MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 702/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 702         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 15 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

292. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru bună funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012

 

Acord între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru bună funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare

 

862. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre 862. - Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru bună funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012

 

HOTĂRÂRI ALE  GUVERNUL ROMÂNIEI

784. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020

 

854. - Hotărâre privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

80. - Ordin pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2013

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare

 

Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait, denumite în continuare părţi contractante,

în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Viena din 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi ale Convenţiei de la Viena din 1963 cu privire la relaţiile consulare, referitoare la obligaţia statului acreditar de a înlesni achiziţionarea pe teritoriul propriu, în conformitate cu legislaţia proprie, de către statul acreditant a localurilor necesare pentru misiunile diplomatice şi oficiilor consulare,

au hotărât să încheie prezentul acord. Capitolul I Dispoziţii generale

 

Articolul 1

Obiectul acordului

 

(1) Obiectul prezentului acord îl constituie acordarea posibilităţii de dobândire de către părţile contractante a dreptului de proprietate asupra terenurilor destinate bunei funcţionări a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare aparţinând acestora, conform principiului reciprocităţii.

(2) În sensul prezentului acord, prin terenuri destinate bunei funcţionări a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se înţelege acele terenuri folosite pentru sediul misiunii diplomatice, respectiv al oficiului consular, şi pentru reşedinţa şefului misiunii diplomatice, respectiv şefului oficiului consular.

(3) Dobândirea dreptului de proprietate de către o parte contractantă se va face prin intermediul misiunii diplomatice sau a oficiului consular al acesteia, în condiţiile prevăzute de legea în vigoare a statului acreditar şi numai cu destinaţia prevăzută la alin. (2), sub sancţiunea nulităţii absolute a actului juridic constitutiv de proprietate.

 

Capitolul II

Dispoziţii speciale

 

Articolul 2

Cheltuieli

 

(1) În cazul în care dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului este însoţită de dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiilor aflate pe acesta, titularul dreptului de proprietate exercită toate drepturile şi îşi îndeplineşte toate obligaţiile ce decurg din această calitate.

(2) Construirea de imobile pe terenul achiziţionat potrivit prezentului acord este supusă reglementărilor din statul acreditar.

 

Articolul 3

Notificarea

 

Fiecare parte contractantă va informa în scris, prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, cu privire la intenţia sa de a cumpăra, de a vinde, de a închiria ori de a transmite un dezmembrământ al dreptului de proprietate (dreptul de uzufruct, uz, servitute şi superficie) asupra terenului.

 

Articolul 4

Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor

 

Sunt scutite de la p lata oricăror taxe şi impozite, naţionale, regionale sau comunale, terenurile aflate în proprietatea părţilor contractante, achiziţionate în condiţiile prezentului acord, având exclusiv destinaţia de sediu al misiunii diplomatice sau oficiului consular sau reşedinţe pentru şefii misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, cu excepţia taxelor indirecte care sunt în mod normal încorporate în preţul bunurilor şi serviciilor şi a celor percepute ca remuneraţie pentru servicii specifice prestate.

 

Capitolul III

Dispoziţii finale

 

Articolul 5

Soluţionarea divergenţelor

 

Orice divergenţe referitoare la aplicarea şi interpretarea prevederilor prezentului acord se vor soluţiona prin consultări între părţile contractante.

 

Articolul 6

Modificarea

 

Prezentul acord poate fi modificat prin acordul părţilor, sub forma unui protocol adiţional care va fi parte integrantă a prezentului acord. Protocolul va intra în vigoare conform prevederilor art. 7.

 

Articolul 7

Intrarea în vigoare

 

(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile contractante se informează în legătură cu îndeplinirea procedurilor interne de intrare în vigoare.

(2) Fiecare parte contractantă poate denunţa prezentul acord prin notificare scrisă, transmisă pe canale diplomatice, celeilalte părţi contractante, denunţarea producându-şi efectele după 90 de zile de la data primirii acestei notificări.

(3) Ieşirea din vigoare a prezentului acord nu va afecta dreptul de proprietate asupra terenului dobândit înainte de ieşirea din vigoare a prezentului acord.

 

Semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012, în două exemplare originale în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României

Andrei Marga,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Statului Kuwait

Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah,

viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi ministru de stat pentru afacerile cabinetului

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2013

Nr. 862.

 

HOTĂRÂRI ALE  GUVERNUL ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia naţională antidrog 2013-2020, denumită în continuare Strategia naţională, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Planul de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Agenţia Naţională Antidrog, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţia prefectului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia naţională.

Art. 4. - Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia naţională se asigură de către fiecare instituţie/autoritate publică implicată, în raport cu termenele de realizare şi resursele disponibile în bugetele proprii.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Tudor Prisecaru,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul tineretului şi sportului,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 9  octombrie  2013

Nr. 784.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Aranjamentul administrativ, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, ratificat prin Legea nr. 150/2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2013

Nr. 854.

 

ARANJAMENT ADMINISTRATIV

pentru aplicarea Acordului dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale

 

În conformitate cu articolul 19 paragraful a) din Acordul dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, care corespunde cu data 24 A dar I 5771 din calendarul ebraic, denumit în continuare „Acord“, autorităţile competente ale părţilor contractante au convenit după cum urmează:

 

PARTEA I

Prevederi generale

 

Articolul 1

 

Termenii utilizaţi în prezentul aranjament administrativ vor avea acelaşi înţeles ca cel din Acord.

 

Articolul 2

 

1. Organismele de legătură menţionate în articolul 1 paragraful k) şi articolul 19 paragraful d) din Acord vor fi:

a) pentru România:

– Casa Naţională de Pensii Publice pentru pensiile pentru limită de vârstă, invaliditate şi urmaş, precum şi pentru ajutoarele de deces;

– Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru alocaţiile pentru copii; b)pentru Israel: Institutul Naţional de Asigurări, Ierusalim. Adresele şi celelalte date de contact ale organismelor de legătură sunt prevăzute în anexa 1 la prezentul aranjament administrativ.

