MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 694/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 694         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 13 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

30. - Hotărâre privind modificarea limitelor maxime ale componenţei numerice a unor comisii permanente, prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

31. - Hotărâre privind modificarea şi completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

877. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

868. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”

 

869. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan în domeniul culturii, semnat la Astana la 27 iunie 2013

 

Acord de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan în domeniul culturii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pricaz

 

2.533. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1.110. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale IFN ROTLINES LEASING INTERNATIONAL - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind modificarea limitelor maxime ale componenţei numerice a unor comisii permanente, prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul prevederilor art. 40-43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Limitele maxime ale componenţei numerice a unor comisii permanente, prevăzute în anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Comisia pentru industrii şi servicii - de la 34 la 35 membri;

- Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic - de la 36 la 37 membri;

- Comisia pentru afaceri europene - de la 26 la 27 membri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2013.

Nr. 30.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Articolul 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Comisia pentru industrii şi servicii

- industria şi ramurile ei; comerţ interior şi exterior, turism şi servicii turistice, protecţia consumatorilor; strategii de dezvoltare a industriilor şi a serviciilor; asigurarea resurselor de materii prime şi energie pentru economia naţională; dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în industrie şi servicii; probleme specifice ale privatizării în industrie şi servicii, ale dezvoltării sectorului privat în aceste ramuri; bursele de mărfuri industriale şi servicii; strategii de investiţii; calitatea produselor industriale şi a serviciilor; standarde şi mărci; protecţia investiţiilor şi a mărcilor; progresul tehnic şi dezvoltarea tehnologică; eficienţa şi capacitatea concurenţială a produselor şi serviciilor pe piaţa internă şi externă.”

2. După punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. Comisia pentru transporturi şi infrastructură

- infrastructură, transporturi feroviare, rutiere, fluviale, maritime şi aeriene; infrastructura transporturilor; sistematizarea, organizarea şi reglementarea transporturilor; siguranţa transporturilor, transportul public.”

3. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului

- autonomia locală; reforme administrative; organizarea administrativ-teritorială; statutul funcţionarului public; sisteme urbane; reţele urbane şi rurale; finanţele publice locale; amenajarea teritoriului; construcţii.”

4. După punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic

- influenţa mediului asupra dezvoltării durabile, utilizarea resurselor naturale, calitatea aerului, apei, solului, conservarea biodiversităţii, gospodărirea bazinelor hidrografice, managementul sistemelor ecologice, schimbări climatice, reconstrucţie ecologică, prevenirea dezastrelor, managementul deşeurilor şi al substanţelor periculoase, poluarea fonică, tehnologii prietenoase mediului, tehnologii pentru controlul şi reducerea emisiilor poluante, acorduri internaţionale pentru protecţia mediului.”

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 12 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2013.

Nr. 31.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Simionescu Costică Mihai trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2013.

Nr. 877.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Autostrada Orăstie-Sibiu”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, publicată în Monitorul Oficial ăl României, Partea I, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 1 cu amplasamentul prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 2, după poziţia nr. 4140 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 41401-41407, după poziţia 4938 se introduc 235 de noi poziţii, poziţiile nr. 49381-4938235, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Sălişte şi Miercurea Sibiului din judeţul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. III. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul completat potrivit art. I pct. 1, situate pe raza localităţilor Sălişte şi Miercurea Sibiului din judeţul Sibiu, sunt în cuantum total de 271 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul „Programe din fonduri de coeziune”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se alocă, potrivit legii, din suma aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică .Autostrada Orăştie-Sibiu”, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. IV. - Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul completat potrivit art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. V. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. VI. - Planul cu amplasamentul lucrării, completat potrivit art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. VII. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 868.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA,care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, situate pe raza localităţilor Sălişte şi Miercurea Sibiului din judeţul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

(completare la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010)

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului de teren

Tarla/Parcelă

Categoria de folosinţă

Număr cadastral

(nr. tp/CF)

Suprafaţa de expropriat

- mp -

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010

- lei -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

41401

Sibiu

Miercurea Sibiului

RANF HANA

137/1/3

A

2335

3.859

4.215,96

41402

Sibiu

Miercurea Sibiului

FLEISCHER MARGARETA

1427/3

A

2378

8.618

9.415,17

41403

Sibiu

Miercurea Sibiului

FLEISCHER MARGARETA

1427/3

A

2378

1.962

2.143,49

41404

Sibiu

Miercurea Sibiului

HANN MIHAIL

1427/4

A

2381

5.927

6.475,25

41405

Sibiu

Miercurea Sibiului

HANN MIHAIL

1427/4

A

2381

16.157

17.651,52

41406

Sibiu

Miercurea Sibiului

ROTH MIHAIL

1427/5

A

2519

16.584

18.118,02

41407

Sibiu

Miercurea Sibiului

ROTH MIHAIL

1427/5

A

2519

4.912

5.366,36

49381

Sibiu

Sălişte

MINZAT IOAN, MINZAT EMILIAN, DUMULESCU PARASCHIVA

58/1345/5/9

VIE

926

20

23,75

49382

Sibiu

Sălişte

GAVRILA IACOB

58/1345/5/10

VIE

688

45

53,44

49383

Sibiu

Sălişte

HOSOS IOAN, DAVEL PARASCHIVA, VULCU ANA

58/1345/5/11

VIE

1040

41

48,69

49384

Sibiu

Sălişte

LUCA IOAN

58/1345/5/12

VIE

1011

108

128,25

49385

Sibiu

Sălişte

BENCHEA IACOB, BENCHEA NICOLAE

58/1345/5/13

VIE

920

104

123,5

49386

Sibiu

Sălişte

MINZAT IOAN

58/1345/5/14

VIE

652

123

146,06

49387

Sibiu

Sălişte

BENCHEA IACOB, BENCHEA NICOLAE

58/1345/5/15

VIE

920

142

168,63

49388

Sibiu

Sălişte

HODOS MARIA

58/1345/5/16

VIE

706

184

218,5

49389

Sibiu

Sălişte

SUCIU GRIGORE

58/1345/5/17

VIE

 

