MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 169/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 169         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 martie 2013

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALEADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

622/14/35. - Ordin al ministrului economiei, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

15. - Ordin privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 622 din 28 martie 2013

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Nr. 14 din 27 martie 2013

AGENŢIA NAŢIONALĂ

PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 35 din 27 martie 2013

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

ministrul economiei, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă începând cu data de 1 aprilie 2013.

Art. 2. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

 

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. e) şi I), art. 101 alin. (2) lit. c), art. 122 alin. (1) lit. h), art. 124 alin (1) lit. e) şi art. 181 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi ale art. 8 lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementează modalitatea de stabilire/avizare a structurilor de amestec intern/import de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, astfel încât să se asigure acoperirea integrală a necesarului de consum la nivel naţional.

(2) Până la data de 31 decembrie 2014, respectiv până la 31 decembrie 2015, potrivit Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, structura amestecului de gaze naturale se stabileşte lunar, distinct pentru următoarele categorii de clienţi, după cum urmează:

a) pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, structura amestecului de gaze naturale se stabileşte de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, astfel încât să se asigure suportabilitatea costurilor legate de factura energetică, în special a celor legate de încălzirea populaţiei, şi luând în considerare Calendarul de eliminare treptată a preţurilor reglementate pentru clienţii finali stabilit de către Guvern, în conformitate cu graficul de eşalonare a preţurilor producătorilor;

b) pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, structura amestecului de gaze naturale se determină de Direcţia operator piaţă gaze naturale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş, în condiţiile acoperirii integrale şi echilibrate a cererii pieţei interne, şi se avizează de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 2. - (1) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile următoare:

a) amestec intern/import (amestec) - amestecul de gaze naturale constituit din cantităţi de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare şi de gaze naturale achiziţionate din import sau din alte state din spaţiul comunitar curente/înmagazinare;

b) gaze naturale din producţia internă - gaze naturale din producţia internă curentă şi gaze naturale din producţia internă înmagazinate în depozitele de înmagazinare subterană;

c) gaze naturale din import - gaze naturale curente achiziţionate din import sau din alte state din spaţiul comunitar şi gaze naturale din import sau din alte state din spaţiul comunitar, înmagazinate şi extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană din România.

(2) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului ordin au următoarele semnificaţii:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) DOPGN - Direcţia operator piaţă gaze naturale organizată în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş;

c) ANRM - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;

d) CPET- clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei;

e) NC - clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei;

f) SNT- Sistemul Naţional de Transport.

Art. 3. - (1) Pentru determinarea structurilor lunare de amestec, până în data de 10 a lunii anterioare lunii de livrare, producătorii, furnizorii, operatorii de distribuţie, operatorii de înmagazinare, operatorul de transport şi de sistem, precum şi clienţii eligibili din sectorul gazelor naturale au obligaţia de a transmite DOPGN următoarele categorii de informaţii, după cum urmează:

a) în cazul producătorului de gaze naturale - cantităţile de gaze naturale din producţia internă lunară curentă, cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 870/2012 pentru stabilirea unei excepţii de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) în cazul producătorilor de gaze naturale şi furnizorilor - cantităţile de gaze naturale din producţie internă destinate comercializării în alte state din spaţiul comunitar;

c) în cazul furnizorilor şi clienţilor eligibili - cantităţile de gaze naturale din producţia internă/import destinate injecţiei/extracţiei în/din depozitele de înmagazinară subterană şi/sau cantităţile de gaze naturale din producţia internă/import achiziţionate din depozitele de înmagazinare subterană, defalcate pe piaţă reglementată şi piaţă concurenţială şi pe CPET şi NC, după caz;

d) în cazul furnizorului de gaze naturale - necesarul de consum estimat al clienţilor din portofoliul său, defalcat pentru clienţii din piaţa reglementată şi pentru clienţii eligibili. În cadrul necesarului pentru clienţii din piaţa reglementată se prezintă distinct cererea pentru clienţii casnici şi pentru producătorii de energie termică, în cadrul cererii pentru producătorii de energie termică se prezintă distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei. În cadrul necesarului pentru clienţii eligibili, cererea se prezintă distinct pentru fiecare client, cu excepţia clienţilor casnici, pentru care cererea va fi prezentată cumulat. Se precizează dacă clientul eligibil face parte din categoria producătorilor de energie termică. Pentru producătorii de energie termică, în cadrul cererii se prezintă distinct cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei;

e) în cazul clientului eligibil care îşi asigură necesarul de consum de la mai mulţi furnizori - declaraţie pe propria răspundere prin care se confirmă faptul că necesarul său de consum este acoperit de contractele de achiziţie a gazelor naturale din producţie internă şi din import şi/sau de cantităţile de gaze naturale pe care le deţine în depozitele de înmagazinare subterană;

f) în cazul celorlalţi operatori economici din sectorul gazelor naturale, precum şi al clienţilor eligibili care îşi asigură consumul propriu din achiziţii directe din import - necesarul de consum estimat;

g) în cazul clienţilor eligibili producători de energie termică ce îşi asigură necesarul de consum de la mai mulţi furnizori - totalul necesarului de consum estimat, din care cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei;

h) în cazul operatorului de transport şi de sistem - cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor desfăşurate în calitate de titular de acord petrolier şi cantităţile de gaze naturale destinate echilibrării SNT;

i) în cazul operatorilor de înmagazinare - programele de injecţie/extracţie pe beneficiari.

(2) DOPGN are obligaţia să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor şi datelor prevăzute la alin. (1), conform legislaţiei în vigoare.

(3) DOPGN are obligaţia să solicite reconsiderarea necesarului de consum şi/sau să îl modifice în situaţia în care, din analiza informaţiilor primite, se constată una dintre următoarele situaţii:

a) necesarul de consum înaintat de un producător, furnizor licenţiat, operator de înmagazinare, operatorul de transport şi de sistem sau client eligibil din sectorul gazelor naturale este subevaluat sau supraevaluat în raport cu datele statistice şi/sau contractele de achiziţie şi/sau vânzare-cumpărare;

b) există suprapuneri de clienţi în portofoliile furnizorilor;

c) apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului de consum.

Art. 4. - Până la începutul lunii de livrare, furnizorii de gaze naturale şi clienţii eligibili care îşi asigură necesarul de consum de la mai mulţi furnizori vor transmite DOPGN declaraţii pe propria răspundere prin care confirmă faptul că necesarul de consum estimat al clienţilor din portofoliul lor sau necesarul lor de consum, după caz, este acoperit de contractele de achiziţie gaze naturale încheiate şi/sau de cantităţile de gaze naturale pe care le deţine în depozitele de înmagazinare subterană.

Art. 5.- (1) DOPGN analizează informaţiile primite în condiţiile art. 3 alin. (1) şi întocmeşte un raport de fundamentare care va conţine următoarele:

a) cererea de gaze naturale a fiecărui furnizor pentru CPET, defalcată pentru piaţa reglementată şi pentru piaţa concurenţială de gaze naturale;

b) producţia internă curentă de gaze naturale, defalcată pe producători;

c) cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de !a plata redevenţei, în condiţiile legii, defalcate pe producători;

d) cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, defalcate pe producători şi operatorul de transport şi de sistem;

e) cantităţile de gaze naturale utilizate de către producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, defalcate pe producători;

f) cantităţile de gaze naturale destinate echilibrării SNT;

g) cantităţile de gaze naturale din producţie internă destinate comercializării în alte state din spaţiul comunitar;

h) programul de injecţie/extracţie defalcat pe producţie internă şi import şi pe beneficiari;

i) cererea totală de gaze naturale, defalcată pe piaţa reglementată şi pe piaţa concurenţială.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi înaintat ANRE până în data de 12 a lunii anterioare lunii de livrare.

