MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 307/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 307         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 29 mai 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

275. - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva şi înfiinţarea Societăţii „Minvest Roşia Montană”- S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

173/515/180. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintei ui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea si etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

 

1.039. - Ordin al ministrului economiei privind încetarea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară la Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

29. - Ordin privind modificarea şi completarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva şi înfiinţarea Societăţii „Minvest Roşia Montană”- S.A.

În conformitate cu prevederile ari 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se mandatează reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva să aprobe reorganizarea companiei prin divizare parţială, în scopul separării activităţii de gestionare a pachetului minoritar de acţiuni deţinut de companie la societatea reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Roşia Montană Gold Corporation” - S.A., de restul activităţilor companiei, precum şi în scopul transferului corespunzător al patrimoniului aferent acestei activităţi, respectiv:

a) drepturile şi obligaţiile rezultate din deţinerea pachetului de acţiuni Ia societatea reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Roşia Montană Gold Corporation” - SA; şi

b) drepturile şi obligaţiile rezultate din împrumuturile contractate de către companie în scopul participării la majorările de capital ale Societăţii „Roşia Montană Gold Corporation” - S.A.

(2) în acest scop se mandatează reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva să aprobe înfiinţarea Societăţii „Minvest Roşia Montană” - SA, persoană juridică română, având ca obiect principal de activitate cod CAEN 0990 „Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor” şi care îşi desfăşoară activitatea potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi actului constitutiv.

(3) Ministerul Economiei, în calitate de reprezentant al statului, care este acţionar unic la Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva, dobândeşte şi calitatea de reprezentant al statului, care este acţionar unic la societatea nou-înfiinţată, ca efect al divizării parţiale în modalitatea desprinderii de patrimoniu în interesul acţionarilor.

(4) Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva păstrează integral personalul, obiectul de activitate existent şi îşi continuă activitatea, având în vedere modificările rezultate ca urmare a reorganizării prin divizare parţială.

Art. 2. - (1) Se mandatează Ministerul Economiei să solicite membrilor consiliului de administraţie al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - SA Deva ca, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să întocmească şi să publice pe pagina web a companiei proiectul de divizare parţială în interesul acţionarilor acesteia.

(2) Se mandatează Ministerul Economiei să solicite membrilor consiliului de administraţie al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva ca, în termen de 30 de zile de la data publicării pe pagina web a companiei a proiectului de divizare, să convoace adunarea generală extraordinară a acţionarilor acesteia în scopul aprobării:

a) reorganizării companiei prin divizare parţială şi înfiinţarea noii societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) proiectului de divizare parţială în interesul acţionarilor;

c) proiectului de act constitutiv al noii societăţi;

d) oricăror altor măsuri şi operaţiuni necesare ca urmare a reorganizării companiei.

(3) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva sunt mandataţi să voteze că, în cadrul reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva, nu sunt necesare:

a) întocmirea raportului prevăzut la art. 2432 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2432 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) comunicarea informaţiilor prevăzute la art. 2432 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2432 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) examinarea proiectului de divizare şi întocmirea raportului prevăzut !a art. 2433 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 2433 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) întocmirea situaţiilor financiare prevăzute la art. 244 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva sunt mandataţi să voteze, potrivit prevederilor art. 113 lit. h) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul adunării generale extraordinare:

a) reorganizarea companiei prin divizare parţială şi înfiinţarea noii societăţi;

b) planul de divizare parţială în interesul acţionarilor;

c) actul constitutiv al noii societăţi;

d) orice alte măsuri şi operaţiuni necesare ca urmare a reorganizării companiei.

(5) Hotărârea adunării generale se depune, potrivit art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerţului, spre a fi înregistrată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(6) Preluarea de către Societatea „Minvest Roşia Montană”- SA de la Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” - S.A. Deva a părţii din patrimoniu! acesteia, în conformitate cu prevederile planului de divizare parţială, se face pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 10 zile de la data înmatriculării societăţii în registrul comerţului.

Art. 3. - (1) în termen de 3 zile de la înmatricularea Societăţii „Minvest Roşia Montană” - S.A. În registrul comerţului, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se transferă, pe bază de protocol de predare-preluare, pachetul integral de acţiuni al societăţii din administrarea Ministerului Economiei în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine.

(2) începând cu data transferului prevăzut la alin. (1), Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine este împuternicit, în numele statului, să exercite toate drepturile şi să îşi asume toate obligaţiile care decurg din calitatea de acţionar la Societatea „Minvest Roşia Montană” - S.A., în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 275.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII Şl DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 173 din 2 aprilie 2013

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 515 din 15 aprilie 2013

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Nr. 180 din 24 aprilie 2013

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 96.165 din data de 25 februarie 2013, întocmit de Direcţia generală de industrie alimentară,

având în vedere prevederile Directivei 2012/12/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 aprilie 2012 de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (1) lit. c) şi art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 17 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează.

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile agricole judeţene şi a municipiului Bucureşti şi prin comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

2. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezentul ordin transpune Directiva 2012/12/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 aprilie 2012 de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 115 din data de 27 aprilie 2012.”

3. La norme, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezentele norme se aplică în cazul produselor definite în anexa nr. 1 care sunt introduse pe piaţa Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare. Produsele definite la anexa nr. 1 fac obiectul dispoziţiilor dreptului Uniunii Europene aplicabile alimentelor, cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu excepţia cazurilor în care prezentele norme prevăd altfel.”

4. La norme, articolul 2 se abrogă.

5. La norme, la articolul 3 punctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) în cazul produselor obţinute din două sau mai multe tipuri de fructe, cu excepţia cazului în care se utilizează suc de lămâie şi/sau suc de lămâie verde, în conformitate cu condiţiile stabilite în anexa nr. 1 partea a II-a pct. 2, denumirea produselor este alcătuită dintr-o listă a fructelor utilizate, enumerate în ordine descrescătoare în funcţie de volumele de suc de fructe sau de piure incluse, astfel cum se menţionează în lista ingredientelor. În cazul produselor obţinute însă din 3 sau mai multe tipuri de fructe, indicarea fructelor utilizate poate fi înlocuită fie cu cuvintele «diverse fructe» sau cu un text similar, fie cu numărul tipurilor de fructe utilizate.”

