MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 686/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 686         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 8 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

DECRETE

 

852. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

853. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 

854. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei privind asistenţă administrativă reciprocă în domeniul fiscal şi a Protocolului de amendare a acesteia, semnate la Strasbourg la 15 octombrie 2012

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

449. - Decizie privind eliberarea domnului Alexandru Năstase din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 

450. - Decizie pentru numirea domnului Alexandru Năstase în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.475. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezoluţiei Consiliului guvernatorilor nr. 137 a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

3.477. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

22. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Normă privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (3) , ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră pusă în slujba artei dramatice româneşti, pentru dăruirea şi talentul cu care a dat viaţă unui lung şir de personaje, dovedind excelenţa teatrului românesc la nivel naţional şi internaţional,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler maestrului Valerică Niculescu Dellakeza (Valer Dellakeza) , societar de onoare al Teatrului Naţional „Marin Sorescu“ din Craiova.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 852.

 

 


PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) , ale art. 8 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înfiinţare, în semn de înaltă apreciere pentru profesionalismul şi abnegaţia dovedite, de-a lungul timpului, de către militarii unităţii, în îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Centrului 85 Comunicaţii Aero şi Informatică „Sublocotenent Gheorghe Robescu“.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 853.

 

 


PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal şi a Protocolului de amendare a acesteia, semnate la Strasbourg la 15 octombrie 2012

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 212 din 16 octombrie 2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal şi Protocolul de amendare a acesteia, semnate la Strasbourg la 15 octombrie 2012, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 854.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

PRIMUL-MINISTRU

 

 


DECIZIE

privind eliberarea domnului Alexandru Năstase din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Năstase se eliberează din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2013.

Nr. 449.


PRIMUL-MINISTRU

 

 


DECIZIE

pentru numirea domnului Alexandru Năstase în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Năstase se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2013.

Nr. 450.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

 


ORDIN

privind publicarea Rezoluţiei Consiliului guvernatorilor nr. 137 a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 

În temeiul art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, în baza Legii nr. 24/1990 pentru ratificarea Acordului de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului guvernatorilor nr. 137 a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 octombrie 2013.

Nr. 1.475.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA Nr. 137

Amendament la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru a permite băncii să opereze în ţările din Regiunea Mediteranei Sudice şi de Est

 

Consiliul guvernatorilor,

respectând schimbările istorice care au loc în Africa de Nord şi Orientul Mijlociu,

având în vedere Rezoluţia nr. 134, Posibila extindere geografică a regiunii de operaţiuni a băncii, adoptată la data de 21 mai 2011, prin care Consiliul guvernatorilor a solicitat Consiliului de administraţie să facă recomandări Consiliului guvernatorilor cu privire la, inter alia, un amendament La articolul1 din Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Acordul) care să prevadă extinderea regională corespunzătoare a domeniului geografic din mandatul BERD şi un mecanism adecvat privind acordarea statutului de beneficiar ţărilor membre în cadrul regiunii astfel extinse, în acelaşi timp asigurându-se ca această extindere să nu necesite contribuţii de capital suplimentare sau să compromită domeniul de aplicare convenit şi impactul cu privire la operaţiunile băncii în ţările beneficiare existente,

având în vedere, de asemenea, confirmarea din Raportul Consiliului de administraţie adresat Consiliului guvernatorilor cu privire la extinderea geografică a regiunii de operaţiuni a băncii în Regiunea Mediteranei Sudice şi de Est şi recomandările cuprinse în acest raport, printre altele aceea privind aprobarea de către Consiliul guvernatorilor a unui amendament La articolul1 din Acord prin care să se permită băncii să opereze în ţările din Mediterana Sudică şi de Est,

hotărăşte prin prezenta următoarele:

1. Art. 1 din Acord va fi modificat după cum urmează:

 

„Articolul 1

Scopul

 

Contribuind la reconstrucţie şi progres economic, scopul băncii este de a accelera tranziţia spre economiile orientate către piaţa liberă şi de a promova iniţiativa particulară şi antreprenorială în ţările Europei Centrale şi de Est, angajate în aplicarea principiilor democraţiei multipartite, pluralismului şi economiei de piaţă. În conformitate cu aceleaşi condiţii, scopul băncii poate fi, de asemenea, dus la îndeplinire în Mongolia şi ţările membre din Regiunea Mediteranei Sudice şi de Est, aşa cum se stabileşte de bancă prin votul afirmativ a nu mai puţin de două treimi din numărul guvernatorilor, reprezentând nu mai puţin de trei pătrimi din puterea totală de vot a membrilor. În mod corespunzător, orice referire în acest acord şi în anexele acestuia la «ţările Europei Centrale şi de Est», «ţările din Europa Centrală şi de Est», «ţara beneficiară (sau ţări beneficiare) » sau «ţară membră beneficiară (sau ţări membre beneficiare) » va constitui în acelaşi timp şi o referire la Mongolia şi la oricare dintre ţările aflate în Mediterana Sudică şi de Est.

