MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 156/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 156         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 25 martie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

33. - Lege privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeana de investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011

 

Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de investiţii - Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II

 

277. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011

 

310. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

311. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

312. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

16. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 

102. - Hotărâre privind rechemarea şi numirea unui consul general

 

103. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

371. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Cerinţelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.763/2007

 

385. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercial㠄West Eye Hospital” - S.R.L. pentru activitatea de transplant de cornee

 

386. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercial㠄Medsystem Varad” - S.R.L. pentru activitatea de transplant de cornee

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Democrat al Germanilor din Timişoara

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Democrat al Germanilor din Banat

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Contractul de finanţare, în valoare de 465.000.000 euro, dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011, denumit în continuare Contract.

Art. 2. - (1) Proiectul de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, denumit în continuare Proiectul, se realizează de către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” -S.A. (S.C. METROREX - SA.) desemnată ca agenţie de implementare.

(2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu S.C. METROREX - S.A. şi Ministerul Transporturilor un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în implementarea Proiectului şi aplicarea prevederilor Contractului.

Art. 3. - Echivalentul în lei al sumelor necesare finanţării Proiectului în valoare totală de 1.292.960.000 euro, din care 465.000.000 euro împrumut BEI şi 827.960.000 euro componenta locală, precum şi al taxelor, impozitelor şi al altor costuri locale aferente Proiectului şi percepute pe teritoriul României se va asigura anual de la bugetul de stat, prin includerea acestor sume în bugetul S.C. METROREX- SA. prin bugetul Ministerului Transporturilor, care are obligaţia să asigure cu prioritate resursele financiare necesare implementării Proiectului pe toată durata acestuia, cu încadrarea în limitele alocate anual de !a bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele trase din împrumut se vor utiliza în conformitate cu prevederile legislaţiei privind datoria publică.

Art. 5. - Rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură din sume alocate anual de la bugetul de stat, în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.

Art. 6. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investiţii, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului în raport cu condiţiile concrete de derulare a Contractului, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structură pe componente, precum şi alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Europeană de Investiţii sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.

(2) Amendamentele la Contract convenite cu Banca Europeană de Investiţii, conform alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 8 martie 2013.

Nr. 33.

 

FI nr. 2011-0079

Serapis nr. 31.594

 

CONTRACT DE FINANŢARE

între România şi Banca Europeană de Investiţii*)

Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II

Bucureşti, 16 decembrie 2011

 


*) Traducere.

 

Acest contract a fost încheiat între:

România, prin Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti, România, reprezentată de ministrul finanţelor publice, domnul Gheorghe Ialomiţianu („Împrumutatul”), pe de o parte, şi

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul în Luxemburg, 100 bd. Konrad Adenauer, L-2950, reprezentată de vicepreşedinte, domnul Wilhelm Molterer („Banca”), pe de altă parte,

unde:

(1) Împrumutatul a propus un proiect care să fie derulat de Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti, S.C. „Metrorex” - SA(„Metrorex”), în calitate de promotor („Promotorul”) şi funcţionând sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru:

(i) proiectarea, construirea şi darea în exploatare a secţiunii II a liniei 5 de metrou a transportului subteran Bucureşti („prima componentă”); şi

(ii) achiziţionarea de material rulant nou pentru a circula pe linia 5 de metrou Bucureşti („componenta a doua”), fiecare fiind descrise cu mai multe detalii în descrierea tehnică („Descrierea tehnică”) prezentate în anexa A („Proiectul”). Proiectul completează investiţiile pentru extinderea şi îmbunătăţirea sistemului de transport subteran din Bucureşti finanţat de Bancă, care fac obiectul proiectelor de modernizare a metroului Bucureşti I, II şi III şi a Liniei 5 de metrou Bucureşti, cel din urmă vizând prima secţiunea respectivei linii 5. Proiectul reprezintă astfel o etapă suplimentară a programului de investiţii pentru consolidarea reţelei de metrou Bucureşti.

(2) Promotorul, societate pe acţiuni deţinută integral de România, sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, răspunde de implementarea Proiectului, executarea şi derularea tuturor activităţilor prevăzute de Proiect, în calitate de beneficiar final al Proiectului, iar Împrumutatul răspunde de finanţarea lucrărilor şi aprovizionărilor şi de administrarea împrumutului printr-un acord subsidiar încheiat între împrumutat, Promotor şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

(3) Costul total al Proiectului, incluzând preţul, cheltuielile neprevăzute, dobânda pe durata construcţiei, exclusiv impozitele şi taxele, este estimat de Bancă la 1,292,960,000 EUR (un miliard două sute nouăzeci şi două de milioane nouă sute şaizeci de mii euro), iar Împrumutatul declară că intenţionează să finanţeze Proiectul după cum urmează:

 

Sursa

Suma (mii. EUR)

Credit din partea Băncii pentru finanţarea parţială a contribuţiei de la bugetul de stat

465

Finanţare directă de la bugetul de stat

827,96

TOTAL:

1.292,96

 

(4) în vederea realizării planului financiar stabilit la preambulul (3) de mai sus, Împrumutatul a solicitat din partea Băncii un credit în valoare de 465.000.000 EUR (patru sute şaizeci şi cinci milioane de euro) care va fi utilizat în conformitate cu legislaţia română privind datoria publică.

(5) Considerând că finanţarea Proiectului intră în sfera funcţiilor sale şi având în vedere declaraţiile şi faptele citate în aceste preambuluri, Banca a decis aprobarea cererii Împrumutatului de acordare a unui credit în valoare de 465.000.000 EUR (patru sute şaizeci şi cinci milioane de euro) în cadrul acestui contract de finanţare („contractul”), cu condiţia ca valoarea împrumutului acordat de Bancă să nu depăşească, în niciun caz, 50% (cincizeci la sută) din costul total al Proiectului stabilit în punctul (3) din preambul.

(6) Împrumutatul, Promotorul şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii au fost de acord cu împrumutul sumei de 465.000.000 EUR (patru sute şaizeci şi cinci milioane de euro) reprezentată de acest credit în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite prin acest contract şi anexa I şi pe baza specimenelor autentificate de semnătură.

(7) Statutul Băncii prevede ca Banca să se asigure că fondurile proprii sunt folosite cât mai raţional posibil în interesul Uniunii Europene, şi, în consecinţă, termenii şi condiţiile privind derularea operaţiunilor de „împrumut ale Băncii trebuie să fie în concordanţă cu politicile UE relevante.

(8) BEI consideră că accesul la informaţii joacă un rol esenţial în reducerea riscurilor legate de mediul înconjurător şi a celor sociale, inclusiv încălcarea drepturilor omului, aferente proiectelor pe care le finanţează. BEI a aprobat în consecinţă politica sa de transparenţă, al cărei scop este îmbunătăţirea gradului de satisfacere de către Grupul BEI a intereselor acţionarilor săi şi ale cetăţenilor UE în general, prin oferirea de acces la informaţii care le vor permite să înţeleagă modalitatea de conducere, strategia, politicile, activităţile şi practicile sale.

În consecinţă şi având în vedere cele de mai sus, părţile convin următoarele:

Interpretare şi definiţii

(a) Interpretare

(i) Orice trimitere din acest contract la articole, preambul şi anexe, cu excepţia doar a situaţii lor în care în mod explicit se prevede altfel, vor fi considerate ca fiind trimiteri la articolele, preambulul şi, respectiv, anexele din acest contract.

(ii) Orice trimitere din acest contract la o prevedere legală constituie o trimitere la respectiva prevedere cu amendamentele sau modificările ulterioare.

(iii) Orice trimitere din acest contract la orice alt acord sau instrument constituie o trimitere la respectivul alt acord sau instrument cu amendamentele, modificările, actele adiţionale, extinderile sau schimbările ulterioare.

(b) Definiţii

În prezentul contract:

„Termen de acceptare” a unei notificări înseamnă:

(i) ora 16.00 ora din Luxemburg din ziua transmiterii notificării, dacă aceasta este predată până !a ora 14.00 ora din Luxemburg într-o zi lucrătoare; sau

(ii) ora 11.00 ora din Luxemburg din ziua următoare care este următoarea zi lucrătoare, dacă notificarea este predată după ora 14.00 ora din Luxemburg într-o astfel de zi sau într-o zi care nu este o zi lucrătoare.

„Zi lucrătoare” înseamnă o zi (alta decât sâmbăta şi duminica) în care Banca şi băncile comerciale sunt deschise pentru activităţi generale în Luxemburg şi Bucureşti.

„Eveniment de modificare a controlului” are înţelesul atribuit în articolul 4.03A (3).

„Eveniment de modificare legislativ㔠are înţelesul atribuit în articolul 4.03A (4).

„Contract” are înţelesul atribuit în preambul (5). „Credit” are înţelesul atribuit în articolul 1.01. „Compensarea de amânare” constituie o penalizare calculată asupra sumei aferente tragerii amânate sau suspendate ia o rată a dobânzii (dacă aceasta este mai mare decât zero) egală cu diferenţa dintre:

- rata dobânzii care ar fi fost aplicabilă respectivei sume în cazul în care aceasta ar fi trasă de către împrumutat la data planificată de tragere;

şi

- rata corespunzătoare a dobânzii interbancare (la o lună) minus 0,125% (12,5 puncte de bază).

Această compensare se va calcula începând de la data planificată de tragere şi până la data efectivă de tragere sau, după caz, până la data anulării tranşei notificate, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

„Notificare de tragere” înseamnă notificare din partea Băncii pentru împrumutat în conformitate cu articolul 1 02C.

„Cerere de tragere” înseamnă o notificare sub forma prezentată în anexa C. 1.

„Situaţie de defecţiune” reprezintă una sau ambele situaţii de mai jos:

(a) o defecţiune fizică a sistemelor de plăţi sau de comunicaţii sau a pieţelor financiare care, în fiecare caz, sunt necesare pentru operarea în bună regulă a plăţilor care trebuie efectuate în conformitate cu prezentul contract; sau

(b) apariţia oricărei altei situaţii care generează o defecţiune (de natură tehnică sau sistemică) a trezoreriei sau a operaţiunilor de plată, fie ale Băncii, fie ale Împrumutatului, şi care împiedică respectiva parte:

(i) să îşi respecte obligaţiile de plată asumate în conformitate cu prezentul contract; sau

(ii) să comunice cu celelalte părţi, iar respectiva defecţiune [în fiecare dintre situaţiile (a) sau (b) de mai sus] nu este provocată de şi nu se află sub controlul părţii ale cărei operaţiuni sunt defectate.

„Mediul” are următoarele înţelesuri, în măsura în care acestea afectează sănătatea umană şi bunăstarea socială: (a) fauna şi flora; (b) sol, apă, aer, climă şi relief; şi (c) moştenire culturală şi clădiri şi include, fără a se limita la acestea, sănătatea la locul de muncă şi sănătatea comunitară, problemele de securitate şi condiţiile de muncă.

.Autorizare de mediu” reprezintă orice permisiune, licenţă, autorizare, aprobare sau alt tip de certificat prevăzut de legislaţia privind mediul.

„Plângere în domeniul mediului” reprezintă orice plângere, acţiune, înştiinţare formală sau anchetă efectuată de către orice persoană, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind mediul.

„Legea de mediu” are înţelesul de: (a) legea, standardele şi principiile UE; (b) legile şi reglementările naţionale din România; şi (c) tratatele internaţionale aplicabile, al căror obiectiv principal este prezervarea, protejarea sau îmbunătăţirea mediului natural.

„Evaluare privind impactul asupra mediului” sau „EIM” reprezintă fiecare evaluare privind impactul asupra mediului înconjurător necesar a fi executată în legătură cu Proiectul ca urmare a prevederilor legii UE, în special în conformitate cu prevederile Directivei nr. 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu amendamentele aduse prin directivele 97/11/CE, 2003/35/CE şi 2009/31/CE şi cu modificările periodice ulterioare şi în conformitate cu prevederile oricărei legi naţionale pentru implementarea respectivelor directive UE.

„EURIBOR” are înţelesul atribuit în anexa B.

„Data finală de disponibilizare” înseamnă 15 decembrie 2016.

„Rată fix㔠înseamnă rata anuală a dobânzii stabilită de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile periodic aşa cum sunt prevăzute de organismele care guvernează Banca în privinţa împrumuturilor cu rată fixă a dobânzii, cu denominare în moneda tranşei şi având termeni echivalenţi de rambursare a capitalului şi plată a dobânzii.

„Tranşă cu rată fix㔠înseamnă o tranşă trasă în baza unei rate fixe a dobânzii.

„Rată variabil㔠înseamnă o rată a dobânzii variabilă cu marjă fixă. care este o rată anuală a dobânzii egală cu rata interbancară relevantă plus sau minus valoarea marjei, stabilită de către Bancă pentru fiecare perioadă succesivă de referinţă a ratei variabile.

„Perioada de referinţă a ratei variabile” înseamnă orice perioadă cuprinsă între o dată a plăţii şi următoarea dată relevantă a plăţii, iar prima perioadă de referinţă a ratei variabile va începe la data tragerii tranşei.

„Tranşă cu rata variabil㔠înseamnă tranşa trasă cu o rată a dobânzii variabilă.

„Formularul A” înseamnă orice formular care are, în mod substanţial, forma documentului prezentat în anexa E.

„Eveniment de rambursare anticipată cu plata unei compensaţii” înseamnă un eveniment de rambursare anticipată conform articolului 4.03A, altul decât alineatul 4.03A (2).

„LIBOR” are înţelesul atribuit în anexa B.

„Împrumut” înseamnă valoarea cumulată a tranşelor eliberate periodic de către Bancă, conform acestui contract.

„Eveniment de întrerupere a pieţei” înseamnă, în legătură cu o anumită transă notificată:

(a) existenţa, în opinia rezonabilă a Băncii, a unor circumstanţe excepţionale care afectează în mod negativ accesul Băncii la resursele sale de finanţare;

(b) în opinia Băncii, fondurile din resursele sale obişnuite nu sunt disponibile pentru finanţarea respectivei tranşe, în valuta corespunzătoare şi/sau pe termenul corespunzător şi/sau în conformitate cu profilul de rambursare al respectivei tranşe;

(c) în legătură cu o tranşă pentru care dobânda trebuie achitată la o rată variabilă a dobânzii:

(A) costul Băncii pentru obţinerea de fonduri din sursele sale de finanţare, după cum este stabilit de către Bancă, pentru o perioadă egală cu perioada de referinţă a ratei variabile a tranşei (respectiv pe piaţa valutară) ar fi mai mare decât rata interbancară corespunzătoare;

sau

(B) Banca consideră că nu există mijloacele adecvate şi corecte pentru a determina rata interbancară corespunzătoare pentru valuta corespunzătoare a respectivei tranşe sau nu este posibilă determinarea ratei interbancare corespunzătoare în conformitate cu definiţia menţionată în anexa B.

„Schimbare substanţială negativ㔠înseamnă orice eveniment sau schimbare de situaţie care, în opinia Băncii, are un efect negativ substanţial asupra:

(a) capacităţii Împrumutatului de a-şi îndeplini obligaţiile, conform prezentului contract;

(b) activităţii, operaţiunilor, averii, situaţiei (financiare ori de altă natură) sau perspectivelor Împrumutatului ori Promotorului; sau

(c) valabilităţii sau validităţii ori efectivităţii sau clasificării ori valorii oricărei garanţii în beneficiul Băncii sau asupra drepturilor şi beneficiilor Băncii în contextul prezentului contract­ata scadenţei” înseamnă ultima dată de rambursare a unei tranşe, specificată conform articolului 4.01 A (b){iv).

„Tranşă notificat㔠înseamnă o tranşă în legătură cu care Banca a emis o notificare de tragere.

