MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 142/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 142         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 martie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

34. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 

278. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 

38. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

 

282. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

296. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

2.092. - Ordin al ministrului culturii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.455/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valoric㠄A”, a imobilului „Terminal pasageri - Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu”, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, municipiul Bucureşti

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.573/C/2008

 - Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.825/C/2009

 - Norma nr. 19/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 - Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 12/2013

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115 din 23 decembrie 2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, cu următoarele modificări:

1. La articolul 13 punctul 2, litera d1) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

,,d1) Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF, structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un şef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator terţiar de credite;”.

2. La articolul 13 punctul 4 articolul 2, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (2) se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 8 martie 2013.

Nr. 34.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 martie 2013.

Nr. 278.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2 din 29 ianuarie 2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2010, cu următoarea modificare:

- La articolul II punctul 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

,,e) Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF, structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un şef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator terţiar de credite; Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF şi asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având atribuţia de control al obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 8 martie 2013.

Nr. 38.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 7 martie 2013.

Nr. 282.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului si conţinutului unor formulare

 

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ale art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013 şi ale art. art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) „Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, cod 14.13.02.50/c, prevăzută în anexa nr. 2;

b) „Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”, cod 14.13.02.50/c.1., prevăzută în anexa nr. 3;

c) „Referat privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, prevăzut în anexa nr. 4;

d) „Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, cod 14.13.02.50, prevăzută în anexa nr. 5;

e) „Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”, cod 14.13.02.50/1, prevăzută în anexa nr. 6;

f) „Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, cod 14.13.02.50/d, prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de cereri şi decizii menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 4. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

 

Bucureşti, 15 martie 2013.

Nr. 296.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

CAPITOLUL I

Cadru general

 

1.1. Timbrul de mediu pentru autovehicule, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, şi de Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, denumite în continuare norme metodologice, se calculează de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

1.2. Organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este:

a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

1.3. Organul fiscal competent stabileşte suma reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule pentru următoarele situaţii reglementate de ordonanţa de urgenţă:

a) ca urmare a solicitării primului proprietar din România al autovehiculului, care intenţionează să efectueze înscrierea în evidenţele autorităţii competente a dobândirii dreptului său de proprietate asupra autovehiculului respectiv;

b) ca urmare a reintroducerii în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;

c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, dacă pentru acest autovehicul nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, în vigoare în perioada 1 iulie 2008-12 ianuarie 2012, sau taxa pentru emisiile poluante în vigoare în perioada 13 ianuarie 2012-14 martie 2013, prevăzută de Legea nr. 9/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, dacă pentru acest autovehicul s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

1.4. Calcularea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule se face cu ajutorul aplicaţiei informatice-suport realizate şi implementate de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

1.5. În sensul prezentului ordin, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti;

c) şeful administraţiei finanţelor publice a municipiului, oraşului sau comunei, şeful administraţiei finanţelor publice a sectoarelor municipiului Bucureşti sau şeful administraţiei finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii.

1.6. În sensul prezentului ordin, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) directorul executiv adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti;

c) şeful administraţiei adjunct din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale municipiilor, oraşelor sau comunelor, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau din cadrul administraţiilor finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, după caz.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

2.1. Persoana fizică sau juridică ce solicită stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu depune la organul fiscal competent o cerere, completată conform modelului aprobat prin anexa nr. 2 la ordin, însoţită de documentele prevăzute de art. 5 din ordonanţa de urgenţă şi de art. 3 din normele metodologice, în copie şi în original. Documentele în original se restituie contribuabilului, după verificarea conformităţii şi înscrierea pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

2.2. Pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, cererea care conţine elementele necesare calculului sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, completată conform modelului aprobat prin anexa nr. 3 la ordin, se depune la organul fiscal competent. Cererea privind autovehiculele în leasing se depune la organul fiscal competent în format electronic, însoţită de formularul editat.

2.3. De la registratură, cererea însoţită de documentele depuse se repartizează compartimentului cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidenţă specială, organizată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta procedură.

2.4. Compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia prezentată de contribuabil. Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă, se notifică solicitantul în vederea corectării sau completării acesteia, aplicându-se corespunzător dispoziţiile art. 70 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

2.5. Compartimentul de specialitate, pe baza documentelor depuse de contribuabil şi a elementelor prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de normele metodologice, procedează la stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi întocmeşte „Referatul privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Referatul se întocmeşte în două exemplare, se verifică şi se vizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează împreună cu documentaţia, spre aprobare, conducătorului adjunct al unităţii fiscale.