(3) Datele privind necesarul de consum al producător lor de energie termică pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, transmise de către DOPGN în cadrul raportului prevăzut la alin. (1), vor fi validate de către ANRE, conform unei proceduri interne.

(4) în situaţia în care ANRE constată că necesarul de consum înaintat de o persoană fizică sau juridică prevăzută la art. 3 alin. (1) este subevaluat sau supraevaluat în raport cu datele statistice sau apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului de consum, ANRE are dreptul fie să solicite acestora reconsiderarea necesarului, fie să îl modifice din oficiu.

(5) Până în data de 15 a lunii anterioare lunii de livrare, ANRE stabileşte structura amestecului de gaze naturale pentru CPET, necesarul de consum şi sursele pentru acoperirea acestuia.

(6) Structura astfel stabilită se comunică DOPGN printr-o adresă semnată de preşedintele ANRE.

Art. 6. - (1) Pe baza datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), precum şi a structurii amestecului de gaze naturale pentru CPET, împreună cu cererea de gaze naturale care a stat la baza stabilirii acesteia, DOPGN întocmeşte un raport de fundamentare privind cererea de gaze naturale şi sursele de acoperire a acesteia, în care va propune structura amestecului de gaze naturale pentru NC.

(2) După stabilirea structurii amestecului de gaze naturale pentru CPET, ordinea de prioritate pe care DOPGN o va avea în vedere în stabilirea amestecului de gaze naturale pentru NC este următoarea:

a) cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă, mai puţin cantităţile din producţie internă necesare acoperirii necesarului de consum al CPET, cantităţile din producţie internă injectate în depozitele de înmagazinare subterană în vederea acoperirii necesarului de consum al clienţilor din piaţa reglementată, cantităţile prevăzute la art. 8 alin. (3) şi cantităţile de gaze naturale din producţie internă destinate comercializării în alte state din spaţiul comunitar;

b) asigurarea programului de injecţie/extracţie din depozitele de înmagazinare subterană;

c) cantităţile de gaze naturale din import necesare acoperirii consumului estimat.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) va conţine:

a) cererea de gaze naturale a fiecărui furnizor pentru CPET, defalcată pentru piaţa reglementată şi pentru piaţa concurenţială de gaze naturale;

b) cererea de gaze naturale a fiecărui furnizor pentru NC, defalcată pentru piaţa reglementată şi pentru piaţa concurenţială de gaze naturale;

c) producţia internă curentă de gazele naturale, defalcată pe producători;

d) cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii, defalcate pe producători;

e) cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de către titularii de acorduri petroliere, defalcate pe producători şi operatorul de transport şi de sistem;

f) cantităţile de gaze naturale utilizate de către producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, defalcate pe producători;

g) cantităţile de gaze naturale destinate echilibrării SNT;

h) cantităţile de gaze naturale din producţie internă destinate comercializării în alte state din spaţiul comunitar;

i) necesarul de import curent şi extras din depozitele de înmagazinare;

j) programul de injecţie/extracţie defalcat pe producţie internă şi import, pe piaţă reglementată şi piaţă concurenţială, pe CPET şi NC şi pe fiecare beneficiar,

(4) Raportul prevăzut la alin. (1) este înaintat ANRE până la data de 17 a lunii anterioare lunii de livrare, în vederea avizării acestuia.

(5)AMRE analizează raportul de fundamentare prevăzut la alin. (1), avizează structura amestecului de gaze pentru NC şi o comunică DOPGN printr-o adresă semnată de preşedintele ANRE, până la data de 20 a lunii anterioare lunii de livrare.

(6) În termen de o zi lucrătoare de la avizarea de către ANRE a structurii amestecului de gaze pentru NC, DOPGN va face cunoscut tuturor producătorilor, furnizorilor şi clienţilor eligibili din sectorul gazelor naturale structura de amestec pentru CPET şi structura de amestec pentru NC.

(7) Structurile de amestec stabilite/avizate de către ANRE se afişează pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaş şi pe pagina de internet a ANRE.

Art. 7. - (1) DOPGN va recalcula structura amestecului de gaze naturale pentru NC aferenta întregii luni de livrare în situaţia în care constată, în cursul lunii de livrare, că cel puţin una dintre următoarele circumstanţe determină o variaţie mai mare de ± 5% a consumurilor/surselor lunii curente faţă de consumurile/sursele estimate la începutul lunii de livrare:

a) existenţa unui consum efectiv înregistrat diferit de cel estimat pentru luna de livrare;

b) modificarea semnificativă a consumului unui client industrial în cursul lunii de livrare;

c) modificarea prognozelor de consum în cursul lunii de livrare faţă de prognozele transmise DOPGN de către furnizori

şi clienţi eligibili pentru stabilirea/avizarea structurilor de amestec;

d) modificarea surselor de gaze naturale din producţie internă disponibile pe piaţă;

e) modificarea cantităţilor de gaze naturale din producţie internă destinate comercializării în alte state din spaţiul comunitar faţă de estimarea iniţială transmisă DOPGN de către producători şi/sau furnizori.

(2) DOPGN va propune spre avizare ANRE structura recalculată a amestecului de gaze naturale pentru NC, prin transmiterea unui raport ce va conţine toate datele prevăzute la art. 6 alin. (3), până la data de 17 â lunii de livrare.

(3) Recalcularea structurii de amestec menţionate la alin. (1) şi avizarea acesteia de către ANRE se realizează până cel târziu la data de 20 a lunii de livrare. Structura de amestec recalculată este obligatorie pentru respectiva lună.

(4) DOPGN are dreptul de a solicita, în cursul lunii de livrare, producătorilor, furnizorilor şi clienţilor eligibili prognozele surselor de gaze naturale şi prognozele de consum, după caz, pentru perioada rămasă până la sfârşitul lunii de livrare.

Art. 8. - (1)în situaţia furnizării gazelor naturale către clienţii finali, obligaţia de a respecta structurile amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE revine;

a) furnizorului, pentru cantităţile de gaze naturale furnizate în regim reglementat clientului final;

b) furnizorului, pentru cantităţile de gaze naturale furnizate clientului eligibil, dacă acesta asigură întregul necesar de consum al clientului, cu excepţia cantităţilor de gaze naturale furnizate clientului eligibil aflat în situaţia menţionată la alin. (6);

c) clientului eligibil, dacă acesta îşi asigură necesarul de consum din achiziţii de la mai mulţi furnizori;

d) operatorilor de distribuţie, în cadrul contractelor de achiziţie, pentru cantităţile de gaze naturale necesare acoperirii consumului tehnologic specific sistemelor de distribuţie, în funcţie de ponderea cantităţilor distribuite de respectivul operator pentru CPET şi NC.

(2) Obligaţia de a respecta structura amestecului de gaze pentru NC avizată de ANRE revine operatorilor economici din sectorul gazelor naturale, pentru toate cantităţile de gaze naturale utilizate, la toate locurile proprii de consum, la sediul principal, precum şi la sediile filialelor, sucursalelor, agenţiilor, reprezentanţelor, punctelor de lucru şi la celelalte sedii secundare ale acestora, pentru derularea tuturor activităţilor, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) şi (3).

(3) Sunt exceptate de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE:

a) cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii;

b) cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere;

c) cantităţile de gaze naturale destinate echilibrării SNT;

d) cantităţile de gaze naturale din producţia internă utilizate de către producătorii de gaze naturale, titulari de acorduri petroliere, la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 870/2012.

(4) Consumurile tehnologice specifice exceptate conform alin. (3) se certifică de ANRM şi se comunică ANRE şi DOPGN, în termen de 5 zile de la încheierea lunii de livrare.

(5) DOPGN are obligaţia du a urmări respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE de către toţi operatorii economici şi clienţii eligibili din sectorul gazelor naturale.

