MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 301         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 mai 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

283. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „OIL TERMINAL” - S.A. Constanţa, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 

284. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

285. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

69. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 

378. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

383. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică

 

1.778. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind inspecţia sistemelor de climatizare în clădiri”, indicativ GEx 009 – 2013

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

21. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

223. - Decizie privind autorizarea ca furnizor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor a Asociaţiei Centrul de Pregătire Profesională în Asigurări şi în Domeniul Bancar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „OIL TERMINAL” - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin, (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „OILTERMINAL” - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „OIL TERMINAL” - S.A. Constanţa poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 283.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială „OIL TERMINAL” - S.A. Constanţa

Sediul/Adresa: Str. Caraiman nr. 2, municipiul Constanţa

Cod unic de înregistrare: 2410163

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

116.930

 

1

 

Venituri din exploatare

2

116.380

 

2

 

Venituri financiare

3

550

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.l7+Rd.18)

5

115.210

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

114.270

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

29.439

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

5.070

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

67.161

 

 

 

C1

Ch. cu salariile

10

48.092

 

 

 

C2

bonusuri

11

4.470

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

793

 

 

 

 

cheltuieli cu plat! compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

196

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

13.610

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

12.600

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

940

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1 720

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

261

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

1.459

 

1

 

Rezerve legale

22

86

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26,

27

1.373

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

103

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul da stat sau local în cazul regiilor autonoma, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale fi societarilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

1.167

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

103

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

12.703

 

1

 

Alocaţii do ta buget

40

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

12.703

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognoza! la finele anului

43

1.177

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

1.177

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

52.562

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

48.092

 

 

b)

bonusuri

47

4.470

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

49

3.405

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.721

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

99

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

99

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tone manipulate/ persoana)

52

9.005

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

985

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

5.273

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

1.877

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - SA. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Naţională a Apelor Minerale - SA. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 284.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

SOCIETATEA NAŢIONALA A APELOR MINERALE - SA BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

30.700,0

 

1

 

Venituri din exploatare

2

30.300,0

 

2

 

Venituri financiare

3

400,0

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.1B)

5

26.900.0

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care;

6

26.890,0

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

3.230,0

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

16.999,4

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

5.817,4

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

3,686.4

 

 

 

C2

bonusuri

11

700,4

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

35.0

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

228,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1.167,6

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

843,2

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

10.0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

3.800,0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

644.0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

3.156,0

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

3.156,0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

20

236,0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, m cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

2.683,0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

2.663,0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 . Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

237,0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

 

 

 

e)

arte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

1.115,5

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

1.115,5

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

152

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

152

 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

4.386,8

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

3.686,4

 

 

b)

bonusuri

47

700,4

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.021

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în Eei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2,405

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

201,974

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

201.974

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii litri apa minerala naturala facturata/ persoană)

52

6.041

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

876,2

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

6,850,0

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 21 mai 2013.

Nr. 285.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - S.A.

Cod unic de înregistrare: 13863739

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2013)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

687.186,99

 

1

 

Venituri din exploatare

2

685.986.99

 

2

 

Venituri financiare

3

1.200,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

587.186,99

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

674.924,99

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

275.547,88

 

 

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

1.265.00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

303.854,60

 

 

 

CI

ch. cu salariile

10

204.248,25

 

 

 

C2

tonusuri

11

16.233,18

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din caro:

12

100,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

295,80

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia sociala, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

82.977,37

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

94.257.71

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

12.262,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere).

19

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREAIMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

 

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentam) facilitaţi fiscale prevăzute de lega

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursări» ratelor de capital, plat» dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd 22, 23, 24.25 şi 26.

27

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu* salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa

28

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat. din care

29

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

36

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

395.254,00

 

1

 

Alocaţii de la buget din care:

40

380.037,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

92.773,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

302.481,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

4.265

 

2

 

Nr. mediu da salariaţi total

44

4.265

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

220.481,43

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

48

204.248,25

 

 

b)

bonusuri

47

16,233,18

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46VRd.44y 12*1000

48

3.990,78

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/ 12*1000

49

4.307,96

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu În preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

161.122,39

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

161.122,39

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizico/ persoana)

52

1.100,00

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

63

1.000,00

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

40.050,00

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

18.500,00

 

Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere prevederile art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de concesiune pentru explorare nr. 16.269/2013 privind explorarea resurselor de calcar industrial şi de construcţii din perimetrul Ferdinand, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială REALITAS INVESTMENTS - S.R.L., oraşul Bocşa, judeţul Caraş-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 20 mai 2013.

Nr. 69.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

În baza prevederilor Referatului de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 77.856 din 17 mai 2013, în conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,

în baza art. 2 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) în fiecare an, până la data de 31 august (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.”

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Înregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzleţe ţărăneşti se face conform prevederilor art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, privind subcontractarea, în acest sens fiind necesare:

a) lista subcontractanţilor, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleţi, condiţia necesară fiind ca aceştia să fie supuşi sistemului de control;

b) existenţa unui acord scris prin care subcontractanţii îşi supun exploataţia sistemului de control;

c) un sistem corespunzător al documentelor contabile prin care se poate asigura trasabilitatea produselor.

(22) Subcontractanţii vor fi menţionaţi în Fişa de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică, prevăzută în anexa nr. 3 pct. 1. Procesator - Locaţia fermei/unităţii administrate sau în Fişa de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice (inclusiv comerţul intracomunitar), prevăzută în anexa nr. 7 pct. 1. Comerciant - Locaţia fermei/unităţii administrate.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 mai 2013.

Nr. 378.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică

 

În baza prevederilor Referatului de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 77.922 din 23 mai 2013, în conformitate cu prevederile art. 36 şi 37 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul,

în baza art. 2 alin. (4) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 8 „Procedura de acordare a derogării de la durata perioadei de conversie” la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 27 august 2012, se modifică după cum urmează:

- La punctul I „Cerere de acordare a derogării”, ultima lin iută va avea următorul cuprins:

„- rezultatul determinărilor efectuate de către laboratoare acreditate conform SR EN ISO/CEI 17025 «Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări», asupra probelor de sol prelevate la cererea operatorului de pe parcelele pentru care se solicită derogare de la perioada de conversie”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 mai 2013.

Nr. 383.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind inspecţia sistemelor de climatizare în clădiri”, indicativ GEx 009 - 2013

 

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 27 noiembrie 2012 al Comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Ghid privind inspecţia sistemelor de climatizare în clădiri”, indicativ GEx 009 - 2013, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iulian Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 aprilie 2013.