2.6. Valoarea în lei a timbrului de mediu pentru autovehicule se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.7. Pe baza referatului prevăzut la pct. 2.5, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul „Deciziei privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, sau, după caz, proiectul „Deciziei privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.

2.8. Deciziile prevăzute la pct. 2.7 se întocmesc în două exemplare, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează împreună cu documentaţia şi cu referatul, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

2.9. Calcularea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi emiterea deciziei privind stabilirea acesteia se efectuează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. Prin excepţie, pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu şi emiterea deciziei privind stabilirea acesteia se efectuează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

2.10. Deciziile prevăzute la pct. 2.7 sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedură fiscală.

2.11. Un exemplar al deciziilor prevăzute la pct. 2.7 se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.12. Suma reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule stabilită de organul fiscal prin decizia comunicată contribuabilului se achită în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, iar dovada plăţii se prezintă autorităţii competente pentru înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă.

 

CAPITOLUL III

Calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în vederea soluţionării cererilor de restituire în condiţiile art. 7, 9 şi 12 din ordonanţa de urgenţă

 

3.1. În vederea restituirii sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului, în condiţiile prevăzute de art. 7 din ordonanţa de urgenţă, compartimentul de specialitate procedează la stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule care ar fi plătit pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional, calculată în baza legislaţiei după care s-a stabilit suma datorată la momentul înmatriculării. Calculul se face în lei, la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat în România, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto naţional.

3.2. În vederea restituirii diferenţei rezultate în urma contestării sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în condiţiile prevăzute de art. 9 din ordonanţa de urgenţă, compartimentul de specialitate procedează la recalcularea sumei de plată reprezentând timbrul.

3.3. În vederea restituirii sumelor reprezentând diferenţa între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule plătită în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008/taxa pe poluare pentru autovehicule, plătită în perioada 1 iulie 2008-12 ianuarie 2012/taxa pentru emisiile poluante, achitată în perioada 13 ianuarie 2012-14 martie 2013, compartimentul de specialitate procedează la calcularea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

3.4. Calcularea sumei reprezentând timbrul în condiţiile pct. 3.1-3.3 se efectuează de compartimentul de specialitate la solicitarea compartimentului cu atribuţii în domeniul colectării creanţelor fiscale. La solicitare se anexează şi documentaţia depusă de contribuabil odată cu cererea de restituire.

3.5. Pentru stabilirea sumei reprezentând timbrul, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

3.6. Referatul se întocmeşte în două exemplare, se verifică şi se vizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează împreună cu documentaţia, spre aprobare, conducătorului adjunct al unităţii fiscale.

3.7. În termen de cel mult 5 zile de la primirea solicitării de către compartimentul de specialitate, un exemplar al referatului aprobat împreună cu documentaţia depusă de contribuabil odată cu cererea de restituire se transmite compartimentului cu atribuţii în domeniul colectării creanţelor fiscale, în vederea soluţionării cererilor de restituire, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar al doilea exemplar rămâne la compartimentul de specialitate, în vederea arhivării.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Dosarele întocmite pentru soluţionarea solicitărilor contribuabililor, potrivit prevederilor cap. II şi III, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXĂ

la procedură

 

Evidenţa cererilor de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Codul de identificare fiscală

Nr. şi data înregistrării cererii de stabilire a timbrului

Date de identificare a autovehiculului*)

Obiectul cererii**)

Cuantumul timbrului de mediu pentru autovehicule

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează cu categoria, marca, tipul/varianta, seria şasiului/numărul de identificare, numărul de omologare.

**) Se completează cu: I - solicitare iniţială de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în vederea înmatriculării de către primul proprietar din România;

RI - pentru reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul scos din parcul auto naţional, pentru care s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului;

TN - pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante; sau

TI - pentru efectuarea transcrierii dreptului de proprietate în România asupra unui autovehicul rulat, pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Subsemnatul/Subscrisa,....................................................................................... (numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului), cu domiciliul fiscal în localitatea ........................................., str. ................................................. nr. ....., bl. ......, sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ................................., având C.N.P./C.I.F. ........................................, în temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, solicit/solicităm calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculul categoria..........., marca..................................................................., tipul/varianta.........................................................., echipat cu motor cu aprindere prin scânteie/cu aprindere prin comprimare, fabricat în anul .............., având seria şasiului/numărul de identificare ..................................... numărul de omologare .................................., seria cărţii de identitate ........................................