(6) Prin excepţie de la alin. (1), clientul eligibil poate consuma, la opţiunea sau la solicitarea sa, gaze naturale într-un procent de import mai mare decât procentul de import din structurile de amestec stabilite/avizate de ANRE. În cazul în care clientul eligibil îşi asigură necesarul de consum din achiziţii de la mai mulţi furnizori, acesta va comunica opţiunea sa DOPGN, iar în cazul în care clientului eligibil îi este asigurat întregul necesar de consum de către un singur furnizor, acesta va comunica solicitarea sa furnizorului său şi DOPGN.

Art. 9. - (1) în vederea menţinerii în condiţii de siguranţă a parametrilor funcţionali ai SNT şi a unui echilibru stabil surse-consumuri, precum şi a realizării programului de înmagazinară subterană a gazelor naturale, atât în faza de injecţie, cât şi în faza de extracţie, furnizorii, inclusiv operatorii de distribuţie, şi clienţii eligibili de gaze naturale au obligaţia fermă de a contracta şi de a obţine nominalizările cantitative din import, pentru acoperirea necesarului de consum, conform structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE şi comunicate DOPGN, cu excepţia situaţiei menţionate la art. 8 alin (6).

(2) Producătorii de gaze naturale au obligaţia să pună la dispoziţia pieţei cantităţile de gaze naturale din producţia internă, cel puţin la nivelul datelor şi cantităţilor transmise DOPGN, în condiţiile art. 3 alin. (1), pentru asigurarea surselor de acoperire a cererii de gaze naturale corespunzătoare celor două structuri stabilite/avizate de ANRE; în situaţia în care intervin avarii care îl pun pe producător în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor, acesta va pune la dispoziţia pieţei cantităţile de gaze naturale în limita celor certificate de ANRM.

(3) Producătorii de gaze naturale au obligaţia de a disponibiliza producţia de gaze naturale pentru asigurarea componentelor din producţia internă în structurile amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE, cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) si a celor destinate comercializării în alte state din spaţiul comunitar.

(4) Producătorii de gaze naturale au obligaţia să pună cu prioritate la dispoziţia furnizorilor cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie, necesare acoperirii consumului pe piaţa reglementată, furnizorii având obligaţia respectării destinaţiei acestor cantităţi de gaze naturale. Alocarea cantităţilor din producţia internă cu prioritate pentru acoperirea consumului pe piaţa reglementată se va realiza conform legislaţiei în vigoare.

(5) Producătorii şi furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a încheia contractele de vânzare-cumpărare a gazelor naturale până la începutul lunii de livrare.

Art. 10. - (1) în funcţie de soluţia tehnică de alimentare a clienţilor eligibili - racordare directă la conductele de alimentare din amonte, la SNT sau în reţelele de distribuţie, aceştia pot încheia fie contracte cu serviciile incluse, fie contracte distincte pentru prestarea serviciilor de transport, respectiv de distribuţie a gazelor naturale şi înmagazinare.

(2) Serviciile de transport şi distribuţie a gazelor naturale vor fi prestate numai în situaţia şi pentru perioada în care operatorii economici din sectorul gazelor naturale şi/sau clienţii eligibili fac dovada către DOPGN a nominalizărilor obţinute de la furnizorii de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare şi din import curent/înmagazinare, după caz, conform structurilor stabilite/avizate de ANRE, cu excepţia situaţiei menţionate la art. 8 alin. (6), precum şi a nominalizărilor la ieşirea din SNT, conform portofoliului de clienţi pentru care se efectuează respectivele servicii de sistem, care trebuie să corespundă cu cele declarate conform art. 3 alin. (1).

(3) în situaţia nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (2), la sesizarea DOPGN, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş va limita prestarea serviciului de transport, iar operatorii de distribuţie vor limita prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale.

Art. 11. - DOPGN va înainta zilnic ANRE un raport operativ privind modul de respectare a achiziţiilor de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinate şi din import curent/înmagazinare de către furnizorii şi clienţii eligibili, conform cotelor procentuale ale amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate pentru luna de livrare.

Art. 12. - (1) în termen de 10 zile de la încheierea lunii de livrare persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) vor înainta DOPGN situaţiile detaliate privind sursele de gaze naturale - cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinată şi din import curent/înmagazinat - şi cantităţile efective consumate pe parcursul lunii de livrare, pe baza cărora DOPGN va definitiva bilanţul surse-consumuri ale lunii de livrare.

(2) Cantităţile efectiv consumate pe parcursul lunii de livrare vor fi defalcate pe piaţa reglementată şi piaţa concurenţială, precum şi pe CPET şi NC.

(3) Furnizorii care asigură consumul de gaze naturale pe piaţa reglementată vor transmite DOPGN, în termenul prevăzut la alin. (1), o situaţie detaliată privind cantităţile de gaze naturale din producţia internă achiziţionate în vederea acoperirii consumului de gaze naturale al clienţilor reglementaţi, defalcate pe fiecare producător/furnizor de la care a achiziţionat respectivele cantităţi, precum şi pe CPET şi NC, cu specificarea preţurilor de achiziţie, şi o situaţie detaliată în care să prezinte modul prin care au respectat destinaţia acestor cantităţi, respectiv prin precizarea cantităţilor efectiv consumate de CPET şi NC din piaţa reglementată şi a cantităţilor injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană pentru aceste categorii de clienţi.

(4) Situaţiile transmise conform alin. (3) vor fi însoţite de declaraţii pe propria răspundere prin care se certifică corectitudinea datelor transmise.

(5) în termen de 15 zile de la încheierea lunii de livrare DOPGN va înainta ANRE următoarele rapoarte:

a) un raport privind sursele de gaze naturale, consumurile realizate, defalcate pe piaţa reglementată şi pe piaţa concurenţială, precum şi pe CPET şi NC, cu respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE, cu excepţia situaţiei menţionate la art. 8 alin (6), şi cantităţile injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană de către beneficiarii acestora, cu evidenţierea schimburilor de gaze naturale, defalcate pe fiecare producător/furnizor/client eligibil, după caz;

b) un raport privind sursele de gaze naturale din producţia internă şi consumurile realizate, defalcate pe CPET şi NC pentru fiecare producător şi furnizor de pe piaţa reglementată, cu specificarea preţurilor de achiziţie raportate de aceştia;

c) un raport privind cantităţile de gaze naturale din import şi cantităţile de gaze naturale comercializate în alte state din spaţiul comunitar, defalcate pe furnizori şi pe fiecare punct de interconectare;

d) un raport privind operatorii economici şi clienţii eligibili din sectorul gazelor naturale care nu au respectat structurile amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE, inclusiv în situaţia menţionată la art. 8 alin. (6), cu precizarea procentajului gazelor naturale din import rezultat.

Art. 13. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, DOPGN va transmite persoanelor fizice sau juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) formularele şi formatul în care acestea vor furniza datele şi informaţiile transmise în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici şi clienţii eligibili din sectorul gazelor naturale atrage sancţionarea acestora în condiţiile prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 15. - Producătorii de gaze naturale, operatorii licenţiaţi şi clienţii eligibili din sectorul gazelor naturale, ANRE şi DOPGN vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2013.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 27 martie 2013.