6. La norme, la articolul 3, punctul 3 se abrogă.

7. La norme, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Etichetarea sucului de fructe concentrat menţionat în anexa nr. 1 partea I pct. 2, care nu este destinat livrării către consumatorul final, include o menţiune care Indică prezenţa şi cantitatea adăugată de suc de lămâie, de suc de lămâie verde sau de agenţi acidifianţi autorizaţi de Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari. Această menţiune apare pe unul dintre suporturile următoare:

- pe ambalaj;

- pe o etichetă aplicată pe ambalaj; sau

- într-un document însoţitor.”

8. La norme, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul b\ cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Produsele introduse pe piaţă sau etichetate înainte de 28 octombrie 2013 în conformitate cu Directiva 2001/112/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman pot fi comercializate în continuare până la 28 aprilie 2015.

(2) Menţiunea «începând cu 28 aprilie 2015, niciun suc de fructe nu conţine adaos de zaharuri», prevăzută la art. 3(2) din Directiva 2012/12/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 aprilie 2012 de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman, poate apărea pe etichetă în acelaşi câmp vizual cu denumirea produselor menţionate în anexa nr. 1 partea I pct. 1-4 până la 28 octombrie 2016.”

9. Anexele nr. 1-5 la norme se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare pe 28 octombrie 2013.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Cristian Nica

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la norme)

 

DENUMIRILE PRODUSELOR, DEFINIŢII ŞI CARACTERISTICI

 

PARTEA I

Definiţii

 

1. a) Sucul de fructe este produsul fermentabil, dar nefermentat, obţinut din partea comestibilă a fructelor sănătoase şi coapte, proaspete sau conservate prin refrigerare ori congelare, din una sau mai multe varietăţi amestecate, care are culoarea, aroma şi gustul caracteristice sucului fructului din care provine.

Aroma, pulpa şi celulele obţinute prin mijloace fizice adecvate din aceeaşi specie de fructe pot fi restituite sucului.

În cazul citricelor, sucul de fructe trebuie să fie extras din endocarp. Sucul de lămâie verde poate fi obţinut totuşi din întregul fruct.

În cazul sucurilor care sunt obţinute din fructe cu sâmburi, seminţe şi coajă, părţile sau componentele sâmburilor, seminţelor şi cojilor nu sunt încorporate în suc. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care părţi sau componente ale sâmburilor, seminţelor şi cojilor nu pot fi îndepărtate utilizând bunele practici de fabricaţie.

La producerea sucului de fructe este autorizat amestecul de suc de fructe cu piure de fructe.

b) Sucul de fructe obţinut din concentrat este produsul obţinut prin reconstituirea sucului de fructe concentrat, definit la pct. 2, cu apă potabilă care îndeplineşte criteriile stabilite în Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Conţinutul de substanţă uscată solubilă din produsul finit trebuie Să respecte valorile Brix minime pentru suc reconstituit, specificate în anexa nr. 5 la norme.

Dacă sucul obţinut din concentrat este produs dintr-un fruct nemenţionat în anexa nr. 5 la norme, valoarea Brix minimă a sucului reconstituit este valoarea Brix a sucului extras din fructul utilizat la producerea concentratului.

Aroma, pulpa şi celulele obţinute prin mijloace fizice adecvate din aceeaşi specie de fructe pot fi restituite sucului de fructe obţinut din concentrat.

Sucul de fructe obţinut din concentrat trebuie să fie preparat prin procedee adecvate, prin care să se păstreze caracteristicile fizice, chimice, organoleptice şi nutriţionale esenţiale ale unui tip mediu de suc din fructele respective.

La producerea sucului de fructe obţinut din concentrat este autorizat amestecul de suc de fructe şi/sau de suc de fructe concentrat cu piure de fructe şi/sau cu piure de fructe concentrat.

2. Sucul de fructe concentrat este produsul obţinut din suc de fructe din una sau mai multe specii de fructe prin îndepărtarea fizică a unei anumite părţi din conţinutul de apă. În cazul în care produsul este destinat consumului direct, partea îndepărtată este de minimum 50% din conţinutul de apă.

Aroma, pulpa şi celulele obţinute prin mijloace fizice adecvate din aceeaşi specie de fructe pot fi restituite sucului de fructe concentrat.

3. Sucul de fructe extras cu apă este produsul obţinut prin difuzia îh apă:

- a fructului cu pulpă întreg, al cărui suc nu poate fi extras prin mijloace fizice; sau

- a fructului întreg deshidratat.

4. Sucul de fructe deshidratat/sub formă de praf este produsul obţinut din suc de fructe din una sau mai multe specii de fructe prin îndepărtarea fizică a cvasitotalităţii conţinutului de apă.

5. Nectarul de fructe este produsul fermentabil, dar nefermentat, care;

- se obţine prin adăugarea de apă, cu sau fără adaosul de zaharuri şi/sau de miere, la produsele definite la pct. 1-4, la

piureul de fructe şi/sau la piureul de fructe concentrat şi/sau la un amestec din aceste produse; şi

- Îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4 la norme.

Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, în cazul nectarurilor de fructe produse fără adaos de zaharuri sau cu o valoare energetică redusă, zaharurile pot fi înlocuite total sau parţial cu îndulcitori, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari.

Aroma, pulpa şi celulele obţinute prin mijloace fizice adecvate din aceeaşi specie de fructe pot fi restituite nectarului de fructe.

