoială decizia de acordare a finanţării;

b) dacă Partenerul nu reuşeşte să îşi îndeplinească o obligaţie importantă care îi revine în conformitate cu acordul - cadru şi cu decizia de finanţare specifică, inclusiv anexele acestora;

c) dacă activitatea operaţională a fost suspendată ca rezultat al unor situaţii excepţionale;

d) dacă Partenerul se face răspunzător de o gravă abatere profesională dovedită prin orice mijloace;

e) dacă Partenerul nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata contribuţiilor la asigurările sociale sau plata taxelor în conformitate cu prevederile legale ale ţării în care este stabilit;

f) dacă Partenerul face obiectul unei hotărâri judecătoreşti care are valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii;

g) dacă Partenerul a dat declaraţii false sau a transmis rapoarte care nu corespund realităţii în scopul obţinerii finanţării prevăzute în decizia de finanţare specifică;

h) dacă activitatea operaţională a fost suspendată sau denunţată ca rezultat al unei încălcări grave ori persistente a drepturilor fundamentale.

II. 12. 3 - Procedura de denunţare

1. Procedura este iniţiată printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau echivalent.

2. În cazurile menţionate la articolul II. 12. 2 alineatul 1 punctele a) şi b) de mai sus, Partenerul are 30 de zile pentru a-şi prezenta observaţiile şi pentru a lua orice măsură necesară în scopul asigurării îndeplinirii în continuare a obligaţiilor sale conform deciziei de finanţare specifică. În cazul în care Frontex nu confirmă acceptarea acestor observaţii prin înaintarea unei aprobări scrise în termen de 30 de zile de la primirea acestora, procedura continuă să se desfăşoare.

3. În cazul în care notificarea este transmisă, denunţarea produce efecte la sfârşitul perioadei de notificare, care va începe de la data la care este primită notificarea cu privire la decizia Frontex de denunţare a finanţării.

4. Dacă notificarea nu este transmisă pentru situaţiile prevăzute la articolul II. 12. 2 alineatul 1 punctele c) , d) , e) , f) , g) şi h) de mai sus, denunţarea produce efecte din ziua următoare datei la care este primită notificarea cu privire la decizia Frontex de denunţare a finanţării.

II. 12. 4 - Efectele denunţării

1. În cazul denunţării, plăţile efectuate de Frontex sunt limitate la costurile eligibile suportate efectiv de Partener până la data la care denunţarea produce efecte, în conformitate cu decizia de finanţare specifică. Costurile legate de angajamentele curente, care nu trebuie să fie îndeplinite până după denunţare, nu vor fi luate în considerare.

2. Partenerul are la dispoziţie 60 de zile de la data la care denunţarea produce efecte, după cum a fost notificat de Frontex, ca să redacteze o cerere pentru plata finală în conformitate cu decizia de finanţare specifică. Dacă nu este primită nicio cerere de plată finală în acest termen-limită, Frontex nu rambursează cheltuielile suportate de Partener până la data denunţării şi recuperează orice sumă a cărei utilizare nu este fundamentată de rapoarte de implementare tehnică şi nici de declaraţii financiare aprobate de Frontex.

3. În mod excepţional, la sfârşitul perioadei de notificare menţionate mai sus, atunci când Frontex termină finanţarea pe motiv că Partenerul nu a reuşit să realizeze raportul final de implementare tehnică şi declaraţia financiară în termenul-limită stipulat în decizia de finanţare specifică, iar Partenerul încă nu a respectat această obligaţie în 60 de zile (după înştiinţarea scrisă trimisă de Frontex printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau echivalent al acesteia) , Frontex nu va rambursa cheltuielile suportate de Partener până la data la care s-a încheiat acţiunea. De asemenea, Frontex va recupera orice sumă a cărei utilizare nu este fundamentată de rapoartele de implementare tehnică şi de declaraţii financiare aprobate de aceasta.

 

ARTICOLUL II. 13

Penalităţi financiare

 

Se vor aplica prevederile articolului 145, aşa cum este menţionat în articolul 200 din Regulile de implementare6 a Regulamentului general financiar7.


6 Regulamentul delegat (UE) nr. 1. 268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE. Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

7 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1. 605/2002 al Consiliului.

 

ARTICOLUL II. 14

Decizii suplimentare

 

1. Orice amendament la decizia de finanţare specifică, inclusiv durata activităţii operaţionale, trebuie să facă obiectul unei decizii de finanţare specifică suplimentare care o modifică pe cea anterioară. Nici o decizie verbală nu poate angaja părţile în acest sens.

2. Decizia de finanţare specifică suplimentară nu poate avea ca scop sau ca efect operarea de schimbări care pun la îndoială justificarea iniţială pentru acordarea finanţării specifice sau care poate duce la tratament inegal.

3. Dacă solicitarea de modificare este formulată de Partener, acesta trebuie să o trimită către Frontex în 15 zile lucrătoare înainte ca aceasta să producă efecte şi cu 10 zile lucrătoare înainte de data încetării acţiunii, cu excepţia cazurilor fundamentate corespunzător de către Partener şi acceptate de Frontex.

