MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 154/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 154         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 22 martie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

46. - Lege privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase

 

297. - Decret pentru promulgarea Legii privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase

 

49. - Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

 

300. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

 

55. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural

 

306. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 68 din 21 februarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

15. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

914. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind desemnarea Societăţii Comerciale „Societatea de Certificare ICECON CERT” - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

 

ACTE ALE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

20. - Ordin privind aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2013 de modificare a Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007

 

Instrucţiunea nr. 2/2013 de modificare a Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.142/2007

 

LEGI ŞI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare, constituită din oficiile de marcare autorizate ale statelor participante, precum şi plata cotizaţiei anuale.

Art. 2. - Cotizaţia anuală prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p.  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 14 martie 2013.

Nr. 46.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 297.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 12 din Legea nr. 286/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată de 3 ani. În situaţii speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau experimentare, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat. Susţinerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat, cu acordul senatului universitar şi al conducătorului de doctorat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-STEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 14 martie 2013.

Nr. 49.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 300.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 14 iunie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român”

2. La articolul II, partea introductivă a punctului 1 va avea următorul cuprins:

„1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:”.

3. La articolul II, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Consiliul de conducere este organul deliberativ al Institutului şi este format din 23 de membri.„

4. La articolul II, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul de conducere are următoarea componenţă:

a) preşedintele Institutului;

b) cei 2 vicepreşedinţi ai Institutului;

c) un membru desemnat de Preşedintele României;

d) un membru desemnat de prim-ministru;

e) un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, prin ordin;

f) un secretar de stat desemnat de ministrul culturii, prin ordin;

g) un secretar de stat desemnat de ministrul educaţiei naţionale, prin ordin;

h) preşedintele Academiei Române sau un vicepreşedinte desemnat de acesta;

i) 14 membri numiţi de Senat, dintre care 7 membri la propunerea asociaţiilor şi uniunilor de creatori legal constituite şi declarate de utilitate publică şi 7 membri la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Senat.„

5. La articolul II, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

„(21) Listele candidaţilor propuşi de grupurile parlamentare şi, respectiv, de asociaţiile şi uniunile de creatori sunt înaintate de Biroul permanent al Senatului Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă şi Comisiei pentru politică externă în vederea audierii acestora în şedinţă comună.

(22) În urma audierii, cele două comisii permanente vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta în şedinţa plenului Senatului, însoţit de listele de candidaţi propuşi pentru posturile de membru în Consiliul de conducere.

(23) Listele de candidaţi se supun votului plenului Senatului şi se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi.»„

6. La articolul li, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. La articolul 7, după litera f) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) aprobă raportul anual de activitate a Institutului, precum şi orice alte rapoarte cerute de comisiile de specialitate ale Senatului.„

7. La articolul II, partea introductivă a punctului 4 va avea următorul cuprins:

„4. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:”.

8. La articolul II, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 41 şi 42, cu următorul cuprins:

„41. La articolul 8, după alineatul (3) se Introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) La şedinţele Consiliului de conducere participă, fără drept de vot, secretarul general al Institutului şi secretarul general adjunct.”

42. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Comitetul director este organul care asigură conducerea executivă a activităţii curente a Institutului şi este alcătuit din 7 membri, dintre care unul este preşedintele Institutului, 2 sunt vicepreşedinţii, unul este secretarul general, unul este secretarul general adjunct, iar restul de 2 membri sunt numiţi de preşedinte dintre persoanele cu funcţii de conducere din aparatul propriu al Institutului.„

9. La articolul II, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Conducerea operativă a Institutului este asigurată de un preşedinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepreşedinţi, cu rang de secretar de stat, numiţi şi revocaţi în/din funcţie de plenul Senatului, cu votul majorităţii senatorilor prezenţi, la propunerea Biroului permanent al Senatului, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 6 alin. (21)-(23). Funcţia de vicepreşedinte al Institutului este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic.„

10. La articolul II, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 51 şi 52, cu următorul cuprins:

„51. Alineatul (2) al articolului 12 se abrogă.

52. La articolul 12, după litera c) a alineatului (4) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: «c1) prezidează şedinţele Consiliului de conducere;.”

11. La articolul II, după punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 61-63, cu următorul cuprins:

„61. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„(3) Numirea şi revocarea directorilor şi a directorilor adjuncţi se fac la propunerea preşedintelui Institutului şi cu avizul comun al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă şi al Comisiei pentru politică externă ale Senatului, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe, al ministrului culturii şi al preşedintelui Institutului, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii pentru încă un mandat; directorul Accademia di România din Roma şi cel al Institutului Cultural Român şi de Cercetare Umanistică de la Veneţia sunt numiţi la propunerea preşedintelui Academiei Române.”

62. Alineatul (3) al articolului 23 se abrogă.

63. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - (1) Activitatea Institutului este analizată de Senat, prin dezbaterea raportului de activitate anual şi ori de câte ori comisiile de specialitate ale Senatului solicită Institutului rapoarte cu privire la probleme specifice, care se depune, împreună cu contul de execuţie bugetară, până la data de 15 aprilie a anului următor.

(2) Raportul anual de activitate se depune, împreună cu contul de execuţie bugetară, la Biroul permanent al Senatului, până la data de 15 aprilie a anului următor.

(3) Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă şi Comisia pentru politică externă ale Senatului dezbat, în şedinţă comună, raportul anual de activitate a Institutului şi, cu avizul Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital asupra contului de execuţie bugetară, întocmesc un raport comun, care este supus aprobării Senatului.

(4) în situaţia în care comisiile de specialitate resping raportul anual de activitate a Institutului, conducerea acestuia este obligată ca, în termen de 30 de zile, să prezinte comisiilor reunite un program de măsuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program care va fi supus dezbaterii şi aprobării celor două comisii.

(5) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Institutului şi, după caz, programul de măsuri se supun dezbaterii plenului Senatului în prezenţa conducerii Institutului si se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi.„

12. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins:

„Art. IV. - Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural, astfel cum a fost aprobată, cu modificări şi completări, prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale aii, 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 14 martie 2013.

Nr. 55.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 306.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 68

din 21 februarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Federaţia Sindicală „Solidaritatea – Virgil Săhleanu” a Metalurgiştilor din România din Galaţi în Dosarul nr. 1.310/121/2009 al Tribunalului Galaţi - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.394D/2012 al Curţii Constituţionale.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 1.554/2009.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 2 octombrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 1.310/121/2009, Tribunalul Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Federaţia Sindicală „Solidaritatea - Virgil Săhleanu” a Metalurgiştilor din România din Galaţi într-o cauză ce are ca obiect o cerere de modificare a statutului şi a componenţei organului de conducere a unei federaţii sindicale.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată că prevederile art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă lasă loc de interpretări arbitrare cu privire la sintagma „orice persoană interesată”din cuprinsul acestuia. Mai arată că textul de lege criticat este confuz şi permite interpretări eronate şi atitudini samavolnice din partea unor persoane de rea-credinţă.

Propune, do lege ferenda, precizarea în mod expres în cuprinsul textului vizat de excepţia de neconstituţionalitate a faptului că acesta se aplică numai în cazul cauzelor ce se soluţionează după procedura contencioasă, iar nu şi după cea necontencioasă.

Tribunalul Galaţi - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, prevederile art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă aflându-se în concordanţă cu exigenţele impuse de normele constituţionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale. Arată în acest sens că, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, stabilirea procedurii de judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului, precum şi că propunerile de lege ferenda nu constituie aspecte de constituţionalitate, ci privesc aplicarea legii de către instanţa de judecată.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următorul conţinut: „Oricine are interes poate interveni într-o pricină ce se urmează între alte persoane”.

