MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 146/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 146         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 19 martie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

50. - Lege privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 

301. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 

51. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şt de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

 

302. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

10. - Hotărâre privind revocarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului

 

11. - Hotărâre privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

86. - Hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

 

90. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 11/1 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în „Proiectul nr. 4 - Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000 000 euro în perioada 2006-2009 pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 

91. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 13 iulie 2012

 

Memorandum de înţelegere între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

26. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 3/2013 privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 

465. - Ordin al ministrului economiei privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Naţională a Huilei - S.A.

 

3.071. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Conţinutului educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 811/2010

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.”

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.”

4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.”

5. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani.

(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 14 martie 2013.

Nr. 50.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 301.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Autorizaţia tehnică de funcţionare diferenţiază operatorii economici pe clase, în funcţie de tipul şi complexitatea activităţii pe care o execută, fără a nominaliza şi marca de autovehicule.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Conformitatea activităţilor prevăzute la art. 1, executate, se verifică prin inspecţie cu dispozitive, echipamente şi tehnologii specifice, care să garanteze că vehiculul supus acestor activităţi corespunde condiţiilor şi reglementărilor legale privind admiterea şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor rutiere.

(2) Operatorul economic asigură posibilitatea ca beneficiarul să asiste vizual, într-un spaţiu special amenajat, în condiţii de siguranţă, separat de spaţiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video, la modul în care sunt executate activităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), în care sunt utilizate piesele, ansamblele şi materialele şi în care este efectuată manopera.

(3) La cererea beneficiarului, operatorul economic asigură accesul acestuia la facilitatea prevăzută la alin. (2).

(4) Operatorii economici sunt obligaţi să înregistreze rezultatele verificărilor executate conform alin. (1), să menţină dovezi care să demonstreze conformitatea activităţilor executate cu condiţiile tehnice şi de calitate impuse şi să asigure respectarea prevederilor alin. (1)-(3).

(5) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2)-(4) de către operatorii economici dă dreptul beneficiarului să refuze motivat în scris semnarea recepţiei respectivelor activităţi, prevăzute în devizul de lucrări, şi inclusiv plata acestora, până în momentul în care acesta nu mai are obiecţiuni în ce priveşte realitatea şi calitatea lucrărilor.

(6) Refuzul motivat în scris al semnării recepţiei de către beneficiar reprezintă o contestaţie, care se înregistrează în registrul contestaţiilor al operatorului economic.

(7) Dacă refuzul beneficiarului se menţine, acesta sau operatorul economic poate formula o contestaţie la reprezentanţa R.A.R. şi poate solicita prezenţa unui reprezentant al reprezentanţei R.A.R., care, în termen de maximum 7 zile lucrătoare, analizează contestaţia şi dispune aplicarea măsurilor legale.

(8) Dacă măsurile dispuse de R.A.R., conform prevederilor alin. (7), nu conduc la rezolvarea contestaţiei, beneficiarul poate depune, după caz, plângere la instanţa competentă, conform prevederilor legale, informând în acest sens şi reprezentanţa R.A.R.

(9) R.A.R. Înfiinţează, la nivelul fiecărei reprezentanţe teritoriale, un registru, denumit Registrul contestaţiilor şi plângerilor m justiţie, în care sunt înregistrate toate contestaţiile şi plângerile primite conform alin. (7) şi (8).

(10) R.A.R., în baza acestor contestaţii şi plângeri, consemnate în Registrul contestaţiilor şi plângerilor în justiţie, va efectua la operatorul economic respectiv, la cumularea a minimum 5 contestaţii consecutive confirmate, un audit de supraveghere, suplimentar faţă de auditul anual planificat, ale cărui costuri vor fi suportate de operatorul economic. Realizarea a două audituri de supraveghere suplimentare în decurs de 12 luni, în urma cărora se constată abateri de la prevederile legale, vor atrage în mod obligatoriu suspendarea autorizaţiei tehnice de funcţionare a operatorului pentru 30 de zile.”

3. La articolul 61 alineatul (1), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) efectuarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) fără autorizaţia tehnică de funcţionare, cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei;

b) efectuarea activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru care autorizaţia tehnică de funcţionare a fost suspendată total sau parţial, ori fără menţinerea condiţiilor iniţiale de autorizare, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 3 şi 4, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 3,000 lei la 6.000 lei;”.