4. Prin derogare de la prevederile de mai sus, Partenerul poate, atunci când desfăşoară activitatea operaţională, să ajusteze bugetul estimat prin transferuri între articole8 de costuri eligibile, cu condiţia ca această ajustare a cheltuielilor să nu afecteze implementarea activităţii operaţionale şi transferul dintre titluri să nu depăşească 10% din valoarea fiecărui titlu de costuri eligibile estimate către care este destinat transferul şi fără să depăşească costurile totale eligibile menţionate în articolul 3 alineatul 3 din decizia de finanţare specifică.

 


8 „Items” în acest context trebuie înţeles ca „articole”.

 

ARTICOLUL II. 15

Soluţionarea diferendelor

În cazul oricărui diferend sau litigiu în legătură cu interpretarea, aplicarea îndeplinirii unui acord-cadru, a prevederilor enumerate în articolul II. 1 de mai sus, precum şi a activităţilor operaţionale în conformitate cu decizia de finanţare specifică, Partenerul şi Frontex vor depune toate eforturile în vederea soluţionării unui astfel de diferend pe cale amiabilă.

 

PARTEA B - Prevederi financiare

 

ARTICOLUL II. 16

Costuri eligibile

 

1. Pentru a fi considerate costuri eligibile ale activităţii operaţionale, costurile trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:

- trebuie să aibă legătură cu obiectul deciziei de finanţare specifică şi trebuie să fie prevăzute în bugetul estimat (şi în formularele REM atunci când se folosesc) anexat la aceasta;

- trebuie să fie necesare pentru desfăşurarea activităţii operaţionale acoperite de decizia de finanţare specifică;

- trebuie să fie rezonabile şi justificate şi trebuie să fie conforme cu principiile managementului financiar eficient, în special din punctul de vedere al valorii pentru bani şi eficienţa costurilor;

- trebuie să fie legate de activităţile implementate în perioada de eligibilitate după cum a fost prevăzut în decizia de finanţare specifică;

- trebuie realizate de fapt de Partener, să fie înregistrate în contabilitatea acestuia în conformitate cu principiile de contabilitate aplicabile şi să fie declarate în conformitate cu solicitările legislaţiei aplicabile din domeniul fiscal şi social;

- trebuie să poată fi identificate şi verificate;

- procedurile interne de contabilitate şi audit ale Partenerului trebuie să permită reconcilierea directă a costurilor şi venitului declarat în legătură cu activitatea, prin declaraţiile contabile şi prin documentele justificative corespunzătoare. De asemenea, aceasta se aplică şi pentru cheltuieli curente cu mijloace tehnice (CCMT).

2. Finanţarea costurilor eligibile poate lua următoarele forme, în conformitate cu categoriile de costuri şi cu prevederile stipulate în decizia de finanţare specifică:

- rambursarea unui procent specificat al costurilor eligibile suportate de fapt;

- rambursarea în baza costurilor unitare;

- sume forfetare;

- finanţare globală.

3. Costurile eligibile directe pentru activitatea operaţională sunt acele costuri care, luând în considerare condiţiile de eligibilitate stabilite la alineatul 1, sunt identificabile drept costuri specifice legate direct de desfăşurarea activităţii operaţionale şi care, prin urmare, pot fi cuprinse de aceasta în mod direct. În special, următoarele costuri directe sunt eligibile cu condiţia ca acestea să îndeplinească criteriile stabilite în alineatul 1:

- costurile de personal (costuri de călătorie, diurne, cazare, vaccinare, asigurare specială, servicii medicale) ;

- CCMT;

- alte costuri eligibile directe.

Costurile legate de diurnă şi cazare nu trebuie să depăşească plafoanele aprobate anual de către Comisie în conformitate cu regulamentele cu privire la personal.

Costurile legate de cooperarea în domeniul returnărilor sunt finanţate în conformitate cu decizia directorului executiv relevantă în vigoare şi fac obiectul respectării depline a Cartei drepturilor fundamentale.

4. Finanţarea totală a tuturor costurilor eligibile specificate în articolul II. 16. 3 se aplică fie când echipamentul detaşat face parte din OMNTE, fie când ofiţerii detaşaţi fac parte din echipele europene de poliţişti de frontieră9. În toate celelalte cazuri, Frontex poate cofinanţa până la 100% costurile eligibile directe menţionate în articolul II. 16. 3. Cofinanţarea de către Partener nu poate fi asigurată din alte resurse finanţate de UE.

5. Statul membru gazdă este de asemenea eligibil pentru cofinanţarea pentru costurile eligibile aşa cum sunt definite în alineatele 3 şi 4 de mai sus pentru mijloacele suplimentare şi personalul detaşate/folosite pentru o anumită activitate operaţională, cu condiţia ca aceştia să poată arăta şi demonstra că mijloacele şi personalul sunt de fapt detaşate suplimentar pentru o anumită activitate operaţională. Cofinanţarea nu poate fi asigurată din alte resurse finanţate de UE.