La data de 15 februarie 2013, a intrat în vigoare Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, prin care au fost abrogate dispoziţiile vechiului Cod de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile art. 49 alin. 1 din vechiul Cod de procedură civilă, care constituie, conform încheierii de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate supuse analizei, se regăsesc la art. 61 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă, într-o formulare asemănătoare.

În acelaşi timp, potrivit prevederilor alin. 1 al art. 25-Legea aplicabilă proceselor în curs din noul Cod de procedură civilă, „procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi”, motiv pentru care textul legal anterior referit va constitui obiectul prezentei excepţii.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 9 referitor la sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale şi art. 57 privind exercitarea drepturilor şi a libertăţilor.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra unei critici identice, prin Decizia nr. 1.554 din 17 noiembrie 2009, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 17 decembrie 2009. Cu acel prilej, aceasta a statuat că, în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constituţie, stabilirea procedurii de judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind ţinut, desigur, ca în procesul de legiferare să se circumscrie cadrului constituţional, în cauză reglementările deduse controlului de constituţionalitate satisfăcând exigenţele impuse de normele constituţionale.

În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 9 din Constituţie, Curtea a reţinut că dispoziţiile criticate reglementează instituţia intervenţiei în procesul civil, dând expresie principiului constituţional al accesului liber la justiţie, fără să aibă legătură cu prevederile constituţionale menţionate.

De asemenea, referitor la celelalte susţineri ale autorului excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea a constatat că acestea reprezintă aspecte ce ţin de aplicarea legii, fiind de competenţa instanţei de judecată, iar nu probleme de constituţionalitate a normelor de lege criticate. În acelaşi timp, Curtea a reţinut că propunerile de lege ferenda nu constituie aspecte de constituţionalitate. În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în această decizie îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Federaţia Sindicală „Solidaritatea - Virgil Săhleanu” a Metalurgiştilor din România din Galaţi în Dosarul nr. 1.310/121/2009 al Tribunalului Galaţi - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 februarie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 

Având în vedere necesitatea eficientizării activităţii Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prin eliminarea pierderilor şi crearea condiţiilor pentru creşterea veniturilor regiei,

luând în considerare cerinţa punerii de acord cu realităţile pieţei imobiliare a normelor legale referitoare la vânzarea imobilelor Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stal”, precum şi pentru modificarea unor acte normative, prin flexibilizarea procedurii de vânzare a acestor imobile, cerinţă care rezultă din faptul că vânzările efectiv realizate în anul 2012 sunt net inferioare celor preconizate,

luând în considerare necesitatea reabilitării şi reintroducerii în circuitul turistic al imobilelor cu această destinaţie aparţinând domeniului public al statului, ceea ce contribuie, alături de alţi factori, la creşterea atractivităţii pentru zonele de interes turistic,

având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în continuarea şi agravarea procesului de degradare şi chiar distrugere a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului,

în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

plivind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, precum şi pentru modificarea unor acte normative”

2. La articolul 2, alineatele (1) şi {2} se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Din sumele obţinute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum şi sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (3).

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele obţinute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziţia R.A. - A.P.P.S. pentru lucrări de modernizări şi investiţii la imobilele proprietatea publică a statului, la imobilele în care funcţionează instituţii publice şi pentru întreţinerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului si administrate de R.A. - A.P.P.S.”

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Nu pot participa la licitaţie persoanele care au datorii faţă de R.A. - A.P.P.S. Înregistrate în evidenţele contabile ale regiei la data înscrierii la licitaţie.”

4. La articolul 6, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Terenul aferent construcţiilor vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, terenul aferent construcţiilor retrocedate în condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, precum şi terenul aferent unei construcţii cu un alt proprietar şi a cărui situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcţiei, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Preţul de vânzare al imobilelor prevăzute la alin. (1)-(12) se determină conform art. 4.

(4) Terenul, proprietate publică a statului, aferent construcţiei vândute sau retrocedate în temeiul unei legi sau în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012, cu modificările ulterioare, poate fi închiriat/concesionat, iar veniturile obţinute din închiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii.”

5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Construcţia situată pe un teren proprietatea unei alte persoane şi a cărei situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută proprietarului actual al terenului, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

(12) Cota-parte din imobilul - construcţie şi/sau teren - care nu poate fi exploatată individual, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută pentru întregirea proprietăţii către coproprietar, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.”

6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Licitaţia deschisă cu strigare are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă a fost prezentată cel puţin o oferta la nivelul preţului de pornire al licitaţiei stabilit potrivit art. 4.

(2) în cazul în care licitaţia a avut loc Fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, se va organiza o nouă licitaţie, având preţul de pornire cu 10% mai mic faţă de cel Stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventară imobilului.

(3) în cazul în care cea de-a două licitaţie a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit ce! puţin preţul de pornire al licitaţiei, se va organiza o nouă licitaţie, având preţul de pornire cu 20% mai mic faţă de cel stabilit în condiţiile art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.

(4) în toate cazurile, licitaţia se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric. La oferte egale va fi declarat câştigător al licitaţiei titularul unui contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţie sau prestări de servicii încheiat potrivit legii, având ca obiect imobilul vândut în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) în cazul în care cea de-a treia licitaţie a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, imobilul va putea fi vândut prin negociere, pe baza unei oferte de cumpărare care va putea fi mai mică cu 30% decât preţul stabilit conform art. 4, dar nu mai mică decât valoarea de inventar a imobilului.

(6) în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea ofertei de cumpărare, R.A.- A.P.P.S. va publica pe site-ul propriu anunţul privind înregistrarea acesteia.

(7) în cazul în care, în termenul de două zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul R.A.- A.P.P.S. a anunţului privind înregistrarea ofertei de cumpărarea imobilului, conform alin. (5), se înregistrează mai multe oferte, se va organiza o nouă licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei va fi mai mic cu 30% faţă de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.

(8) R.A.- A.P.P.S. va publica şi va actualiza periodic pe site-ul propriu o listă a imobilelor care pot fi vândute în condiţiile alin. (5)-(7).”

7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Contestaţiile referitoare la desfăşurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunţării rezultatului licitaţiei deschise cu strigare şi se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de către o comisie desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului.”

8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea, cheltuielile cu întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (3) se deduc din sumele obţinute din vânzarea imobilelor, dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi (3) aplicându-se în mod corespunzător.”

9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut prin licitaţie se face în termen de cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor sau de la data soluţionării definitive şi irevocabile a contestaţiilor, după caz.”

10. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a [mobilului vândut în condiţiile art. 8 alin. (5)-(7) se face în termen de ce! mult 30 de zile de la data finalizării procedurii.”

11. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Plata preţului se face în termen de cel mult 60 de zile de fa semnarea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate.”

12. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12 alin. (1), imobilul - construcţie şi/sau teren - al cărui preţ stabilit conform art. 4 depăşeşte suma de 50.000 euro poate fi vândut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de către R.A.- A.P.P.S. cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu plata în rate, în următoarele condiţii:

a) avans de minimum 25% din preţul de vânzare;

b) rate lunare, eşalonate pe un termen stabilit între 1-3 ani, fără acordarea unor termene de graţie.

(2) Tinerii căsătoriţi, care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, pot achita un avans cuprins între 10-25% din preţul de vânzare.

(3) Plata avansului prevăzut la alin. (1) lit. a) şi, respectiv, la alin. (2) se face în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezilierii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate.