Nr. 15.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal

 

1. Venituri totale: 39.070.874 lei, din care:

Cotizaţii totale 7.194.062 lei

Donaţii totale 29.067.726 lei

Alte venituri 2.809.086 lei

 

2. Lista cotizaţiilor a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară în anul 2012

 

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea cotizaţie (lei)

Popescu Aurelian Florin

română

1680629151815

12.000

Bălan Ioan

română

1670122073549

10.000

Stoica Mihai Doru

română

1671127274800

7.100

Pruteanu Vasile

română

1470510270594

8.000

Barbulescu Laurentiu

română

1680108343237

10.000

Codrea Ion

română

1631020343224

10,000

Florescu Adrian

română

1700402340050

25.000

Militam Lucian

română

1620304344244

11.000

Stoicovici Gabriel

română

1520324341702

20.000

Rinescu Marian

română

1610705340051

10.000

Tole Marin

română

1560222340042

10.000

Voiatizs Panaiotis

română

1780325080065

10.400

Zlotea Marian

română

1710630165959

9.000

Andrei Florin Mircea

română

1640219287141

14.600

Lăzăroiu Ştefan Florian

română

1790414034983

10.500

Teodorescu Cătălin Florin

română

1650407400177

10.600

Tudoraşcu Râul Sebastian

română

1770116205024

13.223

Negruţ Clement

română

1641107011102

12.500

Bogătan Ioan

română

1471207011095

11.500

Nistor Dorin

română

1730610011091

10.000

Ivinis Gheorghe

română

1540804014300

9.733

Dumitrei Ion

română

1580320011107

9.150

Cucui Alin

română

1760531011862

8.600

Bumb Sorin

română

1660718010325

8.450

Haţegan Marius

română

1661119015141

7.925

Vîlceanu Dan

română

1790205182788

12.230

Copaci Gheorghe

română

1600925180019

9666

Zgabaia Robert

română

1791015182787

8.000

Militam Constantin

română

1701117180017

11.000

Petrache Andrei

română

1621030510039

15.000

Muşat Emil

română

1721127510032

9.500

Fuia Stelian

română

1680101513497

47.770

Brezniceanu Alexandru

română

1410619163204

10.562

Dincă Marinică

română

1760804280791

9.870

Logofetescu Ioneluş

română

1630916163230

11.300

Sdreala Mihai

română

1631011163243

12.984

Vasilescu Nelu

română

1750213163248

10.000

Acostoaie Adrian

română

1780210221289

10.600

Aldea Maria

română

2530129221152

7.900

Bogdanici Camelia Margareta

română

2590412221131

8.412


Bulgarii Liviu Gabriel

română

1670925221262

11.992

Dobre Cristina Elena

română

2721101221171

8.460

Movila Petru

română

1671026225658

9.410

Oprea Dumitru

română

1521010221213

17.860

Păduraru Nicuşor

română

1690409044431

8.760

Romaniuc Liliana

română

2580907221199

7.960

Spinu Theodor Marius

română

1650617220011

7.460

Surdu Mihai Gabriel

română

1531003227805

22.066

Ursanu Radu Ionel

română

1770219221189

11.660

Man Mircea

română

1621126240031

17.000

Bolos Constantin

română

1520605240012

9.000

Onet Vlad

română

1780816240044

22.660

Timiş Vasile

română

1670523241339

14.150

Cherhat Olivia

română

2610918240017

9.000

Maties Ioan

română

1610218242531

23.475

Bălan Lucian Daniel

română

1680311364229

8.500

Bara Ion

romana

1460113364211

18.700

Bejan Comeliu

româna

1550323364210

15.650

Căpriţa Doru

română

1630116364216

15.200

Cocone Gheorghe

română

1550831364219

8.600

Dache Dumitru

română

1560409364226

17.800

Gudu Michael

romana

1751213364223

10.150

Horobat Nina

romana

2770708364235

12.000

Iordăchescu Catalin

română

1580206360019

9.500

Moldoveanu Florinel

română

1820808360024

10.000

Stan Ionel

romana

1770708364235

18.300

Stroe Mihai

română

1551112163283

12.825

Tarhon Victor

română

1580501364232

15.000

Camburi Constantin

română

1660808360034

8.800

Finoghin Vitali

romana

1770804364211

12.000

Golea Petrica

română

1620810522491

9.300

Stoica Doru

română

1580227361946

9.000

 

total cotizaţii persoane fizice

 

886.313 lei

 

2. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

 

Denumirea societăţii

Sediul social

Naţionalitatea

CUI

Felul donaţiei bunuri/bani

Valoarea donaţiei (lei)

Data donaţiei

ROMBAT SA.

Bistriţa-Năsăud, Drumul Cetăţii nr. 6

română

564638

bani

15.000

20.07.2012

ROMBAT SA.

Bistriţa-Năsăud, Drumul Cetăţii nr. 6

română

564638

bani

14.000

29.11.2012

CMIDEAC ALEXANDRU

Ruscova nr. 71, Maramureş

română

20775460

bani

1,000

14.11.2012

CM IDEAC ALEXANDRU

Ruscova nr. 71, Maramureş

română

20775460

bani

2.000

15.11.2012

CMI DEAC ALEXANDRU

Ruscova nr. 71, Maramureş

română

20775460

bani

2.000

15.11.2012

CMI DEAC ALEXANDRU

Ruscova nr. 71, Maramureş

română

20775460

bani

600

21.11.2012

CMI DEAC ALEXANDRU

Ruscova nr. 71, Maramureş

română

20775460

bani

1.500

22.11.2012

CMI DEAC ALEXANDRU

Ruscova nr. 71, Maramureş

română

20775460

bani

650

23.11.2012

CMI DEAC ALEXANDRU

Ruscova nr. 71, Maramureş

română

20775460

bani

2.100

05.12.2012

CMI DEAC ALEXANDRU

Ruscova nr. 71, Maramureş

română

20775460

bani

3.100

05.12.2012

CM IDEAC ALEXANDRU

Ruscova nr. 71, Maramureş

română

20775460

bani

3.100

05.12.2012

CMI DEAC ALEXANDRU

Ruscova nr. 71, Maramureş

română

20775460

bani

2.900

06.12.2012

ELECTROSISTEM

Baia Mare, str. 8 Martie 4B

 

8699886

bani

20.000

15.10.2012

PAN V TUR

Sighetu Marmaţiei, Str. Constructorului nr. 3, Maramureş

română

13814183

bani

10.000

25.05.2012

PRODEXIMP S.R.L

Satu Mare, str. Gh. Doja nr. 3

română

8126900

bani

10.000

12.11.2012

MPV & CO S.A.

Satu Mare, str. Gh. Doja nr. 3

română

15716386

bani

20.000

12.11.2012

AUTONOVAS.A.

Satu Mare, str. Fagului nr. 35

română

639110

bani

50.000

15.12.2012

URESERV S.A.

Mătăsari, judeţul Gorj

română

16725064

bani

15.000

30.05.2012

SI RAZ SERV

Ploieşti, str. Plăieşilor nr. 2, Prahova

română

16562480

bani

45.200

06.04.2012

MAR SPRINT SOLUTION

Ploieşti, str. Diligentei nr. 18, Prahova

română

28963710

bani

14.880

17.12.2012

OMAGRUPINSTAL S.R.L.

Alba Iulia, str. Gh. Topîrceanu nr. 15

română

19487803

bani

10.000

19.11 2012

OMAGRUPINSTAL S.R.L

Alba Iulia, str. Gh. Topîrceanu nr. 15

română

19487803

bani

5.000

19.11.2012

OMAGRUPINSTAL S.R.L.

Alba Iulia, str. Gh. Topârceanu nr. 15

română

19487803

bani

10.000

03.12.2012

OMAGRUPINSTAL S.R.L.

Alba Iulia, str. Gh. Topîrceanu nr. 15

română

19487803

bani

11.500

25.05.2012

DOOTE DEVELOPMENT

Alba Iulia, Str. Apuseni nr. 29

română

22426296

bani

20.000

11.05.2012

FUNDAŢIA CRESTIN-DEMOCRATĂ

Bucureşti, str. Amiral C-tin Bălănescu nr. 19, ap. 1, sectorul 1

română

27242456

bani

22.000

12.11.2012

FUNDAŢIA CRESTIN-DEMOCRATĂ

Bucureşti, str. Amiral C-tin Bălănescu nr. 19, ap. 1, sectorul 1

română

27242456

bani

35.000

20.11 2012

FUNDAŢIA CRESTIN-DEMOCRATĂ

Bucureşti, str. Amiral C-tin Bălănescu nr. 19, ap. 1, sectorul 1

română

27242456

bani

13.500

27.11.2012

AGRIROM S.R.L.

