MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 677/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 677         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

282. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

 

847. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

 

283. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar

 

848. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar

 

284. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

849. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum si pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

285. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013

 

850. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

101. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 

837. - Hotărâre privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

 

838. - Hotărâre privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

839. - Hotărâre pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

 

840. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 

844. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria

 

845. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

440. - Decizie privind eliberarea domnului Virgil Daniel Popescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

441. - Decizie privind numirea domnului Virgil Daniel Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

442. - Decizie privind transferul domnului Gyorgy Ervin în interesul serviciului din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv adjunct al Centrului Judeţean Harghita din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 

443. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Dănuţ Săndulescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.063/1.001/90. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 24 martie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 2 aprilie 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Omologarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, precum şi a traseelor turistice montane se face de către Autoritatea Naţională pentru Turism împreună cu consiliile judeţene pe raza cărora se află acestea, conform procedurilor elaborate de Autoritatea Naţională pentru Turism şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

2. La articolul I punctul 2, articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Utilizarea plajelor în scop turistic se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, de către operatori economici care deţin autorizaţie turistică, emisă conform normelor metodologice aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism.”

3. La articolul I punctul 5, litera d) a articolului 30 va avea următorul cuprins:

,,d) să funcţioneze cu personal pregătit în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism;”.

4. Articolul IV va avea următorul cuprins:

„Art. IV. - În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, Autoritatea Naţională pentru Turism va contacta autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI - Sistemul de Informare în cadrul Pieţei Interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2013.

Nr. 282.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăşurarea activităţii de turism în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 847.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62 din 3 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 12 iunie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2013.

Nr. 283.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 848.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 din 29 mai 2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2013.

Nr. 284.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea art. 37, precum şi pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 849.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73 din 26 iunie 2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 31 octombrie 2013.

Nr. 285.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 850.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 

Având în vedere necesitatea îndeplinirii de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.TR. a atribuţiilor ce le revin ca instituţii publice cărora Ministerul Transporturilor Ie-a delegat în condiţiile legii atribute de autoritate,

luând în considerare mecanismele bugetare aplicabile la nivelul celor două instituţii publice, precum şi faptul că, pe de o parte, I.S.C.TR. nu îşi poate îndeplini atribuţiile de control care îi revin potrivit legislaţiei în vigoare, fără un buget stabil, iar pe de altă parte, A.R.R. nu îşi poate îndeplini într-un mod coerent şi eficient atribuţiile care îi revin potrivit legislaţiei în vigoare, fără un buget echilibrat şi aprobat,

întrucât practica a evidenţiat într-un mod foarte clar faptul că procentul de 60% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate către terţi, care trebuie virat lunar de către A.R.R. către I.S.C.TR., în conformitate cu art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, este unul de natură să creeze un dezechilibru al bugetului A.R.R. Începând cu luna ianuarie 2012, constituindu-se astfel ca obstacol pentru buna funcţionare a acestei instituţii, precum şi faptul că, în egală măsură, nevirarea acestui procent afectează în mod corespunzător mecanismul de formare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe baza căruia îşi desfăşoară activitatea I.S.C.TR.,

având în vedere că pe baza calculelor economice a fost determinat faptul că deblocarea situaţiei bugetare a celor două instituţii publice se poate realiza prin diminuarea procentului de 60% până la limita de 20%,

având în vedere că mecanismele de formare a bugetului de venituri şi cheltuieli al I.S.C.TR. sunt stabilite în mod expres prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012,

s-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanţă de urgenţă, deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată de timp, care ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor şi la agravarea situaţiei actuale.

Ţinând cont că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) prin virarea, lunar, de către A.R.R. În contul I.S.C.TR., în vederea funcţionării acestuia, a unei contribuţii în procent de 20% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate de către A.R.R. către terţi, cu excepţia tarifelor încasate de către A.R.R. pentru serviciile specifice prestate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, şi a normelor de aplicare a acesteia, respectiv prin virarea, lunar, de către R.A.R. În contul I.S.C.TR., în vederea funcţionării acestuia, a unei contribuţii în procent de 20% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate de către R.A.R. către terţi;”.