 

PARTEA II

Ingrediente, tratamente şi substanţe autorizate

 

1. Compoziţie

La prepararea sucurilor de fructe, a piureurilor de fructe şi a nectarurilor de fructe, care poartă denumirea de produs a fructului respectiv sau denumirea comună a produsului, se utilizează speciile corespunzătoare denumirilor botanice enumerate în anexa nr. 5 la norme. În cazul speciilor de fructe neincluse în anexa nr. 5 la norme, se utilizează denumirea botanică sau denumirea comună corectă.

Valoarea Brix a sucului de fructe este cea a sucului care se extrage din fruct şi nu poate fi modificată, cu excepţia cazului în care se amestecă sucuri de fructe din aceeaşi specie,

Valorile Brix minime stabilite în anexa nr. 5 la norme pentru sucul de fructe reconstituit şi piureul de fructe reconstituit nu ţin seama de conţinutul de substanţă uscată solubilă al ingredientelor şi aditivilor opţionali încorporaţi.

2. Ingrediente autorizate

Doar ingredientele ce urmează pot fi adăugate !a produsele menţionate în partea I:

- vitaminele şi mineralele autorizate de Regulamentul (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare;

- aditivii alimentari autorizaţi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008;

şi în plus:

- în cazul sucurilor de fructe, sucurilor de fructe obţinute din concentrate şi sucurilor de fructe concentrate: aroma, pulpa şi celulele restituite;

- în cazul sucului de struguri: sărurile restituite ale acizilor tartarici;

- în cazul nectarurilor de fructe: aroma, pulpa şi celulele restituite; zaharuri şi/sau miere, doar în cantităţi de până la 20% din masa totală a produsului finit, şi/sau îndulcitori.

Menţiunea conform căreia nu s-au adăugat zaharuri la nectarul de fructe sau orice altă menţiune care i-ar putea da de înţeles acest lucru consumatorului poate fi introdusă doar în cazurile în care produsul nu conţine niciun adaos de mono- ori dizaharide sau orice alt aliment folosit pentru îndulcire, inclusiv îndulcitori, astfel cum prevede Regulamentul (CE) nr. 1.333/2008. Dacă nectarul conţine zaharuri în mod natural, menţiunea „conţine zaharuri prezente în mod natural” ar trebui să apară, de asemenea, pe etichetă;

- În cazul produselor menţionate la lit. a), lit. b) prima liniuţă, lit. c), lit. e) a două liniuţă şi lit. h) din anexa nr. 3 la norme: zaharuri şi/sau miere;

- în cazul produselor definite în partea I pct. 1-5, pentru corectarea gustului acid: suc de lămâie şi/sau suc de lămâie verde şi/sau suc de lămâie concentrat şi/sau suc de lămâie verde concentrat, până la 3 g pe litru de suc, exprimat ca acid citric anhidru;

- în cazul sucului de roşii şi al sucului de roşii obţinut din concentrat: sare, condimente şi ierburi aromatice.

3. Tratamente şi substanţe autorizate

Doar următoarele tratamente pot fi utilizate şi doar următoarele substanţe pot fi adăugate la produsele menţionate în partea I:

- procedee de extragere mecanică;

- procedee fizice uzuale, inclusiv extracţia „in-line” cu apă (difuzia) a părţii comestibile a fructelor, altele decât strugurii, pentru producerea sucurilor de fructe concentrate, cu condiţia ca sucurile de fructe astfel obţinute să îndeplinească cerinţele prevăzute în partea I pct. 1;

- în cazul sucului de struguri, dacă s-a recurs la sulfitarea strugurilor cu dioxid de sulf, este autorizată desulfitarea prin mijloace fizice, cu condiţia ca în produsul final cantitatea totală de SO2 să nu depăşească 10 mg/l;

- preparate enzimatice: pectinaze (pentru descompunerea pectinei), proteinaze (pentru descompunerea proteinelor) şi amilaze (pentru descompunerea amidonului), care îndeplinesc cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 258/97;

- gelatină comestibilă;

- taninuri;

- gel de siliciu;

- cărbune;

- azot;

- bentonită ca argilă absorbantă;

- adjuvanţi de filtrare inerţi din punct de vedere chimic şi agenţi de precipitare (inclusiv perlit, diatomit spălat, celuloză, poliamidă insolubilă, polivinilpolipirolidon, polistiren) care îndeplinesc cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi de abrogare a Directivelor 80/590/CEE;

- adjuvanţi de adsorbţie inerţi din punct de vedere chimic care respectă cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1,935/2004 şi care se utilizează pentru a reduce conţinutul de limonoid şi de naringin din sucul de citrice fără a afecta în mod semnificativ conţinutul de glucozide limonoide, de acid, de 2aharuri (inclusiv de oligozaharide) sau de minerale.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la norme)

 

DEFINIŢIILE MATERIILOR PRIME

 

În cadrul prezentelor norme se aplică următoarele definiţii:

1. Fructele sunt toate speciile de fructe. Roşiile sunt considerate fructe. Fructul este sănătos, suficient de copt şi proaspăt sau conservat prin mijloace fizice ori tratamente, inclusiv tratamente după recoltare aplicate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene.

2. Piureul de fructe este produsul fermentabil, dar nefermentat, obţinut prin procedee fizice adecvate, precum pasarea, pisarea sau măcinarea părţii comestibile a fructului întreg ori curăţat de coaja, fără a îndepărta sucul.

3. Piureul de fructe concentrat este produsul obţinut din piure de fructe prin îndepărtarea fizică a unei anumite părţi din conţinutul de apă, în cazul piureului de fructe concentrat, poate fi restituită aroma obţinută prin mijloace fizice adecvate, astfel cum se prevede în partea II pct. 3 din anexa nr. 1 la norme şi care provine în totalitate de la aceeaşi specie de fructe.

