MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 163/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 163         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 26 martie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

64. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011

 

Acord între statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene

 

320. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011

 

327. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 54 din 12 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

114. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României

 

353. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind desemnarea biroului central de legătură responsabil pentru schimbul de informaţii privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

ACORD

între statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene

 

Reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, întrucât:

(1) Statele membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare părţile) recunosc faptul că o consultare şi o cooperare deplină şi eficace pot impune schimbul de informaţii clasificate între părţi în interesul Uniunii Europene, precum şi între părţi şi instituţiile Uniunii Europene ori agenţiile, organismele sau oficiile înfiinţate de acestea;

(2) Părţile împărtăşesc dorinţa comună de a contribui la instituirea unui cadru general coerent şi cuprinzător pentru protecţia informaţiilor clasificate emise de părţi în interesul Uniunii Europene, de instituţiile Uniunii Europene ori de agenţiile, organismele sau oficiile înfiinţate de acestea, ori primite din partea unor state terţe sau a organizaţiilor internaţionale în acest context;

(3) Părţile sunt conştiente de faptul că accesul la astfel de informaţii clasificate şi schimburile de astfel de informaţii impun măsuri de securitate corespunzătoare pentru protecţia acestora,

convin după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Scopul prezentului acord este de a asigura protecţia de către părţi a informaţiilor clasificate:

(a) care provin de la instituţiile Uniunii Europene ori de la agenţii, organisme sau oficii înfiinţate de acestea şi care sunt furnizate părţilor ori schimbate cu acestea;

(b) care provin de la părţi şi sunt furnizate instituţiilor Uniunii Europene ori agenţiilor, organismelor sau oficiilor înfiinţate de acestea ori schimbate cu acestea;

(c) care provin de la părţi pentru a fi furnizate sau schimbate între ele în interesul Uniunii Europene şi sunt marcate pentru a indica faptul că fac obiectul prezentului acord;

(d) care sunt primite de instituţiile Uniunii Europene ori de agenţiile, organismele sau oficiile înfiinţate de instituţiile Uniunii Europene din partea unor state terţe ori a unor organizaţii internaţionale şi sunt furnizate părţilor sau schimbate cu acestea.

 

ARTICOLUL 2

 

În sensul prezentului acord, prin informaţii clasificate se înţelege orice informaţii sau materiale, sub orice formă, a căror divulgare neautorizată ar putea aduce prejudicii de diverse grade intereselor Uniunii Europene ori ale unuia sau mai multor state membre şi care poartă unul dintre următoarele marcaje de clasificare UE ori un marcaj de clasificare corespunzător, astfel cum este prevăzut în anexă:

- „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”. Acest marcaj se aplică acelor informaţii şi materiale a căror divulgare neautorizată ar putea aduce prejudicii de o gravitate excepţională intereselor esenţiale ale Uniunii Europene sau ale unuia ori mai multor state membre.

- „SECRET UE/EU SECRET”. Acest marcaj se aplică acelor informaţii şi materiale a căror divulgare neautorizată ar putea prejudicia grav interesele esenţiale ale Uniunii Europene sau ale unuia ori mai multor state membre.

- „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENŢIAL”. Acest marcaj se aplică acelor informaţii şi materiale a căror divulgare neautorizată ar putea prejudicia interesele esenţiale ale Uniunii Europene sau ale unuia ori mai multor state membre.

- „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Acest marcaj se aplică acelor informaţii şi materiale a căror divulgare neautorizată ar putea fi în defavoarea intereselor Uniunii Europene sau ale unuia ori mai multor state membre.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Părţile iau toate măsurile corespunzătoare, în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative naţionale, pentru a asigura că nivelul de protecţie conferit informaţiilor clasificate care fac obiectul prezentului acord este echivalent cu cel atribuit prin normele de securitate ale Consiliului Uniunii Europene pentru protecţia informaţiilor UE clasificate care poartă un marcaj de clasificare corespunzător, astfel cum este prevăzut în anexă.

(2) Nicio dispoziţie a prezentului acord nu aduce atingere actelor cu putere de lege sau actelor administrative naţionale ale părţilor privind accesul public la documente, protecţia datelor cu caracter personal sau protecţia informaţiilor clasificate.

(3) Părţile notifică depozitarului prezentului acord orice modificări aduse clasificărilor de securitate prevăzute în anexă. Articolul 11 nu se aplică acestor notificări.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Fiecare parte se asigură că informaţiile clasificate furnizate sau schimbate în temeiul prezentului acord nu sunt:

(a) clasificate la un nivel de clasificare inferior ori declasificate fără acordul scris prealabil al emitentului;

(b) folosite pentru alte scopuri decât cele stabilite de emitent;

(c) divulgate niciunui stat terţ ori niciunei organizaţii internaţionale fără acordul scris prealabil al emitentului şi fără un acord sau o înţelegere corespunzătoare privind protecţia informaţiilor clasificate cu statul terţ sau organizaţia internaţională în cauză.