6. Costurile eligibile indirecte pentru activitatea operaţională sunt acele costuri care, în conformitate cu condiţiile de eligibilitate descrise în articolul II. 16. 1, nu sunt identificabile drept costuri specifice legate direct de prestarea activităţii operaţionale şi care ar putea fi asociate în mod direct cu aceasta, dar care pot fi identificate şi justificate de către Partener folosind sistemul său contabil ca fiind efectuate în legătură cu costurile eligibile directe pentru activitatea operaţională. Acestea nu pot include niciun fel de costuri eligibile directe.

7. Prin derogare de la articolul II. 16. 1, costurile indirecte realizate în desfăşurarea activităţii operaţionale pot fi eligibile pentru finanţarea la o rată fixă nu mai mare de 7% din costurile eligibile directe totale. Dacă costul eligibil total depăşeşte suma de 100. 000 euro, nivelul eligibil al costurilor indirecte trebuie redus la nivelul stabilit între părţi. Nivelul stabilit al costurilor indirecte trebuie specificat în decizia de finanţare specifică. Dacă decizia de finanţare specifică prevede o finanţare la rata fixă cu privire la costurile indirecte, ele nu trebuie să fie sprijinite de documente contabile.

8. Ca regulă generală, TVA-ul plătit de organismele publice nu este un cost eligibil în conformitate cu Regulamentul general financiar.


9 Ofiţerii din statele membre gazdă, Regatul Unit, Irlanda şi ofiţerii care participă în operaţiuni de returnare nu fac parte din echipele europene de poliţişti de frontieră.

 

ARTICOLUL II. 17

Plăţi de prefinanţare

 

1. Una sau mai multe plăţi pot fi efectuate ca prefinanţare. Suma totală acumulată a prefinanţării nu va depăşi 50% din suma totală de finanţare specificată în decizia de finanţare specifică.

2. Prefinanţarea are ca scop acoperirea cheltuielilor Partenerului legate de activitatea operaţională aprobată. Prefinanţarea va fi plătită în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării de prefinanţare.

 

ARTICOLUL II. 18

Plăţi intermediare

 

1. Plăţile intermediare au ca scop rambursarea Partenerului în baza unei declaraţii detaliate a costurilor suportate, odată ce activitatea a ajuns la un anumit nivel de finalizare. Acestea pot achita total sau parţial orice prefinanţare.

2. În niciun caz plata intermediară nu poate depăşi 25 de procente din suma maximă de cofinanţare specificată în articolul 3(5) din decizia de finanţare specifică. O solicitare de plată interimară poate fi înaintată atunci când cel puţin 70 de procente din plata prefinanţării a fost consumată.

3. O solicitare pentru o plată intermediară este admisă doar pentru deciziile de finanţare specifică a căror durată este de minimum 90 de zile. Trebuie să fie înaintată cu cel puţin o lună înainte de data finalizării activităţii şi trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

a) un raport intermediar privind implementarea activităţii;

b) o declaraţie financiară intermediară a costurilor eligibile suportate efectiv, urmând structura bugetului estimat.

4. Documentele care însoţesc solicitarea de plată sunt întocmite în conformitate cu prevederile relevante ale deciziei de finanţare specifică, incluzând acolo unde este necesar anexele acestora. Însuşi Partenerul certifică faptul că documentele financiare transmise către Frontex respectă prevederile financiare ale deciziei de finanţare specifică, că aceste costuri declarate sunt costurile reale şi că toate încasările au fost declarate şi că solicitarea de plată este fundamentată de documente justificative corespunzătoare care pot fi verificate.

5. După primirea documentelor menţionate în articolul II. 19. 4, Frontex:

- va aproba raportul intermediar privind implementarea activităţilor operaţionale;

- va solicita Partenerului documentele justificative sau orice informaţie suplimentară pe care le consideră necesare pentru aprobarea raportului;

- va respinge raportul şi va solicita prezentarea unui nou raport.

6. Dacă Frontex nu transmite un răspuns în scris în termen de 20 de zile, se consideră că documentaţia a fost suficientă. Aprobarea documentelor care însoţesc solicitarea de plată nu implică recunoaşterea regularităţii sau a autenticităţii, a caracterului complet şi corectitudinii declaraţiilor şi informaţiilor pe care acestea le conţin.

7. Solicitările de informaţii suplimentare sau ale unui nou raport vor fi transmise în scris Partenerului. Partenerul are la dispoziţie perioada stabilită în decizia de finanţare specifică pentru a transmite informaţiile sau noile documente solicitate. Dacă se solicită informaţii suplimentare, termenul-limită pentru verificare este extins cu perioada necesară obţinerii acestor informaţii. Dacă se respinge un raport şi se solicită un nou raport, se aplică procedura de aprobare descrisă mai sus. În cazul unei respingeri reînnoite, Frontex îşi rezervă dreptul de a rezilia finanţarea.

8. Plata intermediară se va efectua în termen de 30 de zile de la primirea solicitării de plată intermediară, fără a ţine seama de nicio perioadă de suspendare datorată informaţiilor incomplete sau incorecte furnizate de Partener.