4. Aromele destinate restituirii, fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1.334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele şi anumite ingrediente alimentare şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.601/91 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2.232/96 şi (CE) nr. 110/2008 şi a Directivei 2000/13/CE, cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare, se obţin în cursul procesării fructului prin aplicarea unor procedee fizice adecvate. Procedeele fizice respective pot fi utilizate pentru a menţine, a conserva sau a stabiliza calitatea aromei şi includ, în special, stoarcerea, extracţia, distilarea, filtrarea, adsorbţia, evaporarea, fracţionarea şi concentrarea.

Aromele se obţin din partea comestibilă a fructului; pot fi însă obţinute şi din ulei de coji de citrice presat la rece sau dintr-un compus de sâmburi.

5. Zaharuri:

- zaharuri definite în Directiva 2001/111 /CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de zahăr destinate consumului uman;

- sirop de fructoză;

- zaharuri derivate din fructe.

6. Mierea trebuie să corespundă produsului definit în Directiva 2001/110/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind mierea

7. Pulpa sau celulele sunt produsele obţinute din partea comestibilă a fructelor din aceeaşi specie, fără a îndepărta sucul. În plus, în cazul citricelor, pulpa sau celulele constau în veziculele cu suc extrase din endocarp.

 

ANFXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la norme)

 

DENUMIRI SPECIALE

pentru anumite produse enumerate în anexa nr. 1 la norme

 

a) „vruchtendrank”, pentru nectaruri de fructe;

b) „Siißmost”. Denumirea „Siißmost” se poate utiliza numai în asociere cu denumirile de produs „Fruchtsaft” sau „Fruchtnektar” pentru:

- nectarul de fructe obţinut exclusiv din sucuri de fructe, din sucuri de fructe concentrate ori dintr-un amestec al acestor produse care nu pot fi consumate în stare naturală din cauza acidităţii lor naturale ridicate;

- sucul de fructe obţinut din mere sau din pere, cu adaos de mere dacă este cazul, dar fără adaos de zahăr;

c) „succo e polpa” sau „sumo e polpa”, pentru nectarurile de fructe obţinute exclusiv din piure de fructe şi/sau din piure de fructe concentrat;

d) „arfblemost”, pentru sucul de mere fără adaos de zahăr;

e) - „sur...salt”, împreună cu denumirea (în limba daneză) a fructului utilizat, pentru sucurile fără adaos de zahăr obţinute din coacăze negre, cireşe, coacăze roşii, coacăze albe, zmeură, căpşuni sau soc;

- „sod...saft” sau „sedet...saft”, împreună cu denumirea (în limba daneză) a fructului utilizat, pentru sucurile obţinute din acest fruct, cu un adaos de zahăr mai mare de 200 g pe litru;

f) „appelmust/applemust”, pentru sucul de mere fără adaos de zahăr;

g) „mosto”, sinonim pentru sucul de struguri;

h) „smiltserksku sula ar cukuru” sau „asteipaju mahl suhkruga” sau „stodzony sok z rokitnika”, pentru sucuri obţinute din fructe de cătină albă, cu un adaos de zahăr de cel mult 140 g pe litru.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la norme)

 

DISPOZIŢII SPECIALE

privind nectarurile de fructe

 

Nectaruri de fructe obţinute din

Conţinutul minim de suc şi/sau de piure (% din volumul produsului finit)

 

I. Fructe cu suc acid, neconsumabil în stare naturală

 

 

Fructul pasiunii

25

 

Quito naranjillos

25

 

Coacăze negre

25

 

Coacăze albe

25

 

Coacăze roşii

25

 

Agrişe

30

 

Cătină albă

25

 

Porumbe

30

 

Prune

30

 

Quetsches

30

 

Scoruşe

30

 

Măceşe

40

 

Vişine

35

 

Alte cireşe

40

 

Afine

40

 

Soc

50

 

Zmeură

40

 

Caise

40

 

Căpşuni

40

 

Dude/Mure

40

 

Merişoare

30

 

Gutui

50

 

Lămâi si lămâi verzi

25

 

Alte fructe din această categorie

25

 

II Fructe cu conţinut scăzut de acid, cu pulpă abundentă sau foarte aromate, al căror suc nu poate fi consumat în stare naturală

 

Mango

25

Banane

25

Guave

25

Papaya

25

Lychee

25

Azerole (fructe de moşmon din Napoli)

25

Fructele arbustului Annona muricata

25

Fructele arborelui Annona reticuiata

25

Mere dulci (fructele arborelui sau arbustului Annona cherimola)

25

Rodii

25

Nuci de Cajou

25

Prune spaniole (Spondia purpurea)

25

Fructe Urnbu (Spondia tuberosa aroda)

25

Alte fructe din această categorie

25

III. Fructe al căror suc poate fi consumat în stare naturală

 

Mere

50

Pere

50

Piersici

50

Citrice, cu excepţia lămâilor şi a lămâilor verzi

50

Ananas

50

Roşii

50

Alte fructe din această categorie

50

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la norme)

 

VALORILE BRIX MINIME

pentru sucul de fructe reconstituit şi pentru piureul de fructe reconstituit

 

Denumirea comună a fructului

Denumirea botanică

Valorile Brix minime

Măr (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Caisă (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banană (**)

Musa x paradisiaca L. (cu excepţia bananelor plantain)

21,0

Coacăză neagră (*)

Ribes nigrum L.

11,0

Strugure (*)

Vitis vinrfera L. sau hibrizii acesteia Vitis labrusca L. sau hibrizii acesteia

15,9

Grepfrut (*)

Citrus x paradişi Macfad.

10,0

Guavă (**)

Psidium guajava L.

8,5

Lămâie (*)

Citrus limon (L.) Burm.f.

8,0

Mango (**)

Mangifera indica L.

13,5

Portocală (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Fructul pasiunii (*)

Passiffora edulis Sims

12,0

Piersică (**)

Prunus persica (L.) Batsch. var. persica

10,0

Pară (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Zmeură (*)

Rubus idaeus L

7,0

Vişină (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Căpşună (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Roşie (*)

Lycopersicon esculentum Mill.