„Data plăţii” înseamnă: datele anuale sau semestriale specificate în notificarea tragerii până la data scadenţei, cu excepţia cazului în care oricare dintre aceste date nu este o zi lucrătoare relevantă, când semnificaţia va fi următoarea:

(a) pentru tranşa cu rată fixă, următoarea zi lucrătoare relevantă, fără ajustare la dobânda datorată conform articolului 3.01; şi

(b) pentru tranşa cu rată variabilă, ziua următoare, dacă există, a lunii calendaristice care este o zi lucrătoare relevantă sau, dacă nu există, cea mai apropiată zi precedentă care este o zi lucrătoare relevantă, în toate cazurile corespunzător ajustării corespunzătoare a dobânzii datorate conform articolului 3.01.

„Suma rambursării anticipate” înseamnă valoarea unei tranşe care este rambursată în avans de către împrumutat în conformitate cu articolul 4.02A.

„Data rambursării anticipate” înseamnă data, care va fi o dată a plăţii, la care Împrumutatul propune efectuarea unei rambursări anticipate a unei sume rambursate anticipat.

„Penalizare pentru rambursarea anticipat㔠reprezintă, în legătură Cu orice sumă din corpul datoriei care va fi rambursată anticipat sau anulată, suma comunicată de către BEI Împrumutatului ca şi valoare actualizată (faţă de data plăţii anticipate) a diferenţei, dacă aceasta este pozitivă, dintre:

(a) dobânda care s-ar percepe asupra sumei plătite anticipat în perioada dintre data plăţii anticipate şi data scadenţei, dacă aceasta nu ar fi fost plătită anticipat; şi

(b) dobânda care s-ar percepe pe parcursul respectivei perioade, dacă aceasta ar fi fost calculată la rata de redistribuire, minus 0,15% (cincisprezece puncte de bază).

Respectiva valoare actualizată se va calcula cu o rată de discontare egală cu rata de redistribuire, aplicată la fiecare dată a plăţii relevantă.

„Notificare de rambursare anticipat㔠înseamnă o notificare scrisă din partea Împrumutatului, în care se specifică, printre altele, suma rambursării anticipate şi data rambursării anticipate, în conformitate cu articolul 4.02A.

„Proiect” are înţelesul atribuit în punctul (1) din preambul.

„Unitate de implementare a proiectului” sau „UIP” are înţelesul indicat în articolul 1.04B.

„Rata de redistribuire” înseamnă rata fixă în vigoare în ziua calculării compensaţiei pentru împrumuturile cu rată fixă exprimate în aceeaşi valută şi care va respecta aceiaşi termeni de plată a dobânzii şi acelaşi profil de rambursare la data scadenţei ca şi tranşa pentru care este propusă sau este solicitată a se efectua o plată anticipată. Pentru situaţiile în care perioada este mai mică de 48 luni (sau 36 luni în absenţa rambursării unei părţi din corpul datoriei pe parcursul respectivei perioade), se va folosi cea mai apropiată rată corespunzătoare a pieţei valutare, respectiv rata relevantă interbancară minus 0,125% (12,5 puncte de bază) pentru perioade de maximum 12 (douăsprezece) luni. Pentru perioade cuprinse între 12 şi 36/48 luni, după caz, se va folosi punctul de ofertă pe ratele swap publicat de către Intercapital în Reuters pentru valuta corespunzătoare şi folosit de către Bancă la momentul calculului.

„Regulamentul privind serviciile de transport public de călători” înseamnă Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile de transport public feroviar şi rutier, cu amendamentele, completările şi modificările periodice.

„Zi lucrătoare relevant㔠înseamnă:

(a) pentru EUR, o zi care este zi lucrătoare conform calendarului TARGET privind zilele de operare; şi

(b) pentru orice alte valute, o zi în care băncile sunt deschise în principalul centru financiar pentru valutele respective,

„Rata interbancară relevant㔠înseamnă:

(a) EURIBOR pentru o tranşă exprimată în EUR;

(b) LIBOR pentru o tranşă exprimată în GBP sau USD; şi

(c) rata pieţei şi definiţia acesteia aleasă de Bancă şi comunicată separat Împrumutatului, pentru o tranşă exprimată în orice altă valută.

„Data planificată a tragerii” înseamnă data la care o tranşă este stabilită pentru a fi trasă în conformitate cu articolul 1.02C.

„ESM” înseamnă fiecare evaluare strategică de mediu referitoare la Planul maşter de transport urban al oraşului Bucureşti sau orice alte planuri relevante strategice ori sectoriale în conformitate cu legislaţia UE, în special cu directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului,

„Garanţie” şi „interes garantat” înseamnă orice ipotecă, gaj, garanţie, cedare de bunuri ori alte garanţii prin care este asigurată orice obligaţie a oricărei persoane sau orice alt acord ori aranjament cu efect similar.

„Spread” înseamnă diferenţa fixă faţă de rata interbancară relevantă (care poate fi în plus sau în minus) stabilită de către Bancă şi notificată Împrumutatului în notificarea de tragere relevantă.

„Descriere tehnic㔠are înţelesul prezentat în punctul (1) din preambul.

„Tranşă” înseamnă fiecare tragere efectuată sau care trebuie efectuată în cadrul prezentului contract.

 

ARTICOLUL 1

Credit şi tragere

 

1.01 Valoarea creditului

Prin prezentul contract, Banca acordă Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit în valoare de 465.000.000 EUR (patru sute şaizeci şi cinci de milioane de euro) în vederea finanţării Proiectului („creditul”).

1.02 Procedura de tragere

1.02A Tranşe

Banca va acorda creditul în cel mult 8 (opt) tranşe până la data finală de disponibilizare, în conformitate cu prevederile prezentului contract. Valoarea fiecărei tranşe, cu excepţia soldului netras din credit, va fi de minimum 40.000.000 (patruzeci milioane de euro).

1.02B Cerere de tragere

(a) Până cel târziu cu 15 (cincisprezece) zile înainte de data finală de disponibilizare, Împrumutatul poate înainta Băncii o cerere de tragere pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va avea forma indicată în anexa C şi în aceasta se vor menţiona următoarele:

(i) valoarea şi valuta tranşei;

(ii) data preferată pentru tragerea tranşei respective, care va fi o zi lucrătoare relevantă care va cădea cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile mai târziu faţă de data cererii de tragere şi în ziua sau înainte de ziua care corespunde datei finale de disponibilizare, înţelegându-se că Banca poate acorda tranşa în termen de cel mult 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii de tragere;

(iii) dacă tranşa este o tranşă cu rată fixă sau o tranşă cu rată variabilă, conform prevederilor relevante din articolul 3.01;

(iv) periodicitatea preferată pentru plata dobânzii pentru tranşa respectivă, aleasă în conformitate cu articolul 3.01;

(v) condiţiile preferate de rambursare a capitalului tranşei, alese în conformitate cu articolul 4.01;

(vi) datele preferate pentru prima şi ultima zi de rambursare în contul capitalului tranşei respective;

(vii) codul IBAN (sau formatul corespunzător practicii bancare locale) şi SWIFT B1C aferent contului bancar în care urmează să fie efectuată tragerea tranşei în conformitate cu articolul 1.02D; şi (viii) dacă tranşa este solicitată a fi trasă pentru a finanţa parţial prima componentă sau a două componentă a Proiectului,

(b) în cazul în care Banca, în urma unei solicitări a Împrumutatului, a acordat Împrumutatului, înainte de transmiterea cererii de tragere, o rată fixă a dobânzii neobligatorie sau o cotaţie de spread care poate fi aplicată tranşei, Împrumutatul poate de asemenea, în funcţie de propria sa decizie, să menţioneze în cererea de tragere respectiva cotaţie, respectiv să indice:

(i) în cazul tranşei cu rată fixă, rata fixă a dobânzii menţionată mai sus, cotată anterior de către Bancă; sau (ii) în cazul tranşei cu rată variabilă, spread ui menţionat mai sus, cotată anterior de către Bancă, aplicabilă tranşei până la data scadenţei.

(c) Fiecare cerere de tragere va fi însoţită de documentele doveditoare ale autorităţii persoanei ori persoanelor autorizate să semneze şi de specimenul de semnătură ale acestei/acestor persoane sau de o declaraţie a Împrumutatului referitoare la faptul că nu a avut loc nicio modificare în ceea ce priveşte autoritatea persoanei ori persoanelor autorizate să semneze cererea de tragere în contextul prezentului contract.

(d) Cu respectarea articolului 1.02C (b), fiecare cerere de tragere este irevocabilă.

1.02C Notificarea tragerii

(a) Cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data stabilită a tragerii unei tranşe, Banca va înainta Împrumutatului, în cazul în care cererea de tragere este conformă cu prevederile acestui articol 1.02, o notificare de tragere în care va specifica următoarele:

(i) valuta şi valoarea şi echivalentul în EUR al tranşei;

(ii) data stabilită a tragerii;

(iii) baza ratei dobânzii pentru tranşa respectivă, respectiv:

(i) o tranşă cu rată fixă; sau

(ii) o tranşă cu rată variabilă toate în conformitate cu prevederile relevante ale articolului 3.01;

(iv) prima dată de plată a dobânzii şi periodicitatea plăţii dobânzii pentru tranşa respectivă;

(v) condiţiile de rambursare a corpului datoriei pentru tranşa respectivă;

(vi) prima şi ultima dată de rambursare a corpului datoriei pentru tranşa respectivă;

(vii) datele de plată aplicabile pentru tranşa respectivă; şi

(viii) pentru o tranşă cu rată fixă - rata fixă, iar pentru o tranşă cu rata variabilă, spreadul aplicabil tranşei până la data scadenţei.

(b) Dacă unul sau mai multe dintre elementele specificate în notificarea tragerii nu este în concordanţă cu elementul corespunzător, dacă există, din cererea de tragere, Împrumutatul poate, în urma primirii notificării de tragere, să revoce cererea de tragere printr-o înştiinţare scrisă adresată Băncii, care urmează să fie primită de către aceasta din urmă nu mai târziu de ora 12.00, ora locală din Luxemburg din ziua lucrătoare următoare, situaţie în care atât cererea de tragere, cât şi notificarea tragerii nu vor mai produce niciun efect. În situaţia în care Împrumutatul nu a revocat în scris cererea de tragere în perioada menţionată, se va considera că Împrumutatul a acceptat toate elementele specificate în notificarea tragerii.

(c) în cazul în care Împrumutatul înaintează Băncii o cerere de tragere în care nu specifică rata fixă a dobânzii sau spreadul, conform prevederilor articolului 1.02B (b), se va considera că Împrumutatul a acceptat dinainte rata fixă sau spreadul, după cum se specifică ulterior în notificarea de tragere.

1.02D Contul tragerii

Tragerea va fi efectuată în contul Împrumutatului, pa care Împrumutatul îl va aduce la cunoştinţa Băncii în scris cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data stabilită pentru tragere (cu codul IBAN sau în formatul corespunzător practicii bancare locale).

Pentru fiecare tranşă poate fi specificat un singur cont

1.03 Valuta tragerii

În funcţie de disponibilitate, tragerea fiecărei tranşe va fi făcută în EUR sau în orice altă valută care este tranzacţionată frecvent pe principalele pieţe de schimb valutar.

Pentru calculul sumelor disponibile a fi trase în alte valute decât EUR şi pentru a stabili echivalentul acestora în EUR, Banca va folosi rata publicată de Banca Centrală Europeană din Frankfurt, disponibilă în momentul sau cu puţin timp înainte de transmiterea notificării de tragere, după cum va decide Banca.

1.04 Condiţii de tragere

1.04A Prima tranşă

Tragerea primei tranşe conform articolului 1.02 este condiţionată de primirea de către Bancă, în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru aceasta din urmă, la data ori înainte cu 5 (cinci) zile lucrătoare anterioare datei stabilite a tragerii, a următoarelor documente sau dovezi:

(a) o dovadă satisfăcătoare pentru Bancă cu privire la faptul că execuţia prezentului contract de către împrumutat a fost autorizată în mod corespunzător şi că persoana sau persoanele care semnează contractul în numele Împrumutatului este/sunt autorizate în mod corespunzător să facă acest lucru, împreună cu specimenul de semnătură al fiecăreia dintre persoanele respective;

(b) dovada faptului că Împrumutatul şi Promotorul au obţinut toate aprobările, autorizaţiile, licenţele sau împuternicirile din partea instituţiilor guvernamentale ori publice necesare în legătură cu prezentul contract şi cu Proiectul;

(c) opinia(iile) juridică(e) ale consultantului Împrumutatului cu privire la: (i) constituirea corespunzătoare a Promotorului, capacitatea, autoritatea şi execuţia corespunzătoare a prezentului contract de către împrumutat, şi valabilitatea şi legalitatea obligaţiilor sale asumate în contextul prezentului contract în România (inclusiv obligaţiile asumate de către împrumutat în numele Promotorului); şi (ii) natura juridică, validă, obligatorie şi legală a obligaţiilor Împrumutatului în contextul prezentului contract (inclusiv obligaţiile asumate de către împrumutat în numele Promotorului);

(d) o actualizare a graficului de timp pentru implementarea proiectului care să fie satisfăcătoare din punctul de vedere al Băncii, prin care să se confirme data de finalizare a proiectului indicată în anexa A la prezentul contract;

(e) rezumatul nontehnic (RNT) al evaluării privind impactul asupra mediului înconjurător (EIM) şi copiile autorizaţiilor şi permiselor de mediu finale în faza de proiectare tehnică şi un certificat emis de către autoritatea competentă prin care se confirmă faptul că nu există teritorii protejate prin Natura 2000 care să fie afectate de către investiţii (formularul A sau echivalent);

(f) dovada (i) acordului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în ceea ce priveşte scopul Proiectului, inclusiv achiziţia de material rulant, care constituie a două componentă necesară pentru a asigura frecvenţa minimă de circulaţie pe ruta propusă pentru Proiect, după cum este descrisă mai detaliat în anexa A, şi (ii) angajamentului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru a acoperi costurile operaţionale anuale care vor rezulta în urma Proiectului;

(g) copia acordului subsidiar semnat între împrumutat şi Promotor şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; şi

(h) dovada plăţii integrale a comisionului de evaluare, în conformitate cu articolul 1.08.

1.04B Toate tranşele

Tragerea fiecărei tranşe conform articolului 1.02, inclusiv prima tranşă, este condiţionată de:

(a) primirea de către Bancă într-o formă şi conţinut mulţumitoare, la data ori înainte cu 5 (cinci) zile lucrătoare faţă de data stabilită de tragere pentru tranşa respectivă, a următoarelor documente sau dovezi:

(i) un certificat din partea Împrumutatului în forma prezentată în anexa D;

(ii) dovada organizării de către Promotor şi a continuării operării unei unităţi de implementare a proiectului („unitatea de implementare a Proiectului” sau „UIP”) responsabile cu proiectarea detaliată, cu documentaţia de licitaţie şi cu execuţia şi supravegherea lucrărilor, având o structură corespunzătoare şi beneficiind de asistenţa tehnică a unor consultanţi internaţionali;

(iii) înaintea unei trageri aferente fazei II a Proiectului (respectiv între Piaţa Iancului şi Pantelimon) conform descrierii din Descrierea tehnică, notificarea de acordare a contractului referitoare la principalele lucrări civile;

(iv) înaintea oricărei trageri aferente celei de-a două componente, Împrumutatul va transmite Băncii notificarea de acordare a contractului pentru achiziţia de material rulant;

(v) dacă, ulterior tragerii corespunzătoare, partea netrasă din credit ar conţine (i) o sumă de 93,000,000 EUR (nouăzeci şi trei milioane euro) sau mai puţin ori (ii) periodic, orice altă sumă reprezentând o parte din credit egală cu 20 de procente sau mai puţin, documentaţia prin care se justifică şi se explică modificările făcute sau care trebuie făcute reţelei de autobuze ori de tramvaie după ce Proiectul va deveni operaţional şi confirmarea, în forma şi conţinutul satisfăcătoare din punctul de vedere al Băncii, a faptului că liniile de autobuz şi de tramvai sunt complementare şi nu concurează cu linia de metrou care face parte din Proiect;

(vi) dovada care să demonstreze faptul că, ulterior tragerii tranşei corespunzătoare, valoarea cumulată a împrumutului nu va depăşi cheltuielile cumulate suportate sau angajate prin contract de către împrumutat în legătură cu Proiectul până la data cererii de tragere corespunzătoare; şi

(vii) o copie sau orice altă autorizaţie ori alt document, opinie sau confirmare despre care Banca a înştiinţat Împrumutatul că sunt necesare ori de dorit în legătură cu semnarea şi executarea Contractului şi a tranzacţiilor prevăzute de acesta;

(b) faptul că la data planificată de tragere pentru tranşa propusă:

(i) confirmările şi garanţiile repetate conform articolului

6.13 sunt corecte sub toate aspectele relevante; şi

(ii) nu s-a produs şi nu este în desfăşurare fără a fi remediat sau asumat niciun eveniment ori circumstanţă care constituie sau ar putea constitui, în timp ori pe baza unei notificări în cadrul Contractului:

(aa) un eveniment de nerespectare a obligaţiilor contractuale conform articolului 10.01; sau

(bb) un eveniment de rambursare anticipată conform articolului 4.03, şi niciun astfel de eveniment nu ar putea rezulta din tranşa propusă.