Membrii băncii vor fi întrebaţi dacă acceptă acest amendament prin: (a) semnarea şi transmiterea către bancă a unui instrument prin care se declară faptul că membrul respectiv a acceptat amendamentul menţionat în conformitate cu legislaţia proprie; şi (b) furnizarea, în forma şi conţinutul acceptate de bancă, a confirmării privind acceptarea amendamentului, semnarea şi depunerea instrumentului de acceptare în conformitate cu legislaţia membrului respectiv.

Amendamentul menţionat va intra în vigoare în termen de 7 zile de la data confirmării oficiale transmisă de către bancă membrilor săi privind îndeplinirea condiţiilor de acceptare a amendamentului respectiv, aşa cum se prevede La articolul56 din Acordul de înfiinţare a băncii.

 

Adoptată la data de 30 septembrie 2011.

 

 


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENTIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă

 

Ţinând cont de prevederile titlului II cap. X „Bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor“ şi ale art. 109 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,

având în vedere constatările autorităţii vamale române efectuate în urma acţiunilor de control desfăşurate în luna septembrie a acestui an în zona de nord-est a României la frontiera cu Ucraina privind mărfurile introduse în ţară de către călători, care prin valorificarea lor pe piaţa neagră conduc la neîncasarea taxelor aferente, contribuind astfel la creşterea evaziunii fiscale şi, indirect, la afectarea producţiei interne de astfel de bunuri,

în vederea protejării intereselor economice naţionale şi comunitare, în sensul art. 58 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută La articolul142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.220/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.- (1) Prin caracter ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă se înţelege o introducere de bunuri care nu reprezintă o parte fracţionată a unei serii de introduceri efectuate de acelaşi călător într-un interval scurt de timp , respectiv o introducere de bunuri efectuată la cel puţin 7 zile de la ultima introducere de bunuri de către acelaşi călător.

(2) Nu se consideră introduceri de bunuri cu caracter ocazional introducerile de bunuri efectuate în mod regulat, respectiv de mai multe ori într-o zi sau la intervale de timp sub 7 zile.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Constantin Mihail

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2013.

Nr. 3.477.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

 


HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2) , litera e1) va avea următorul cuprins:

e1) Compartimentul juridic;

2. La articolul 8 alineatul (1) , litera c2) va avea următorul cuprins:

c2) asigură conducerea Compartimentului juridic;

3. Denumirea secţiunii 51 a capitolului VIII va avea următorul cuprins:

 

Secţiunea 51

Compartimentul juridic

 

4. Art. 881 va avea următorul cuprins:

Art. 881. - Compartimentul juridic funcţionează în subordinea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

5. Art. 882 va avea următorul cuprins:

Art. 882. - În cadrul Compartimentului juridic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie îşi desfăşoară activitatea consilieri juridici, care au calitatea de funcţionari publici.

6. La articolul883, partea introductivă va avea următorul cuprins:

Art. 883. - Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:

7. Art. 884 va avea următorul cuprins:

Art. 884. - Atribuţiile personalului Compartimentului juridic se stabilesc prin fişa fiecărui post.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Livia Doina Stanciu

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2013.

Nr. 22.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

 


NORMĂ

privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite următoarea normă:

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileşte princip iile şi modul de desfăşurare a operaţiunilor cu numerar, efectuate în monedă naţională, de instituţiile de credit şi Trezoreria Statului în relaţia cu Banca Naţională a României, şi anume:

a) operaţiunile aferente retragerilor, respectiv depunerilor de numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului de la/la Banca Naţională a României;

b) decontarea operaţiunilor cu numerar în conturile de decontare ale participanţilor deschise în sistemul ReGIS.

Art. 2. - În înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. sucursala regională a Băncii Naţionale a României - o unitate teritorială a Băncii Naţionale a României care desfăşoară operaţiuni cu numerar în relaţia cu unităţile participanţilor;

2. participant - instituţia de credit, aşa cum este definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi Trezoreria Statului, care au cont deschis în evidenţele Băncii Naţionale a României;

3. unitatea participantului - o unitate teritorială a participantului care desfăşoară operaţiuni cu numerar în relaţia cu o sucursală regională a Băncii Naţionale a României;

4. sistem informatic CASH - sistem informatic de gestionare a operaţiunilor cu numerar, derulate în cadrul Băncii Naţionale a României;

5. mesaj XML - fişier electronic în format XML (Extensible Markup Language) , prin intermediul căruia se efectuează schimbul de date între participanţi şi Banca Naţională a României, referitor la operaţiunile cu numerar, reflectate în sistemul informatic CASH. Un mesaj XML este valid dacă este întocmit conform specificaţiilor de definire furnizate de Banca Naţională a României şi dacă satisface condiţiile prevăzute de prezenta normă;

6. aplicaţia XMLHUB (transfer mesaje XML) - componentă a sistemului informatic CASH, utilizată pentru transmiterea mesajelor XML între participanţi şi Banca Naţională a României, referitoare la operaţiunile cu numerar;

7. cod de bare - o serie de date codificată ce conţine elementele de identificare a numerarului;

8. cont de decontare - cont deschis la Banca Naţională a României în sistemul ReGIS utilizat pentru decontarea instrucţiunilor de plată transmise în acest sistem;