 

ARTICOLUL II. 19

Plata soldului

 

1. Plata soldului, care nu poate fi repetată, se efectuează după încheierea activităţii operaţionale în baza costurilor eligibile suportate efectiv pentru desfăşurarea activităţii operaţionale. Poate lua forma unui ordin de recuperare, dacă plăţile anterioare depăşesc suma finanţării totale stabilite în conformitate cu decizia de finanţare specifică.

2. Pentru plata soldului, următoarele rapoarte şi documente sunt trimise în termen de 75 de zile de la încheierea activităţii;

- solicitare pentru plata finală;

- raportul privind implementarea activităţii operaţionale elaborat din punctul de vedere al Partenerului;

- declaraţia financiară finală a costurilor eligibile efective, urmând structura bugetului estimat;

- dacă este solicitat de prevederile deciziei de finanţare specifică privind plata soldului, un certificat privind declaraţiile financiare ale activităţii şi conturile aferente, întocmite de un funcţionar competent şi independent. Certificatul va atesta, în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate recunoscute, că costurile declarate de Partener în declaraţiile financiare pe care se bazează solicitarea de plată sunt reale, înregistrate corect şi că toate încasările au fost declarate conform deciziei de finanţare specifică.

3. Documentele care însoţesc solicitarea de plată sunt întocmite în conformitate cu prevederile relevante ale deciziei de finanţare specifică, incluzând anexele, acolo unde este necesar. Însuşi Partenerul certifică faptul că documentele financiare transmise către Frontex sunt în conformitate cu prevederile financiare ale deciziei de finanţare specifică, că costurile declarate sunt costurile reale şi că toate încasările au fost declarate şi că solicitarea de plată este fundamentată de documente justificative adecvate care pot fi verificate.

4. La primirea documentelor menţionate în articolul II. 19. 2, Frontex:

- aprobă raportul final privind implementarea activităţilor operaţionale;

- solicită Partenerului documente justificative sau orice informaţie suplimentară considerată necesară pentru aprobarea raportului;

- respinge raportul şi solicită înaintarea unui nou raport.

5. Dacă Frontex nu transmite un răspuns în scris în termen de 45 de zile, documentaţia se consideră a fi suficientă. Aprobarea documentelor care însoţesc solicitarea de plată nu implică recunoaşterea regularităţii sau a autenticităţii, a deplinătăţii şi corectitudinii declaraţiilor şi informaţiilor pe care le conţin.

6. Solicitările pentru informaţiile suplimentare sau pentru un nou raport sunt notificate în scris Partenerului. Partenerul are la dispoziţie perioada menţionată în decizia de finanţare specifică pentru a transmite informaţiile sau noile documente solicitate. Dacă se solicită informaţii suplimentare, termenul-limită pentru verificare este extins cu perioada necesară obţinerii acestor informaţii. Dacă un raport este respins şi se solicită un nou raport, se aplică procedura de aprobare descrisă mai sus. În cazul unei respingeri reînnoite, Frontex îşi rezervă dreptul de a rezilia finanţarea.

7. Soldul finanţării va fi stabilit de Frontex în conformitate cu articolul II. 21. Plata soldului se realizează în 60 de zile de la data primirii solicitării de plată finală, fără a ţine seama de nicio perioadă de suspendare datorată informaţiilor incomplete sau incorecte furnizate de Partener.

 

ARTICOLUL II. 20

Prevederi generale privind plăţile

 

1. Plăţile se efectuează de către Frontex în euro. Partenerul trimite solicitările de plată, inclusiv declaraţiile financiare aflate la baza acestora, în euro. Orice conversie a costurilor efective în euro se efectuează de către Partener la rata lunară stabilită de Comisie şi publicata pe site-ul web al acesteia din ziua realizării costului10.

2. Plăţile făcute de Frontex sunt considerate a fi efectuate la data debitării acestora din contul Frontex.

3. Frontex poate suspenda oricând perioada pentru plata indicată în decizia de finanţare specifică, notificându-i Partenerului că solicitarea de plată a acestuia nu poate fi îndeplinită fie pentru că nu este conformă cu prevederile deciziei, fie pentru că trebuie prezentate documentele justificative corespunzătoare, fie pentru că există suspiciuni cu privire la faptul că unele cheltuieli din declaraţia financiară nu sunt eligibile şi se realizează verificări suplimentare.

4. Frontex poate, de asemenea, să îşi suspende plăţile oricând, dacă se constată sau se presupune că Partenerul a încălcat prevederile acordului-cadru şi ale deciziei de finanţare specifică, în special în urma controalelor şi a auditurilor prevăzute în articolul II. 23.

5. Frontex informează Partenerul despre orice astfel de suspendare printr-o scrisoare sau printr-un e-mail.

6. Suspendarea intră în vigoare la data transmiterii avizului (scrisoare sau e-mail) de către Frontex. Perioada rămasă de plată reîncepe de la data înregistrării unei solicitări de plată întocmite corespunzător, atunci când sunt primite documentele justificative solicitate, sau la finalul perioadei de suspendare notificate de Frontex.