1.05 Amânarea tragerii

1.05A Cauzele amânării

La cererea scrisă a Împrumutatului, Banca va amâna tragerea oricărei tranşe notificate, în întregime sau în parte, până la o dată specificată de către împrumutat care nu va fi mai târziu de 6 (şase) luni de la data planificată de tragere şi nu mai târziu de 60 de zile înainte de prima dată de rambursare a tranşei indicată în notificarea de tragere. În această situaţie, Împrumutatul va achita Compensarea de amânare calculată pe baza sumei amânate din respectiva tragere.

Orice cerere de amânare va produce efecte cu privire la o anumită tranşă doar dacă este efectuată cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data planificată de tragere.

Dacă pentru o tranşă notificată oricare dintre condiţiile la care se face referire în articolul 1.04 nu este îndeplinită la data specificată şi la data planificată de tragere, iar opinia Băncii este că această condiţie nu va fi îndeplinită, tragerea va fi amânată până la o dată stabilită de comun acord de Bancă şi împrumutat, dar nu mai devreme de 5 (cinci) zile lucrătoare după îndeplinirea tuturor condiţiilor de tragere (fără a aduce atingere dreptului Băncii de a suspenda şi/sau anula partea netrasă a creditului integral ori parţial în conformitate cu articolul 1.06B). În acest caz, Împrumutatul va plăti compensarea de amânare calculată pe baza sumei amânate din respectiva tragere.

1.05B Anularea unei trageri amânate timp de 6 (şase) luni

Banca poate, prin înştiinţarea în scris a Împrumutatului, să anuleze o tragere care a fost amânată în conformitate cu prevederile articolului 1.05A cu mai mult de 6 (şase) luni în valoare cumulată. Suma anulată va continua să fie disponibilă pentru tragere în condiţiile stipulate la articolul 1.02.

1.06 Anularea şi suspendarea

1.06A Dreptul Împrumutatului la anulare

Împrumutatul poate, în orice moment. În baza unei notificări scrise adresate Băncii, să anuleze, în totalitate sau în parte şi cu efect imediat, partea de credit rămasă netrasă. Totuşi, notificarea nu va produce efecte în privinţa unei tranşe notificate a cărei dată planificată de tragere cade în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data notificării.

1.06B Dreptul Băncii de a suspenda şi anula

Banca poate, prin notificarea scrisă a Împrumutatului, să suspende şi/sau să anuleze partea de credit rămasă netrasă, în totalitate sau în parte, în orice moment şi cu efect imediat:

(a) la apariţia unui eveniment ori a unei situaţii menţionate în articolul 4.03Asau 10.01 sau a unui eveniment ori situaţii care în timp sau în baza unei notificări conform contractului ar constitui un eveniment prevăzut la articolul 4.03A ori un caz de nerespectare a obligaţiilor contractuale conform articolului 10.01; sau

(b) daca se produce o schimbare negativa substanţială. Orice suspendare va continua să rămână în vigoare până când Banca ridică suspendarea sau anulează valoarea suspendată.

1.06C Compensaţii pentru suspendarea şi anularea unei tranşe

1.06C(1) Suspendare

În situaţia în care Banca suspendă o tranşă notificată, fie datorită unui eveniment de plată anticipată cu plata unei compensaţii sau unui eveniment menţionat la articolul 10.01 ori la apariţia unei schimbări negative substanţiale, Împrumutatul va achita Băncii compensaţia de amânare calculată în baza sumei suspendate din tragere.

1.06C (2) Anulare

Dacă în conformitate cu articolul 1.06A, Împrumutatul anulează:

(a) o tranşă notificată cu rată fixă, Împrumutatul va compensa Banca în conformitate cu articolul 4.02B;

(b) o tranşă notificată cu rată variabilă sau orice parte a creditului, alta decât o tranşă notificată, Împrumutatul nu va plăti nicio compensaţie.

În situaţia în care Banca anulează:

(i) o tranşă notificată cu rată fixă în baza unui eveniment de rambursare anticipată cu plata de compensaţii sau în cazul apariţiei unei schimbări negative substanţiale ori în conformitate cu articolul 1.05B, Împrumutatul va achita Băncii compensaţia de rambursare anticipată; sau dacă Banca anulează

(ii) o tranşă notificată în baza unui eveniment menţionat în articolul 10.01, Împrumutatul va compensa Banca în conformitate cu articolul 10.03.

Cu excepţia acestor situaţii, nu se plăteşte nicio compensaţie la anularea unei tranşe de către Bancă.

O compensaţie va fi calculată plecând de la consideraţia că suma anulată a fost trasă şi rambursată la data planificată de tragere sau, în măsura în care tranşa este amânată ori suspendată, la data notificării de anulare.

1.07 Anulare după expirarea creditului

În orice moment după data finală de disponibilizare, Banca poate, pe baza notificării Împrumutatului şi fără nicio obligaţie pentru niciuna dintre părţi, să anuleze orice parte a creditului pentru care nu s-a înaintat o cerere de tragere în conformitate cu articolul 1.02B.

1.08 Comisionul de evaluare

Împrumutatul va plăti sau se va asigura că Băncii îi va fi plătit, cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de transmiterea cererii de tragere aferente tragerii primei tranşe, un comision de evaluare aferent evaluării realizate de către Bancă pe marginea Proiectului. Valoarea comisionului de evaluare este de 40,000 EUR (patruzeci mii euro).

1.09 Sume datorate conform articolului 1

Sumele datorate conform articolelor 1.05 şi 1.06 se vor plăti în valuta tranşei respective Acestea se vor plăti în termen de 7 (şapte) zile de la primirea de către împrumutat a cererii din partea Băncii sau într-un termen mai lung specificat de Bancă în cerere.

Sumele datorate conform articolului 1.08 vor fi plătite în EUR.

 

ARTICOLUL 2

Împrumutul

 

2.01 Valoarea împrumutului

Împrumutul va include valoarea cumulată a tranşelor trase de către împrumutat în cadrul creditului, confirmate de către Bancă în conformitate cu articolul 2.03.

2.02 Valuta de rambursare, dobânzi şi alte taxe

Dobânda, sumele rambursate şi alte comisioane datorate pentru fiecare tranşă se vor plăti de împrumutat în valuta tranşei.

Orice alte plăţi se vor efectua în valuta specificată de Bancă, având în vedere valuta cheltuielilor de rambursat prin intermediul plăţilor respective.

2.03 Confirmarea din partea Băncii

În termen de 10 (zece) zile de la tragerea fiecărei tranşe, Banca va pune la dispoziţia Împrumutatului calendarul de amortizare menţionat în articolul 4.01, indicând data tragerii, valuta, suma trasă, condiţiile de rambursare şi rata dobânzii pentru tranşa respectivă.

 

ARTICOLUL 3

Dobânda

 

3.01 Rata dobânzii

3.01 A Tranşe cu rată fixă

Împrumutatul va plăti semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu rată fixă pentru soldul fiecărei tranşe cu rată fixă, la datele relevante de plată aşa cum sunt acestea specificate în notificarea de tragere, începând cu prima dată a plăţii ulterioară datei la care a fost trasă tranşa respectivă. În cazul în care perioada cuprinsă între data tragerii tranşei şi data primei plăţi nu depăşeşte 15 (cincisprezece) zile inclusiv, plata dobânzii acumulate în această perioadă va fi amânată până la următoarea dată de plată.

Dobânda se va calcula în conformitate cu articolul 5.01 (a) ca rată anuală care este rata fixă a dobânzii.

3.01 B Transa cu rată variabilă

Împrumutatul va plăti semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu rată variabilă pentru soldul fiecărei transe cu rată variabilă, la datele relevante de plată aşa cum sunt acestea specificate în notificarea de tragere, începând cu prima dată a plăţii ulterioară datei la care a fost trasă tranşa respectivă. În cazul în care perioada cuprinsă între data tragerii tranşei şi data primei plăţi nu depăşeşte 15 (cincisprezece) zile inclusiv, plata dobânzii acumulate în această perioadă va fi amânată până la următoarea dată de plată.

Banca va comunica Împrumutatului rata variabilă a dobânzii în termen de 10 (zece) zile de la începutul fiecărei perioade de referinţă a dobânzii variabile.

În cazul în care conform articolelor 1.05 şi 1.06 tragerea unei tranşe cu rată variabilă se efectuează după data stabilită de tragere, rata dobânzii interbancare relevante aplicabilă în prima perioadă de referinţă a dobânzii variabile se va determina ca şi cum tragerea s-ar fi făcut la data stabilită de tragere.

Dobânda se va calcula pentru fiecare perioadă de referinţă a dobânzii variabile în conformitate cu prevederile articolului 5.01 (b).

3.02 Dobânda aferentă sumelor restante

Fără a prejudicia prevederile articolului 10 şi ca excepţie de la prevederile articolului 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă în concordanţă cu termenii acestui contract, de la data scadentă până la data plăţii, la o rată anuală egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 puncte de bază) şi se va achita conform cererii Băncii. Pentru stabilirea ratei interbancare relevante în contextul acestui articol 3.02, perioadele relevante în sensul anexei B vor fi perioade succesive de o lună, curgând de la data scadenţei.

Totuşi, dobânda aferentă unei tranşe cu rată fixă se va percepe în baza unei rate anuale care reprezintă suma ratei stabilite conform articolului 3.01 A plus 0,25% (25 puncte de bază), dacă rata anuală la care se face referire în paragraful de mai sus nu acoperă în mod corespunzător pierderea suferită de Bancă datorită plăţii cu întârziere pe parcursul oricărei perioade relevante.

Dacă suma restantă este denominată într-o altă monedă decât cea a împrumutului, rata aplicabilă pe an va fi rata interbancară relevantă care este în general reţinută de către Bancă pentru tranzacţii în valuta respectivă plus 2% (200 puncte de bază), calculată în conformitate cu practicile de piaţă pentru astfel de rate.

3.03. Eveniment de întrerupere a pieţei

Dacă în orice moment între data emiterii de către Bancă a notificării de tragere aferente unei anumite tranşe şi cei mult la două zile lucrătoare înainte de data planificată de tragere, are loc un eveniment de întrerupere a pieţei, Banca poate notifica Împrumutatul cu privire la activarea prezentei clauze. Intr-o astfel de situaţie, se vor aplica următoarele reguli:

(a) în cazul unei tranşe notificate care urmează a fi trasă în EUR, USD sau GBR rata dobânzii aplicabilă pentru respectiva tranşă notificată până la data scadenţei va fi rata dobânzii (exprimată ca rată procentuală pe an) care este stabilită de către Bancă drept costul total suportat de Bancă pentru finanţarea tranşei relevante în baza ratei de referinţă generate intern de către Bancă şi aplicabilă în acel moment sau în baza unei metode alternative de stabilire a ratei dobânzii decise în mod rezonabil de către Bancă. Împrumutatul va avea dreptul de a refuza în scris respectiva tragere până la data-limită menţionată în notificare şi va suporta comisioanele aferente, în cazul în care acestea există, caz în care Banca nu va elibera suma aferentă tragerii, iar creditul corespunzător va rămâne disponibil a fi tras în conformitate cu prevederile articolului 1.02B. În cazul în care Împrumutatul nu refuză la timp tragerea, părţile convin că tragerea şi condiţiile aferente acesteia vor fi obligatorii în totalitate pentru ambele părţi;

(b) în cazul unei tranşe notificate care trebuie trasă într-o monedă diferită de EUR, USD sau GBP, Banca va comunica Împrumutatului echivalentul în EUR care va fi tras la data stabilită de tragere şi rata procentuală relevantă conform descrierii de la punctul (a) de mai sus aplicabilă pentru tranşă până la data scadenţei. Împrumutatul va avea dreptul de a refuza în scris respectiva tragere până la termenul-limită stabilit în notificare şi va suporta comisioanele aferente, în cazul în care acestea există, caz în care Banca nu va elibera suma aferentă tragerii, iar partea corespunzătoare din credit va rămâne disponibilă a fi trasă în conformitate cu prevederile articolului 1.02B. În cazul în care Împrumutatul nu refuză la timp tragerea, părţile convin că tragerea în EUR şi condiţiile aferente acesteia vor fi obligatorii în totalitate pentru ambele părţi.

În fiecare situaţie, spreadul sau rata fixă notificată anterior de către Bancă în notificarea de tragere nu vor mai fi aplicabile.

 

ARTICOLUL 4

Rambursare

 

4.01. Rambursarea normală

4.01 A Rambursarea în rate

(a) Împrumutatul va rambursa fiecare tranşă în rate la datele de plată specificate în notificarea tragerii în conformitate cu termenii calendarului de amortizare prezentat conform prevederilor articolului 2.03.

(b) Fiecare calendar de amortizare se va alcătui plecând de la următoarele considerente:

(i) în cazul unei tranşe cu rată fixă, rambursarea se va face în rate anuale sau semestriale egale în contul corpului datoriei sau în rate constante de corp al datoriei şi dobânzi;

(ii) în cazul unei tranşe cu rată variabilă, rambursarea se va face în rate egale anuale sau semestriale în contul corpului datoriei;

(iii) prima dată de efectuare a unei rambursări pe flecare tranşă va fi o dată a plăţii care nu va fi mai devreme de 60 de zile de la data planificată de tragere şi nu mai târziu de prima dată de plată care urmează după a 6-a (a şasea) aniversare a datei stabilite pentru tragerea tranşei; şi

(iv) ultima dată de rambursare pentru fiecare tranşă va fi o dată a plăţii care nu va fi mai devreme de 4 (patru) ani şi nici mai târziu de 25 (douăzeci şi cinci) de ani de la data stabilită de tragere.

4.02. Rambursarea voluntară

4.02A Opţiunea de rambursare anticipată

Cu condiţia respectării articolelor 4.02B, 4.02C şi 4.04, Împrumutatul poate rambursa anticipat orice tranşă, în întregime sau în parte, plus dobânda acumulată şi compensările, dacă există, pe baza unei notificări de rambursare anticipate transmisă cu cel puţin o lună de preaviz în care se va specifica suma de plată în avans şi data plăţii în avans.

Cu condiţia respectării articolului 4.02C, notificarea de rambursare anticipată constituie obligaţie contractuală şi este irevocabilă.

