MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 683/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XXV - Nr. 683          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE          Miercuri, noiembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

63. - Hotărâre cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piaţă unică europeană a comunicaţiilor electronice şi de realizare a unui continent conectat şi de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.211/2009 şi (UE) nr. 531 COM (2013) 627 final

 

64. - Hotărâre privind numirea unui vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.108. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) , de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

33. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

974. - Decizie privind autorizarea funcţionarii ca broker de asigurare a Societăţii TINEEA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

976. - Decizie privind autorizarea funcţionarii ca broker de asigurare a Societăţii FABRICĂ DE ASIGURĂRI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 

REPUBLICĂRI

 

Ordin al ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piaţa unică europeană a comunicaţiilor electronice şi de realizare a unui continent conectat şi de modificare a Directivelor 2002/20/CE,2002/21/CE şi 2002/22/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.211/2009 şi (UE) nr. 531 COM (2013) 627 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ratificat prin Legea nr.13/2008,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/604 din 1 noiembrie 2013 şi al Comisiei economice, industrii şi servicii nr. XX/460 din 1 noiembrie 2013, plenul Senatului a constatat respectarea principiului subsidiarităţii şi a adoptat următoarele amendamente referitoare la principiul proporţionalităţii şi fond:

Art. 1. - (1) Senatul a apreciat că, pentru aplicarea corespunzătoare a principiului subsidiarităţii, măsurile propuse de proiectul de Regulament ar putea fi benefice, de exemplu din perspectiva stimulării cooperării între statele membre, pe de o parte, şi între acestea şi Comisia Europeană, pe de altă parte, precum şi din perspectiva unui cadru unic şi unitar pentru autorizarea furnizorilor europeni de comunicaţii electronice. Totuşi, s-a considerat că, în fapt, atingerea obiectivelor urmărite prin proiectul de Regulament s-ar putea realiza, în mod satisfăcător, prin acţiuni individuale ale statelor membre, şi nu printr-o acţiune la nivel european. Această modalitate de reglementare poate genera transferul discreţionar al puterii de decizie a instituţiilor naţionale, parte a suveranităţii naţionale, către un alt stat membru, aspect ce, în opinia autorităţii naţionale de reglementare (ANCOM) , nu poate fi acceptat, fiind necesară protejarea capacităţii statelor membre de a lua decizii şi de a acţiona. Mai mult, a fost menţionat că gestionarea spectrului este în primul rând o competenţă naţională şi că extinderea sferei de competenţă a Comisiei în acest domeniu ar putea crea o schimbare substanţială în balanţa de putere cu statele membre şi autorităţile de reglementare naţionale.

(2) În ceea ce priveşte proporţionalitatea propunerii legislative cu obiectivul avut în vedere, s-a considerat că aceasta nu este întru totul respectată datorită faptului că măsurile propuse creează obstacole birocratice, poate duce la creşterea costurilor administrative ale autorităţilor naţionale de reglementare, ale Comisiei Europene şi chiar ale furnizorilor de comunicaţii electronice, poate genera costuri semnificative de implementare în sarcina furnizorilor. Din aceeaşi perspectivă, s-a precizat că, în conformitate cu aspectele detaliate mai sus, propunerea nu reflectă corespunzător dezvoltările diferite din statele membre ale Uniunii Europene şi nu stimulează investiţiile, putând conduce totodată la distorsionarea concurenţei şi la alte consecinţe negative neprevăzute.

Art. 2. - Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite către instituţiile europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Senatul României în şedinţa din 4 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2013.

Nr. 63.

 

SENATUL

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

În temeiul dispoziţiilor art. 67 din Constituţia României, republicată, al prevederilor art. 12 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată, precum şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul îl numeşte pe domnul Mihai-Zoltán Nagy în calitatea de vicepreşedinte al Institutului Cultural Român.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2013.

Nr. 64.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) , de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei

 

Pentru aplicarea prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice,

luând în considerare Avizul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 35.844/MN din 10 octombrie 2013,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) , de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE,93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) , de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. = Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 29 octombrie 2013.

Nr. M108.

 

ANEXĂ

 

 

NORME METODOLOGICE

privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) , de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează activităţile administrative şi tehnice specifice desfăşurate de Ministerul Apărării Naţionale în vederea acordării exceptărilor, atunci când este necesar în interesul apărării, pentru anumite substanţe, ca atare, în preparat sau în articol, conform prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) , de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr.1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul REACH.

Art. 2. - (1) Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, acordă exceptarea pentru cantităţi specificate din anumite substanţe, ca atare, în preparat sau în articol, importate ori produse, de la aplicarea Regulamentului REACH, atunci când este necesar în interesul apărării.

(2) Pentru acordarea exceptărilor prevăzute la alin. (1) , Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, eliberează „Certificatul de exceptare de la aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006”, denumit în continuare certificat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Numărul de înregistrare al certificatului este echivalentul numărului de înregistrare REACH acordat de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice.

Art. 3. - Certificatul se eliberează la solicitarea, în nume propriu, a unei persoane juridice, rezidentă în România, adresată Ministerului Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente.

Art. 4. - (1) Acordarea exceptărilor nu înlătură obligaţia persoanelor juridice beneficiare de a respecta condiţiile de protecţie a mediului şi sănătăţii umane prevăzute de Regulamentul REACH.

(2) Persoanele juridice beneficiare ale exceptărilor au obligaţia de a obţine autorizaţiile sau licenţele necesare în situaţia efectuării de operaţiuni de comerţ exterior cu substanţele care intră în categoria produselor militare ori cu dublă utilizare.

Art. 5. - Cheltuielile de expertize tehnice, de testări sau de verificări specifice ale substanţelor, preparatelor ori articolelor efectuate în laboratoare, institute de cercetare sau în alte instituţii specializate în domeniu în vederea acordării exceptărilor, conform prezentelor norme metodologice, se suportă de către persoana juridică în beneficiul căreia se desfăşoară activitatea de exceptare.

 

CAPITOLUL II

Constituirea documentaţiei de certificare

 

Art. 6. - (1) Pentru acordarea exceptării persoana juridică solicitantă, denumită în continuare solicitant, are obligaţia să transmită Ministerului Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, cererea de eliberare a certificatului întocmită potrivit modelului din anexa nr. 2.