2. Organismele de legătură desemnate în paragraful 1 al prezentului articol vor stabili procedurile comune, formularele, certificatele şi alte comunicări necesare pentru implementarea Acordului şi a prezentului aranjament administrativ.

3. Organismele de legătură îşi pot comunica reciproc informaţii şi prin poşta electronică.

 

PARTEA a II-a

Prevederi referitoare la legislaţia aplicabilă

 

Articolul 3

 

1. În cazul în care legislaţia unei părţi contractante este aplicabilă în conformitate cu oricare din prevederile articolelor 7-9 ale Acordului, instituţia competentă a acelei părţi contractante va elibera un certificat care atestă că persoana angajată sau lucrătorul independent rămâne supus acelei legislaţii. Acest certificat va constitui dovada că persoana angajată sau lucrătorul independent este exceptat de la contribuţiile de securitate socială ale celeilalte părţi contractante.

2. Certificatul la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat:

a) în România: de către Casa Naţională de Pensii Publice; b)în Israel: de către Institutul Naţional de Asigurări, Ierusalim.

3. Instituţiile indicate în paragraful 2 al prezentului articol îşi vor furniza reciproc o copie a certificatului.

 

PARTEA a III-a

Prevederi speciale privind diferitele categorii de prestaţii Pensii pentru bătrâneţe, de urmaş şi de invaliditate

 

Articolul 4

 

1. În cazul prestaţiilor prevăzute la litera B paragraful 1 al articolului 2 din Acord, prin „pensiile pentru limita de vârstă“ se înţelege: pensiile pentru limită de vârstă, pensiile anticipate şi pensiile anticipate parţiale.

2. Instituţia competentă a unei părţi contractante care primeşte o cerere pentru prestaţii plătibile în baza legislaţiei celeilalte părţi contractante va menţiona pe aceasta data primirii cererii şi va trimite de îndată cererea fie direct, fie prin intermediul organismului de legătură al fiecărei părţi contractante.

3. Împreună cu formularul de cerere, instituţia competentă va transmite orice documentaţie, inclusiv orice documentaţie medicală disponibilă, care poate fi necesară instituţiei competente a celeilalte părţi contractante pentru a stabili dreptul solicitantului la o prestaţie.

4. Datele personale privind o persoană, conţinute în formularul de cerere, vor fi certificate în mod corespunzător de către instituţia competentă. Transmiterea formularului certificat în ceea ce priveşte datele personale va scuti instituţia competentă de transmiterea documentelor originale către cealaltă parte contractantă.

5. Fiecare instituţie competentă va transmite instituţiei competente a celeilalte părţi contractante un formular care atestă perioadele de asigurare realizate în baza propriei legislaţii.

6. Fiecare instituţie competentă va determina ulterior dacă o persoană poate beneficia de o prestaţie şi va notifica cealaltă instituţie, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură, cu privire la decizia sa referitoare la cerere.

7. Fiecare instituţie competentă va stabili drepturile solicitantului în baza prevederilor capitolului 1 partea a III-a din Acord şi va notifica persoana vizată cu privire la decizie, indicând modalităţile legale şi termenele-limită pentru apeluri, şi va transmite o copie a deciziei şi formularul convenit în acest scop instituţiei competente a celeilalte părţi contractante.

8. În momentul depunerii cererii, beneficiarul trebuie să informeze instituţia competentă în legătură cu locul de domiciliu, banca şi numărul de cont unde trebuie plătite prestaţiile.

9. Plata se face fără nicio deducere pentru costurile administrative. Cheltuielile implicate de transferul bancar sunt în sarcina beneficiarului.

10. În situaţia în care beneficiarul primeşte pensie de la instituţia competentă a uneia dintre părţile contractante şi are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, acesta trebuie să transmită instituţiei competente, la fiecare 12 luni, un certificat care atestă că persoana este în viaţă. Certificatul va fi transmis beneficiarului de către instituţia competentă, pentru a fi completat şi semnat în faţa unei autorităţi pe teritoriul celeilalte părţi contractante, care va certifica faptul că documentul a fost semnat personal de către beneficiar. Certificatul va fi returnat instituţiei competente în perioada solicitată.

11. În situaţia în care certificatul menţionat la paragraful 10 al prezentului articol nu este transmis, p lata pensiei va fi suspendată până la primirea acestuia.

 

Ajutorul pentru deces

 

Articolul 5

 

1. Pentru a primi un ajutor de deces în baza legislaţiei unei părţi contractante, beneficiarul al cărui domiciliu este pe teritoriul celeilalte părţi contractante poate depune cererea la instituţia competentă sau la instituţia de la locul de domiciliu cu condiţia ca cererea să fie trimisă instituţiei competente responsabile pentru plata prestaţiilor.

2. Documentele necesare conform legislaţiei aplicate de către instituţia competentă trebuie anexate cererii.

3. Informaţiile furnizate de către solicitant trebuie să fie susţinute prin documente oficiale originale, anexate cererii, şi/sau documente certificate de către instituţia de la locul de domiciliu.

 

PARTEA a IV-a

Asistenţă şi informaţii

 

Articolul 6

 

1. Instituţia competentă a unei părţi contractante va furniza, la cerere, instituţiei competente a celeilalte părţi contractante informaţiile medicale şi documentele care sunt disponibile în ceea ce priveşte solicitantul sau beneficiarul, cu condiţia ca solicitantul să semneze o declaraţie de renunţare la confidenţialitatea medicală în cazul în care este necesar.

2. În cazul în care instituţia competentă a unei părţi contractante cere ca solicitantul sau beneficiarul care are domiciliul sau şederea pe teritoriul celeilalte părţi contractante să fie supus unui control medical suplimentar, un astfel de control va fi organizat de către instituţia competentă a celeilalte părţi contractante în conformitate cu regulile instituţiei care organizează controlul medical şi pe cheltuiala instituţiei care îl solicită.

3. Instituţia competentă a unei părţi contractante va rambursa sumele datorate ca urmare a ap licării prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, după primirea unei declaraţii detaliate a costurilor suportate.