4.02B Compensarea de rambursare anticipată

4.02B (1) Tranşa cu rată fixă

În cazul în care Împrumutatul rambursează anticipat o tranşă cu rată fixă, Împrumutatul va achita Băncii, la data rambursării anticipate, comisionul de rambursare anticipată.

4.02B (2) Tranşa cu rată variabilă

Împrumutatul poate rambursa anticipat o tranşă cu rată variabilă fără niciun comision, la orice dată relevantă de plată.

4.02C Mecanismul rambursării anticipata

Banca va înştiinţa Împrumutatul, cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data rambursării anticipate, cu privire la suma ce va fi rambursată anticipat, dobânda acumulată şi datorată pentru această sumă şi compensaţia de plată conform articolului 4.02B sau, după caz, lipsa obligaţiei de a plăti o compensaţie.

Cel târziu la termenul de acceptare, Împrumutatul va comunica Băncii:

(a) fie confirmarea notificării de rambursare anticipată conform condiţiilor specificate de Bancă; sau

(b) fie retragerea notificării de rambursare anticipată.

În cazul în care Împrumutatul confirmă notificarea conform paragrafului (a) de mai sus, Împrumutatul va efectua rambursarea anticipată. În cazul retragerii notificării de rambursare anticipată sau al neconfirmării în termenul stabilit, Împrumutatul nu va putea efectua rambursarea anticipată. Cu excepţia situaţiilor de mai sus, orice notificare de rambursare anticipată constituie obligaţie contractuală şi este irevocabilă.

Împrumutatul va plăti împreună cu suma rambursată anticipat şi dobânda acumulată, şi compensaţia, dacă există, datorate pentru suma rambursată în avans.

4.03 Rambursare anticipată obligatorie

4.03A Motivele rambursării anticipate

4.03A(1) Reducerea costului proiectului

În cazul în care costul total al Proiectului se reduce de la valoarea stabilită în preambulul (3) la un nivel la care valoarea creditului depăşeşte 50% (cincizeci la sută) din acest cost, Banca poate să anuleze partea netrasă din credit şi/sau să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, proporţional cu această reducere şi pe baza unei notificări adresate Împrumutatului. Împrumutatul va achita suma solicitată la data specificată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării.

4.03A (2) Pari passu pentru finanţări diferite de cele ale BEI

În cazul în care Împrumutatul alege să ramburseze anticipat (pentru a se evita orice neclaritate, rambursarea anticipată va include răscumpărarea sau anularea atunci când este cazul), în întregime sau în parte, orice alt împrumut care nu este acordat de BEI, respectiva rambursare anticipată nu se va realiza din veniturile obţinute dintr-un împrumut cu scadenţa cel puţin egală CU scadenţa restantă a finanţării diferite de cea acordată de BEI şi care este rambursată anticipat, Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din Credit şi să solicite rambursarea anticipată a împrumutului. Partea din împrumut pe care Banca o poate solicita să fie rambursată anticipat va fi egală cu ponderea sumei rambursate anticipat din împrumutul obţinut de la alte instituţii decât BEI în valoarea cumulată rămasă nerambursată a tuturor împrumuturilor obţinute de la alte instituţii decât BEI.

Împrumutatul va efectua plata valorii solicitate la data menţionată de către Bancă, această dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării.

În înţelesul acestui articol, „împrumut obţinut de la alte instituţii decât BEI” înseamnă orice împrumut (cu excepţia împrumutului sau orice alte împrumuturi directe obţinute de la Bancă), obligaţiune ori altă formă de îndatorare financiară sau orice obligaţie privind plata sau rambursarea fondurilor acordate iniţial Împrumutatului pe un termen mai mare de 5 (cinci) ani.

4.03A(3) Modificarea controlului

Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca dacă a avut loc sau este posibil să aibă loc un eveniment de modificare a controlului cu privire la Promotor. În orice moment după apariţia unui eveniment de modificare a controlului, Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din credit şi să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, împreună cu dobânzile cumulate şi toate celelalte sume acumulate sau restante în contextul prezentului contract.

În plus, dacă Împrumutatul a informat Banca cu privire la faptul că un eveniment de modificare a controlului este pe cale să aibă loc, sau dacă Banca are un motiv rezonabil să creadă că un eveniment de modificare a controlului este pe cale să aibă loc, Banca poate solicita ca Împrumutatul să se consulte cu aceasta. Respectiva consultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data respectivei solicitări de consultare sau (b) în orice moment ulterior, la apariţia evenimentului de modificare a controlului anticipat, Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din credit şi să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, împreună cu dobânda cumulată şi toate celelalte sume cumulate sau restante în contextul prezentului contract.

Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data menţionată de către Bancă, respectiva dată nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data cererii.

În scopul prezentului articol:

(a) un „eveniment de modificare a controlului” are loc dacă:

(i) orice persoană sau grup de persoane care acţionează în coordonare obţine controlul asupra Promotorului sau asupra oricărei entităţi care controlează în mod direct sau final Promotorul; sau

(ii) Împrumutatul renunţă să mai controleze Promotorul sau să fie proprietarul beneficiar direct sau indirect prin filiale deţinute integral a peste 50% (cincizeci la sută) din capitalul acţionariat emis al Promotorului;

(b) „acţiunea în coordonare” înseamnă acţiunea în comun în urma unui acord sau a unei înţelegeri (formală sau informală); şi

(c) „control” înseamnă puterea de a influenţa managementul şi politicile unei entităţi, prin proprietatea asupra capitalului cu drept de vot, prin contract sau în alt mod.

4.03A (4) Modificare legislativă

Împrumutatul va informa Banca neîntârziat atunci când s-a produs sau este probabil să se producă un eveniment de modificare legislativă. În acest caz sau în cazul în care Banca are motive rezonabile să considere că s-a produs sau se va produce un eveniment de modificare legislativă, Banca poate solicita consultarea cu Împrumutatul. Această consultare trebuie să aibă loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii. Dacă, în urma (a) trecerii celor 30 (treizeci) de zile de la data solicitării consultării sau (b) producerii evenimentului de modificare legislativă anticipat, oricare dintre acestea s-ar produce mai întâi, Banca poate, prin notificare adresată Împrumutatului, să anuleze partea netrasă din credit şi să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, împreună cu dobânda acumulată şi toate celelalte sume acumulate şi neachitate în cadrul acestui contract.

Împrumutatul va efectua plata sumei cerute la data specificată de Bancă, această dată căzând nu mai devreme de 30 {treizeci) de zile de la data cererii.

În înţelesul acestui articol „eveniment de modificare legislativ㔠înseamnă emiterea, promulgarea, semnarea sau ratificarea ori o modificare sau completare a unei legi, norme ori reguli (sau în aplicarea ori interpretarea oficială a unei legi, norme sau reguli) care se produce după data acestui contract şi generează sau este posibil în mod rezonabil să genereze o schimbare substanţială negativă.

4.03B Proceduri de rambursare anticipata

Orice sumă cerută de Bancă conform articolului 4.03A, împreună cu dobânda sau alte sume acumulate şi neachitate în contextul prezentului contract, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, orice compensaţie datorată în conformitate cu prevederile articolului 4.03C, se vor plăti la data indicată de Bancă în notificarea sa de solicitare.

4.03C Comisionul de rambursare anticipată

În cazul unui eveniment de rambursare anticipată cu compensaţie, această compensaţie, dacă există, se va stabili în conformitate cu articolul 4.02B.

Mai mult, dacă în concordanţă cu o prevedere din articolul 4.03A, Împrumutatul rambursează anticipat o tranşă la o altă dată decât data relevantă a plăţii, Împrumutatul va compensa Banca cu o sumă certificată de către Bancă ca fiind necesară pentru compensarea sa ca urmare a primirii fondurilor într-o altă zi decât data relevantă a plăţii.

4.04 Termeni generali

O sumă rambursată anticipat nu poate fi reîmprumutată. Prezentul articol 4 nu va aduce atingere prevederilor articolului 10.

 

ARTICOLUL 5

Plăţi

 

5.01 Convenţia privind numărul de zile

Orice sumă datorată sub formă de dobândă, compensaţie sau comision de către împrumutat în cadrul acestui contract şi calculată proporţional cu o fracţiune dintr-un an se va calcula pe baza următoarelor convenţii:

(a) pentru dobânda şi compensaţiile datorate în contextul unei tranşe cu rată fixă, anul de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi luna de 30 (treizeci) de zile;

(b) pentru dobânda şi compensaţiile datorate în contextul unei tranşe cu rată variabilă, anul de 360 (trei sute şaizeci) de zile, dar 365 (trei sute şaizeci şi cinci) de zile (invariabil) pentru GBP şi numărul de zile scurse;

(c) pentru comisioane, un an de 360 (trei sute şaizeci) de zile şi numărul de zile scurse.

5.02 Data şi locul plăţii

Dacă nu se specifică altfel, toate sumele care nu reprezintă dobânzi, compensaţii şi plăţi de capital se plătesc în termen de 7 (şapte) zile de la primirea de către împrumutat a cererii din partea Băncii.

Fiecare sumă datorată de împrumutat în cadrul acestui contract se va plăti în contul comunicat de Bancă Împrumutatului. Banca va indica acest cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data scadentă a primei plăţi ce trebuie efectuată de împrumutat şi va comunica orice modificare legată de cont cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de prima plată la care se aplică modificarea respectivă. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul unei plăţi conform articolului 10.

O sumă datorată de împrumutat va fi considerată achitată la primirea acestei sume de către Bancă.

5.03 Compensare

Banca poate compensa orice obligaţie ajunsă la scadenţă datorată de împrumutat în cadrul acestui contract (faţă de Bancă) cu orice altă obligaţie (scadentă sau nu) a Băncii faţă de împrumutat, indiferent de locul plăţii, sucursala sau valuta obligaţiilor respective. Dacă obligaţiile sunt exprimate în monede diferite, Banca poate efectua conversia fiecărei obligaţii la un curs de schimb al pieţei folosit pentru o operaţiune obişnuită, în scopul efectuării compensării. Dacă una dintre obligaţii este nelichidată sau nestabilită, Banca poate compensa o sumă estimată de ea cu bună-credinţă ca fiind valoarea obligaţiei respective.

5.04 Defecţiuni ale sistemelor de plată

În cazul în care fie Banca stabileşte (la propria sa discreţie) că a avut loc un eveniment de defecţiune, fie Banca este înştiinţată de către împrumutat cu privire la apariţia unui eveniment de defecţiune:

(a) Banca poate - şi o va face dacă i se va solicita acest lucru de către împrumutat - să se consulte cu Împrumutatul în vederea agreării cu acesta a unor modificări de funcţionare sau administrare a contractului pe care Banca le va considera necesare în circumstanţele date;

(b) Banca nu va fi obligată să se consulte cu Împrumutatul cu privire la orice modificări menţionate în paragraful (a) dacă, în opinia sa, nu este practic să facă acest lucru în circumstanţele date şi, în orice caz, nu va avea nicio obligaţie de a agrea astfel de modificări; şi

(c) Banca nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pagube, costuri sau pierderi de orice tip rezultate în urma unui eveniment de defecţiune sau pentru că a luat sau nu măsuri în urma sau în legătură cu prevederile prezentului articol 5.04.

5.05 Utilizarea sumelor primite

(a) Plăţi parţiale

Dacă Banca primeşte o plată care nu este suficientă pentru a achita toate sumele restante la momentul respectiv şi care trebuie plătite de către împrumutat în contextul prezentului contract, Banca va utiliza respectiva plată pentru a stinge obligaţiile de plată:

(i) în primul rând, pentru achitarea pro-rata a oricăror comisioane neachitate, costuri, compensaţii şi cheltuieli datorate în conformitate cu prezentul contract;

(ii) în al doilea rând, pentru achitarea oricăror dobânzi cumulate, datorate şi neachitate în contextul prezentului contract;

(iii) în al treilea rând, pentru plata oricărei părţi din corpul datoriei datorate şi neachitate în contextul prezentului contract; şi

(iv) în al patrulea rând, pentru plata oricărei altei sume datorate, dar neachitate în contextul prezentului contract.

(b) Alocarea sumelor aferente tranşelor

(i) în situaţia în care:

- o rambursare anticipată voluntară parţială a unei tranşe face obiectul rambursării în mai multe rate, suma rambursată anticipat va fi aplicată pro-rata pentru fiecare rată scadentă;

- o rambursare anticipată obligatorie şi parţială a unei tranşe face obiectul rambursării în mai multe rate, suma rambursată anticipat va fi utilizată pentru reducerea ratelor scadente în ordinea inversă a scadenţei.

(ii) Sumele primite de către Bancă, în urma unei solicitări în conformitate cu articolul 10.01 şi aplicate unei tranşe, vor reduce ratele scadente în ordinea inversă a scadenţei. Banca poate utiliza sumele primite între tranşe, la libera sa latitudine.

(iii) În cazul primirii unor sume care nu pot fi identificate drept aplicabile unei anumite tranşe şi asupra cărora nu a existat un acord între Bancă şi împrumutat cu privire la utilizarea lor, Banca le poate utiliza între tranşe, la libera sa latitudine.

 

ARTICOLUL 6

Obligaţii şi confirmări ale Împrumutatului

 

Obligaţiile din cadrul acestui articol 6 sunt valabile începând cu data încheierii contractului pe toată durata de timp cât vor exista sume neachitate în cadrul contractului sau pe durata valabilităţii creditului.

A. Obligaţiile aferente Proiectului

6.01 Utilizarea împrumutului şi disponibilitatea altor fonduri

Împrumutatul va utiliza toţi banii din împrumut pentru executarea Proiectului.

Împrumutatul se va asigura că el şi Promotorul vor avea la dispoziţie celelalte fonduri menţionate în punctul (3) din preambul şi că aceste fonduri sunt cheltuite, în măsura în care sunt solicitate, pentru finanţarea Proiectului.

6.02 Finalizarea Proiectului

Împrumutatul se va asigura că Promotorul, acţionând în numele Împrumutatului, va implementa Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnică, care poate fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii, şi îl va finaliza până la data finală specificată în aceasta.

6.03 Majorarea costurilor Proiectului

În cazul în care costul total al Proiectului depăşeşte cifra estimată stabilită în punctul (3) din preambul, Împrumutatul va obţine şi se va asigura că Promotorul sau Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va obţine fonduri pentru finanţarea diferenţei de cost fără a recurge la Bancă, în aşa fel încât să permită finalizarea Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică.

Planurile privind finanţarea diferenţei de cost vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

6.04 Procedura de achiziţie

Împrumutatul se angajează că Promotorul va achiziţiona echipamentele, serviciile şi celelalte lucrări pentru Proiect (a) în măsura în care acestea se aplică Împrumutatului sau Proiectului în conformitate cu legislaţia UE în general şi în special în concordanţă cu directivele relevante ale UE şi (b) în măsura în care directivele UE nu se aplică, prin proceduri de achiziţie care, într-un mod satisfăcător pentru Bancă, respectă criteriile de economie şi eficienţă.