(2) Principiul acordului emitentului se respectă de către toate părţile, în conformitate cu cerinţele constituţionale, actele cu putere de lege şi actele administrative naţionale.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Fiecare parte se asigură că accesul la informaţii clasificate se acordă în baza principiului „necesităţii de a cunoaşte”.

(2) Părţile garantează că accesul la informaţii clasificate care conţin un marcaj de clasificare „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENŢIAL”, un marcaj superior sau un marcaj de clasificare corespunzător, astfel cum figurează în anexă, se

acordă numai persoanelor care deţin un certificat de securitate corespunzător sau care sunt autorizate în mod corespunzător prin alte mijloace, în virtutea funcţiilor pe care le deţin, în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative naţionale.

(3) Fiecare parte se asigură că toate persoanele cărora li se acordă acces la informaţii clasificate sunt informate cu privire la responsabilitatea lor de a proteja aceste informaţii în conformitate cu reglementările de securitate corespunzătoare.

(4) La cerere, părţile, în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative naţionale, îşi oferă asistenţă reciprocă în efectuarea investigaţiilor de securitate în vederea eliberării certificatelor de securitate.

(5) în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative naţionale, fiecare parte se asigură că orice entitate aflată sub jurisdicţia sa care este susceptibilă de a primi sau emite informaţii clasificate deţine autorizarea de securitate corespunzătoare şi este în măsură să asigure protecţia necesară pentru nivelul de securitate respectiv, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (1).

(6) în cadrul prezentului acord, fiecare parte poate recunoaşte certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială emise de altă parte.

 

ARTICOLUL 6

 

Părţile se asigură că toate informaţiile clasificate care fac obiectul prezentului acord transmise, schimbate sau transferate în cadrul ori între oricare dintre acestea sunt protejate în mod corespunzător, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (1).

 

ARTICOLUL 7

 

Fiecare parte se asigură că sunt puse în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protecţia, astfel cum este prevăzut la articolul 3 alineatul (1), a informaţiilor clasificate prelucrate, stocate sau transmise prin sistemele de comunicaţii şi informatice. Astfel de măsuri asigură confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiilor clasificate şi garantează, acolo unde este cazul, nerepudierea şi autenticitatea acestora, precum şi un nivel corespunzător de responsabilitate şi trasabilitate a acţiunilor legate de informaţiile respective.

 

ARTICOLUL 8

 

Părţile îşi furnizează reciproc, la cerere, informaţii relevante privind normele şi reglementările respective în materie de securitate.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Părţile iau toate măsurile corespunzătoare, în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative naţionale, pentru a investiga cazurile în legătură cu care se cunoaşte sau există motive rezonabile de a suspecta că informaţiile clasificate care intră sub incidenţa prezentului acord au fost compromise ori pierdute.

(2) O parte care descoperă compromiterea sau pierderea unei informaţii clasificate informează imediat emitentul, prin canalele adecvate, cu privire la producerea acestui incident şi, ulterior, înştiinţează emitentul cu privire la rezultatele finale ale investigaţiei şi la măsurile de remediere adoptate pentru a preveni repetarea. La cerere, oricare altă parte interesată poate oferi asistenţă pentru investigaţii.

 

ARTICOLUL 10

 

(1) Prezentul acord nu afectează acordurile sau înţelegerile existente privind protecţia ori schimbul de informaţii clasificate încheiate de oricare dintre părţi.

(2) Prezentul acord nu împiedică părţile să încheie alte acorduri sau înţelegeri privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate emise de acestea, cu condiţia ca astfel de acorduri şi înţelegeri să nu contravină prezentului acord.

 

ARTICOLUL 11

 

Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris între părţi. Orice modificare intră în vigoare în urma notificării în temeiul articolului 13 alineatul (2).

 

ARTICOLUL 12

 

Orice diferend între două sau mai multe părţi referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluţionează prin consultări între părţile în cauză.

 

ARTICOLUL 13

 

(1) Părţile notifică Secretarului general al Consiliului Uniunii Europene încheierea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a prezentului acord.

(2) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a două luni după notificarea Secretarului general al Consiliului Uniunii Europene privind încheierea procedurilor interne necesare intrării în vigoare a acordului de către ultima parte care a luat această măsură.

(3) Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene acţionează în calitate de depozitar al prezentului acord, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 14

 

Prezentul acord este redactat într-un singur exemplar original în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, toate aceste douăzeci şi trei de texte fiind egal autentice.

 

Drept care, subsemnaţii reprezentanţi ai guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, au semnat prezentul acord.

 

Întocmit la Bruxelles, la douăzeci şi cinci mai două mii unsprezece.