4. La articolul 61, după alineatul (1) se introduce uri nou alineat, alineatul (1), cu următorul cuprins:

„(11) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda stabilită de agentul constatator, acesta făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 8272000, aprobată

cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acesta a fost modificat prin prezenta lege, ale cărui prevederi intră în vigoare la 18 luni de la data publicării prezentei legi.

Art. III. - În termen de 3 luni de la date publicării prezentei legi, Ministerul Transporturilor va modifica şi completa Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 şi 1.160 bis din 21 decembrie 2005, în mod corespunzător modificărilor şi completărilor dispuse de prezenta lege.

Art. IV. - De la data intrării în vigoare a prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta lege, în cazul operatorilor economici care nu îndeplinesc condiţiile respective, se suspendă de drept autorizaţiile tehnice de funcţionare emise de Regia Autonomă „Registrul Auto Român, până la data constatării de către Regia Autonomă „Registrul Auto Român” a îndeplinirii acestora.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 14 martie 2013.

Nr. 51.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 302.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului

În temeiul prevederilor ari. 67 din Constituţia României, republicată, ale art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 203 alin. (3) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Constantin Dan Vasiliu se revocă din funcţia de secretar general adjunct al Senatului, începând cu data de 25 martie 2013.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 18 martie 2013.

Nr. 10.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, ale art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 203 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Sorin Dan Mihalache se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al Senatului, începând cu data de 25 martie 2013.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 martie 2013.

Nr. 11.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 51 alin. (1), art. 14 şi art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă strategia de privatizare a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - SA. prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat, prin atragerea unui investitor strategic şi dobândirea de către acesta a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al societăţii în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital prin emisiune de noi acţiuni.

(2) Selecţia investitorului se realizează prin metoda licitaţiei cu ofertă în plic, combinată cu metoda licitaţiei cu strigare, precedată de negocieri desfăşurate pe bază de oferte preliminare şi neangajante depuse de potenţialii investitori,

Art. 2. - (1) Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de instituţie publică implicată, este mandatat să coordoneze şi să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare şi să ia măsurile necesare pregătirii şi realizării acesteia.

(2) În vederea ducerii la îndeplinire a strategiei de privatizare, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, este împuternicit să acorde mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală ordinară şi/sau extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru a propune şi aproba orice hotărâre necesară implementării prezentei strategii de privatizare şi a contractului de privatizare agreat cu investitorul selectat, inclusiv următoarele acţiuni:

a) majorarea capitalului social prin emisiunea de acţiuni noi în schimbul unor noi aporturi în numerar şi aprobarea preţului de subscriere a acţiunilor nou-emise;

b) subscrierea de către investitorul selectat de acţiuni nou-emise conform contractului de privatizare, precum şi aprobarea altor modificări ce necesită aprobarea adunării generale a acţionarilor, inclusiv modificarea, completarea şi/sau actualizarea actului constitutiv al societăţii;

c) selectarea unui consultant specializat şi încheierea contractului de consultanţă conform prevederilor legale. Consultantul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare şi finalizarea transferului dreptului de proprietate a acţiunilor nou-emise către un investitor strategic şi va efectua, dar fără a se limita (a:

(i) analizele de diagnostic necesare identificării problemelor legale, economico-financiare, tehnice şi de mediu, şi va propune, în acest sens, modalităţile de soluţionare, în scopul reglementării şi/sau punerii în aplicare a unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de privatizare potrivit strategiei;

(ii) evaluarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru a fi avută în vedere la recomandarea preţului acţiunilor;

d) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislaţia în vigoare necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare, precum şi pentru finalizarea cu succes a procesului de privatizare.

(3) în toate cazurile, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, este mandatat să acorde mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru a propune şi a aproba un preţ de subscriere a acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, care nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a acţiunilor nou-emise.

Art. 3. - (1) în vederea implementării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se constituie o comisie de negociere şi selecţie a investitorului şi o comisie de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, formate din membri, titulari şi supleanţi, şi secretariate tehnice aferente acestora.