6.05 Continuarea activităţilor din Proiect

6.05A Împrumutatul se va asigura că Promotorul va îndeplini următoarele:

(a) mentenanţa: întreţinere, reparaţii, renovare şi reînnoire a echipamentelor care fac parte din Proiect pentru păstrarea lor în stare bună de funcţionare;

(b) activele proiectului: cu excepţia cazului în care Banca şi-a dat anterior consimţământul în scris, reţinerea dreptului şi posesiei pentru toate sau în mod substanţial toate activele din Proiect sau, după caz, înlocuirea şi înnoirea acestor active şi menţinerea funcţionării continue şi substanţiale a Proiectului în conformitate cu scopul iniţial al acestuia; cu condiţia că Banca poate refuza acordarea consimţământului doar acolo unde acţiunile propuse ar aduce prejudicii intereselor Băncii ca instituţie finanţatoare sau ar avea drept consecinţă neeligibilitatea Proiectului pentru finanţare din partea Băncii conform statutului sau articolului 309 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

(c) asigurare: asigurarea tuturor lucrărilor şi activelor care fac parte din Proiect la companii de asigurare de primă clasă în conformitate cu practicile cele mai cuprinzătoare din acest domeniu;

(d) drepturi şi autorizaţii: păstrarea valabilităţii tuturor drepturilor de utilizare şi a tuturor autorizaţiilor necesare pentru executarea si derularea Proiectului;

(e) mediu:

(i) implementarea şi derularea Proiectului în conformitate cu legislaţia privind mediul;

(ii) obţinerea şi păstrarea aprobărilor de mediu necesare pentru Proiect; şi

(iii) conformitatea cu oricare astfel de aprobări de mediu; şi

(f) unitatea de implementare a Proiectului şi asistenţa tehnică: menţinerea unităţii de implementare a Proiectului cu o structură corespunzătoare satisfăcătoare din punctul de vedere al Băncii şi în concordanţă cu articolul 1.04Aşi asistenţa tehnică din partea consultanţilor internaţionali pentru realizarea proiectării detaliate, a documentaţiei pentru licitaţie si supervizarea lucrărilor cel puţin până la finalizarea Proiectului şi funcţionarea sa timp de 2 ani.

6.05B Împrumutatul se angajează să se asigure că se vor realiza alocările bugetare necesare către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru implementarea, întreţinerea şi operarea Proiectului de către Promotor şi că se vor transmite către Bancă, în conformitate cu prevederile articolului 1.04A, dovezi privind (i) acordul cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în scopul Proiectului, inclusiv achiziţia de material rulant care constituie a două componentă pentru a asigura frecvenţa minimă de trafic propusă pentru Proiect, după cum este descrisă mai detaliat în anexa A, şi (ii) angajamentul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de a acoperi costurile operaţionale anuale care vor rezulta din Proiect.

6.06 Conformarea cu legislaţia

Împrumutatul va respecta şi se va asigura că Promotorul respectă din toate punctele de vedere legile şi reglementările care îl privesc pe împrumutat, Promotor sau Proiectul, atunci când nerespectarea lor duce sau este posibil în mod rezonabil să ducă la o schimbare substanţială negativă.

6.07 Modificări în activitatea economică şi fuziuni Împrumutatul se va asigura că:

(a) nicio modificare substanţială nu este adusă asupra activităţii de bază a Promotorului ca întreg faţă de cea desfăşurată la data prezentului contract; şi

(b) Promotorul nu va accepta niciun/nicio amestec, separare, fuziune sau reconstrucţie corporatistă fără acordul scris prealabil al Băncii.

6.08 Alocarea fondurilor

Împrumutatul îşi asumă alocarea anuală a unor resurse bugetare şi/sau resurse financiare de altă natură suficiente în cadrul Proiectului, pentru a asigura contribuţia la planul de finanţare a Proiectului care nu este acoperit de împrumut şi a permite finalizarea, întreţinerea şi funcţionarea la termen a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică.

6.09 Auditarea conturilor

Împrumutatul se va asigura că Promotorul va îndeplini următoarele:

(a) efectuarea înregistrărilor şi documentelor contabile şi financiare în concordanţă cu standardele internaţionale acceptate într-un mod mulţumitor pentru Bancă;

(b) asigurarea auditării anuale a conturilor, situaţiilor bugetare şi financiare, în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate; şi

(c) angajarea ca auditor a unei firme de reputaţie internaţională, cu o capacitate demonstrată de auditare conform standardelor internaţionale şi care este acceptabilă pentru Bancă.

6.10 Obligaţii financiare

Împrumutatul se angajează să se asigure că Promotorul, printr-un management eficient şi o politică corespunzătoare de preţuri, va menţine un nivel adecvat al performanţei operaţionale şi o structură financiară corespunzătoare, respectiv va atinge un nivel al fondurilor generate intern suficient pentru a acoperi o parte rezonabilă a cheltuielilor de operare.

6.11 Servicii de consultanţă

Împrumutatul se va asigura că Promotorul va angaja, pe baza unor proceduri de selecţie satisfăcătoare pentru Bancă, consultanţi internaţionali cu calificare, experienţă şi caiete de sarcini satisfăcătoare pentru Bancă, pentru următoarele scopuri:

(a) să ofere asistenţă Promotorului pentru proiectarea şi elaborarea specificaţiilor Proiectului şi pentru pregătirea documentelor relevante pentru licitaţie;

(b) să ofere asistenţă către Promotor pentru organizarea licitaţiilor privind echipamentele, lucrările şi serviciile aferente Proiectului; şi

(c) să supervizeze şi să prezinte rapoarte despre implementarea Proiectului.

6.12 Contractele de întreţinere a materialului rulant Împrumutatul se angajează să se asigure că Promotorul:

(a) semnează un contract pentru întreţinerea materialului rulant aferent Proiectului cu o companie acceptată în scris de către Bancă;

(b) informează Banca cu privire la termenii contractuali şi condiţiile în care se va efectua întreţinerea noilor trenuri aferente Proiectului înainte ca aceste noi trenuri să fie puse în funcţiune şi va transmite Băncii notificarea de acordare a contractului pentru materialul rulant, în conformitate cu prevederile articolului 1.04B, cu excepţia cazului în care Promotorul decide să efectueze în mod direct întreţinerea noilor trenuri, cu condiţia acordului Băncii.

6.13 Confirmări şi garanţii generale Împrumutatul confirmă şi garantează Băncii că:

(a) are autoritatea să execute, să livreze şi să îndeplinească obligaţiile care îi revin în cadrul prezentului contract, precum şi că au fost întreprinse toate acţiunile necesare în vederea autorizării execuţiei, livrării şi îndeplinirii acestora;

(b) prezentul contract constituie pentru împrumutat un set de obligaţii legal valabile şi aplicabile;

(c) execuţia şi livrarea, îndeplinirea obligaţiilor sale din contract şi conformarea cu prevederile acestui contract nu contravin şi nu intră în conflict în prezent şi în viitor, cu următoarele:

(i) legi, statute, reguli sau norme ori vreo judecată, decret sau autorizaţie care i se aplică;

(ii) vreun acord sau alt instrument legal în cadrul căruia are obligaţii ce ar putea în mod rezonabil duce la un efect substanţial negativ asupra capacităţii sale de a-şi îndeplini obligaţiile în cadrul acestui contract;

(d) niciun eveniment sau circumstanţă care constituie caz de nerespectare a obligaţiilor contractuale conform articolului 10.01 sau un eveniment care generează obligaţia de rambursare anticipată nu s-a produs şi nu se află în derulare neremediat sau fără derogare;

(e) a obţinut toate acordurile, autorizaţiile, licenţele sau aprobările necesare din partea instituţiilor guvernamentale ori publice sau din partea autorităţilor în legătură cu prezentul contract şi pentru a-şi putea îndeplini în legalitate obligaţiile sale din contextul prezentului contract şi că Proiectul şi toate aceste acorduri, autorizaţii, licenţe ori aprobări sunt în vigoare şi au efect integral şi sunt admisibile ca dovezi;

(f) obligaţiile sale de plată în cadrul acestui contract nu au un rang inferior faţă de pari passu în ceea ce priveşte alte obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror altor instrumente de credit, cu excepţia celor obligatorii prin lege care revin companiilor în general; şi

(g)el şi Promotorul respectă prevederile articolului 6.05A(e) şi că din câte ştie şi are la cunoştinţă (după o investigaţie corespunzătoare şi atentă) nu a fost depusă nicio plângere privind protecţia mediului înconjurător şi nici nu există ameninţarea unei astfel de plângeri;

(h) respectă toate obligaţiile asumate prin prezentul articol 6;

Confirmările şi garanţiile stabilite mai sus rămân valabile după executarea acestui contract şi se consideră a fi repetate la fiecare dată stabilită de tragere si fiecare dată a plăţii.

 

ARTICOLUL 7

Garanţii

 

Obligaţiile din acest articol 7 rămân valabile începând cu data acestui contract atât timp cât există sume neachitate în cadrul prezentului contract sau pe toată durata de valabilitate a creditului.

7.01 Tratament pari passu

Împrumutatul se va asigura că obligaţiile sale de plată din cadrul acestui contract nu au şi nu vor avea un rang inferior faţă de pari passu în ceea ce priveşte dreptul la plată al altor obligaţii negarantate şi nesubordonate, prezente şi viitoare, în cadrul oricăror instrumente de datorie.

În particular, dacă Banca adresează o solicitare în conformitate cu prevederile articolului 10.01 sau dacă a avut loc şi continuă să existe un eveniment sau potenţial eveniment de nerespectare a obligaţiilor asumate în contextul oricărui instrument de îndatorare negarantat şi nesubordonat al Împrumutatului sau al oricăreia dintre agenţiile sau instituţiile sale, Împrumutatul nu va efectua (sau autoriza) nicio plată aferentă oricărui altui instrument de îndatorare (fie planificată în mod normal, fie de altă natură) fără a achita în mod simultan sau fără a aloca separat într-un cont special pentru plata la următoarea dată scadentă a unei sume reprezentând aceeaşi pondere din datoria restantă în contextul prezentului contract ca şi ponderea pe care plata în contextul acestui instrument de îndatorare o reprezintă în totalul datoriei restante în cadrul respectivului instrument, în acest sens, orice plată pentru un instrument de îndatorare care este efectuată din veniturile generate de emisiunea unui alt instrument, pentru care au subscris aproximativ aceleaşi persoane ca şi cele care deţin creanţele din contextul instrumentului de îndatorare, va fi ignorată.

În prezentul contract, „Instrument de îndatorare” semnifică: (a) un instrument, inclusiv orice chitanţă sau extras de cont, care justifică sau constituie o obligaţie de rambursare a unui împrumut, depozit, avans sau o acordare similară a unui credit (inclusiv şi fără a se limita la acesta orice acordare a unui credit printr-un acord de refinanţare sau restructurare); (b) o obligaţie evidenţiată printr-o obligaţiune, titlu de creanţă sau o dovadă scrisă similară a unei datorii; sau (c) o garanţie acordată de către împrumutat pentru obligaţia unei terţe părţi.

7.02 Garanţii suplimentare

În cazul în care Împrumutatul acordă unui terţ o garanţie (inclusiv orice garanţie de prim rang) pentru performanţa oricărui instrument de îndatorare sau orice preferinţă ori prioritate în legătură cu această garanţie, Împrumutatul - dacă Banca solicită acest lucru - va pune la dispoziţia Băncii o garanţie echivalentă pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin prin acest contract sau va acorda Băncii o preferinţă ori prioritate echivalentă. Împrumutatul declară că nu există în prezent nicio astfel de garanţie, preferinţă sau prioritate.

7.03 Clauze prin incluziune

Dacă Împrumutatul încheie cu orice alt creditor financiar, pe termen mediu sau lung, un contract de finanţare care include o clauză de faliment încrucişat şi/sau o clauză pari passu şi/sau garanţii sau alte prevederi care sunt mai stricte decât prevederea(ile) echivalentă(e) ale prezentului contract, Împrumutatul va informa Banca în consecinţă şi, la solicitarea Băncii, va executa un acord pentru amendarea prezentului contract, astfel încât să asigure o prevedere echivalentă în favoarea Băncii.

 

ARTICOLUL 8

Informări şi vizite

 

8.01 Informări privind Proiectul

Împrumutatul se va asigura că Promotorul:

(a) transmite Băncii;

(i) informaţiile în conţinutul şi forma şi la intervalele de timp menţionate în anexa A.2 sau în alt mod ce va fi agreat în mod periodic de către părţile la prezentul contract; şi

(ii) orice informaţii sau documente privind finanţarea, achiziţiile, implementarea, funcţionarea şi impactul de mediu în legătură cu Proiectul, pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil, într-un interval de timp rezonabil, cu condiţia că întotdeauna, dacă aceste informaţii sau documente nu sunt transmise Băncii la timp, iar Împrumutatul nu rectifică omisiunile într-un interval de timp rezonabil stabilit de Bancă în scris, Banca poate remedia deficienţa, în măsura în care este fezabil, prin utilizarea propriului personal, a unui consultant sau a unui alt terţ, pe cheltuiala Împrumutatului, iar Împrumutatul va acorda acestor persoane toată asistenţa necesară;

(b) va transmite spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice schimbare materială a Proiectului, având în vedere de asemenea informaţiile prezentate Băncii în legătură cu Proiectul înainte de semnarea prezentului contract, inclusiv, inter alia, în legătură cu preţul, proiectul, planurile, calendarul sau programul de cheltuieli ori planul de finanţare a Proiectului, privind dezvăluirile făcute Băncii anterior semnării acestui contract;

(c) va informa cu promptitudine Banca în privinţa următoarelor:

(i) orice acţiuni sau proteste iniţiate ori orice tip de contestaţii făcute de oricare terţă parte sau reclamaţii primite de împrumutat, precum şi orice litigiu în domeniul protecţiei mediului înconjurător care s-a produs ori ameninţă să se producă împotriva sa cu privire la chestiuni de mediu sau alte chestiuni care afectează Proiectul; şi

(ii) orice fapte sau evenimente cunoscute de împrumutat, care ar putea aduce prejudicii substanţiale ori ar putea afecta condiţiile de executare sau operare a Proiectului; şi

(iii) orice neconformare a acestuia cu orice legislaţie

aplicabilă în domeniul mediului înconjurător; şi

(iv) orice suspendare, revocare sau modificare a oricărei aprobări de mediu şi va organiza acţiunile care trebuie întreprinse în privinţa acestor probleme;

(d) va furniza Băncii în forma şi conţinutul satisfăcătoare pentru aceasta:

(i) un raportul anual de progres al Proiectului pe parcursul implementării Proiectului, care va fi transmis nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile după finalul fiecărei perioade de raportare, având conţinutul indicat în anexa A.2; şi

(ii) un raport privind finalizarea Proiectului, nu mai târziu de 15 luni calendaristice după finalizarea Proiectului, având conţinutul indicat în anexa A.2;

(iii) un certificat din partea asigurătorilor săi care să justifice îndeplinirea prevederilor articolului 6.05A(c); şi

(iv) anual, o listă a poliţelor în vigoare care acoperă bunurile asigurate care fac parte din Proiect, împreună cu confirmarea plăţii primelor curente; si

(v) anual, o informare privind progresele înregistrate în organizarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, atribuţiile acesteia şi progresele sale în implementarea contractelor de servicii publice în conformitate cu Regulamentul privind serviciile de transport public de călători; şi

(e) va informa cu promptitudine Banca cu privire la actualizarea Planului maşter de transport Bucureşti şi alte planuri sectoriale de transport, dacă este cazul, şi va furniza Băncii documentele relevante şi ESM aferente împreună cu documentaţia privind aprobarea acestora.

8.02 Informaţii privind Împrumutatul

Împrumutatul va informa imediat Banca cu privire la următoarele:

(a) orice fapt care îl obligă să ramburseze anticipat o datorie financiară sau fonduri ale UE;

(b) orice eveniment ori decizie care constituie sau ar putea conduce la evenimentele descrise în articolul 4.03A;

(c) orice intenţie a sa de a acorda unui terţ o garanţie reală, prioritate sau preferinţă asupra unor active ale sale;

(d) orice intenţie din partea sa sau a Promotorului de a renunţa la proprietatea asupra oricărei componente materiale a Proiectului;

(e) orice fapt sau eveniment care, în mod rezonabil, ar putea împiedica îndeplinirea obligaţiilor Împrumutatului conform acestui contract;

(f) orice eveniment menţionat în articolul 10.01 care S-a produs, ameninţă să se producă sau este previzionat; sau

(g) orice litigiu, arbitraj, proceduri administrative sau investigaţii în derulare, care ameninţă să se producă sau sunt în aşteptare, care ar putea să conducă la o schimbare substanţială negativă, în cazul în care ar primi o sentinţă negativă.