Nr. 1.778.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditori lor financiari din România

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 4.991 din 30 aprilie 2013 privind consultarea electronică a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, în temeiul prevederilor

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) şi art. 63 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 23 din Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:

Art. I. - Anexa la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 şi 59 bis din 28 ianuarie 2013, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Departamentul de servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea în interes Public a Profesiei Contabile.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 21.

 

ANEXĂ

 

1. La auditorii financiari persoane fizice: a) înregistrarea de noi membri activi:

 

Auditori financiari activi

 

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de contact

Telefon

Mobil

CHIRITA ANISOARA

4428

Str. Biserica Alexe nr. 14, ap. 1, sectorul 4, Bucureşti

Str. Splaiul Unirii nr. 9, bl. 5, se, A, ap. 63, Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

0312261206

0729167122

POPANA-MONICA

4429

S!r. Nicolae Pascaly nr. 9, bl. 28, sc. 1, ap. 4, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Nicolae Pascaly nr. 9, bl. 28, sc. 1, ap. 4, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0745516222

CRETU ELENA

4430

Aleea Snagov nr. 2. ap. 23. Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Mamaia nr. 12, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

0364103364

0722722817; 0756057848

VIZITEU ELENA DANIELA

4431

Str. Petre Ispirescu nr. 10, bl. P14, sc. 2, et. 7, ap. 51, sectorul 5, Bucureşti

Str. Petre Ispirescu nr. 10, bl. P14, sc. 2, et. 7, ap. 51. sectorul 5, Bucureşti

 

0724396599 0735805917

RACEU MINERVA

4432

Str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 4, Săliştea, judeţul Sibiu

Str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 4, Săliştea, judeţul Sibiu

0369428221

0744387671

PRITULESCU NICOLETA

4434

Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 7D, bl. 3, sc. B, et. 2, ap. 361, sectorul 4, Bucureşti

Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 7D, bl. 3, sc. B. et. 2, ap. 361, sectorul 4, Bucureşti

 

0740225018

VELICAN OANA-LUMINITA

4438

Str. Lugojului nr. 17, bl. A8, et. 3, ap. 10, Timişoara, judeţul Timiş

Str. Lugojului nr. 17, bl. A8, et. 3, ap. 10, Timişoara, judeţul Timiş

0256272968

0728284088

DRAGHICI ELENA

4439

Str. Tineretului nr. 25, bl. A63, sc. A, ap. 4, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

Str. Tineretului nr. 25, bl. A63, sc. A, ap. 4, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

0350804101; 0250740425

0745223148

FURDEAOLGA CARMEN

4440

Str. Ady Endre nr. 55, Arad, judeţul Arad

Bd. Decebal nr. 2, Arad, judeţul Arad

 

0744610542; 0730582990

OCROTEALA BOGDAN VIOREL

4441

Str. Păuşeşti, comuna Pietrari, judeţul Vâlcea

Str. Păuşeşti, comuna Pietrari, judeţul Vâlcea

0350802602

0742084934; 0756096976

EPURE ADRIAN

4443

Bd. Timişoara nr. 103E, bl. Corp A, sc. 2, et. 13, ap. 201, sectorul 6, Bucureşti

Bd. Timişoara nr. 103E, bl. Corp A, sc. 2, et.l3, ap. 201, sectorul 6, Bucureşti

 

0753333711

BOBOCEA MIHAIL

4444

Str. Vitejescu nr. 29, sectorul 4, Bucureşti

Str. Vitejescu nr. 29, sectorul 4, Bucureşti

 

0722461453

MANDRASESCU IULIAN TEODOR

4445

Str. Splai Bahlui nr.2, bl. B2, sc. A, ap.6, Iaşi, judeţul Iaşi

Str. Splai Bahlui nr.2, bl. B2, sc. A, ap.6, Iaşi, judeţul Iaşi

 

0745677901

PARASCHIV NICUSOR

4446

Str. Fermei nr. 39A, Craiova, judeţul Dolj

Str. Fermei nr. 39A, Craiova, judeţul Dolj

0351402467; 0351411199

0745538500

GHERGHEL VERONICA-MARIA

4447

Str. 1 Mai nr. 9, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

Str. 1 Mai nr. 9, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

0263233606; 0263234896

0745634693

CHIRTOC-FRATILA EMILIA-MIHAELA

4448

Str. Car. Broşteni, bl. P6, et.4, ap.17. Buzău, judeţul Buzău

Str. Car. Broşteni, bl. P6, et.4, ap.17, Buzău, judeţul Buzău

 

0740057402

VREME DANIELA-ELENA

4449

Str. Calea Crângaşi nr. 12, bl. 26, sc. 2, et. 7, ap. 60, sectorul 6, Bucureşti

Str. Calea Crângaşi nr. 12, bl. 26, sc. 2, et. 7, ap. 60, sectorul 6, Bucureşti

0212213676

0724393559

PIRVU ANDREEA

4450

Str. Baraolt nr. 3A, bl. E, et. 3, ap. 8, Ploieşti, judeţul Prahova

Str. Baraolt nr. 3A, bl. E, et. 3, ap. 8, Ploieşti, judeţul Prahova

 

0730111492

GIURGIU ELENA

4452

Str. G. Enescu nr. 2, bl, 2. sc. A, ap. 6, Hunedoara, judeţul Hunedoara

Str. G. Enescu nr. 2, bl. 2, SC. A, ap. 6, Hunedoara, judeţul Hunedoara

 

0723322259

JILAVU ADRIANA

4453

Str. Straja nr. 5, bl. 63. sc. A, ap. 11, sectarul 4, Bucureşti

Str. Straja nr. 5, bl. 63, sc. A, ap. 11, sectorul 4, Bucureşti

 

0726394393; 0749161416

MIHALACHE CRISTINA-DANIELA

4454

Str. Mihail Eminescu nr. 10, Ineu, judeţul Arad

Str. Mihail Eminescu nr. 10. Ineu, judeţul Arad

0257512525

0747590279

BUCUR IAMANDI GHEORGHE

4455

satul Diţeşti nr. 681, Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova

satul Diţeşti nr. 681, Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova

0244386062; 0244386618

0740226446; 0721767543

CIOBANU MIHAELA MĂRIA

4456

Aleea Sălaj nr. 21, bl. 35, sc. C, et. P, ap. 32, sectorul 5, Bucureşti

Aleea Sălaj nr. 21, bl. 35, sc. C, et. P, ap. 32, sectorul 5, Bucureşti

0214253493

0722576496; 0736705087

MEICIVALERIA

4457

Str. Laurenţiu Nicoară nr. 11, Timişoara, judeţul Timiş

Str. Laurenţiu Nicoară nr. 11, Timişoara, judeţul Timiş

0256272044

0732839220

NEGREA EUGENIA

4458

Str. Prof. Dr. Marinescu Ghe. nr. 3, bl. 80, sc. C, et. 3, ap. 55, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Str. Prof. Dr. Marinescu Ghe. nr. 3, bl. 80, sc. C, et. 3, ap. 55, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