5,0

Mandarină (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

 

Pentru produsele marcate cu un asterisc (*), produse sub formă de suc, se determină o densitate relativă minimă în raport cu apa la 20/20°C.

Pentru produsele marcate cu dublu asterisc (**), produse sub formă de piure, se determină numai o valoare Brix minimă, necorectată (fără corectarea acidităţii).

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară la Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani

 

Având în vedere respectarea angajamentelor asumate de Guvernul României cu organismele financiare internaţionale prin finalizarea programului de reorganizare şi restructurare al Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani, în conformitate cu:

- prevederile art. 16 alin, (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare. a!e Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestor acte normative, norme aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Procedura de administrare specială şi supraveghere financiară la Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani, cu sediul în municipiul Petroşani, Str. Timişoarei nr. 2, judeţul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J20/387/1999, instituită prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.385/2008, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.385/2008 privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Compania Naţională a Huilei - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 24 noiembrie 2008, şi Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.606/2010*) de numire a administratorului special.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 1.039.


*) Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.606/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2009

 

Având în vedere prevederile art. 70 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 mai 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Definiţii:

 

Bara/Barele colectoare a/ale CEE

Bara/Barele electrică/electrice în care debitează grupurile generatoare dintr-o centrală electrică eoliană

Centrală electrică eoliană

Unul sau mai multe grupuri electrice eoliene racordate în acelaşi punct la reţeaua electrică de interes public

Centrală electrică eoliană dispecerizabilă

Centrală electrică eoliană cu o putere instalată mai mare de 5 MW

Centrală electrică eoliană nedispecerizabilă

Centrală electrică eoliană cu o putere instalată mai mică sau egală cu 5 MW

Grup generator

Ansamblu de echipamente (de regulă rotative) destinat producţiei de energie electrică prin transformarea unei alte forme de energie

Grup generator eolian

Grup generator destinat să transforme energia cinetică a vântului în energie electrică

Operator de reţea

După caz, operatorul de transport şi de sistem, un operator de distribuţie sau un alt deţinător de reţea electrică de interes public

Puterea nominală a unui grup generator eolian

Puterea electrică maximă pe care o poate produce un grup generator eolian, în funcţionare continuă, în condiţii normale de funcţionare, mărime indicată de fabricant

Putere disponibilă - Pd (a unui GGE, a unei CEE)

Puterea electrică maximă care poate fi produsă în regim continuu de GGE/CEE, în condiţiile momentane (tehnice şi de mediu), specifice locului în care se află amplasat(ă)

Putere instalată (a unei CEE)

Suma puterilor nominale ale GEE din componenţa CEE

Punct de racordare

Punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator

Punct de delimitare

Loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalaţiile operatorului de reţea. Punctul de delimitare al unei CEE este stabilit în ATR.

Punct comun de cuplare

Punct al unei reţele electrice, cel mai apropiat din punct de vedere electric de un utilizator, la care sunt sau pot fi conectaţi şi alţi utilizatori, reprezentat, de regulă, de punctul de delimitare sau de punctul de măsurare, astfel cum este stabilit în ATR”

 

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - La aplicarea prezentei norme se vor avea în vedere următoarele standarde, cu caracter de recomandare:

a) SR EN 61400-1: Turbine eoliene. Partea 1: Condiţii de proiectare, la ediţia în vigoare;

b) SR EN 61400-2: Turbine eoliene. Condiţii de proiectare ale turbinelor eoliene mici, la ediţia în vigoare;

c) SR EN 61400-21: Turbine eoliene. Partea 21: Măsurarea şi evaluarea caracteristicilor de calitate a energiei a turbinelor eoliene conectate la o reţea electrică, la ediţia în vigoare;

d) SR EN 50438: Prescripţii pentru conectarea micro-generatoarelor în paralel cu reţelele electrice publice de distribuţie de joasă tensiune, la ediţia în vigoare.”

3. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă valoarea frecvenţei ajunge la o valoare mai mare decât cea corespunzătoare segmentului D-E pe curba caracteristică prezentată în figura 2, CEED este deconectată. Condiţiile de repunere în funcţiune se stabilesc de către OTS.”

4. La articolul 10 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) să asigure scăderea puterii active cu cel puţin 40% din puterea disponibilă (sau de consemn)/Hz la creşterea frecvenţei peste 50,2 Hz;”.

5. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Viteza de răspuns a sistemului de reglaj al tensiunii trebuie să fie de minimum 95% din puterea reactivă disponibilă în 30 de secunde.”

6. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - În regim normal de funcţionare al reţelei, CEED nu trebuie să producă în PCC variaţii rapide de tensiune mai mari de ±4% din tensiunea nominală la medie şi înaltă tensiune şi de ±5% din tensiunea nominală la joasă tensiune.”

7. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Indiferent de numărul GGE şi al instalaţiilor auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, CEED trebuie să asigure în PCC calitatea energiei electrice conform cu reglementările tehnice în vigoare.”

8. Articolul 22 se abrogă.

9. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) în situaţii justificate, evidenţiate prin studii proprii, operatorul de reţea poate impune condiţii suplimentare celor prevăzute în cap. V sau mai restrictive, în scopul asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a reţelei electrice.

(2) CEED cu puterea instalată mai mare decât 5 MW şi mai mică sat egala cu 10 MW sunt exceptate de !a aplicarea prevederilor art. 10-12, 16, 21 si 23.

10. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Pentru CEEND cu puterea instalată ≥ 1 MW, dar până la 5 MW, cerinţele minime sunt cele prevăzute la art. 5-9, 13-15 si 17-20.

