MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 147/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 147         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 martie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

6. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

85. - Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti

 

87. - Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

163. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru armonizare legislativă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi

 

164. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei de către domnul Constantin-Cătălin Radu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

27. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei si internelor, interimar, nr. 307/2009

 

466. - Ordin al ministrului economiei privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară ia Societatea Comercială „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.

 

3.359 MD. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 40 alin. (4) şi art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Nicoară Romeo-Florin, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru;

- domnul deputat Dîrzu Ioan, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 19 martie 2013.

Nr. 6.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 41 şi art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 lit. b1), art. 51 alin. (1) şi art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă strategia de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti.

(2) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti vinde prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat un pachet de acţiuni nou-emise, în următoarele etape:

a) majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti cu un pachet de acţiuni nou-emise reprezentând 105% comparativ cu capitalul social existent;

b) iniţierea unei oferte publice primare de vânzare de acţiuni, prin oferirea spre subscriere, prin metode specifice pieţei de capital, a întregului pachet de acţiuni nou-emise.

Art. 2. - (1) Oferta publică primară de acţiuni se derulează printr-un intermediar autorizat, angajat de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti, să presteze servicii şi activităţi de investiţii, astfel cum sunt acestea definite de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, selectat potrivit prevederilor legale.

(2) Intermediarul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 şi a admiterii la tranzacţionare a acţiunilor societăţii comerciale şi va efectua, dar fără a se limita la:

a) analiza diagnostic preliminară necesară identificării problemelor legale, economico-financiare, tehnice şi de mediu, propuneri de modalităţi de soluţionare, în scopul reglementării şi/sau implementării unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1 şi admiterea acţiunilor societăţii la tranzacţionare;

b) evaluarea Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti pentru a fi avută în vedere la recomandarea unui preţ de ofertă, a unui mecanism de determinare a preţului de vânzare a acţiunilor şi/sau a unui preţ de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de vânzare a acestora prevăzut la art. 5 alin. (1).

Art. 3. - (1) Ministerul Economiei, prin Oficiu! Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de instituţie publică implicată, este mandatat să coordoneze şi să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 şi să ia măsurile necesare pregătirii şi realizării acesteia.

(2) Ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti, pentru a propune şi aproba următoarele acţiuni:

a) declanşarea procesului de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti;

b) majorarea capitalului social şi emiterea unui număr de acţiuni reprezentând 105% comparativ cu capitalul social existent al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti;

c) efectuarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor acesteia şi aprobarea modificării actului constitutiv, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislaţia în vigoare necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum şi pentru îndeplinirea formalităţilor necesare admiterii acţiunilor societăţii la tranzacţionare pentru a aproba:

(i) prospectul de ofertă publică, anterior depunerii acestuia la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit. d) şi orice alte documente necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1;

(ii) preţul de ofertă, mecanismul de determinare a preţului de vânzare, preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de vânzare şi/sau preţul de vânzare, după caz, al acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu respectarea prevederilor art. 5 şi, ulterior, derulării acţiunilor prevăzute la art. 6 alin. (4) lit. e).

(3) în toate cazurile, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, este mandatat să acorde mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti pentru a propune şi aproba un preţ de vânzare al acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), care nu va fi mai mic decât valoarea nominală a acţiunilor nou-emise.

Art. 4. - (1) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti angajează, potrivit prevederilor legale, servicii şi activităţi de investiţii prestate de un intermediar autorizat.

(2) Cheltuielile pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru pregătirea şi realizarea acesteia, inclusiv cheltuielile angajate în acest scop, de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi cele pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor societăţii vor fi suportate de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti,

(3) Plata onorariilor pentru consultanţii independenţi angajaţi de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în vederea pregătirii şi realizării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se va efectua de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti în baza confirmării de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, a îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractele încheiate cu aceştia.

Art. 5. - (1) Preţul de vânzare al acţiunilor nou-emise va fi cel puţin egal cu preţul de ofertă sau cu preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de ofertă, mecanism aprobat de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3).