0245215813

0720868477

HIRLEATA LAURA MĂRIA

4459

Str. Buzoieni nr. 8, bl. M41, sc. 1, et. 5, ap. 33, sectorul 5, Bucureşti

Str. Buzoieni nr. 8, bl. M41, sc. 1, et. 5, ap. 33. sectorul 5, Bucureşti

 

0765239775

BRÂNZEI CORNELIA MARIANA

4461

Str Col. Victor Tomoroveanu nr. 21, sc. C, ap. 10, Botoşani, judeţul Botoşani

Str. Col. Victor Tomoroveanu nr. 21, sc. C, ap. 10, Botoşani, judeţul Botoşani

 

0757549520

ZIGMUND GABRIELA

4462

Str. Războieni nr.10, Botoşani, judeţul Botoşani

 

Aleea Constantin Gale nr. 3, bl. 3, sc. B, et. P, ap, 1, Botoşani, judeţul Botoşani

0231580158

0728314801; 0756198941; 0736637246

VACARIUCANGELA

4463

satul Câtâmăreşti-Deal, Mihai Eminescu, judeţul Botoşani

satul Cătămăreşti-Deal, Mihai Eminescu, judeţul Botoşani

 

0726384548

BULZAN OLIMPIA SIMONA

4464

Str. Timiş nr. 2, bl. E4, ap. 14, Timişoara, judeţul Timiş

Str. Timiş nr. 2, bl. E4, ap. 14, Timişoara, judeţul Timiş

0356421057

0762125152

SATMARI GEORGETA MIHAELA

4466

Str. Izvorul Crişului nr. 6, bl. A16, sc. B, et. 3, ap. 27, sectorul 4, Bucureşti

Str. Almaşu Mare nr. 14, bl. 58, sc. 10, et. 3, ap. 117, sectorul 4, Bucureşti

0214505730; 021828259

0722069014

GRIGOREANY-MARY-SI LVI ANA

4470

Str. Calea Şerfaan Vodă nr. 266A, et. 1, ap. 5, sectorul 4, Bucureşti

Str. Nicolae Bălcescu nr. 44A, Dobroeşti, Ilfov

0216287214

0723359031

 

b) înregistrarea de noi membri nonactivi:

 

Auditori financiari nonactivi

 

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de contact

Telefon

Mobil

PATRASCU LUCIAN

4433

Str. Albăstrelelor nr. 4, Braşov, judeţul Braşov

Str. Albăstrelelor nr. 4, Braşov, judeţul Braşov

 

0740499069

MATEI GABRIEL ANTON

4435

Aleea Râmnicu Vâlcea nr. 3, bl. S16, sc. 1, st. 1, ap. 5, sectorul 3, Bucureşti

Aleea Râmnicu Vâlcea nr. 3, bl. S16, sc. 1, et. 1, ap. 5, sectorul 3, Bucureşti

 

0722587128

BIEVEL-RADULESCU CĂTĂLIN

4436

Str. Frasinului nr. 44, bl. P4, sc. A, et. 1, ap. 4, Piteşti, judeţul Argeş

Str. Frasinului nr. 44, bl. P4, sc. A, et. 1, ap. 4, Piteşti, judeţul Argeş

 

0722437801; 0730623491

STOIADIN NICOLETA IONELA

4442

Str. Vălişoara nr. 77, Ghiroda, judeţul Timiş

Str. Vălişoara nr. 77, Ghiroda, judeţul Timiş

0256246379; 0256206065

0721802179

MARTIN TUDOR OCTAVIAN

4451

Str. Avram Iancu nr. 14, Sibiu, judeţul Sibiu

Bd. Mihai Viteazu, bl. 11A,et. P, ap. 23, Sibiu, judeţul Sibiu

0369427665

0723562255

ANGHEL MONICA

4460

Str. Târgu Neamţ nr.7, bl. M11B8/6, sc. A, ap.19, sectorul 6, Bucureşti

Str. Târgu Neamţ nr.7, bl. M11B8/6, sc. A, ap.19, sectorul 6, Bucureşti

0217260285

0726149883; 0731800574

PAIS VIOLETA

4465

Str. Panait Cerna nr.1, bl. M52, sc. 2, ap. 52, sectorul 3, Bucureşti

Str. Panait Cerna nr. 1, bl. M52, se, 2, ap, 52, sectorul 3, Bucureşti

0318251811

0744538470

CORHANA ALINA GABRIELA

4467

Str. Armata Poporului nr. 24, bl. LC7, sc. 2, et. 1, ap. 25, Galaţi, judeţul Galaţi

Str. Armata Poporului nr. 24, bl. LC7, sc. 2, et. 1, ap. 25, Galaţi. judeţul Galaţi

 

0726280740

SABAU CAS IAN TRAIAN

4468

Str. Fabricii nr. 4A4, bl. 15E, sc. 1, et. 2, ap, 15, sectorul 6, Bucureşti

Str. Fabricii nr. 4A4t bl. 15E, sc. 1, et. 2, ap. 15, sectorul 6, Bucureşti

0314098106

 

SECARA SIMONA

4469

Str. Prof. Dr. Ioan Cantacuzino nr. 32, Oradea, judeţul Bihor

Str. Prof. Dr. Ioan Cantacuzino nr. 32, Oradea, judeţul Bihor

0259434751

0726326587

 

c) Schimbarea statutului:

 