2. La articolul 12, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

Art. II. - Amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi persoanelor juridice, până la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul I.S.C.TR. şi de către personalul împuternicit al C.N.A.D.N.R. - S.A. pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, cu modificările şi completările ulterioare, şi neîncasate până la această dată constituie venit la bugetul de stat. În acest scop, C.N.A.D.N.R. - S.A. transmite procesele-verbale de constatare a contravenţiei unităţilor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea executării silite a sumelor neîncasate. Procedura de transmitere a proceselor-verbale se stabileşte pe bază de protocol încheiat între C.N.A.D.N.R. - S.A. şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Art. III. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 101.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (12) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 2 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:

„(13) Pentru anul 2013, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2011, este de 50 milioane lei.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 837.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (11) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 10 octombrie 2011, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Pentru anul 2013, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 153/2011, cu modificările si completările ulterioare, este de 50 milioane lei.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 838.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul II din Hotărârea Guvernului nr. 565/2013 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 7 august 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. II. - Solicitările de acordare a unei finanţări garantate în cadrul programului «Prima casă», aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se soluţionează prin aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii lor.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 839.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 şi 634 bis din 28 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râu de Mori”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 102 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 103-105, potrivit anexei.

2. La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tomeşti”, la secţiunea I „Bunuri imobile”, se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 16, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „situată în satul Livada, pleacă din DC3 lângă şcoala primară, poziţia Suba Nicolae spre poziţia Florea Florin, cu lungimea de 1.000 m şi lăţimea de 5 m, drum de pământ”;

- la poziţia nr. 108, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Pleacă din DC3, la poziţia Suba Aurel - păşunat, cu lungimea de 0,800 km şi lăţimea de 5 m, drum de pământ”;

- la poziţia nr. 109, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Pleacă din DC3, poziţia Brusturean Virgil la poziţia Suba Adrian, cu lungimea de 0,500 km şi lăţimea de 5 m, drum de pământ”;

- la poziţia nr. 110, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Pleacă din DC3, şcoala la poziţia Borza Petru - păşunat, cu lungimea de 0,300 km şi lăţimea de 5 m, drum de pământ”;

- la poziţia nr. 111, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Pleacă din DC3, «Părău Piatră» la poziţia Dragan Ioan, poziţia Brusturean Maria, cu lungimea de 0,900 km şi lăţimea de 5 m, drum de pământ”.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 840.

 

ANEXA

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Acte de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

103.

1.8.6. 1.8.8.

Reţea de alimentare cu apă potabilă, Staţia de tratare a apei potabile Valea Dâijii

Alimentare cu apă potabilă a localităţii Valea Dâijii

2012

2.754.469,53

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Râu de Mori nr. 18/2013 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1.585/19.10.2012

104.

1.3.7.1.

Teren extravilan pentru construcţia unor obiective de interes local

Teren situat în comuna Râu de Mori, în suprafaţă de 9.600 mp, nr. cadastral - 61577

2007

9.600

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Râu de Mori nr. 23/2013 Titlu de proprietate nr. 20/285/2007, emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

105.

1.3.7.1.

Teren extravilan pentru construcţia unor obiective de interes local

Teren situat în comuna Râu de Mori, în suprafaţă de 3.900 mp, nr. cadastral - 61578

2007

19.539

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Râu de Mori nr. 23/2013 Titlu de proprietate nr. 20/285/2007, emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, precum şi pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţii de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, aferent lunilor octombrie şi noiembrie ale anului 2013, în vederea efectuării plăţilor reprezentând rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistenţei financiare nerambursabile, se aprobă alocarea temporară de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 7.550 mii euro, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României.

(2) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, care beneficiază de prevederile alin. (1), este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(3) Sumele alocate Autorităţii de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României şi utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 20 decembrie 2013.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice efectuează transferul în euro, al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Suma în euro prevăzută la art. 1 alin. (1) se transferă din contul 3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul sumei în euro prevăzute la art. 1 alin. (1) în contul de disponibil deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria la Banca Comercială Română S.A., integral sau în tranşe, pe baza solicitărilor lunare de fonduri transmise conform acordului privind managementul financiar şi controlul la nivelul programului de cooperare teritorială europeană, încheiat de Autoritatea de certificare şi plată cu Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria.

(4) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria are obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată potrivit alin. (3), până la data de 15 noiembrie 2013.

(5) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice sumele neutilizate în euro din venituri din privatizare în contul menţionat la alin. (2), până cel târziu la data de 22 noiembrie 2013.