(2) Preţul de ofertă, mecanismul de determinare a preţului de vânzare, preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de vânzare si/sau preţul de vânzare, după caz, al acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, precum şi celelalte elemente ale vânzării se aprobă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, după caz, de către consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti.

(3) Durata ofertei publice primare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) va fi stabilită, prin derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi va fi înscrisă în prospectul de ofertă publică.

Art. 6. - (1) în vederea implementării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de privatizare, precum şi o comisie de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, formate din membri, titulari şi supleanţi, şi secretariatele tehnice aferente acestora.

(2) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are următoarea componenţă:

a) ministrul delegat pentru energie din cadrul Ministerului Economiei sau un secretar de stat, numit prin ordin a! ministrului economiei - preşedinte;

b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, desemnat prin ordin a! ministrului;

c) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de prim-ministru;

d) şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sau un reprezentant desemnat prin decizie a şefului acestei instituţii;

e) un reprezentant ai Ministerului Economiei, desemnat prin ordin al ministrului economiei;

f) directorul general al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - SA. Bucureşti,

(3) Pentru fiecare membru titular, instituţiile şi societatea comercială reprezentate în comisia pentru coordonarea procesului de privatizare îşi vor desemna câte un supleant.

(4) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare;

b) avizează documentele de intermediere ce urmează a fi încheiate cu intermediarul autorizat selectat, care sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti, după caz;

c) analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul procesului şi aprobă sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare;

d) aprobă prospectul de ofertă publică primară, care este supus aprobării adunării generale a acţionarilor sau consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti, după caz;

e) avizează preţul de ofertă, mecanismul de determinare a preţului de vânzare sau preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de vânzare al acţiunilor nou-emise, pe baza recomandărilor intermediarului, care este aprobat de Guvern;

f) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare.

(5) Din comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, ai Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi ai Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucureşti.

(6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile şi atribuţiile membrilor comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare şi ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi drepturile membrilor comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, !a propunerea şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

(7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) şi ale secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data:

a) emiterii, în acest sens, a ordinului ministrului economiei, în cazul suspendării şi/sau sistării procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1, sau

b) finalizării procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1, certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând preţul acţiunilor potrivit contractului încheiat cu intermediarul autorizat.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 252/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie a energiei electrice „Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - SA, „Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A. şi „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A. prin metode specifice pieţei de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 4 aprilie 2012 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 6 martie 2013.

Nr. 85.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 41 şi art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 lit. b1), art. 51 alin. (1) şi art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă strategia de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.

(2) Prin oferta publică de majorare a capitalului social prin aport de capital, Societatea Comerciala Complexul Energetic Oltenia - S.A. vinde un pachet de acţiuni nou-emise în următoarele etape:

a) majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A. cu un pachet de acţiuni nou-emise reprezentând 15,29% din capitalul social existent, cu acordarea dreptului de preferinţă de subscriere, la preţul de vânzare al acţiunilor nou-emise în cadrul ofertei publice primare de acţiuni, acţionarilor privaţi existenţi ai Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A., proporţional cu cota deţinută anterior majorării capitalului social;

b) iniţierea unei oferte publice primare de vânzare de acţiuni, prin oferirea spre subscriere, prin metode specifice pieţei de capital, a unui pachet de acţiuni nou-emise reprezentând 12% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social prevăzute la lit. a), la care se adaugă acţiunile rămase nesubscrise ca urmare a exercitării dreptului de preferinţă acordat acţionarilor privaţi existenţi.

Art. 2. - (1) Oferta publică primară de acţiuni se derulează printr-un intermediar autorizat, angajat de Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A. să presteze servicii de investiţii financiare, aşa cum este acesta definit de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, selectat potrivit prevederilor legale.

(2) Intermediarul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 şi admiterii la tranzacţionare a acţiunilor societăţii comerciale şi va efectua, dar fără a se limita la:

a) analiza diagnostic preliminară necesară identificării problemelor legale, economico-financiare şi de mediu, propuneri de modalităţi de soluţionare, în scopul reglementării şi/sau implementării unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de vânzare potrivit strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 şi admiterea la tranzacţionare a acţiunilor acesteia;

b) evaluarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A. pentru a fi avută în vedere la recomandarea unui preţ de ofertă, a unui mecanism de determinare a preţului de vânzare a acţiunilor şi/sau a unui preţ de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de vânzare a acestora prevăzut la art. 5 alin. (1).