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Statut vechi

Statut nou

Data schimbării

BOJESTEANU GH. MĂRIA

97

Activ

Nonactiv

2013-01-01

CIUBOTARU GH. CORNEL

137

Activ

Nonactiv

2013-01-01

DINCANICUTA

162

Activ

Nonactiv

2013-01-01

GHITA ELENA

222

Activ

Nonactiv

2013-01-01

MARTIN DOINA

287

Activ

Nonactiv

2013-01-01

ANTONESCU LIGIA

495

Nonactiv

Activ

2013-01-01

ZOICAS GAVRIL

919

Activ

Nonactiv

2013-01-01

POPAVERONICA

1016

Activ

Nonactiv

2013-01-01

SAVA JEAN

1027

Nonactiv

Nonactiv

2013-01-01

GRIGORE ANA

1181

Activ

Nonactiv

2013-01-01

MATEI ANDREI

1249

Nonactiv

Nonactiv

2013-01-01

DUTA NICOLAE

1310

Activ

Nonactiv

2013-01-01

SMEU ADELA-SMARANDA

1464

Activ

Nonactiv

2013-01-01

POPA CRISTINA

1626

Activ

Nonactiv

2013-01-01

FILOTE CRISTINA LOREDANA

1662

Activ

Nonactiv

2013-01-01

DUMITRU V. MARIN

1666

Activ

Nonactiv

2013-01-01

FARTA DANIEL OVIDIU

1768

Activ

Nonactiv

2013-01-01

JIGLAU VASILE

1796

Activ

Nonactiv

2013-01-01

CACIUC LEONORA

1645

Activ

Nonactiv

2013-01-01

TIMANDI MIHAELA

1888

Activ

Nonactiv

2013-01-01

CALUGAREANU MARINELA

1952

Activ

Nonactiv

2013-01-01

MAIER NATALIA

1956

Activ

Nonactiv

2013-01-01

TĂCU MIOARA

1961

Activ

Nonactiv

2013-01-01

VASILE EMILIA

2118

Activ

Nonactiv

2013-01-01

MOSOIU MĂRIA

2160

Nonactiv

Activ

2013-01-01

MANOLACHE NICOLETA ANGELA

2196

Nonactiv

Nonactiv

2013-01-01

MATUS DORINA

2349

Activ

Nonactiv

2013-01-01

TRAISTARU ION

2468

Activ

Nonactiv

2013-01-01

MARIAN GABRIELA

2501

Activ

Nonactiv

2013-01-01

SIMONS WILHELM HERMANN JOSEF

2580

Activ

Nonactiv

2013-01-01

TULEI MIHAELA CARLA

2602

Activ

Nonactiv

2013-01-01

POPA LINA

2646

Activ

Nonactiv

2013-01-01

DOMNITANU DAN

2676

Activ

Nonactiv

2013-01-01

ROŞU MIHAELA MARINELA

2712

Activ

Nonactiv

2013-01-01

BOGDAN RAMONA

2750

Activ

Nonactiv

2013-01-01

POPESCU NICULINA

2806

Activ

Nonactiv

2013-01-01

CHIRU CORNELIA

2837

Activ

Nonactiv

2013-01-01

MANUC CORINA

2882

Activ

Nonactiv

2013-01-01

GROSU MIRELA

2934

Activ

Nonactiv

2013-01-01

STÂNCIU STOIAN MARIN

2977

Nonactiv

Activ

2013-01-01

PASCA JENICA

2980

Activ

Nonactiv

2013-01-01

GEORGESCU DRAGOS

3131

Activ

Nonactiv

2013-01-01

FARCUTA DOINA FELICIA

3134

Activ

Nonactiv

2013-01-01

STANCU MIRELA NICOLETA

3202

Activ

Nonactiv

2013-01-01

STAN COSTEL

3265

Nonactiv

Nonactiv

2013-01-01

MUNTEANU VERONICA NELI

3282

Activ

Nonactiv

2013-01-01

LUPOU CLAUDIA RAMONA

3385

Activ

Nonactiv

2013-01-01

IORGULESCU ANDREEA CRISTINA

3386

Activ

Nonactiv

2013-01-01

ION CAMELIA

3405

Activ

Nonactiv

2013-01-01

OPRISAN CLAUDIA

3412

Activ

Nonactiv

2013-01-01

MARINAS F CĂTĂLINA

3439

Nonactiv

Activ

2013-01-01

LICA DANIELA LĂCRĂMIOARA

3446

Activ

Nonactiv

2013-01-01

ILAS MĂRIA

3480

Activ

Nonactiv

2013-01-01

MARCULET ELISABETA MONICA

3488

Nonactiv

Activ

2013-03-12

ISPAS ŞTEFAN

3524

Activ

Nonactiv

2013-01-01

IONESCU R. ELENA

3550

Activ

Nonactiv

2013-01-01

OPREA CORNELIA NUSA

3641

Activ

Nonactiv

2013-01-01

COSTACHE DOINA ALEXANDRA

3642

Activ

Nonactiv

2013-01-01

JIPIANU CALOTA MONICA IULIA

3646

Activ

Nonactiv

2013-01-01

GEANTA MIRELA MIOARA

3667

Activ

Nonactiv

2013-01-01

MACIEJ JAN WALEGA

3687

Activ

Nonactiv

2013-01-01

STANICA CAMELIA

3708

Activ

Nonactiv

2013-01-01

JIPIANU CALOTA EMANUEL JOHAN

3728

Activ

Nonactiv

2013-01-01

RADOI GEORGETA CORNELIA

3776

Activ

Nonactiv

2013-01-01

DAN SEBASTIAN RADU

3849

Activ

Nonactiv

2013-01-01

GHEORGHE D. DOINA

3853

Activ

Nonactiv

2013-01-01

ZAMFIR I.AURELIAN

3863

Activ

Nonactiv

2013-01-01

URSONIU STEFANIAANDRA

3873

Activ

Nonactiv

2013-01-01

CHIRVASA FELICIA CARMEN

3877

Activ

Nonactiv

2013-01-01

BUCUR MIHAELA

3905

Activ

Nonactiv

2013-01-01

GHERASIM GRATIELA-NICOLETA

3926

Activ

Nonactiv

2013-01-01

CHIRIAC GEORGETA

3946

Activ

Nonactiv

2013-01-01

NICOLAE GEORGETA VIOLETA

3954

Activ

Nonactiv

2013-01-01

STANESCU NICULINA

3961

Activ

Nonactiv

2013-01-01

LAZAR MARIA-MIHAELA

4124

Activ

Nonactiv

2013-01-01

RUTA ANA-MARIA

4199

Activ

Nonactiv

2013-01-01

ITU CRISTIAN-IONUT

4206

Activ

Nonactiv

2013-01-01

DANCIU ROXANA

4259

Activ

Nonactiv

2013-01-01

ACSINTE ELENA

4261

Nonactiv

Activ

2013-01-01

 

d) Suspendaţi:

 

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Data de început şi de încheiere a suspendării

POPESCU V. ION

379

2013-03-07 - 2015-03-06

VLAIC TEODOR

916

2013-01-01-2015-12-31

BARA IOANA

935

2013-02-26 - 2016-02-25

VLASCEANU PETRE

1355

2013-01-01-2015-12-31

CI UREA MARIANA

1875

2013-02-04 - 2016-02-03

MISIR FLORICA

2449

2013-03-04 - 2015-02-24

ILAS MĂRIA

3480

2012-03-12 - 2013-10-03

BUCUR ADINA LOREDENA

2292

2012-12-22 - 2014-11-21

 

e) Calitate retrasă:

 

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Data retragerii calităţii

CRETESCU MĂRIA

808

2013-02-01

CIOBĂNITĂ GEORGETA

946

2013-01-22

ORBAN MARTIN

999

2013-02-15

TOSU NICOLAE

451

2013-02-26

PRUNA DAN

1018

2013^13-21

VITOREANU CORNELIA

1124

2013-02-26

MUSATVASILE

1373

2013-02-26

BUNICAPETRESCU ELENA

785

2012-12-20

 

f) Alte modificări (adrese, date de contact etc.):