(2) Cererea de eliberare a certificatului este semnată de reprezentantul solicitantului abilitat să angajeze răspunderea juridică conform prevederilor legale.

Art. 7. - Cererea de eliberare a certificatului este însoţită de următoarele documente:

a) documentele de înfiinţare care stabilesc regimul juridic, obiectul de activitate, modul de organizare şi funcţionare, precum şi actele adiţionale întocmite ulterior constituirii, în copie;

b) certificatul de înregistrare fiscală, în copie;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;

e) formularul de aplicare;

f) dosarul de înregistrare;

g) contractul de furnizare către Ministerul Apărării Naţionale sau către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din Ministerul Afacerilor Interne pentru substanţa ca atare, în preparat sau articol, pentru care se cere exceptarea, în copie;

h) autorizaţia de mediu, în copie;

i) autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie;

j) autorizaţia de securitate la incendiu;

k) alte documente relevante pe care Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, le poate solicita pe durata evaluării cererii.

Art. 8. - Formularul de aplicare, prevăzut în anexa nr. 3, se completează conform ghidului din aceeaşi anexă, cu următoarele date şi informaţii:

a) datele persoanei juridice solicitante;

b) date referitoare la substanţa de exceptat, care poate fi şi un sinonim;

c) tonajul anual al substanţei produse sau importate;

d) elementele de clasificare;

e) prezentarea situaţiei, prin precizarea articolelor din Regulamentul REACH de la care se propune exceptarea şi a motivelor care susţin aceasta.

Art. 9. - Dosarul de înregistrare se depune atât în formă scrisă, cât şi electronică şi conţine următoarele:

a) dosarul tehnic întocmit în conformitate cu prevederile art. 10 lit. (a) şi art. 12 din Regulamentul REACH;

b) raportul de securitate chimică, dacă este cazul, întocmit în conformitate cu prevederile art. 10 lit. (b) şi art. 14 din Regulamentul REACH;

c) fişele cu date de securitate conform art. 31 din Regulamentul REACH, iar pentru substanţele care nu necesită fişe cu date de securitate, informaţii conform art. 32 alin. (1) lit. (b) , (c) şi (d) din Regulamentul REACH;

d) etichetele întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 sau Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase.

 

CAPITOLUL III

Procedura de certificare

 

Art. 10. - (1) Termenul de soluţionare a cererii de eliberare a certificatului este de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete la sediul Departamentului pentru armamente.

(2) În situaţii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

(3) Prelungirea termenului prevăzut la alin. (2) se comunică, în scris, solicitantului în intervalul celor 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete la sediul Departamentului pentru armamente.

Art. 11. - (1) Activitatea de evaluare a cererii de eliberare a certificatului este realizată de Oficiul de Control al Importurilor şi Exporturilor de Produse Speciale, denumit în continuare OCIEPS.

(2) În activitatea de evaluare, OCIEPS solicită:

a) Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, denumită în continuare ACTTM, efectuarea analizei de specialitate privind dosarul de înregistrare al solicitantului;

b) structurii specializate a Direcţiei generale de informaţii a apărării efectuarea verificărilor privind identificarea riscurilor de securitate militară generate de activitatea solicitantului.

(3) În activitatea de evaluare, OCIEPS şi ACTTM pot solicita puncte de vedere structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi structurilor de specialitate ale altor instituţii publice, ale căror domenii de competenţă sunt în legătură cu activităţile reglementate de Regulamentul REACH.

Art. 12. - (1) În cadrul termenului prevăzut la art. 10, OCIEPS desfăşoară următoarele activităţi:

a) verifică documentaţia depusă de solicitant;

b) centralizează şi analizează punctele de vedere ale ACTTM şi structurii specializate a Direcţiei generale de informaţii a apărării, precum şi, după caz, ale altor structuri consultate;

c) întocmeşte raportul de evaluare al solicitantului şi îl înaintează secretarului de stat pentru armamente.

(2) În activitatea de evaluare, OCIEPS poate organiza întâlniri cu reprezentantul solicitantului abilitat să angajeze răspunderea juridică sau poate efectua verificări la sediul solicitantului în scopul stabilirii veridicităţii informaţiilor furnizate.

Art. 13. - Eliberarea certificatului se aprobă sau se respinge prin decizie a secretarului de stat pentru armamente.

Art. 14. - Cererea de eliberare a certificatului se respinge în oricare dintre următoarele situaţii:

a) solicitantul nu este inclus pe Lista cuprinzând agenţii economici şi capacităţile producţiei pentru apărare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) între solicitant şi Ministerul Apărării Naţionale nu există un contract de furnizare pentru substanţa, ca atare, în amestec sau în articol, pentru care se cere exceptarea ori utilizarea acestei substanţe nu face parte din măsurile de pregătire a economiei naţionale pentru apărare în ceea ce priveşte stabilirea, crearea şi păstrarea rezervelor de mobilizare, în condiţiile legii;

c) substanţa, ca atare, în amestec sau în articol, pentru care se solicită exceptarea nu respectă condiţiile impuse prin anexa XIV „Lista substanţelor care fac obiectul autorizării”, precum şi prin anexa XVII „Restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe, preparate şi articole periculoase” din Regulamentul REACH;

d) avizul nefavorabil al ACTTM în urma analizei de specialitate privind dosarul de înregistrare al solicitantului;

e) în cazul în care sunt identificate riscuri de securitate militară generate de activitatea solicitantului;

f) împotriva unor persoane care angajează răspunderea juridică sau reprezintă solicitantul, conform documentelor depuse în susţinerea cererii de eliberare a autorizaţiei, a fost emisă o hotărâre judecătorească rămasă definitivă privind fapte penale;

g) solicitantul se află în curs de executare silită ca urmare a intrării în faliment;

h) durata de funcţionare a solicitantului, conform actelor de înfiinţare, a expirat;

i) în obiectul de activitate al solicitantului nu sunt prevăzute activităţi care justifică acordarea exceptării;

j) neprezentarea documentelor prevăzute la art. 7.

Art. 15. - (1) În cazul respingerii cererii de eliberare a certificatului, solicitantul este informat în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea deciziei secretarului de stat pentru armamente, precizându-se şi motivele pentru care s-a luat decizia respingerii.

(2) Solicitantul poate cere din nou eliberarea certificatului după înlăturarea cauzelor care au determinat respingerea cererii de eliberare a certificatului, dar nu mai devreme de 60 de zile de la primirea deciziei de respingere.