(4) în situaţia în care avansul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi, respectiv, la alin. (2) nu a fost plătit, iar contractul a fost desfiinţat prin reziliere, conform dispoziţiilor alin. (3), imobilul în cauză poate fi scos la vânzare din nou, prin licitaţie deschisă cu strigare, conform art. 8, Sa care nu vor fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare.

(5) în contractele de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflaţia, la care se adaugă două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţională, şi dobânda Euribor plus două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi/sau plătit în valută. R.A.- A.P.P.S. va comunica cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadenţa fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

(6) în cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 3 rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate. Sumele achitate de cumpărător până la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia.

(7) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se realizează la data achitării integrale a preţului, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege.”

13. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în termen de 60 de zile de la data încasării integrale a preţului vânzării, R.A.- A.P.P.S. are obligaţia de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrări de investiţii valoarea rămasă neamortizată a acestora certificată printr-un raport de expertiză, întocmit în condiţiile legii, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) lucrările de investiţii au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;

b) lucrările de investiţii au fost executate pe baza unor autorizaţii de construire, în condiţiile legii.”

14. După capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul I1, alcătuit din articolele 141-145, cu următorul cuprins:

..CAPITOLUL V

Măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare demnitarilor din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice

Art. 141. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, miniştrilor, inclusiv persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de ministru şi miniştrilor delegaţi, pe durata mandatului, respectiv secretarilor de stat şi persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, li se pot atribui temporar imobile cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea R.A.- A.P.P.S., prevăzute în anexa nr. 11.

(2) Atribuirea imobilelor de către R.A.- A.P.P.S. se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau a instituţiilor publice interesate, după caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului şi în limita fondului locativ existent.

(3) R.A.- A.P.P.S., în calitate de locator, este autorizată să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuinţele de serviciu.

(4) Contractele de închiriere pentru miniştri, inclusiv asimilaţii acestora şi miniştri delegaţi, se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act adiţional.

(5) Nu beneficiază de locuinţa de serviciu persoanele care deţin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţă în municipiul Bucureşti.

(6) Nu pot fi atribuite locuinţele care sunt revendicate de foştii proprietari şi care fac obiectul unui proces civil.

Art. 142. - (1) Locuinţa de serviciu se pune la dispoziţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 141 complet dotată, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întreţinere a locuinţelor de serviciu şi amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigura de instituţiile publice în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarii, în limita unei sume de 18.600 lei anual pentru fiecare beneficiar în parte. Cuantumul acestei sume poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Chiria pentru locuinţele de serviciu se stabileşte în conformitate cu prevederile cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 143. - (1) Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării calităţii care a determinat atribuirea locuinţei de serviciu, în cazul miniştrilor, inclusiv al persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de ministru si miniştrilor delegaţi, respectiv după o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, în cazul secretarilor de stat şi persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat.

(2) La data încetării contractului de închiriere beneficiarul are obligaţia de a preda locatorului imobilul în starea în care acesta se afla la momentul preluării, precum şi dea suporta cheltuielile necesare pentru renovarea acestuia în cazul deteriorării din culpa sa.

Art. 144. - Nu pot face obiectul închirierii imobilele care, potrivit legii, au destinaţia de locuinţe de protocol aflate în administrarea R.A.- A.P.P.S.

Art. 145. - (1) Imobilele prevăzute în anexa nr. 11 nu pot fi înstrăinate, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului de înstrăinare.

(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) nu pot fi subînchiriate de locatari, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.”

15. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Măsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea unor acte normative”

16. După articolul 16 se introduc două noi articole, articolele 161 şi 162, cu următorul cuprins:

„Art. 161. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 21, din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» în administrarea R.A,- A.RP.S.

Art. 162. - Patrimoniul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se diminuează, iar patrimoniul R.A.- A.P.P.S. se majorează cu valoarea de inventar a bunului imobil şi a bunurilor şi dotărilor aferente imobilelor prevăzute ia art. 16V

17. Articolul 23 se abrogă.

18. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

19. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

20 Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. II. - Contractele de închiriere aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă produc efecte până la data la care au fost încheiate.

Art. III. - În cazul procedurilor de vânzare a imobilelor din fondul imobiliar administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data iniţierii lor.

Art. IV. - Preda rea-preluarea imobilului prevăzut la art. 161 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi a bunurilor şi dotărilor aferente se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. V. - Imobilele aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat pot fi transmise, prin hotărâre a Guvernului, în folosinţa instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.

Art. VI. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se modifică şi se completează în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 6072005 privind organizarea si funcţionarea Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. VII. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal în cadrul autorităţilor publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaidch. Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Ionuţ-Ciprian Iuga,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 martie 2013.

Nr. 15.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. V la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011)

 

LISTA

apartamentelor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” propuse pentru locuinţe de serviciu

 

Nr.  crt.

Poz. H.G.

Denumirea imobilului si adresa

Nr. camere

Suprafaţa utila

- mp -

0

1

2

3

4

1

406

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti

2

60,30

2

407

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

5+1CS

191,20

3

408

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti

5+1CS

215,05

4

409

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti

5+1 CS

215,05

5

410

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti

5+1CS

224,75

6

nou-intrat

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap 8, sectorul 2, Bucureşti

5+1 CS

225,60

7

411

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti

5+1 CS

224,25

8

412

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti

5+1 CS

223,60

9

413

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 13, sectorul 2r Bucureşti

5+1 CS

224,65

10

414

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti

5+1 CS

227,05

11

415

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti

3+1 CS

132,00

12

416

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti

3+1 CS

141,70

13

417

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti

3

114,95

14

422

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. Bl, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

3

115,25

15

423

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

3

132,05

16

424

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti

4

153,10

17

426

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti

4

167,40

18

427

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti

3

132,05

19

323

Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti

4+1 CS

168,35

20

428

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti

3

132,05

21

293

Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti

4+1CS

167,20

22

418

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti

3

138,80

23

419

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti

4

154,30

24

420

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti

3

142,20

25

421

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti

4

151,80

26

430

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti

3

105,40

27

441

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

2

100,75

28

289

Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

3

105,05

29

290

Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti

3

140,25

30

445

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti

4+1CS

145,85

31

446

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti

3

105,05

32

291

Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 7. sectorul 2, Bucureşti

3

140,25

33

322

Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti

4+1CS

143,10

34

447

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti

3

105,05

35

431

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 10, sectorul 2, Bucureşti

3

140,25

36

432

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 11, sectorul 2, Bucureşti

4+1 CS

143,45

37

433

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 12, sectorul 2, Bucureşti

3+1 CS

118,25

38

434

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 13, sectorul 2, Bucureşti

3+1 CS

154,25

39

435

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 14, sectorul 2, Bucureşti

4

131,20

40

436

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 15, sectorul 2, Bucureşti

3

105,05

41

437

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 16, sectorul 2, Bucureşti

3

147,90

42

438

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 17, sectorul 2, Bucureşti

4

145,40

43

439

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 18, sectorul 2, Bucureşti

3

120,70

44

440

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 19, sectorul 2, Bucureşti

3

142,20

45

442

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 21, sectorul 2, Bucureşti

3+1CS

121,35

46

443

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 22, sectorul 2, Bucureşti

3+1CS

155,50

47

444

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap 23, sectorul 2, Bucureşti

4

145,75

48

 

Apartament, str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B2, extindere, P, sectorul 2, Bucureşti