8.03 Informaţii suplimentare privind Promotorul

Împrumutatul se va asigura că Promotorul va întreprinde următoarele:

(a) va furniza Băncii imediat ce sunt disponibile, însă în orice caz în maximum 180 de zile de la sfârşitul anului financiar, raportul anual consolidat şi neconsolidat, bilanţul, contul de profit şi pierderi, precum şi raportul auditorilor pentru anul financiar respectiv;

(b) va informa Banca imediat în legătură cu:

(i) orice modificare materială a statutului său sau a structurii acţionariatului după data acestui contract;

(ii) orice fapt care îl obligă să ramburseze anticipat o datorie financiară sau fonduri ale UE;

(iii) orice eveniment ori decizie care constituie sau ar putea conduce la evenimentele descrise în articolul 4.03A;

(iv) orice intenţie a sa de a acorda unui terţ o garanţie asupra unor active ale sale;

(v) orice intenţie din partea sa de a renunţa la proprietatea asupra oricărei componente materiale a Proiectului;

(vi) orice fapt sau eveniment care, în mod rezonabil, ar putea împiedica îndeplinirea obligaţiilor Împrumutatului conform acestui contract;

(vii) orice eveniment menţionat în articolul 10.01 care s-a produs, ameninţă să se producă sau este previzionat; sau

(c) să informeze Banca în legătură cu rezultatele negocierilor dintre Promotor şi compania responsabilă cu mentenanţa materialului rulant aleasă de Promotor şi acceptabilă pentru Bancă.

8.04 Vizite efectuate de către Banca

Împrumutatul va permite persoanelor desemnate de către Bancă, precum şi persoanelor desemnate de către alte instituţii sau agenţii UE, atunci când este impus de prevederile obligatorii relevante ale legislaţiei UE, să viziteze locaţiile, instalaţiile şi lucrările care intră în componenţa Proiectului şi să efectueze astfel de verificări, după cum vor considera necesar, şi le va furniza sau se va asigura că le este furnizată toată asistenţa necesară în acest scop.

Împrumutatul acceptă faptul că Banca poate fi obligată să dezvăluie astfel de informaţii referitoare la împrumutat şi Proiect către orice instituţie sau agenţie competentă a UE, în conformitate cu prevederile obligatorii relevante ale legislaţiei UE.

 

ARTICOLUL 9

Taxe şi cheltuieli

 

9.01 Impozite, taxe şi comisioane

Împrumutatul va plăti şi se va asigura că Promotorul va plăti toate impozitele, taxele şi alte impuneri de orice natură, inclusiv taxele de timbru şi taxe de înregistrare, generate de executarea sau implementarea acestui contract sau a oricărui altui document, precum şi pentru crearea, perfecţionarea, înregistrarea sau aplicarea unei garanţii în cadrul acestui împrumut, în măsura în care se aplică.

Împrumutatul va plăti capitalul, dobânda, compensaţiile şi alte sume datorate în cadrul acestui contract în sumă brută, fără deducerea vreunor impuneri naţionale sau locale; în aceste condiţii, dacă Împrumutatul are obligaţia de a efectua astfel de deduceri, plata va fi transformată în sumă brută pentru Bancă, astfel încât, după deducere, suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată,

9.02 Alte taxe

Împrumutatul va suporta toate taxele şi cheltuielile, inclusiv cele profesionale, bancare sau de schimb care se suportă în legătură cu pregătirea, executarea, implementarea şi încheierea acestui contract sau un document, amendament, act adiţional sau derogare cu privire la prezentul contract sau orice document legat de acest contract, precum şi pentru modificarea, crearea, administrarea sau realizarea unei garanţii pentru împrumut.

 

ARTICOLUL 10

Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale

 

10.01 Dreptul de a solicita rambursarea

Împrumutatul va rambursa în întregime sau în parte împrumutul, împreună cu dobânda acumulată şi alte sume acumulate sau restante conform prezentului contract, la cererea scrisă a Băncii în conformitate cu prevederile de mai jos.

10.01A Cererea imediată

Banca poate efectua o astfel de cerere, imediat:

(a) în cazul în care Împrumutatul, la data scadentă, nu rambursează o parte a împrumutului, nu plăteşte dobânda aferentă sau nu efectuează o plată către Bancă conform prevederilor acestui contract, cu excepţia situaţiilor în care (i) faptul că nu a plătit este cauzat de către o eroare administrativă sau tehnică ori de către o situaţie de defecţiune şi (ii) plata se realizează în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data scadenţei;

(b) dacă o informaţie sau un document transmise Băncii de către împrumutat ori în numele acestuia sau dacă o reprezentare ori declaraţie efectuată sau considerată a fi efectuată de împrumutat în cadrul prezentului contract este ori se dovedeşte a fi incorectă, incompletă sau de natură a induce în eroare cu privire la orice aspect material;

(c) dacă, în urma neîndeplinirii unei obligaţii contractuale de către împrumutat în legătură cu orice împrumut sau orice obligaţie rezultată din orice tranzacţie financiară, alta decât împrumutul;

(i) Împrumutatul după expirarea oricărei perioade de graţie contractuale, trebuie, ar putea ori va fi obligat să ramburseze anticipat, să descarce sau să închidă înainte de scadenţă orice alte împrumuturi ori obligaţii; sau (ii) orice angajament financiar legat de alte împrumuturi sau obligaţii este anulat ori suspendat;

(d) dacă Împrumutatul nu îşi poate plăti datoriile la scadenţă sau îşi suspendă datoriile ori se combină sau, fără o înştiinţare prealabilă a Băncii, intenţionează realizarea unei combinări cu creditorii săi, inclusiv un moratoriu, ori începe negocierile cu unul sau mai mulţi dintre creditorii săi în vederea restructurării oricăreia dintre datoriile sale financiare;

(e) dacă se aplică o acţiune corporatistă, o procedură legală sau o altă procedură ori demers sau se emite un ordin ori se dă o sentinţă definitivă în legătură cu lichidarea Împrumutatului sau a Promotorului ori în cazul în care Împrumutatul sau Promotorul fac demersuri în sensul unei diminuări substanţiale a capitalului ori este declarat insolvabil sau îşi încetează ori decide să îşi înceteze activitatea, integral sau într-o proporţie semnificativă;

(f) dacă un creditor intră în posesie sau un executor, lichidator, administrator ori un ofiţer similar este numit, fie de un tribunal competent, fie de o autoritate administrativă competentă sau de orice altă persoană cu competenţă, în legătură cu o parte a afacerii ori activelor Promotorului sau cu orice activ care face parte din Proiect;

(g) dacă Împrumutatul sau Promotorul nu îşi îndeplinesc o obligaţie de plată din cadrul unui alt împrumut sau instrument financiar acordat de Bancă;

(h) în cazul unei popriri, executări, sechestru sau al altei proceduri aplicate asupra proprietăţii Promotorului sau oricăror proprietăţi ce fac parte din Proiect, care nu încetează în termen de 30 (treizeci) de zile;

(i) dacă se produce o schimbare substanţială negativă faţă de situaţia Împrumutatului sau a Promotorului la data contractului; sau

(j) dacă este ilegală sau devine ilegală realizarea obligaţiilor de către împrumutat, aşa cum sunt stabilite în contract, ori Contractul nu este în vigoare în conformitate cu termenii acestuia sau este declarat de împrumutat ca nefiind aplicabil în conformitate cu condiţiile acestuia.

10.01 B Cererea după notificarea de remediere

Banca poate, de asemenea, să facă astfel de cereri dacă:

(a) Împrumutatul nu respectă obligaţiile din prezentul contract, care nu este o obligaţie menţionată în articolul 10.01 A; sau

(b) orice fapt declarat în preambul şi legat de împrumutat sau de Proiect se modifică substanţial şi nu este remediat, iar modificarea fie prejudiciază interesele Băncii ca instituţie finanţatoare pentru împrumutat, fie afectează în mod negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului, cu excepţia cazului în care neconformarea sau circumstanţele care duc la neconformare pot fi remediate sau sunt remediate într-un interval de timp rezonabil specificat într-o notificare transmisă Împrumutatului de către Bancă.

10.02 Alte drepturi legale

Articolul 10.01 nu va limita alte drepturi legale ale Băncii de a solicita rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03 Daune

10.03ATranşe cu rată fixă

În cazul unei cereri conform articolului 10.01 în legătură cu o tranşă cu rată fixă, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus comisionul de rambursare anticipată pe baza oricărei sume datorate care a ajuns la scadenţă. Această sumă se va acumula de la data scadentă specificată în notificarea Băncii şi va fi calculată considerând că rambursarea anticipată s-a efectuat la data astfel specificată.

10.03B Tranşa cu rată variabilă

În cazul unei cereri conform articolului 10.01 în legătură cu o tranşă cu rata variabilă, Împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus o sumă egală cu valoarea prezentă de 0,15% (cincisprezece puncte de bază) calculată anual şi aferentă sumei care trebuie rambursată în mod similar cu dobânda ce ar fi fost calculată şi acumulată dacă suma respectivă ar fi rămas de plată conform calendarului iniţial de amortizare al tranşei până la data scadenţei.

Valoarea se va calcula cu o rată de discont egală cu rata de redistribuire aplicată pentru fiecare dată de plată relevantă.

10.03C Aspecte generale

Sumele datorate de împrumutat în conformitate cu acest articol 10.03 se vor plăti la data rambursării anticipate specificată în cererea Băncii.

10.04 Nederogare

Întârzierea sau neefectuarea unică ori parţială de către Bancă în exercitarea oricărui drept sau daune conform acestui contract nu va fi interpretată ca o derogare de la aceste drepturi sau daune. Drepturile şi daunele prevăzute în acest contract sunt cumulative şi nu exclud alte drepturi sau daune prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 11

Lege şi jurisdicţie

 

11.01 Legea care guvernează

Prezentul contract, precum şi toate obligaţiile necontractuale ce rezultă din acest contract sau sunt în legătură cu acest contract vor fi guvernate de legile Marelui Ducat al Luxemburgului.

11.02 Jurisdicţia

Părţile semnatare se supun jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

Împrumutatul renunţă prin prezenta la orice imunitate sau drept de a ridica obiecţii în privinţa jurisdicţiei Curţii. Orice sentinţă emisă de Curte în conformitate cu prezentul articol va fi definitivă şi executorie pentru părţi, fără restricţii sau rezerve.

11.03 Dovada sumelor datorate

În orice acţiune juridică generată de acest contract, certificatul emis de Bancă cu privire la orice sumă sau rată datorată Băncii conform acestui contract va constitui, în absenţa unei erori evidente, dovada prima facie a sumei sau ratei respective.

 

ARTICOLUL 12

Clauze finale

 

12.01 Notificări între părţi

Notificările şi alte comunicări transmise în cadrul acestui contract, adresate părţilor din contract, se vor efectua la adresele ori numerele de fax stabilite mai jos sau la orice alte adrese ori numere de fax notificate în prealabil, în scris, celeilalte părţi:

Pentru Bancă în atenţia: Ops A/SEE/2-BG-RO-CY/şi

Departamentul pentru Risc de Credit

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Nr. fax: [NR. FAX] Pentru împrumutat în atenţia: Direcţiei Generale de

Trezorerie şi Datorie Publică

Str. Apolodor 17, sectorul 5

RO-70060 Bucureşti

România

Nr. fax: [NR. FAX]

12.02 Forma notificărilor

Orice notificare sau comunicare transmisă în cadrul acestui contract se va efectua în scris.

Notificările şi alte comunicări pentru care în acest contract se specifică perioade fixe sau care stabilesc ele însele perioade obligatorii pentru destinatar se pot efectua prin livrare personală, prin fax ori prin scrisoare recomandată. Respectivele notificări şi comunicări vor fi considerate a fi fost primite de către cealaltă parte la data livrării pentru scrisorile livrate personal sau cele recomandate ori la data confirmării transmiterii pentru cele transmise prin fax.

Alte notificări sau comunicări pot fi făcute prin livrare personală, scrisoare recomandată sau fax ori în măsura în care părţile stabilesc acest lucru prin acord scris, prin e-mail sau o altă formă de comunicare electronică.

Fără a afecta validitatea unei notificări transmise prin fax conform paragrafelor de mai sus, o copie a fiecărei notificări transmise pe fax va fi de asemenea expediată părţii relevante prin poştă, cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare

Notificările emise de împrumutat sau Promotor conform unei prevederi din acest contract vor fi - atunci când Banca solicită acest lucru - transmise împreună cu dovezi satisfăcătoare pentru Bancă privind autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze aceste notificări din partea Împrumutatului sau a Promotorului, precum şi specimenele de semnătură ale acestor persoane.

12.03 Preambul şi anexe

Preambulul şi următoarele anexe fac parte integrantă din contract:

Anexa A. 1 Descrierea tehnică

Anexa A.2 Informaţii despre Proiect care trebuie trimise Băncii si metoda de transmitere

Anexa B Definiţiile EURIBOR şi LIBOR

Anexa C Formularul de cerere de tragere

Anexa D Formularul Certificatului din partea Împrumutatului

Anexa E Formularul A (versiunile în limbile română şi engleză) Este ataşată următoarea anexă:

Anexa I Depline puteri de semnare ale Împrumutatului

 

Ca mărturie a celor de mai sus, părţile au încheiat prezentul contract în 4 (patru) exemplare originale în limba engleză, iar fiecare pagină va fi parafată în numele lor.

La Bucureşti, în data de 16 decembrie 2011.

 

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene pentru Investiţii,

Wilhelm Molterer

Semnat pentru şi în numele României,

Gheorghe Ialomiţianu

 

ANEXA A

 

DESCRIEREA ŞI RAPORTAREA PRIVIND PROIECTUL A.1 Descrierea tehnică

 

Obiectul, locaţia

Proiectul constă în proiectarea, construcţia şi darea în exploatare a liniei 5 a metroului Bucureşti, secţiunea II între Universitate şi Pantelimon, construcţia Depoului Pantelimon 2 şi achiziţia a 30 de trenuri noi care să fie operate pe linia de metrou 5.

Secţiunea II a metroului linia 5 între Universitate şi Pantelimon este compusă din 7,4 km de linie subterană şi 12 staţii. Traseul merge în general sub partea dreaptă a unor străzi arteriale şi va asigura o legătură est-vest între zonele rezidenţiale importante situate în partea de est şi centrul oraşului la capătul de vest al traseului (Universitate). Lucrările au fost împărţite în două faze: faza I, de la Universitate la Piaţa Iancului, cu o lungime de 2,7 km şi 5 staţii; şi faza II, de la Piaţa Iancului la Pantelimon, cu o lungime de 4,7 km şi 7 staţii.

Descriere

Linia subterană

Distanţa medie între staţii este de 700 m. Toate staţiile, cu excepţia staţiei Pantelimon au o platformă tip insulă, cu o lungime de 120 m şi lăţimea între 7,5 m şi 8,96 m. Staţia Pantelimon are platforme laterale, de 4,90 m lăţime şi 120 m lungime; conexiunea între cele două platforme se realizează printr-un pasaj subteran echipat cu scări rulante şi scări. Adâncimea staţiilor (platformelor) este între -11 m şi -20 m.