2

2,38

493810

Sibiu

Sălişte

TESA IOAN

58/1345/7/3

VIE

766

114

135,38

493811

Sibiu

Sălişte

OTOIU VALERIU

58/1345/7/4

VIE

612

376

446,5

493812

Sibiu

Sălişte

GAVRILA EUGEN, GAVRILA MIHAI

58/1345/7/5

VIE

941

889

1.055,69

493813

Sibiu

Sălişte

LAMPASIU MARIA

58/1345/7/6

VIE

736

547

649,56

493814

Sibiu

Sălişte

MULES VALER

58/1345/7/7

VIE

925

591

701,81

493815

Sibiu

Sălişte

METIU VASILE, NIERGHES SILVIA, HODOS MARIA

58/1345/7/8

VIE

943

600

712,5

493816

Sibiu

Sălişte

MINZAT EMILIAN, MINZAT IACOB, DUMULESCU PARASCHIVA

58/1345/7/9

VIE

926

600

712,5

493817

Sibiu

Sălişte

GAVRILA IACOB

58/1345/7/10

VIE

688

600

712,5

493818

Sibiu

Sălişte

HODOS IOAN, DAVEL PARASCHIVA, VULCU ANA

58/1345/7/11

VIE

1040

400

475

493819

Sibiu

Sălişte

LUCA IOAN

58/1345/7/12

VIE

1011

558

662,63

493820

Sibiu

Sălişte

BENCHEA IACOB, BENCHEA NICOLAE

58/1345/7/13

VIE

920

235

279,06

493821

Sibiu

Sălişte

MINZAT IOAN

58/1345/7/14

VIE

652

121

143,69

493822

Sibiu

Sălişte

BENCHEAIACOB, BENCHEANICOLAE

58/1345/7/15

VIE

920

21

24,94

493823

Sibiu

Sălişte

IUGA MARIA

58/1345/13/1

VIE

693

33

39,19

493824

Sibiu

Sălişte

MOLDOVAN

58/1345/13/2

VIE

913

141

167,44

493825

Sibiu

Sălişte

GHERMAN IOAN

58/1345/13/3

VIE

753

670

795,63

493826

Sibiu

Sălişte

BĂLAN ELENA, GASTON VAS I LE

58/1345/13/4

VIE

741

800

950

493827

Sibiu

Sălişte

NEAGU CONSTANTIN, NEAGU NICOLAE, BLAGU MARIA, FARCAS ELENA

58/1345/13/5

VIE

775

600

712,5

493828

Sibiu

Sălişte

NEAGU NICOLAE, NEAGU MARIA

58/1345/13/6

VIE

779

800

950

493829

Sibiu

Sălişte

METIU VALER

58/1345/13/8

VIE

640

1.000

1.187,50

493830

Sibiu

Sălişte

NEAGU MARIA

58/1345/13/9

VIE

724

400

475

493831

Sibiu

Sălişte

GAVRILAVASILE

58/1345/13/10

VIE

710

679

806,31

493832

Sibiu

Sălişte

METIU PETRU

58/1345/13/11

VIE

993

210

249,38

493833

Sibiu

Sălişte

IUGA MARIA

58/1345/15/1

VIE

693

300

356,25

493834

Sibiu

Sălişte

NEDELAANA, MOLDOVAN MARIA

58/1345/15/2

VIE

913

400

475

493835

Sibiu

Sălişte

GHERMAN IOAN

58/1345/15/3

VIE

753

800

950

493836

Sibiu

Sălişte

BĂLAN ELENA, GASTON VASILE

58/1345/15/4

VIE

741

800

950

493837

Sibiu

Sălişte

NEAGU CONSTANTIN, BLAGU MARIA, FARCAS ELENA, NEAGU NICOLAE

58/1345/15/5

VIE

775

600

712,5

493838

Sibiu

Sălişte

NEAGU NICOLAE, NEAGU MARIA

58/1345/15/6

VIE

779

700

831,25

493839

Sibiu

Sălişte

CRISTEA ELENA

58/1345/15/7

VIE

605

800

950

493840

Sibiu

Sălişte

CRISTEA ELENA

58/1345/15/8/2

VIE

605

484

574,75

493841

Sibiu

Sălişte

METIU VALER

58/1345/15/10

VIE

640

410

486,88

493842

Sibiu

Sălişte

METIU VALER

58/1345/15/11

VIE

640

398

472,63

493843

Sibiu

Sălişte

VULCU IOAN

58/1345/19/6

VIE

924

2.726

3.237,13

493844

Sibiu

Sălişte

GHERMANIOAN

58/1345/19/4

VIE

753

158

187,63

493845

Sibiu

Sălişte

IUGA VASILE

58/1342/32/1

VIE

672

775

920,31

493846

Sibiu

Sălişte

DRAGOIU VALER

58/1342/32/2

VIE

916

194

230,38

493847

Sibiu

Sălişte

IRIDON IOAN

58/1342/32/3

VIE

685

87

103,31

493848

Sibiu

Sălişte

GAVRILA IOAN, GAVRILA NICOLAE

58/1342/32/4

VIE

914

251

298,06

493849

Sibiu

Sălişte

IVAN IOAN

58/1342/32/5

VIE

615

150

178,13

493850

Sibiu

Sălişte

IUGA NICOLAE

58/1342/32/6

VIE

976

125

148,44

493851

Sibiu

Sălişte

MIRION NICOLAE, MIRION IOAN, MIRION IACOB, MUNTEAN LIGIA

58/1342/32/7

VIE

780

4

4,75

493852

Sibiu

Sălişte

IUGA VASILE

58/1342/31/1

VIE

672

142

168,63


1

2

3

4

5

6

7

8

9

493853

Sibiu

Sălişte

IUGAVASILE

58/1342/31/1

VIE

672

144

171

493854

Sibiu

Sălişte

STROIA ELENA

58/1342/31/2

VIE

643

118

140,13

493855

Sibiu

Sălişte

STROIA ELENA

58/1342/31/2

VIE

643

45

53,44

493856

Sibiu

Sălişte

DRAGOIU VALERIU

58/1342/31/3

VIE

916

84

99,75

493857

Sibiu

Sălişte

DRAGOIU VALERIU

58/1342/31/3

VIE

916

25

29,69

493858

Sibiu

Sălişte

IRIDON IOAN

58/1342/31/4

VIE

685

88

104,5

493859

Sibiu

Sălişte

IRIDON IOAN

58/1342/31/4

VIE

685

22

26,13

493860

Sibiu

Sălişte

METIU ELISABETA, METILI ELENA, BATIRU MARIA

58/1342/31/5

VIE

795

93

110,44

493861

Sibiu

Sălişte

METIU ELISABETA, METIU ELENA, BATIRU MARIA

58/1342/31/5

VIE

795

19

22,56

493862

Sibiu

Sălişte

BLAGU IOAN

58/1342/31/6

VIE

756

97

115,19

493863

Sibiu

Sălişte

BLAGU IOAN

58/1342/31/6

VIE

756

15

17,81

493864

Sibiu

Sălişte

MIRION NICOLAE, MIRION IOAN, MIRION IACOB, MUNTEAN LIGIA

58/1342/31/7

VIE

780

101

119,94

493865

Sibiu

Sălişte

MIRION NICOLAE, MIRION IOAN, MIRION IACOB, MUNTEAN LIGIA

58/1342/31/7

VIE

780

13

15,44

493866

Sibiu

Sălişte

FLOCA NICOLAE, BRAUTIK ELENA

58/1342/31/8

VIE

655

265

314,69

493867

Sibiu

Sălişte

FLOCA NICOLAE, BRAUTIK ELENA

58/1342/31/8

VIE

655

18

21,38

493868

Sibiu

Sălişte

MOISE PREDA

58/1342/31/9

VIE

699

111

131,81

493869

Sibiu

Sălişte

MOISE PREDA

58/1342/31/9

VIE

699

2

2,38

493870

Sibiu

Sălişte

FLOCA MARIA

58/1342/31/10

VIE

933

115

136,56

493871

Sibiu

Sălişte

FAGADAR MARIA, FAGADAR IOAN, IUGAANA, MULEA MARIA

58/1342/31/11

VIE

996

379

450,06

493872

Sibiu

Sălişte

HODOS IOAN

58/1342/31/12

VIE

944

142

168,63

493873

Sibiu

Sălişte

SASU NICOLAE

58/1342/31/13

VIE

631

151

179,31

493874

Sibiu

Sălişte

VULCU ANA

58/1342/31/14

VIE

621

227

269,56

493875

Sibiu

Sălişte

NEAGU IOAN

58/1342/31/15

VIE

633

178

211,38

493876

Sibiu

Sălişte

MINZAT PETRU

58/1342/31/16

VIE

624

185

219,69

493877

Sibiu

Sălişte

VACÂRIU IOAN, MULES MARIA, SIMION MARIA

58/1342/31/17

VIE

974

211

250,56

493878

Sibiu

Sălişte

MOISE PREDA

58/1342/31/18

VIE

699

33

39,19

493879

Sibiu

Sălişte

MOISE PREDA

58/1342/22/1

VIE

699

101

119,94

493880

Sibiu

Sălişte

METIU NICOLAE

58/1342/22/2

VIE

679

349

414,44

493881

Sibiu

Sălişte

GAVRILA IOAN, PETRUTA ELENA, GAVRILAVASILE

58/1342/22/3

VIE

778

360

427,5

493882

Sibiu

Sălişte

ISPAS ANA

58/1342/22/4

VIE

923

284

337,25

493883

Sibiu

Sălişte

HODOS MARIA

58/1342/22/6

VIE

706

522

619,88

493884

Sibiu

Sălişte

METIU ELISABETA, METIU ELENA, BATIRU MARIA

58/1342/22/7

VIE

795

240

285

493885

Sibiu

Sălişte

TESA MARIA

58/1342/22/8

VIE

635

157

186,44

493886

Sibiu

Sălişte

MINZAT IOAN

58/1342/22/9

VIE

723

154

182,88

493887

Sibiu

Sălişte

HODOS IOAN

58/1342/22/10

VIE

690

152

180,5

493888

Sibiu

Sălişte

MUNTEAN MARIA

58/1342/22/11

VIE

990

301

357,44

493889

Sibiu

Sălişte

DAVELNICOLAE

58/1342/22/12

VIE

991

150

178,13

493890

Sibiu

Sălişte

VACARIU LIVIU, MINZAT MARIA, GAVRILA ELENA, UNGUREANU LUCIA AUGUSTA

58/1342/22/13

VIE

792

716

850,25

493891

Sibiu

Sălişte

IRIDON IACOB, IRIDON PETRU

58/1342/22/14

VIE

774

323

383,56

493892

Sibiu

Sălişte

FLOCAIOAN, FLOCA VASILE, GAVRILAANA, PRUNDEANU MARIA, NEAGU DOINA

58/1342/15/3

VIE

929

438

520,13

493893

Sibiu

Sălişte

BLAGU IOAN

58/1342/15/4

VIE

756

116

137,75

493894

Sibiu

Sălişte

STROIAANA

58/1342/15/5

VIE

767

165

195,94

493895

Sibiu

Sălişte

GAVRILA IOAN, GAVRILA VASILE, PETRUTA ELENA

58/1342/15/7

VIE

778

1.426

1.693,38

493896

Sibiu

Sălişte

VACARIU LIVIU, MINZAT MARIA, GAVRILA ELENA, UNGUREANU LUCIA AUGUSTA

58/1342/15/8

VIE

792

196

232,75

493897

Sibiu

Sălişte

PETRUTA ELENA, GAVRILA IOAN, GAVRILA VASILE

58/1342/3/1

VIE

778

986

1.170,88

493898

Sibiu

Sălişte

DOBROTA DUMITRU

58/1342/3/2

VIE

1019

609

723,19

493899

Sibiu

Sălişte

OTOIU NICOLAE

57/1339/47/1

VIE

739

3

3,56

4938100

Sibiu

Sălişte

OTOIU IACOB, OTOIU MARIA

57/1339/47/2

VIE

951

3

3,56

4938101

Sibiu

Sălişte

DAVEL NICOLAE

57/1339/47/3

VIE

991

4

4,75

4938102

Sibiu

Sălişte

HODOS IOAN

57/1339/47/4

VIE

690

2

2,38

4938103

Sibiu

Sălişte

FAGADAR MARIA, FAGADAR IOAN, IUGAANA, MULES MARIA

58/1345/1/2

A

996

393

429,35

4938104

Sibiu

Sălişte

IUGA VASILE

58/1345/1/4

FN

652

128

55,94

4938105

Sibiu

Sălişte

NEAGU NICOLAE, NEAGU IOAN, NEAGU VASILE

58/1345/9/1

VIE

905

678

805,13

4938106

Sibiu

Sălişte

NETEA CONSTANTIN

58/1345/9/2

VIE

 

58

68,88

4938107

Sibiu

Sălişte

NEAGU NICOLAE, NEAGU IOAN, NEAGU VASILE

58/1345/11/ 14/2

A

905

342

373,64

4938108

Sibiu

Sălişte

IACOB IRIDON

58/1345/11/ 14/1

A

678

159

173,71

4938109

Sibiu

Sălişte

NETEAANA, MUNTEANU ANTONIE, GASTON ELISABETA, MUNTEANU IOAN, MUNTEANU NICOLAE

58/1345/11/13

A

980

78

85,22

4938110

Sibiu

Sălişte

NEAGU IOAN, GHERMAN MARIA

58/1345/16/14

A

989

91

99,42

4938111

Sibiu

Sălişte

MOLDOVAN MARIA, NEDELEAANA

58/1345/16/15

A

913

380

415,15

4938112

Sibiu

Sălişte

NETEAANA, MUNTEANU ANTONIE, GASTON ELISABETA, MUNTEANU IOAN, MUNTEANU NICOLAE

58/1345/16/16

A

980

46

50,26


1

2

3

4

5

6

7

8

9

4938113

Sibiu

Sălişte

METIUTESANICOLAE

58/1345/20/2

VIE

772

89

105,69

4938114

Sibiu

Sălişte

IRIDON MIHAIL

58/1345/20/1

VIE

675

428

508,25

4938115

Sibiu

Sălişte

MINZAT VAS I LE

58/1342/1/44

A

717

345

376,91

4938116

Sibiu

Sălişte

METIU NICOLAE

58/1342/1/43

A

750

292

319,01

4938117

Sibiu

Sălişte

TESA ELENA, TESA IOAN

58/1342/1/42/2

A

651

31

33,87

4938118

Sibiu

Sălişte

IUGAVASILE

58/1342/1/41

A

672

772

843,41

4938119

Sibiu

Sălişte

FILIP PARASCHIVA, MINZAT ANA

58/1342/1/40

A

969

768

839,04

4938120

Sibiu

Sălişte

OTOIU NICOLAE, OTOIU VASILE, OTOIU IOAN, OTOIU ANA, HODOS HARALAMBIE

58/1342/1/46

A

771

378

412,97

4938121

Sibiu

Sălişte

ALBU IOAN

58/1342/1/47

A

698

432

471,96

4938122

Sibiu

Sălişte

DAVEL VASILE .