 

Numele şi prenumele

Nr. certificat

Adresa

Adresa de contact

Telefon

Mobil şi e-mail

Rusu Gheorghe

886

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2A, bl. 12, sc. A, ap. 11, et. 3, Constanţa, judeţul Constanţa

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 2A, bl. 12, sc. A, ap. 11, et. 3, Constanţa, judeţul Constanţa

0241581115

0723318530;

gherusu@yahoo.com

Gavrilescu Ana

210

Str. Drumul Binelui nr. 52, sectorul 4, Bucureşti

Str. Drumul Binelui nr. 52, sectorul 4, Bucureşti

0318053188

0723348713;

ana@expertaudit.ro

Zegrea Eugen

1343

Str. Iordache Năstase nr. 25, sectorul 5, Bucureşti

Calea Şerban Vodă nr. 140, sectorul 4, Bucureşti

0213155464

0744302324;

office@socecc.ro

Corban Cristina

949

Str. Elev Ştefănescu nr. 6, bl. 463, sc. 1,ap. 23, sectorul 2, Bucureşti

Str. Elev Ştefănescu nr. 6, bl. 463, sc. 1,ap. 23, sectorul 2, Bucureşti

 

0744360853;

corbancristina@gmail.com

cristina.corban@rdc.com.ro

Puscasu Marian

1022

Str. Dunavăţ nr. 11, bl. 51A, sc. 2, ap. 34, sectorul 5, Bucureşti

Str. Dunavăţ nr. 11, bl. 51A, sc. 2, ap. 34, sectorul 5, Bucureşti

0214232338

0742129345

Cabariu Liviu

119

Aleea Borcea nr. 6, bl. 16, sc. A, et. 3, ap. 14, sectorul 4, Bucureşti

Aleea Borcea nr. 6, bl. 16, sc. A, et. 3, ap. 14, OP 040421, sectorul 4, Bucureşti

0212523028; 0213302869; 0314082982

0726121231;

liviu.cabariu@yahoo.de

mindservice@rdslink.ro

liviucabariu@gmail.com

Popovici Maria

872

Str. Traian Vuia nr. 1, ap. 2, Ploieşti, judeţul Prahova

Str. Traian Vuia nr. 1, ap. 2, Ploieşti, judeţul Prahova

0244599631

0723251576;

maria.popovici39@yahoo.com

Stancu George

1821

Str. Baba Novac nr. 19A, bl. Belvedere, sc. 3, et. 7, ap. 66, sectorul 3, Bucureşti

BDOAUDIT - S.R.L

Str. Învingătorilor nr. 24, et. 1-4, sectorul 3, Bucureşti

0213199477

0745986306;

george.stancu@bdo.ro

Radu Carmen

385

Str. Carol Knappe nr. 19, sectorul 1, Bucureşti

Str. Carol Knappe nr. 19, sectorul 1, Bucureşti

0212240980

0720222955;

cr@adfaudit.ro

office@adfaudit.ro

Dumitrache Elena Alina

2617

Aleea Tudor Neculai nr. 103, bl. 995, sc. A, et. 2, ap. 11, Iaşi, judeţul Iaşi

Aleea Tudor Neculai nr. 103, bl. 995, sc. A, et. 2, ap. 11, Iaşi, judeţul Iaşi

0232760379

0745312429;

d2003alina@yahoo.com

Macavei Florica

275

Str. Complexului nr. 8, bl. 41, sc. 1, et. 5, ap. 21, sectorul 3, Bucureşti

Str. Complexului nr. 8, bl. 41, sc. 1, et. 5, ap. 21, sectorul 3, Bucureşti

0212641358

0734346910; 0740309887

florica.macavei@rcc.ro

Mărginean Ioan Gheorghe

1519

Str. Iancu de Hunedoara nr. 3, Voluntari, judeţul Ilfov

Str. Iancu de Hunedoara nr. 3, Voluntari, judeţul Ilfov

 

0722251325;

mig@silvarom.ro

Segarceanu Rodica

406

Str. Mecet nr. 46A, sectorul 2, Bucureşti

Str. Mecet nr. 46A, sectorul 2, Bucureşti

 

 

Popa Ioana

375

Calea Ferentari nr. 19, et. 2, ap. 12, sectorul 5, Bucureşti

Calea Ferentari nr. 19, et. 2, ap. 12, sectorul 5, Bucureşti

 

0727733645;

ioana.popa_hba@yahoo.com

Hirjoghe Iulian

2877

Str. Sg. Dumitru Pene nr. 2, bl. J7, sc. B, ap. 13, sectorul 3, Bucureşti

Str. Sg. Dumitru Pene nr. 2, bl. J7, sc. B, ap. 13, sectorul 3, Bucureşti

0216303882

0728938833;

hirjoghe.iulian@upcmail.ro

Szitas Livia

435

Str. Simion Bărnuţiu nr. 2A, Braşov, judeţul Braşov

Str. Alexandru Sahia nr. 3, bl. 19, sc. D, ap. 12, Braşov, judeţul Braşov

0268 312327

0722443820;

nicolisbv@yahoo.com

Nitu Marioara

1979

Str. Int. Henri Coandă nr. 4, Otopeni, judeţul Ilfov

Str. Int. Henri Coandă nr. 4, Otopeni, judeţul Ilfov

0212261490

0740039177;

maria.nitu@mfinante.ro

Chereches Beatrice Gabriela

2516

Str. Fabricii nr. 5, bl. B5, sc. 2, et. 8, ap. 46, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Fabricii nr. 5, bl. B5, sc. 2, et. 8, ap. 46, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0735580504;

beatrice.chereches@yahoo.com

Pascu Hedyalina

1713

Str. Diaconul Coresi nr. 3/A, ap. 3, Timişoara, judeţul Timiş

Str. City Business Centre Coriolan Brediceanu nr. 10, Timişoara, judeţul Timiş

0212253137

0722694358;

hedy.pascu@yahoo.com

hedy.pascu@mattig-tm.ro

Spiţeri Kenneth

417

Str. Episcop Chesarie nr. 15, bl. F, et. 5, ap. 103, sectorul 4, Bucureşti

Str. Episcop Chesarie nr. 15, bl. F, et. 5, ap. 103, sectorul 4, Bucureşti

0212253500

kenneth.spiteri@ro.pwc.com

Pirlog Rodica

1009

Str. Dobrogeanu-Gherea nr. 1, bl. E2, sc. A, ap. 13, Tulcea, judeţul Tulcea

Str. Irimicului nr. 3, bl. 3, sc. 1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti

0240514358

0744757305;

exarod@yahoo.com

Sandu Narcisa

2241

Str. Ghirlandei nr. 56, bl. 75, sc. 2, et. 2, ap. 31, sectorul 6, Bucureşti

Str. Ghirlandei nr. 56, bl. 75, sc. 2, et. 2, ap. 31, sectorul 6, Bucureşti

0213125464;

0213125465

0746004696;

office@fgcr.ro

narcisa.sandu@yahoo.com

Staicu Constantin

45

Str. Nicolaescu-Plopşor nr. 2, bl. 49, sc. A, ap. 7, Craiova, judeţul Dolj

Str. Nicolaescu-Plopşor nr. 2, bl. 49, sc. A, ap. 7, Craiova, judeţul Dolj

0351423018

0724321616;

cdragano@yahoo.com

scgrupexpert@yahoo.com

Mavri Salina

3238

Corn. Bârnova, Str. Sf. Măria nr. 29, Bârnova, judeţul Iaşi

Str. Sf. Petru Movilă nr. 52, Bârnova, judeţul Iaşi

0232275170

0723293185;

alinamavris@yahoo.com


Ganea Florentina Daniela

1977

Şos. Pantelimon nr. 231, bl. 69A, sc. A, et. 1, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti

Şos. Pantelimon nr. 231, bl. 69A, sc. A, et. 1,ap. 5, sectorul 2, Bucureşti

0213235411;

0212557432

0755073003;

daniela.ganea@zonestudio.ro

dana.ganea10@yahoo.com

Popescu D. Dumitru

378

Str. C.A. Rosetti nr. 25, et. 5, ap. 24, sectorul 2, Bucureşti

Str. O A. Rosetti nr. 25, et. 5, ap. 24, sectorul 2, Bucureşti

 

0722329563;

dandpopescu@yahoo.com

Hucanu Nicoleta

3484

Str. Mihai Vodă Viteazul nr. 1A, Iaşi, judeţul Iaşi

Str. Mihai Vodă Viteazul nr. 1A, Iaşi, judeţul Iaşi

0332800556;

0232224411

0748136611;

0771308819

nicoleta@ascontaudit.ro

Lechmann Lucia

4150

Str. Schlossermattli nr. 1, Brunnen, Elveţia

Str. Iacob Felix nr. 70, et. 4, biroul 4, sectorul 1, Bucureşti

0213185511

0722392857;

0766777221

lucia.Iechmann@mattig.eh

Banciu Cecilia-Sandela

3479

Str. Principală nr. 91, Fânaţe, judeţul Bihor

Str. Principală nr. 91, Fânaţe, judeţul Bihor

0259/338277;

0259332237

0744781082;

ceciliabanciu@yahoo.com

Neciov Daniela Alina

861

Calea Aradului nr. 27, bl. 4C2, ap. 16, Timişoara, judeţul Timiş

Calea Aradului nr. 27, bl. 4C2, ap. 16, Timişoara, judeţul Timiş

0256244056

0745145246

Vaduvaaurelia

4356

Şos. Pantelimon nr. 286, bl. 41, sc. 3, et. 8, ap. 110, sectorul 2, Bucureşti

Sos. Pantelimon nr. 286, bl. 41, sc. 3, et. 8, ap. 110, sectorul 2, Bucureşti

 

0728853532;

aurelia.vaduva@petrom.com

aurelia_vaduva@yahoo.com

Stoian Alexandra

2707

Str. Calea Bucureşti nr. 126, Ştefăneşti, judeţul Argeş

Str. Calea Bucureşti nr. 126, Piteşti, judeţul Argeş

0348445219

0742133382;

stoianalexandrab@yahoo.com

Tuineaviorel

1437

Str. Matei Basarab nr. 71, bl. L111, sc. A, ap. 12, sectorul 3, Bucureşti

Str. Matei Basarab nr. 71, bl. L 111, sc. A, ap. 12, sectorul 3, Bucureşti

0213206439

0724548961;

viorel.tuinea@fngcimm.ro

Stranutu Mariana

1859

Str. Şcoala Floreasca nr. 2, bl. 14, sc. B, ap. 56, sectorul 1, Bucureşti

Str. Şcoala Floreasca nr. 2, bl. 14, sc. B, ap. 56, sectorul 1, Bucureşti

0213102954/ 223

0722468623;

adriana.stranutu@euro.ro

Geambazuioana

2508

Panait Cerna nr. 1,

M. Kogălniceanu, judeţul Tulcea

Panait Cerna nr. 1, M. Kogălniceanu, judeţul Tulcea

0240563087

0744486386;

0741542370

geambazuioana@yahoo.com

Milu Constantin

1902

Str. Bujorilor nr. 21, Bacău, judeţul Bacău

Str. Bujorilor nr. 21, Bacău, judeţul Bacău

0334110406

0722353312;

0744390922

miluconstantin@yahoo.com

Iancu Dan Alexandru

244

Aleea Snagov nr. 11-13, sectorul 1, Bucureşti

Aleea Snagov nr. 11-13, sectorul 1, Bucureşti

0216678366

0723330574;

daniancu@yahoo.com

Sprianu Laura

1756

Str. Griviţa nr. 19F, Otopeni, judeţul Ilfov

Str. Griviţa nr. 19F, Otopeni, judeţul Ilfov

0213370101;

0213525417

0757732082;

laura.sprianu@gmail.com

griffin_audit@yahoo.com

Iordache Dumitra

257

Bd. Dinicu Golescu nr. 9, et. 1, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

S.C. DGSCONTEXPERT - S.R.L., Str. Av. Traian Vasile nr. 80, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti

0212247602

0744340459;

siordache@hojoplaza.ro

silvia.iordache@hojoplaza.ro

Sasu Nicolaie

1291

Bd. Burebista nr. 1, bl. D15, sc. 2, ap. 54, sectorul 3, Bucureşti

Bd. Burebista nr. 1, bl. D15, sc. 2, ap. 54, sectorul 3, Bucureşti

0213239754

0744280260;

sasu_nicu@yahoo.com

Chiorescu Nicoleta

134

Str. Gării nr. 23, bl. L1,sc. B, et. 3, ap. 4, Iaşi, judeţul Iaşi

Str. Gării nr. 23, bl. L1, sc. B, et. 3, ap. 4, Iaşi, judeţul Iaşi

 

0723280395;

nicoletachiorescu@yahoo.com

Neacsu Ionela Florentina

4403

Str. Matei Basarab nr. 30, bl. PD5, sc. A, ap. 17, Piteşti, judeţul Argeş

Str. Matei Basarab nr. 30, bl. PD5, sc. A, ap. 17, Piteşti, judeţul Argeş

0248611797

0740004909;

flori.audit@yahoo.com

Coban Stela Mariana

2237

Bd. Ion Mihalache nr. 42-52, bl. 35, sc. B, ap. 66, sectorul 1, Bucureşti

Bd. Ion Mihalache nr. 42- 52, bl. 35, sc. B, ap. 66, sectorul 1, Bucureşti

 