7. Partenerul are la dispoziţie 60 de zile de la data notificării de către Frontex a sumei finale de finanţare ce stabileşte suma de plată a soldului sau ordinul de recuperare ori, în cazul necomunicării datei de primire a plăţii soldului, solicită informaţii în scris privind stabilirea finanţării finale, oferind motive pentru orice dezacord. După această perioadă, astfel de solicitări nu vor mai fi luate în considerare. Frontex se angajează să răspundă în scris, într-o perioadă de 60 de zile după data primirii solicitării de informaţii, motivând răspunsul său. Această procedură nu prejudiciază dreptul Partenerului de a contesta decizia luată de Frontex. În conformitate cu legislaţia Uniunii în acest domeniu, astfel de contestaţii trebuie să fie depuse în termen de 60 de zile după notificarea deciziei către solicitant sau, în lipsa acesteia, de la data la care solicitantul a aflat despre decizie.


10 În conformitate cu standardele contabile efective, data la care costul a fost efectuat înseamnă data emiterii documentului justificativ(factura sau orice alt document echivalent).

 

ARTICOLUL II. 21

Determinarea finanţării finale

 

1. Fără a aduce prejudiciu informaţiilor obţinute ulterior în conformitate cu articolul II. 23, Frontex adoptă suma plăţii finale care urmează a fi acordată Partenerului pe baza documentelor menţionate la articolul II. 19, pe care le-a aprobat.

2. Suma totală plătită de către Frontex Partenerului nu poate depăşi, sub nicio formă, suma maximă a finanţării stabilită în decizia de finanţare specifică, chiar dacă costurile eligibile totale efective realizate depăşesc costurile eligibile totale estimate specificate în bugetul estimat, anexat la decizia de finanţare specifică.

3. Dacă aceste costuri eligibile efective realizate la finalul activităţii operaţionale sunt mai mici decât costurile eligibile totale estimate, contribuţia Frontex se limitează la suma obţinută prin aplicarea procentajului specificat în articolul 3(5) din decizia de finanţare specifică la costurile eligibile efective realizate aprobate de Frontex.

4. Astfel, Partenerul este de acord cu faptul că finanţarea se limitează la suma necesară pentru a echilibra încasările şi cheltuielile activităţii operaţionale şi că, fără a prejudicia cazurile specificate în articolul 125(4) al Regulamentului financiar general, aceasta nu poate produce profit.

încasările efective care vor fi luate în considerare sunt cele care au fost stabilite, generate sau confirmate la data la care solicitarea de plată este întocmită de către Partener. În scopul acestui articol, sunt luate în considerare doar costurile eligibile efective ale activităţii operaţionale sau ale bugetului de operare, care se încadrează în categoriile stabilite în bugetul estimat, anexat la decizia de finanţare specifică.

Orice surplus determinat în acest fel duce la o reducere corespunzătoare a sumei de finanţare.

În cazul în care suma totală a plăţilor deja efectuate depăşeşte suma finanţării finale, Frontex emite un ordin de recuperare pentru surplus.

 

ARTICOLUL II. 22

Recuperarea

 

1. Dacă orice sumă este plătită în mod necorespunzător Partenerului sau dacă recuperarea este justificată în baza deciziei de finanţare specifică, Partenerul se angajează să returneze către Frontex suma respectivă în condiţiile şi la orice dată pe care o specifică.

2. Dacă Partenerul nu returnează suma până la data scadentă, suma datorată are dobânda la rata aplicată de Banca Centrală Europeană operaţiunilor sale principale de refinanţare, publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în prima zi a lunii în care plata era scadentă, majorată cu trei procente şi jumătate. Dobânda se plăteşte pentru perioada scursă de la data ulterioară expirării termenului de plată până în ziua plătii. Orice plată parţială acoperă mai întâi dobânda.

3. Sumele care vor fi returnate către Frontex pot fi compensate din orice fel de sume datorate Partenerului, după informarea acestuia în mod corespunzător. Nu este necesar consimţământul în prealabil al Partenerului. Acest fapt nu afectează opţiunea părţilor de a stabili plata în rate.

4. Taxele bancare suportate în legătură cu rambursarea sumelor datorate către Frontex sunt suportate în întregime de Partener.

 

ARTICOLUL II. 23

Controale şi audituri

 

1. Partenerul se angajează să furnizeze orice informaţii detaliate cerute de Frontex sau de orice alt organism din afară autorizat de Frontex pentru a verifica dacă activităţile operaţionale şi prevederile acordului-cadru şi ale deciziei de finanţare specifică sunt implementate în mod corespunzător.

în conformitate cu standardele contabile efective, data la care costul a fost efectuat înseamnă data emiterii documentului justificativ (factura sau orice alt document echivalent).