59/1358/348

A

607

47

51,35

4938123

Sibiu

Sălişte

DAVEL VASILE

59/1358/348

A

 

6

6,56

4938124

Sibiu

Sălişte

GAVRILA HARALAMBIE, GAVRILA IOAN, GAVRILA VASILE, GAVRILA NICOLAE

59/1358/345

A

967

90

98,33

4938125

Sibiu

Sălişte

GAVRILA HARALAMBIE, GAVRILA IOAN, GAVRILA VASILE, GAVRILA NICOLAE

59/1358/345

A

967

25

27,31

4938126

Sibiu

Sălişte

OTOIU MARIA

59/1358/344

A

967

7

7,65

4938127

Sibiu

Sălişte

OTOIU MARIA

59/1358/344

A

681

10

10,93

4938128

Sibiu

Sălişte

MINZAT PETRU

59/1358/342

A

624

3

3,28

4938129

Sibiu

Sălişte

POPAGHEORGHE

54/1322/2/5

A

39

161

175,89

4938130

Sibiu

Sălişte

MĂRGINEAN DUMITRU

54/1322/2/15

A

112

2.169

2.369,63

4938131

Sibiu

Sălişte

BANCIU MARIA

54/1322/2/7

A

117

6.281

6.861,99

4938132

Sibiu

Sălişte

GHERA DUMITRU

54/1322/2/6

A

36

6.180

6.751,65

4938133

Sibiu

Sălişte

IUGA PETRU

54/1322/2/14

A

187

7.801

8.522,59

4938134

Sibiu

Sălişte

HENRICH IOAN

54/1322/2/18

A

246

10.000

10.925,00

4938135

Sibiu

Sălişte

VITAN ELENA

54/1322/2/4

A

255

1.620

1.769,85

4938136

Sibiu

Sălişte

VITAN ELENA

54/1322/2/4

A

255

891

973,42

4938137

Sibiu

Sălişte

HENRICH MATEI

54/1322/1/8

A

193

161

175,89

4938138

Sibiu

Sălişte

HENRICH MATEI

54/1322/1/8

A

193

25

27,31

4938139

Sibiu

Sălişte

SCHNEIDER MIHAIL

54/1322/2/20

A

191

2.272

2.482,16

4938140

Sibiu

Sălişte

HANS BINDER

54/1322/2/34

A

1058

3.040

3.321,20

4938141

Sibiu

Sălişte

STIRECIU GABRIEL

54/1322/2/22

A

121

1.161

1.268,39

4938142

Sibiu

Sălişte

MINZAT SORIN VASILE

54/1322/2/23

A

272

970

1.059,73

4938143

Sibiu

Sălişte

PARAU ZAHARIE

54/1322/2/26

A

126

1.307

1.427,90

4938144

Sibiu

Sălişte

SIMION IOAN

54/1322/2/27

A

133

1.204

1.315,37

4938145

Sibiu

Sălişte

COJOC TOMA

54/1322/2/29

A

258

1.865

2.037,51

4938146

Sibiu

Sălişte

POPOVICI ALEXANDRINA

54/1322/2/31

A

130

575

628,19

4938147

Sibiu

Sălişte

CAIAN ILIE

54/1322/2/30

A

40

514

561,55

4938148

Sibiu

Sălişte

MUNTEANIOAN

54/1322/2/35/1

A

1057

118

128,92

4938149

Sibiu

Sălişte

CORNEAANA

14/300/3/20

A

197

910

994,18

4938150

Sibiu

Sălişte

SALMEN GHEORGHE, VICOL MARIA

14/300/3/19

A

1D1

573

626

4938151

Sibiu

Sălişte

BINDER MICHAEL

14/300/3/18

A

102

470

513,48

4938152

Sibiu

Sălişte

BINDER MICHAEL

14/300/3/18

A

102

43

46,98

4938153

Sibiu

Sălişte

ASTNER ECATERINA

14/300/3/17

A

97

511

558,27

4938154

Sibiu

Sălişte

ASTNER ECATERINA

14/300/3/17

a

97

521

569,19

4938155

Sibiu

Sălişte

SAVU PETRU

14/300/3/16

A

114

340

371,45

4938156

Sibiu

Sălişte

SAVU PETRU

14/300/3/16

A

114

538

587,77

4938157

Sibiu

Sălişte

HENRICH KATERINA

14/300/3/15

A

94

467

510,2

4938158

Sibiu

Sălişte

HENRICH KATERINA

14/300/3/15

A

94

675

737,44

4938159

Sibiu

Sălişte

SALMEN MIHAI

14/300/3/14

A

195

319

348,51

4938160

Sibiu

Sălişte

SALMEN MIHAI

14/300/3/14

A

195

361

394,39

4938161

Sibiu

Sălişte

ZACHRES ECATERHMA

14/300/3/13

A

93

154

168,25

4938162

Sibiu

Sălişte

ZACHRES ECATERINA

14/300/3/13

A

93

243

265,48

4938163

Sibiu

Sălişte

SCHNEIDER MICHAEL

14/300/3/12

A

92

453

494,9

4938164

Sibiu

Sălişte

SCHNEIDER MICHAEL

14/300/3/12

A

92

724

790,97

4938165

Sibiu

Sălişte

PRODEAMELANIA

14/300/3/11

A

17

751

820,47

4938166

Sibiu

Sălişte

PRODEA MELANIA

14/300/3/11

A

17

1.224

1.337,22

4938167

Sibiu

Sălişte

OTOIU IACOB

14/300/3/10

A

275

240

262,2

4938168

Sibiu

Sălişte

OTOIU IACOB

14/300/3/10

A

275

392

428,26

4938169

Sibiu

Sălişte

GIURGIU IOAN

14/300/3/9

A

228

325

355,06

4938170

Sibiu

Sălişte

GIURGIU IOAN

14/300/3/9

A

228

534

583,4

4938171

Sibiu

Sălişte

MUNTEANU NICOLAE

14/300/3/8

A

79

257

280,77

4938172

Sibiu

Sălişte

MUNTEANU NICOLAE

14/300/3/8

A

79

408

445,74

4938173

Sibiu

Sălişte

EBERLE SUSANA

14/300/3/7

A

260

559

610,71

4938174

Sibiu

Sălişte

EBERLE SUSANA

14/300/3/7

A

260

834

911,15

4938175

Sibiu

Sălişte

STEFANOVICI ECATERINA

14/300/3/6

A

214

664

725,42

4938176

Sibiu

Sălişte

STEFANOVICI ECATERINA

14/300/3/6

A

214

860

939,55

4938177

Sibiu

Sălişte

COLCERIU AUREL

14/300/3/5

A

248

248

270,94

4938178

Sibiu

Sălişte

COLCERIU AUREL

14/300/3/5

A

248

300

327,75

4938179

Sibiu

Sălişte

MUNTEANU NISTOR

14/300/3/4

A

207

195

213,04

4938180

Sibiu

Sălişte

MUNTEANU NISTOR

14/300/3/4

A

207

233

254,55

4938181

Sibiu

Sălişte

MILEA DANUL, MILEA DUMITRU

14/300/3/3

A

204

1.246

1.361,26

4938182

Sibiu

Sălişte

MILEA DANUL, MILEA DUMITRU

14/300/3/3

A

204

1.373

1.500,00

4938183

Sibiu

Sălişte

LACATUS MARIA

14/300/3/2

A

41

320

349,6

4938184

Sibiu

Sălişte

LACATUS MARIA

14/300/3/2

A

41

332

362,71

4938185

Sibiu

Sălişte

RUJA STELA

14/300/3/1

A

38

597

652,22

4938186

Sibiu

Sălişte

RUJA STELA

14/300/3/1

A

38

429

468,68

4938187

Sibiu

Sălişte

RUJA IOAN

14/300/7/1

A

16

15.970

17.447,23

4938188

Sibiu

Sălişte

MILEA GHEORGHE, BAILA PARASCHIVA

14/300/7/2

A

222

3.272

3.574,66

4938189

Sibiu

Sălişte

POPA LUPAS ELISABETA

14/300/7/3

A

271

365

398,76

4938190

Sibiu

Sălişte

BORLESCU VICTOR

14/300/4/1

A

150

141

154,04


1

2

3

4

5

6

7

8

9

4938191

Sibiu

Sălişte

STELEAGHEORGHE

14/300/4/2

A

149

775

846,69

4938192

Sibiu

Sălişte

STELEAGHEORGHE

14/300/4/2/1

A

108

961

1.049,89

4938193

Sibiu

Sălişte

BOICA GHEORGHE

14/300/4/3

A

151

762

832,49

4938194

Sibiu

Sălişte

FLINTASU NICOLAE

14/300/4/4

A

152

1.797

1.963,22

4938195

Sibiu

Sălişte

BOICA MARIA

14/300/4/5

A

57

1.097

1.198,47

4938196

Sibiu

Sălişte

BOICA DUMITRU

14/300/4/6

A

153

2.371

2.590,32

4938197

Sibiu

Sălişte

BUGNERILIE

14/300/4/7

A

155

1.902

2.077,94

4938198

Sibiu

Sălişte

GRANCEA CONSTANTIN

14/300/4/8

A

156

929

1.014,93

4938199

Sibiu

Sălişte

BUGNER DUMITRU

14/300/4/9

A

157

1.621

1.770,94

4938200

Sibiu

Sălişte

SAVU NICOLAE

14/300/4/10

A

109

767

837,95

4938201

Sibiu

Sălişte

RUJA STELA

14/300/4/11

A

38

770

841,23

4938202

Sibiu

Sălişte

LACATUS MARIA

14/300/4/12

A

41

398

434,82

4938203

Sibiu

Sălişte

VITAN ELISABETA

14/300/4/13

A

51

609

665,33

4938204

Sibiu

Sălişte

BUGNER DUMITRU

14/300/4/14

A

115

473

516,75

4938205

Sibiu

Sălişte

SAVU IOAN

14/300/4/15

A

190

356

388,93

4938206

Sibiu

Sălişte

MOLDOVAN ELENA

14/300/4/16

A

237

209

228,33

4938207

Sibiu

Sălişte

PRODEA MELANIA

14/288+287/2/6

A

17

41

44,79

4938208

Sibiu

Sălişte

MUNTEAN IOAN, SANDRU ANA

14/288+287/2/7

A

262

23

25,13

4938209

Sibiu

Sălişte

RADU EMILIA

14/288+287/2/8

A

225

405

442,46

4938210

Sibiu

Sălişte

NENU ANA, SAS MARIA, LOMNASAN GHEORGHE, GHERGHESESCU ELISABETA, LOMNASAN ILIE

14/288+287/2/9

A

249

83

90,68

4938211

Sibiu

Sălişte

GIURGIU IOAN

14/288+287/2/10

A

228

56

61,18

4938212

Sibiu

Sălişte .