(2) Din comisia de negociere şi selecţie a investitorului vor face parte:

a) ministrul delegat pentru energie, în calitate de preşedinte, sau un secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei, numit de ministru;

b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, numit de ministrul finanţelor publice;

c) un consilier de stat sau un secretar de stat din Cancelaria Primului-Ministru, numit de prim-ministru;

d) şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie;

e) directorul general al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

(3) Pentru fiecare membru titular, instituţiile reprezentate în comisia de negociere şi selecţie a investitorului vor desemna câte un supleant.

(4) Comisia de negociere şi selecţie a investitorului are în principal următoarele atribuţii:

a) avizează toate documentele întocmite pentru implementarea procesului de privatizare elaborate de comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, anunţul de privatizare, lista documentelor de participare, criteriile de precalificare, proiectul contractului de privatizare, grila de punctaj a ofertelor finale ferme, şi le propune spre aprobare Ministerului Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de instituţie publică implicată;

b) verifică şi analizează documentele de participare depuse de ofertanţi, aplică criteriile de precalificare şi stabileşte lista ofertanţilor precalificaţi;

c) conduce negocierile preliminare cu ofertanţii precalificaţi pe baza ofertelor preliminare şi neangajante depuse de aceştia;

d) propune spre aprobare proiectul revizuit al contractului de privatizare şi instrucţiunile privind întocmirea ofertelor finale ferme;

a) verifică documentele de participare depuse împreună cu ofertele finale ferme, stabileşte lista ofertanţilor calificaţi, conformitatea ofertelor finale ferme cu instrucţiunile comunicate şi le evaluează prin aplicarea grilei de punctaj;

f) solicită, după caz, depunerea de oferte finale îmbunătăţite, organizează şi conduce şedinţa de licitaţie, declară investitorul selectat şi întocmeşte procesul-verbal de licitaţie;

g) avizează proiectul de contract de privatizare negociat cu ofertantul selectat, care include atât preţul de subscriere, cât şi modalitatea de plată;

h) coordonează activitatea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare;

i) analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul fiecărui proces în parte şi propune spre aprobare măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare;

j) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare;

k) îndeplineşte oricare alte atribuţii a căror necesitate rezultă pe parcursul procesului de privatizare.

(5) Din comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ai Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

(6) Componenţa comisiei de negociere şi selecţie a investitorului, a comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare şi a secretariatelor tehnice aferente, drepturile, atribuţiile, precum şi modul de lucru şi remunerarea lunară a acestora de la data constituirii şi până la data încetării activităţii conform art. 5 se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, la propunerea şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

Art. 4. - (1) Cheltuielile pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru pregătirea şi realizarea acesteia, inclusiv cheltuielile angajate în acest scop de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, vor fi suportate de către Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

(2) Plata onorariilor pentru consultanţii independenţi angajaţi de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în vederea pregătirii şi realizării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se va efectua de către Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. În baza confirmării de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, a îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractele încheiate cu aceştia.

Art. 5. - Activitatea comisiei de negociere şi selecţie a investitorului, a comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, precum şi a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data:

a) emiterii ordinului ministrului economiei, în cazul suspendării şi/sau sistării procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1; sau

b) emiterii ordinului ministrului economiei, ulterior intrării în vigoare a contractului de privatizare; sau

c) finalizării procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1, certificată prin confirmarea vărsării integrale a capitalului social subscris de către investitorul selectat aferent acţiunilor nou-emise în cadrul operaţiunii de majorare de capital.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 6 martie 2013.

Nr. 86.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 11/1 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în „Proiectul nr. 4 - Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009 pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 11/1 „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în „Proiectul nr. 4 - Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009 pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 25 mai 2006, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 90.

 

ANEXA

(Anexa nr. 11/1 la Hotărârea Guvernului nr. 537/20061

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”

 

Titular: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - etapa I,

Consiliul judeţean Iaşi - etapa II

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Iaşi - etapa I,

Consiliul Judeţean Iaşi - etapa II

Amplasament: judeţul Iaşi

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei: (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 31 decembrie 2005; 1 euro = 3,6771 lei), din care:

 

mii lei

106.724*)

construcţii-montaj

 

mii lei

58.947

Capacităţi totale:

 

 

 