2. Partenerul păstrează la dispoziţia Frontex toate documentele originale, în special înregistrările contabile şi fiscale, sau, în cazurile excepţionale şi justificate în mod corespunzător, copii legalizate ale documentelor originale legate de decizia de finanţare specifică pe o perioadă de 3 sau 5 ani, în conformitate cu articolul 136 al Regulamentului general financiar, de la data plăţii soldului pentru activitatea operaţională corespunzătoare.

3. Partenerul este de acord ca Frontex să poată efectua un audit al modului de utilizare a finanţării acordate, fie efectuat direct de personalul propriu al Frontex, fie de orice alt organism din afară autorizat să procedeze astfel în numele Frontex. Astfel de audituri pot fi efectuate de-a lungul perioadei de implementare a deciziei de finanţare specifică până la plata soldurilor acestora şi pe o perioadă de 5 ani de la data plăţii soldului pentru activităţile operaţionale corespunzătoare. Atunci când este adecvat, constatările auditului pot duce la decizii de recuperare adoptate de Frontex.

4. Partenerul se angajează să permită personalului Frontex şi personalului extern autorizat de Frontex dreptul corespunzător de acces la locurile şi sediile în care se desfăşoară activităţile operaţionale şi la toate informaţiile, inclusiv la informaţiile în format electronic, necesare pentru efectuarea unor astfel de audituri.

5. În temeiul Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2. 185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 292 din 15 noiembrie 1996 şi al Regulamentului (CE) nr. 1. 073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 136 din 31 mai 1999, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate organiza, de asemenea, controale şi inspecţii la faţa locului, în conformitate cu procedurile stipulate de legislaţia Uniunii pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudelor şi altor nereguli. Unde este necesar, constatările inspecţiei pot duce la decizii de recuperare adoptate de către Frontex.

6. Curtea Europeană de Conturi are aceleaşi drepturi ca şi Frontex, în special drept de acces, în ceea ce priveşte controalele şi auditurile.

 

Semnături

Pentru Partener,

Radu Stroe,

ministrul afacerilor interne

Semnătura

 

Semnat la 10 octombrie 2013 la Bucureşti.

Pentru Frontex,

Ilkka Laitinen,

director executive

Semnătura

 

Semnat la 18 octombrie 2013 la Varşovia.

În două exemplare, în limba engleză.                        

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) şi art. 13 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Mihai Marinescu,

secretar general adjunct

 

Bucureşti, 10 octombrie 2013.

Nr. 1.263.

 

ANEXE

 

NORME

privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia

 

Art. 1. - În cazul nerespectării prevederilor legale privind examinarea medicală şi/sau psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, în baza controalelor efectuate, propune conducerii ministerului următoarele sancţiuni administrative:

- notificarea cu avertisment;

- suspendarea certificatului de agreare pe o perioadă de 90 de zile;

- retragerea certificatului de agreare.

Art. 2. - Sancţiunea „notificarea cu avertisment” se aplică pentru nerespectarea următoarelor prevederi legale:

a) afişarea la loc vizibil a programului de lucru destinat activităţilor de examinare medicală şi psihologică pentru personalul din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor;

b) solicitarea declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor examinate din care să reiasă faptul că nu au mai fost examinate medical şi psihologic la o altă unitate pentru funcţia pentru care solicită examinarea;

c) afişarea la loc vizibil a tarifelor practicate şi a certificatului de agreare.

Art. 3. - Suspendarea certificatului de agreare pe o perioadă de 90 de zile se aplică pentru nerespectarea următoarelor prevederi legale;

a) comunicarea în scris a avizelor medicale şi/sau psihologice atât persoanelor examinate, cât şi angajatorilor acestora, precum şi direcţiei de sănătate publică judeţene/a Municipiului Bucureşti (pentru avizele medicale) şi autorităţii de control din domeniul transporturilor;

b) deţinerea şi completarea corectă şi la zi a registrului unic de evidenţă a examinărilor, precum şi transmiterea solicitării de avizare anuală direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, cu minimum 30 de zile înainte de expirare;

c) păstrarea dosarului cu toate documentele medicale şi psihologice ce au stat la baza emiterii avizului minimum 5 ani pentru toate modurile de transport, cu excepţia celui naval, pentru care se va păstra 6 ani;

d) raportarea lunară/trimestrială a examinărilor medicale şi/sau psihologice de siguranţa transporturilor efectuate, la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor;

e) remedierea în termen a neregulilor constatate care au fost sancţionate conform art. 2.

Art. 4. - Certificatul de agreare se retrage pe o perioadă de 2 ani în următoarele condiţii:

a) nealocarea unui timp mediu/consultaţie de minimum 15 minute pentru examinarea medicală şi un timp mediu/examinare de 90 de minute pentru examinarea psihologică, conform timpului standard prevăzut de legislaţia în domeniu;

b) neîntocmirea documentaţiei de examinare corect şi complet şi neeliberarea avizului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) refuzul de a pune la dispoziţia personalului din cadrul direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor a documentelor solicitate;

d) funcţionarea unei unităţi medicale şi/sau psihologice fără viză anuală în termen;

e) neremedierea în termen a neregulilor constatate care au fost sancţionate conform art. 3 lit. a) , b) şi c) .