 

Articolul 7

 

Dacă Acordul sau prezentul aranjament administrativ nu prevede altfel, în cazul în care instituţia competentă a unei părţi contractante solicită asistenţă administrativă referitor la drepturile şi obligaţiile în baza Acordului ale unui solicitant sau ale unui beneficiar care are domiciliul sau şederea pe teritoriul celeilalte părţi contractante, o astfel de asistenţă va fi acordată fie prin intermediul organismelor de legătură, fie direct de către instituţia competentă a celeilalte părţi contractante pe al cărui teritoriu solicitantul sau beneficiarul îşi are domiciliul sau şederea. O astfel de asistenţă va fi gratuită.

 

PARTEA a V-a

Dispoziţii diverse

 

Articolul 8

 

Dacă Acordul nu prevede altfel, prestaţiile în bani care sunt datorate beneficiarilor care îşi au domiciliul sau şederea pe teritoriul celeilalte părţi contractante vor fi plătite direct acestor beneficiari.

 

Articolul 9

 

1. Organismele de legătură şi instituţiile competente ale părţilor contractante pot utiliza limba engleză pentru aplicarea Acordului.

2. Formularele necesare pentru aplicarea Acordului vor fi în ambele limbi oficiale ale părţilor contractante.

3. În scopul aplicării Acordului şi a prezentului aranjament administrativ, prin derogare de la prevederile paragrafului 2 al prezentului articol, alte cereri şi documente nu vor fi respinse pe motiv că sunt redactate în limba oficială a celeilalte părţi contractante.

 

Articolul 10

 

Organismele de legătură vor face anual schimb de date statistice privind plăţile care au fost efectuate în baza Acordului.

 

Articolul 11

 

Prezentul aranjament administrativ poate fi amendat, în scris, prin acordul reciproc al autorităţilor competente. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12 al prezentului aranjament administrativ.

 

Articolul 12

 

Prezentul aranjament administrativ va intra în vigoare la data ultimei notificări, trimisă pe cale diplomatică, care confirmă că procedurile interne necesare pentru intrarea sa în vigoare au fost îndeplinite. Acesta va rămâne în vigoare pe durata Acordului.

 

Semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2013, care corespunde cu 28 Elul 5773, în două exemplare originale, în limbile română, ebraică şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru autoritatea competentă din România

Mariana Câmpeanu,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

Pentru autoritatea competentă din Statul Israel

Zeev Elkin,

ministrul adjunct al afacerilor externe

 

ANEXA 1

 

ROMÂNIA

Casa Naţională de Pensii Publice

Str. Latină nr. 8, sectorul 2

Bucureşti

România

Telefon: 0040213118047

 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială

Bd. Panduri nr. 22, sectorul 5

Bucureşti

Cod poştal: 050659

România

Telefon: 0040213136047

E-mail: anps@prestatiisociale.ro

Web: www.prestatiisociale.ro

 

STATUL ISRAEL

Institutul Naţional de Asigurări

Biroul central

Bd. Weizman nr. 13

Ierusalim 91909

Israel

Telefon: 972-2-6709753

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi cele ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Condiţiile generale asociate autorizaţiei de înfiinţare, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Condiţiile generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin,

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2012 pentru aprobarea condiţiilor-cadru asociate autorizaţiei de înfiinţare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 20 aprilie 2012, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 80.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDIŢIILE GENERALE

asociate autorizaţiei de înfiinţare

 

I. Cadru general

Art. 1. - Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.

Art. 2. - Titularul autorizaţiei este responsabil pentru respectarea Condiţiilor specifice şi Condiţiilor generale asociate autorizaţiei, denumite în continuare Condiţiile autorizaţiei sau Condiţii.

Art. 3. - Termenii evidenţiaţi prin caractere italice în textul Condiţiilor autorizaţiei sunt definiţi după cum urmează:

1. autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;

2. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

3. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013.

4. specificaţii - totalitatea documentelor, datelor şi informaţiilor considerate definitorii pentru capacităţile energetice care fac obiectul autorizaţiei, transmise ANRE de către titularul autorizaţiei, în vederea emiterii autorizaţiei, precizate în Condiţiile specifice asociate autorizaţiei;

5. titularul autorizaţiei - persoana căreia i-a fost acordată autorizaţia, nominalizată în autorizaţie;

6. perioada de probe - perioada cuprinsă între data la care un grup/o centrală electric(ă) începe să producă şi să livreze energie electrică/termică şi maximum 60 de zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune; perioada de probe nu poate depăşi durata de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare.

II. Drepturi ale titularului autorizaţiei

Art. 4. - Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul autorizaţiei are dreptul:

a) să desfăşoare lucrări de inginerie, procurare, construcţii-montaj, punere în funcţiune, lucrări de provizorate, precum şi alte lucrări/servicii necesare pentru realizarea capacităţilor energetice care fac obiectul autorizaţiei, conform documentelor ce au stat la baza acordării acesteia;

b) să comercializeze, în perioada de probe, energia electrică şi, după caz, energia termică produsă de capacităţile autorizate, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

c) alte drepturi prevăzute în Lege şi Condiţiile specifice ale autorizaţiei.

Art. 5. - Lucrările de înfiinţare a capacităţilor autorizate sunt lucrări de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii.

Art. 6. - Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei pot fi atacate de titularul autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă.

III. Obligaţii ale titularului autorizaţiei

Art. 7. - Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul autorizaţiei este obligat să respecte prevederile:

a) condiţiilor autorizaţiei;

b) Legii, cu modificările şi completările ulterioare ale acesteia;

c) legilor în vigoare;

d) tuturor reglementărilor incidente emise de autoritatea competentă;

e) standardelor/normelor aplicabile.

Art. 8. - Titularul autorizaţiei este obligat să desfăşoare activităţile necesare realizării şi punerii în funcţiune a capacităţilor autorizate potrivit specificaţiilor acestora, utilizând materiale, echipamente, instalaţii, procedee şi tehnologii în limitele prevăzute de legile şi de normele în vigoare.

Art. 9. - În conformitate cu prevederile Legii, titularul autorizaţiei are obligaţia:

a) să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului; b)să obţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea capacităţii autorizate.