Art. 16. - (1) În cazul aprobării, OCIEPS completează certificatul şi anexa cu date tehnice şi le înaintează secretarului de stat pentru armamente în vederea semnării.

(2) Certificatul se transmite solicitantului sau se ridică de către acesta de la sediul Departamentului pentru armamente.

 

CAPITOLUL IV

Regimul certificatelor

 

Art. 17. - (1) Pentru fiecare exceptare acordată, Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, eliberează un certificat.

(2) Certificatele sunt eliberate pentru fiecare substanţă chimică în parte, fie ca atare, fie în compoziţia unui preparat sau unui articol, pentru cantitatea folosită în interesul apărării.

Art. 18. - (1) Departamentul pentru armamente comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice despre emiterea fiecărui certificat.

(2) Comunicarea se realizează în condiţiile respectării secretului militar şi cuprinde date despre titularul certificatului, precum şi despre substanţa ca atare, în amestec sau în articol, pentru care s-a acordat exceptarea.

Art. 19. - Certificatele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în acestea şi nu pot fi cesionate direct sau indirect.

Art. 20. - (1) Valabilitatea certificatelor este de până la maximum 1 an de la data emiterii.

(2) Pentru prelungirea acordării exceptării, titularul certificatului depune o nouă cerere de eliberare cu cel puţin 45 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului în vigoare.

(3) După expirarea termenului de valabilitate al certificatului în vigoare, dar nu mai târziu de 5 zile, originalul acestuia este depus la sediul Departamentului pentru armamente.

Art. 21. - (1) Titularii certificatelor sunt obligaţi să declare autorităţii emitente orice modificări sau diferenţe constatate faţă de datele înscrise în documentele depuse pentru obţinerea certificatelor.

(2) În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora au fost emise certificatele, acestea sunt anulate, iar declararea acestor modificări sau diferenţe poate fi considerată o nouă cerere de aprobare a exceptării.

Art. 22. - (1) Autoritatea emitentă retrage certificatul în următoarele situaţii:

a) în cazul eliberării pe baza unor informaţii eronate, generate prin omisiune, cu sau fără intenţie, şi care, dacă ar fi fost comunicate în momentul depunerii cererii de eliberare a certificatului, ar fi dus la respingerea ei;

b) în cazul în care titularul certificatului nu a respectat limitele şi condiţiile stabilite privind utilizarea substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, în scopul pentru care a fost acordată exceptarea;

c) în cazul modificării condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului;

d) în oricare din situaţiile în care titularul certificatului împiedică desfăşurarea activităţii de control.

(2) Retragerea certificatului se comunică, în scris, titularului şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, indicându-se motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 23. - (1) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului certificatului, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să notifice Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, şi să solicite eliberarea unui nou certificat.

(2) Titularul în cauză prezintă Ministerului Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de pierdere, exemplarul deteriorat sau confirmarea organului de poliţie care cercetează furtul, după caz.

(3) Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, poate elibera un nou certificat, în condiţiile şi cu termenul de valabilitate al celui pierdut, deteriorat sau furat, care se anulează.

 

CAPITOLUL V

Regimul de control

 

Art. 24. - Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, îşi exercită atribuţiile de control, fără a substitui altă autoritate cu competenţă în domeniu, la solicitantul sau la titularul certificatului, prin echipe de control formate din specialişti proprii şi din alţi experţi, în calitate de colaboratori externi.

Art. 25. - (1) Activităţile de control au ca scop verificarea scriptică şi faptică a:

a) veridicităţii informaţiilor furnizate prin cererea de acordare a exceptării;

b) modului în care titularul certificatului respectă limitele şi condiţiile stabilite privind utilizarea substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, pentru care a fost acordată exceptarea.

(2) Activităţile de control se efectuează la sediile sau punctele de lucru ale solicitantului ori ale titularului certificatului, precum şi în orice alte locuri care ar putea avea legătură cu activităţile acestora privind utilizarea substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, pentru care a fost acordată exceptarea.

(3) Activităţile de control pot fi efectuate, periodic sau inopinat, după caz, în următoarele situaţii:

a) în vederea emiterii certificatelor;

b) în perioadele de valabilitate a certificatelor;

c) atunci când există informaţii pertinente că ar putea fi desfăşurate activităţi care exced limitelor şi condiţiilor stabilite prin certificat privind utilizarea substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, pentru care a fost acordată exceptarea.

Art. 26. - Echipa de control îşi exercită controlul, potrivit competenţelor pentru care a fost constituită, prin mandat de control eliberat şi semnat de secretarul de stat pentru armamente.

Art. 27. - (1) În exercitarea atribuţiilor de control, echipa de control are acces la toate datele şi informaţiile în legătură cu eliberarea certificatelor.

(2) Solicitantul sau titularul certificatului are obligaţia:

a) să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al echipei de control în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea verificării aspectelor relevante privind acordarea exceptărilor de la aplicarea Regulamentului REACH;

b) să pună la dispoziţia echipei de control, în termenele şi modalităţile adecvate îndeplinirii obiectivelor controlului, documentele şi informaţiile solicitate şi să acorde tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii.

Art. 28. - (1) Activitatea de control se consemnează în registrul de control al solicitantului sau al titularului certificatului.

(2) Rezultatele controlului se consemnează în procesul-verbal de control.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 29. - Titularii certificatelor au obligaţia de a păstra documentele pe baza cărora s-au obţinut exceptări, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cel puţin 10 ani de la sfârşitul anului în care s-a încheiat perioada de valabilitate a certificatului.

Art. 30. - (1) La nivelul OCIEPS se instituie Registrul pentru evidenţa cererilor persoanelor juridice care solicită eliberarea certificatelor.

(2) Documentele referitoare la acordarea exceptărilor sunt gestionate de OCIEPS conform prevederilor legale.

Art. 31. - (1) Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, publică, anual, pe propriul site, o informare statistică, în primul trimestru al anului următor pentru anul precedent.

(2) Informarea statistică cuprinde cel puţin următoarele:

a) numărul total de certificate emise;

b) cantitatea totală, în tone, a substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, pentru care s-au emis certificatele.

Art. 32. - În aplicarea prezentelor norme metodologice, secretarul de stat pentru armamente poate emite dispoziţii.

Art. 33. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

- Model –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. ....... din ............