9. ReGIS - sistemul cu decontare pe bază brută în timp real, care asigură schimbul de instrucţiuni de plată între participanţi şi decontarea finală a transferurilor de fonduri aferente acestora, în mod continuu, tranzacţie cu tranzacţie, precum şi decontarea finală a poziţiilor nete provenite de la sistemele cu decontare pe bază netă a schemelor de plată cu carduri şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare;

10. cod al tipului de tranzacţie - cod numeric format din 3 cifre, care identifică tipul instrucţiunii de p lată introdus în sistemul ReGIS;

11. coada de aşteptare - un mecanism al sistemului ReGIS care permite stocarea instrucţiunilor de plată, a căror decontare a fost amânată din cauza lipsei de fonduri disponibile;

12. fax autentificat - documentul trimis prin fax, în care sunt evidenţiate, în antetul sau în subsolul paginii, cel puţin următoarele elemente de identificare: data, ora, numărul de fax de la care se transmite şi denumirea participantului;


13. reţea securizată de comunicaţii interbancare - include reţeaua informatică a Băncii Naţionale a României (RCI) şi reţeaua informatică securizată TFDNet;

14. poştă electronică securizată SEP - sistem de mesagerie electronică (de tip e-mail) care asigură transmiterea confirmărilor/notificărilor aferente sistemului ReGIS şi funcţionează în reţeaua informatică securizată TFDNet, în cadrul căruia sunt folosite certificatele digitale calificate, acceptate în sistemul electronic de p lăţi pentru semnarea mesajelor, în vederea asigurării autenticităţii şi nonrepudierii acestora;

15. cont de e-mail securizat pentru CASH - cont în sistemul de poştă electronică a Băncii Naţionale a României, la care participantul are acces prin intermediul unei interfeţe securizate, care este folosit exclusiv pentru transmiterea de informaţii aferente derulării operaţiunilor cu numerar în relaţia cu Banca Naţională a României.

 

Capitolul II

Schimbul de informaţii dintre participanţi şi Banca Naţională a României referitoare la operaţiunile cu numerar

 

Art. 3. - (1) Reţeaua securizată de comunicaţii interbancare RCI este canalul de comunicaţii de date utilizat pentru transmiterea mesajelor XML.

(2) După transmiterea de către participant a unui mesaj XML, acesta va primi, prin e-mail, o notificare automată de la aplicaţia XMLHUB (Transfer mesaje XML) , cu privire la recepţionarea fişierului respectiv.

Art. 4. - (1) Accesul la aplicaţia XMLHUB (Transfer mesaje XML) este permis numai utilizatorilor desemnaţi de participant.

(2) Alocarea unui cont de utilizator în vederea conectării la aplicaţie se realizează de către Banca Naţională a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie pe baza unei cereri transmise de către participant, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(3) Modificarea unui cont de utilizator se efectuează în conformitate cu cererea transmisă de participant la Banca Naţională a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului din anexa nr. 1a.

(4) Închiderea unui cont de utilizator se efectuează în baza unei cereri a participantului, transmisă către Banca Naţională a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 1b.

Art. 5. - Participantul şi Banca Naţională a României sunt, deopotrivă, responsabile de conservarea şi utilizarea elementelor care asigură securitatea transmisiei (chei, certificate, parole, software, echipamente etc.) şi sunt obligate să ia măsuri pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la schimbul de date. Conţinutul mesajelor schimbate nu va fi contestat sau revocat de participant sau de Banca Naţională a României.

Art. 6. - Participantul va comunica Băncii Naţionale a României şi, după caz, Banca Naţională a României va comunica participantului, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalitate operaţională de natură să afecteze schimbul de date şi va acţiona imediat pentru remedierea acesteia.

Art. 7. - Dacă un mesaj XML trimis la Banca Naţională a României în vederea anunţării unei depuneri sau a unei retrageri de numerar nu este valid, Banca Naţională a României este îndreptăţită să refuze mesajul XML, în totalitate, motivând refuzul său participantului. În acest caz, participantul trebuie să trimită un mesaj XML nou valid.

Art. 8. - (1) În caz de nefuncţionare a sistemului informatic al participantului sau al Băncii Naţionale a României, se acceptă transmiterea mesajelor XML aferente cererilor pentru retragere/anunţurilor de depunere, utilizând contul de e-mail securizat pentru CASH.

(2) În situaţii excepţionale, cu acordul Direcţiei emisiune, tezaur şi casierie, cererile de retragere/anunţurile de depunere de numerar se pot transmite prin fax autentificat la Banca Naţională a României, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 5.

Art. 9. – (1) În vederea desfăşurării operaţiunilor de retragere/depunere numerar, unitatea participantului are obligaţia de a transmite sucursalei regionale corespondente a Băncii Naţionale a României o listă cu informaţii referitoare la delegaţii desemnaţi pentru a efectua operaţiuni cu numerar, precum şi la componenţa echipajului însoţitor.

(2) Lista semnată de către conducătorul unităţii participantului va cuprinde datele de identificare ale delegaţilor şi şoferilor, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP) , seria şi numărul actului de identitate, numărul legitimaţiei de serviciu, precum şi numerele de înmatriculare ale autovehiculelor de transport de valori.