Anexez/Anexăm, în copie şi original, următoarele documente:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

.............................................................

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

.............................................................

L.S.

.............................................................

Data

.............................................................

 

Cod 14.13.02.50/c

 

ANEXA Nr. 3

 

CERERE

privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

 

Subscrisa,....................................................... (denumirea contribuabilului), cu domiciliul fiscal în localitatea..................................., str. ............................................nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap......Judeţul/sectorul......................................., având C.I.F............................................, în temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, solicităm stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele înscrise în anexa la prezenta cerere.

 

Reprezentantul legal al contribuabilului,

..........................................................

(numele şi prenumele)

 

Semnătura

..........................................................

L.S.

..........................................................

Data

..........................................................

 

Cod 14.13.02.50/c1.

 

Denumirea contribuabilului......................

Codul de identificare fiscală.............................

Domiciliul fiscal........................................

 

Centralizator privind autovehiculele în leasing (anexă la cererea nr. ....../...........)

 

Nr. crt.

Categoria

Marca

Tipul/ Varianta

Seria saşiului/

Numărul de identificare

Numărul de omologare

Data primei înmatriculări

Capacitatea cilindrică

(cm3)

Nivelul emisiilor deC02

(grame/km)

Modul de echipare al autovehiculului*)

Dotare

(aer condiţionat/ ABS/airbag)

0

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) AS - autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie.

AC - autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare.

 

ANEXA Nr. 4

 

SIGLA A.F.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala

Unitatea fiscală.........................

Nr. ......................../.....................................

 

 

 

Aprobat

Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,

 

 

REFERAT

privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Prin Cererea înregistrată cu nr. ............/........................, .................................................................. (denumirea contribuabilului), cod de identificare fiscală ................................., având domiciliul fiscal în localitatea ...................................., str. ..........................................  nr. ........, bl. ....., sc. ....., ap. .....,  Judeţul/sector.....................................,

solicită1):

 stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, în condiţiile prevăzute de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;

 restituirea, în temeiul dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, a valorii reziduale a timbrului, în situaţia scoaterii autovehiculului din parcul auto naţional;

 restituirea, în temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, a diferenţei dintre taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule achitată şi timbrul de mediu;

 restituirea, în temeiul dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, a diferenţei de timbru rezultate în urma contestării timbrului.

Pentru stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule au fost depuse de către contribuabil următoarele documente:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Pe baza documentaţiei depuse şi a elementelor de calcul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 au rezultat următoarele2):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

 

Verificat

Funcţia

........................................

Numele şi prenumele

........................................

Data

........................................

Semnătura

........................................

Întocmit

Funcţia

........................................

Numele şi prenumele

........................................

Data

........................................

Semnătura

........................................

 


1) Se bifează situaţia în cauză.

2) Se detaliază modul de calcul al sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

 

ANEXA Nr. 5

 

SIGLA A.F.

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal....

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala

Unitatea fiscală.........................

 

Nr. ......................../.....................................

Data ................./ ................/ ................

 

 

DECIZIE

privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Denumire/Nume şi prenume contribuabil:..........................................

Cod de identificare fiscală.........................

Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea......................................, str. ................................... nr. ......, bl....... sc. ......, ap. ....., judeţul/sectorul..............

 

Ca urmare a cererii dvs. înregistrate la organul fiscal cu nr. ..........., prin care aţi solicitat stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu, în condiţiile prevăzute de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, pentru autovehiculul ........................................................................................., din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, a rezultat timbrul de mediu în sumă de...................lei.

La stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu s-au avut în vedere următoarele1):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată conform legii.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Dacă autovehiculul pentru care s-a solicitat calculul sumei reprezentând timbrul face obiectul unei achiziţii intracomunitare şi acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 1251 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, (Codul fiscal) cu privire la mijloacele de transport noi, vă aducem la cunoştinţă că:

Pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal trebuie să depună la organul fiscal competent decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal, şi să facă plata taxei pe valoarea adăugată, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente respectivei achiziţii intracomunitare.

De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 şi care au obligaţia plăţii taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) au obligaţia să depună decontul special de TVA pentru respectivele achiziţii intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare.

Nr. de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei stabilite prin prezenta decizie este:..............................................................

..............................................................................................................................................................................

 

Aprobat

Funcţia

........................................