CERTIFICAT DE EXCEPTARE

de la aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1.907/2006

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) , de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE,93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul REACH, şi ale art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, în urma analizării cererii de eliberare a certificatului nr. ....... din .............. şi a documentaţiei prezentate, constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale,

acordă

...............................................................................................................................................................

(numele persoanei juridice solicitante)

cu sediul în .............., str. ............. nr. ....., sectorul ......., exceptarea de la aplicarea următoarelor articole din Regulamentul REACH:

...............................................................................................................................................................

pentru următoarea substanţă ca atare, în amestec sau în articol:

..............................................................................................................................................................., în cantitate de .............., conform anexei cu date tehnice.

 

Emisă la: ..................

Valabilă de la .............. până la ................

 

Secretarul de stat pentru armamente,

.................................................................

 

Anexa cu date tehnice

Date referitoare la substanţa ca atare, în amestec sau în articol:

 

Nr. crt.

Denumirea substanţei

Alte denumiri

Nr. CAS

Nr. EC

Nr. INDEX

Cantitate exceptată

Cantitate produsă/importată/an

Elemente de clasificare CLP*

(fraze H)

Elemente de clasificare CLP**

(fraze R)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Conform anexei VI, tabelul 3.1 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

** Conform anexei VI, tabelul 3.2 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

 

CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI

 

- Model -

.............................................................

(antet persoana juridică solicitantă)

.............................................................

(numărul şi data înregistrării la solicitant)

 

Secretarului de stat pentru armament

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) , de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, vă adresez rugămintea de a dispune măsurile necesare pentru emiterea certificatului de exceptare de la aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, în interesul apărării, a substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, înscrise în formularele de aplicare, pentru ............................................................................ (numele persoanei juridice solicitante) .

În susţinerea acestei cereri menţionez că ............................................................................ (numele persoanei juridice solicitante) , cu sediul în ........................................................, str. ..................................... nr. ......, sectorul ....../judeţul ......................................., tel. ..............................., fax ..............................., a fost înfiinţată prin ..........................................., este înmatriculată la registrul comerţului cu nr. .................................... şi la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. ................................ şi dispune de o structură şi un personal specializat pentru producerea, manipularea şi transportul substanţelor ca atare, în amestec sau în articol, înscrise în formularele de aplicare.

Anexe: (documentele prevăzute la art. 7 din normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.108/2013)

 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(funcţia, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila reprezentantului persoanei juridice solicitante abilitat să angajeze răspunderea juridică conform prevederilor legale)

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

FORMULAR DE APLICARE

 

1. Datele persoanei juridice solicitante

 

Adresa

 

Punct de contact

 

Telefon

Fax

 

E-mail

 

 

2.Date referitoare la substanţa de exceptat

 

Denumirea substanţei

 

Alte denumiri

 

Nr. CAS

 

Nr. EC

 

Nr. INDEX

 

Tonajul anual* produs/importat propus a fi exceptat)

 


*Vă rugăm indicaţi dacă produceţi sau importaţi (sau ambele) şi în ce cantităţi pentru fiecare.

 

Elemente de clasificare conform anexei VI tabelul 3.1 din Regulamentul (CE) nr.1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 (fraze H)

 

Elemente de clasificare conform anexei VI tabelul 3.2 din Regulamentul (CE) nr.1.272/2008 (fraze R)

 

 

 

3. Prezentarea situaţiei:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Semnătura

 

Persoana juridică solicitantă

 

Semnătura

 

Data:

Numele

 

 

 

Ghid de completare a formularului de aplicare

1. Datele persoanei juridice solicitante

Persoana juridică solicitantă trebuie să completeze tabelul cu datele necesare în cazul în care este necesară contactarea acesteia cu privire la cererea de eliberare a certificatului.

2. Date referitoare la substanţa de exceptat

Denumirea substanţei este numele general al acestei substanţe (de exemplu: acid clorhidric, hidroxid de sodiu etc.) .

Alte denumiri includ denumiri comerciale şi oricare alte sinonime utilizate pentru substanţa chimică.

Nr. CAS este un număr de identificare unic dat de Chemical Abstract Service fiecărei substanţe care apare în literatura ştiinţifică. Este o referinţă chimică comună pentru substanţe chimice şi este necesar pentru înregistrare.

Nr. EC este un număr de inventar al Comisiei Europene care se dă pentru substanţele chimice. Acest număr nu este obligatoriu dacă s-a furnizat Numărul CAS.

Nr. INDEX - codul din anexa VI tabelele 3.1 şi 3.2 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

Tonajul anual se referă la cantitatea de substanţă chimică produsă, precum şi la cantitatea de substanţă chimică importată în UE. Acestea trebuie menţionate de persoana juridică solicitantă separat în formularul de aplicare.

Elemente de clasificare este o secţiune utilizată pentru a indica dacă substanţa chimică care necesită exceptare este clasificată. În cazul substanţelor periculoase, această secţiune este importantă pentru asigurarea aplicării măsurilor pentru managementul riscului.

3. Prezentarea situaţiei

- Secţiunea trebuie să conţină o scurtă informare de susţinere care să clarifice de ce substanţa, în cantitatea specificată, ar trebui să fie exceptată pentru interesul apărării, incluzând articolele Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) , de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE,93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, de la care se propune exceptarea.:

4. Semnătura

Aparţine reprezentantului legal al persoanei juridice solicitante abilitat să angajeze răspunderea juridică.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 5 noiembrie 2013,

Banca Naţională a României hotărăşte:

începând cu data de 6 noiembrie 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 4,00% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2013.