- închidere depozit Tomeşti, suprafaţa

 

mp

142.125

- depozit nou Tutora, suprafaţa

 

mp

181.683

- staţie compost

 

tone/an

9.720

- staţi© sortare

 

tone/an

10.500

- Valoarea investiţiei - etapa 1 finalizată: (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 31 decembrie 2005; 1 euro = 3,6771 lei),

 

mii lei

58.324

din care:

 

 

 

construcţii-montaj

 

mii lei

35.428

- Eşalonarea investiţiei - etapa I

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

3.303

 

C+M

mii lei

2.006

Anul II

INV

mii lei

6.955

 

C+M

mii lei

4.224

Anul III

INV

mii lei

25.230

 

C+M

mii lei

15.326

Anul IV

INV

mii lei

9.205

 

C+M

mii lei

5.592

Anul V

INV

mii lei

13.631

 

C+M

mii lei

8.280

 

 

 

 

- Capacităţi etapa I:

 

 

 

- depozit nou Tutora, suprafaţa

 

mp

41.683

- staţie compost

 

tone/an

9.720

- staţie sortare

 

tone/an

10,500

Valoarea investiţiei rest de finanţat - etapa II: (inclusiv TVA)

(în preţuri valabile la 31 decembrie 2005; 1 euro = 3,6771 lei),

 

mii lei

48.400

din care:

 

 

 

construcţii-montaj

 

mii lei

23.519

- Capacităţi etapa II:

 

 

 

- închidere depozit Tomeşti, suprafaţa

 

mp

142.125

- depozit nou Tutora, suprafaţa

 

mp

140.000

- Durata de realizare a investiţiei - total, din care:

 

luni

72

- durata de realizare a investiţiei - etapa I

 

luni

60

- durata de realizare a investiţiei - etapa II

 

luni

12

 

Factori de risc

Încărcarea seismică va fi corespunzătoare perioadei de colţ Te = 1,0 sec. şi zonelor seismice de calcul „B” şi „C” conform normativului P-100/1992, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face astfel:

a) pentru etapa I de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii;

b) pentru etapa II din fonduri externe nerambursabile postaderare POS Mediu - axa prioritară 2 „Sector managementul deşeurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric”, de la bugetul local, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 13 iulie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 13 iulie 2012.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 91.

 

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

între Ministerul Muncit, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru

 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, denumite în continuare părţi,

având în vedere interesul reciproc pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare în domeniul relaţiilor de muncă,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părţile vor coopera în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei drepturilor prevăzute de legislaţia muncii a fiecărei părţi.

 

ARTICOLUL 2

 

Părţile vor defini măsurile corespunzătoare şi vor coopera în următoarele domenii:

a) condiţiile de muncă ale lucrătorilor detaşaţi, în conformitate cu Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi în special:

- perioadele maxime de lucru şi perioadele minime de odihnă;

- concediile minime anuale plătite;

- remuneraţia minimă, inclusiv compensaţii sau plata orelor suplimentare (exclusiv schemele de pensii ocupaţionale);

- condiţiile de trimitere a lucrătorilor detaşaţi;

- măsurile de protecţie cu privire la termenii şi condiţiile de angajare a femeilor însărcinate sau care au născut de curând, copiilor şi tinerilor;

- egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea la locul de muncă (pe bază de rasă, origine etnică, culoare, limbă, handicap fizic sau mental - cu condiţia ca angajaţii să se fi dovedit capabili să desfăşoare orice proiect care Ie-a fost alocat; origine socială; angajare cu timp parţial de muncă, participarea sau neparticiparea în sindicate, convingeri politice sau religioase);

b) prevenirea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată;

c) controlul şi identificarea întreprinderilor implicate în procesul de circulaţie a lucrătorilor între cele două state;

d) confirmarea valabilităţii documentelor care certifică termenii şi condiţiile angajării prezentate de către angajator sau de către angajat;

e) termenii şi condiţiile angajării şi determinarea individuală şi colectivă, inclusiv salariile, orele de muncă şi de odihnă, protecţia copiilor şi a femeilor însărcinate, egalitatea şi non-discriminarea şi condiţiile şi terminarea angajării;

f) alte domenii de cooperare.