 

Numele şi prenumele

........................................

 

Semnătura şi ştampila

........................................

Avizat

Funcţia

........................................

 

Numele şi prenumele

........................................

 

Semnătura

........................................

Întocmit

Funcţia

........................................

 

Numele şi prenumele

........................................

 

Semnătura

........................................

 


1) Se detaliază modul de calcul al sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule. Cod 14.13.02.50

 

ANEXA Nr. 6

 

SIGLA A.F.

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal....

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala

Unitatea fiscală.........................

 

Nr. ......................../.....................................

Data ................./ ................/ ................

 

 

DECIZIE

privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

 

Denumire/Nume şi prenume contribuabil:..........................................

Cod de identificare fiscală.........................

Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea......................................, str. ................................... nr. ......, bl. ......sc. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ..............

 

Ca urmare a cererii dvs. Înregistrate la organul fiscal cu nr. ......./......., prin care aţi solicitat stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele cuprinse în Centralizatorul privind sumele reprezentând timbrul de mediu calculate pentru autovehiculele în leasing (anexă la cerere), din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, a rezultat timbrul de mediu pentru autovehicule, astfel cum reiese din anexa la prezenta decizie.

Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată conform legii.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Dacă autovehiculul pentru care s-a solicitat calculul sumei reprezentând timbrul de mediu face obiectul unei achiziţii intracomunitare şi acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 1251 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) cu privire la mijloacele de transport noi, vă aducem la cunoştinţă că:

Pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal trebuie să depună la organul fiscal competent decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal, şi să facă plata taxei pe valoarea adăugată, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente respectivei achiziţii intracomunitare.

De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 şi care au obligaţia plăţii taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) au obligaţia să depună decontul special de TVA pentru respectivele achiziţii intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare.

Nr. de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei stabilite prin prezenta decizie este:..............................................................

..............................................................................................................................................................................

 

Aprobat

Funcţia

........................................

 

Numele şi prenumele

........................................

 

Semnătura şi ştampila

........................................

Avizat

Funcţia

........................................

 

Numele şi prenumele

........................................

 

Semnătura

........................................

Întocmit

Funcţia

........................................

 

Numele şi prenumele

........................................

 

Semnătura

........................................

 

Cod 14.13.02.50/1

 

ANEXA

la decizie

 

Denumirea contribuabilului ........................................

Codul de identificare fiscală ........................................

Domiciliul fiscal ........................................

 

Centralizator privind sumele reprezentând timbrul de mediu calculate pentru autovehiculele în leasing

(anexă la decizia nr. ......../..........)

 

Nr. crt.

Categoria

Marca

Tip/Variantă

Serie şasiu/

Număr de identificare

Număr de omologare

Data primei înmatriculări

Capacitatea cilindrică

(cm3)

Valoarea combinată a emisiei deC02

(grame/km)

Modul de echipare al autovehiculului*)

Dotare

(aer condiţionat/ ABS/airbag)

Timbrul de mediu pentru

autovehicule

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 


*) AS - autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie

AC - autovehicule echipate cu motor cu aprindere prin comprimare

 

ANEXA Nr. 7

 

SIGLA A.F.

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal....

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala

Unitatea fiscală.........................

 

Nr. ......................../.....................................

Data ................./ ................/ ................

 

 

DECIZIE

privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Denumire/Nume şi prenume contribuabil:..........................................

Cod de identificare fiscală.........................

Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea......................................, str. ................................... nr. ......, bl. ......sc. ......, ap. ....., judeţul/sectorul .............

 

În temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, se stabileşte diferenţa de sume reprezentând timbrul de mediu, pozitivă/negativă, în sumă de:................, calculată ca diferenţă între:

- timbrul de mediu pentru autovehicule datorat, în sumă de:..................

- timbru de mediu pentru autovehicule stabilit prin Decizia nr. ................ privind stabilirea timbrului de mediu pentru autovehicule în sumă de:...............

Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată conform legii.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Nr. de evidenţă a plăţii pentru achitarea sumei stabilite prin prezenta decizie este:..............................................................

..............................................................................................................................................................................

 

Aprobat

Funcţia

........................................

 

Numele şi prenumele

........................................

 

Semnătura şi ştampila

........................................

Avizat

Funcţia

........................................

 

Numele şi prenumele

........................................

 

Semnătura

........................................

Întocmit

Funcţia

........................................

 

Numele şi prenumele

........................................

 

Semnătura

........................................