OTOIU IACOB

14/288+287/2/11

A

275

90

98,33

4938213

Sibiu

Sălişte

MUNTEAN NICOLAE

14/288+287/2/12

A

79

75

81,94

4938214

Sibiu

Sălişte

CHIRVASE MARIA

14/288+287/2/14

A

201

406

443,56

4938215

Sibiu

Sălişte

MUNTEAN IOAN, MUNTEAN DUMITRU, MUNTEAN NICOLAE, MOLDOVAN ELENA

14/288+287/2/15

A

329

612

668,61

4938216

Sibiu

Sălişte

OPREAN NICOLAE

14/288+287/2/16

A

203

40

43,7

4938217

Sibiu

Sălişte

CAZAN IOAN

14/287/1/1

A

1

560

611,8

4938218

Sibiu

Sălişte

FLOREASUSANA

14/287/1/2

A

183

1.175

1.283,69

4938219

Sibiu

Sălişte

FLOREA SUSANA

14/287/1/2

A

267

1.253

1.368,90

4938220

Sibiu

Sălişte

SALOMIU IOAN, MOISE ELENA, IRHAZI EUGENIA

14/287/1/3

A

264

2.358

2.576,12

4938221

Sibiu

Sălişte

OPREAN IOAN, OPREAN NICOLAE

14/287/1/4

A

76

2.957

3.230,52

4938222

Sibiu

Sălişte

FRATILA ELENA, MARES MARIA, BRATU MARIA, DAN AURELIA

14/287/1/5

A

83

1.362

1.487,99

4938223

Sibiu

Sălişte

KRECH MATEIU, KRECH GHEORGHE, CIMPINEANU IOAN

14/287/1/7

A

224

5.292

5.781,51

4938224

Sibiu

Sălişte

MILEA LIVIU, MILEA IOAN, MILEA MARIA, MILEA NICOLAE, MILEAAUREL, MILEA VALERIA, MILEA ELISABETA, MILEA DUMITRU

14/287/1/8

A

176

5.831

6.370,37

4938225

Sibiu

Sălişte

MARCHIAN ELENA

14/287/1/9

A

66

3.492

3.815,01

4938226

Sibiu

Sălişte

COJOCAR MARIA

14/287/1/10

A

247

2.629

2.872,18

4938227

Sibiu

Sălişte

IOSIN AURELIA, BUZGARIU MARIA, DUMITRAS VICTORIA, MIRICESCU EUGENIA

14/287/1/11

A

84

1.998

2.182,82

4938228

Sibiu

Sălişte

OPREAN MARIA, FLEACA ILIE

14/287/1/12

A

60

3.023

3.302,63

4938229

Sibiu

Sălişte

OPREAN CORNELIU, OPREAN IOAN

14/287/1/13

A

179

640

699,2

4938230

Sibiu

Sălişte

MOLDOVAN MARIA

14/287/1/14

A

4

2.329

2.544,43

4938231

Sibiu

Sălişte

BALANESCU DUMITRA, HERCIU ELISABETA

14/287/1/15

A

241

1.238

1.352,52

4938232

Sibiu

Sălişte

DAVID OLIMPIA, VICOL ELISABETA, CURTEAN ANA

14/287/1/16

A

78

2.024

2.211,22

4938233

Sibiu

Sălişte

POPA NICU

14/287/1/17

A

26

336

367,08

4938234

Sibiu

Sălişte

RAULEA ANA

14/287/1/18

A

34

623

680,63

4938235

Sibiu

Sălişte

PRIMARIA SĂLIŞTE

67/1655/1

Ps

CF108168

9.106

3.979,32

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

250.331

270.659,17

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Culturii din România si Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan în domeniul culturii, semnat la Astana la 27 iunie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare dintre Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan în domeniul culturii, semnat la Astana la 27 iunie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 869.

 

ACORD

de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi informaţiei din Republica Kazahstan în domeniul culturii

 

Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan, denumite în continuare părţi,

dorind să întărească relaţiile de prietenie şi cooperare în domeniul culturii dintre cele două ţări, pe baza principiilor de egalitate şi respect reciproc,

cu convingerea că această cooperare în domeniul culturii are rolul de a dezvolta prietenia şi înţelegerea reciprocă dintre cele două state,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părţile vor dezvolta cooperarea în domeniul culturii, în conformitate cu legislaţiile naţionale din statele lor.

 

ARTICOLUL 2

 

Părţile vor încuraja desfăşurarea de activităţi culturale care vor avea loc pe teritoriile statelor lor, în baza acordurilor bilaterale internaţionale.

 

ARTICOLUL 3

 

Părţile vor încuraja accesul reciproc la biblioteca naţională şi la muzeele din statele lor şi vor încuraja cooperarea dintre aceste instituţii în scopuri culturale, educaţionale şi ştiinţifice.

 

ARTICOLUL 4

 

Părţile vor face schimb de literatură de specialitate în domeniul muzeelor şi al managementului muzeal.

 

ARTICOLUL 5

 

Părţile vor dezvolta cooperarea în domeniul muzicii prin schimb de informaţii privind festivalurile şi competiţiile internaţionale care vor avea loc pe teritoriile celor două state.

 

ARTICOLUL 6

 

Părţile vor coopera în vederea schimbului de informaţii, literatură, cercetări statistice şi metodologice şi a schimbului de publicaţii periodice pe teme legate de cultură.

 

ARTICOLUL 7

 

Părţile vor întări colaborarea pentru protejarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural din fiecare stat, precum şi accesul reciproc la patrimoniul cultural al celor două state, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor celor două părţi.

 

ARTICOLUL 8

 

Părţile vor lua măsurile menite de a preveni exportul şi importul ilegal, precum şi transferul ilegal de bunuri culturale aparţinând statelor părţilor, în conformitate cu normele de drept internaţional şi cu legislaţiile naţionale ale statelor părţilor, şi vor întreprinde toate măsurile necesare pentru ca aceste bunuri culturale să fie restituite proprietarului legitim.

 

ARTICOLUL 9

 

Toate activităţile cuprinse în prezentul acord se efectuează în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor celor două părţi şi finanţate în limitele stabilite de legislaţiile naţionale ale statelor părţilor şi, de asemenea, din alte surse, care nu sunt interzise de legislaţiile celor două ţări ale părţilor.

 

ARTICOLUL 10

 

Toate activităţile legate de realizarea unor programe şi proiecte culturale în sensul concretizării prezentului acord, inclusiv cheltuielile, se vor desfăşura pe baza unor acorduri directe între instituţiile direct implicate în care drepturile şi responsabilităţile lor sunt definite.

 

ARTICOLUL 11

 

Prin acordul comun al părţilor, în prezentul acord pot fi introduse amendamente şi completări, care vor fi parte integrantă a acestuia, prin protocoale separate, şi care intră în vigoare în conformitate cu articolul 13 din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 12

 

În caz de divergenţe de interpretare sau de aplicare a dispoziţiilor prezentului acord, părţile vor rezolva problemele prin negocieri sau consultări.

 

ARTICOLUL 13

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii de către partea kazahă a notificării scrise de la partea română, privind încheierea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.

Prezentul acord are o valabilitate de 6 ani şi va fi prelungit pe o perioadă de 6 ani, cu excepţia situaţiei în care una dintre părţi va face notificare scrisă celeilalte părţi, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea acestei date.

Semnat la Astana la data de 27 iunie 2013, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, kazahă şi engleză, toate textele fiind egal valabile. În caz de divergenţe de interpretare a prezentului acord, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Culturii din România

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

în Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Ministerul Culturii şi Informaţiei

din Republica Kazahstan,

Askar Buribayev,

vice-ministrul culturii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pricaz

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere nr. 400.238 din 22 octombrie 2013,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pricaz, judeţul Hunedoara, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 2.407/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială „Condor TCM” - S.A., cu sediul în Sinaia, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Alia Mekkaoui

 

Bucureşti, 31 octombrie 2013.

Nr. 5.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 559 din 17 octombrie 2013 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2013.

Nr. 2.533.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANŢARE

a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Rolul ghidului de finanţare

 

Ghidul de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului finanţării din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, denumit în continuare Program.

 

ARTICOLUL 2

Scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului

 

(1) Scopul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.

(2) Indicatorii de performanţă ai Programului sunt reprezentaţi de dimensiunea grupului-ţintă vizat de activităţile întreprinse.

 

ARTICOLUL 3

Sursa de finanţare pentru derularea Programului

 

(1) Finanţarea Programului se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu.

(2) Programul poate fi derulat anual, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu.

 

ARTICOLUL 4

Definiţii

 

În sensul prezentului ghid de finanţare, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - organizaţiile neguvernamentale care au solicitat finanţare din Fondul pentru mediu şi al căror proiect a fost aprobat în vederea finanţării;

c) cerere de finanţare - document completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu (anexa nr. 1);

d) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea eşalonată a lucrărilor prevăzute în graficul de finanţare;

e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse, servicii sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

f) contribuţie proprie - partea de cheltuieli eligibile nefinanţate din Fondul pentru mediu şi cheltuielile neeligibile care vor fi susţinute de către beneficiar (contribuţia proprie a beneficiarului constă doar în susţinere financiară);

g) criterii de eligibilitate - condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obţinerea finanţării şi care vizează solicitantul, proiectul propus şi cheltuielile proiectului;

h) dosar de finanţare - cererea de finanţare, însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în-vederea analizării, evaluării, selectării, avizării şi aprobării finanţării de către Autoritate;

i) dosar de decontare - cererea de tragere, însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative;

j) finanţare nerambursabilă - modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unei cote-părţi din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor;

k) organizaţii neguvernamentale - persoane juridice române, asociaţii sau fundaţii, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 5

Organizarea sesiunii de finanţare

 

(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.

(2) Organizarea sesiunii de finanţare constă în stabilirea şi aprobarea, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a:

a) sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare;

b) sumei alocate sesiunii de finanţare.

(3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, precum şi pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.