(3) Modificările ulterioare ale conţinutului listei trebuie notificate sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României de către unitatea participantului, în timp util, pentru a permite efectuarea operaţiunilor de retragere/depunere de numerar.

 

Capitolul III

Operaţiunile aferente retragerilor de numerar şi decontarea acestora

 

Art. 10. - Operaţiunile de retragere de numerar de la sucursalele regionale ale Băncii Naţionale a României se efectuează de către participanţi, numai în situaţia îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

a) transmiterea de către participant la Banca Naţională a României a unei cereri pentru retragerea de numerar, prin intermediul unui mesaj XML valid;

b) iniţierea de către participant a unei instrucţiuni de plată aferentă operaţiunii de retragere de numerar şi decontarea în sistemul ReGIS.

Art. 11. - Instituţiile de credit în faliment vor transmite cererile pentru retragere de numerar prin fax autentificat la Banca Naţională a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 12. - Cererile de retragere de numerar se transmit până la ora 15,30, în ziua bancară anterioară efectuării operaţiunii, şi până la ora 13,00, în ziua efectuării operaţiunii, înainte de prezentarea delegatului unităţii participantului la ghişeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României pentru ridicarea numerarului.

Art. 13. - Operaţiunile de retrageri de numerar de la sucursalele regionale ale Băncii Naţionale a României se pot efectua, zilnic, între orele 8,30 şi 15,00.

Art. 14. - Pentru ridicarea numerarului, delegatul unităţii participantului se prezintă la ghişeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României cu delegaţia întocmită pe numele său conform modelului prezentat în anexa nr. 2, valabilă numai pentru ziua respectivă, precum şi cu celelalte documente de identificare.

Art. 15. - (1) În cazul în care, în ziua bancară anterioară efectuării operaţiunii, participantul transmite mai multe cereri valide de retragere de numerar de la o sucursală regională a Băncii Naţionale a României, se va lua în considerare ultima cerere validă transmisă, celelalte urmând a fi închise.

(2) În ziua efectuării operaţiunii, toate cererile valide transmise de către participant la o sucursală regională a Băncii Naţionale a României vor fi luate în considerare.

(3) Pentru renunţarea la una sau mai multe dintre cererile de retragere transmise în ziua operaţiunii se percep comisioane conform reglementărilor în vigoare.

Art. 16. - În cazul când în ziua bancară în care se efectuează operaţiunea de retragere de numerar unitatea participantului intenţionează să retragă, de la o sucursală regională a Băncii Naţionale a României, o altă sumă decât cea solicitată iniţial în cererea pentru retragere de numerar, se va proceda astfel:

a) dacă suma este mai mare decât cea înscrisă în mesajul iniţial, participantul va transmite o nouă cerere de retragere, care va cuprinde diferenţa solicitată;

b) dacă suma este mai mică decât cea înscrisă în mesajul iniţial, participantul va transmite o nouă cerere de retragere, care va cuprinde noua sumă solicitată. Participantul va anunţa renunţarea la cererea iniţială, prin contul de e-mail securizat pentru CASH.

Art. 17. - Eliberarea numerarului de către sucursala regională a Băncii Naţionale a României are loc numai după decontarea instrucţiunii de plată aferentă operaţiunii de retragere de numerar în sistemul ReGIS.

Art. 18. - Banca Naţională a României va elibera numerarul ambalat sub formă de colete sigilate şi identificate prin codurile de bare inscripţionate pe sigiliile de unică folosinţă ataşate acestora.

Art. 19. - (1) La finalizarea operaţiunii de eliberare a numerarului, salariatul sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României va lista formularul „Foaie de eliberare/primire numerar“, întocmit în două exemplare conform modelului prezentat în anexele nr. 4 şi 4a.

(2) Exemplarul 1, respectiv Foaia de eliberare numerar, rămâne la sucursala regională a Băncii Naţionale a României, iar exemplarul 2, respectiv Foaia de primire numerar, va fi predat delegatului unităţii participantului.

Art. 20. - După ora 17,00, participantul poate descărca mesajul XML generat de Banca Naţională a României cu date referitoare la execuţia cererilor de retragere.

Art. 21. - (1) În vederea decontării operaţiunilor aferente retragerilor de numerar, participantul va iniţia în sistemul ReGIS o instrucţiune de plată transmisă sub forma unui mesaj SWIFT MT202.

(2) Fiecare mesaj SWIFT MT202 corespunde unei cereri pentru retragere de numerar. Suma menţionată în mesajul de plată trebuie să fie egală cu suma înscrisă în cererea pentru retragere de numerar. Nu se acceptă plăţi parţiale corespunzătoare unei cereri pentru retragere de numerar.

(3) Codul tipului de tranzacţie alocat instrucţiunii de plată aferentă retragerii de numerar este 200 „Operaţiuni cu numerar în relaţia cu Banca Naţională a României“.

(4) În câmpul 72 al mesajului SWIFT MT202 iniţiat de către participant se vor completa în clar denumirea sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României de unde se va ridica numerarul solicitat, precum şi referinţa alocată de participant cererii pentru retragere de numerar.