Art. 10. - După finalizarea activităţilor necesare realizării capacităţii autorizate şi/sau încetarea drepturilor prevăzute de Lege, titularul autorizaţiei este obligat să elibereze terenurile ocupate temporar sau care devin disponibile, precum şi a spaţiilor afectate, care vor fi readuse la starea iniţială, respectându-se şi toate celelalte condiţii specifice impuse de legislaţia cu privire la protecţia mediului.

Art. 11. - Titularul autorizaţiei desfăşoară lucrările de realizare şi de punere în funcţiune a capacităţii autorizate, astfel încât să nu limiteze şi să nu obstrucţioneze nejustificat accesul altor utilizatori la reţelele electrice.

Art. 12. - Titularul autorizaţiei are obligaţia de a stabili şi aplica măsuri de protecţie a persoanelor, potrivit normativelor aplicabile în vigoare, pe întreaga durată a executării lucrărilor de realizare şi de punere în funcţiune a capacităţilor autorizate.

Art. 13. - Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul autorizaţiei are obligaţia să instituie şi să menţină, în condiţiile Legii, zonele de protecţie şi zonele de siguranţă asociate capacităţilor energetice, respectiv asociate componentelor acestora în conformitate cu prevederile din legislaţia şi reglementările aplicabile.

Art. 14. - Titularul autorizaţiei furnizează autorităţii competente toate documentele, datele şi informaţiile care îi sunt necesare acesteia pentru exercitarea atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prevăzute în Condiţiile autorizaţiei.

Art. 15. -  În termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării valabilităţii autorizaţiei sau de la data semnării procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor autorizate, titularul autorizaţiei va transmite autorităţii competente o notificare privind finalizarea proiectului investiţional, care va conţine o descriere a activităţilor planificate şi realizate, precum şi eventualele lucrări restante.

Art. 16. - În termen de 8 zile lucrătoare de la sesizarea încălcării/nerespectării Condiţiilor autorizaţiei, respectiv de la apariţia acestora, titularul autorizaţiei este obligat să informeze autoritatea competentă în următoarele situaţii:

a) încălcarea Condiţiilor autorizaţiei de către titularul autorizaţiei;

b) suspendarea de către altă autoritate a valabilităţii unui act (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) prin care a autorizat desfăşurarea unor activităţi/lucrări aferente uneia sau mai multor componente ale capacităţilor autorizate.

Art. 17. - (1) Titularul autorizaţiei informează autoritatea competentă în termen de 30 de zile, dacă Legea sau Regulamentul nu prevăd altfel, despre schimbarea:

a) denumirii titularului autorizaţiei;

b) sediului şi/sau a datelor de contact (telefon, fax);

c) statutului juridic al societăţii;

d) structurii acţionariatului sau a valorii capitalului social sau a patrimoniului.

(2) Schimbarea sediului, datelor de contact, structurii acţionariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului nu constituie motive pentru modificarea autorizaţiei.

(3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor Regulamentului, titularul autorizaţiei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a autorizaţiei.

(4) Divizarea sau fuziunea titularului autorizaţiei este notificată autorităţii competente, în condiţiile Regulamentului, cu cel puţin 60 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operaţiunea de divizare/fuziune potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului autorizaţiei.

IV. Transferul autorizaţiei

Art. 18. - Autorizaţia este valabilă pentru realizarea capacităţilor autorizate şi a componentelor acestora, prevăzute în condiţiile specifice asociate autorizaţiei.

Art. 19. - (1) Autorizaţia poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.

(2) Intenţia de transfer al autorizaţiei se notifică de către titularul autorizaţiei la ANRE cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu privire la operatorul economic care preia autorizaţia de înfiinţare/licenţa.

V. Suspendarea/retragerea autorizaţiei

Art. 20. - (1) Autoritatea competentă poate suspenda/ retrage autorizaţia în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.

(2) Autoritatea competentă comunică titularului autorizaţiei suspendarea/retragerea autorizaţiei, motivele de suspendare/ retragere, precum şi condiţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.

(3) Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării autorizaţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul autorizaţiei face dovada cu privire la îndeplinirea condiţiilor de încetare a suspendării.

VI. Modificarea autorizaţiei

Art. 21. - (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului autorizaţiei, autoritatea competentă poate modifica autorizaţia procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului autorizaţiei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) retragerea autorizaţiei şi eliberarea unei autorizaţii noi;

b) modificarea autorizaţiei.

Art. 22. - Autoritatea competentă poate iniţia modificarea Condiţiilor autorizaţiei ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primară şi secundară şi decizii juridice) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice, acestea fiind notificate titularului autorizaţiei conform prevederilor Regulamentului.

Art. 23. - Titularul autorizaţiei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei, în condiţiile Regulamentului.

VII. Control şi sancţiuni

Art. 24. - Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul autorizaţiei a Condiţiilor autorizaţiei, scop în care analizează documentele transmise de titularul autorizaţiei, exercitându-şi atribuţiile de control, conform Legii.

Art. 25. - Dacă autoritatea competentă constată că titularul autorizaţiei nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre Condiţiile autorizaţiei, aplică sancţiuni, conform dispoziţiilor Legii.

VIII. Căi de comunicare

Art. 26. - Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este permisă în condiţiile autorizaţiei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura ANRE prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin telefax.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDIŢIILE GENERALE

asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare

 

I. Cadru general

Art. 1. - Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice produse în cogenerare, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.

Art. 2. - Obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de producere de energie electrică şi, după caz, de energie termică produsă în cogenerare, prin exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare precizate în Condiţiile specifice ale licenţei.

Art. 3. - Nu fac obiectul licenţei:

a) furnizarea de energie electrică la clienţi finali, cu excepţiile prevăzute la art. 10 lit. b) şi c);

b) distribuţia de energie electrică, cu excepţia prevăzută la art. 10 lit. a);

c) consultanţa, finanţarea şi executarea unor anumite lucrări/servicii la clienţi finali;

d) orice alte activităţi care nu se încadrează în categoriile de activităţi permise sau impuse de Condiţiile licenţei.