(4) Aprobarea componenţei Comisiei de analiză şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

 

ARTICOLUL 6

Etapele sesiunii de finanţare

 

Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pe cea a Autorităţii a ghidului de finanţare, a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare şi a sumei alocate;

b) depunerea dosarelor de finanţare;

c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului (anexa nr. 2);

d) analiza şi selectarea proiectelor din punct de vedere economic şi tehnic (anexa nr. 3);

e) avizarea proiectelor selectate;

f) transmiterea scrisorilor de respingere a finanţării;

g) soluţionarea contestaţiilor depuse în urma scrisorilor de respingere;

h) aprobarea finanţării proiectelor avizate;

i) transmiterea scrisorilor de aprobare a finanţării;

j) negocierea, semnarea contractelor şi implementarea proiectului.

 

ARTICOLUL 7

Depunerea dosarului de finanţare

 

(1) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(2) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare un singur proiect.

(3) Dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii, menţionate în prezentul ghid de finanţare, va fi depus la registratura Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice într-un singur exemplar, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informaţii:

a) denumirea completă şi adresa sa completă;

b) titlul programului: „Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului”;

c) titlul proiectului;

d) sesiunea de depunere, aprobată conform dispoziţiilor art. 5.

(4) Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea, cu condiţia ca data primirii şi a înregistrării la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să nu depăşească data-limită a sesiunii de depunere.

(5) Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau cu completări făcute manual.

(6) Dosarul de finanţare va avea ordinea prezentată în art. 21 alin. (2). Documentele depuse de solicitanţi trebuie să fie legate, numerotate şi opisate.

(7) Lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finanţare.

 

ARTICOLUL 8

Analiza şi selectarea

 

(1) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia de analiză procedează la:

a) verificarea informaţiilor înscrise pe plicurile conţinând dosarul de finanţare;

b) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;

c) verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului;

d) analiza şi selectarea proiectelor pe baza documentelor care însoţesc cererea de finanţare;

e) înaintarea către Comitetul director al Autorităţii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate, precum şi a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finanţare.

(2) Comisia de analiză poate solicita documente sau informaţii suplimentare, în vederea clarificării dosarului de finanţare, dacă pe parcursul analizei şi selecţiei se constată necesitatea furnizării lor. Solicitanţii au obligaţia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării, documentele şi informaţiile solicitate; în caz contrar, proiectul este respins.

(3) Este selectat proiectul care obţine un punctaj de minimum 71 de puncte inclusiv.

(4) Proiectele selectate vor fi dispuse într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu indicarea valorii totale a acestora.

(5) Proiectele neselectate vor fi dispuse într-un centralizator, cu indicarea motivului neselectării.

 

ARTICOLUL 9

Avizarea proiectelor

 

(1) Comitetul director al Autorităţii avizează proiectele selectate şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat. În cazul obţinerii aceluiaşi punctaj, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

(2) Comitetul director al Autorităţii poate solicita Comisiei de analiză orice document relevant, în vederea avizării proiectelor.

 

ARTICOLUL 10

Aprobarea finanţării proiectelor

 

(1) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea/respingerea finanţării proiectelor.

(2) Comitetul de avizare poate solicita atât Comisiei de analiză, cât şi Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi/sau Comitetului director al Autorităţii orice document relevant, în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii.

 

ARTICOLUL 11

Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare

 

(1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare se face prin transmiterea către solicitant a unei scrisori de aprobare/respingere a finanţării.

(2) Scrisoarea de aprobare a finanţării se transmite solicitantului prin poştă/fax cu confirmare de primire şi cuprinde:

a) proiectul şi suma aferentă aprobată în vederea finanţării;

b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant în vederea perfectării contractului pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;

c) defalcarea sumei aprobate pe categorii de cheltuieli şi cantităţi, informaţii ce vor fi utilizate la întocmirea anexelor la contractul de finanţare.

(3) Scrisoarea de respingere a finanţării, care cuprinde motivul neselectării, se transmite solicitantului prin poştă/fax cu confirmare de primire.

(4) Data confirmării de primire a scrisorii de aprobare/ respingere a finanţării se consideră ca fiind data recepţionării acesteia de către solicitant.

 

ARTICOLUL 12

Contestaţiile

 

(1) Solicitanţii nemulţumiţi de decizia Comitetului director al Autorităţii/Comitetului de avizare pot depune contestaţie la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în termen de 5 zile de la data comunicării scrisorii de respingere.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director al Autorităţii/Comitetului de avizare propunerea de admitere/ respingere a contestaţiei.

(3) în vederea soluţionării contestaţiei, Comisia de soluţionare a contestaţiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere Comisiei de analiză/Comitetului director al Autorităţii/Comitetului de avizare, în măsura în care acesta este relevant în raport cu obiectul contestaţiei.

(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la registratura Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

 

ARTICOLUL 13

Perfectarea şi acordarea finanţării

 

(1) Solicitantul, prin reprezentantul său legal sau împuternicitul acestuia, se prezintă la sediul Autorităţii, în vederea semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă, cu documentele solicitate în cuprinsul scrisorii de aprobare a finanţării, având asupra sa ştampila persoanei juridice şi următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului, în original şi copie;

b) împuternicire notarială, în situaţia în care semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă se face de către o altă persoană decât reprezentantul legal;

c) documentul doveditor al deschiderii unui cont la orice unitate bancară.

(2) Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului pentru finanţare nerambursabilă în termen de maximum 30 de zile de la primirea scrisorii de aprobare a finanţării.

(3) Modelul de contract pentru finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 7, cuprinde majoritatea clauzelor contractuale, fără a fi interzise adăugarea de către Autoritate a unor noi clauze de natură legală şi/sau renunţarea justificată la unele dintre acestea, precum şi modificarea lor, dacă aceste acţiuni sunt esenţiale pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor Programului.

(4) Solicitantul, împreună cu Autoritatea, stabileşte planificarea temporală a implementării proiectului aprobat şi acordarea finanţării, prin întocmirea listelor cuprinzând capitolele şi subcapitolele de cheltuieli eligibile, prevăzute în anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare nerambursabilă, precum şi a graficului de finanţare nerambursabilă a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(5) Contractul pentru finanţare nerambursabilă se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.

(6) Contractul pentru finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi are o valabilitate cu 6 luni mai mare decât durata de realizare a proiectului, dar nu mai mare de24 de luni de la data încheierii acestuia.

(7) Durata de realizare a proiectului este de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

(8) Finanţarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi numai în termenul de valabilitate al acestuia.

 

ARTICOLUL 14

Contractul pentru finanţare nerambursabilă

 

(1) Orice modificare şi/sau completare a contractului pentru finanţare nerambursabilă şi a anexelor acestuia se vor/va face cu acordul părţilor, prin act adiţional la contractul pentru finanţare nerambursabilă, cu excepţia modificărilor privind data depunerii cererii de tragere, dacă prin acestea nu se modifică şi durata de realizare a proiectului. În cazul în care solicitarea de modificare prin act adiţional aparţine beneficiarului, aceasta va fi prezentată Autorităţii cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data la care se doreşte a se opera modificarea.

(2) Pentru neregularităţile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finanţare nerambursabilă, Autoritatea va transmite beneficiarului notificarea privind deficienţele constatate în derularea contractului pentru finanţare nerambursabilă.

(3) în condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute în contractul pentru finanţare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin notificarea de reziliere a contractului pentru finanţare nerambursabilă.

(4) Rezilierea contractului pentru finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii. În cazul nerestituirii finanţării, Autoritatea procedează la executarea contractului pentru finanţare nerambursabilă, în condiţiile legii.

(5) în cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 15

Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) Susţinerea de către Autoritate a finanţării proiectului se face prin decontarea, în baza documentelor justificative, a sumelor reprezentând cheltuielile eligibile stabilite prin contractul pentru finanţare nerambursabilă şi efectuate ulterior încheierii contractului.

(2) Autoritatea nu acordă plăţi în avans, beneficiarul susţinând realizarea proiectului, până la momentul decontării, din surse financiare proprii.

(3) Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de produse/servicii/lucrări aferente proiectului.

(4) Decontarea se realizează prin virament în contul beneficiarului, pe măsura realizării proiectului, în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilă a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(5) Decontarea se face pe baza dosarului de decontare depus la Autoritate, potrivit anexelor la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(6) Condiţii generale referitoare la dosarul de decontare:

a) dosarul va avea opis, iar documentele cuprinse trebuie să fie lizibile, numerotate, semnate şi ştampilate de către beneficiar;

b) pentru documentul redactat într-o limbă străină, se va anexa traducerea în limba română făcută de un traducător autorizat;

c) beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor eligibile solicitate în cererea de tragere pentru decontare se încadrează în valoarea programată în graficul de finanţare nerambursabilă al contractului. Valoarea solicitată spre decontare trebuie să fie aferentă capitolelor de cheltuieli eligibile programate în cadrul tragerii (anexele nr. 1 şi 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă). Cheltuielile care depăşesc valoarea din graficul de finanţare nerambursabilă al contractului sunt considerate cheltuieli neeligibile şi sunt suportate în integralitate de către beneficiar.

(7) Condiţii generale referitoare la factură:

a) să fie corect completată şi să existe semnătura de primire a beneficiarului finanţării;

b) datele înscrise pe factură să fie ulterioare datei încheierii contractului pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;

c) data înscrisă pe factură să fie ulterioară datei semnării contractului de achiziţii;

d) să fie datată anterior documentului/documentelor de plată cu care se achită;

e) pe factura fiscală se va menţiona numărul şi data contractului de furnizare produse/servicii în baza căruia se va emite, după caz.

(8) Condiţii generale privitoare la documentul de plată, corespunzător cererii de tragere anterioare:

a) să aibă semnătura şi ştampila beneficiarului finanţării;

b) să menţioneze clar numărul facturii sau contractul pe care o/îl achită, iar contul şi banca beneficiarului plăţii să corespundă cu datele din contractul de achiziţii sau din adresa furnizorului de produse/servicii/lucrări privind contul bancar al acestuia.

(9) Condiţii generale privitoare la extrasul de cont:

a) să fie datat şi ştampilat de banca la care are cont deschis beneficiarul finanţării;

b) să existe corespondenţa datelor din documentele de plată şi contractul de achiziţii pentru produse/servicii/lucrări privind banca şi numărul contului;

c) să fie menţionate în cuprinsul său contractele şi facturile care se achită cu documentele de plată;

d) să ateste, din punct de vedere valoric şi al datei, efectuarea plăţilor din documentele de plată corespondente.

(10) Decontarea se face în maximum 30 de zile de la depunerea cererii de tragere, sub rezerva îndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor ce îi revin conform contractului, la data respectivă.