Art. 3. - (1) Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de instituţie publică implicată, este mandatat să coordoneze, să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 şi să ia măsurile necesare pregătirii şi realizării acesteia.

(2) Ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanţilor statului în Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A., pentru a propune şi a aproba în adunarea generală a acţionarilor acestei societăţi comerciale următoarele acţiuni:

a) declanşarea procesului de vânzare a unui pachet de acţiuni nou-emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - SA;

b) majorarea capitalului social şi emiterea unui număr de acţiuni reprezentând 15,29% din capitalul social existent al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;

c) efectuarea de către Societatea Comerciala Complexul Energetic Oltenia - S.A. a demersurilor necesare în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor acesteia şi aprobarea modificării actului constitutiv, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum şi pentru îndeplinirea formalităţilor necesare admiterii la tranzacţionare a acţiunilor societăţii, pentru a aproba:

(i) prospectul de ofertă publică, anterior depunerii acestuia la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) lit. e), şi orice alte documente necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare prevăzute la art. 1;

(ii) preţul de ofertă, mecanismul de determinare a preţului de vânzare, preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de vânzare şi/sau preţul de vânzare, după caz, al acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), cu respectarea prevederilor art. 5 şi ulterior derulării acţiunilor prevăzute la art. 6 alin. (4) lit. f).

(3) în toate cazurile, Ministerul Economiei, prin Oficiul Pârtiei păţii lor Statului şi Privatizării în Industrie, este mandatat să acorde mandate speciale reprezentanţilor statului în Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A. pentru a propune şi aproba în adunarea generală a acţionarilor societăţii comerciale un preţ de vânzare al acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), care nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a acţiunilor nou-emise.

Art. 4. - (1) Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A. va contracta, potrivit prevederilor legale, servicii de investiţii financiare ce vor fi prestate de un intermediar autorizat.

(2) Cheltuielile pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru pregătirea şi realizarea acesteia, inclusiv cheltuielile angajate în acest scop de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi cele pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor societăţii vor fi suportate de Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A.

(3) Plata onorariilor pentru consultanţii independenţi angajaţi de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în vederea pregătirii şi realizării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se va efectua de către Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A. În baza confirmării de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, a îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractele încheiate cu aceştia.

Art. 5. - (1) Preţul de vânzare al acţiunilor nou-emise va fi cel puţin egal cu preţul de ofertă sau cu preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de ofertă, mecanism aprobat de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3).

(2) Preţul de ofertă, mecanismul de determinare a preţului de vânzare, preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de vânzare şi/sau preţul de vânzare, după caz, al acţiunilor nou-emise, precum şi celelalte elemente ale vânzării se aprobă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, după caz, de către directoratul Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.

(3) Durata ofertei publice primare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) va fi stabilită, prin derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul pieţei de capital şi reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, şi va fi înscrisă în prospectul de ofertă publică.

Art. 6. - (1) în vederea implementării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acţiuni nou-emise, precum şi o comisie de pregătire şi monitorizare a procesului de vânzare a acţiunilor nou-emise, formate din membri, titulari şi supleanţi, şi secretariatele tehnice aferente acestora.

(2) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acţiuni nou-emise are următoarea componenţă:

a) ministrul delegat pentru energie sau un secretar de stat numit prin ordin al ministrului, în calitate de preşedinte;

b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, numit prin ordin al ministrului;

c) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de prim-ministru;

d) şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sau un reprezentant al acestei instituţii, numit prin decizie a şefului acestei instituţii;

e) un reprezentant al Ministerului Economiei, numit prin ordin al ministrului;

f) directorul general al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;

g) un reprezentant al Societăţii Comerciale Fondul „Proprietatea” - SA., în calitate de acţionar minoritar semnificativ.

(3) Pentru fiecare membru titular, instituţiile şi societăţile comerciale reprezentate în comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acţiuni nou-emise îşi vor desemna câte un supleant.