Nr. 33.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIA

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii TINEEA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013 , cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, potrivit Notei Direcţiei autorizare şi avizare cu nr. SAR-DAA/B-56369 din 25 octombrie 2013, aprobată de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societăţii TINEEA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea TINEEA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Tudor Vladimirescu nr. 1, bl. C, sc. 1, ap. 35, judeţul Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/146/23.04.2013, cod unic de înregistrare 31549786/23.04.2013, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizare şi avizare pe adresa de e-mail autorizari@csa-isc.ro copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 974.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii FABRICA DE ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

potrivit Notei Direcţiei autorizare şi avizare cu nr. SAR-DAA/B-49309 din 7 octombrie 2013, aprobată de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii Societăţii FABRICA DE ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea FABRICA DE ASIGURĂRI - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Doamna Ghica nr. 32B, bl. T3, et. 9, ap. 907, sectorul 2, număr de ordine în registrul comerţului J40/9069/18.07.2013, cod unic de înregistrare 32031757/19.07.2013, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizare şi avizare pe adresa de e-mail autorizari@csa-isc.ro copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

 

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 976.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDINUL

nr. 2.116 din 19 noiembrie 2007*) privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

 

Art. 1. - Prin prezentul ordin sunt reglementate cheltuielile eligibile efectuate în cadrul axelor prioritare din cadrul Programului operaţional Asistenţă tehnică (POAT) pentru următoarele domenii majore de intervenţie:

a) Axa prioritară 1 - Sprijin în procesul de implementare a instrumentelor structurale şi coordonarea programelor:

1. sprijin în procesul de gestionare şi implementare a instrumentelor structurale;

2. evaluare;

3. formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor;

4. sprijin pentru funcţionarea Autorităţii de Management (AM) pentru POAT, Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), Autorităţii de Certificare şi Plată (ACP) şi Autorităţii de Audit (AA) ;

b) Axa prioritară 2 - Dezvoltarea şi funcţionarea Sistemului unic de management al informaţiei (SMIS) :

1. dezvoltarea şi mentenanţa SMIS şi a reţelei sale digitale;

2. funcţionarea Unităţii centrale SMIS şi a reţelei de coordonatori;

3. formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori şi activităţi de informare cu privire la SMIS;

4. furnizarea de echipamente şi servicii pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii;

c) Axa prioritară 3 - Diseminarea informaţiilor şi promovarea instrumentelor structurale:

1. diseminarea informaţiilor generale şi derularea activităţilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate României;

2. funcţionarea Centrului de informare privind instrumentele structurale.


*) Republicat în temeiul art. IX din Ordinul ministrului fondurilor europene şi viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 592/1.283/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 20 august 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008, şi a mai fost modificat şi completat prin:

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.700/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 22 decembrie 2008;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.624/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 1 octombrie 2009;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.215/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 27 noiembrie 2009;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.966/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 22 iulie 2010;

- Ordinul ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 183/2011/57/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 30 ianuarie 2012.

 

Art. 2. - (1) Cheltuielile efectuate pentru implementarea operaţiunilor din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:

a) sunt efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2007;

b) sunt în concordanţă cu obiectivele POAT; şi

c) sunt necesare implementării proiectului.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru sprijinirea activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi ale personalului de sprijin al acestora sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt efectuate începând cu data intrării în vigoare a Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare agenţie pentru dezvoltare regională în parte;

b) nu sunt finanţate din axa prioritară 6 din Programul operaţional regional sau din axa prioritară 5 din Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice;

c) sunt în concordanţă cu obiectivele POAT;

d) sunt necesare implementării proiectului.

(3) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru finanţarea majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:

a) sunt efectuate în perioada 14 aprilie 2009-31 decembrie 2011; şi

b) sunt în concordanţă cu obiectivele POAT.

(4) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru remunerarea personalului care gestionează instrumente structurale sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:

a) sunt efectuate în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2015; şi

b) sunt în concordanţă cu obiectivele POAT.

Art. 3. – (1) Cheltuielile efectuate de personalul beneficiarului proiectului finanţat din POAT cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă şi indemnizaţii de delegare sunt considerate eligibile:

a) în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

b) dacă se prezintă documente doveditoare;

c) dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului; şi

d) dacă sunt în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru deplasările coordonatorilor de poli de creştere şi ale personalului de sprijin al acestora, de tipul cheltuielilor de transport şi cazare, sunt considerate eligibile dacă:

a) se prezintă documente doveditoare;

b) se justifică efectuarea deplasărilor conform obiectivelor şi activităţilor proiectului şi atribuţiilor stabilite; şi

c) se respectă prevederile aferente personalului cu funcţie de conducere, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile aferente personalului încadrat în categoria I de diurnă, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prin excepţie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru deplasările coordonatorilor de poli de creştere şi ale personalului de sprijin al acestora, de tipul cheltuielilor de diurnă, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare ale deplasării, se justifică efectuarea deplasărilor conform obiectivelor şi activităţilor proiectului şi atribuţiilor stabilite şi:

a) pentru deplasări interne - se încadrează în nivelul diurnei practicate de agenţia pentru dezvoltare regională (ADR), dar nu mai mare de 2,5 ori decât nivelul stabilit conform legii în vigoare privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului (Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările şi completările ulterioare) ;

b) pentru deplasări externe - se respectă prevederile aferente personalului încadrat în categoria I de diurnă, cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În completarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), cheltuielile efectuate de personalul AM pentru POAT, al Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al ACP şi al AA cu ocazia deplasărilor, pentru cheltuieli cu cazare, diurnă şi indemnizaţii de delegare ale şoferului, dacă este pus la dispoziţie de către instituţie, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare şi se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului.

(5) Cheltuielile efectuate de personalul AM pentru POAT, al Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al ACP şi al AA şi de coordonatorii SMIS, pentru taxe de participare, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare, se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului şi sunt în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

(6) Cheltuielile efectuate de coordonatorii SMIS cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă şi indemnizaţii de delegare, sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare, se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului şi sunt în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

(7) Sunt considerate eligibile atât cheltuielile efectuate pentru remunerarea personalului contractual (inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator), având atribuţii în programarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea, gestionarea, coordonarea, controlul şi auditul instrumentelor structurale, încadrat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al AM POAT, al ACP şi al AA, cât şi cheltuielile efectuate pentru remunerarea coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora, proporţional cu timpul efectiv lucrat pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite pentru coordonatorii de poli de creştere şi personalul de sprijin al acestora conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare agenţie pentru dezvoltare regională în parte.

(8) Cheltuielile efectuate pentru remunerarea coordonatorilor de poli de creştere desemnaţi în baza Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru remunerarea personalului de sprijin al acestuia (inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator) sunt considerate eligibile dacă se încadrează în grila de salarizare a agenţiei pentru dezvoltare regională în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, dacă sunt conforme contractului colectiv de muncă şi în limita a:

a) 6.691 lei/lună/persoană, la care se adaugă echivalentul contribuţiilor salariale suportate de angajator, pentru coordonatorii de poli de creştere;

b) 5.648 lei/lună/persoană, la care se adaugă echivalentul contribuţiilor salariale suportate de angajator, pentru personalul de sprijin al coordonatorilor de poli de creştere.