(11) La data depunerii fiecărei cereri de tragere, cu excepţia primei cereri de tragere, beneficiarul finanţării este obligat să depună la sediul Autorităţii dovada achitării integrale, inclusiv contribuţia proprie, a facturilor pentru produse/servicii/lucrări aferente tragerii anterioare.

(12) La finalul implementării proiectului, beneficiarul finanţării va întocmi şi va transmite Autorităţii, în termenul stabilit în contractul pentru finanţare nerambursabilă, în original, un raport de finalizare, care va fi verificat de responsabilul de proiect al Autorităţii şi va fi supus aprobării preşedintelui acesteia. Odată cu transmiterea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada plăţii integrale a produselor/serviciilor achiziţionate, prin ordin de plată şi extras de cont.

 

ARTICOLUL 16

Publicarea informaţiilor relevante privind Programul

 

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele ş alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice^ www.mmediu.ro, şi pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, Ic secţiunea „Informaţii privind Programul vizând educaţia ş conştientizarea publicului privind protecţia mediului”.

(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi/sau a Autorităţii.

 

CAPITOLUL II

Eligibilitatea solicitanţilor, a proiectelor şi a cheltuielilor

 

ARTICOLUL 17

Categorii de solicitanţi eligibili

 

Sunt solicitanţi eligibili organizaţiile neguvernamentale conform definiţiei de la art. 4 lit. k).

 

ARTICOLUL 18

Cuantumul finanţării

 

(1) Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi fără a se depăşi sume maximă care poate fi acordată unui beneficiar în cadrul sesiuni de finanţare.

(2) Suma maximă care poate fi acordată este de 1.000.00C lei pentru fiecare proiect.

 

ARTICOLUL 19

Criterii de eligibilitate a solicitanţilor

 

Solicitantul organizaţie neguvernamentală trebuie să îndeplinească următoarele criterii specifice:

a) să fie persoană juridică română;

b) actul constitutiv al organizaţiei să cuprindă prevederi referitoare la protecţia mediului;

c) să acţioneze în nume propriu;

d) să nu fie radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare;

e) să dispună de surse financiare proprii, în proporţia solicitată de Autoritate, în vederea susţinerii contribuţiei proprii

f) să nu înregistreze datorii la bugetul de stat şi bugetul local

 

ARTICOLUL 20

Categorii de cheltuieli eligibile

 

(1) Sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) achiziţionarea de consumabile;

b) realizarea, editarea şi difuzarea de materiale tipărite ci conţinut educativ privind protecţia mediului;

c) realizarea de materiale inscripţionate, de exemplu, pixuri şepci, agende, tricouri, rucsacuri, hanorace şi alte asemenea;

d) realizarea şi difuzarea de materiale audiovizuale privind protecţia mediului;

e) manopera aferentă activităţilor necesare realizării campaniilor de comunicare;

f) achiziţionarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului;

g) realizarea şi montarea de panouri cu conţinut educaţi privind protecţia mediului;

h) achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării activităţilor de igienizare şi ecologizare a spaţiilor verzi în scoj educativ: mănuşi de unică folosinţă, saci menajeri, cizme d< cauciuc, echipament de protecţie, de exemplu, şorţ, salopete unelte agricole necesare activităţii de igienizare şi ecologizare

i) achiziţionarea de echipament necesar pentru organizare taberelor, de exemplu, corturi, saci de dormit, izoprene, lanterne şi alte asemenea;

j) transportul participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind protecţia mediului;

k) cazarea şi masa participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind protecţia mediului, în limita a 200 lei/zi/participant;

l) taxa de campare;

m) instruirea participanţilor, de exemplu servicii de instruire, transport, cazare şi diurnă pentru instructori, consumabile, închiriere săli, achiziţionare de aparatură IT: video/retroproiector, laptop şi altele asemenea;

n) realizarea paginii web.

(2) Se finanţează numai cheltuielile eligibile ale proiectului justificate prin documente.

(3) Bugetul proiectului este atât o estimare, cât şi un plafon maxim al cheltuielilor.

 

ARTICOLUL 21

Selecţia solicitantului

 

(1) Selecţia solicitantului se face în baza dosarului de finanţare.

(2) Documentele necesare pentru solicitarea finanţării de către organizaţii neguvernamentale, care însoţesc cererea de finanţare, sunt următoarele:

a) actele de înfiinţare a solicitantului, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copii certificate „conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal;

b) certificat de înregistrare fiscală, în copie certificată „conform cu originalul” de către reprezentantul legal;

c) hotărârea/decizia organului de decizie a organizaţiei neguvemamentale, semnată şi ştampilată, în original, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finanţării, asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, precum şi responsabilul de proiect;

d) certificat eliberat la cerere de către instanţa competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în original sau copie legalizată;

e) certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

f) certificat fiscal emis de administraţiile locale, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

g) certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

h) formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exerciţiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, şi ultima balanţă de verificare lunară, aferentă anului în curs; pentru solicitanţii cu activitate de până la un an se solicită ultima balanţă de verificare a anului în curs transpusă în formular de bilanţ contabil, în copie certificată „conform cu originalul” de către reprezentantul legal;

i) prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului, care să includă bugetul aferent proiectului, conform anexei nr. 4;

j) prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 5;

k) declaraţie privind activitatea economică a solicitantului, conform anexei nr. 6.

 

ARTICOLUL 22

Selecţia proiectului

 

(1) Selecţia proiectelor se realizează în baza punctajului obţinut, în ordinea descrescătoare a acestuia, în limita fondurilor alocate sesiunii de finanţare.

(2) Criteriile pe baza cărora se realizează selecţia proiectului au în vedere:

a) relevanţa proiectului, prin raportare la obiectivul/ obiectivele proiectului;

b) relevanţa proiectului, prin raportare la grupurile-ţintă cărora li se adresează; grupul-ţintă trebuie exact definit pentru a se corela necesitatea realizării obiectivelor propuse cu cheltuielile;

c) descrierea detaliată a activităţilor necesare realizării proiectului, inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi, justificarea fiecărei cheltuieli în cadrul proiectului şi estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială, prezentarea succintă a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor şi detalierea conţinutului prezentărilor abordate în cadrul conferinţelor, detalierea cantitativă şi altele asemenea; fiecare cheltuială cuantificată se va justifica din punctul de vedere al necesităţii achiziţionării; achiziţionarea de aparatură profesională se va justifica din punctul de vedere al performanţelor, corelat cu activităţile proiectului; tipăriturile solicitate pentru finanţare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatului, ca, de exemplu, dimensiuni, cromatică şi altele asemenea, şi al temei abordate; activităţile proiectului trebuie detaliate, astfel încât evaluatorul să aibă posibilitatea de a face corelaţii între acestea şi necesitatea achiziţionării bunurilor propuse pentru finanţare;

d) claritate şi realism în elaborarea proiectului, respectarea legislaţiei în vigoare;

e) dimensiunea impactului prevăzut la nivelul grupurilor-ţintă;

f) obiectivele prezentate sunt specifice protecţiei mediului, realizabile în perioada declarată;

g) obiectivele proiectului se regăsesc în reglementările existente, inclusiv în directivele europene, privind protecţia mediului;

h) structura şi numărul personalului angajat la momentul depunerii cererii de finanţare;

i) modificări în structura şi numărul personalului în momentul implementării proiectului;

j) calendarul activităţilor şi structura cheltuielilor;

k) plata maximă a salariilor instructorilor va fi salariul de bază al persoanei/oră sau salariul mediu pe economie/oră;

l) bugetul proiectului întocmit pe tranşe de finanţare;

m) riscuri ce pot surveni în implementarea proiectului;

n) aspecte legate de amplasarea geografică, acoperirea teritorială a proiectului şi efectele implementării acestuia asupra grupurilor-ţintă;

o) beneficii asupra mediului prin realizarea proiectului/analiza SWOT;

p) rezultatele proiectului contribuie la înţelegerea importanţei protecţiei factorilor de mediu;

q) aspecte privind finanţarea: venituri şi cheltuieli asociate proiectului şi sursele de finanţare, nivelul şi tipul contribuţiei proprii - financiară;

r) situaţia instituţională şi juridică: experienţa în administrarea altor programe/proiecte similare, capacitatea de implementare şi realizare a proiectului la nivelul propus, responsabilităţi clare de elaborare şi implementare a proiectului, deţinerea avizelor/ acordurilor/autorizaţiilor/aprobărilor necesare, experienţa de colaborare şi parteneriat cu autorităţi publice centrale/locale, cu organizaţii guvernamentale/neguvemamentale din ţară sau din străinătate, după caz;

s) experienţa echipei de realizare a proiectului în proiecte similare;

ş) dimensiunea grupului-ţintă;

t) alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus.

(3) Punctajul pentru fiecare aspect tehnic în parte se va acorda în funcţie de îndeplinirea/neîndeplinirea totală/parţială a criteriilor stabilite.

 

ARTICOLUL 23

 

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ghid de finanţare.

 

ANEXA Nr. 1

la ghidul de finanţare

 

Cerere de finanţare nerambursabilă

 

Titlul proiectului....................................................................................................................................

Denumirea solicitantului........................................................................................................................

Forma juridică de organizare.................................................................................................................

Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie...........................................................................................

Codul fiscal..............................................................................................................................................

Adresa sediului social: Str. .......................................... nr. ........., bl. ........sc. ......... et. ...... ap. ......

Oraşul/Satul, comuna.............................................................................................................................

Judeţul/Sectorul......................................................................................................................................

Telefon..............., fax...............e-mail..................................

Reprezentantul legal..............................................................................................................................

- Responsabilul de proiect.......................................................................................................................

Telefon (fix şi mobil).....................e-mail................................

Finanţare solicitată

Persoana juridică...........................................................solicită o finanţare nerambursabilă în sumă

de.................lei, pe un termen de.......luni.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului

mediului şi schimbărilor climatice nr. 2.533/2013 (ghid de finanţare), este de.........(cheltuieli eligibile +

cheltuieli neeligibile)............lei.

Valoarea totală a proiectului este de................lei.

Subsemnatul, reprezentant al.................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile

aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

a) nu sunt insolvabil, nu sunt în stare de dizolvare sau lichidare, nici în încetare de plăţi;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) sunt îndeplinite obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat;

d) nu susţin/nu sponsorizez activităţi şi nu voi susţine/nu voi sponsoriza activităţi cu efect negativ asupra mediului;

e) nu mă aflu în dificultate economico-financiară;

f) deţin contribuţia proprie necesară implementării proiectului;

g) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;

h) am depus întreaga documentaţie solicitată de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) conform ghidului de finanţare;

i) sunt de acord cu faptul că în timpul procesului de analiză şi evaluare a proiectului poate apărea ca necesară completarea cu noi acte, autorizaţii, avize etc. a documentaţiei depuse iniţial, pe care, la cererea şi în termenul precizat de AFM, mă oblig să le depun;

j) nu am beneficiat de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru acelaşi proiect.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte anexe şi documente depuse, inclusiv în documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare nerambursabilă în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, dacă aceasta a fost acordată.

Finanţarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată şi acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finanţare şi în anexele şi documentele aferente.

Subsemnatul sunt de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii.

Prin semnarea prezentei şi aplicarea ştampilei, semnatarul confirmă că a înţeles şi şi-a însuşit în întregime conţinutul cererii

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legai,

........................................................................................................

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului,

........................................................................................................

Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect,

........................................................................................................

Semnătura responsabilului de proiect,

........................................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la ghidul de finanţare

 

Grila pentru analiza conformităţii administrative şi eligibilităţii solicitantului

 

Date de identificare

 

Numărul de referinţă

 

Solicitantul

 

Titlul proiectului

 

 

Conformitatea administrativă şi analiza juridică

 

Nr. crt.

Criterii*)

DA

NU

Nu se aplică.

1.

Cererea de finanţare (CF) este completată integral, ştampilată şi semnată de reprezentanţii autorizaţi ai solicitantului şi de persoana responsabilă de proiect.

 

 

 

2.

Actele de înfiinţare a solicitantului, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copii certificate „conform cu originalul”, pe fiecare pagină, de către reprezentantul legal

 

 

 

3.

Din documentele de la nr. crt. 2 rezultă persoana care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii.

 

 

 

4.

Certificat eliberat la cerere de către instanţa competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în original sau copie legalizată

 

 

 

5.

Hotărârea/Decizia organului de decizie a organizaţiei neguvernamentale, semnată şi ştampilată, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finanţării, asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, precum şi responsabilul de proiect, în original

 

 

 

6.

Actul constitutiv al organizaţiei să cuprindă prevederi referitoare la protecţia mediului

 

 

 

*) Criterii obligatoriu de îndeplinit. În cazul în care solicitantul nu depune unul dintre documentele obligatorii menţionate, proiectul este considerat respins şi nu va mai trece la următoarele etape, respectiv evaluarea din punct de vedere economic şi evaluarea din punct de vedere tehnic.

 

Comentarii

 

 

 

Rezultatul evaluării

 

ACCEPTAT |_|

RESPINS |_|

 

Semnătura evaluatorului

 

Membru în comisia de analiză

Numele şi prenumele

Semnătura

Evaluator (jurist)

 

 

 

Preşedintele comisiei de analiză............................................

(numele şi prenumele)

 

Data...........................

Semnătura............................

 

NOTĂ:

Se bifează, după caz, cu „DA” sau „NU” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se vor înscrie comentariile de rigoare. La rubricile în care sunt menţionate mai multe documente, pentru a se putea bifa coloana „DA” trebuie să existe toate documentele solicitate.

 

ANEXA Nr. 3

la ghidul de finanţare

 

Grila de verificare din punct de vedere economic şi tehnic

 

Numărul de referinţă

 

Solicitantul

 

Titlul proiectului

 

 

Verificare din punct de vedere economic şi tehnic

 

Nr. crt.

Conformitate administrativă, eligibilitate şi documentele necesare

DA

NU

1.

Certificat de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii cererii de finanţare (CF)

 

 

2.

Datorii la bugetul general consolidat (rezultate din documentul menţionat la nr. crt. 1)**)

 

 

3.

Certificat fiscal eliberat de administraţiile locale, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

4.

Datorii la bugetele locale (rezultate din certificatul menţionat la nr. crt. 3)**)

 

 

5.

Sponsorizează/Susţine activităţi cu efect negativ asupra mediului (rezultă din CF).

 

 

6.

Certificat de cazier fiscal al solicitantului eliberat de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, în original sau copie legalizată, valabil la data depunerii CF

 

 

7.

Cazier fiscal (rezultat din documentul menţionat la nr. crt. 6)**)

 

 

8.

Copii ale formularelor de raportare contabilă pe ultimul an (vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice) şi ultima balanţă de verificare a anului în curs

 

 

9.

Prezentarea echipei de realizare a proiectului (anexa nr. 5 la ghidul de finanţare)

 

 

10.

Prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului (anexa nr. 4 la ghidul de finanţare)

 

 

11.

Hotărârea/Decizia organelor de decizie (adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor, a asociatului unic, a consiliului de administraţie etc.) completată corect din punct de vedere economic cu valoarea (procentuală sau nominală) contribuţiei proprii necesare implementării proiectului

 

 

12.*)

Declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă dacă solicitantul va recupera sau nu TVA aferentă proiectului depus (numai în cazurile în care TVA a fost solicitată)

 

 


*) Nu sunt eliminatorii.

**) Pentru îndeplinirea criteriului este necesară bifarea căsuţei „NU”.

Din punct de vedere economic, solicitanţilor persoane juridice nonprofit li se vor acorda 35 de puncte dacă documentele financiar-contabile sunt prezentate.

 

I. CRITERII TEHNICE

1. Anexa nr. 4 la ghidul de finanţare prezintă detaliat activităţile şi cheltuielile necesare realizării proiectului (8 p).

2. Obiectivele prezentate sunt specifice protecţiei mediului, realizabile în perioada declarată (8 p).

3. Activităţile propuse constituie activităţi eligibile pentru realizarea proiectului şi corespund tipurilor de proiecte definite în ghidul de finanţare aferent sesiunii respective (8 p).

4. Cheltuielile sunt eligibile (8 p).

5. Rezultatele proiectului contribuie la înţelegerea importanţei protecţiei factorilor de mediu (8 p).

6. Obiectivele proiectului se regăsesc în reglementările existente (inclusiv directive europene) privind protecţia mediului (3 p).

7. Analiza SWOT (2 p)

8. Experienţa echipei de realizare a proiectului în proiecte similare (2 p)

9. Dimensiunea grupului-ţintă (3 p)

 

Comentarii

 

 

 

Punctajul final obţinut

 

Economic

Tehnic

Total

 

 

 

 

Pot obţine finanţare solicitanţii ale căror proiecte vor obţine un punctaj de minimum 71 de puncte (inclusiv). Semnătura evaluatorului

 

Membru în comisia de analiză

Numele şi prenumele

Semnătura

Evaluator (economist)

 

 

Evaluator (specialist tehnic)

 

 

 

II. NOTE:

1. În condiţiile în care un solicitant, din motive obiective şi justificate, precum şi în funcţie de tipul acestuia, nu poate/nu trebuie să prezinte unul sau mai multe dintre documentele menţionate, se va bifa în listă coloana „NU” şi se va specifica, comenta şi detalia acest lucru în rubrica „Comentarii”, solicitantul nefiind respins din cauza acestui motiv.

2. Neprezentarea raportărilor contabile conduce la respingerea cererii de finanţare.

 

ANEXA Nr. 4

la ghidul de finanţare

 

Prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului

 

I.

1. Titlul proiectului.........................................................................................

2. Localizarea proiectului..............................................................................

3. Descrieţi detaliat activităţile necesare realizării proiectului (inclusiv detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi, justificarea fiecărei cheltuieli în cadrul proiectului şi estimarea costurilor pentru fiecare cheltuială, prezentarea succintă a materialelor informative utilizate, prezentarea temelor şi detalierea conţinutului prezentărilor abordate în cadrul conferinţelor, detalierea cantitativă etc.); fiecare cheltuială cuantificată se va justifica din punctul de vedere al necesităţii achiziţionării şi al numărului de bucăţi solicitat; achiziţionarea de aparatură profesională se va justifica din punctul de vedere al performanţelor, corelat cu activităţile proiectului; tipăriturile solicitate pentru finanţare vor fi prezentate din punctul de vedere al formatului (dimensiuni, cromatică etc.) şi al temei abordate; activităţile proiectului trebuie detaliate astfel încât evaluatorul să aibă posibilitatea să facă corelaţii între acestea şi necesitatea achiziţionării bunurilor propuse pentru finanţare.

4. Grupurile-ţintă cărora se adresează: grupul-ţintă trebuie definit exact pentru a se corela necesitatea realizării obiectivelor propuse cu cheltuielile.

5. Obiectivele proiectului, prezentare detaliată..............................................

6. Rezultatele estimate la finalizarea proiectului...........................................

7. Beneficii asupra mediului/analiza SWOT..................................................

8. Durata de realizare a proiectului..............................................................

9. Structura şi numărul personalului angajat la momentul depunerii cererii de finanţare....................

10. Modificări în structura şi numărul personalului în momentul implementării proiectului.................

11. Surse de finanţare:

 

Sursa

Suma

%

Finanţare - Fondul pentru mediu

Nerambursabil

 

 

Contribuţie proprie

 

 

 

Cofinanţare din alte surse decât Fondul pentru mediu

 

 

 

Total

 

 

100

 

12. Graficul activităţilor şi structura cheltuielilor:

 

Luna

Enumerarea activităţilor necesare implementării proiectului

Detalierea cheltuielilor necesare realizării fiecărei activităţi menţionate

(inclusiv detaliere cantitativă)*)

Costuri**)/surse de finanţare (lei) necesare pentru realizarea fiecărei activităţi menţionate

Contribuţia Administraţiei Fondului pentru Mediu

Contribuţie proprie (numerar)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

Total

Total

X

 

 


*) Este obligatorie respectarea cantităţilor specificate.

**) Menţionaţi dacă sumele conţin TVA.

 

13. Bugetul proiectului întocmit pe tranşe de finanţare

14. Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului.

15. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus

 

II. NOTE:

1. Sumele aferente consumabilelor se vor detalia; în caz contrar, nu vor fi considerate eligibile. Nu se vor mai solicite clarificări în ceea ce priveşte detalierea acestora pe bucăţi şi sume aferente.

2. Consumabilele se vor justifica din punctul de vedere al cantităţilor şi al utilităţii acestora în cadrul proiectului.

3. Formula de calcul al transportului va fi: 7,5 I la 100 km x preţul carburantului.

4. Plata maximă a salariilor instructorilor va fi salariul de bază al persoanei/oră sau salariul mediu pe economie/oră.

5. Pentru tipărituri se vor preciza dimensiunile şi caracteristicile lor.

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal,

........................................................................................................

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului,

........................................................................................................

Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect,

........................................................................................................

Semnătura responsabilului de proiect,

........................................................................................................