 

Pentru Regatul Belgiei,

Pentru Marele Ducat al Luxemburgului

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Republica Bulgaria,

Pentru Republica Ungară,

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Republica Cehă,

Pentru Malta,

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Regatul Danemarcei,

Pentru Regatul Ţărilor de Jos,

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Republica Federală Germania,

Pentru Republica Austria,

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Republica Estonia,

Pentru Republica Polonă,

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Irlanda,

Pentru Republica Portugheză,

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Republica Elenă,

Pentru Guvernul României,

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Regatul Spaniei,

Pentru Republica Slovenia,

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Republica Franceză,

Pentru Republica Slovacă,

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Republica Italiană,

Pentru Republica Finlanda,

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Republica Cipru,

Pentru Regatul Suediei,

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Republica Letonia,

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

(indescifrabil)

(indescifrabil)

Pentru Republica Lituania,

 

(indescifrabil)

 

 

ANEXĂ *)

la acord

Echivalenta clasificărilor de securitate

 

UE

TRES SECRET

UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

EU SECRET

CONFIDENTIEL UE

EU CONFIDENTIAL

RESTREINT UE

EU RESTRICTED

Belgia

Tres Secret

(Loi 11.12.1998)

Zeer Geheim

(Wet 11.12.1998)

Secret

(Loi 11.12.1998)

Geheim

(Wet 11.12.1998)

Confidentiel

(Loi 11.12.1998)

Vertrouwelijk

(Wet 11.12.1998)

a se vedea nota de mai jos1

Bulgaria

Description: http://idrept.ro/00154855pi001.gif

Description: http://idrept.ro/00154855pi002.gif

Description: http://idrept.ro/00154855pi003.gif

Description: http://idrept.ro/00154855pi004.gif

Republica Cehă

Prisne tajne

Tajne

Duverne

Vyhrazene

Danemarca

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Germania

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS2- VERTRAULICH

VS - NUR FUR DEN

DIENSTGEBRAUCH

Estonia

Taiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Irlanda

Top Secret

Secret

Confidenţial

Restricted

Grecia

Description: http://idrept.ro/00154855pi005.gif

Description: http://idrept.ro/00154855pi006.gif

Description: http://idrept.ro/00154855pi007.gif

Description: http://idrept.ro/00154855pi008.gif

Spania

SECRETO

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSION LIMITADA

Franţa

Tres Secret Defense

Secret Defense

Confidentiel Defense

a se vedea nota de mai jos3


1 Diffusion restreinte / Beperkte Verspreiding nu reprezintă o clasificare de securitate în Belgia. Belgia utilizează şi protejează informaţiile „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” într-un mod care nu este mai puţin strict decât standardele şi procedurile descrise în normele de securitate ale Consiliului Uniunii Europene.

2 Germania: VS = Verschlusssache.

3 Franţa nu foloseşte clasificarea „RESTREINT” în sistemul său naţional. Franţa utilizează şi protejează informaţiile clasificate ca „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” într-un mod care nu este mai puţin strict decât standardele şi procedurile descrise în normele de securitate ale Consiliului Uniunii Europene.

 

 


Italia

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Cipru

Letonia

Seviskci slepeni

Slepeni

Konfidenciali

Dienesta vajadzibam

Lituania

Visiskai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luxemburg

Tres Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Ungaria

Szigoruan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlatozott terjesztesu!

Malta

L-Oghla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Ţările de Jos

Stg. ZEER GEHEIM

Stg. GEHEIM

Stg. CONFIDENTIEEL

Dep.

VERTROUWELIJK

Austria

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschrankt

Polonia

Scisle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzezone

Portugalia

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

România

Strict secret de importanţă deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Slovenia

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovacia

Prisne tajne

Tajne

Doverne

Vyhradene

Finlanda

ERITTAIN SALAINEN YTTERST HEMLIG

SALAINEN HEMLIG

LUOTTAMUKSELLIN
EN KONFIDENTIELL

KAYTTO RAJOITETTU BEGRANSAD TILLGANG

Suedia1

HEMLIG/TOP SECRET HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FOR RIKETS SAKERHET

HEMLIG/SECRET
HEMLIG

HEMLIG/CONFIDENTIAL
HEMLIG

HEMLIG/RESTRICT ED HEMLIG

Regatul Unit

Top Secret

Secret

Confidenţial

Restricted


1 Suedia: marcajele de securitate din rândul de sus sunt utilizate de autorităţile de apărare, iar marcajele din rândul de jos de celelalte autorităţi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMANIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 320.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuția personală semnificativă la protejarea valorilor democratice și promovarea intereselor naționale ale României, precum și la asigurarea respectării drepturilor și libertăților cetățenilor și apărarea statului de drept,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Comandor domnului George-Cristian Maior, director al Serviciului Român de Informații.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituția României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

București, 25 martie 2013.

Nr. 327.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 54

din 12 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Cezar Adrian lancu în Dosarul nr. 30.615/245/2010 al Curţii de Apel laşi - Secţia civilă si care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 27D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care arată că accesul liber la justiţie nu presupune gratuitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 decembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 30.615/245/2010, Curtea de Apel laşi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Cezar Adrian lancu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni de divorţ.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că perceperea oricărei taxe de timbru, ca şi condiţie sine qua non pentru ca instanţa să se pronunţe asupra fondului în cauzele ce au ca obiect o acţiune de

divorţ cu minori, este contrară dispoziţiilor constituţionale referitoare la protecţia copiilor şi a tinerilor, iar prevederile criticate sunt neconstituţionale în situaţia în care se aplică şi acestor cauze.