Arad, Str. Steagului nr. 1

română

9140172

bani

44.000

27.04.2012

RESCO S.A.

Arad, Piaţa UTA nr. 45-55

română

1707051

bani

25.000

17.05.2012

BANAT ASPHALT GROUP

Caraş-Severin, Reşiţa, str. Văliugului nr. 18

română

23046384

bani

22.300

22.05.2012

GSARCHITECTURE CONSULTING

Arad, Str. Decebal nr. 2

română

18753320

bani

28.892

22.10.2012

I.F. NEAMU

Teleorman, comuna Viişoara

română

21659536

bani

20.000

06.11.2012

I.F. NEAMU

Teleorman, comuna Viişoara

română

21659536

bani

15.000

19.11.2012

SOCEP S.A.

Constanţa, Incinta Port Nou, Dana 34

română

1870767

bani

20.000

14.05.2012

SOCEP S.A.

Constanţa, Incinta Port Nou, Dana 35

română

1870767

bani

20.000

05.07.2012

SOCEP S.A.

Constanţa, Incinta Port Nou, Dana 36

română

1870767

bani

100.000

16.11.2012

ELEMO S.R.L

Constanţa, Vârful cu Dor, sola 75

română

6604081

bani

10.000

14.11.2012

OET si OOD Bulgaria, Sucursala Bucureşti

Bucureşti, str. Ana Davila nr.37

română

25553138

bani

10.000

15.11.2012

ANGHEL NG. S.R.L.

Galaţi, Str. Posta Veche nr. 148

română

7254081

bani

5.000

29.03.2012


ANGHEL NG. S.R.L

Galaţi, Str. Poşta Veche nr. 148

română

7254081

bani

5.000

30.03.2012

ANGHEL NG. S.R.L

Galaţi, Str. Poşta Veche nr. 148

română

7254081

bani

5.000

31.03.2012

ANGHEL NG. S.R.L.

Galaţi, Str. Poşta Veche nr. 148

română

7254081

bani

5.000

02.04.2012

ANGHEL NG. S.R.L.

Galaţi, Str. Poşta Veche nr. 148

română

7254081

bani

5.000

03.04.2012

ANGHEL NG. S.R.L.

Galaţi, Str. Poşta Veche nr. 148

română

7254081

bani

5.000

04.04.2012

ELEM CONSULTING

Galaţi, Str. Oltului nr. 13, bl. D8A, ap. 9

română

26708885

bani

20.000

01.06.2012

FULLSYS S.R.L.

Galaţi, Str. Siderurgiştilor nr. 44, bl. MEB, ap.72

română

22336436

bani

40.000

08.05.2012

SMARALD GOLD IFN S.R.L

Galaţi, Str. Oltului nr. 13, bl. D8A, ap. 9

română

25425570

bani

20.000

01.06.2012

PUBPROMEDIA S.R.L

Galaţi, Str. Siderurgiştilor nr. 30, bl. SD4A, parter

română

25610926

bani

20.000

10.05.2012

SMAHOST S.R.L.

Galaţi, Str. Oţelarilor nr. 14B

română

25610993

bani

20.000

10.05.2012

GOLD REFINING S.R.L.

Galaţi, Str. Siderurgiştilor nr. 30, bl. SD4A, parter

română

25258219

bani

20.000

10.05.2012

TECHNODOMUS S.A.

Arad, P. Rareş nr. 28

română

5596002

bani

20.000

17.05.2012

ALLCARGO EXPRES S.R.L

Chisoda, DN 59, km 8, Timiş

română

17262154

bani

10.000

20.04.2012

CANOVACCM S.R.L.

Timişoara, Aleea Lirei nr. 7, Timiş

română

20170611

bani

10.000

30.04.2012

MB CONCEPT

Ghiroda, str. Bucegi nr. 11, Timiş

română

23077925

bani

10.000

30.04.2012

WEST STEELS S.R.L.

Timişoara, str. Islaz nr. 7, Timiş

română

21877662

bani

20.000

06.11.2012

LACERTA FIDELA S.A.

Str. Dacilor nr. 14

română

28256778

bani

35.000

08.11.2012

GITTANOS COMPANY SA

Str. Dacilor nr. 14

română

6240525

bani

20.000

13.11.2012

GnTANOS COMPANY S.A.

Str. Dacilor nr. 15

română

6240525

bani

15.000

08.11.2012

BRUNELANEVLE S.R.L

Remetea Mare nr. 258A, Timiş

română

28256697

bani

25.000

14.11 2012

CO +LA S.R.L.

Remetea Mare nr. 258A, Timiş

română

1817968

bani

25.000

14.11.2012

BACKUP TEHNOLOGY

Timişoara, str. Grigore Popa nr. 30

română

25890788

bani

5,000

03.12.2012

BACKUP TEHNOLOGY

Timişoara, str. Grigore Popa nr. 30

română

25890788

bani

5.000

04.12.2012

BACKUP TEHNOLOGY

Timişoara, str. Grigore Popa nr. 30

română

25890788

bani

5.000

05.12.2012

BACKUP TEHNOLOGY

Timişoara, str. Grigore Popa nr. 30

română

25890788

bani

5.000

06.12.2012

AVIMANA S.R.L

Bihor, Oradea, str. Moţilor nr. 3

română

14045932

bani

15.000

31.05 2012

TECHNODOMUS S.A.

Arad, str. Petru Rareş nr. 28

română

5596002

bani

10.000

31.05.2012

SELINAS.R.L

Bihor, Oradea, Sos. Borşului nr. 14/A

română

6649997

bani

5.000

06.12.2012

SELINAS.R.L

Bihor, Oradea, Sos. Borşului nr. 14/A

română

6649997

bani

5.000

07.12.2012

TRANS BITUM S.R.L.

IP, nr. 265, judeţul Sălaj

română

12144298

bani

20.000

30.05.2012

VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Botoşani, Str. I. Pillat nr. 18

română

4013062

bani

50.000

04.12.2012

GLOBAL NET S.R.L

Botoşani, Aleea Pacea nr. 2

română

22100825

bani

10.000

06.11.2012

COTROCENI PARKS.A.

Bucureşti, Bd. Vasile Milea nr. 4

română

16785112

bani

100.000

06.06.2012

GPL SA

Buzău, Aleea Industriilor 1C

română

2421855

bani

10.000

12.11.2012

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ACAPELLA

Bucureşti, sectorul 3, Câmpia Libertăţii nr. 29, bl. B6, ap. 132

română

16994305

bunuri

213.257

23.04.2012

UNFORCED S.R.L

Bacău, str. Republicii nr. 283

română

4187085

bunuri

50.303

11.05.2012

PRO-CONSUL PROD S.R.L.

Bucureşti, str. Clăbucet nr. 17

română

5427380

bani

10.000

29.10.2012

PRO-CONSUL PROD S.R.L.

Bucureşti, str. Clăbucet nr. 17

română

5427380

bani

85.000

11.10.2012

CONBAC S.A.

Bacău, str. I.L Caragiale nr. 2

română

943755

bani

6.000

13.11.2012

CONBAC SA

Bacău, str. I.L. Caragiale nr. 2

română

943755

bani

3.000

20.11.2012

CONBAC SA

Bacău, str. I.L. Caragiale nr. 2

română

943755

bani

6.000

27.11.2012

GRAELLS & LLONCH S.R.L.