(6) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (5), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente Programului de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria. Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria are obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, până la data de 15 decembrie 2013, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile conform prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a cărei valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite.

(2) Reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) se va efectua prin transferarea sumei în euro, din contul denominat în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, până la incidenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), luând în considerare sumele restituite potrivit prevederilor art. 2 alin. (5).

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (5) şi art. 3 alin. (2) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi sting obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 844.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU), Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii noiembrie a anului 2013, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 650.000,00 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt cei prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare, şi utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 28 februarie 2014.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro, al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferată potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria operativă centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată potrivit alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 29 noiembrie 2013.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 2 decembrie 2013.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. În acest sens, autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice până la incidenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), luând în considerare notificările autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, potrivit art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, potrivit art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 octombrie 2013.

Nr. 845.

 

ANEXA

 

Repartiţia sumelor alocate temporar, pentru luna noiembrie a anului 2013, din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

mii lei

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar fonduri noiembrie 2013 (FEN)

1

2

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale si persoanelor vârstnice - POS DRU

250.000,00

Ministrul economiei - POS CCE

400.000,00

TOTAL:

650.000,00

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Virgil Daniel Popescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Virgil Daniel Popescu se eliberează din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2013.

Nr. 440.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Virgil Daniel Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Virgil Daniel Popescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2013.

Nr. 441.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind transferul domnului Gyorgy Ervin în interesul serviciului din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv adjunct al Centrului Judeţean Harghita din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 

Având în vedere solicitarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, formulată prin Adresa nr. 36.109 din 29 octombrie 2013, precum şi acordul scris al domnului Gyorgy Ervin cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 90 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gyorgy Ervin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă în interesul serviciului în funcţia publică de director executiv adjunct al Centrului Judeţean Harghita din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Art. 2. - Numirea domnului Gyorgy Ervin în funcţia publică de director executiv adjunct al Centrului Judeţean Harghita din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se face prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2013.

Nr. 442.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Dănuţ Săndulescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 98 alin. (1) lit. i) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Dănuţ Săndulescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2013.

Nr. 443.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1.063 din 11 septembrie2013

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.001 din 25 septembrie 2013

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Nr. 90 din 28 octombrie 2013

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. E.N. 8.907 din 10 septembrie 2013, din cadrul Ministerului Sănătăţii,

în temeiul art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 14 alineatul (1), după sintagma „- În limba franceză «Preparation pour nourrissons» şi «Preparation de suite»„ se introduce o nouă sintagmă, cu următorul cuprins:

„- în limba croată: «pocetna hrana za dojencad» şi «prijelazna hrana za dojencad»„.

2. La articolul 14 alineatul (2), după sintagma „- În limba franceză «Lait pour nourrissons» şi «Lait de suite»„ se introduce o nouă sintagmă, cu următorul cuprins:

„- În limba croată: «pocetna mlijecna hrana za dojencad» şi «prijelazna mlijecna hrana za dojencad»„.

3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Denumirile sub care vor fi vândute produsele descrise la art. 24 sunt:

- în bulgară:

«Диетични храни за специални медицински цели».

- în spaniolă:

«Alimento dietetico para usos medicos especiales».

- în cehă:

«Dietnî potravina urcenâ pro zvlâstnî lekarske ucely».

- în daneză: «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til saerlige medicinske

formal».

- în germană:

«Diătetisches/Diătetische Lebensmittel fur besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diăten)».

- în estonă:

«Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks».

- în greacă:

«Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς».

- în engleză:

«Food(s) for special medical purposes».

- în franceză:

«Aliment(s) diététique(s) destiné(s) ŕ des fins médicales spéciales».

- în croată:

«Hrana za posebne medicinske potrebe».

- în italiană:

«Alimento dietetico destinato a fini medici speciali».

- în letonă:

«Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem».

- în lituaniană:

«Specialios medicininės paskirties maisto produktai».

- în maghiară:

«Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer».

- în malteză:

«Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi».

- în neerlandeză:

«Dieetvoeding voor medisch gebruik».

- în polonă:

«Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

medycznego».

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune Directiva 2013/26/UE a Comisiei din 8 februarie 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul siguranţei alimentelor şi al politicii veterinare şi fitosanitare, având în vedere aderarea Croaţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Vladimir Alexandru Mănăstireanu