2

56,50

49

448

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti

2

92,65

50

449

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

4

162,05

51

292

Apartament, str. M Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

3

129,95

52

294

Apartament str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti

4+1 CS

219,00

53

450

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti

3

129,95

54

451

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti

4+1 CS

179,13

55

452

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti

3+1CS

146,95

56

453

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti

4+1CS

219,00

57

454

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti

3+1CS

154,70

58

455

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti

4+1CS

222,05

59

456

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti

3

136,30

60

457

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti

4

206,85

61

458

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti

3

129,95

62

459

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti

4+1CS

215,15

63

321

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti

4

177,60

64

460

Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C. ap. 16. sectorul 2. Bucureşti

4+1CS

200.65

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 21 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului Uzlina aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificare

Adresa

Tipul bunului

Descrierea tehnică {pe scurt) suprafaţă

(mp)

Persoana juridică de la care se transmite administrarea bunului

Persoana juridică căreia i se transmite administrarea bunului

108390

8.08.01

Satul Uzlina,

Comuna Murighiol,

judeţul Tulcea

teren

31.100 mp

Statui român, domeniul public, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

Statul român, domeniul public, Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

 

 

 

 

 

 

108390

8.08.01

Satul Uzlina,

Comuna Murighiol,

judeţul Tulcea

construcţii

Sală conferinţe - 396 mp

Bazin copii - 92 mp

Bazin adulţi - 114 mp

Bungalow - 99 mp

Bungalow - 99 mp

Bungalow - 99 mp

Bungalow - 99 mp

Umbrar barbeque - 43 mp

Cabană - 357 mp

Anexă - 8 mp

Cabană - 90 mp

Staţie tratare apă - 52 mp

Rezervor apă - 10 mp

Pavilion expunere păsări - 340 mp

Statul român, domeniul public, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

Statul român, domeniul public, Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 101/2011)

 

LISTA

imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării

 

Nr. crt.

Poz. H.G.

Denumirea imobilului şi adresa

Teren aferent rămas (mp)

0

1

2

3

 

 

SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT SCROVIŞTEA

 

1

2

Vila POD- investiţie neterminată cu terenul şi plantaţiile aferente din comuna Snagov. judeţul Ilfov

544,00

2

3

Debarcaderul cu garajul de şalupe, ateliere şi anexe gospodăreşti din Complexul Palat, comuna Snagov, judeţul Ilfov

5.510,00

3

4

Legătura rutieră dintre palat şi Vila POD, comuna Snagov, judeţul Ilfov

 

4

8472

Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov

6.533,10

5

 

Teren Rustica-Cramă, conţinând vii, livezi, arabil şi pădure, cu terenul aferent, din comuna Snagov, judeţul Ilfov

48.085,00

6

 

Imobil Vila nr. 1Acu terenul aferent din Str. Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov

25.364,20

7

 

Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str. Florilor nr. 153, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov

12.271,90

8

 

Imobil Vila nr. 10 cu anexe: Casa Ţărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe şi terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15G, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov

14.771,10

9

67

Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 H, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov

27.412,60

10

68

Clădire sediu administrativ, construcţie grup social, gheţărie Muntenia, curte asfaltată din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, judeţul Ilfov

2.127,00

11

 

Centrală telefonică din Aleea Nufărului nr. 1B, Snagov

1.127,47

 

 

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA

 

12

11/2

Teren aferent Hotelului şi restaurantului „Robinson” din Predeal, Str. Muncii nr. 10, judeţul Braşov

2.656,75

13

12

Grup gospodăresc „Pietrosul”, Str. Postăvarului nr. 10, Predeal, judeţul Braşov

2.792,06

14

13

Complexul balnear „Bradul” compus din: hotel, restaurant şi bază de tratament, cu terenul şi anexele aferente, din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, judeţul Covasna

22.798,00

15

14

Vila „Predeal” cu terenul aferent din Predeal str. M. Săulescu nr. 71, judeţul Braşov

240,00

16

15

Minihotel „Covasna” cu terenul aferent concesionat din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A, judeţul Covasna

482,67

17

18

Teren Vila nr. 2 „Bucegi” din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, judeţul Prahova

104,01

18

19

Vila nr. 8 „Zambila” cu anexe: ateliere şi terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, judeţul Prahova

1.403,64

19

21

Vila „Victoria”+ împrejmuire cu terenul aferent din Fumica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, judeţul Prahova

1.407,14

20

23

Cabana „Vânătorească” cu terenul aferent din Sinaia, Str. Săniuşului nr. 3, judeţul Prahova

1.607,00

21

24

Teren-parc Vila „Bujorul” din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniş, judeţul Prahova

319,00

22

25

Teren Restaurantul „Vânătorul-Cumpătu”. Sinaia

491,13

23

 

Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporaşilor nr. 1A, judeţul Prahova

22.289,50

24

30

Popicărie, bar fostă Vila „Pajura” cu teren aferent din Poiana Braşov, judeţul Braşov

1.329,00

 

 

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI

 

25

33

Vila „Belvedere” - corpul B - cu anexele şi terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Haţeg nr. 7, judeţul Caraş-Severin

4.544.20

26

35

Complex „Cindrelul” cu teren aferent din Păltiniş, judeţul Sibiu

1.211,00

27

40

Vila Livia şi teren aferent din Băile Herculane, Str. Zăvoiului nr. 38, judeţul Caraş-Severin

7.651,00

28

421

Spaţii anexe Vilei Bujoreni şi terenul aferent din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, judeţul Vâlcea

15.678,43

 

 

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN

 

29

43

Pepiniera din Eforie Nord, judeţul Constanţa

8.710,04

30

44

Complex restaurant „Dunărea” împreună cu Hotel şi bar „Dacia” şi terenul aferent construcţiilor, din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

14.798,84

31

45

Vila „Mărul” B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

cota indiviză din 4.163,40

32

49

Sere şi răsadniţe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

4.384,69

33

50

Grup gospodăresc din zona II cu cămin, spălătorie şi ateliere tehnice, cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

5.910,92

34

51

Centrală termică Doina cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

609,76

35

52

Vila „Părul” Acu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

cotă indiviză din 4.815,09

36

52

Vila „Părul” B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

cotă indiviză din 4.815,09


0

1

2

3

37

53

Vila „Nucul” A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

cotă indiviză din 5.413,74

38

53

Vila „Nucul” B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

cotă indiviză din 5.413,74

39

54

Vila „Violeta” cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

3.946,65

40

55

Vila „Bujorul” cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

7.313,04

41

56

Vila „Crinul” cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

1.970,37

42

58

Teren de tenis şi teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), judeţul Constanţa

14.414,35

43

59

Vila „Egreta”, Mamaia, judeţul Constanţa, S construită = 170,83 mp

 

44

60

Vila „Cerna”, Mamaia, judeţul Constanţa, S construită = 173,20 mp

 

45

61

Imobil Restaurant + săli de conferinţă „Ambasador” cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa

8.299,64

46

65

Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, judeţul Constanţa

6.972,18

47

405

Imobil şi garaj, str. Elisabeta nr. 7, oraşul Constanţa, judeţul Constanta

531,38

48

 

Complex Doina-hotel, restaurant şi teren aferent din Neptun, judeţul Constanţa

13.233,18

49

 

Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun, judeţul Constanţa

6.017,18

 

 

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL „VICTORIA” CLUJ-NAPOCA

 

50

71

Complex hotel-restaurant „Victoria” cu terenul aferent din Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie nr. 54-56, judeţul Cluj