(4) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acţiuni nou-emise are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acţiuni nou-emise;

b) aprobă documentele de licitaţie întocmite pentru selectarea intermediarului autorizat, avizate de către comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acţiuni nou-emise;

c) avizează documentele de intermediere ce urmează a fi încheiate cu intermediarul autorizat selectat, care sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau directoratului Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A., după caz;

d) analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acţiuni nou-emise cu privire la stadiul procesului şi aprobă sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de vânzare;

e) aprobă prospectul de ofertă publică primară, care este supus aprobării adunării generale a acţionarilor sau directoratului Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - SA, după caz;

f) avizează preţul de ofertă, mecanismul de determinare a preţului de vânzare sau preţul de referinţă utilizabil în cadrul unui mecanism de determinare a preţului de vânzare al acţiunilor nou-emise, pe baza recomandărilor intermediarului, care este aprobat de Guvern;

g) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de vânzare a unui pachet de acţiuni nou-emise.

(5) Din comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acţiuni nou-emise vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, ai Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, precum şi ai Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A. La solicitarea Societăţii Comerciale Fondul „Proprietatea” - S.A, din cadrul acestei comisii va putea face parte şi un reprezentant al acestei societăţi comerciale.

(6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile şi atribuţiile membrilor comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de vânzare a unui pachet de acţiuni nou-emise şi ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi drepturile membrilor comisiei pentru coordonarea procesului de vânzare a unui pachet de acţiuni nou-emise prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului, la propunerea şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

(7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) şi a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data:

a) emiterii, în acest sens, a ordinului ministrului, în cazul suspendării şi/sau sistării procesului de vânzare potrivit strategiei de privatizare prevăzute la art. 1; sau

b) finalizării procesului de vânzare potrivit strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând preţul acţiunilor potrivit contractului încheiat cu intermediarul autorizat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-V10REL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 87.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRU L

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru armonizare legislativă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi

În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul interministerial pentru armonizare legislativă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, denumit în continuare Comitet.

(2) Comitetul este condus de ministrul delegat pentru buget, care are calitatea de preşedinte.

(3) Din Comitet fac parte reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei Naţionale.

(4) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, prin ordine ale conducătorilor ministerelor prevăzute la alin. (3), vor fi desemnaţi secretarii de stat care fac parte din Comitet.

Art. 2. - (1) Comitetul are ca obiectiv eficientizarea măsurilor de asistenţă socială acordate persoanelor cu dizabilităţi.

(2) în vederea realizării obiectivului prevăzut la alin. (1), Comitetul are următoarele atribuţii specifice:

a) analizarea legislaţiei specifice în domeniul drepturilor acordate persoanelor cu dizabilităţi;

b) identificarea punctelor critice, a paralelismelor legislative în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi şi propunerea de măsuri de eliminare a acestora.

Art. 3. - Preşedintele Comitetului va prezenta în şedinţele Guvernului informări periodice privind îndeplinirea obiectivului prevăzut în prezenta decizie.

Art. 4. - Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de un număr de 4 experţi, câte unul din partea fiecărui minister al cărui reprezentant face parte din Comitet.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 martie 2013.

Nr. 163.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei de către domnul Constantin-Cătălin Radu

 

Având în vedere propunerea Consiliului Concurenţei formulată prin Adresa înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/868 din 6 februarie 2013, Avizul favorabil nr. 5.544/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurentei de către domnul Constantin-Cătălin Radu, precum si Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 6.195/2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin-Cătălin Radu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 martie 2013.

Nr. 164.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 307/2009

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 „Tabel cu echipajul minim de siguranţă a navigaţiei” la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 307/2009, publicat în Monitorul Oficial României, Partea l, nr. 20 din 12 ianuarie 2010, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 15 martie 2013.

Nr. 27.