 

ARTICOLUL 3

 

Părţile acceptă următoarele forme de cooperare:

a) schimb de informaţii şi documentaţie (inclusiv: legislaţie, acorduri colective general aplicabile şi/sau decizii de arbitraj, rapoarte privind condiţiile de muncă ale cetăţenilor statului unei părţi pe teritoriul statului celeilalte părţi, cazuri specifice ale întreprinderilor cu probleme şi activităţi transnaţionale presupuse ca ilegale şi/sau practici de muncă ilegale, confirmarea valabilităţii documentelor cerute de legislaţie, atunci când se efectuează o inspecţie);

b) asistenţă tehnică;

c) inspecţii realizate în comun sau la solicitarea uneia dintre părţi pentru identificarea întreprinderilor care detaşează lucrători pe teritoriul statului celeilalte părţi, persoanelor care desfăşoară muncă nedeclarată pe teritoriul statului uneia dintre părţi, şi/sau perioada în care au desfăşurat muncă nedeclarată şi măsurile luate etc;

d) consultări bilaterale la nivel de experţi;

e) organizarea unor reuniuni cu caracter profesional (seminare, ateliere de lucru, vizite de documentare).

 

ARTICOLUL 4

 

1. Părţile convin ca cererile de informaţii realizate în cadrul prezentului memorandum de înţelegere să fie justificate în mod corespunzător.

2. Comunicarea se realizează de preferinţă prin mijloace electronice.

3. Informaţiile şi documentele care vor fi astfel diseminate se vor supune regulilor privind sistemul de protecţie a datelor personale, aplicate de fiecare parte, în conformitate cu normele naţionale, internaţionale şi cele ale Uniunii Europene. Schimbul acestor documente şi informaţii se va face cu respectarea deplină a legislaţiei naţionale a statului fiecărei părţi.

 

ARTICOLUL 5

 

Părţile pot conveni să înfiinţeze un comitet comun de monitorizare pentru a supraveghea implementarea prezentului memorandum de înţelegere, care să cuprindă un număr egal de oficiali ai ambelor părţi. Comitetul comun de monitorizare se va reuni de câte ori este necesar, alternativ pe teritoriul statului fiecărei părţi, pentru a discuta chestiuni care decurg din prezentul memorandum de înţelegere.

 

ARTICOLUL 6

 

Cheltuielile pentru aplicarea programelor convenite în baza prezentului memorandum de înţelegere vor fi suportate după cum urmează:

a) transport internaţional: cazare şi diurnă, de către partea trimiţătoare;

b) cheltuielile de organizare: traducerea şi interpretarea, transport intern şi alte cheltuieli, de către partea primitoare.

 

ARTICOLUL 7

 

Următoarele instituţii sunt desemnate pentru îndeplinirea activităţilor prezentului memorandum de înţelegere:

- Departamentul pentru Relaţii de Muncă şi Departamentul pentru Muncă din subordinea Ministerului Muncii şi Asigurărilor Sociale, pentru Republica Cipru

şi

- Inspecţia Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru România.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile îşi confirmă, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul memorandum de înţelegere este încheiat pe o perioadă de patru ani şi poate fi reînnoit cu perioade de un an dacă niciuna dintre părţi nu îi notifică celeilalte părţi, în scris, prin canale diplomatice, dorinţa sa de a-l denunţa, cu cel puţin trei luni înainte de data de expirare.

Semnat la Nicosia la 13 iulie 2012, în două exemplare originale, în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România,

Mariana Câmpeanu,

ministru

Pentru Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru,

Sotirula Charalambous,

ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 3/2013 privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 3/2013 privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2013, un număr de 2.583 de locuri în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 15 martie 2013.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 3/2013)

 

I. Instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială şi numărul de locuri repartizat fiecărei instituţii de învăţământ

 

Nr. crt.

Instituţia de învăţământ

Municipiul/Oraşul/Judeţul/Datele de contact

Perioada cursului

Nr. de locuri

Observaţii

1.

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

 

 

Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4

Tel.: 021.332 48.67

Fax: 021.332.38.55

Int. 20104, 20241, 20258

isop@mai.gov.ro

28.01-26.04.2013

40

 

29.04-26.07.2013

60

 

2.09-29.11.2013

40

 

2.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”

Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova

Tel.: 0244.336251, 0244.336252

Fax: 0244.33.36.50

I.C. 044/8446

campina@scoalapolitie.ro

4.02-3.05.2013

200

 

8.04-5.07.2013

200

 

16.09-13.12.2013

200

 

3.