2.437,00

51

74

Complex agroindustrial „Apahida” din comuna Apahida, Str. Libertăţii nr. 1, judeţul Cluj, cu terenul aferent, compus din: grup social; atelier preparate came; atelier pentru lactate; bloc cu 12 apartamente; grajd taurine nr. 3; grajd taurine nr. 4; hală creştere pui; grajd comun; grajd pentru porcine la îngrăşat; grajd maternitate scroafe + tineret; tabără vară pentru porcine; magazie cereale; bucătărie furaje; filtru sanitar; magazie cereale 1.000 t; centrală termică; fanar; pătule pentru porumb; siloz suprafaţă 2.000 mp; depozit îngrăşăminte; pătule circulare pentru porumb; remize maşini + tractoare; atelier mecanic; şopron îngrăşăminte chimice; platformă betonată; împrejmuire beton

41.562,00

52

78

Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata nr. 24), ap, 25, se, 3 - parter (3 cam.) Cluj-Napoca, judeţul Cluj

32,38

 

 

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA

 

53

79

Hotelul şi restaurantul „Gloria” cu construcţiile anexe şi terenul aferent din municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 4-8, judeţul Suceava

5.021,00

54

81

Imobil pensiune Palace cu terenul aferent din Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, judeţul Bacău

1.130,00

 

 

SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR

 

55

86

Imobil şi garaj bd. G-ral. Gh. Magheru, nr. 28-30, sectorul 1, Bucureşti; parţial

1.747,51

56

90

Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 19. sectorul 1, Bucureşti, parţial

738,01

57

91

Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 16, corp A+B, sectorul 1, Bucureşti, parţial

944,68

58

101

Imobil (66,86%) - parţial - subsol, parter, mezanin, etaj 1, etaj 2, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7, sectorul 1, Bucureşti, parţial

2.190,00

59

106

Imobil str. Câmpineanu nr. 3A, sectorul 1, Bucureşti, parţial

1.111,00

60

114

Apartament Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

351,01

61

120

Apartament str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

95,88

62

123

Cameră serviciu nr. 55, et. 5, str. Brezoianu Ion nr. 29B, sectorul 1, Bucureşti

-

63

124

Apartament str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, sectorul 5, Bucureşti

12,30

64

129

Apartament bd. N. Bălcescu nr. 5, sc. B, et. 7, ap. 50, sectorul 1, Bucureşti

8,40

65

130

Apartament bd. N. Bălcescu nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti

9,30

66

132

Imobil Str. Crângului nr. 6 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti

232,00

67

139

Apartament str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti

6,32

68

146

Imobil str. Herăstrău nr. 40, sectorul 1, Bucureşti

244,58

69

149

Imobil şi garaj str. Av. Teodor Iliescu nr. 44, sectorul 1, Bucureşti

189,10


0

1

2

3

 

151 152

Imobil din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, din care:

3.458,00

70

517

Apartament nr. 6, et. 2, din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = 220,96 mp, şi boxa nr. 6 - subsol, Su = 7,58 mp

 

71

516

Apartament nr. 3, et. 1, din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = 219,80 mp, şi boxa nr. 1 - subsol, Su = 10,25 mp

 

72

515

Apartament nr. 2, parter, din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, Su = 220,45 mp, şi boxa nr. 2 - subsol, Su = 10,40 mp

 

73

154

Teren aferent ap. 6 din şos. Kiseleff nr. 22, etaj 2, sectorul 1, Bucureşti

cotă indiviză din S totală de 6.672,23 mp

74

156

Apartament şos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

cotă indiviză din S totală de 10.054,00 mp

75

157

Apartament şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

cotă indiviză din S totală de 10.054,00 mp

76

158

Apartament şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

cotă indiviză din S totală de 10.054,00 mp

77

159

Apartament şos. Kiseleff nr. 24, corp A, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

cotă indiviză din S totală de 10.054,00 mp

78

519

Apartament şos. Kiseleff nr. 24, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti

58,98

79

161

Apartament str. C-tin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C. bl. 21, et. 2. ap. 92, sectorul 4, Bucureşti

10,75

80

162

Apartament bd. Regina Elisabeta nr. 25, et. 6, ap. 30, sectorul 5, Bucureşti

92,60

81

163

Apartament str. Luterană nr. 5, sc. D, et. 2, ap. 42, sectorul 1, Bucureşti

4,15

82

164

Apartament str. Lt. Gh. Mânu nr. 12, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

8,20

83

165

Apartament str. Londra nr. 4. et. 2, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti

31,01

84

166

Apartament str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 şi garaj, sectorul 5, Bucureşti

cotă indiviză din S totală de 434,84 mp

85

167

Apartament str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, sectorul 5, Bucureşti

cotă indiviză din S totală de 434,84 mp

86

168

Garaj aferent ap. nr. 18 din str. Dionisie Lupu nr. 74, sectorul 1, Bucureşti

cotă indiviză din S totală de 6,26 mp

87

169

Apartament str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28, sectorul 1, Bucureşti

cotă indiviză din S totală de 6,26 mp

88

172

Imobil str. Spătaru N. Milescu nr. 65 şi garaj, sectorul 2, Bucureşti

193,28

89

173

Apartament şi garaj bd. Mărăşti nr. 49, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

152,00

90

178

Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C, et. 4, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti

1,02

91

181

Teren str. Pictor 1. Negulici nr. 20 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti

3,95

92

182

Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 32, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

353,41

93

184

Apartament str. Lt. av. Şerban Petrescu nr. 9, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

102,23

94

185

Teren Str. Pivnicierului nr. A-6, et. 3, aferent ap. 16, sectorul 1, Bucureşti

29,16

95

186

Apartament Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

51,67

96

187

Apartament Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti

140,38

97

189

Apartament str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

68,15

98

190

Apartament str. ing. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

70,71


0

1

2

3

99

192

Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philipide nr. 12, sectorul 2, Bucureşti

18,92

100

193

Garaj, str. Sf. Spiridon nr. 4, sectorul 2, Bucureşti

7,40

101

194

Apartament bd. Carol I nr. 54 B (fost Pache Protopopescu nr. 64 B), et. 5, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti

1,76

102

196

Teren aferent apartament 6 din str. Washington (fostă Rozelor) nr. 13, et. 2, sectorul 1, Bucureşti

30,81

103

197

Apartament str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

22,70

104

200

Apartament str. Lt. av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter, ap. 1 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti

290,00

105

201

Teren str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti

28,61

106

204

Apartament str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

185,81

107

205

Apartament str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

255,72

108

207

Teren str. Şipotul Fântânilor nr. 2, et. 5, ap. 63, sectorul 1, Bucureşti

8,00

109

208

Apartament str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, ap. 3 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti

20,70

110

210

Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

1.677.59

111

833

Apartament nr. 1, parter, din imobil situat în str. Prezan nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

1.268,88

112

211

Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti

11,50

113

336

Apartament, str. Ardeleni nr. 1, bl. 39, ap. 18, sectorul 2, Bucureşti

11,51

114

212

Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24. sectorul 2, Bucureşti

11,50

115

213

Apartament str. Valeriu Branişte nr. 56, bl. 5, sc. B, ap. 1Ar sectorul 3, Bucureşti

36,56

116

215

Teren str. Smârdan nr. 5, sectorul 3, Bucureşti

1.138,52

117

218

Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 şi tronson 2, sectorul 1, Bucureşti

562,04

118

219

Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3, Bucureşti

940,49

119

220

Teren Calea Moşilor nr. 128, sectorul 2, Bucureşti

1.986,00

120

221

Apartament str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, ap. 19, sectorul 4, Bucureşti