(2) CEEND cu puteri instalate ≤1 MW trebuie să respecte următoarele cerinţe minime:

(a) să poată fi conectate şi deconectate prin comandă de la distanţă;

(b) să funcţioneze în paralel cu reţeaua fără a produce variaţii de tensiune mai mari de ±4% din tensiunea nominală la medie şi înaltă tensiune şi de ±5% din tensiunea nominală la joasă tensiune;

(c) să respecte condiţiile de calitate a energiei electrice produse, stabilite de operatorul de reţea, conform normelor tehnice în vigoare.

(3) în situaţii justificate, evidenţiate prin studii proprii, operatorul de reţea poate impune pentru CEEND condiţii suplimentare celor prevăzute în cap. VI sau mai restrictive, în scopul asigurării funcţionării în condiţii de siguranţă a reţelei electrice.

11. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Producătorul de energie electrică care deţine GGE/CEE cu puteri mai mari de 1 MW trebuie să asigure continuitatea transmiterii informaţiilor către operatorul de reţea.”

12. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Producătorul care deţine CEED este obligat să furnizeze către OTS prognoze de producţie - putere activă - pe baza datelor meteo, pe termen mediu - 1-3 zile şi scurt - 4-24 de ore.”

13. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Solicitantul de ATR şi producătorul de energie electrică în GGE/CEE vor trimite la operatorul de reţea, după caz, pentru fiecare CEE pentru care solicită racordarea, respectiv efectuarea de probe pentru PIF, datele tehnice prevăzute în tabelul 1 sau 2, unde:

S - date standard de planificare, comunicate prin cererea de racordare, pentru elaborarea studiului de soluţie;

D - date de detaliu de planificare, comunicate cu minimum 3 luni înainte de PIF;

T - date determinate (înregistrate) în urma probelor (testelor) care fac obiectul activităţilor de testare monitorizare şi control. Determinarea acestor date se realizează în cadrul probelor de PIF şi se transmit operatorului de reţea în maximum 10 zile de la PIR

(2) Punerea în funcţiune şi darea în exploatare a GGE/CEE se face numai după realizarea probelor de funcţionare, integrarea în sistemul SCADĂ al operatorului de reţea şi transmiterea la acesta a rezultatelor probelor, prevăzute în tabelele 1-5, determinate conform procedurii prevăzute la art. 30 alin. (5).

 

Tabelul 1 - Date pentru CEED

 

Descrierea datelor (simbol)

Unităţi de măsură

Categoria datelor

Firma producătoare a grupului electric eolian

Denumire

S

Numărul de grupuri eoliene care constituie CEED

Număr

S

Tipul grupurilor generatoare eoliene care constituie CEED

Descriere

S

Aprobarea de tip pentru grup electric eolian

Număr certificat

S

Racordare la reţea, amplasare bară colectoare şi punctul de delimitare

Text, schemă

S

Tensiunea nominală în punctul de delimitare

kV

S

Schema electrică a întregii centrale electrice eoliene

Schemă

D

La nivelul centralei electrice eoliene:

Puterea activă nominală a CEED

MW

S

Puterea maximă aparentă nominală la bara colectoare a CEED

MVA

S

Putere activă netă maximă la bara colectoare a CEED

MW

D

Frecvenţa de funcţionare la parametri nominali

Hz

D

Viteza maximă/minimă de variaţie a puterii active ce poate fi realizată la nivelul CEED

MW/mi n

T

Consumul serviciilor proprii la puterea maximă produsă la bara colectoare

MW

T

Condiţii speciale de conectare/deconectare a centralei electrice eoliene, altele decât ale grupurilor electrice eoliene componente

Text

S

Modelul matematic al centralei electrice eoliene şi simulările efectuate

Text

D

Reglajul puterii active în PCC (bucla de reglare)

Schema de reglare, viteza de încărcare-descărcare

D

Reglajul tensiunii în PCC (bucla de reglare)

Schema de reglare

D

Reglajul factorului de putere în PCC (bucla de reglare)

Schema de reglare

D

Diagrama PQ în PCC

Date grafice

T

Parametrii liniei de racordare la SEN

 

S

Date referitoare la grupurile generatoare eoliene care alcătuiesc centrala electrică eoliană

Tipul unităţii eoliene (cu ax orizontal/vertical)

Descriere

S

Numărul de pale

Număr

S

Diametrul rotorului

m

S

înălţimea axului rotorului

m

S

Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall)

Text

S

Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil)

Text

S

Tipul de generator

Descriere

S

Tipul de convertor de frecvenţă şi parametrii nominali (kW)

 

S

Puterea activă nominală

MW

S

Puterea activă maximă măsurată la bara colectoare a CEED

- valoarea medie pe 60 de secunde;

- valoarea medie pe 0,2 secunde.

MW

T

Puterea activă maxim permisă

MW

S

Puterea aparentă nominală

kVA

S

Viteza de variaţie a puterii active

MW/min

T

Puterea reactivă, specificată ca valoare medie pe 10 minute în funcţie de valoarea medie pe 10 minute a puterii active generate*)

KVAr

S, T

Curentul nominal

A

S

Tensiunea nominală

V

S

Viteza vântului de pornire

m/s

S

Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale)

m/s

S

Viteza vântului de deconectare

m/s

S

Variaţia puterii generate cu viteza vântului

Curba de variaţie

S

Diagrama P-Q

Date grafice

D,T

Unităţi de transformare MT/110kV prin care CEED se racordează La bara de 110kV:

Număr de înfăşurări

Text

S

Puterea nominală pe fiecare înfăşurare

MVA

S

Raportul nominal de transformare

kV/kV

S

Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări

% din Unom

S

Pierderi în gol

kW

S

Pierderi în sarcină

kW

S

Curentul de magnetizare

%

S

Grupa de conexiuni

Text

S

Domeniu de reglaj

kV-kV

S

Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal)

Text diagramă

D

Mărimea treptei de reglaj

%

D

Reglaj sub sarcină

DA/NU

D

Curba de saturaţie

Diagramă

D

Parametri de calitate ai energiei electrice pe fiecare grup (proiectaţi/realizaţi)

Coeficient de flicker la funcţionare continuă*)

 

S, T

Factorul-treaptă de flicker pentru operaţii de comutare*)

 

S,T

Factor de variaţie a tensiunii*)

 

S,T

Numărul maxim de operaţii de comutare la interval de 10 minute*)

 

S, T

Numărul maxim de operaţii de comutare la interval de 2 ore*)

 

S,T

La bara colectoare

 

 

Factor total de distorsiune de curent THDi*)

 

S, T

Armonice (până la armonica 50)*)

 

S,T

Factor de nesimetrie de secvenţă negativă

 

S,T


*) Conform tabelelor 3,4, 5.