Art. 5. - Certificatul de agreare se retrage pe o perioadă de 4 ani în următoarele condiţii:

a) neîndeplinirea criteriilor şi condiţiilor prevăzute pentru obţinerea certificatului de agreare de către unităţile medicale/psihologice obligatoriu pe toată durata valabilităţii certificatului de agreare;

b) dacă din motive imputabile unităţii specializate medicale şi/sau psihologice agreate aceasta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, fără a notifica acest lucru în scris direcţiei de specialitate din Ministerul Transporturilor;

c) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

d) acordarea avizului medical şi/sau psihologic persoanelor cu funcţii în siguranţa transporturilor fără ca acestea să se înscrie în baremele aplicabile pe funcţii, precum şi pentru eliberarea avizului medical şi/sau psihologic fără ca persoanele cu funcţii în siguranţa transporturilor să fie prezente la toate examinările medicale şi/sau psihologice prevăzute în bareme;

e) lipsa solicitării emiterii unui nou certificat în cazul modificării condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării certificatului de agreare;

f) desfăşurarea activităţii de examinare medicală şi/sau psihologică într-o altă locaţie decât cea pentru care s-a emis certificatul de agreare/viza anuală, precum şi înlocuirea medicilor şi/sau psihologilor desemnaţi la agreare să efectueze examinările medicale şi/sau psihologice, fără aprobarea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor.

Art. 6. - (1) Unitatea specializată medicală şi/sau psihologică căreia i-a fost retras certificatul de agreare nu poate depune nou dosar în vederea agreării, în perioada retragerii certificatului de agreare.

(2) Membrii comisiei din unitatea specializată medicală şi/sau psihologică căreia i-a fost suspendat/retras certificatul de agreare nu pot face parte dintr-o altă comisie medicală şi/sau psihologică pe perioada suspendării/retragerii certificatului de agreare.

Art. 7. - Certificatul de agreare îşi pierde valabilitatea de drept, în condiţiile încetării activităţii unităţii specializate medicale şi/sau psihologice agreate, prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare, după caz.

Art. 8. - Constatarea şi aplicarea sancţiunilor administrative se vor face de către personalul împuternicit al Ministerului Transporturilor.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării Codului internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) , adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1049(27) din 30 noiembrie 2011

 

Având în vedere prevederile regulii 2 din capitolul XI-1 al Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974) , aşa cum a fost amendată, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind . transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) , adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 1049(27) din 30 noiembrie 2011, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 541/2003 pentru aprobarea Sistemului intensificat de inspecţii aplicabil navelor comerciale maritime care arborează pavilionul român şi efectuează voiajuri internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 şi 374 bis din 31 mai 2003, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 185/2009 pentru publicarea acceptării amendamentelor la instrucţiunile privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.125(75) din 24 mai 2002, MSC.144(77) din 5 iunie 2003 şi MSC.197(80) din 20 mai 2005 ale Comitetului Securităţii Maritime, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 şi 269 bis din 24 aprilie 2009, precum şi Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 215/2010 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Instrucţiunile privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere [Rezoluţia A.744(18) , aşa cum a fost amendată], adoptate de Organizaţia Maritimă internaţională prin Rezoluţia MSC.261 (84) a Comitetului Securităţii Maritime din 16 mai 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 268 şi 268 bis din 26 aprilie 2010, se abrogă.

(2) Documentaţia finalizată la data de 31 decembrie 2013 în temeiul actelor normative menţionate la alin. (1) îşi păstrează valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

 

p. Ministrul transporturilor,

Constantin Matei,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 29 octombrie 2013.

Nr. 1.352.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011

 

Având în vedere prevederile art. 22 şi 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantai a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completări ulterioare, şi ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completări ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 48 din Ordonanţa Guvernul nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/200: aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, c modificările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Art. I. - Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 şi 930 bis din 28 decembrie 2011, se modifică şi se completează conform anexei ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se aplică începând cu data c 1 ianuarie 2014.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2013.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

1. La punctul 178, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5) , cu următorul cuprins:

„(4) Instituţiile care preiau creanţe prin cesiune, potrivit pct. 275 alin. (3) , prezintă în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii aferente acestora, după cum urmează:

a) modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi bilanţiere, prin completarea tabelului nr. 1 din nota nr. 14, prevăzută în cadrul cap. IX;

b) modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului (contul 9986 «Creanţe preluate prin cesiune») , prin completarea tabelului nr. 2 din nota nr. 14, prevăzută în cadrul cap. IX.

(5) Instituţiile care preiau creanţe potrivit pct. 275 alin. (6) prezintă în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii aferente creanţelor preluate prin cesiune, referitoare la costul de achiziţie şi valoarea nominală a creanţelor preluate, încasate, cedate terţilor, trecute pe cheltuieli, precum şi soldul creanţelor la sfârşitul exerciţiului financiar.”