Prejmer, str. Mare nr. 500, judeţul Braşov

română

15834330

bani

9.000

02.11.2012

CAB.AV. TURDEAN OVIDIU

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 14-16

română

23754623

bani

10.000

14.11.2012

CAB.AV. TURDEAN OVIDIU

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 14-16

română

23754623

bani

13.500

22.05.2012

PFAGLIGA FLORIN VALENTIN

Cluj-Napoca, str. Trifoiului nr. 14

română

25683820

bani

6.500

22.052012

PFAGLIGA FLORIN VALENTIN

Cluj-Napoca, str. Trifoiului nr. 14

română

25683820

bani

4.000

08.06.2012

 

TOTAL donaţii persoane juridice

 

 

 

1.696,782 lei

 

 

3. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară

 

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei bunuri/bani

Valoarea donaţie - lei -

Data donaţiei

Rebegel Ovidiu Dan

1621021400050

română

bani

20.000

21.05.2012

Anton Ştefan

1380206364216

română

bani

30.000

21.02.2012

Alecu Valeriu

1570319100031

română

bani

4.000

22.03.2012

Alecu Valeriu

1570319100031

română

bani

5.000

22.11.2012

Beganu Paul

1590512103760

română

bani

10.000

21.11.2012

Burducea Adrian

1590405100019

română

bani

3.000

09.04.2012

Burducea Adrian

1590405100019

română

bani

5.000

09.05.2012

Coman Ion

1620429103760

română

bani

2.000

03.12.2012

Coman Ion

1620429103760

română

bani

10.000

16.11.2012

Nastea Ioan

1521204400219

română

bani

3.000

06.12.2012

Nastea Ioan

1521204400219

română

bani

20.000

07.12.2012

Preda Cezar Florin

1590427100082

română

bani

4.000

07.03.2012

Preda Cezar Florin

1590427100082

română

bani

4.000

18.04.2012

Preda Cezar Florin

1590427100082

română

bani

10.000

04.05.2012

Preda Cezar Florin

1590427100082

română

bani

20.000

09.05.2012

Preda Cezar Florin

1590427100082

română

bani

18.000

16.11.2012

Preda Jeanina

2590701100096

română

bani

10.000

09.05.2012

Stoian Florina

2591221100065

română

bani

2.000

14.11.2012

Stoian Florina

2591221100065

română

bani

5.900

28.11.2012

Vasii Gavril

1650805100041

română

bani

3.150

14.11.2012

Vasii Gavril

1650805100041

română

bani

5.215

21.11.2012

Man Mircea

1621126240031

română

bani

11.500

10.11.2012

Man Mircea

1621126240031

română

bani

4.000

27.11.2012

Man Mircea

1621126240031

română

bani

5.000

27.11.2012

Biriea Gheorghe

1510210241638

română

bani

5.600

12.11.2012

Biriea Gheorghe

1510210241638

română

bani

1.500

16.11.2012

Pana Viorel

1570908046663

română

bani

10.000

25.05.2012

Pop George

1570405240084

română

bani

5.000

10.05.2012

Pop George

1570405240084

română

bani

5.000

14.05.2012

Pop George

1570405240084

română

bani

5.000

06.06,2012

Man Liviu

1590402240065

română

bani

11.000

08.06.2012

Man Liviu

1590402240065

română

bani

5.000

05.12.2012

Bălan Ioan

1561027245415

română

bani

10.000

10.05.2012

Bălan Ioan

1561027245415

română

bani

10.000

28.06.2012

Rogojan Minai

1770923240081

română

bani

2.500

11.11.2012

Rogojan Mihai

1770923240081

română

bani

2.700

12.11.2012

Rogojan Mihai

1770923240081

română

bani

11.950

21.11.2012

Dirie Vlăduţ Florin

1861012245108

română

bani

9.630

22.11.2012

Alecsei Gheorghe

1620804033071

română

bani

10.000

08.11.2012

Alecsei Gheorghe

1620804033071

română

bani

5.000

05.12.2012

Alionte Adriana Camelia

2601130400220

română

bani

25.000

12.11.2012

Andrei Florin Mircea

1640219287141

română

bani

20.000

09.05.2012

Andrei Florin Mircea

1640219287141

română

bani

12.200

11.05.2012

Andrei Florin Mircea

1640219287141

română

bani

50.000

24.05.2012

Andrei Florin Mircea

1640219287141

română

bani

24.000

23.10.2012

Andrei Florin Mircea

1640219287141

română

bani

24.000

24.10.2012

Andrei Florin Mircea

1640219287141

română

bani

130.000

07.11.2012

Baciu Virgil

1670226033114

română

bani

4.900

15.05.2012

Baciu Virgil

1670226033114

română

bani

3.000

29.05.2012

Banzea Ion

1530414030011

română

bani

6.000

25.04.2012

Banzea Ion

1530414030011

română

bani

2.500

23.05.2012

Barbu Nicolae

1561029033082

română

bani

1.200

23.05.2012

Barbu Nicolae

1561029033082

română

bani

5.000

24.05.2012

Barbu Nicolae

1561029033082

română

bani

2.020

24.05.2012

Barbu Nicolae

1561029033082

română

bani

1.488

01.06.2012

Boncoi Ion

1460726030011

română

bani

12.300

24.05.2012

Bratu Ion Gabriel

1680328030011

română

bani

2.000

11.05.2012

Bratu Ion Gabriel

1680328030011

română

bani

2.000

11.05.2012

Bratu Ion Gabriel

1680328030011

română

bani

2.000

16.11.2012

Bratu Ion Gabriel

1680328030011

română

bani

4.150

07.12.2012

Bratu Ion Gabriel

1680328030011

română

bani

8.000

21.11.2012

Catoiu Ion

1740124030015

română

bani

10.000

29.05.2012

Cazacu Paul

1460602400061

română

bani

10.000

29.05.2012

Cicu Adrian

1610604020014

română

bani

10.000

29.05.2012


Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei bunuri/bani

Valoarea donaţie - lei -

Data donaţiei

Creţu Cristinel

1700521030019

română

bani

600

18.05.2012

Creţu Cristinel

1700521030019

română

bani

1.500

19.05.2012

Creţu Cristinel

1700521030019

română

bani

2.000

21.05.2012

Creţu Cristinel

1700521030019

română

bani

28.000

23.05.2012

Creţu Cristinel

1700521030019

română

bani

900

24.05.2012

Creţu Cristinel

1700521030019

română

bani

4.000

31.05.2012

Drăgan Gheorghe

1610131034967

română

bani

1.000

22.05.2012

Drăgan Gheorghe

1610131034967

română

bani

124

01.06.2012

Drăgan Gheorghe

1610131034967

română

bani

9.000

08.06.2012

Dragomir Daniel

1740509034984

română

bani

7.500

14.05.2012

Dragomir Daniel

1740509034984

română

bani

5.000

06.06.2012

Dragomir Daniel

1740509034984

română

bani

20.000

08.06.2012

Dragomir Daniel

1740509034984

română

bani

20.000

09.05.2012

Dragomir Daniel

1740509034984

română

bani

50.000

14.05.2012

Georgescu Irinel

1681115037813

română

bani

6.000

25.04.2012

Georgescu Irinel

1681115037813

română

bani

1.500

05.06.2012

Godeanu Teodor Narcis

1750322034960

română

bani

22.600

08.11.2012

Ion Constantin

1650428034964

română

bani

8.500

16.11.2012

Nedelea Valentin

1651016035005

română

bani

9.400

24.05.2012

Nedelea Valentin

1651016035005

română

bani

6.600

30.05.2012

Patru Li viu

1640911384206

română

bani

45.000

14.11.2012

Stan Ana

2650829034971

română

bani

45.000

02.11.2012

Stan George

1650104034988

română

bani

20.000

26.11.2012

Stan George

1650104034988

română

bani

5.000

04.12.2012

Stancu George

1510207038638

română

bani

6.000

23.04.2012

Stancu George

1510207038638

română

bani

1.500

05.06.2012

Teodorescu Elena Camelia

2660111384184

română

bani