Curtea de Apel laşi - Secţia civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziţiile criticate statuează următoarele:

- Art. 7: „Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele: [...]

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 49 alin. (1), (4) şi (5) referitoare la protecţia copiilor şi a tinerilor.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:

1. Potrivit prevederilor Legii nr. 146/1997, respectiv art. 1, acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru şi se taxează în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege, iar dispoziţiile art. 7 stabilesc taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie.

2. Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa constantă, spre exemplu, în Decizia nr. 832 din 11 octombrie 2012, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 7 decembrie 2012, a statuat că, potrivit dispoziţiilor constituţionale, accesul liber la justiţie nu echivalează cu gratuitatea serviciului prestat de instanţele judecătoreşti, legiuitorul având deplina legitimitate constituţională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în funcţie de obiectul litigiului.

Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie.

Astfel, regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justiţie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constituţie, cetăţenii sunt obligaţi să contribuie prin impozite şi taxe, stabilite în condiţiile legii.

În acelaşi sens este, de altfel, şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justiţie este aceea că nu este un drept absolut - Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, paragraful 57. Astfel, acest drept, care cere prin însăşi natura sa o reglementare din partea statului, poate fi subiectul unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăşi substanţa sa.

De asemenea, Curtea a statuat că, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, justiţiabilii pot obţine scutiri, reduceri, amânări sau eşalonări de la plata taxelor judiciare de timbru, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 722 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 2 august 2011.

Având în vedere că cele menţionate mai sus se aplică şi prezentei cauze, Curtea nu poate reţine încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 49 alin. (1), (4) şi (5) referitoare la protecţia copiilor şi a tinerilor.

Totodată, Curtea reţine că valorificarea, pe calea unor acţiuni în instanţă, a unui drept subiectiv al cetăţenilor, indiferent de domeniul din care acesta face parte, se supune reglementărilor de principiu cuprinse în art. 21 din Constituţie. În aceste condiţii, Curtea observă că art. 49 alin. (1), (4) şi (5) din Constituţie nu poate constitui eo ipso un temei constituţional pentru scutirea de la plata taxei judiciare de timbru. Acordarea unor facilităţi la plata acestora este de competenţa exclusivă a legiuitorului, în funcţie de politica sa într-un domeniu sau altul.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Cezar Adrian lancu în Dosarul nr. 30.615/245/2010 al Curţii de Apel laşi - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 76.984 din 15 martie 2013,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012,

în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE şi 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor,

ţinând cont de prevederile art. 291 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Procedura de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, precum şi a furnizorilor acestora este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) transponder (microcip) - un dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenţei radio, numai pentru citire, care respectă standardul ISO 11784 şi aplică tehnologia HDX sau FDX-B şi poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785, la o distanţă minimă de 12 cm;

b) dispozitiv de citire transponder (cititor de microcip) - dispozitiv portabil sau staţionar, capabil să citească codurile transponderelor ce utilizează tehnologia HDX şi FDX-B şi să le afişeze conform standardului ISO 11784;

c) cod de transponder - cod inscripţionat într-un transponder, ce conţine informaţii referitoare la codul de ţară, codul speciei, codul fabricantului şi numărul unic de identificare a animalului, conform exemplului din anexa nr. 1;

d) cod de ţară - cod format din 3 (trei) cifre, respectiv 642, reprezentând codul ISO al României, acordat în conformitate cu ISO 3166;

e) cod unic de identificare - cod numeric alcătuit din 7 cifre în cazul ecvideelor, utilizat pentru identificarea individuală a unui animal la nivel naţional, format în aşa fel încât să nu se repete niciodată;

f) sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor - totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi înregistrarea ecvideelor, denumit în continuare SIIE;

g) furnizor primar-societate comercială ce are ca activitate producerea şi/sau distribuirea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, pentru care a obţinut aprobarea de la ANARZ şi are dovada că deţine un angajament scris cu producătorul pentru furnizarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, după caz;

h) furnizor secundar - persoană fizică autorizată, persoană juridică şi/sau asociaţii profesionale înregistrate legal care fac dovada că deţin un angajament scris cu unul sau mai mulţi furnizori primari de transpondere folosite pentru identificarea ecvideelor, aprobate de către ANARZ, în vederea furnizării transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor şi care au primit acordul de comercializare a acestora pe teritoriul României, din partea ANARZ;

i) dangale - însemne folosite la identificarea cabalinelor de rasă, confecţionate din fier după un anumit model şi de dimensiuni specifice;

j) dangalizarea - aplicarea însemnelor folosite la identificarea cabalinelor de rasă cu ajutorul dangalelor înroşite în foc;

k) autoritate competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin ANARZ, care coordonează şi organizează activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor şi constituie baza de date pentru acestea;

l) ANARZ - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 martie 2013.

Nr. 114.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERINŢELE TEHNICE

care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României

 

CAPITOLUL I

Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de transponderele folosite pentru identificarea ecvideelor

existente pe teritoriul României

 

1. Cerinţe generale:

1.1. Transponderul se implantează parenteral, în condiţii aseptice, între ceafă şi greabăn, la mijlocul ancolurii, în zona ligamentului nucal, cu ajutorul unei seringi de unică folosinţă.