Art. 4. - Titularul licenţei este responsabil pentru respectarea Condiţiilor specifice şi Condiţiilor generale asociate licenţei, denumite, în continuare Condiţiile licenţei sau Condiţii.

Art. 5. - Următorii termeni utilizaţi în textul Condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează:

1. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;

2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013;

3. autoritatea competentă - prin Lege, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro;

4. licenţă - licenţa acordată de ANRE în condiţiile Legii şi ale Regulamentului, pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice produse în cogenerare; noţiunea de licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a energiei termice produse în cogenerare este echivalentă cu cea de licenţă pentru producerea de energie electrică şi pentru producerea de energie termică în cogenerare;

5. titularul licenţei - persoana căreia i-a fost acordată licenţa, nominalizată în condiţiile specifice asociate licenţei;

6. etichetarea energiei electrice - totalitatea activităţilor prin care se face specificarea originii energiei electrice furnizate;

7. raportul anual - document ce cuprinde situaţiile financiare, raportul administratorilor şi raportul auditorilor, întocmite conform legii şi reglementărilor contabile stabilite de ministerul de resort, şi trimis de consiliul de administraţie al societăţii comerciale la direcţia teritorială de administrare fiscală din cadrul acestui minister, unde societatea comercială este înregistrată;

8. situaţiile financiare - documente referitoare la activităţile ce fac obiectul licenţei, precum şi la cele pe care titularul licenţei le desfăşoară în afara licenţei şi care cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative. Situaţiile financiare se depun, conform legii, la direcţia teritorială a ministerului de resort unde este înregistrat operatorul economic;

9. subvenţionare încrucişată - modalitate de subvenţionare care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unui operator economic pentru a sprijini activităţile acelui operator economic într-o altă categorie de produse/servicii sau în altă zonă geografică a operaţiunilor sale;

10. sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi construcţiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, destinate producerii, transportului şi distribuţiei energiei termice prin reţele termice pentru cel puţin 2 utilizatori;

11. serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităţilor desfăşurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puţin 2 utilizatori racordaţi la SACET;

12. furnizor de energie termică - persoană juridică, autorizată conform reglementărilor în vigoare pentru a presta serviciul public de alimentare cu energie termică a unuia sau mai multor utilizatori, pe bază de contracte de furnizare;

13. furnizare de energie termică - activitatea de comercializare a energiei termice livrate de producător în cadrul SACET. Această activitate include şi serviciile de măsurare a energiei termice vândute, la nivelul utilizatorului.

II. Drepturi ale titularului licenţei

Art. 6. - Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul:

a)s ă tranzacţioneze energie electrică, conform reglementărilor în vigoare;

b) să beneficieze de acces la reţelele electrice, în condiţiile reglementărilor emise de autoritatea competentă;

c) să comercializeze energia termică produsă în cogenerare, conform reglementărilor în vigoare;

d) alte drepturi prevăzute de Lege.

Art. 7. - (1) În conformitate cu prevederile Legii şi ale reglementărilor în vigoare, pe durata de valabilitate a licenţei titularul licenţei are dreptul de acces la reţelele electrice de interes public prin care se asigură serviciile de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi are dreptul să obţină, în condiţiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii.

(2) În conformitate cu reglementările în vigoare privind serviciul public de alimentare cu energie termică, titularul licenţei are dreptul de acces la reţelele termice de interes public prin care se asigură serviciile de transport/distribuţie a energiei termice, în condiţii reglementate.

Art. 8. - (1) Pe durata de valabilitate a licenţei, asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor energetice ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei beneficiază de drepturile prevăzute de Lege, pe care le poate exercita numai în condiţiile Legii.

(2) Pentru protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a anexelor acestora, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, se instituie zone de protecţie şi de siguranţă, care se determină de către titularul licenţei, pentru fiecare capacitate ce face obiectul licenţei, respectiv pentru componentele acestora, în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.

Art. 9. - (1) Pe durata de valabilitate a licenţei titularul licenţei are dreptul:

a) de a întrerupe livrarea energiei termice către furnizorii şi/sau consumatorii de energie termică cu care se află în relaţii contractuale, conform clauzelor din contractele încheiate;

b) de a înceta desfăşurarea activităţilor care fac obiectul licenţei, cu obligaţia de a notifica anticipat clienţilor săi, în modul stabilit prin contractele comerciale încheiate, această intenţie.

(2) Anterior exercitării dreptului prevăzut la alin. (1) faţă de furnizorii şi/sau consumatorii de energie termică debitori, conform relaţiei contractuale cu aceştia, titularul licenţei va parcurge succesiv următoarele etape:

a) negocierea (re)eşalonării datoriilor;

b) acordarea unui preaviz de sistare a livrării energiei termice de 5 zile lucrătoare;

c) reducerea puterii termice asigurate furnizorilor de energie termică, în conformitate cu anexele contractelor semnate, prin reduceri de debit de agent termic, după grafice stabilite cu aceştia, acolo unde condiţiile tehnice permit acest lucru;

d) reducerea puterii termice asigurate furnizorilor de energie termică, în conformitate cu anexele contractelor semnate, prin reduceri ale temperaturii de tur, acolo unde condiţiile tehnice permit acest lucru.

(3) Titularul licenţei realizează manevrele de întrerupere a livrării de energie termică sau de reducere a puterii prevăzute la alin. (1), corelat cu nivelul de putere termică şi cantităţile de energie termică stabilite prin contractele încheiate. Dacă, după finalizarea procedurii legale de urmărire a debitorilor se dovedeşte că plata nu a fost efectuată, debitorul fiind de rea-credinţă, titularul licenţei poate înceta livrarea energiei termice până la recuperarea creanţelor.

(4) Titularul licenţei se va asigura că nu contravine prevederilor legale în vigoare, înainte de a întrerupe alimentarea cu energie termică pentru următoarele categorii de consumatori: spitale, policlinici, staţii de salvare, cămine de bătrâni, leagăne de copii, grădiniţe, creşe, cămine studenţeşti, cămine de persoane cu handicap, centre de resocializare minori, şcoli şi unităţi militare.