 

(Anexa nr. 1

la regulament)

 

TABEL

cu echipajul minim de siguranţă a navigaţiei

 

Categorie/Tip nava

Comandant

Navă

Comandant

(Conducător) şalupă /ambarcaţiune

Ofiţer secund

CSN

CSE

Ajutor comandant

ambarcaţiune

Total

şef echipaj, şef compartiment

timonier

marinar

şef mecanic

mecanic (motorist)

electrician

Nave de Supraveghere

Nava maritimă de supraveghere, (proiect tip OPV 6610)

1

 

1

2

1

2

1

2

1

 

11

Navă maritimă de supraveghea (proiect tip P-157)

1

 

1

2

1

2

1

3

1

 

12

Nave de Patrulare şi Intervenţie

Navă maritimă de patrulare (proiect tip 0111 -C)

1

 

1

1

1

2

1

2

1

 

10

Navă maritima de patrulare şi intervenţie (proiect tip Shaldag MK IV)

1

 

1

 

1

1

1

1

1

 

8

Navă maritimă de patrulare (proiect tip 834-M)

1

 

 

 

1

1

1

2

1

 

8

Nava fluviali de patrulare (proiect tip 822-M)

1

 

1

 

 

2

1

1

1

 

8

Navă fluvială de patrulare (proiect tip C-119, 383)

1

 

 

 

 

1

1

1

 

 

5

Şalupe de patrulare. control si/sau intervenţie

Şalupă de intervenţie (proiect P-66)

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Şalupă de intervenţie (proiect FREEWAY, r1250)

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

3

Şalupă de intervenţie (proiect MAREN, . R-1120, CLASS 500)

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Şalupă fluvială de patrulare (proiect SNR 17)

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

3

Şalupă fluvială de patrulare (proiect WOLLA, 410, U 371)

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Şalupă fluvială de patrulare (proiect 186, 106)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ambarcaţiuni de patrulare, intervenţie, control  si/sau salvare

Ambarcaţiune de abordaj şi control proiect SLP-5400, barcă pneumatica cu motor, barcă cu motor

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ambarcaţiune de patrulare, intervenţie, control/salvare (proiect Bayliner 160 Runabout, Quicksilver 470 Sport, HARPOON, MF 580, ONIX 26 SD, ARVOR 215R)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Ambarcaţiune de patrulare, intervenţie, control/salvare (proiect HTI 425, RR4,2, F50, DRUSSILA, FORWARD etc.)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nave cu misiuni speciale

Nave de remorcaj şi salvare (proiect 405, 1367)

1

 

 

1

 

1

1

1

 

 

5

Remorcher fluvial

1

 

 

1

1

1

1

1

1

 

7

Nave stins incendii (bac autopropulsat Şalupa p.s.i)

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

3

Navă sanitară (proiect 383 S)

1

 

 

1

 

1

1

1

 

 

5

Nave de transport şi aprovizionare

Tanc maritim propulsat (proiect 14107)

1

 

1

2

1

3

1

3

1

 

13

Tanc fluvial nepropulsat (proiect TFN 200, TFN 55)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Gabara fluvială propulsată 50 t

1

 

 

 

 

1

1

1

 

 

4

Bac fluvial propulsat (proiect BF - 15. BM)

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

3

Şlep fluvial nepropulsat

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Nave cu destinaţie speciala

Atelier plutitor

1

 

 

1

 

1

1

 

1

 

5

Navă bază (proiect 0420)

1

 

 

1

 

1

1

 

1

 

5

Doc plutitor 200 t.

1

 

 

1

 

2

1

2

 

 

7

Doc plutitor 80t.

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

4

Pontoane de acostare, pontoane dormitor

Ponton dormitor (proiect PDN 40, PDN 50)

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Ponton acostare cu cabină

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Comercială „Complexul Energetic Hunedoara” - S.A.

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 308/2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Pârtiei păţii lor Statului şi Privatizării în Industrie şi în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale „Complexul Energetic Hunedoara” - SA,

în vederea stabilirii modului de administrare şi gestionare a Societăţii Comerciale „Complexul Energetic Hunedoara” - SA, precum şi a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 180-188 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Economiei,

ministrul economiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială şi de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială „Complexul Energetic Hunedoara” - SA, denumită în continuare societatea comercială, având sediul în localitatea Vulcan, str. Paroşeni nr. 20, codul 336250, judeţul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J20/994/01.11.2012, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1} Pe durata administrării speciale în perioada de privatizare, administratorul special are atribuţiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de către ministrul economiei.