-

121

224

Teren situat în str. Dr. Drăghiescu nr. 4, ap. 1, parter, sectorul 4. Bucureşti

62,69

122

225

Teren situat în Str. Progresului nr. 13, ap. 7, etaj 3, sectorul 1, Bucureşti

14,50

123

226

Teren situat în bd. Pache Protopopescu nr. 1, etaj 2, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti

20,25

124

227

Teren situat în str. dr. Lister nr. 58, parter, ap. 1, sectorul 5, Bucureşti

12,00

125

228

Teren situat în str. Iulius Tetrat nr. 31, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

46,60

126

230

Teren situat în Str. Braziliei nr. 7, etaj 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

50,00

127

231

Teren situat în str. Spiru Haret nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

13,00

128

232

Teren situat în Str. Fluierului nr. 17D, parter, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti

57,00

129

233

Teren situat în str. Dr. N. Manolescu nr. 5-7, parter, ap. 2, sectorul 5, Bucureşti

130,00

130

234

Teren situat în str. Amiral Bălescu nr. 29, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

20,00

131

237

Teren aferent ap. 2 situat în str. Andrei Mureşan nr. 29, et. 1, sectorul 1, Bucureşti

38,00

 

246

Imobil (fără ap. 39), bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, sectorul 1, Bucureşti, din care:

306,13

132

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, parter, spaţiu comercial sectorul 1, Bucureşti

 

133

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 36, sectorul 1, Bucureşti

 

134

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 37, sectorul 1, Bucureşti

 

135

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 38, sectorul 1, Bucureşti

 

136

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 40, sectorul 1, Bucureşti

 

137

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 41, sectorul 1, Bucureşti

 

138

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 42, sectorul 1, Bucureşti

 

139

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 43, sectorul 1, Bucureşti

 

140

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 44 sectorul 1, Bucureşti

 

141

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 45, sectorul 1, Bucureşti

 

142

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 47, sectorul 1, Bucureşti

 

143

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 5, ap. 48, sectorul 1, Bucureşti

 


0

1

2

3

144

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 50, sectorul 1, Bucureşti

 

145

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 51, sectorul 1, Bucureşti

 

146

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 52, sectorul 1, Bucureşti

 

147

241

Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 54, sectorul 1, Bucureşti

 

148

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 55, sectorul 1, Bucureşti

 

149

242

Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 56, sectorul 1, Bucureşti

 

150

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 58, sectorul 1, Bucureşti

 

151

244

Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 59, sectorul 1, Bucureşti

 

152

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 60, sectorul 1, Bucureşti

 

153

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 61, sectorul 1, Bucureşti

 

154

245

Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 62, sectorul 1, Bucureşti

 

155

 

bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 10, ap. 63, sectorul 1, Bucureşti

 

156

253

Apartament str. Turda nr. 120, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

9,00

157

704

Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

10,60

158

254

Apartament str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

8,97

159

255

Apartament str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti

10,85

160

256

Apartament str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti

10,85

161

275

Apartament str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu terenul aferent, sectorul 1, Bucureşti

103,97

162

276

Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti

11,00

163

277

Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 2, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti

10,00

164

278

Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23. et. 4, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti

10,00

165

279

Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 5, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti

10,00

166

280

Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, parter, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

7,00

167

283

Imobil str. Traian nr. 98, bl. L112 B, parter (cotă indiviză), sectorul 3, Bucureşti

55,13

168

284

Imobil str. M. Basarab nr. 71. b.. L 111 A, parter {cotă indiviză), sectorul 3. Bucureşti

32,89

169

285

Imobil str. M. Basarab nr. 73, bl. L113A, parter (cotă indiviză), sectorul 3, Bucureşti

99,69

170

299

Teren Str. Armindenului nr. 8-10, sectorul 1, Bucureşti

550,00

171

302

Imobil-parţial str. Câmpineanu nr. 20, sectorul 1, Bucureşti, parţial

813,20

 

304

Imobil str. B. Delavrancea nr. 12 B, sectorul 1, Bucureşti, din care;

685,18

172

 

str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

 

173

 

str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

 

174

305

Teren, str. B. Delavrancea nr. 12A, sectorul 1, Bucureşti

629,40

 

306

Imobil - parţial fără spaţiul de la etajele 2 şi 3 din Calea Dorobanţilor nr. 87, sectorul 1, Bucureşti din care:

-

175

 

Calea Dorobanţilor nr. 85-87, parter, spaţiu comercial, sectorul 1, Bucureşti

 

176

 

Calea Dorobanţilor nr. 85-87, mezanin, sectorul 1, Bucureşti

 

177

 

Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 1, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

 

178

 

Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 4, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

 

179

 

Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 5, ap, 5, sectorul 1, Bucureşti

 

180

 

Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 6, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

 

 

307

Imobil - parţial, fără ap. 1 şi 6 din str. M. Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, Bucureşti, din care:

897,57

181

 

str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter dreapta, spaţiu comercial sectorul 2, Bucureşti

 

182

 

str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter stânga, sectorul 2, Bucureşti

 

183

 

str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin dreapta, sectorul 2, Bucureşti

 

184

 

str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

 

185

 

str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

 

186

 

str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti

 


0

1

2

3

187

 

str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti

 

188

 

str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti

 

189

 

str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti

 

190

 

str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti

 

191

 

str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti

 

192

 

str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 5, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti

 

 

313

Imobil str. Mircea Vodă nr. 47, sectorul 3, Bucureşti, din care:

480,00

193

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, P, stânga + dreapta, sectorul 3, Bucureşti

 

194

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 1, sectorul 3, Bucureşti

 

195

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 2, sectorul 3, Bucureşti

 

196

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 3 sectorul 3, Bucureşti

 

197

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 4, sectorul 3, Bucureşti

 

198

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 5, sectorul 3, Bucureşti

 

199

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 6, sectorul 3, Bucureşti

 

200

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 7, sectorul 3, Bucureşti

 

201

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 8, sectorul 3, Bucureşti

 

202

 

bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 9, sectorul 3, Bucureşti

 

203

 

bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 10, sectorul 4, Bucureşti

 

204

 

bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 6, ap. 11, sectorul 5, Bucureşti

 

205

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 6, ap. 12 sectorul 3, Bucureşti

 

206

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 13, sectorul 3, Bucureşti

 

207

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 14. sectorul 3, Bucureşti

 

208

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 15, sectorul 3, Bucureşti

 

209

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 16, sectorul 3, Bucureşti

 

210

 

bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 9, ap. 17, sectorul 3, Bucureşti

 

211

320

Apartament, str. N. Bălcescu nr. 35, sc. A, et. 5, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti

9,01

212

327

Imobil şi garaj, str. Şcoala Floreasca nr. 9-11, sectorul 1, Bucureşti

1.517,38

213

328

Imobil situat în str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4, Bucureşti

452,56

214

332

Imobil, str. Grigore Alexandrescu nr. 86, sectorul 1, Bucureşti

1.625,72

215

333

Teren, Aleea Alexandru nr. 1. sectorul 1, Bucureşti

33,71

216

340

Imobil şi garaj, str. Armenească nr. 35, sectorul 2, Bucureşti

826,6

217

347

Apartament, str. Bălcescu nr. 16, et. 5, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

20,35

 

348

Imobil, str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, Bucureşti, din care:

602,00

218

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, p, mag. 1-5, sectorul 1, Bucureşti

 

219

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

 

220

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

 

221

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

 

222

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

 

223

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

 

224

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

 

225

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti

 

226

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti

 

227

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti

 

228

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti

 