Art. 10. - Complementar activităţii de producere de energie electrică şi energie termică produsă în cogenerare, autorizate prin licenţă, titularul licenţei are dreptul să desfăşoare:

a) activitatea de distribuţie a energiei electrice, inclusiv prin prestarea serviciilor de transformare şi/sau conexiune pentru operatorii de reţea sau pentru alimentarea clienţilor finali de energie electrică existenţi, racordaţi direct la instalaţiile electrice aferente unităţii de producere a energiei electrice menţionate în Condiţiile specifice ale licenţei;

b) activitatea de furnizare la clienţii finali de energie electrică alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţii de producere a energiei electrice sau din reţelele electrice pe care le exploatează, menţionate în Condiţiile specifice ale licenţei;

c) activitatea de alimentare a locurilor de consum aparţinând titularului licenţei cu energie electrică şi/sau termică obţinută din producţie proprie.

Art. 11. - În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenţei se poate adresa autorităţii competente pentru soluţionarea:

a) disputelor privind accesul la reţeaua electrică de interes public;

b) disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul, cu alţi participanţi la piaţa de energie electrică, prin intermediul Comisiei de soluţionare a disputelor, care se organizează potrivit Legii;

c) neînţelegerilor precontractuale în legătură cu contractele ce se încheie ca urmare a desfăşurării activităţilor permise sau impuse de licenţă.

Art. 12. - Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei sau ale Legii, pot fi atacate de titularul autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă.

Art. 13. - Activităţile ce fac obiectul licenţei sunt de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului licenţei.

III. Obligaţii ale titularului autorizaţiei

 

Secţiunea 1

Respectarea legilor şi reglementărilor

 

Art. 14. - (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:

– licenţei, împreună cu Condiţiile licenţei;

– Legii, inclusiv a modificărilor aduse ulterior acesteia;

– reglementărilor emise de autoritatea competentă;

– normativelor, prescripţiilor şi altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice sau impuse de cadrul normativ în vigoare.

(2) Titularul licenţei are obligaţia de a particip a, la solicitarea autorităţii competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor, normativelor, prescripţiilor ori a altor acte normative din sectorul energiei electrice.

 

Secţiunea a 2-a

Obligaţii privind piaţa de energie

 

Art. 15. - Titularul licenţei nu va încheia contracte care să conţină prevederi neconforme cu obligaţiile din licenţă şi din contractele-cadru aprobate de autoritatea competentă.

 

Secţiunea a 3-a

Obligaţii privind măsurarea energiei electrice

 

Art. 16. - (1) Titularul licenţei poate desfăşura activităţile autorizate prin licenţă numai după ce funcţia de măsurare a energiei electrice/termice este asigurată conform reglementărilor aplicabile.

(2) Titularul licenţei verifică şi întreţine periodic grupurile de măsurare a energiei electrice/termice care îi aparţin, la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar.

Art. 17. - Titularul licenţei asigură, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, accesul părţilor cu care se află în relaţii contractuale, pentru verificarea grupurilor de măsurare a energiei electrice şi termice. Titularul licenţei este obligat să permită ca utilizatorii reţelelor sale electrice/termice să instaleze suplimentar grupuri de măsurare a energiei electrice, la cererea acestora şi pe cheltuiala lor.

 

Secţiunea a 4-a

Facturarea energiei electrice/termice

 

Art. 18. - (1) Factura emisă de către titularul licenţei în vederea încasării contravalorii energiei electrice/termice vândute va conţine suficiente date pentru identificarea sumelor calculate conform obligaţiilor din contractele încheiate, respectând oricare dintre cerinţele aplicabile, specificate de instrucţiuni/acte normative în vigoare.

(2) Titularul licenţei va factura energia termică livrată clienţilor săi pe baza indicaţiilor grupurilor de măsurare a energiei electrice pentru decontare stabilite prin contractele încheiate.

(3) Titularul licenţei va factura energia termică livrată furnizorilor de energie termică, precum şi consumatorilor de energie termică racordaţi direct, pe baza indicaţiilor contoarelor de energie termică pentru decontare stabilite prin contractele încheiate.

 

Secţiunea a 5-a

Relaţiile cu operatorul de transport şi de sistem şi cu operatorul pieţei de energie electrică

 

Art. 19. - Titularul licenţei poate înfiinţa un centru de dispecer local aferent unităţilor de producere de energie electrică pe care le exploatează. În acest caz, titularul licenţei asigură, în baza ordinelor de învestire emise de centrele de dispecer superioare, subordonarea de dispecer, respectiv autoritatea conducerii prin dispecer, prin stabilirea unor relaţii ierarhice între centrele de dispecer înfiinţate şi cele superioare, precum şi între centrele de dispecer şi personalul operaţional din centrale, staţii electrice şi zone de reţea, independente şi prioritare faţă de subordonarea tehnico-administrativă sau de altă natură.

Art. 20. - (1) Titularul licenţei este obligat să respecte instrucţiunile şi comenzile transmise operativ, prin centrele de dispecer competente, de către operatorul de transport şi de sistem în exercitarea autorităţii de conducere prin dispecer a Sistemului electroenergetic naţional (SEN), prin activităţile de comandă, planificare şi programare operaţională, şi să furnizeze toate informaţiile tehnice şi documentaţiile cerute, în baza prevederilor reglementărilor în vigoare. Respectarea unor clauze din contractele pe care titularul licenţei le-a încheiat nu poate fi invocată drept cauză a abaterii de la această obligaţie.

(2) La cererea operatorului de transport şi de sistem, în cazuri justificate de asigurarea siguranţei în funcţionare a SEN, titularul licenţei are obligaţia de furniza servicii tehnologice de sistem chiar dacă acestea nu au fost contractate.