25.000

12.11.2012

Tudor Mihail

1680713031842

română

bani

5.000

28.05.2012

Tudor Mihail

1680713031842

română

bani

10.000

07.12.2012

Giurca Radu Octavian

1501007301966

română

bani

15.000

18.05.2012

Giurca Radu Octavian

1501007301966

română

bani

5.000

31.05.2012

Lazar Daliana Ştefania

2790212301962

română

bani

10.000

23.05.2012

Lazar Daliana Ştefania

2790212301962

română

bani

10.000

07.06.2012

Berinde Vasile

1580922301004

română

bani

5.000

09.06.2012

Berinde Vasile

1580922301004

română

bani

10.000

10.06.2012

Mihalca Ioan

1590305301980

română

bani

3.500

16.07.2012

Mihalca Ioan

1590305301980

română

bani

3.200

22.11.2012

Mihalca Ioan

1590305301980

română

bani

500

25.11.2012

Mihalca Ioan

1590305301980

română

bani

4.600

27.11.2012

Cozma Adrian Felician

1860830303912

română

bani

7.000

23.05.2012

Cozma Adrian Felician

1860830303912

română

bani

2.370

14.11.2012

Cozma Adrian Felician

1860830303912

română

bani

660

29.11.2012

Cozma Adrian Felician

1860830303912

română

bani

4.000

10.12.2012

Holdis Ioan

1601026301979

română

bani

10.000

25.05.2012

Holdis Ioan

1601026301979

română

bani

18.300

18.07.2012

Holdis Ioan

1601026301979

română

bani

26.000

22.10.2012

Babasan Sergiu Lucian

1810717303924

română

bani

2.500

03.12.2012


Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei bunuri/bani

Valoarea donaţie - lei -

Data donaţiei

Babasan Sergiu Lucian

1810717303924

română

bani

5.000

03.12.2012

Babasan Sergiu Lucian

1810717303924

română

bani

3.500

05.12.2012

Babasan Sergiu Lucian

1810717303924

română

bani

18.000

10.12.2012

Vass Marioara

2541118312996

română

bani

9.000

20.11.2012

Vass Marioara

2541118312996

română

bani

13.700

25.11.2012

Vass Marioara

2541118312996

română

bani

10.000

27.11.2012

Ardelean Ioan Claudiu

1740802304005

română

bani

27.000

23.11.2012

Morar Victor

1710708311240

română

bani

10.000

04.12.2012

Alb Ionel

1640624312951

română

bani

10.000

04.12.2012

Andrita Valeriu

1410620270586

română

bani

12.000

22.05.2012

Cadar Leonard

1650701221160

română

bani

10.000

28.11.2012

Cadar Leonard

1650701221160

română

bani

2.500

05.12.2012

Cadar Leonard

1650701221160

română

bani

13.500

24.10.2012

Dulama Laurentiu Cristinel

1680703270624

română

bani

1.000

07.11.2012

Dulama Laurentiu Cristinel

1680703270624

română

bani

2.800

15.11.2012

Dulama Laurentiu Cristinel

1680703270624

română

bani

3.100

20.11.2012

Dulama Laurentiu Cristinel

1680703270624

română

bani

20.000

26.11.2012

Dulama Laurentiu Cristinel

1680703270624

română

bani

10.000

27.11.2012

Dulama Laurentiu Cristinel

1680703270624

română

bani

3.000

04.12.2012

Dulama Laurentiu Cristinel

1680703270624

română

bani

4.300

05.12.2012

Dulama Laurentiu Cristinel

1680703270624

română

bani

19.240

07.12.2012

Dulama Laurentiu Cristinel

1680703270624

română

bani

13.500

24.10.2012

Dumitraşcu Dionisie

1590219272623

română

bani

20.000

14.11.2012

Dumitraşcu Dionisie

1590219272623

română

bani

5.000

05.12.2012

Enache Nicolae Ciprian

1791206271590

română

bani

10.000

14.05.2012

Fraţilă Valerica

1480914270587

română

bani

10.000

11.05.2012

Maftei Simion

1610101272703

română

bani

10.000

09.05.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

9.808

01.11.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

13.500

02.11.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

4.707

08.11.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

3.010

08.11.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

2.000

09.11.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

1.150

21.11.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

3.910

27.11.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

1.200

27.11.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

43.350

28.11.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

2.600

03.12.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

2.950

04.12.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

3.510

06.12.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

870

06.12.2012

Mocanu Toader

1561118274790

română

bani

13.500

24.10.2012

Monda Ana

2611001270591

română

bani

10.000

29.05.2012

Ou atu Vasile

1490629270607

română

bani

15.000

23.05.2012

Pintilie Mircea

1570223400428

română

bani

2.500

23.05.2012

Pintilie Mircea

1570223400428

română

bani

3.000

29.11.2012

Pintilie Mircea

1570223400428

română

bani

10.000

03.12.2012

Pintilie Mircea

1570223400428

română

bani

5.000

05.12.2012


Pintilie Mircea

1570223400428

română

bani

13.500

24.10.2012

Ritan Ioan Paul

17211092726B1

română

bani

10.000

18.05.2012

Rogin Marius

1640816270581

română

bani

2.150

21.11.2012

Rogin Marius

1640816270581

română

bani

10.000

23.11.2012

Rogin Marius

1640816270581

română

bani

10.050

28.11.2012

Rogin Marius

1640816270581

română

bani

5.450

06.12.2012

Rogin Marius

1640816270581

română

bani

13.500

24.10.2012

Stafie Constantin Claudiu

1680518270601

română

bani

10.000

09.05.2012

Stafie Constantin Claudiu

1680518270601

română

bani

8.000

20.05.2012

Stoica Mihaela

2670706090090

română

bani

10.000

09.11.2012

Stoica Mihaela

2670706090090

română

bani

10.000

29.11.2012

Stoica Mihaela

2670706090090

română

bani

5.000

05.12.2012

Stoica Mihaela

2670706090090

română

bani

1.280

06.12.2012

Stoica Mihaela

2670706090090

română

bani

20.260

07.12.2012

Şendrea Bogdan

1800418161873

română

bani

7.500

17.05.2012

Ştefan Gheorghe

1530423270598

română

bani

28.500

23.05.2012

Tapalaga C-tin Cristian

1671005270686

română

bani

10.000

18.05.2012

Udrea Elena Gabriela

2731226100089

română

bani

13.500

06.11.2012

Udrea Elena Gabriela

2731226100089

română

bani

29.300

22.11.2012

Udrea Elena Gabriela

2731226100089

română

bani

9.700

27.11.2012

Udrea Elena Gabriela

2731226100089

română

bani

33.000

03.12.2012

Vasiloiu Gheorghe

1550606270599

română

bani

7.000

08.05.2012

Vasiloiu Gheorghe

1550606270599

română

bani

5.000

20.05.2012

Vatajelu Paul Cristinel

1670623270631

română

bani

10.000

18.05.2012

Virian Georgeta Luminiţa

2590211270638

română

bani

12.000

22.05.2012

Vîrlan Georgeta Luminiţa

2590211270638

română

bani

20.000

14.11.2012

Vîrlan Georgeta Luminiţa

2590211270638

română

bani

5.000

05.12.2012

Vîrlan Georgeta Luminiţa

2590211270638

română

bani

13.500

24.10.2012

Ruset Ion

1650728180029

română

bani

15.000

06.05.2012

Aruncuteanu Mircea

1520714182789

română

bani

12,500

07.05.2012

Dobritoiu Ion

1580827180028

română

bani