2. Transponderul folosit pentru identificarea ecvideelor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) codul emis de transponder trebuie să fie unic;

b) să permită o citire rapidă;

c) să poată fi aplicat doar o singură dată.

3. Dimensiunile transponderului folosit pentru identificarea ecvideelor:

3.1. Diametrul transponderului folosit pentru identificarea ecvideelor trebuie să fie între 2,0—2,2 mm.

3.2. Lungimea transponderului folosit pentru identificarea ecvideelor trebuie să fie între 10,0—15,00 mm.

3.3. Greutatea maximă a transponderului folosit pentru identificarea ecvideelor trebuie să fie de 0,2 g.

4. Cerinţele tehnice de performanţă ale transponderului folosit pentru identificarea ecvideelor:

4.1. Transponderul trebuie să fie un dispozitiv pasiv, numai pentru citit, fără surse de alimentare cu energie, care nu emite radiaţii şi nu are părţi în mişcare, constituit dintr-un circuit integrat şi o antenă, ambele incluse într-o capsulă de sticlă, transparentă, biocompatibilă şi tratată antimigraţie care utilizează tehnologia HDX sau FDX-B, conform standardelor ISO 11784 şi ISO 11785. Acest lucru trebuie verificat prin procedurile de testare stabilite de ISO 24631-1.

4.2. Transponderul trebuie să fie lizibil cu ajutorul unor cititoare conforme cu standardul ISO 11785 care pot citi transpondere HDX sau FDX-B şi trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite de ISO 24631-3.

4.3. Transponderele trebuie livrate cu următoarele tipuri de dispozitive: seringă de unică folosinţă cu ac steril sau aplicator refolosibil şi ace sterile şi cu 6 etichete autocolante cu numărul transponderului convertit în cod de bare.

4.4. Distanţa de citire a transponderului trebuie să fie de minimum 12 cm.

4.5. Frecvenţa transponderului folosit pentru identificarea ecvideelor trebuie să fie de 134,2 kHz +/- 1,5 kHz.

4.6. Structura codului transponderului va fi următoarea:

a) primele 3 caractere ale transponderului reprezintă codul de tară, conform standardului ISO 3166, pentru România acesta fiind 642;

b) următoarele două caractere reprezintă codul speciei, respectiv 01;

c) următoarele 3 caractere reprezintă codul fabricantului;

d) următoarele 7 caractere reprezintă codul unic de identificare, utilizat pentru identificarea individuală a unui ecvideu la nivel naţional, format în aşa fel încât să nu se repete niciodată.

 

Exemplu: Codul transponderului se va citi conform tabelului de mai jos:

Tipul mijlocului de identificare

Codul transponderului

Interpretarea codului de identificare

Transponder (microcip)

64201XXX9999999

642 - cod de ţară

01 - cod de specie

XXX - codul fabricantului

9999999 - codul unic de identificare al ecvideului, începând cu 0725001

 

CAPITOLUL II

Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite în cazul folosirii dangalizării pentru cabalinele de rasă,

născute pe teritoriul României

 

1. Cerinţe generale:

1.1. Dangalele la mânz se aplică pe ambele laturi ale trunchiului în locul şeii, în mijlocul unui unghi imaginar format din linia care trece la distanţă de 3 cm mai jos de linia spinării şi o linie care trece înapoia unghiului posterior al cartilajului spetei, de regulă înainte de vârsta de înţărcare.

1.2. Dangalizarea la iapa de reproducţie se face pe latura gâtului, în treimea superioară.

2. Cerinţe tehnice:

2.1. Dangaua trebuie să fie din fier şi trebuie să aibă următoarele dimensiuni: 5 cm înălţime, 3 cm lăţime şi 4 mm grosime.

2.2. Dangalele sunt confecţionate din fier, după un standard oficial şi cu însemnele specifice rasei, şi anume: numere, litere şi semne aprobate de autoritatea competentă.

2.3. Structura dangalelor poate fi următoarea: simbolul hergheliei, iniţiala tatălui, semnul de mamă, numărul de mânz, numărul matricol de iapă, numărul de ordine din registru şi ultimele două caractere din anul naşterii.

3. Însemnele pentru dangalizarea cabalinelor de rasă din sectorul de stat şi privat sunt aprobate de ANARZ, ca autoritate naţională de stud book, în baza solicitărilor primite de la deţinătorii de cabaline, indiferent de forma de asociere.

4. Dangalizarea cabalinelor de rasă atât din sectorul de stat cât şi privat se face în prezenţa unui reprezentat al ANARZ.

 

CAPITOLUL III

Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de actul

de identificare al ecvideelor

 

1. Paşaportul pentru ecvideu este actul de identificare al ecvideului, emis de ANARZ, care se eliberează la solicitarea proprietarului/deţinătorului ecvideului.