Art. 21. - Titularul licenţei organizează şi desfăşoară conducerea prin dispecer a instalaţiilor de producere a energiei termice pe care le exploatează. Relaţiile necesare dintre compartimentul de dispecer organizat de titularul licenţei şi dispecerul coordonator al sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, organizat de operatorul de transport, se vor stabili în cadrul convenţiilor de exploatare încheiate între cele două dispecerate, precizându-se totodată atribuţiile fiecăruia, cu respectarea reglementărilor în vigoare

 

Secţiunea a 6-a

Obligaţii privind capacităţile energetice ce fac obiectul licenţei

 

Art. 22. - (1) Titularul licenţei are obligaţia de a întreprinde acţiunile necesare pentru a desfăşura şi/sau a contracta cu terţi lucrările necesare pentru a asigura disponibilitatea capacităţilor energetice a căror exploatare comercială face obiectul licenţei, în conformitate cu obligaţiile asumate prin participarea sa la piaţa de energie electrică şi contractele încheiate pentru livrarea de energie termică.

(2) Pentru a menţine capacitatea de producţie şi eficienţa exploatării, titularul licenţei va asigura capacităţile energetice ce fac obiectul licenţei, urmărirea sistematică a comportării construcţiilor şi a echipamentelor energetice şi va efectua lucrările corespunzătoare de mentenanţă în baza unui program de asigurare a mentenanţei.

(3) În scopul creşterii eficienţei şi disponibilităţii în exploatare a capacităţilor energetice ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei va realiza treptat, pe criterii economice, reabilitarea şi retehnologizarea acestora sau, după caz, conservarea ori dezafectarea lor.

Art. 23. - Pentru capacităţile energetice noi pe care urmează a le înfiinţa sau pentru cele pe care intenţionează să le retehnologizeze, titularul licenţei solicită autorităţii competente acordarea de autorizaţii de înfiinţare, conform prevederilor Legii şi cadrului normativ în vigoare.

 

Secţiunea a 7-a

Etichetarea energiei electrice şi solicitarea emiterii garanţiilor de origine

 

Art. 24. - În vederea etichetării energiei electrice furnizate consumatorilor, titularul licenţei, în calitate de producător, este obligat să transmită autorităţii competente, furnizorilor şi operatorului pieţei de energie electrică declaraţii referitoare la cantitatea totală de energie electrică vândută şi sursele de energie primară utilizate în perioada de referinţă, în conformitate cu reglementările în vigoare emise sau aprobate de autoritatea competentă.

 

Secţiunea a 8-a

Protecţia mediului, bunurilor şi persoanelor

 

Art. 25. - (1) Titularul licenţei se va asigura că în desfăşurarea activităţii de producere de energie electrică şi termică nu încalcă prevederile din legislaţie şi reglementările în vigoare referitoare la protecţia mediului şi gospodărirea apelor. Titularul licenţei este obligat să deţină, pe toată durata de valabilitate a licenţei, toate acordurile, avizele şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi gospodărirea apelor.

(2) Titularul licenţei trebuie să asigure instituirea şi menţinerea, în condiţiile Legii, a zonelor de protecţie şi de siguranţă, asociate funcţionării normale a capacităţilor energetice, determinate în conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competentă.

 

Secţiunea a 9-a

Asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a participanţilor la piaţa de energie electrică

 

Art. 26. - (1) Titularul licenţei nu se va angaja în nicio formă de practici anticoncurenţiale pe piaţa de energie electrică şi nu va împiedica sau încerca să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe să se angajeze în activitatea de producere a energiei electrice, respectând prevederile legislaţiei în vigoare.

(2) Titularul licenţei nu va declara operatorului de transport şi de sistem ca disponibil sau indisponibil, contrar realităţii, niciunul dintre grupurile dispecerizabile de producere a energiei electrice ce fac obiectul licenţei, în intenţia de a împiedica, restricţiona sau distorsiona concurenţa în producerea energiei electrice.

(3) Titularul licenţei nu poate deţine, simultan cu aceasta, încă o licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere de energie electrică sau a capacităţilor de producere de energie electrică şi energie termică produsă în cogenerare.

 

Secţiunea a 10-a

Separarea situaţiilor contabile

 

Art. 27. - (1) În conformitate cu cerinţele legale, pentru activităţile ce fac obiectul licenţei, titularul licenţei întocmeşte situaţii contabile distincte (defalcate/detaliate separat), aşa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activităţile respective ar fi efectuate de către operatori economici separaţi. Totodată, situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie prezentate separat de acelea asociate altor activităţi comerciale incluse în obiectul său de activitate, aprobat prin actul constitutiv.

(2) Situaţiile contabile se întocmesc astfel încât veniturile şi cheltuielile asociate activităţilor autorizate prin licenţă să fie identificabile în registrele titularului licenţei, separat de cele asociate altor activităţi pe care le desfăşoară.

(3) Titularul licenţei indică în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile.

(4) Titularul licenţei se asigură că ţinerea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele acestei condiţii din licenţă este efectivă pe durata de valabilitate a licenţei.

(5) În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.

 

Secţiunea a 11-a

Eliminarea subvenţionărilor încrucişate

 

Art. 28. - În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului licenţei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară.

 

Secţiunea a 12-a

Menţinerea activelor

 

Art. 29. - (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu 60 de zile lucrătoare înainte, intenţia de a se efectua operaţiuni (inclusiv fuziuni sau divizări) în urma cărora activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane.

(2) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei.

 

Secţiunea a 13-a

Constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare

 

Art. 30. - (1) Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei constituie şi menţine o garanţie financiară prin care să se asigure desfăşurarea continuă a activităţii pentru care s-a acordat licenţa, luând în considerare riscurile majore ce pot afecta această activitate, orice daune pe care titularul licenţei le poate datora conform prevederilor din contractele încheiate, precum şi ansamblul obligaţiilor de plată ale titularului licenţei. Garanţia constituită va reprezenta 1‰ din valoarea activelor aferente activităţilor care fac obiectul licenţei, dar nu mai puţin de 1% din valoarea cifrei de afaceri anuale aferente activităţilor care fac obiectul licenţei.

(2) Titularul licenţei poate constitui o singură garanţie financiară comună tuturor activităţilor pentru care a obţinut licenţe acordate de autoritatea competentă.

(3) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenţei, documente care să dovedească constituirea şi menţinerea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1).