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), cheltuielile aferente indemnizaţiei de concediu medical, inclusiv contribuţia angajatului şi contribuţia angajatorului, sunt eligibile doar pentru primele 5 zile de concediu medical.

(10) Cheltuielile prevăzute la alin. (7) se decontează conform contractului individual de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă aferent atribuţiilor realizate în domeniul instrumentelor structurale pentru personalul contractual încadrat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), AM POAT, ACP şi AA şi proporţional cu timpul efectiv lucrat, conform foilor de prezenţă lunare, pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite pentru coordonatorii de poli de creştere şi personalul de sprijin al acestora conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare agenţie pentru dezvoltare regională în parte.

(11) Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente creşterii venitului brut rezultate în urma majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate în perioada 14 aprilie 2009-31 decembrie 2011, inclusiv următoarele contribuţii ale angajatorului aferente respectivei creşteri:

a) contribuţia de asigurări sociale de stat;

b) contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

c) contribuţia pentru asigurarea sănătăţii personalului;

d) contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(12) În cazul premiilor anuale calculate pe baza venitului brut care include şi majorarea salarială în baza Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este considerată eligibilă valoarea premiul acordat, aferentă acestei majorări, inclusiv contribuţiile angajatorului aferente acestei valori dintre cele menţionate la alin. (11) lit. a) -d), şi plătită conform legislaţiei în vigoare.

(13) Cheltuielile prevăzute la alin. (11) şi (12) sunt eligibile pentru personalul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale în cadrul obiectivului Convergenţă, aşa cum este definită noţiunea de gestionare de către Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) a obţinut avizul prealabil al MFP pentru acordarea majorării salariale în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) este încadrat în structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2, 10, 11 şi 12 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în cazul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 10 şi 11 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi menţionate la lit. c), acestea trebuie să îndeplinească funcţiile şi atribuţiile de autoritate de management, respectiv organism intermediar în conformitate cu descrierile sistemelor de management şi control, parte a documentelor de evaluare a conformităţii, considerate acceptabile de Comisia Europeană, în contextul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.

(14) Cheltuielile prevăzute la alin. (11) şi (12) sunt eligibile pentru personalul încadrat la nivelul autorităţii de audit dacă îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (13) lit. a) şi beneficiază de majorarea salarială acordată în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(15) Cheltuielile prevăzute la alin. (11) şi (12) nu sunt eligibile pe perioada în care personalul este delegat, detaşat, mutat temporar în altă structură decât cele prevăzute la alin. (13) şi (14), aflat în concediu medical sau concediu de maternitate.

(16) Sunt considerate eligibile cheltuielile plătite în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2015 aferente creşterii venitului brut rezultate în urma majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv următoarele contribuţii ale angajatorului aferente respectivei creşteri:

a) contribuţia de asigurări sociale de stat;

b) contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

c) contribuţia pentru asigurarea sănătăţii personalului;

d) contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(17) Cheltuielile prevăzute la alin. (16) sunt eligibile pentru personalul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale în cadrul obiectivului Convergenţă, aşa cum este definită noţiunea de gestionare de către Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) a obţinut avizul Ministerului Fondurilor Europene/Ministerului Finanţelor Publice pentru acordarea majorării salariale în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

c) este încadrat în structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), pct. 1, 2, 10, 11, 12, 17 şi 18 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în cazul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), pct. 10 şi 11 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi menţionate la lit. c), acestea trebuie să îndeplinească funcţiile şi atribuţiile de autoritate de management, respectiv organism intermediar în conformitate cu descrierile sistemelor de management şi control, parte a documentelor de evaluare a conformităţii, considerate acceptabile de Comisia Europeană, în contextul art. 71 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.

(18) Cheltuielile prevăzute la alin. (16) sunt eligibile pentru personalul încadrat la nivelul autorităţii de audit dacă îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (17) lit. a) şi beneficiază de majorarea salarială acordată în temeiul Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(19) Cheltuielile prevăzute la alin. (16) nu sunt eligibile pe perioada în care personalul este detaşat, mutat temporar în altă structură decât cele prevăzute la alin. (17) şi (18), aflat în concediu medical sau concediu de maternitate.

(20) Venitul aferent timpului efectiv lucrat obţinut de personalul din echipele de proiect constituite în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale, structurilor din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice locale, pentru implementarea proiectelor finanţate din Programul operaţional Asistenţă tehnică, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) este proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect;

b) se respectă prevederile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

c) timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect are la bază un formular completat lunar de fiecare persoană nominalizată în echipa de proiect cu toate activităţile derulate pe fiecare proiect finanţat din instrumente structurale în limita orelor lucrate conform pontajului şi precizând distinct procentul de lucru aferent fiecărui proiect.

(21) Venitul aferent timpului efectiv lucrat obţinut de personalul din echipele de proiect constituite în cadrul beneficiarilor care nu sunt instituţii publice, pentru implementarea proiectelor finanţate din POAT, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) nivelul salariului nu poate fi mai mare decât nivelul salarial practicat în mod obişnuit, înainte de implementarea proiectului, de beneficiarul în cadrul căruia este încadrat;

b) este calculat conform actului juridic de încadrare;

c) se decontează proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect şi în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului pentru POAT;

d) timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru proiect are la bază un formular completat lunar de fiecare persoană nominalizată în echipa de proiect cu toate activităţile derulate pe proiectul respectiv în limita orelor lucrate conform pontajului şi precizând distinct procentul de lucru aferent;

e) limita maximă care poate fi decontată per persoană este de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână, reprezentând ore lucrate în proiecte finanţate din POAT, inclusiv norma de bază, stabilite prin contractele încheiate.

(22) Valoarea eligibilă a cheltuielilor salariale cu echipa de proiect trebuie corelată cu gradul de complexitate al proiectului şi nu poate depăşi 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

(23) Proiectele destinate finanţării coordonării polilor de creştere sunt exceptate de la prevederile alin. (21) -(22) .