2. Paşaportul duplicat: atunci când documentul de identificare este pierdut, dar identitatea animalului poate fi stabilită, şi anume cu ajutorul codului transmis de transponder sau cu metoda alternativă şi există o declaraţie privind proprietatea asupra animalului, organismul emitent eliberează un duplicat al documentului de identificare, cu o trimitere la numărul unic de identificare pe viaţă şi marchează documentul ca atare în mod clar.

3. Paşaport înlocuitor: atunci când documentul de identificare original este pierdut, iar identitatea ecvideului nu poate fi stabilită, organismul emitent din statul membru în care se află ecvideul emite un document de identificare înlocuitor care trebuie să fie marcat ca atare în mod distinct.


4. Costul mijloacelor de identificare şi costul paşapoartelor duplicat şi al paşapoartelor înlocuitor sunt suportate de către proprietarul animalelor.

5. Tariful pentru eliberarea paşaportului duplicat şi înlocuitor se stabileşte prin decizie a directorului general al ANARZ pe

baza notei de calcul aprobate şi se actualizează anual cu rata inflaţiei.

6. Tariful pentru eliberarea paşaportului duplicat şi înlocuitor se achită la ANARZ - oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean, ca taxă paşaport duplicat/înlocuitor.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

PROCEDURA DE APROBARE

a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, precum si a furnizorilor acestora

 

1. Pentru furnizarea pe teritoriul României a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, furnizorul primar trebuie să solicite la ANARZ aprobarea acestora.

2. Pentru obţinerea aprobării prevăzute la punctul 1, furnizorul primar completează cererea de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor existente pe teritoriul României, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune la ANARZ, împreună cu documentele şi elementele prevăzute în anexă.

2.1. Documentaţia depusă la ANARZ va fi precedată de un opis, cu toate cerinţele tehnice şi documentele prevăzute în prezenta anexă, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal, va fi îndosariată, iar paginile acesteia vor fi numerotate. în opis se vor înscrie paginile la care se regăsesc documentele care atestă îndeplinirea acestor cerinţe.

3. ANARZ soluţionează cererea în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete. în acest sens, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin, prin decizie a directorului general al ANARZ, se desemnează la nivelul ANARZ comisia care va soluţiona cererile.

3.1. În situaţia în care solicitantul nu depune documentaţia conform prevederilor pct. 2.1 sau acesta nu completează documentaţia în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării de către ANARZ ca urmare a lipsei documentelor solicitate, trebuie reluată întreaga procedură, conform prezentei anexe, prin depunerea unei noi cereri.

4. În cazul în care răspunsul la cerere este favorabil, ANARZ emite Certificatul de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, utilizate pe teritoriul României, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, precum şi documentul de alocare a codurilor de identificare pentru inscripţionarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

Codurile de identificare care au fost deja folosite pentru inscripţionarea transponderelor şi nu mai pot fi utilizate la inscripţionarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor sunt de la 0000001 până la 0725000.

5. În cazul în care codurile de identificare alocate s-au epuizat, furnizorul primar solicită în scris ANARZ suplimentarea codurilor de identificare pentru inscripţionarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor.

6. Certificatul de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României se eliberează numai furnizorilor primari care fac dovada conformităţii transponderelor supuse aprobării cu cerinţele tehnice prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, prin copii legalizate ale rapoartelor de testare, eliberate de Comitetul internaţional pentru controlul şi înregistrarea performanţelor animalelor (ICAR). Produsele atestate de către acesta sunt publicate pe site-ul oficial al ICAR: http://www.service-icar.com/manufacturer_complete.php, caz în care, la completarea cererii de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, pentru acestea se va menţiona codul produsului, publicat în această listă.

7. Certificatele emise şi prevăzute la pct. 4 se înregistrează de către ANARZ în Registrul de evidenţă a certificatelor de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

8. Documentul de alocare a codurilor de identificare pentru producerea transponderelor conţine elementele de identificare şi de acces la modulul de alocare şi gestiune a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor din cadrul SIIE pe care furnizorul primar trebuie să le utilizeze în activitatea de alocare către utilizator a codurilor de identificare inscripţionate pe transponderele comercializate.

9. Pentru furnizarea pe teritoriul României a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, furnizorii secundari trebuie să solicite în scris centrelor tehnice regionale ale ANARZ de pe raza teritorială a sediului social, în calitate de reprezentant în teritoriu al ANARZ, acordarea dreptului de furnizare a transponderelor pentru a deveni furnizori secundari de transpondere folosite pentru identificarea ecvideelor, completând cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

10. La depunerea solicitării, furnizorul secundar trebuie să facă dovada că deţine un angajament scris cu furnizorul primar pentru furnizarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României.

11. Centrele tehnice regionale ale ANARZ soluţionează cererea în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete. în acest sens, în termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin, prin decizie a directorului general al ANARZ, se desemnează la nivelul centrelor tehnice regionale ale ANARZ comisiile care vor soluţiona cererile.

12. În situaţia în care solicitantul nu completează documentaţia în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării de către centrele tehnice regionale ale ANARZ a lipsei documentelor, cererea îşi pierde valabilitatea, urmând ca solicitantul să reia întreaga procedură.