Principalele caracteristici tehnice ale proiectului sunt următoarele:

 

Caracteristică

Faza I

Universitate - Piaţa Iancului

Faza II

Piaţa Iancului - Pantelimon

A. Construcţii - Instalaţii

Lungimea traseului (m), din care:

2.741.5

4.665,2

- Staţii (metoda „cut-and-cover”)

720

1.013

- Tunele inelare (TBM)

1.776,8

2.649

- Galerii (metoda „cut-and-cover”)

244,7

1.003,2

Lungimea de rulare a liniei (m)

2.744,5

6.450,9

B. Caracteristici comerciale

Lungimea comercială (m)

2.842,1

4.658,8

Număr de staţii

5

7

Distanţa medie între staţii (m)

568,4

665,5

Distanţa minimă între staţii (m)

417

508

Distanţa maximă între staţii (m)

699

738

Viteza comercială (km/h)

23,34

23,34

Frecvenţa tehnică minimă între trenuri

1,5 minute

Frecvenţa între trenuri

2-6 minute

 

Tunelurile vor fi construite cu o maşină de forare a tunelurilor (TBM), în timp ce staţiile vor fi construite prin metoda „cut-and-cover”.

Material rulant

Ca parte a proiectului, vor fi achiziţionate 30 de trenuri noi cu o capacitate de 1.200 de pasageri per unitate (la 4 pasageri/m2). Fiecare tren va fi format din 6 vagoane în varianta de 4 vagoane motorizate şi două vagoane tractate cu cabină pentru mecanic. Principalele caracteristici ale materialului rulant sunt următoarele:

 

Viteza maximă:

80 km/h

Acceleraţia la pornire (0 + 25 km/h)

minimum 1,25 m/s2

Variaţia acceleraţiei:

maximum 1,1 m/s3

Frânarea medie a serviciului pentru un tren cu 8 pasageri/m2

minimum 1,1 m/s2

Frânarea instantanee a frânei de urgenţă pentru un tren cu 8 pasageri/m2

minimum 1,2 m/s2

 

Noile trenuri vor fi echipate cu ATP la bord (protecţia automată a trenului) şi ATO (operare automată a trenului).

Depoul 2 Pantelimon

Depoul va fi alcătuit din două grupuri de linii, după cum urmează:

- un grup cu 6 linii cu două spaţii de parcare, separate printr-o cale transversală, proiectat în conformitate cu standardele de protecţie împotriva incendiilor;

- un grup cu 7 linii cu destinaţie tehnică şi de reparaţii, inclusiv o linie de spălare, 4 linii de întreţinere pentru lucrări mici de întreţinere şi două linii pentru lucrări majore de întreţinere, cum ar fi sistemul de direcţie, lucrări la motor sau la corpul trenului etc.

Calendar

Graficul de implementare este următorul:

- faza I, Universitate - Piaţa Iancului: se estimează că lucrările vor fi demarate la mijlocul lui 2012 şi se vor finaliza înainte de finalul anului 2016;

- faza II, Piaţa Iancului - Pantelimon: se estimează că lucrările vor fi demarate în 2014 şi se vor finaliza înainte de finalul anului 2018.

Data de finalizare a proiectului este martie 2019.

A.2 Informaţii despre proiect care trebuie transmise băncii şi metoda de transmitere

1. Livrarea datelor: desemnarea persoanei responsabile

Datele de mai jos trebuie trimise Băncii, conform răspunderii următoare:

 

Societatea/Promotor

 Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti, S.C. „Metrorex” -S.A.

Persoana de contact

 Gheorghe Udrişte - director general

Funcţia

 director general

Adresa

 Bd. Dinicu Golescu 38,10873, Bucureşti, România

Telefon

+4021 319 36 70

Fax

+4021 312 51 49

E-mail

 gheorghe.udriste@metrorex.ro

 

Persoana de contact menţionată mai sus este persoana responsabilă în acest moment. Împrumutatul va informa BEI imediat în cazul oricărei schimbări.

2. Date pentru teme specifice

Împrumutatul va furniza Băncii sau se va asigura că Promotorul furnizează Băncii următoarele date până la data-limită indicată mai jos.

 

Document/date

Termen-limită

O actualizare a graficului de timp pentru implementarea proiectului care să fie satisfăcătoare pentru Bancă, confirmând data de finalizare a proiectului din contractul de finanţare

Înainte de prima tragere

Un certificat emis de autoritatea competentă care confirmă faptul că nicio locaţie Natura 2000 nu este afectată de investiţii (Formularul A sau echivalent)

Înainte de prima tragere

Rezumatul nontehnic (NTS) al evaluării de impact asupra mediului (EIM) şi o copie a permisului final de mediu (permisul aferent etapei de proiectare tehnică)

Înainte de prima tragere

Dovada: (i) acordului cu Ministerul Transporturilor conţinând obiectul proiectului, inclusiv achiziţia de material rulant pentru a asigura frecvenţa minimă de trafic propusă în definiţia proiectului; şi (ii) a angajamentului asumat de Ministerul Transportului pentru a acoperi costurile operaţionale anuale care vor rezulta din Proiect

Înainte de prima tragere

Un document care să explice modificările care vor fi aduse reţelei de autobuze şi tramvaie atunci când proiectul va deveni operaţional şi să confirme în mod satisfăcător pentru Bancă faptul că liniile de autobuz şi de tramvai sunt complementare şi nu concurează cu Proiectul

Înainte de tragerea ultimei părţi de 20% din împrumut

Un document care să prezinte stadiul actualizat al progreselor înregistrate cu organizarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, atribuţiile sale şi progresele înregistrate în implementarea contractelor de servicii publice în conformitate cu Regulamentul UE 1,370/2007

Anual

Actualizări ale Planului maşter de transport Bucureşti şi ale altor planuri sectoriale de transport, dacă este cazul, şi a ESM aferentă, împreună cu documentaţia privind aprobarea acestora

Când este disponibilă

 

3. Date privind implementarea proiectului

Împrumutatul se va asigura că Promotorul va furniza Băncii următoarele informaţii privind evoluţia proiectului pe durata implementării sale până cel târziu la termenul-limită indicat mai jos.

 

Document/date

Termen-limită

Frecvenţa raportării

Raport privind evoluţia proiectului:

30 aprilie

Anual

- o scurtă prezentare a descrierii tehnice, explicând motivele schimbărilor semnificative faţă de scopul iniţial;

 

 

- prezentarea stadiului la zi al realizării fiecăreia dintre componentele principale ale proiectului, explicând motivele pentru întârzierile posibile;

 

 

- actualizarea datelor privind costul proiectului, explicând motivele pentru posibila creştere a costului faţă de costul prevăzut iniţial;

 

 

- descrierea oricărui aspect major cu impact asupra mediului;

 

 

- prezentarea actualizată a cererii sau utilizării proiectului şi comentarii;

 

 

- orice aspect semnificativ care s-a ivit şi orice risc semnificativ care poate afecta funcţionarea proiectului;

 

 

- orice acţiune juridică legată de proiect care ar putea fi derulată;

 

 

- stadiul actualizat al progreselor înregistrate cu organizarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, atribuţiile sale şi progresele înregistrate în implementarea contractelor de servicii publice în conformitate cu Regulamentul UE 1.370/2007

 

 

 

4. Informaţii la sfârşitul lucrărilor şi al primului an de funcţionare

Împrumutatul se va asigura că Promotorul va furniza Băncii următoarele informaţii cu privire la realizarea proiectului şi funcţionarea iniţială până cel târziu la termenul indicat mai jos.

 

Document/informaţii

Data trimiterii la Bancă

Raport privind realizarea proiectului, incluzând:

15 luni după finalizarea proiectului

- o scurtă descriere a caracteristicilor tehnice ale proiectului pe măsura realizării, explicând motivele oricăror schimbări semnificative;

 

- data finalizării fiecăreia dintre componentele principale ale proiectului, explicând motivele eventualelor întârzieri;

 

- costul final al proiectului, explicând motivele eventualelor creşteri de costuri faţă de costul prevăzut iniţial;

 

- numărul de noi locuri de muncă create de proiect: atât locuri de muncă pe durata implementării, precum şi numărul de locuri de muncă permanente create;

 

- descrierea oricărui aspect major cu impact asupra mediului;

 

- prezentarea actualizată a cererii sau utilizării proiectului şi comentarii;

 

- orice aspect semnificativ care s-a ivit şi orice risc semnificativ care poate afecta funcţionarea proiectului;

 

- orice acţiune juridică legată de proiect care ar putea fi derulată.

 

 

Limba rapoartelor

engleză

 

ANEXA B

 

DEFINIŢIILE EURIBOR ŞI LIBOR

 

A. EURIBOR „EURIBOR” înseamnă:

(a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata dobânzii la depozitele în EUR pe o lună;

(b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni întregi, rata dobânzii la depozitele în EUR cu termenul ce corespunde numărului de luni întregi; şi

(c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună (dar nu luni întregi), rata ce rezultă din interpolarea liniară cu referinţă la două rate pentru depozitele în EUR, dintre care una este aplicabilă pe o perioadă de luni întregi care este perioada imediat mai scurtă decât durata perioadei relevante, iar cealaltă este rata aplicabilă pe o perioadă de luni întregi care este perioada imediat mai lungă decât durata perioadei relevante (perioada pentru care se ia rata sau din care se face interpolarea ratelor fiind „perioada reprezentativă”),

publicată la ora 11,00, ora din Bruxelles, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua („data recalculării”) care cade cu 2 (două) zile lucrătoare relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pagina succesoare sau, dacă acestea nu sunt posibile, o altă publicaţie aleasă de Bancă în acest scop.

Dacă această rată nu este publicată, Banca va solicita birourilor principale a patru bănci importante din zona euro, selectate de Bancă, cotaţia ratei la care depozitele în EUR cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre aceste bănci la aproximativ ora 11,00, ora din Bruxelles, la data recalculării pentru băncile din piaţa interbancară din zona euro, pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii.

Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii în urma solicitării, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a rotaţiilor băncilor importante din zona euro, selectate de către Bancă, la aproximativ ora 11,00, ora din Bruxelles, în ziua care cade după 2 (două) zile lucrătoare relevante de la data recalculării, pentru împrumuturile în EUR cu o valoare comparabilă cu cea a băncilor europene principale pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

B. LIBOR USD

„LIBOR” înseamnă, în ceea ce priveşte USD:

(a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata dobânzii la depozitele în USD o lună;

(b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni întregi, rata dobânzii la depozitele în USD cu termenul ce corespunde numărului de luni întregi; şi

(c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună (dar nu luni întregi), rata ce rezultă din interpolarea liniară cu referinţă la două rate pentru depozitele în USD, dintre care una este aplicabilă pe o perioadă de luni întregi care este perioada imediat mai scurtă decât durata perioadei relevante, iar cealaltă este rata aplicabilă pe o perioadă de luni întregi care este perioada imediat mai lungă decât durata perioadei relevante (perioada pentru care se ia rata sau din care se face interpolarea ratelor fiind „perioada reprezentativă”), stabilită de Asociaţia Britanică a Bancherilor şi publicată de agenţiile de ştiri financiare la ora 11,00, ora Londrei, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua („„) care cade cu 2 (două) zile lucrătoare londoneze înainte de prima zi a perioadei relevante.

Dacă această rată nu este publicată de nicio agenţie de ştiri financiare acceptabilă pentru Bancă, aceasta va solicita birourilor principale din Londra a 4 (patru) bănci principale de pe piaţa interbancară din Londra, selectate de Bancă, cotaţia ratei la care depozitele în USD cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora Londrei, la data recalculării pentru băncile principale de pe piaţa interbancară din Londra pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii.

Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii în urma solicitării, Banca va solicita birourilor principale din New York City a 4 (patru) bănci principale de pe piaţa interbancară din New York City, selectate de Bancă, cotaţia ratei la care depozitele în USD cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora din New York City, în ziua care cade după 2 (două) zile lucrătoare în New York de la data recalculării, pentru băncile de pe piaţa europeana pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Daca sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii.

C. LIBOR GBP

„LIBOR” înseamnă, în ceea ce priveşte GBP:

(a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata dobânzii la depozitele în GBP o lună;

(b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni întregi, rata dobânzii !a depozitele în GBP cu termenul ce corespunde numărului de luni întregi; şi

(c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună (dar nu luni întregi), rata ce rezultă din interpolarea liniara cu referinţă Sa două rate pentru depozitele în GBP, dintre care una este aplicabilă pe o perioadă de luni întregi care este perioada imediat mai scurtă decât durata perioadei relevante, iar cealaltă este rata aplicabilă pe o perioadă de luni întregi care este perioada imediat mai lungă decât durata perioadei relevante, (perioada pentru care se ia rata sau din care se face interpolarea ratelor fiind „perioada reprezentativă”), stabilită de Asociaţia Britanică a Bancherilor şi publicată de principalele agenţii de ştiri financiare la ora 11,00, ora Londrei, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua („data recalculării”) care cade cu 2 (două) zile lucrătoare londoneze înainte de prima zi a perioadei relevante sau dacă această zi nu este o zi lucrătoare în Londra, în următoarea zi care este lucrătoare.

Dacă această rată nu este publicată de nicio agenţie de ştiri financiare acceptabilă pentru Bancă, aceasta va solicita birourilor principale din Londra a 4 (patru) bănci principale de pe piaţa interbancară din Londra, selectate de Bancă („băncile de referinţă”) cotaţia ratei la care depozitele în GBP cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora Londrei, la data recalculării pentru băncile principale de pe piaţa interbancară din Londra pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotaţii.

Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii în urma solicitării, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a cotaţiilor băncilor importante din Londra (selectate de Bancă) la aproximativ ora 11,00, ora Londrei, în ziua recalculării, pentru împrumuturile în GBP cu o valoare comparabilă cu cea a băncilor europene principale pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

D. Date generale

În înţelesul definiţiilor de mai sus:

(a) „zi lucrătoare în Londra” înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru activităţi obişnuite în Londra, iar „zi lucrătoare în New York” înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru activităţi obişnuite în New York.

(b) Toate procentele care rezultă din calculele la care se face referire în această anexă se vor rotunji, dacă este necesar, la cea mai apropiată sută de mii parte dintr-un punct procentual, cu rotunjirea jumătăţilor.

(c) Banca va informa Împrumutatul fără întârziere cu privire la cotaţiile primite de Bancă.

(d) Dacă oricare dintre prevederile anterioare devine neconcordantă cu prevederile adoptate sub egida EURIBOR FBE şi EURIBOR ACI în privinţa EURIBOR sau a Asociaţiei Britanice a Bancherilor în privinţa LIBOR, Banca poate amenda, în baza unei notificări transmise Împrumutatului, aceste prevederi în vederea stabilirii concordanţei.

 

Formular pentru Cererea de tragere (Articolul 1.02B)

Cerere de tragere

România - Bucureşti Linia de metrou 5 Secţiunea II

 

 

ANEXA C1)

 


1 Trebuie să fie transmisa pe suport de hârtie cu antetul Împrumutatului.

2 NOTA: Dacă Împrumutatul nu specifică o rată a dobânzii sau un Spread aici, se va considera că Împrumutatul a agreat rata dobânzii sau Spreadul transmis corespunzător de către o Bancă în Notificarea de tragere, în conformitate cu prevederile Articolului 1.02C(c) din Contractul de finanţare.

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

Contul Împrumutatului pentru creditare:

 

Cont Nr.:..........................................................................................................

(vă rugăm să specificaţi formatul IBAN în cazul tragerilor în EUR sau formatul corespunzător pentru valuta relevantă)

 

Denumirea şi adresa băncii:....................................................................................

 

Vă rugăm să transmiteţi informaţiile relevante la:

 

Denumirea/denumirile şi semnătura/semnăturile autorizate ale Împrumutatului:

 

ANEXA D

 

Certificat care trebuie furnizat de Împrumutat

Formular de Certificat din partea Împrumutatului (articolul 1.04B)

 

Către: Banca Europeană de Investiţii

De la: Ministerul Finanţelor Publice din România

Data:

Subiect: Contractul de finanţare dintre Banca Europeană de Investiţii şi România datat 16 decembrie 2011

(„Contractul de finanţare”)

 

Număr FI............                    Număr Serapis.........