229

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 11 sectorul 1, Bucureşti

 

230

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti

 

231

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti

 

232

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti

 


0

1

2

3

233

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti

 

234

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti

 

235

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 17, sectorul 1, Bucureşti

 

236

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti

 

237

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 19, sectorul 1, Bucureşti

 

238

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 20, sectorul 1, Bucureşti

 

239

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti

 

240

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 22, sectorul 1, Bucureşti

 

241

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 23, sectorul 1, Bucureşti

 

242

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 24, sectorul 1, Bucureşti

 

243

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 25, sectorul 1, Bucureşti

 

244

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 26, sectorul 1, Bucureşti

 

245

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 27, sectorul 1, Bucureşti

 

246

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 28, sectorul 1, Bucureşti

 

247

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 29, sectorul 1, Bucureşti

 

248

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 30, sectorul 1, Bucureşti

 

249

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 31, sectorul 1, Bucureşti

 

250

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 32, sectorul 1, Bucureşti

 

251

 

bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 33, sectorul 1, Bucureşti

 

252

357

Teren din str. Burghelea nr. 3, sectorul 2, Bucureşti

22,00

253

358

Apartament nr. 3 situat în imobilul din Str. Călăraşilor nr. 79, bl. 3, sectorul 3, Bucureşti

163,65

254

362

Apartament str. Catargiu Lascăr nr. 11 A, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti

87,71

255

369

Apartament str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 1, sectorul 1. Bucureşti

134,40

256

370

Apartament str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

230,85

257

371

Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

114,92

258

372

Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 1, ap 4, sectorul 1, Bucureşti

141,75

259

373

Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 1, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

112,43

260

374

Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 2, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti

137,61

261

375

Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 2. ap. 9, sectorul 1, Bucureşti

113,73

262

376

Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, etaj 2, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti

57,14

263

377

Teren aferent imobil, str. Constantinescu Al. nr. 59, corp A+B+C, sectorul 1, Bucureşti

5.05

264

378

Imobil, str. Constantinescu Al. nr. 61, sectorul 1, Bucureşti

719,00

265

382

Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

8,46

266

383

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

11,91

267

384

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 1, ap. 4. sectorul 1, Bucureşti

14,16

268

380

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

11,86

269

385

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

14,04

270

386

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti

11,75

271

387

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti

14,07

272

286

Apartament bd. Dacia nr. 55, etaj 4, ap. 9. sectorul 1, Bucureşti

11,75

273

388

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 4, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti

14,02

274

389

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti

11,96

275

287

Apartament bd. Dacia nr. 55, etaj 5, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti

15,02

276

390

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 6, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti

11,88

277

288

Apartament bd. Dacia nr. 55, etaj 7, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti

12,12

278

391

Apartament, str. Dacia nr. 55, etaj 8, ap. 17, sectorul 1, Bucureşti

15,82

279

395

Imobil str. Delavrancea nr. 6 A, sectorul 1, Bucureşti

8.248,00


0

1

2

3

 

400

Imobil str. Drobeta nr. 13, sectorul 2, Bucureşti, din care:

368,20

280

 

str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti

 

281

 

str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

 

282

 

str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

 

283

 

str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti

 

284

 

str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti

 

285

 

str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 7, sectorul 3, Bucureşti

 

286

 

str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti

 

287

 

str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti

 

 

401

Imobil, str. Drobeta nr. 4-10, sectorul 2, Bucureşti, din care:

1.377,90

288

 

str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti

 

289

 

str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

 

290

 

str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

 

291

 

str. Drobeta nr. 4-10. et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti

 

292

 

str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti

 

293

 

str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap 6, sectorul 2, Bucureşti

 

294

 

str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti

 

295

 

str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti

 

296

 

str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti

 

297

 

str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti

 

298

 

str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti

 

299

 

str. Drobeta nr. A-10, et. 2, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti

 

300

 

str. Drobeta nr. A-10, et. 3, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti

 

301

 

str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti

 

302

 

str. Drobeta nr. A-10, et. 3, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti

 

303

404

Teren, str. Dumbrava Roşie nr. 4, sectorul 2, Bucureşti

24,00

304

461

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap, 1, sectorul 1, Bucureşti

72,70

305

462

Apartament, str. Eminescu nr. 44 48, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

76,36

306

463

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

83,36

307

464

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48. etaj 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

74,36

308

465

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etaj 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

82,79

309

466

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

76,10

310

467

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 3, ap, 7, sectorul 1, Bucureşti

82,74

311

468

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti

74,05

312

469

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti

84,15

313

470

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 4, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti

69,26

314

471

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti

82,16

315

472

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 5, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti

74,72

316

296

Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, etajul 6. ap. 13, sectorul 2, Bucureşti

88,75

317

295

Apartament, str. M. Eminescu nr. 44 48, et. 6, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti

73,81

318

473

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti

82,30

319

474

Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti

75,35

320

475

Camera serviciu, str. Eminescu nr. 44-48, sectorul 1, Bucureşti

6,34

321

476

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

67,17

322

477

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

72,43

323

478

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

77,17

324

479

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

74,73

325

480

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

76,67


0

1

2

3

326

481

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

76,48

327

482

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti

76,88

328

483

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti

69,44

329

297

Apartament, str. M. Eminescu nr. 50-54, etajul 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti

76,98

330

484

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 4, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti

74,42

331

485

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti

79,94

332

486

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 6, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti

76,05

333

487

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 6, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti

75,08

334

488

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 7, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti

75,79

335

489

Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 7, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti

76,32

336

490

Apartament, str. Eminescu nr. 56, etajul 2, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

434,28

 

491

Imobil (fără ap. 14, 3, 30), str. Eminescu nr. 82-88, sectorul 1, Bucureşti, din care:

1.076,92

337

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti

 

338

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88. sc. 1, P, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

 

339

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti

 

340

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti

 

341

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti

 

342

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti

 

343

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti

 

344

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti

 

345

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti

 

346

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti

 

347

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti

 

348

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 6, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti

 

349

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti

 

350

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti

 

351

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti

 

352

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P, ap. 18, sectorul 2, Bucureşti

 

353

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 19, sectorul 2, Bucureşti

 

354

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 20, sectorul 2, Bucureşti

 

355

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 21, sectorul 2, Bucureşti

 

356

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 2, Bucureşti

 

357

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 23, sectorul 2, Bucureşti

 

358

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 24, sectorul 2, Bucureşti

 

359

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 25, sectorul 2, Bucureşti

 

360

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 26, sectorul 2, Bucureşti

 

361

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 27, sectorul 2, Bucureşti

 

362

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 28, sectorul 2, Bucureşti

 

363

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 6, ap. 29, sectorul 2, Bucureşti

 

364

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 31, sectorul 2, Bucureşti

 

365

 

str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 32, sectorul 2, Bucureşti

 

366

494

Teren, str. Gh. Mânu nr. 3, ap. 1-13, sectorul 1, Bucureşti

440,60

367

495

Teren, str. Gogol nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

8,29

368

498

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti

20,13

369

499

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

17,89

370

500

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

25,61

371

501

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti

17,89

372

502

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti

25,61


0

1

2

3

373

503

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti

20,13

374

504

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti

17,89

375

505

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti

25,61

376

247

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 5, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti

17,88

377

248

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21, sectorul 2, Bucureşti

25,61

378

249

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 7, ap. 22, sectorul 2, Bucureşti