 

 

 

 

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”

 

 

 

 

Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 89-91 Judeţul Cluj

Tel: 0264.43.97.72

Fax: 0264.43.99.04

I.C.064/1265/1264

scoala.duj@cj.politiaromana.ro

4.02-3.05.2013

25

 

16.09-13.12.2013

 

 

 

25

 

 

 

 

4.

Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu”

Slatina, Str. Cazărmii nr. 40, judeţul Olt

Tel.: 0249.42.17.93

Fax: 0249.42.26.88

I.C. 049/1239

scoalapolslatina@ot.politiaromana.ro

28.01-26.04.2013

200

 

29.04-26.07.2013

200

 

16.09-13.12.2013

200

 

5.

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

 

 

Oradea, Calea Aradului nr. 2-4, judeţul Bihor

Tel./Fax: 0259.41.22.73

I.C. 059/1265

avram.iancu@rdsor.ro

28.01-26.04.2013

60

 

6.05-2.08.2013

60

 

16.09-13.12.2013

60

 

6.

Şcoala de Perfecţionare a Cadrelor Poliţiei de Frontieră Orşova

Drobeta-Turnu Severin, Str. Serpentinei Roşiori nr. 3-5, judeţul Mehedinţi

Tel: 0252/31.02.22

Fax: 0252/31.02.32

I.C. 052/1266

office@spcpforsova.ro

11.03-7.06.2013

60

 

10.06-6.09.2013

60

 

9.09-6.12.2013

60

 

7.

Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi

 

 

 

Iaşi, str. G. Coşbuc nr. 3-5, judeţul Iaşi

Tel./Fax: 0232/460203

I.C. 032/1361

sficppfiasi@yahoo.com

28.01-26.04.2013

70

 

29.04-26.07.2013

50

 

9.09-6.12.2013

70

 

8.

Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne

Orăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara

Tel: 0254.24.19.90; 0254.24.75.21

Fax: 0254.24.75.21

I.C. 054/8351, 054/8354

cfic.orastie@yahoo.com

secretahat.cfic.orastie@mai.gov.ro

28.01-26.04.2013

50

 

7.05-2.08.2013

50

 

9.09-6.12.2013

50

 

9.

Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Minai Viteazul” a Jandarmeriei Române, comuna Chiajna, satul Roşu,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2-4, judeţul Ilfov

Tel.: 021.434.91.31

Fax: 021.434.91.41 17700,17704

sajrmv@yahoo.com

Lugoj, Str. Banatului nr. 15, judeţul Timiş

Tel.: 0256.35.29.10

Fax: 0256.35.84.02

I.C. 056/8818

jandarmiiugoj@yanoo.com

28.01-26.04.2013

40

 

29.04-26.07.2013

40

 

2.09-29.11.2013

 

40

 

 

Bumbeşti-Jiu, str. Gr. Al. Ghica nr. 2,judeţul Gorj

Tel.: 0253.463.101,0253.463.570,

Fax: 0253.463100

I.C. 053/8013

cppj_bumbesti@yahoo.com

11.02-10.05.2013

25

 

13.05-9.08.2013

25

 

2.09-29.11.2013

25

 

10.

 

 

Centru de perfecţionare a pregătirii

cadrelor de jandarmi

Gheorgheni, Str. Ciubotului nr. 4, judeţul Harghita

Tel.: 0266.36.50.94,0266.36.50.64

Fax: 0266.36.50.18

I.C. 066/8213

office@jandarmeriagheorgheni.ro

28.01-26.04.2013

50

 

7.05-2.08.2013

50

 

9.09-6.12.2013

50

 

Sfântu Gheorghe, str. Cezar Bolliac nr. 5, judeţul Covasna

Tel.: 0267.31.36.03,0267.31.58.56

Fax: 0267.352825

I.C. 067/24596

ijjcv@jandanneriacovasna.ro

28.01-26.04.2013

25

 

7.05-2.08.2013

25

 

9.09-6.12.2013

25

 

11.