10.000

10.05.2012

Vilceanu Dan

1790205182788

română

bani

10.000

10.05.2012

Vilceanu Dan

1790205182788

română

bani

13.640

28.11.2012

Vilceanu Dan

1790205182788

română

bani

11.700

23.11.2012

Vilceanu Dan

1790205182788

română

bani

27.000

15.11.2012

Vilceanu Dan

1790205182788

română

bani

3.500

06.12.2012

Vilceanu Dan

1790205182788

română

bani

27.000

03.12.2012

Gheorighescu Florentin

1660129180011

română

bani

7.500

17.05.2012

Modrea Constantin

1580525182762

română

bani

10.000

08.11.2012

Bogdan Monalisa

2860812180066

română

bani

12.000

29.11.2012

Copaci Gheorghe

1600925180019

română

bani

10.000

29.11.2012

Zgabaia Robert

1791015182787

română

bani

10.000

06.12.2012

Ştirbu Gheorghe

1660612270029

română

bani

48.400

06.12.2012

Ştirbu Gheorghe

1660612270029

română

bani

3.000

07.12.2012

Ştirbu Gheorghe

1660612270029

română

bani

15.000

03.12.2012

Cupa Maria Ramona

2790207180028

română

bani

49.480

29.11.2012

Davitoiu Nicolae

1571009182804

română

bani

5.000

28.11.2012


Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei bunuri/bani

Valoarea donaţie - lei -

Data donaţiei

Davitoiu Nicolae

1571009182804

română

bani

14.000

07.12.2012

Militaru Constantin

1701117180017

română

bani

700

29.11.2012

Militaru Constantin

1701117180017

română

bani

40.205

03.12.2012

Militaru Constantin

1701117180017

română

bani

3.000

06.12.2012

Spataru Anca Elena

2860130297263

română

bani

8.500

19.11.2012

Marinescu George

1640905400083

română

bani

20.000

19.11.2012

Mitroi Ovidiu

1730511180019

română

bani

16.000

26.11.2012

Olar Comeliu

1590418012537

română

bani

34.040

29.10.2012

Olar Corneliu

1590418012537

română

bani

10.000

14.11.2012

Olar Corneliu

1590418012537

română

bani

10.000

27.11.2012

Fulea Ioan

1710717011100

română

bani

10.000

25.05.2012

Fulea Ioan

1710717011100

română

bani

10.000

09.11.2012

Fulea Ioan

1710717011100

română

bani

10.000

12.11.2012

Fulea Ioan

1710717011100

română

bani

1.000

06.12.2012

Bumb Sorin Ioan

1660718010325

română

bani

11.200

07.11.2012

Bumb Sorin Ioan

1660718010325

română

bani

2.250

12.11.2012

Bumb Sorin Ioan

1660718010325

română

bani

3.250

16.11.2012

Bumb Sorin Ioan

1660718010325

română

bani

6.000

19.11.2012

Bumb Sorin Ioan

1660718010325

română

bani

400

28.11.2012

Bumb Sorin Ioan

1660718010325

română

bani

13.500

22.10.2012

Peres Alexandru

1521220011042

română

bani

10.000

25.05.2012

Peres Alexandru

1521220011042

română

bani

5.800

30.10.2012

Peres Alexandru

1521220011042

română

bani

400

02.11.2012

Peres Alexandru

1521220011042

română

bani

6.800

02.11.2012

Peres Alexandru

1521220011042

română

bani

13.500

22.10.2012

Peres Alexandru Senior

1311023120666

română

bani

20.000

12.11.2012

Bardan Ştefan

1620806011095

română

bani

10.000

23.05.2012

Bardan Ştefan

1620806011095

română

bani

2.400

13.11.2012

Bardan Ştefan

1620806011095

română

bani

5.000

05.12.2012

Bondane Gheorghe

1770219203137

română

bani

14.000

17.05.2012

Negruţ Clement

1641107011102

română

bani

2.272

29.10.2012

Negruţ Clement

1641107011102

română

bani

3.200

09.11.2012

Negruţ Clement

1641107011102

română

bani

5.000

13.11.2012

Negruţ Clement

1641107011102

română

bani

13.500

22.10.2012

Blaga Laurentiu Alexandru

1801024011160

română

bani

10.000

25.05.2012

Paul Voicu

1621217011121

română

bani

10.000

31.05.2012

Gotia Dumitru

1581110011105

română

bani

10.000

05.06.2012

Hava Mircea

1561226011104

română

bani

10.000

16.05.2012

Suleac Dan

1770425011109

română

bani

10.000

17.05.2012

Rotar Gheorghe Valentin

1640607011847

română

bani

10.000

16.05.2012

Ureche Oana Miruna

2750501423017

română

bani

10.000

16.11.2012

Mişu Raluca Florentina

2800317341398

română

bani

10.000

20.11.2012

Apostol Dragos

1741026090011

română

bani

10.000

20.11.2012

Tătar Virgil

1590523011127

română

bani

5.000

23.05.2012

Tătar Virgil

1590523011127

română

bani

3.300

06.12.2012

Tudorascu Raul

1770116205024

română

bani

5.000

16.05.2012

Tudorascu Raul

1770116205024

română

bani

2.170

14.11.2012


Tudorascu Râul

1770116205024

română

bani

630

15.11.2012

Movila Petru

1671026225658

română

bani

13.500

05.11.2012

Movila Petru

1671026225658

română

bani

25.000

14.05.2012

Movila Petru

1671026225658

română

bani

12.400

08.06.2012

Movila Petru

1671026225658

română

bani

3.000

19.11.2012

Movila Petru

1671026225658

română

bani

5.000

21.11.2012

Tataru Gheorghe

1580915226331

română

bani

7.500

14.11.2012

Tataru Gheorghe

1580915226331

română

bani

1.800

28.11.2012

Tataru Gheorghe

1580915226331

română

bani

5.000

31.10.2012

Romaniuc Liliana

2580907221199

română

bani

8.545

29.11.2012

Romaniuc Liliana

2580907221199

română

bani

5.000

04.12.2012

Romaniuc Liliana

2580907221199

română

bani

4.700

04.12.2012

Romaniuc Liliana

2580907221199

română

bani

13.500

05.11 2012

Bulgaru Liviu Gabriel

1670925221262

română

bani

5.500

28.05.2012

Bulgaru Liviu Gabriel

1670925221262

română

bani

20.000

03.12.2012

Bulgaru Liviu Gabriel

1670925221262

română

bani

13.500

05.11.2012

Baciu Oana Maria

2890329226712

română

bani

910

22.11.2012

Baciu Oana Maria

2890329226712

română

bani

8.000

23.11.2012

Baciu Oana Maria

2890329226712

română

bani

4.500

28.11.2012

Baciu Oana Maria

2890329226712

română

bani

390

07.12.2012

Bulgaru Sergiu Costel

1650311227795

română

bani

10.000

04.12.2012

Frenchez Emanuel

1881027226717

română

bani

10.500

05.12.2012

Bogdanici Camelia

2590412221131

română

bani

7.370

22.11.2012

Bogdanici Camelia

2590412221131

română

bani

2.260

03.12.2012

Bogdanici Camelia

2590412221131

română

bani

13.500

05.11.2012

Arnăuţanu Maria

2830330226810

română

bani

10.500

27.11.2012

Arnăuţanu Maria

2830330226810

română

bani

1.246

05.12.2012

Aldea Maria

2530129221152

română

bani

12.000

13.11.2012

Aldea Maria

2530129221152

română

bani

13.500

05.11.2012

Spinu Theodor Marius

1650617220011

română

bani

2.000

27.11.2012

Spinu Theodor Marius

1650617220011

română

bani

4.500

27.11.2012

Spinu Theodor Marius

1650617220011

română

bani

1.000

06.12.2012

Dobre Cristina Elena

2721101221171

română

bani

5.000

28.11.2012

Dobre Cristina Elena

2721101221171

română

bani

6.827

28.11.2012

Deloiu C-tin Leonard

1770510221193

română

bani

9.000

14.05.2012

Deloiu C-tin Leonard

1770510221193

română

bani

8.400

09.112012

Tulbure Vlad

1880110226774

română

bani

5.000

14.05.2012

Tulbure Vlad

1880110226774

română

bani

264

17.11.2012