(2) Conţinutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, atribuţiile prevăzute în cuprinsul prezentului ordin.

(3) în funcţie de concluziile privind situaţia economico-financiară a societăţii, în mandat se vor specifica şi măsurile excepţionale care trebuie luate la societatea comercială, cu referire la:

a) divizări, fuziuni, vânzări de active;

b) aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fără reducere de personal;

c) externalizări/transferuri de activităţi şi/sau active cu caracter social;

d) conversia în acţiuni a unor creanţe certe, lichide şi exigibile;

e) respectarea disciplinei economico-financiare şi a graficelor de reeşalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii;

f) orice alte măsuri care să ducă la eficientizarea activităţii societăţii/sporirea atractivităţii societăţilor comerciale la privatizare.

(4) Mandatul va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri şi acţiuni necesar a fi întreprinse;

a) luarea unor măsuri da administrare, gestionare si supraveghere financiară a societăţii comerciale, cu prioritate asupra următoarelor:

- situaţia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari şi de performanţă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societăţii comerciale, precum şi a plăţilor restante, în structura lor;

- inventarierea creanţelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoaşterea situaţiei litigiilor care grevează asupra societăţii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în vederea neînceperii/suspendării de către aceştia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societăţii comerciale, în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

c) solicitarea către autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale de a elibera certificatele de obligaţii bugetare necesare acordării facilităţilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) solicitarea către furnizorii de utilităţi privind reeşalonarea datoriilor restante, întocmirea de grafice de reeşalonare a datoriilor restante, adoptarea măsurilor necesare pentru respectarea acestora şi efectuarea plăţilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare, prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie şi procedura de supraveghere financiară a societăţii comerciale, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială şi supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială „Complexul Energetic Hunedoara” - SA încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în situaţia privatizării societăţii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei.

 

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 7 martie 2013.

Nr. 466.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012

 

În baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul Administraţiei Publice Centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 722 din 24 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale”.

2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale”.

3. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale”.

4. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Candidaţii transmit dosarele direct la instituţiile de învăţământ superior acreditate pentru care optează. Instituţiile de învăţământ superior evaluează dosarul şi comunică Ministerului Educaţiei Naţionale - Direcţia generală relaţii internaţionale lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoţită, în mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii completate de solicitanţi. Direcţia generală relaţii internaţionale va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite instituţiei de învăţământ superior solicitante. Lista instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular acreditate este cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 707/2012, actualizată de Ministerul Educaţiei Naţionale”.

5. Anexa nr. 1 „Lista universităţilor care oferă cursuri de an pregătitor în limba română” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 2A şi 2B care fac parte integrantă din prezentul ordin.

7. Anexele nr. 3 a şi 3 b se abrogă.

8. În tot cuprinsul metodologiei sintagma „prevăzută în anexa nr. 2” se înlocuieşte cu sintagma „prevăzută în anexele nr. 2Aşi 2B”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 11 martie 2013.

Nr. 3.359 MD.

 

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 ta metodologiei

 

LISTA

instituţiilor de învăţământ superior care organizează anul pregătitor pentru învăţarea limbii române

 

1. Universitatea din Bacău

2. Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

3. Universitatea din Bucureşti

4. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

5. Universitatea „Transilvania” din Braşov

6. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

7. Universitatea „Ovidius” din Constanţa

8. Universitatea din Craiova

9. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

10. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din laşi

11. Universitatea din Oradea

12. Universitatea din Piteşti

13. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

14. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

15. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

16. Universitatea de Vest din Timişoara

17. Universitatea „Valahia” din Târgovişte

18. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

19. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 

NOTA:

Pentru învăţământul preuniversitar, şcolile în care se organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române vor fi nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

 

ANEXA Nr. 2A*)

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII

 


*) Anexa nr. 2A este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2B*)

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII

 


*) Anexa nr. 2B este reprodusă în facsimil.