Art. 22. - (1) Dacă suma menţionată în mesajul SWIFT MT202 iniţiat în sistemul ReGIS nu este egală cu suma înscrisă în cererea pentru retragere de numerar, Banca Naţională a României - Direcţia plăţi va proceda la returnarea sumei înscrise în mesajul de plată MT202, de îndată ce primeşte de la participant o notificare în acest sens transmisă prin poşta electronică securizată SEP.

(2) Suma va fi returnată prin iniţierea de către Banca Naţională a României - Direcţia plăţi a unei instrucţiuni de plată în favoarea participantului, având codul tipului de tranzacţie 150 „Rectificări pe timpul zilei operative - Banca încasează“.

(3) Participantul va iniţia un nou mesaj SWIFT MT202 în care suma înscrisă să fie egală cu suma menţionată în cererea pentru retragere de numerar.

Art. 23. - În situaţia în care participantul nu dispune de suficiente fonduri disponibile în contul său de decontare deschis în sistemul ReGIS, în vederea decontării instrucţiunii de plată aferentă retragerii de numerar, acesta poate proceda după cum urmează:

a) să alimenteze contul său de decontare cu fondurile necesare decontării instrucţiunii de plată aferentă operaţiunii de retragere de numerar;

b) să anuleze din propria iniţiativă instrucţiunea de plată aflată în coada de aşteptare, dacă participantul decide ca operaţiunea de retragere de numerar să nu se mai efectueze;

c) să anuleze instrucţiunea de p lată aflată în coada de aşteptare şi să iniţieze o nouă instrucţiune de p lată de o valoare mai mică, în limita fondurilor disponibile din contul său de decontare şi corespunzătoare unei noi cereri pentru retragere de numerar, pe care o va transmite Băncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile art. 16 lit. b) ;

d) efectuarea acestor operaţiuni trebuie să aibă loc astfel încât să se încadreze în orarul de funcţionare a casieriei din cadrul sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României.

Art. 24. - Dacă instrucţiunea de plată iniţiată de un participant, aferentă unei cereri pentru retragere de numerar, a fost decontată în sistemul ReGIS, dar unitatea participantului nu a ridicat numerarul solicitat pentru ziua respectivă, Banca Naţională a României - Direcţia plăţi va returna suma respectivă, prin iniţierea unei instrucţiuni de plată în favoarea participantului, având codul tipului de tranzacţie 150 „Rectificări pe timpul zilei operative - Banca încasează“.

 

Capitolul IV

Operaţiunile aferente depunerilor de numerar şi decontarea acestora

 

Art. 25. - Operaţiunile de depunere de numerar la sucursalele regionale ale Băncii Naţionale a României se efectuează pe baza transmiterii de către participant a unui anunţ de depunere, prin intermediul unui mesaj XML valid.

Art. 26. - Instituţiile de credit în faliment vor transmite anunţurile de depunere de numerar, prin fax autentificat la Banca Naţională a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

Art. 27. - (1) Anunţurile de depunere se transmit numai în ziua efectuării operaţiunilor de depunere de numerar, până la ora 13,00.

(2) Operaţiunile de depunere de numerar la sucursala regională a Băncii Naţionale a României se pot efectua, zilnic, între orele 8,00 şi 15,00.

Art. 28. - Participantul va depune numerarul ambalat sub formă de colete sigilate şi identificate prin codurile de bare inscripţionate pe sigiliile de unică folosinţă ataşate acestora.

Art. 29. - Pentru depunerea numerarului, delegatul unităţii participantului se prezintă la ghişeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României, cu delegaţia valabilă numai pentru ziua respectivă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi cu celelalte documente de identificare.

Art. 30. - În cazul în care unitatea participantului depune la o sucursală regională a Băncii Naţionale a României o altă sumă decât cea înscrisă în anunţul de depunere de numerar, respectiv delegatul său se prezintă la ghişeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României cu un număr de colete cu numerar diferit faţă de cel comunicat în anunţul de depunere, se va proceda astfel:

a) dacă suma este mai mare, respectiv se prezintă mai multe colete cu numerar, participantul trebuie să transmită un nou anunţ de depunere aferent diferenţei de numerar depuse, care va conţine codurile de bare ale coletelor respective;

b) dacă suma este mai mică, respectiv se prezintă mai puţine colete cu numerar, casierul de la ghişeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României va recepţiona numai coletele prezentate de delegatul participantului, ale căror coduri de bare se regăsesc în anunţul de depunere.

Art. 31. - În cazul în care există neconcordanţe între codurile de bare înscrise în anunţul de depunere şi codurile de bare ataşate coletelor cu numerar, participantul va transmite un nou anunţ de depunere corespunzător coletelor prezentate la depunere. În caz contrar, la sucursala regională a Băncii Naţionale a României vor fi recepţionate numai coletele ale căror coduri de bare se regăsesc în anunţul de depunere.

Art. 32. - (1) La finalizarea operaţiunii de depunere a numerarului, salariatul sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României va lista formularul „Foaie de depunere/încasare numerar“, întocmit în două exemplare, conform modelului prezentat în anexele nr. 6 şi 6a.