 

Secţiunea a 14-a

Personalul titularului licenţei

 

Art. 31. - Pentru îndeplinirea în condiţii de siguranţă a activităţilor ce fac obiectul licenţei şi în conformitate cu cerinţele acesteia, titularul licenţei se va asigura că dispune de personal calificat şi autorizat, respectând toate prevederile legale aplicabile. Structura de personal se menţine pe toată durata de valabilitate a licenţei, cel puţin la nivelul prezentat autorităţii competente la momentul acordării licenţei.

 

Secţiunea a 15-a

Furnizarea de informaţii autorităţii competente

 

Art. 32. - În conformitate cu dispoziţiile Legii şi prevederile reglementărilor în vigoare, titularul licenţei va furniza autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale.

Art. 33. - (1) Pe baza situaţiilor contabile ţinute în conformitate cu obligaţiile specificate în Condiţiile licenţei, titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport financiar cu referire la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul în concordanţă cu metodologia emisă de autoritatea competentă.

(2) Titularul licenţei asigură auditarea raportului financiar prevăzut la alin. (1) de către o persoană autorizată în conformitate cu legea naţională privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma verificărilor privind conformitatea cu legislaţia aplicabilă şi cu cerinţele condiţiilor licenţei privind separarea situaţiilor contabile, se va transmite autorităţii competente odată cu raportul financiar.

(3) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente pentru fiecare exerciţiu financiar anual, în copie, situaţiile financiare ale societăţii întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscală.

(4) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente, în copie, situaţiile financiare ale societăţii pentru primele 6 luni ale fiecărui exerciţiu financiar, care se depun conform legii la autoritatea de administrare fiscală. Termenul de transmitere a documentelor este de maximum 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea lor la autoritatea de administrare fiscală.

(5) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport de activitate anual, având formatul şi conţinutul în concordanţă cu procedura aprobată de către autoritatea competentă.

(6) Documentele prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmit autorităţii competente în termen de 30 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare ale societăţii la autoritatea de administrare fiscală.

(7) Titularul licenţei transmite periodic autorităţii competente date care sunt necesare acesteia pentru evaluarea şi monitorizarea pieţei de energie electrică; datele vor fi transmise în conformitate cu reglementări emise de autoritatea competentă, care stabilesc periodicitatea de transmitere a datelor şi formatele (formulare/machete) pentru înscrierea acestora.

Art. 34. - (1) Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:

a) orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei de către titularul licenţei, indiferent de cauză, în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei;

b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia;

c) modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii acţionariatului, a capitalului social sau a patrimoniului, în termen de 30 de zile de la producerea acestora; în cazul divizării sau fuziunii, se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea „Menţinerea activelor“;

d) modificarea adresei de corespondenţă care, potrivit Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, în termen de 10 de zile înainte ca modificarea să devină efectivă;

e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării;

f) cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;

g) încetarea concesiunii sau a locaţiunii capacităţii energetice exploatate comercial în baza licenţei ori la vânzarea acesteia, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;

h) anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă sau la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;

i) pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile în sau pe care se amplasează capacităţile energetice exploatate comercial potrivit licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;

j) modificarea caracteristicilor tehnice ale capacităţilor energetice exploatate comercial în baza licenţei, astfel cum acestea sunt precizate în Condiţiile specifice ale licenţei.

(2) Schimbarea sediului, datelor de contact, structurii acţionariatului, valorii capitalului social sau a patrimoniului nu constituie motive pentru modificarea licenţei.

(3) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor regulamentului, titularul licenţei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.

Art. 35. - Pentru a se asigura de îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina şi copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră legate în vreun fel de afacerile şi activităţile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine secrete de stat, de serviciu sau de afaceri. La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate.

IV. Transferul licenţei

Art. 36. - Licenţa este valabilă pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice ce fac obiectul acesteia, precizate în Condiţiile specifice asociate licenţei.

Art. 37. - (1) Licenţa poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.

(2) Intenţia de transfer a licenţei se notifică de către titularul licenţei autorităţii competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de registrul oficiului comerţului cu privire la operatorul economic care preia licenţa.

V. Control şi sancţiuni

Art. 38. - Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care poate:

a) analiza documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei;

b) controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei şi/sau comanda efectuarea unui audit contabil al activităţii acestuia;

c) verifica, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrică;

d) exercita alte atribuţiile de control, conform Legii.

Art. 39. - Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una sau mai multe dintre Condiţiile licenţei, autoritatea competentă poate aplica sancţiuni, în temeiul şi conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, inclusiv poate suspenda/retrage licenţa.

VI. Suspendarea/retragerea licenţei

Art. 40. - (1) Autoritatea competentă poate suspenda/ retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.

(2) Autoritatea competentă comunică titularului licenţei suspendarea/retragerea licenţei, motivele de suspendare/ retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.

(3) Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada cu privire la îndeplinirea condiţiilor de încetare a suspendării.

Art. 41. - (1) Autoritatea competentă comunică în scris titularului licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care urmează să suspende/să retragă licenţa, precum şi motivul care determină această măsură.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea licenţei, titularul licenţei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenţei.

(3) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia.

VII. Modificarea licenţei

Art. 42. - (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi; b)modificarea licenţei.

(3) Modificarea caracteristicilor tehnice ale capacităţilor energetice exploatate comercial în baza licenţei constituie motiv de modificare a licenţei.

Art. 43. - Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primară şi secundară şi decizii juridice) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului.

Art. 44. - Titularul licenţei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei. În acest caz autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.

VIII. Căi de comunicare

Art. 45. - (1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este permisă în Condiţiile licenţei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura ANRE prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin telefax, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale.

(2) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

IX. Tarife şi contribuţii

Art. 46. - (1) Pe toata durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui ANRE, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare atrage suspendarea Licenţei, cu o notificare prealabilă.

(2) În cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate ANRE conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, ANRE îi retrage Licenţa fără preaviz sau notificarea prealabilă.

X. Dispoziţii finale

Art. 47. - În cazul în care în cuprinsul Condiţiilor specifice asociate licenţei nu sunt incluse capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, titularului licenţei nu i se aplică dispoziţiile referitoare la energia termică din prezentele condiţii generale.