20,12

379

250

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 8, ap. 25, sectorul 2, Bucureşti

20,12

380

251

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 32, sectorul 2, Bucureşti

18,12

381

252

Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 33, sectorul 2, Bucureşti

25,22

382

512

Apartament, str. Kiseleff nr. 14, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

132,87

383

 

Teren, str. Kiseleff nr. 18 A, sectorul 1, Bucureşti

467,00

384

521

Teren, str. Kiseleff nr. 55, vila 6, sectorul 1, Bucureşti

55,38

 

522

Imobil, str. Kiseleff nr. 55, vila 9, sectorul 1, Bucureşti, din care:

1.120,93

385

 

şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 3, sectorul 1. Bucureşti

 

386

 

şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

 

387

524

Apartament, str. Lahovari Alex. nr. 5 A, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

10,93

388

528

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti

23,79

389

530

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti

17,88

390

531

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 19, sectorul 1, Bucureşti

21,27

391

532

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 20, sectorul 1, Bucureşti

19,15

392

533

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 21, sectorul 1, Bucureşti

18,70

393

534

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 22, sectorul 1, Bucureşti

17,88

394

535

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 24, sectorul 1, Bucureşti

19,15

395

538

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 28, sectorul 1, Bucureşti

19,15

396

539

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 31, sectorul 1, Bucureşti

21,27

397

540

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 33, sectorul 1, Bucureşti

18,70

398

541

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 34, sectorul 1, Bucureşti

17,88

399

542

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 35, sectorul 1, Bucureşti

21,27

400

543

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 36, sectorul 1, Bucureşti

19,15

401

544

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 37. sectorul 1, Bucureşti

18,70

402

545

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 38, sectorul 1 r Bucureşti

17,88

403

546

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 41, sectorul 1, Bucureşti

18,70

404

547

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 44, sectorul 1, Bucureşti

19,15

405

548

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 46, sectorul 1, Bucureşti

12,51

406

549

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 48, sectorul 1, Bucureşti

19,15

407

550

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 50, sectorul 1, Bucureşti

18,07

408

527

Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 51, sectorul 1, Bucureşti

12,32

409

556

Imobil (subsol + parter + mezanin), str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, sectorul 1, Bucureşti

271,40

410

557

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

27,36

411

558

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

13,19

412

559

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti

24,41

413

560

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti

27,13

414

561

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti

13,41

415

563

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti

24,60

416

564

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti

27,12

417

565

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 15, sectorul 1, Bucureşti

13,33

418

566

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 16, sectorul 1, Bucureşti

29,90

419

567

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 17, sectorul 1, Bucureşti

23,96


0

1

2

3

420

568

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti

24,49

421

569

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 20, sectorul 1, Bucureşti

13,29

422

571

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 22, sectorul 1, Bucureşti

24,14

423

574

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 26, sectorul 1, Bucureşti

29,83

424

575

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 27, sectorul 1, Bucureşti

25,64

425

577

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 30, sectorul 1, Bucureşti

13,47

426

579

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 36, sectorul 1, Bucureşti

22,70

427

580

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 37, sectorul 1, Bucureşti

23,22

428

581

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 38, sectorul 1, Bucureşti

22,60

429

582

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 39, sectorul 1, Bucureşti

22,77

430

583

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 40, sectorul 1, Bucureşti

23,22

431

584

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 41, sectorul 1, Bucureşti

22,74

432

585

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 42, sectorul 1, Bucureşti

22,42

433

586

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 43, sectorul 1, Bucureşti

23,27

434

587

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 44, sectorul 1, Bucureşti

22,88

435

588

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 45, sectorul 1, Bucureşti

22,41

436

589

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 46, sectorul 1, Bucureşti

23,22

437

590

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 47, sectorul 1, Bucureşti

22,74

438

591

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 48, sectorul 1, Bucureşti

22,21

439

592

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 49, sectorul 1, Bucureşti

23,30

440

593

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 50, sectorul 1, Bucureşti

22,76

441

594

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 51, sectorul 1, Bucureşti

22,43

442

595

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 52, sectorul 1, Bucureşti

23,25

443

596

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 53, sectorul 1, Bucureşti

22,64

444

597

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 54, sectorul 1, Bucureşti

22,48

445

598

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7t ap. 55, sectorul 1, Bucureşti

23,08

446

599

Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7, ap. 56, sectorul 1, Bucureşti

22,83

 

603

Imobil, str. Mora Grigore nr. 17, corp A, B, C, sectorul 1, Bucureşti, din care:

617,94

447

 

str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 1. sectorul 1, Bucureşti

 

448

 

str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. Ibis, sectorul 1, Bucureşti

 

449

 

str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

 

450

 

str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

 

451

606

Imobil (45% din teren, Corp C1 şi garaj), str. Olari nr. 23, sectorul 2, Bucureşti

151,70

 

614

Imobil (fără ap. 1, 3, 4, 10), str. Paris nr. 45 A, sectorul 1, Bucureşti, din care:

412,35

452

 

str. Paris nr. 45A, P ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

 

453

 

str. Paris nr. 45A, et. 1, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

 

454

 

str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti

 

455

 

str. Paris nr. 45A, et. 3, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti

 

456

 

str. Paris nr. 45A, et. 4, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti

 

 

618

Imobil, str. Pitar Moş nr. 10, sectorul 1, Bucureşti, din car©:

535,00

457

 

str. Pitar Moş nr. 10, P, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

 

458

 

str. Pitar Moş nr. 10, P, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

 

459

 

str. Pitar Moş nr. 10, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

 

460

 

str. Pitar Moş nr. 10, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

 

461

 

str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

 

462

 

str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

 

463

 

str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti

 

464

 

str. Pitar Moş nr. 10, et. 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti

 


0

1

2

3

465

 

str. Pitar Moş nr. 10, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti

 

466

 

str. Pitar Moş nr. 10, et. 4, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti

 

467

 

str. Pitar Moş nr. 10, et. 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti

 

468

 

str. Pitar Moş nr. 10, et. 5, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti

 

 

620

Imobil, str. Polonă nr. 3-5, sectorul 1, Bucureşti, din care:

1.012,00

469

 

str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

 

470

 

str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

 

471

 

str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

 

472

 

str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

 

473

 

str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

 

474

 

str. Polonă nr. 3-5, et. 2, ap. 6, sectorul 1, Bucureşti

 

475

 

str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti

 

476

 

str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti

 

477

 

str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti

 

478

 

str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti

 

479

 

str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 12. sectorul 1, Bucureşti

 

480

 

str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti

 

481

 

str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 14. sectorul 1, Bucureşti

 

 

623

Imobil, str. Polonă nr. 35, sectorul 1, Bucureşti, din care:

1.480,00

482

 

str. Polonă nr. 35, sc. 1, P. ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

 

483

 

str. Polonă nr. 35, sc. 1, P. ap. 2, sectorul 1, Bucureşti

 

484

 

str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 1, ap. 3r sectorul 1, Bucureşti

 

485

 

str. Polonă nr. 35, et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

 

486

 

str. Polonă nr. 35, et. 2, ap. 5, sectorul 1, Bucureşti

 

487

 

str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1, Bucureşti

 

488

 

str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti

 

489

 

str. Polonă nr. 35, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti

 

490

 

str. Polonă nr. 35, sc. 2, ap. 10, sectorul 1, Bucureşti

 

491

 

str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti

 

492

 

str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti

 

493

 

str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 13, sectorul 1, Bucureşti

 

494

 

str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 14, sectorul 1, Bucureşti