 

ANEXA Nr. 5

la ghidul de finanţare

 

Prezentarea echipei de realizare a proiectului

 

Numele....................................................................prenumele...........................................................

Telefon serviciu...............................................telefon mobil.............................................................

Funcţia...............................................................................................................................................

Studii..................................................................................................................................................

Diploma obţinută....................................................................................................................................

Experienţa în muncă (prezentarea, în ordine cronologică, începând cu momentul actual):

Denumirea angajatorului şi localitatea...............................................................................................

De la...................până la....................

Funcţia...............................................................................................................................................

Responsabilităţi/Îndatoriri..................................................................................................................

Denumirea angajatorului şi localitatea................................................................................................

De la...................până la....................

Funcţia.............._................................................................................................................................

Responsabilităţi/Îndatoriri..................................................................................................................

Experienţa în managementul proiectelor (enumeraţi şi descrieţi pe scurt activităţile desfăşurate în cadrul proiectului/proiectelor în care aţi fost implicat) ..................................................................................

 

Semnătura

.............................................................

Data

.............................................................

 

 (Se completează câte o prezentare pentru fiecare membru din echipa de realizare a proiectului.)

 

ANEXA Nr. 6

la ghidul de finanţare

 

Declaraţie privind activitatea economică a solicitantului

 

Subsemnatul,....................................................reprezentant legal al Asociaţiei/Fundaţiei/Federaţiei............................,

înregistrată la Judecătoria/Tribunalul...................................cod fiscal................................cunoscând prevederile Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, ale Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 528/2004 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat, precum şi dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

I. Asociaţia/Fundaţia/Federaţia...................................................................

|_| nu a înfiinţat societăţi comerciale conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Asociaţia/Fundaţia/Federaţia....................................

|_| a înfiinţat societăţi comerciale conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Societăţile comerciale înfiinţate de Asociaţia/Fundaţia/Federaţia.......................................................................sunt:

1....................................

2....................................

3....................................

2) Asociaţia/Fundaţia/Federaţia.................................deţine acţiuni/părţi sociale la următoarele societăţi comerciale:

1.................................... 

2....................................

3.....................................

3) Asociaţia/Fundaţia/Federaţia.................................este membră a unei federaţii care deţine acţiuni/părţi sociale la

următoarele societăţi comerciale:

1....................................

2....................................

3....................................

III. Totodată, societăţile comerciale la care Asociaţia/Fundaţia/Federaţia.................................deţine, în mod direct sau prin intermediul unei federaţii, acţiuni sau părţi sociale nu vor fi angajate sub nicio formă în proiectul finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM); în caz contrar sprijinul financiar acordat va fi supus prevederilor legale privind ajutorul de stat. De asemenea, mă oblig să fac cunoscut AFM dacă Asociaţia/Fundaţia/Federaţia.............deţine, în mod direct sau prin intermediul unei federaţii, acţiuni sau părţi sociale ce vor fi angajate în proiectul finanţat de AFM pentru a se proceda conform legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

IV. Totodată, în cazul în care printre membrii Asociaţiei/Fundaţiei/Federaţiei...............există operatori economici, aceştia nu vor fi angajaţi sub nicio formă în proiectul finanţat de AFM.

V. În cazul în care Asociaţia/Fundaţia/Federaţia.................pe perioada derulării proiectului finanţat de AFM, se va afla în una dintre situaţiile stipulate la pct. II şi/sau IV, mă voi obliga să informez AFM cu privire la modificarea survenită. În acest caz, AFM va notifica individual sprijinul financiar acordat.

 

Data

.............................................................

Semnătura şi ştampila reprezentantului legal

.............................................................

 

ANEXA Nr. 7

la ghidul de finanţare

 

Contract pentru finanţare nerambursabilă

Nr. ........din............

Între:

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în........................................... nr. ....., sectorul.........., cod fiscal............cont nr. ........deschis la Trezoreria Sectorului..........., reprezentată legal prin .............., preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,

şi

............................................., cu sediul în...................:............, înregistrată la Tribunalul/Judecătoria................................. sub nr. ......................cod fiscal..................................., cont nr. .........................., deschis la......................................., reprezentată legal prin..................................................................., în calitate de beneficiar, denumită în continuare Beneficiar,

a intervenit următorul contract:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

(1) AFM acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de.............. lei, reprezentând........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat.............., denumit în continuare proiect, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr. ........din...............

(2) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de................lei.

(3) în toate cazurile, finanţarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.

(4) Pentru stabilirea valorilor cheltuielilor eligibile aferente fiecărei trageri se are în vedere cursul valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data încheierii prezentului contract de finanţare.

(5) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului;

b) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;

c) sunt realizate după semnarea contractului de finanţare şi pe perioada de execuţie a proiectului;

d) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale;

e) sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

(7) Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să desfăşoare proiectul pe propria răspundere.

 

ARTICOLUL 2

Destinaţia finanţării

 

Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării

 

(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la.....

(2) Durata de realizare a proiectului este de.......(luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

(3) Suma neutilizată la finalul execuţiei proiectului se consideră anulată şi finanţarea se diminuează în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

 

(1) Beneficiarul va utiliza finanţarea în una sau mai multe tranşe, în conformitate cu graficul de finanţare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, şi prin creditarea contului nr. ......., deschis de către Beneficiar la......., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

(4) Valoarea acordată Beneficiarului se calculează prin aplicarea, la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri, a procentului aprobat.

 

ARTICOLUL 5

Obligaţiile Beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;

b) să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului;

c) să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi cu standardele de mediu aplicabile;

d) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;

e) să furnizeze AFM documentaţia privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice, inclusiv contractele, până la data depunerii cererii de tragere din finanţare;

f) să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;

g) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

h) să furnizeze AFM copii ale situaţiilor sale financiare trimestriale/semestriale şi anuale, inclusiv balanţele lunare de verificare aferente acestora, şi să transmită AFM orice altă informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la solicitare;

i) să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscală la fiecare tragere şi, semestrial, certificat fiscal;

j) să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achiziţionate în baza prezentului contract, să le inscripţioneze cu sintagma „Finanţat din Fondul pentru mediu”, să le utilizeze şi să le conserve cu diligentele unui bun proprietar şi să nu le înstrăineze, gajeze sau ipotecheze pe perioada derulării proiectului şi timp de.........luni

de la data finalizării proiectului;

k) să nu vândă, să nu cesioneze, să nu închirieze sau să nu disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de proiect, în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel puţin egală cu a celor existente;

l) să întocmească şi să remită AFM, în termen de 30 de zile de la acordarea ultimei cereri de tragere, un raport de finalizare detaliat privind realizarea activităţilor;

m) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect;

n) să permită personalului AFM să controleze modul în care Beneficiarul îndeplineşte obiectivele proiectului;

o) să nu sponsorizeze/să nu finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;

p) să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia unor modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract ori în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;

q) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;

r) să notifice AFM cu privire la orice alocaţie-nerambursabilă pe care o primeşte până la încetarea contractului de finanţare.

 

ARTICOLUL 6

Obligaţiile AFM

 

AFM are următoarele obligaţii:

a) să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract;

b) să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;

c) să verifice, prin inspecţie la faţa locului, dacă tot ceea ce a declarat Beneficiarul este conform cu realitatea, înainte de aprobarea cererii de tragere;

d) să pună la dispoziţia Beneficiarului informaţiile legate de finanţare;

e) să întocmească nota de control ca urmare a depunerii cererii de tragere.

 

ARTICOLUL 7

Cazuri de culpă

 

(1) Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

(2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de dizolvare/lichidare/insolvenţă;

d) situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

(3) AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală a contractului cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului

 

(1) Contractul încetează de drept:

a) la data prevăzută în contract;

b) în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data intervenţiei unui act de autoritate;

d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

(2) Contractul încetează prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:

a) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;

b) Beneficiarul este în procedură de reorganizare judiciară ori de faliment, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;

c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).

(3) Rezilierea contractului de finanţare din culpa Beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către Beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

(4) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

(5) în cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

(6) Pentru nedepunerea primei cereri de tragere în primele 12 luni de la data semnării contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.

 

ARTICOLUL 9

Forţa majoră şi cazul fortuit

 

(1) Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

(2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a) să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(3) Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

(4) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.

(6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

(7) Prevederile de mai sus se aplică şi cazului fortuit.

 

ARTICOLUL 10

Alte clauze

 

(1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

(2) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.

(3) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.

(4) în cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.

(5) Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

(6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

(7) AFM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.

(8) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.

(9) Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

(10) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

(11) Beneficiarul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.

(12) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM

va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.

(13) în cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

 

ARTICOLUL 11

Jurisdicţie

 

(1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 12

Notificări

 

(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:

a) pentru AFM: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;

b) pentru Beneficiar:......................

(2) în cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

(3) Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

(4) Notificările se pot transmite şi prin fax, la nr. .........pentru AFM şi la nr. .......... pentru Beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.

 

ARTICOLUL 13

Amendamente

 

(1) Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările din coloana nr. 1 („Data depunerii cererii de tragere*) din anexa nr. 2, dacă acestea nu implică şi modificarea duratei de realizare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.

(3) Cererea privind modificarea contractului va fi transmisă AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte să opereze aceasta, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.

(4) Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere în condiţiile prevăzute la alin. (2) se transmite cu cel puţin 10 zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare.

(5) De asemenea, nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările înregistrate în anexa nr. 5, cu condiţia ca solicitarea privind modificarea acesteia să fie transmisă AFM cu minimum 5 zile înaintea datei la care se va desfăşura activitatea respectivă, iar dacă aceasta va fi devansată, cu minimum 5 zile înaintea datei stabilite prin contract.

 

ARTICOLUL 14

Dispoziţii finale

 

(1) Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.

(2) Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

(3) Anexele.......... 1, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

(4) Prezentul contract s-a semnat la data de......., la sediul AFM, în două exemplare, toate având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru AFM şi unul pentru Beneficiar.

 

AFM

Preşedinte,

........................................................................................................

Beneficiar,

(numele şi funcţia persoanelor menţionate în preambulul contractului, semnătura şi ştampila)

........................................................................................................

 

NOTĂ:

În contractul ce se încheie cu Beneficiarul:

- se vor completa toate rubricile rămase libere;

- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota anexele, articolele şi paragrafele şi se vor face corelările corespunzătoare;

- se vor elimina, dacă este cazul, toate variantele înscrise cu bară care nu corespund.


1 Se va completa identificând corespunzător fiecare anexă sau se va elimina dacă nu sunt anexe.

 

ANEXA Nr. 1

la contractul pentru finanţare nerambursabilă