2. La punctul 275, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Creanţele preluate prin cesiune se evidenţiază în conturi bilanţiere la costul de achiziţie, iar datoria faţă de cedent se înregistrează cu ajutorul contului 3566 «Alţi creditori diverşi». Valoarea nominală a creanţelor astfel preluate se evidenţiază în afara bilanţului (contul 9986 «Creanţe preluate prin cesiune») .”

3. La punctul 275, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4) - (8) , cu următorul cuprins:

„(4) În cazul achiziţiei unui portofoliu de creanţe, costul de achiziţie se alocă pentru fiecare creanţă astfel preluată.

(5) În cazul în care cesionarul recuperează de la debitorul preluat o sumă mai mare decât costul de achiziţie al creanţei faţă de acesta, diferenţa dintre suma încasată şi costul de achiziţie reprezintă venit la data încasării (contul 74997 «Alte venituri diverse de exploatare»/analitic distinct) .

(6) În cazul în care cesionarul cedează creanţa faţă de debitorul preluat, acesta recunoaşte în contabilitate la data cedării:

a) o cheltuială (contul 667 «Pierderi din creanţe acoperite cu ajustări pentru depreciere»/668 «Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru depreciere», după caz) , dacă preţul de cesiune al creanţei cedate este mai mic decât costul de achiziţie al acesteia; sau

b) un venit (contul 74997 «Alte venituri diverse de exploatare»/analitic distinct) , dacă preţul de cesiune al creanţei cedate este mai mare decât costul de achiziţie al acesteia.

(7) Pentru creanţele preluate prin cesiune existente în sold la data de 31 decembrie 2013 şi evidenţiate la valoarea nominală, în scopul aducerii acestora de la valoare nominală la cost de achiziţie, valoarea creanţelor se diminuează până la costul de achiziţie, cu ajutorul conturilor 667 «Pierderi din creanţe acoperite cu ajustări pentru depreciere»/668 «Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru depreciere» şi, concomitent, se reiau pe venituri ajustările pentru depreciere înregistrate pentru aceste creanţe.

(8) În situaţia în care nu poate fi determinat costul de achiziţie al creanţelor preluate prin cesiune prevăzute la alin. (7) , instituţia urmăreşte în continuare creanţele existente şi evidenţiate la valoarea nominală, până la data încasării, cedării către terţi sau a scoaterii din evidenţă a acestora. În acest caz, entitatea evidenţiază distinct creanţele achiziţionate până la data de 31 decembrie 2013, recunoscute la valoarea nominală, de creanţele achiziţionate începând cu data de 1 ianuarie 2014, recunoscute la cost de achiziţie.”

4. Punctul 397, cuprinzând Planul de conturi, se completează după cum urmează:

- în cadrul CLASEI 9 - OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI, Grupa 99 - ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI, la contul 998 „Alte conturi în afara bilanţului” se introduce contul sintetic de activ de gradul II - 9986 „Creanţe preluate prin cesiune”.

5. Punctul 399, cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi, se completează după cum urmează:

- în cadrul CLASEI 9 - OPERAŢIUNI ÎN AFARA BILANŢULUI, Grupa 99 - ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI, la contul 998 „Alte conturi în afara bilanţului” se introduce contul sintetic de gradul II - 9986 „Creanţe preluate prin cesiune”, cu următorul conţinut:

„9986 - valoarea nominală a creanţelor preluate prin cesiune.”

6. La capitolul IX, la „Exemple de prezentare a notelor explicative”, la nota 14 „Alte informaţii”, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- Modificarea valorii creanţelor preluate prin cesiune înregistrate în bilanţ şi în afara bilanţului, conform următoarelor tabele:

 

TABEL Nr. 1

 

 

Situaţia creanţelor preluate prin cesiune (la cost de achiziţie)

 

 

 

 

 

 

- lei -

Creanţe

Sold creanţe la începutul exerciţiului

financiar

Creanţe preluate în cursul exerciţiului

financiar

Creanţe cedate terţilor în cursul exerciţiului financiar

Creanţe încasate în cursul exerciţiului financiar direct de la debitori, din care:

Creanţe trecute pe cheltuieli în cursul

Exerciţiului financiar datorită imposibilităţii încasării

Sold creanţe la sfârşitul exerciţiului

financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

evidenţiate anterior în conturi bilanţiere

Încasate pe seama conturilor de venituri

(contul 74997 „Alte venituri diverse de exploatare”/ analitic distinct)

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7=1+2-3-4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL Nr. 2

 

Situaţia creanţelor preluate prin cesiune (la valoare nominală)

 

 

 

 

- lei -

Creanţe

 

 

Sold creanţe la începutul exerciţiului financiar

 

 

Creanţe preluate în cursul exerciţiului financiar

 

 

Creanţe scoase din evidenţa extracontabilă în cursul exerciţiului financiar, din care:

Sold creanţe la sfârşitul exerciţiului financiar

 

 

scoase din evidenţă ca urmare a încasării

direct de la debitori

cedate terţilor în cursul exerciţiului financiar

scoase din evidenţă datorită imposibilităţii

încasării

0

1

2

3

4

5

6 = 1 +2-3-4-5