 

Tabelul 2 - Date pentru CEEND

 

Descrierea datelor (simbol)

Unităţi de măsură

Categoria datelor

Firma producătoare a grupului electric eolian

Denumire

S

Numărul de grupuri eoliene care constituie CEEND

Număr

S

Tipul grupurilor generatoare eoliene care constituie CEEND

Descriere

S

Aprobarea de tip pentru grup electric eolian

Număr certificat

S

Racordare la reţea, amplasare bara colectoare şi punctul de delimitare

Text, schemă

S

Tensiunea nominală în punctul de delimitare

kV

S

Schema electrică a întregii centrale electrice eoliene

Schemă

D

La nivelul centralei electrice eoliene:

Puterea activă nominală a CEEND

MW

S

Puterea maximă aparentă la bara colectoare a CEEND

MVA

S

Putere activă netă maximă la bara colectoare a CEEND

MW

D

Frecvenţa de funcţionare la parametri nominali

Hz

D

Consumul serviciilor proprii la puterea maximă produsă la bara colectoare

MW

T

Condiţii speciale de conectare/deconectare a centralei electrice eoliene, altele decât ale grupurilor electrice eoliene componente

Text

S

Parametrii liniei de racordare la SEN

 

S

Date referitoare la grupurile generatoare eoliene care alcătuiesc centrala electrică eoliană

Tipul unităţii eoliene (cu ax orizontal/vertical)

Descriere

S

Numărul de pale

Număr

S

Diametrul rotorului

m

S

înălţimea axului rotorului

m

S

Sistemul de comandă a palelor (pitch/stall)

Text

S

Sistemul de comandă a vitezei (fix/cu două viteze/variabil)

Text

S

Tipul de generator

Descriere

S

Tipul de convertor de frecvenţă şi parametrii nominali (kW)

 

S

Puterea activă nominală

MW

S

Puterea activă maximă măsurată la bara colectoare a CEEND

- valoarea medie pe 60 de secunde;

- valoarea medie pe 0,2 secunde.

MW

T

Puterea activă maxim permisă

MW

S

Puterea aparentă nominală

kVA

S

Viteza de variaţie a puterii active

MW/min

T

Puterea reactivă, specificată ca valoare medie pe 10 minute în funcţie de valoarea medie pe 10 minute a puterii active generate*)

KVAr

S

Curentul nominal

A

S

Tensiunea nominală

V

S

Viteza vântului de pornire

m/s

S

Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale)

m/s

S

Viteza vântului de deconectare

m/s

S

Variaţia puterii generate cu viteza vântului

Tabel

S

Diagrama P-Q

Date grafice

D,T

Unităţi de transformare JT/MT, respectiv MT/110kV prin care CEEND se racordează la bara de MT sau 110kV:

Număr de înfăşurări

Text

S

Puterea nominală pe fiecare înfăşurare

MVA

S

Raportul nominal de transformare

kV/kV

S

Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări

% din Unom

S

Pierderi în gol

kW

S

Pierderi în sarcină

kW

S

Curentul de magnetizare

%

S

Grupa de conexiuni

Text

S

Domeniu de reglaj

kV-kV

S

Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal)

Text, diagramă

D

Mărimea treptei de reglaj

%

D

Reglaj sub sarcină

DA/NU

D

Curba de saturaţie

Diagramă

D

Parametri de calitate ai energiei electrice pe fiecare grup (proiectaţi/realizaţi)

Coeficient de flicker la funcţionare continuă*)

 

S,T

Fadorul-treaptă de flicker pentru operaţii de comutare*)

 

S, T

Factor de variaţie a tensiunii*)

 

S. T

Numărul maxim de operaţii de comutare la interval de 10 minute*)

 

S, T

Numărul maxim de operaţii de comutare la interval de 2 ore*)

 

S, T

La bara colectoare

 

 

Factor total de distorsiune de curent THDi*)

 

S, T

Armonice (până la armonica 50)*)

 

S,T

Factor de nesimetrie de secvenţă negativă

 

S, T


*) Conform tabelelor 3, 4, 5

 

Tabelul 3 - Putere reactivă/GGE

 

Puterea activă la ieşire (% din Pn)

Puterea activă la ieşire (kW)

Puterea reactivă (kVAr)

0

 

 

10

 

 

20

 

 

30

 

 

40

 

 

50

 

 

60

 

 

70

 

 

80

 

 

90

 

 

100

 

 

Puterea reactivă evaluată la Pmc (kVAr)

 

Puterea reactivă evaluată la P60 (kVAr)

 

Puterea reactivă evaluată la P0,2(kVAr)

 

 

Tabelul 4 - Fluctuaţii de tensiune

 

1. În funcţionare continuă

 

Unghiul impedanţei de fază a reţelei, ψk

30°

50°

70°

85°

Viteza medie anuală a vântului, va

Coeficientul de flicker, c (ψk, va)

6,0 m/s

 

 

 

 

7,5 m/s

 

 

 

 

8,5 m/s

 

 

 

 

10,0 m/s

 

 

 

 

 

2. În cazul operaţiilor de comutare

 

Cazul operaţiei de comutare

Comutare la viteza de pornire (Vcut-m)

Numărul maxim de operaţii de comutare, N10

 