 

Cod 14.13.02.50/d

 

ANEXA Nr. 8

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE

modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de cereri şi decizii

 

1. Denumire: „Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”

1.1. Cod: 14.13.02.50/c

1.2. Format: A4/t1

1.3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;

1.4. Se difuzează: gratuit.

1.5. Se utilizează la: solicitarea calculului sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

1.6. Se întocmeşte în două exemplare de către solicitant.

1.7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

1.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: „Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”

2.1. Cod: 14.13.02.50/c1

2.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

2.3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

2.4. Se difuzează: gratuit.

2.5. Se utilizează la: solicitarea calculului sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing.

2.6. Se întocmeşte în două exemplare de către solicitant.

2.7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

2.8. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Denumire: „Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”

3.1. Cod: 14.13.02.50

3.2. Format: A4/t1

3.3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

3.4. Se difuzează: gratuit.

3.5. Se utilizează la: calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.

3.6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

3.7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

3.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

4. Denumire: „Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”

4.1. Cod: 14.13.02.50/1

4.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

4.3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare;

- conţine anexă sub formă tabelară.

4.4. Se difuzează: gratuit.

4.5. Se utilizează la: calculul sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing.

4.6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

4.7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

4.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

5. Denumire: „Decizie privind stabilirea diferenţelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”

5.1. Cod: 14.13.02.50/d

5.2. Format: A4/t1

5.3. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

5.4. Se difuzează: gratuit.

5.5. Se utilizează la: stabilirea diferenţelor de debit pozitive sau negative, în situaţii cum sunt: erori materiale apărute în documentaţia depusă de contribuabil sau în documentele emise de organul fiscal.

5.6. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

5.7. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

5.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.455/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valoric㠄A”, a imobilului „Terminal pasageri - Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu”, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, municipiul Bucureşti

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.455/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valoric㠄A”, a imobilului „Terminal pasageri - Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu”, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 august 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. III. - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 7 februarie 2013.

Nr. 2.092.

 

ANEXA

(Anexă la Ordinul nr. 2.455/2011)

 

ZONA DE PROTECŢIE

a imobilului monument istoric „Terminal pasageri - Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu”, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, municipiul Bucureşti

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X (NORD)

Y (EST)

1.

333590,255

586240,392

2.

333638,231

585965,345

3.

333420,873

585938,282

4.

333372,942

586240,392

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.573/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 20 octombrie 2008, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 1, la poziţia 114*), în loc de „ 114. Shani Manuella, fiica lui Brohman Orbam şi Janeta, născută la data de 28 decembrie 1949 în localitatea Bacău, judeţul Bacău, România, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. David Elazar 47. (563/2007)”se va citi: „114. Shani Manuella, fiica lui Brohman Abram şi Janeta, născută la data de 28 decembrie 1949 în localitatea Bacău, judeţul Bacău, România, cetăţean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. David Elazar 47. (563/2007)”.


*) A se vedea şi rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2010.

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.825/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, se face următoarea rectificare:

- În anexa nr. 2, la poziţia 26, în loc de: „26. Gaşcu Viorica, fiica lui Bologa Danii (născut la 1.04.1914 în localitatea Fîntîna Alba, raionul Edineţ) şi Elena, născută la data de 12 noiembrie 1944 în localitatea Fîntîna Alba, raionul Edineţ, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Codru, str. Costiujeni-3, bl. 1, ap. 11. (3.789/2008)”se va citi: „26. Gaşcu Viorica, fiica lui Bologa Danii (născut la 1.04.1914 în localitatea Fîntîna Albă, raionul Edineţ) şi Elena, născută la data de 12 noiembrie 1944 în localitatea Fîntîna Albă, raionul Edineţ, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Codru, str. Costiujeni-3, bl. 1, ap. 11. (3.789/2008)”.

 

În cuprinsul Normei nr. 19/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2013, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 20 [cu referire la textul art. 251 alin. (3) din Norma nr. 11/2011], în loc de: „... prevăzute la alin. (2)...”se va citi: „... prevăzute la alin. (1)...”.

În cuprinsul anexei nr. 1 la Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 12/2013 privind modificarea şi completarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 25/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 şi 119 bis din 4 martie 2013, se face următoarea rectificare:

- În cadrul secţiunii E „Lista produselor şi mecanismelor criptografice certificate la nivel naţional”, la nr. crt. 7, la coloana „Nivelul de clasificare maxim” se va citi: „secret de serviciu”.