(2) Exemplarul 1, respectiv Foaia de depunere numerar, va fi predat delegatului unităţii participantului, iar exemplarul 2, respectiv Foaia de încasare numerar, va rămâne la sucursala regională a Băncii Naţionale a României.

(3) Totodată, în cazul existenţei unor neconcordanţe între anunţul de depunere şi numerarul recepţionat, se eliberează delegatului şi un exemplar din formularul „Raport diferenţe numerar anunţat-încasat pentru data de ...“, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

Art. 33. - După ora 17,00 participantul poate descărca mesajul XML generat de Banca Naţională a României cu date referitoare la execuţia anunţurilor de depunere.

Art. 34. - În vederea decontării operaţiunilor privind depunerile de numerar, Banca Naţională a României - Direcţia plăţi iniţiază în sistemul ReGIS, în ziua efectuării operaţiunii de depunere de numerar, o instrucţiune de plată în favoarea participantului, corespunzătoare fiecărui anunţ de depunere finalizat.

Art. 35. - (1) Suma cu care se va credita contul de decontare al participantului în sistemul ReGIS reprezintă valoarea numerarului depus de către unitatea participantului la sucursala regională a Băncii Naţionale a României.

(2) Codul tipului de tranzacţie alocat instrucţiunii de plată aferentă depunerii de numerar este 206 „Operaţiuni cu numerar în relaţia cu Banca Naţională a României“.

Art. 36. - În situaţia în care suma cu care se creditează contul de decontare al participantului în sistemul ReGIS nu este egală cu suma înscrisă în anunţul de depunere finalizat, Banca Naţională a României - Direcţia plăţi va notifica participantul prin e-mail securizat SEP şi va efectua operaţiunea de regularizare a sumei reprezentând diferenţa dintre suma depusă şi cea cu care a fost creditat contul de decontare, în vederea corectării erorii de înregistrare.

 

Capitolul V

Diferenţe valorice constatate în urma procesării numerarului şi decontarea acestora

 

Art. 37. - În urma activităţii de procesare a numerarului depus la sucursalele regionale ale Băncii Naţionale a României se pot constata diferenţe valorice, plusuri sau minusuri de numerar, între sumele depuse şi cele decontate în sistemul ReGIS.

Art. 38. - (1) După ora 17,00 participantul poate descărca mesajul XML generat de Banca Naţională a României cu date referitoare la procesele-verbale de diferenţe întocmite în ziua respectivă.

(2) După ora 17,00 participantului îi este transmisă, în contul de e-mail securizat pentru CASH, situaţia proceselor-verbale aferente diferenţelor valorice constatate la procesarea numerarului depus.

(3) Procesele-verbale sunt transmise numai în zilele bancare în care la procesarea numerarului depus de participant s-au înregistrat diferenţe valorice.

Art. 39. - În vederea decontării sumelor aferente diferenţelor valorice, Banca Naţională a României - Direcţia plăţi va iniţia o instrucţiune de plată în sistemul ReGIS, prin intermediul căreia va credita sau debita contul de decontare al participantului cu suma netă rezultată din diferenţele valorice constatate în ziua respectivă la toate sucursalele regionale ale Băncii Naţionale a României.

Art. 40. - (1) În situaţia în care suma netă este pozitivă, Banca Naţională a României - Direcţia p lăţi iniţiază o instrucţiune de plată, având alocat codul tipului de tranzacţie 142 „Diferenţe de numerar constatate la depunerea numerarului - plusuri“, pe baza căreia creditează contul de decontare al participantului.

(2) În situaţia în care suma netă este negativă, Banca Naţională a României iniţiază o instrucţiune de plată, având alocat codul tipului de tranzacţie 136 „Diferenţe de numerar constatate la depunerea numerarului - minusuri“, pe baza căreia debitează contul de decontare al participantului.

 


Capitolul VI

Comisioanele aferente operaţiunilor cu numerar şi decontarea acestora

 

Art. 41. - (1) Operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României sunt comisionate de către Banca Naţională a României în conformitate cu reglementările în vigoare emise de Banca Naţională a României.

(2) După ora 17,00 participantul poate descărca mesajul XML generat de Banca Naţională a României cu date referitoare la comisioanele percepute în ziua respectivă asupra operaţiunilor cu numerar.

(3) După ora 17,00 participantului îi este transmisă, în contul de e-mail securizat pentru CASH, situaţia comisioanelor percepute aferente operaţiunilor cu numerar.

(4) Comunicarea şi situaţia comisioanelor sunt transmise numai în zilele bancare în care participantului i s-au perceput comisioane. Art. 42

(1) Comisioanele aferente operaţiunilor cu numerar efectuate de un participant în relaţia cu Banca Naţională a României sunt decontate în sistemul ReGIS prin intermediul unei singure instrucţiuni de plată, iniţiată de Banca Naţională a României - Direcţia plăţi, pe baza căreia are loc debitarea contului de decontare al participantului.

(2) Codul tipului de tranzacţie alocat acestei instrucţiuni de plată este 203 „Comisioane aferente operaţiunilor cu numerar“.