 

Stimaţi domni,

Termenii definiţi în Contractul de finanţare au acelaşi înţeles atunci când sunt utilizaţi în prezenta scrisoare.

În înţelesul articolului 1.04 din Contractul de finanţare, certificăm prin prezenta următoarele:

(a) niciun eveniment descris în articolul 4.03A din Contractul de finanţare nu a avut loc şi nu continuă să fie neremediat;

(b) nicio garanţie de tipul celor vizate prin articolul 7.02 din Contractul de finanţare nu a fost constituită şi nu există;

(c) nu s-a produs nicio modificare semnificativă cu privire la niciun aspect din Proiect sau faţă de care avem obligaţia de a raporta conform articolului 8.01, cu excepţia celor deja comunicate de către noi;

(d) dispunem de fonduri suficiente pentru a asigura finalizarea şi implementarea la termen a Proiectului în conformitate cu anexa A.1 la Contractul de finanţare;

(e) niciun eveniment sau circumstanţă care constituie sau care în timp sau prin notificare în cadrul Contractului de finanţare ar constitui un caz de nerespectare a obligaţiilor contractuale conform articolului 10.01 din Contractul de finanţare nu s-a produs şi nu se desfăşoară fără derogare sau neremediat;

(f) niciun litigiu, procedură de arbitraj administrativ sau investigaţie nu este în curs de desfăşurare ori, din câte avem cunoştinţă, nu există posibilitatea sau ameninţarea de a exista sub competenţa niciunui tribunal, instanţă de arbitraj ori agenţie care să fi dat naştere sau în cazul în care ar apărea există posibilitatea rezonabilă de a da naştere unei modificări substanţiale negative şi nici nu există faţă de noi ori de oricare dintre filialele noastre nicio sentinţă sau judecată nesatisfăcută;

(g) confirmările şi garanţiile care urmează să fie făcute sau repetate de noi conform articolului 6.13 sunt adevărate sub toate aspectele semnificative; şi

(h) nu s-a produs nicio modificare substanţială negativă în situaţia noastră aşa cum era la data Contractului de finanţare.

 

Cu stimă,

Pentru şi în numele Ministerului Finanţelor Publice din România

 

Data:

 

ANEXA E*)

 

Formularul A care trebuie furnizat de către împrumutat

 

Versiunea în limba engleză

Form A - No risk of significant effect

 

DECLARATION BY THE AUTHORITY RESPONSIBLE FOR MONITORING

SITES OF N ATU RE CONSERVATION IMPORTANCE3

 

 

Responsible

Authority.............................................................................................................................

 

Having examined4 the project application.....................................................................

(title)....................................................................................................................................

which. is to be located at

.............................................................................................................................................

we declare that (tick the appropriate box):

 

         The project is not likely to have significant effects on a site of nature conservation importance1 on the following grounds:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Therefore an appropriate assessment required by Article 6 (3) of Directive 92/43/EEC was not deemed necessary.

         Following an appropriate assessment, according to Art. 6(3) of Directive 92/43/EEC,

the project will not have significant negative effects on a site of nature conservation importance1.

 

A map at scale of 1:100.000 (or the nearest possible scale) is attached, indicating the location of the project as well as the site of nature conservation importance1 concerned, if any.

 

Signed: ...........................................

Date ...................

 

(Authority responsible for monitoring sites of nature conservation importance)

 

Official Seal:


3 This includes sites protected as part of the Natura 2000 network (including Special Areas of Conservation and Special Protection Areas), potenţial Natura 2000 sites, Ramsar sites, International Bird Areas, sites of the Emerald Network, or others as relevant.

4 taking into account the requirements of Art. 6(3) of Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitate and of wild fauna and flora.

 

Versiunea în limba română

Formularul A- Fără riscul unor efecte semnificative

 

DECLARAŢIA EMISĂ DE AUTORITATEA RESPONSABILĂ PENTRU MONITORIZAREA ARIILOR

PROTEJATE ŞI DE IMPORTANŢĂ PENTRU CONSERVAREA NATURII5

 

 

Autoritatea responsabilă

.............................................................................................................................................

 

după examinarea6 dosarului proiectului

.............................................................................................................................................

(titlul)..................................................................................................................................

cu amplasamentul prevăzut

.............................................................................................................................................

declară următoarele (a se bifa căsuţa potrivită):

 

 Se estimează că proiectul nu va avea efecte semnificative asupra unei arii protejate şi de importanţă pentru conservarea naturii1 din următoarele motive:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Din acest motiv s-a considerat că nu este necesară o evaluare apropriată în conformitate cu articolul 6(3) din Directiva 92/43/CEE.

 

 După realizarea unei evaluări corespunzătoare în conformitate cu articolul 6(3) din Directiva 92/43/CEE rezultă că proiectul nu va avea efecte negative semnificative asupra unei arii protejate şi de importanţă pentru conservarea naturii1.

 

O hartă la scara de 1:100 000 (sau scara cea mai apropiată posibilă), pe care este indicat amplasamentul proiectului şi, eventual, aria protejată şi de importanţă pentru conservarea naturii1, este anexată.

 

Semnătura:...........................................                       Data:...................

 

(Autoritatea responsabilă pentru monitorizarea ariilor protejate şi de importanţă pentru conservarea naturii)

 

Ştampila oficială:


5 Sunt incluse ariile protejate din reţeaua Natura 2000 (inclusiv arii speciale de conservare şi arii de protecţie specială), arii cu potenţial de a fi incluse în reţeaua Natura 2000, arii Ramsar, zone internaţionale de protecţie a păsărilor, arii din reţeaua Emerald şi alte zone relevante.

6 S-a ţinut cont de dispoziţiile articolului 6(3) din Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon    , semnat la Bucureşti la 16 decembrie 2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 martie 2013.

Nr. 277.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cristian Istrate se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, şef al Misiunii permanente a României pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 310.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marcel Alexandru se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Algeriană Democratică şi Populară.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 311.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Iulia Pataki se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Uganda.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 312.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 

În urma acţiunilor privind „Auditul financiar asupra unor categorii de prestaţii sociale reflectate prin situaţiile pe anul 2011” desfăşurate la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, constatând o serie de abateri de la legalitate, consemnate în Raportul de audit financiar şi Procesul-verbal de constatare, Curtea de Conturi a dispus prin Decizia nr. 14/V din 29 octombrie 2012 măsuri de remediere a deficienţelor.

În acest context este vizată şi Legea nr. 12272006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte reglementarea sumelor acordate cu titlul de ajutor rambursabil persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România.

Ajutorul rambursabil se acordă lunar fiecărei persoane care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, pe o perioadă de maximum 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni, pentru motive întemeiate, fondurile băneşti necesare acordării ajutorului fiind asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Deşi persoanele menţionate au obligaţia să ramburseze sumele acordate cu titlul de ajutor, pe parcursul aplicării prevederilor legii s-a constatat că beneficiarii părăsesc teritoriul României, iar sumele nu pot fi recuperate. Astfel, la finalul anului 2011 se înregistrau acumulări de debite totale în sumă de 1.208.422 tei, situaţie constatată ca neregulă de către Curtea de Conturi în urma auditului financiar.

Având în vedere necesitatea punerii în aplicare a Deciziei nr. 14/V/2012 a Curţii de Conturi în ceea ce priveşte reglementarea sumelor acordate cu titlul de ajutor rambursabil persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România, se impune modificarea Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În considerarea faptului că elementele sus-menţionate trebuie remediate până la finalul lunii martie 2013, constituind astfel o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 20, alineatul (1) litera m) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„m) să primească, la cerere, în limitele disponibilităţilor financiare ale statului, un ajutor lunar nerambursabil, denumit în continuare ajutor, al cărui cuantum este raportat la indicatorul social de referinţă, pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existenţă necesare Pentru motive întemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni. Cuantumul ajutorului se stabileşte la 1,08 ISR.

(5) Fondurile băneşti necesare în vederea acordării ajutorului sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale.”

2. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ajutorul se solicită în termen de cel mult 3 luni de la dobândirea formei de protecţie, iar după acest termen dreptul se prescrie.”

3. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:

„(21) Ajutorul se plăteşte pe stat de plată. În situaţia în care timp de 3 luni ajutorul nu este ridicat de beneficiar, plata acestuia se suspendă, iar dacă până la finalizarea termenului de 9 luni nu a fost solicitat, nu se mai acordă.

(22) în situaţia suspendării ajutorului, agenţiile teritoriale au obligaţia efectuării verificărilor pentru determinarea cauzelor care au condus la neridicarea acestuia de către beneficiari. În cazul în care se constată că aceştia nu se mai află pe teritoriul României sau că realizează venituri pe membru de familie cel puţin egale cu nivelul ajutorului, acordarea acestuia încetează.”

Art. II. - În situaţia în care drepturile cu titlu de ajutor lunar rambursabil, acordate potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu au fost rambursate, acestea nu se mai supun recuperării.

Art. III. - În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va supune aprobării Guvernului hotărârea pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaidch. Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 16.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea şi numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Dumitru-Nicanor Teculescu se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Bălţi, Republica Moldova.

Art. 2. - Domnul Dumitru-Nicanor Teculescu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii domnului Dumitru-Nicanor Teculescu, domnul Mihail Baciu se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Bălţi, Republica Moldova.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 102.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Silviu Eugen Rogobete se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Cape Town, Republica Africa de Sud.

Art. 2. - Domnul Silviu Eugen Rogobete îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 103.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Cerinţelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.763/2007

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 2.479 din 14 martie 2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 917 din 22 octombrie 2012, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. WP 456 din 22 octombrie 2012,

având în vedere prevederile:

- titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) al Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Cerinţele tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.763/2007, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 698 din 16 octombrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,i) instituţii sanitare utilizatoare de ţesuturi şi celule umane în scop terapeutic la om - instituţia sanitară ori secţia unui spital sau a altei instituţii unde se efectuează utilizarea la om a ţesuturilor şi celulelor umane;”.

2. La articolul 9, după litera J) se Introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) toate persoanele şi instituţiile care utilizează ţesuturi sau celule umane vor raporta toate informaţiile relevante instituţiilor implicate în donarea, procurarea, testarea, procesarea, conservarea şi distribuţia ţesuturilor şi celulelor umane în scopul asigurării trasabilităţii şi pentru a se garanta controlul calităţii şi al siguranţei.”

3. În anexa nr. II, punctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2. Testarea anticorpilor HTLV-I trebuie efectuată în cazul donatorilor care trăiesc sau provin din zone cu prevalentă înaltă ori care au parteneri sexuali provenind din acele zone sau când părinţii donatorilor provin din acele zone.”

4. În anexa nr. III, punctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.4. Testarea anticorpilor HTLV-I trebuie efectuată în cazul donatorilor care trăiesc sau provin din zone cu prevalentă înaltă ori care au parteneri sexuali provenind din acele zone sau când părinţii donatorilor provin din acele zone.”

5. În anexa nr. III, punctul 2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.3. Testarea anticorpilor HTLV-I trebuie efectuată în cazul donatorilor care trăiesc sau provin din zone cu prevalentă înaltă ori cu parteneri sexuali provenind din acele zone sau când părinţii donatorilor provin din acele zone.”

6. În anexa nr. III, punctul 3.2. se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.2. Pentru alte donări decât cele între parteneri, probele de sânge trebuie obţinute în momentul fiecărei donări. În cazul donărilor efectuate între parteneri (nedestinate utilizării directe), probele de sânge trebuie obţinute într-o perioadă de maximum 3 luni înainte de prima donare. Pentru alte donări între parteneri provenind de la acelaşi donator, trebuie obţinute probe de sânge suplimentare în conformitate cu legislaţia naţională, dar nu mai târziu de 24 de luni de la recoltarea precedentă.”

7. În anexa nr. IV, punctul 1.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1.1. Înaintea prelevării ţesuturilor şi celulelor, trebuie să fie certificate şi înregistrate de către o persoană autorizată:

a) faptul că acordul pentru prelevare a fost obţinut conform legislaţiei în vigoare;

b) modalitatea şi cine a realizat identificarea donatorului ca fiind apt pentru prelevare.”

8. În anexa nr. IV, punctul 1.3.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.3.6. Se vor înregistra şi revizui toate incidentele adverse ce apar în timpul prelevării, care au provocat vătămarea

donatorului viu, precum şi rezultatele investigaţiilor efectuate pentru determinarea cauzei acestora.”

9. În anexa nr. V, la litera E punctul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) sistemul trebuie să asigure trasabilitatea tuturor etapelor necesare activităţilor: codificarea, selecţia donatorului, procurarea, procesarea, conservarea, stocarea, distribuţia, transportul şi îndepărtarea, incluzând şi aspectele privind controlul de calitate şi asigurarea calităţii;”.

10. În anexa nr. V, la litera E punctul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) toate datele înregistrate, inclusiv datele de bază, care sunt critice pentru siguranţa şi calitatea ţesuturilor şi celulelor, se arhivează într-un mod care să permită accesul la datele respective timp de cel puţin 10 ani după data de expirare, utilizare clinică sau eliminare.”

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva 2012/39/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/17/CE în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru testarea ţesuturilor şi celulelor umane, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 327 din 27 noiembrie 2012 şi corectează o serie de deficienţe de transpunere pentru Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru donarea, obţinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 7 aprilie 2004, Directiva 2006/17/CE a Comisiei din 8 februarie 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la anumite cerinţe tehnice pentru donarea, obţinerea şi testarea ţesuturilor şi celulelor umane, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 38 din 9 februarie 2006, şi Directiva 2006/86/CE a Comisiei din 24 octombrie 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de trasabilitate, notificarea reacţiilor şi a incidentelor adverse grave, precum şi la anumite cerinţe tehnice pentru codificarea, prelucrarea, conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 294 din 25 octombrie 2006.

Art. III. - Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 martie 2013.

Nr. 371.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercial㠄West Eye Hospital” - S.R.L. pentru activitatea de transplant de cornee

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 2.569/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 303 din 1 martie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 14.480 din 1 martie 2013,

ţinând cont de prevederile art. 142 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Societatea Comercial㠄West Eye Hospital” - S.R.L, cu sediul în municipiul Bucureşti, calea Vitan nr. 137-139, pentru activitatea de transplant de cornee.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute ia art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

(3) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară acreditată nu respectă prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 martie 2013.

Nr. 385.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercial㠄Medsystem Varad” - S.R.L. pentru activitatea de transplant de cornee

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 2.568/2013 al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 302 din 1 martie 2013, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 14.479 din 1 martie 2013,

ţinând cont de prevederile art. 142 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Societatea Comercial㠄Medsystem Varad” - S.R.L., cu sediul în str. General Magheru nr. 1, localitatea Oradea, judeţul Bihor, pentru activitatea de transplant de cornee.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită în cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant în vederea reacreditării.

(3) Valabilitatea acreditării încetează înainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate în condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară acreditată nu respectă prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 15 martie 2013.

Nr. 386.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Democrat al Germanilor din Timişoara

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii:

 

Cotizaţii

numerar

18160,00 lei

 

2. Cuantumul total încasat din alte venituri:

 

Dobânzi bancare

extras bancar

13,87 lei

Alte venituri

numerar şi virament bancar

2370,00 lei

Donaţii

numerar şi virament bancar

8485,00 lei

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Democrat al Germanilor din Banat

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii:

 

Cotizaţii

Banat

numerar

8284,00 lei

 

2. Cuantumul total încasat din alte venituri:

 

Dobânzi bancare

Banat

extras bancar

19,50 lei

Alte venituri

Banat

numerar şi virament bancar

58.919,66 lei

Donaţii

Banat

numerar şi virament bancar

14.870,00 lei