13. În cazul în care răspunsul la cerere este favorabil, centrele tehnice regionale ale ANARZ transmit solicitanţilor elementele de identificare şi de acces la modulul de alocare şi gestiune a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor din cadrul SIIE, pe care trebuie să le utilizeze în activitatea de alocare a codurilor de identificare inscripţionate pe transpondere către deţinătorii animalelor.

14. Furnizorii primari care solicită şi obţin aprobarea pentru transponderele folosite pentru identificarea ecvideelor furnizează pe teritoriul României doar transponderele aprobate de către ANARZ, produse cu codurile de identificare alocate de către ANARZ, conform documentului de alocare a codurilor de identificare pentru inscripţionarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, prevăzut în anexa nr. 4.

15. Furnizorul secundar furnizează doar transponderele folosite pentru identificarea ecvideelor aprobate de către ANARZ, preluate de la furnizorul primar.


16. Operaţiunile de furnizare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României se înregistrează în SIIE, specificându-se codurile inscripţionate pe transponderele livrate şi datele privind destinatarul acestora.

17. Orice constatare referitoare la furnizarea de transpondere folosite pentru identificarea ecvideelor inscripţionate cu alte coduri de identificare decât cele alocate de ANARZ sau referitoare la furnizarea de transpondere neaprobate conform prezentei proceduri generează anularea certificatului de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor obţinut de către furnizorul în cauză şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

18. Anularea Certificatului de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor prevăzută la pct. 17 se realizează prin documentul de anulare prevăzut în anexa nr. 6, emis de către ANARZ în baza procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei întocmite în urma controalelor de către inspectorii Inspecţiei de Stat în Zootehnie din cadrul ANARZ.

19. Procesul-verbal de contravenţie prin care se aplică sancţiunile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)—e) din Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012, se transmit la ANARZ în ziua întocmirii, iar ANARZ transmite furnizorului primar de transpondere documentul de anulare.

20. În cazul deteriorării sau pierderii Certificatului de aprobare a transponderelor, la cererea operatorului economic în cauză, ANARZ va elibera un duplicat.

21. Duplicatul va avea acelaşi număr cu originalul.

22. Pe duplicat, în coltul din dreapta sus, se aplică menţiunea „DUPLICAT".

23. în Registrul de evidenţă a certificatelor de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României se menţionează numărul şi data emiterii duplicatului.

24. Lista cu formatul transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor aprobate de ANARZ va fi publicată şi actualizată pe adresa www.anarz.eu.

25. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1 la procedură

 

Cerere de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor existente pe teritoriul României

Nr......../Data...............

 

CERERE

 

Subscrisa, S.C....................................................................................................................., cu sediul social în ................................................................................................... (adresa completă), înmatriculată la registrul comerţului cu nr..........................., cod fiscal............................, telefon/fax.........................., reprezentată legal prin dl/dna................................................, CNP............................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria................ nr................., eliberat(ă) de................................................................... la data de......................................, solicit aprobarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, produse de........................................., având codul de produs...................................., pentru a putea fi folosite la identificarea oficială a ecvideelor.

Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de:

a) prevederile art. 14 alin. (1) lit. c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012;

b) prevederile anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor pe teritoriul României.

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente şi elemente:

Nr. crt.

Documente şi elemente necesare aprobării mijloacelor de identificare pentru ecvidee

Depus

(Da/Nu)

1.

Copii legalizate ale rapoartelor de testare realizate de ICAR, eliberate conform pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013

 

2.

Declaraţie pe propria răspundere a furnizorului primar (solicitantul) că mijlocul de identificare are o durabilitate în timp de minimum 30 de ani, însoţită de certificatul de garanţie eliberat de producător

 

3.

Mostra transponder pentru care se solicită aprobarea

 

4.

Fotografie în format digital a transponderului pentru care se solicită aprobarea

 

5.

Copie a certificatului de înregistrare de la registrul comerţului, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul

 

6.

Copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul

 

7.

Dovada că deţine un angajament scris cu producătorul pentru furnizarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, în original (pentru producătorii din străinătate aceasta va fi tradusă în limba română de către un traducător autorizat din România)

 

 

ANEXA Nr. 2 la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu"

Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km 18,2, Baloteşti, judeţul Ilfov

tel: 04 021 350 10 17, fax:04 021.312.10.10,e-mail: anarz@anarz.eu

 

Certificat de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, utilizate pe teritoriul României

Nr............din........................

 

1. Denumirea societăţii comerciale care solicită aprobarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, ce se vor utiliza pe teritoriul României:

2. Sediul social (adresa completă):........................................................................................................................................

2.1. Înmatriculată la registrul comerţului cu nr.......................................................................................................................

2.2. Cod fiscal.........................................................................................................................................................................

2.3. Telefon/Fax.......................................................................................................................................................................

3. Reprezentantul legal:

3.1. Numele...........................................................................................................................................................................

3.2. Prenumele........................................................................................................................................................................

3.3. CNP....................................................................................................................................................................................

3.4. BI/CI seria..............nr......................................................................................................................................................

4. Codul de produs pentru transponderele aprobate:..............................................................................................................