 

Capitolul VII

Dispoziţii finale

 

Art. 43. - (1) Instituţiile de credit/Trezoreria Statului vor/va transmite la Banca Naţională a României, centralizat, existentul de numerar aflat în casele de circulaţie, zilnic, din punct de vedere valoric şi lunar, cantitativ şi valoric, în structură pe cupiuri.

(2) Datele vor fi raportate prin intermediul Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu respectarea prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 44. - Banca Naţională a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie va pune la dispoziţia participantului toată documentaţia necesară pentru participarea la sistemul informatic CASH (specificaţii tehnice, ghid de utilizare a aplicaţiei, instrucţiuni de utilizare a contului de e-mail securizat pentru CASH etc.) .

Art. 45. - Banca Naţională a României va încheia contracte cu instituţiile de credit şi cu Trezoreria Statului în care vor fi cuprinse clauze specifice cu privire la modul de desfăşurare efectivă a operaţiunilor cu numerar.

Art. 46. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Normele Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestor operaţiuni, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2006, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 47. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 48. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 11 noiembrie 2013.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

ANEXA Nr. 1

 

Cerere

pentru creare cont de utilizator pentru acces la aplicaţia XMLHUB (Transfer mesaje XML)

 

1. Denumirea participantului ...........................................................................

Adresa sediului social ...................................................................................

Tel............................... , fax ................................. , cod1 ...................................

2. Vă solicităm să creaţi un cont de utilizator de tip2

Utilizator EP

Utilizator A2A

3. Pentru

Numele.....................................................................................................

Prenumele................................................................................................

Funcţia......................................................................................................

Departamentul..........................................................................................

Adresa de corespondenţă..........................................................................

E-mail3......................................................................................................

Telefon.....................................................................................................

Mobil........................................................................................................

Fax............................................................................................................

care să acceseze următoarele tipuri de mesaje4:

CASH001 - Anunţ depunere

CASH002 - Cerere de retragere

CASH101 - Feedback relativ la un anunţ de depunere numerar

CASH102 - Feedback relativ la o cerere de retragere numerar

CASH103 - Diferenţe depuneri

CASH104 - Comisioane

 

 

Numele şi semnătura persoanei autorizate

(director departament/direcţie)

…………………………………………..

(L. S)


1 Primele 3 cifre ale contului curent al participantului.

2 Se va bifa doar o căsuţă aferentă tipului de utilizator:

EP = mesajele XML sunt transmise prin interfaţa grafică a aplicaţiei XMLHUB;

A2A = mesajele XML sunt transmise prin aplicaţia webservice dezvoltată de participant.

3 E-mail de serviciu; nu se acceptă adrese pe yahoo, gmail etc.

4 Se va bifa căsuţa din dreptul tipului de mesaj.

 

ANEXA Nr. 1a

 

Cerere

pentru modificare cont de utilizator pentru acces la aplicaţia XMLHUB (transfer mesaje XML)

 

1. Denumire participant..............................................................................

Adresa sediului social................................................................................

Tel........................., fax................................., cod1.................................

2. Vă solicităm să modificaţi contul de utilizator ...... începând cu data de ….......

3. Pentru

Numele......................................................................................................

Prenumele.................................................................................................

Funcţia......................................................................................................

Departamentul..........................................................................................

Adresa de corespondenţă..........................................................................

E-mail2 ....................................................................................................

Telefon......................................................................................................

Mobil .......................................................................................................

Fax ..........................................................................................................

care să acceseze următoarele tipuri de mesaje3:

□ CASH001 - Anunţ depunere

□ CASH002 - Cerere de retragere

□ CASH101 - Feedback relativ la un anunţ de depunere numerar

□ CASH102 - Feedback relativ la o cerere de retragere numerar

□ CASH103 - Diferenţe depuneri

□ CASH104 – Comisioane

 

Numele şi semnătura persoanei autorizate

(director departament/direcţie)

…………………………………….

(L. S)


1 Primele 3 cifre ale contului curent al participantului.

2 E-mail de serviciu: nu se acceptă adrese pe yahoo, gmail etc.

3 Se va bifa căsuţa din dreptul tipului de mesaj.

 

ANEXA Nr. 1b

 

Cerere

pentru închidere cont de utilizator pentru acces la aplicaţia XMLHUB

(transfer mesaje XML)

 

1. Denumirea solicitantului...........................................................................

Adresa sediului social .............................................................

Tel................................., fax..................................., cod1.........................

2. Vă solicităm să închideţi contul de utilizator ....... începând cu data de …………........

3. Deţinut de

Numele................................................................................

Prenumele.............................................................................

 

Numele şi semnătura persoanei autorizate

(director departament/direcţie)

………………………………….

(L. S)


1 Primele 3 cifre ale contului curent al participantului.

 

ANEXA Nr. 2

 

Instituţia de credit/Trezoreria Statului ..................

Unitatea .............................

 

DELEGAŢIE Nr........../................,

pentru ridicare/depunere de numerar valabilă pentru data de.................