Art. 4. - (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii sunt următoarele:

a) cheltuielile pentru achiziţionarea sau realizarea de studii şi analize;

b) cheltuielile pentru consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii) ;

c) cheltuielile privind achiziţionarea serviciilor de audit;

d) cheltuielile privind achiziţionarea serviciilor de evaluare;

e) cheltuielile de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile beneficiarului;

f) cheltuielile efectuate pentru organizarea de evenimente;

g) cheltuielile de comunicare, informare şi publicitate, în care se includ, cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi f), următoarele: difuzarea spoturilor publicitare radio şi TV, conceperea şi producţia de spoturi radio şi TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, conceperea, producţia şi distribuţia de materiale promoţionale, organizarea de sesiuni de instruire şi informare pentru reprezentanţi ai mass-mediei, servicii de monitorizare media, consultanţă în relaţii publice;

h) cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat;

i) cheltuielile pentru servicii informatice şi de comunicaţii: instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii, periferice de calcul şi instalaţii; întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice;

j) cheltuielile pentru recrutarea şi selecţia personalului pentru AM pentru POAT, ACP, Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale) şi AA;

k) cheltuielile pentru instruirea personalului din cadrul autorităţilor de management, organismelor intermediare, ACP, Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), AA şi altor structuri implicate în gestionarea şi implementarea instrumentelor structurale;

l) cheltuielile pentru instruirea potenţialilor beneficiari de instrumente structurale;

m) cheltuieli pentru serviciile de cadastru;

n) cheltuieli pentru servicii de urbanism şi planificare teritorială.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare în cadrul proiectelor pentru finanţarea activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora sunt următoarele:

a) cheltuielile pentru achiziţionarea sau realizarea de studii şi analize;

b) cheltuielile pentru consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii) ;

c) cheltuielile de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile beneficiarului;

d) cheltuielile efectuate pentru organizarea de evenimente;

e) cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat;

f) cheltuielile pentru servicii informatice şi de comunicaţii: instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii, periferice de calcul şi instalaţii;

g) cheltuielile pentru participarea coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora la sesiuni de instruire, justificată prin prisma activităţilor din proiect şi a atribuţiilor acestora;

h) cheltuielile pentru recrutarea şi selecţia coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora, şi anume cele necesare pentru publicarea anunţurilor şi multiplicarea documentelor pentru evaluarea candidaţilor;

i) cheltuielile privind achiziţionarea serviciilor de audit.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. f), k) şi l) includ cheltuieli cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor şi/sau invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor necesare, asigurarea traducerii şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/sau cazării participanţilor în ţară şi/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acţiuni (cafea, apă, sucuri şi trataţii şi/sau mese), precum şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării evenimentelor.

(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. d) includ cheltuieli cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor şi/sau invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/ori cazării participanţilor în ţară şi/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acţiuni (cafea, apă, sucuri şi trataţii şi/sau mese) .

Art. 5. - (1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aparatură birotică, mobilier, echipamente, periferice de calcul, instalaţii, subansamble şi piese de schimb, dacă subansamblele şi piesele de schimb nu sunt incluse în costul serviciilor de instalare, întreţinere şi reparare, inclusiv pentru asigurarea securităţii şi/sau siguranţei sediului beneficiarului, şi alte active fixe corporale, necesare desfăşurării activităţii proiectului, realizată în cadrul şi pe durata proiectului.

(2) Cheltuielile pentru asigurarea securităţii şi/sau siguranţei sediului beneficiarului nu sunt eligibile în cadrul proiectelor destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestuia.

(3) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aplicaţii informatice, brevete, licenţe şi mărci.

(4) Cheltuielile pentru achiziţia de brevete şi mărci nu sunt eligibile în cadrul proiectelor destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora.

(5) Cheltuielile pentru achiziţia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou şi a materialelor consumabile sunt eligibile.

(6) Cheltuielile pentru achiziţia de publicaţii/abonamente la publicaţii, cărţi relevante pentru obiectul de activitate al beneficiarului, în format tipărit şi/sau electronic, precum şi cotizaţiile pentru participarea AM pentru POAT, Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), ACP şi AA la asociaţii sunt eligibile.

Art. 6. - (1) În categoria cheltuielilor generale de administraţie se includ cheltuielile efectuate pentru:

a) plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale;

b) telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii;

c) achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului, inclusiv serviciilor de mentenanţă aferente sistemelor informatice de control acces şi supraveghere video;

d) serviciile de instalare, întreţinere şi reparaţii echipamente, cu excepţia celor informatice şi de comunicaţii;

e) serviciile de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport;

f) achiziţionarea carburanţilor, lubrifianţilor şi consumabilelor pentru mijloacele de transport;

g) arhivare;

h) plata salariilor pentru personalul administrativ;

i) închirierea sediului, instalaţiilor, echipamentelor, mobilierului, efectuate în ansamblu sau separat, destinate activităţii zilnice a beneficiarului;

j) costurile aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCA) pentru mijloacele de transport utilizate în scopul proiectului, dacă acestea sunt în proprietatea beneficiarului sau a instituţiei din care face parte entitatea beneficiară.

(2) Categoriile de cheltuieli prevăzute la lit. g) şi h) ale alin. (1) nu sunt considerate eligibile în cadrul proiectelor destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora.

(3) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii mijloace de transport cuprind cheltuielile cu reviziile tehnice şi service-ul necesar funcţionării mijloacelor de transport aflate în proprietatea beneficiarului.

(4) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în conformitate cu metodologia elaborată de AM şi pe baza declaraţiei pe propria răspundere transmisă de beneficiar.

(5) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile numai în cadrul proiectelor:

a) privind funcţionarea AM pentru POAT, Ministerului Fondurilor Europene (în calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), ACP şi AA;

b) destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora;

c) depuse de instituţiile cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice care sprijină sistemul de gestionare şi control al instrumentelor structurale conform art. 322 şi 323 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

d) depuse în cadrul domeniului major de intervenţie prevăzut la art. 1 lit. c) pct. 2.

Art. 7. - Sunt considerate eligibile cheltuielile cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale efectuate în cadrul proiectului.

Art. 8. - (1) Cheltuielile privind închirierea de mijloace de transport, cu şofer sau fără şofer, efectuate în ansamblu sau separat, şi/sau leasingul pentru mijloace de transport sunt eligibile în cadrul proiectului.