5. Formatul transponderelor aprobate....................................................................................................................................... (cod de ţară, codul speciei, codul fabricantului)

 

Director general,

……………………………………..

(numele şi prenumele în clar)

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 3 la procedură

 

Cerere de acordare a dreptului de furnizare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor

Nr............./............

 

CERERE

 

Subscrisa.............., înregistrată legal ..............................................................................................................., cu sediul social în .................................................................................................. (adresa completă), înmatriculată la Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu nr............./............, tel./fax....................................., reprezentată legal prin dl/dna......................................, CNP .........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria......nr............., eliberat de..............................la data de............................, solicit acordarea dreptului de furnizare a transponderelor aprobate, potrivit legii, pentru utilizarea pe teritoriul României la identificarea oficială a ecvideelor.

Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de:

a) prevederile art. 14 alin. (1) lit. c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012;

b) prevederile anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor pe teritoriul României.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente şi elemente:

 

Nr. crt.

Documente necesare acordării dreptului de furnizor secundar pentru transponderele folosite pentru identificarea ecvideelor

Depus

(Da/Nu)

1.

Copie a certificatului de înregistrare de la registrul comerţului - pentru persoanele juridice - certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul

Copie a documentului de înregistrare legală - pentru persoane fizice autorizate/asociaţii înregistrate legal - certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul.

 

2.

Copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul

 

3.

Dovada că deţine un angajament scris cu furnizorul primar pentru furnizarea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, în original

 

 

 

Data ...........................

Reprezentant legal,

……………………………………..

 

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 4 la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu"

Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km 18,2, Baloteşti, judeţul Ilfov

Tel: 04 021 350 10 17, fax: 04 021.312.10.10, e-mail: anarz@anarz.eu

 

Documentul de alocare a codurilor de identificare pentru producerea transponderelor folosite

pentru identificarea ecvideelor

Nr............din.........................

 

1. Denumirea furnizorului primar:...........................................................................................................................................

2. Sediul social (adresa completă):.......................................................................................................................................

2.1. Înmatriculată la registrul comerţului cu nr........................................................................................................................

2.2. Cod fiscal........................................................................................................................................................................

2.3. Telefon/Fax.......................................................................................................................................................................

3. Reprezentantul legal

3.1. Numele..........................................................................................................................................................................

3.2. Prenumele......................................................................................................................................................................

3.3. CNP..................................................................................................................................................................................

3.4. BI/CI seria..........nr........................................................................................................................................................

4. Numărul de microcipuri pentru care se alocă seriile de numere:......................................................................................... de la seria.............................................................până la seria ............................................................................................

5. Gestiunea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor se va face la adresa http://www.anarz.eu/SIIE/, utilizând ID-ul.....................şi parola.........................

 

Director general,

……………………………………

(numele şi prenumele în clar)

(semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 5 la procedură

 

Registrul de evidenţă a certificatelor de aprobare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor

pe teritoriul României

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Denumirea producătorului

Codul produsului

Nr. şi data emiterii certificatului

de aprobare a mijloacelor oficiale

de identificare

Data eliberării duplicatului

Semnătura de primire

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 6 la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu"

Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, km 18,2, Baloteşti, judeţul Ilfov

tel: 04 021 350 10 17, fax:04 021.312.10.10, e-mail: anarz@anarz.eu

 

Document de anulare

Nr. ................. din...........................

 

Văzând Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. ......... din............., întocmit în urma controalelor de către inspectorii Inspecţiei de Stat în Zootehnie,

în temeiul pct. 17-19 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor, pe teritoriul României,

Certificatul de aprobare a mijloacelor oficiale de identificare nr................................din...................................se anulează.

Nerespectarea prezentei măsuri se sancţionează potrivit legii.

 

Director general,

…………………………………….

(numele şi prenumele în clar) (semnătura şi ştampila)

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind desemnarea biroului central de legătură responsabil pentru schimbul de informaţii

privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene

 

În temeiul prevederilor art. 1098 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se desemnează Serviciul schimb internaţional de informaţii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia generală de informaţii fiscale ca birou central de legătură pentru schimbul de informaţii privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare Biroul central de legătură.

(2) Biroul central de legătură este responsabil şi de contactele cu Comisia Europeană. în acest scop, Biroul central de legătură transmite Comisiei Europene toate informaţiile, datele şi statisticile prevăzute la titlul VII1 „Cooperarea administrativă în domeniul fiscal" din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pentru a asigura transmiterea şi/sau primirea pe cale electronică a informaţiilor între autoritatea competentă din România şi birourile centrale de legătură din alte state membre, precum şi a informaţiilor cu Comisia Europeană, Biroul central de legătură este conectat la reţeaua CCN.

(2) Cheltuielile determinate de conectarea Biroului central de legătură la reţeaua CCN şi pentru asigurarea aplicaţiilor informatice necesare pentru transmiterea pe cale electronică a informaţiilor de la Biroul central de legătură către statele membre şi către Comisia Europeană se suportă din bugetul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Bucureşti, 19 martie 2013.

Nr. 353.