 

Prin prezenta se deleagă doamna/domnul ......................................., posesoare/posesor a/al B.I./C.I. seria ................................ nr......................., CNP ..................................., legitimaţie de serviciu nr.................., pentru a ridica/depune numerarul solicitat/excedent de (instituţia de credit/Trezoreria Statului) .........................................................................................., prin intermediul mesajului XML cu referinţa ..................., de la/la Banca Naţională a României - Sucursala Regională ........................, în ziua de ...................

Delegatul se va prezenta cu autovehiculul cu numărul de înmatriculare ..............................., condus de ..........................................................., posesor al B.I./C.I. seria ........ nr.............., CNP ...................................., legitimaţie de serviciu nr..........................

 

Numele şi semnătura conducătorului unităţii


(L. S)

..............................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Cerere pentru retragere de numerar

 

Referinţă mesaj

Data retragerii

Valoarea totală a retragerii

Codul participantului care transmite cererea de retragere de numerar

Sediul Băncii Naţionale a României de la care se va efectua retragerea

Codul unităţii participantului care ridică numerarul

Codul transportatorului

Structura numerarului solicitat: Standard BNR sau Preferenţială*

 

Numele şi semnătura persoanei autorizate

(director departament/direcţie)

(L. S)

.................................................


* În cazul solicitării de numerar în structură preferenţială se va completa:

 

Cod cupiură

Cupiura

Cantitatea (buc.)

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

– Exemplar 1 –

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Sucursala regională

 

Foaie de eliberare numerar

 

Nr.:

Instituţia de credit/Trezoreria Statului:

Unitatea:

Delegat (numele şi prenumele, CNP):

Data:

Suma eliberată: RON Număr colete eliberate:

Structura pe cupiuri:

 

Cod cupiură

Cupiura

Cantitatea

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Naţională a României

Sucursala regională

Instituţia de credit/

Trezoreria Statului

Unitatea:

Controlor tezaur,

Casier ghişeu operativ,

Delegat,

 

 

ANEXA Nr. 4a

 

– Exemplar 2 –

 

Nr.:

Instituţia de credit/Trezoreria Statului:

Unitatea:

Delegat (numele şi prenumele, CNP):

Data:

Suma eliberată: RON Număr colete preluate:

Structura pe cupiuri:

 

Cod cupiură

Cupiura

Cantitatea

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Naţională a României

Sucursala regională

Instituţia de credit/

Trezoreria Statului

Unitatea:

Controlor tezaur,

Casier ghişeu operativ,

Delegat,

 

 

ANEXA Nr. 5

 

Anunţ de depunere de numerar

 

Referinţă mesaj

Data depunerii

Codul participantului care transmite anunţul de depunere

Sucursala regională a Băncii Naţionale a României la care se va efectua depunerea

Codul unităţii participantului care depune numerarul

Codul transportatorului

Valoarea totală a depunerii

Număr colete depuse

Structura depunerii

 

Cod de bare

Cod cupiură

Cantitatea

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi semnătura persoanei autorizate (director departament/direcţie)

...............................................

(L. S)

 

ANEXA Nr. 6

 

– Exemplar 1 –

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Sucursala regională

 

Foaie de depunere numerar

 

Nr.:

Instituţia de credit/Trezoreria Statului:

Unitatea:


Data:

Delegat (numele şi prenumele, CNP) :

 

Suma anunţată:

RON

Număr colete anunţate:

Suma depusă:

RON

Număr colete depuse:

Structura pe cupiuri:

 

Cod cupiură

Cupiura

Cantitatea

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Naţională a României

Sucursala regională

Instituţia de credit/

Trezoreria Statului

Unitatea:

Controlor tezaur,

Casier ghişeu operativ,

Delegat,

 

 

ANEXA Nr. 6a

 

– Exemplar 2 -

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Sucursala regională

 

Foaie de încasare numerar

 

Nr.:

Instituţia de credit/Trezoreria Statului:

Unitatea:

Data:

Delegat (numele şi prenumele, CNP):

 

Suma anunţată:

RON

Număr colete anunţate:

Suma încasată:

RON

Număr colete preluate:

 

Structura pe cupiuri:

Cod cupiură

Cupiura

Cantitatea

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Naţională a României

Sucursala regională

Instituţia de credit/

Trezoreria Statului

Unitatea:

Controlor tezaur,

Casier ghişeu operativ,

Delegat,

 

 

ANEXA Nr. 7

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Sucursala regională

 

Raport diferenţe numerar anunţat-încasat pentru data de ...

 

Nr. referinţă anunţ:

Cuprinzând numerarul anunţat de la (IC/TS) ..........................

Unitatea (IC/TS) :

Suma anunţată:

RON

Număr colete anunţate:

Suma încasată:

RON

Număr colete preluate:

Diferenţa depunere:

 

Număr colete nepreluate:

Colete nepreluate:

Nr. crt.

Cod colet

Cupiura

Valoarea nominală

Cantitatea

Valoarea

 

 

 

 

 

 

Total valoare colete

nepreluate:

 

 

 

 

 

Banca Naţională a României

Sucursala regională

Instituţia de credit/

Trezoreria Statului

Unitatea:

Controlor tezaur,

Casier ghişeu operativ,

Delegat,