(2) Sunt eligibile în cadrul proiectelor finanţate din axele prioritare 2 şi 3 - în cadrul domeniilor majore de intervenţie prevăzute la art. 1 lit. b) pct. 4 şi lit. c) pct. 2 cheltuielile privind închirierea de spaţii, instalaţii, echipamente şi mobilier, efectuate în ansamblu sau separat.

(3) În cazul leasingului este eligibilă cota-parte din valoarea de intrare a bunului, care face obiectul material al contractului de leasing.

(4) Cheltuielile privind leasingul prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) obiectul material al contractului de leasing este utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivului operaţiunii şi respectă prevederile din contractul/decizia de finanţare;

b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operaţiunii;

c) cota-parte din valoarea de intrare a bunului plătită de utilizator este aferentă contractului de leasing şi este justificată de documente contabile;

d) valoarea maximă eligibilă nu depăşeşte valoarea de piaţă a bunului care face obiectul contractului de leasing;

e) cota-parte din valoarea de intrare a bunului este eligibilă doar pentru perioada de finanţare a operaţiunii;

f) utilizatorul de leasing renunţă expres la opţiunea de cumpărare, la momentul semnării contractului de leasing.

(5) În cazul mijloacelor de transport, costurile aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCA) sunt eligibile dacă sunt în sarcina utilizatorului, conform contractului de leasing.

(6) În cazul mijloacelor de transport, valoarea cheltuielilor eligibile nu poate depăşi echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare autoturism.

(7) Cheltuielile accesorii care intervin într-un contract de leasing, precum asigurări, cu excepţia RCA, dobânzi, comisioane, taxe şi alte asemenea cheltuieli, nu sunt eligibile.

Art. 9. – Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru plata comisioanelor bancare aferente operaţiunilor efectuate în scopul proiectului, din contul deschis de către beneficiar la Trezoreria Statului.

Art. 10. – (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile cu transportul de persoane, materiale, mobilier, echipamente şi instalaţii efectuate în cadrul proiectului.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul proiectelor destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora.

Art. 11. - (1) Cheltuielile cu amortizarea sunt considerate eligibile cu respectarea prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cheltuielile cu amortizarea activelor fixe corporale sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate în cadrul domeniilor majore de intervenţie prevăzute la art. 1 lit. a) pct. 4, lit. b) pct. 2 şi 4 şi lit. c) pct. 2.

(3) Cheltuielile cu amortizarea activelor fixe necorporale sunt considerate eligibile în cadrul proiectului.

Art. 12. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile privind plata primelor de asigurare pentru clădiri, spaţii, instalaţii, mobilier, mijloace de transport şi echipamente, dacă bunurile respective sunt în proprietatea beneficiarului şi nu au fost achiziţionate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană şi dacă asigurarea acestora contribuie la realizarea obiectivului proiectului. Sunt considerate eligibile doar primele de asigurare plătite în perioada de execuţie a proiectului. În cazul în care evenimentul/evenimentele pentru care bunurile sunt asigurate se produce/produc în perioada de implementare a contractului/deciziei de finanţare a proiectului, beneficiarul este obligat să utilizeze suma pe care o primeşte de la firma de asigurări în scopul proiectului. În caz contrar, AM poate proceda la recuperarea sumei plătite beneficiarului pentru cheltuielile efectuate cu plata primelor de asigurare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul proiectelor destinate sprijinirii activităţii coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin al acestora.

Art. 13. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii documentaţiei de licitaţie, organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică sunt eligibile dacă sunt efectuate în cadrul proiectului.

(2) Cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică includ cheltuielile pentru multiplicarea documentaţiei, cu excepţia celei cumpărate de ofertanţi, şi pentru publicarea anunţurilor de intenţie, a anunţurilor de participare şi a anunţurilor de atribuire a contractului.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II-VII din Ordinul ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 592/1.283/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, care nu sunt încorporate în forma republicată a Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale actului modificator:

"Art. II. - Pentru cererile de rambursare depuse până la data publicării prezentului ordin, din valoarea aprobată de Autoritatea de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică se rambursează din Programul operaţional Asistenţă tehnică, în procentul de finanţare prevăzut în contractul/decizia de finanţare, cheltuielile aferente creşterii venitului brut rezultate în urma majorării salariale acordate în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv următoarele contribuţii ale angajatorului aferente respectivei creşteri:

a) contribuţia de asigurări sociale de stat;

b) contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

c) contribuţia pentru asigurarea sănătăţii personalului;

d) contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Art. III. - În cazul contractelor/deciziilor de finanţare pentru care au fost efectuate plăţi până la data publicării prezentului ordin, valoarea aprobată la rambursare de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică aferentă cererilor de rambursare care urmează să fie plătite după data publicării prezentului ordin este diminuată cu diferenţa dintre cheltuielile eligibile aferente rambursărilor efectuate până la data publicării prezentului ordin şi valoarea eligibilă calculată conform art. II pentru perioada pentru care aceste cheltuieli s-au rambursat.

Art. IV. - Diferenţa menţionată la art. III rămâne cheltuială definitivă a beneficiarului.

Art. V. - Pentru contractele/deciziile de finanţare semnate până la data publicării prezentului ordin şi care au ca dată de finalizare 31 decembrie 2015, Autoritatea de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică şi beneficiarii semnează acte adiţionale în vederea modificării valorii finanţate din Programul operaţional Asistenţă tehnică şi a numărului şi graficului cererilor de rambursare aferente acestora.

Art. VI. - În vederea semnării actelor adiţionale menţionate la art. V, beneficiarii transmit, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin, următoarele documente completate pentru luna anterioară celei în care s-a publicat prezentul ordin:

1. state de plată pe fiecare structură (direcţie, serviciu etc.) simulate în condiţiile în care personalul nu ar fi primit majorarea salarială conform Legii nr. 490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, semnate de reprezentantul legal al beneficiarului ori de persoana responsabilă; sau

2. situaţii privind calculul majorării salariale pe fiecare structură (direcţie, serviciu etc.), semnate de reprezentantul legal al beneficiarului sau de persoana responsabilă.

Art. VII. - În scopul determinării valorii cheltuielilor menţionate la art. II, cu ocazia depunerii primei cereri de rambursare după semnarea actului adiţional prevăzut la art. V din prezentul ordin, beneficiarii furnizează suplimentar documentele prevăzute la art. VI din prezentul ordin pentru perioada pentru care au solicitat rambursarea cheltuielilor."