Numărul maxim de operaţii de comutare, N12o

 

Unghiul de fază a impedanţei reţelei, ψk

30°

50°

70°

85°

Factorul treaptă de flicker, kf (ψk)

 

 

 

 

Factorul de variaţie a tensiunii, kuk)

 

 

 

 

Cazul operaţiei de comutare

Comutare la viteza nominală (Vn)

Numărul maxim de operaţii de comutare, N10

 

Numărul maxim de operaţii de comutare, N120

 

Unghiul de fază a impedanţei reţelei, ψk

30°

50°

70°

85°

Factorul-treaptă de flicker, kf (ψk)

 

 

 

 

Factorul de variaţie a tensiunii, kuk)

 

 

 

 

Cazul operaţiei de comutare

Cea mai defavorabilă comutare între grupurile eoliene

Numărul maxim de operaţii de comutare, N10

 

Numărul maxim de operaţii de comutare, N120

 

Unghiul de fază a impedanţei reţelei, ψk

30°

50°

70°

85°

Factorul-treaptă de flicker, kfk)

 

 

 

 

Factorul de variaţie a tensiunii, kuk)

 

 

 

 

 

Tabelul 5 - Armonice de curent

 

Rangul

Puterea activă la ieşire (kW)

Curentul armonic (% din ln)

Rangul

Puterea activă la ieşire (kW)

Curentul armonic (% din ln)

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

 

 

50

 

 

 

 

 

Factorul maxim de distorsiune total de curent (% din ln)

 

 

Puterea la ieşire pentru valoarea maximă a factorului de distorsiune total de curent (kW)

 

 

 

NOTA:

Abaterile faţă de valorile transmise trebuie anunţate. La cererea operatorului de reţea, producătorul este obligat să îi transmită raportul cuprinzând rezultatele testelor. Orice modificări ulterioare trebuie aprobate de operatorul de reţea.”

14. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Operatorul de reţea verifică faptul că racordarea şi funcţionarea CEE nu conduce la încălcarea condiţiilor privind funcţionarea în domeniul de frecvenţă, de tensiune, capabilitatea de trecere peste defect şi calitatea energiei electrice, stabilite în prezenta normă tehnică.

(2) în cazul CEED verificarea îndeplinirii condiţiilor din prezenta normă se realizează de către OTS. Dacă CEED este racordată la o reţea electrică de distribuţie, OD care deţine respectiva reţea va colabora cu OTS, sub coordonarea acestuia, pentru realizarea verificării.

(3) în cazul CEEND verificarea îndeplinirii condiţiilor din prezenta normă se realizează de către operatorul de reţea la instalaţiile căruia este sau urmează să fie racordată CEE. În toate cazurile, OD colaborează cu OTS pentru realizarea verificării.

(4) Confirmarea îndeplinirii de către CEE a condiţiilor de racordare, inclusiv a celor prevăzute în prezenta normă, se realizează prin emiterea unui certificat de conformitate de către operatorul de reţea responsabil cu verificarea, conform prevederilor alin. (1)-(3).

(5) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de racordare şi de funcţionare a CEE, precum şi emiterea certificatului de conformitate se realizează conform unei proceduri elaborate de OTS, cu consultarea OD, şi aprobate de ANRE. Procedura trebuie să cuprindă dispoziţii referitoare la fazele de punere în funcţiune, perioada de probe şi acceptarea în funcţionare de durată.”

15. După articolul 30 se introduc două noi articole, articolele 31 şi 32, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Operatorii de reţea pot restricţiona accesul CEE la reţelele electrice proprii, numai dacă racordarea acestora afectează siguranţa funcţionării SEN, prin nerespectarea normelor tehnice şi a standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

(2) în termen de 3 zile de la emitere, OD vor transmite către OTS copii ale avizelor tehnice de racordare emise.

(3) Puterea maximă ce poate fi instalată în CEE fără restricţii, precum şi rezerva de putere suplimentară necesară din punctul de vedere al siguranţei SEN, în funcţie de puterea instalată în CEE, se stabilesc de către OTS, conform unei proceduri proprii, avizată de ANRE.

(4) Puterea maximă stabilită conform procedurii prevăzute la alin. (3) reprezintă puterea maximă instalată a tuturor CEE care pot funcţiona fără restricţii, conform condiţiilor din SEN la momentul determinării acestei puteri maxime, minimum 90% dintr-un an.

(5) OTS publică anual pe pagina proprie de internet: valoarea puterii totale instalate a CEE pentru care sunt emise avize tehnice de racordare valabile, respectiv valoarea puterii maxime ce poate fi instalată în CEE şi a rezervei de putere suplimentară necesară din punctul de vedere al siguranţei SEN, determinate conform procedurii prevăzute la alin. (3).

Art. 32. - (1) OD are responsabilitatea transmiterii în timp real, la OTS, a puterilor active produse de CEEND racordate în reţeaua proprie, în mod agregat.

(2) în scopul îndeplinirii cerinţei prevăzute la alin. (1), în termen de maximum 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme tehnice OD dezvoltă propriul sistem DMS-SCADĂ şi asigură interconectarea acestuia cu EMS-SCADĂ,

(3) Deţinătorii de CEEND cu puterea instalată mai mare de 1 MW şi mai mică sau egală cu 5 MW, care se pun în funcţiune în următorii 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme tehnice, asigură transmiterea măsurii de putere activă în sistemul EMS-SCADĂ, conform soluţiei agreate cu OTS.”

16. În cuprinsul articolului 6, articolului 7 litera d), articolului 9 alineatul (1), articolului 11 alineatul (3), articolului 16 alineatul (1), articolului 17 şi articolului 27 alineatul (3), sintagma „punct de racordare” se înlocuieşte cu sintagma „punct comun de cuplare”.

Art. II. - Operatorii de reţea şi utilizatorii reţelelor electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 mai 2013.

Nr. 29.