 

 

Centrul Chinologic „dr. Aurel Greblea” Sibiu*)

Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, 550399, judeţul Sibiu

Tel.: 0269.235.181

Fax: 0269.240.090

I.C. 069.1255 e-mail; ccs@centrulchinologic.ro

2.12.2013-1.03.2014

50

 

 

 

12.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni**)

Fălticeni, Str. Armatei nr. 1-3, judeţul Suceava

Tel.: 0230.541.660

Fax: 0230.545.791

relatii_publice@jandarmeriafalticeni.ro

16.09-13.12.2013

23

 


*) Nu se asigură servirea mesei.

**) Nu se asigură cazarea.

 

II. Cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială

1. Programul de formare iniţială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite) = 2.000 lei.

2. La solicitare, instituţiile asigură:

a) cazare în incinta instituţiei = 3.800 lei;

b) servirea zilnică a celor 3 mese principale. Contravaloarea acestora este de până la 30 lei/zi.

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Societatea Naţională a Huilei - S.A.

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 308/2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Pârtiei păţii lor Statului şi Privatizării în Industrie şi în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul Certificatului de înregistrare seria B nr. 2.680.512 eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, la data de 18 decembrie 2012, privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani,

în vederea stabilirii modului de administrare şi gestionare a Societăţii Naţionale a Huilei - S.A., precum şi a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 180-188 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Economiei,

ministrul economiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială şi de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Naţională a Huilei - SA., denumită în continuare societatea naţională, având sediul în localitatea Petroşani, str. Timişoara nr. 2, jud. Hunedoara, înmatriculată la oficiul registrului comerţului sub nr. J20/1130/18.12.2012, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada de privatizare, administratorul special are atribuţiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de către ministrul economiei.

(2) Conţinutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita Ia acestea, atribuţiile prevăzute în cuprinsul prezentului ordin.

(3) în funcţie de concluziile privind situaţia economieo-financiară a societăţii, în mandat se vor specifica şi măsurile excepţionale care trebuie luate la societatea comercială, cu referire la:

a) divizări, fuziuni, vânzări de active;

b) aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fără reducere de personal;

c) externalizări/transferuri de activităţi şi/sau active cu caracter social;

d) conversia în acţiuni a unor creanţe certe, lichide şi exigibile;

e) respectarea disciplinei economico-financiare şi a graficelor de reeşalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii;

f) orice alte măsuri care să ducă la eficientizarea activităţii societăţii/sporirea atractivităţii societăţilor comerciale la privatizare.

(4) Mandatul va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri şi acţiuni necesar a fi întreprinse:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare şi supraveghere financiară a societăţii comerciale, cu prioritate asupra următoarelor:

- situaţia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari şi de performanţă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societăţii comerciale, precum şi a plăţilor restante, în structura lor;

- inventarierea creanţelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoaşterea situaţiei litigiilor care grevează asupra societăţii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în vederea neînceperii/suspendării de către aceştia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societăţii comerciale, în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

c) solicitarea către autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale de a elibera certificatele de obligaţii bugetare necesare acordării facilităţilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) solicitarea către furnizorii de utilităţi privind reeşalonarea datoriilor restante, întocmirea de grafice de reeşalonare a datoriilor restante, adoptarea măsurilor necesare pentru respectarea acestora şi efectuarea plăţilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare, prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie şi procedura de supraveghere financiară a societăţii comerciale, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială şi de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Naţională a Huilei - S.A. Încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în situaţia privatizării societăţii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei, în situaţia fuziunii prin absorbţie cu Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

 

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 7 martie 2013.

Nr. 465.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Conţinutului educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate

 

În baza:

- prevederilor art. 22. alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Conţinutul educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În unităţile de învăţământ/secţiile cu predare în limba unei minorităţi naţionale se vor aplica prevederile art. 45 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2013.

Nr. 3.071.


* Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 1 septembrie 2010, se face următoarea rectificare:

- la anexa nr. 10 „Criterii pentru reţinerea unei nave [la care face referire art. 19 alin. (3) din hotărâre]”, la paragraful al doilea, în loc de: „Secţiunea a 3-a include exemple de deficienţe care pot autoriza ele singure reţinerea navei implicate [a se vedea art. 19 aţin. (4)].” se va citi: „Secţiunea a 3-a include exemple de deficienţe care pot autoriza ele singure reţinerea navei implicate [a se vedea art. 19 alin. (3)] „