0753053388;

stelamariana@yahoo.com

Lupsa Elena Cristina

2094

Str. Plevna nr. 336, Brăila, judeţul Brăila

Str. Plevna nr. 336, Brăila, judeţul Brăila

0339102698

0722908552;

contact@lupsaconsult.ro

lupsaconsult@gmail.com


Vanatoru Elena

1349

Str. Ruxandra Marcu nr. 3, bl. 108, sc. 1,ap. 22, sectorul 6, Bucureşti

Str. Ruxandra Marcu nr. 3, bl. 108, sc. 1,ap. 22, sectorul 6, Bucureşti

02141326.44

0722121560;

e.craciun1@yahoo.com

Stanca Mihaita-Ionel

3625

Satul Cârlogani, Cârlogani, judeţul Olt

Str. Poarta Sărutului nr. 2, sc. 2, bl. L, ap. 20, sectorul 6, Bucureşti

0311059210

0723256367;

stancamihaita74@yahoo.com

Genosu Ioana

1804

Str. Mircea cel Bătrân, nr. 75, Ploieşti, judeţul Prahova

Str. Târgoviştei nr. 7, cod poştal 100299, Ploieşti, judeţul Prahova

0244555054

0733919345;

ioana.genosu@yahoo.com

coperaudit@yahoo.com

Manciulea Rodica

280

Str. Carol Davila nr. 46, sectorul 5, Bucureşti

Str. Carol Davila nr. 46, sectorul 5, Bucureşti

0212331556;

0212017751

0722212326;

rmanciulea@transfond.ro

Iuga Vasile

264

Calea Victoriei nr. 12A, bl. B, sc. 1, ap. 23, sectorul 3, Bucureşti

Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, et. 8, sectorul 2, Bucureşti

0212253000;

0212253500

vasile.iuga@ro.pwc.com

Piroi Marioara

1094

Bd. Ion Mihalache nr. 315, vila 1, bl. A, sc. A, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti

Str. Dr. Iacob Felix nr. 21, sectorul 1, Bucureşti

0213125867

0744301002;

0720301002

office@groupconsulting.ro

Dascalu Elena Doina

3

Str. Prelungirea Ghencea nr. 193, sectorul 6, Bucureşti

Str. Prelungirea Ghencea nr. 193, sectorul 6, Bucureşti

0213078717

0746022224 0722600907

doina.dascalu@rcc.ro

Văduva Constantin

466

Bd. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 1, ap. 9, Bucureşti

Bd. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 2, et. 7, ap. 52 anexa, sectorul 3, Bucureşti

0213264248

/49

0723586628;

contaudit01@yahoo.com

Batrancea Ioan

1053

Str. Bârsei nr. 4, bl. I, ap. 73, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Facultatea de Ştiinţe Economice, UBB, Catedra de analiză economico-financiară, str. Teodor Mihali nr. 58-60, cod poştal 400591, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

0744771329;

0742927822

ioan.batrancea@econ.ubbcluj.ro;

i_batrancea@yahoo.com

Ceacalopol Gabriel Radu Aristide

1887

Calea Floreasca nr. 65, sectorul 1, Bucureşti

Calea Floreasca nr. 65, sectorul 1, Bucureşti

0212317245

0724317245;

0722349978

ceacalopol@gmail.com;

 

gabriel@ceacalopol.com

Militaru Mariana Angelica

3038

Loc. Bârseşti nr. 79N, Târgu Jiu, judeţul Gorj

Loc. Bârseşti nr. 79N, Târgu Jiu, judeţul Gorj

0253242008;

0353418992

0727320956;

0762013514

angelicamilitaru@yahoo.com

Serban Radu George

1654

Str. Intr. Moineşti nr. 3, sectorul 6, Bucureşti

Calea 13 Septembrie nr. 90, tronson 1, et. 6, camera 6.08, Complexul Multifuncţional Grand, sectorul 5, Bucureşti

0214033700

0744565556;

radu.serban@fidex.ro

Arnet Marc

2698

Str. Chappelweid, nr. 3, Rickenbach, Schwyz, Elveţia

Str. Iacob Felix nr. 70, et. 4, biroul 4, sectorul 1, Bucureşti

0213185511

0722392857;

marc.arnet@mattig.ch

Belgun Cleopatra-Gabriela

778

Str. Pomirla nr. 2, bl. B 20, sc. 5 ap. 132, sectorul 4, Bucureşti

Bd. Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104, sc. 3, et. 5, ap. 77, sectorul 3, Bucureşti

0213325853

0740188940;

rcp_consult@yahoo.com

Ignea Nicolae

246

Str. Simion Bărnuţiu nr. 71, ap. 1, Timişoara, judeţul Timiş

Str. Simion Bărnuţiu nr. 71, ap. 1, Timişoara, judeţul Timiş

0256206661

0722632150;

nexpert.ignea@yahoo.com

Moldovan Ibolya

1152

Str. Viitorului nr. 18, ap. 7, Târgu Mureş, judeţul Mureş

Str. Viitorului nr. 18, ap. 7, Târgu Mureş, judeţul Mureş

0365404860

0745506408 0740223939

moldovanibolya@yahoo.com

Ganciu Sorin

3615

Str. Maşina de Pâine nr. 20, bl. OD37, sc. 3, et. 3, ap. 101, sectorul 2, Bucureşti

MAZARSADVISORY SERVICES - S.R.L. Str. Economu Cezărescu nr. 31B, sectorul 6, Bucureşti

0312292600

0729039106;

orin.ganciu@mazars.ro


Ciurea Mariana

1875

Str. Dna Ghica nr. 5, bl. 3, sc. 2, ap. 55, sectorul 2, Bucureşti

Str. Dna Ghica nr. 5, bl. 3, sc. 2, ap. 55, sectorul 2, Bucureşti

0212121210

0728913156;

mciurea@rdslink.ro

Ştefan Ionut

1684

Bd. Pache Protopopescu nr. 43, et. 4, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti

Bd. Pache Protopopescu nr. 43, et. 4, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti

 

0723165837;

ionut.stefan@taxadvisc.ro

Marcu Andrei

583

Str. Pui de Lei nr. 8, Craiova, judeţul Dolj

Str. Pui de Lei nr. 8, Craiova, judeţul Dolj

0251591400

0724227930;

andreiaudit@k.ro

Ristea Luminiţa

390

Str. Primăverii, bl. ST6, ap. 12, Constanţa, judeţul Constanţa

Str. Traian nr. 68A, camera 8, et. 3, Constanţa, judeţul Constanţa

0341443632

0743337003;

luminita.ristea@crgnexia.ro

Deciu Geta

2026

Str. Tudor Arghezi nr. 1, comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov

Str. Tudor Arghezi nr. 1, comuna 1 Decembrie, judeţul Ilfov

0213691343

0723170438;

geta.deciu@finaccount.ro

Dragos Mircea

719

Str. Scorţarilor nr. 3, bl. D6, sc. 1, ap. 6, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Scorţarilor nr. 3, bl. D6, sc. 1, ap. 6, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

0264450215

0745643818;

mircea.dragos@mdaglobal.ro

Barbu Carmen Marina

2952

Şos. Pantelimon nr. 352, bl. 3, sc. H, ap. 296, sectorul 2, Bucureşti

Şos. Pantelimon nr. 352, bl. 3, sc. H, ap. 296, sectorul 2, Bucureşti

 

0743074460;

barbu_carmenmarina@yahoo.com

Ionita Ioana

2538

Str. Industriei nr. 45, bl. 17B, ap. 1, Ploieşti, judeţul Prahova

Str. Industriei nr. 45, bl. 17B, ap. 1, Ploieşti, judeţul Prahova

0344112064

0723652106;

ioana.ionita@verusconsult.ro

Ruse Victoria

1025

Str. Bolnoc nr. 99B, Săcele, judeţul Braşov

Str. 13 Decembrie nr. 17, Săcele, judeţul Braşov

 

0722264463;

victoria.ruse@yahoo.com

Emmanouilidis Alexandros

1594

Calea Dorobanţilor nr. 36-40, sc. B, et. 5, ap. 42, sectorul 1, Bucureşti

Calea Dorobanţilor nr. 36^0, sc. B, et. 5, ap. 42, sectorul 1, Bucureşti

0311075755

0745999965;

alex.emmanouilidis@ro.gt.com

diana.brisca@ro.gt.com

Ştefan Gabriela Cristina

1665

Str. Unirii nr. 11, bl. 2B, sc. 1, ap. 1, sectorul 5, Bucureşti

Str. Unirii nr. 11,bl.2B, sc. 1, ap. 1, sectorul 5, Bucureşti

0212521417

0742045192;

0722526218

gabriela_stefan59@yahoo.com

Petricas Maria

1093

Str. Arinului nr. 4, bl. B30,

ap. 26, cod poştal 500295, Braşov, judeţul Braşov

Str. Arinului nr. 4, bl. B30, ap. 26, cod poştal 500295, Braşov, judeţul Braşov

0368521001

0722652573;

mariapetricas@yahoo.com

mpetricas@rdslink.ro

Simescu Dragos Emilian

3915

Str. Calea Călăraşilor nr. 168, bl. 55, sc. 1, et. 6,ap. 33, sectorul 3, Bucureşti

Str. Calea Călăraşilor nr. 168, bl. 55, sc. 1, et. 6, ap. 33, sectorul 3, Bucureşti

 

0724303796;

dsimescu@gmail.com

Danu Corina

2181

Şoseaua Huşi-Iaşi nr. 5B, Huşi, judeţul Vaslui

Str. Meleti Istrati, bl. 21,

sc. A, ap. 14, Huşi, judeţul Vaslui

0235480081

0762236794;

fineurocont@yahoo.com

Musat Vasile

1373

Str. Dr. Zaharia Petrescu nr. 6, et. 1, ap. 1, sectorul 5, Bucureşti

Calea Griviţei nr. 158, sc. A, et. 7, ap. 33, sectorul 1, Bucureşti

0212226571

0722550044;

mv_exim@yahoo.com

Salajan Gabriel Cosmin

3052

Str. Aluminei nr. 72, bl. D1, ap. 41, Oradea, judeţul Bihor

Str. I. Vulcan nr. 6, ap. 3, Oradea, judeţul Bihor

0359/451502;

0359437777

0722562059;

gabisalajan@yahoo.com

Trifan Denisa-Cristina

2936

Str. Nicolae Oncescu nr. 2, bl. 104A, sc. 1, et.4, ap. 25, sectorul 1, Bucureşti

Str. Nicolae Oncescu nr. 2, bl. 104A, sc. 1, et. 4, ap. 25, sectorul 1, Bucureşti

0212227771

0721506023;

denisa@metalrom.ro

Boian Marioara-Adriana

509

Str. Alexandru cel Bun nr. 13, bl. E28, sc. C, ap. 7, Braşov, judeţul Braşov

Str. Alexandru cel Bun nr. 13, bl. E28, sc. C, ap. 7, Braşov, judeţul Braşov

0268321045

0722561540;

badriana@transif.ro

Adamescu Dorina

59

Str. Aurel Vlaicu nr. 61, sectorul 2, Bucureşti

Str. Aurel Vlaicu nr. 61, sectorul 2, Bucureşti

0248221572;

0248211598

0744322888;

expertconsult@yahoo.com


Pal-Antal Ildiko

728

Str. Leliceni nr. 8, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

Str. Leliceni nr. 8, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita

0266372386

0744153021;

ildiko.pal-antal@consulta2001.ro

Lazia Daniela

3415

Str. Ciprian Porumbescu nr. 15, Constanţa, judeţul Constanţa

Str. Ciprian Porumbescu nr. 15, Constanţa, judeţul Constanţa

0241543799

0724585902;

danylazia@yahoo.co.uk

Visan Adrian Marius

2006

Localitatea Fundeni, Str. Cântecului nr. 5, comuna Dobroeşti, judeţul Ilfov

Localitatea Fundeni, Str. Cântecului nr. 5, comuna Dobroeşti, judeţul Ilfov

0212407475

0742230775;

marius.visan@crediteurope.ro

Stefănescu Aurelia

1725

Str. Sibiu nr. 9, bl. 3S14, sc. 1, et. 7, ap. 93, sectorul 6, Bucureşti

Str. Sibiu nr. 9, bl. 3S14, sc. 1, et. 7, ap. 93, sectorul 6, Bucureşti

 

0744273543;

stefanescu.aura@gmail.com

Sucala Anca

432

Str. Pantelimon nr. 309, bl. 8, sc. F, et. 3, ap. 211, sectorul 2, Bucureşti

Str. calea Floreasca nr. 55, sectorul 1, Bucureşti

0213260594

0722338770;

anca.sucala@roedl.ro

Stănescu Niculina

3961

Str. Horia, Cloşca şi Crişan nr. 15, bl. B17, sc. B, et.4, ap. 19, Piteşti, judeţul Argeş

Str. Horia, Cloşca si Crişan nr. 15, bl. B17, sc. B, et. 4, ap. 19, Piteşti, judeţul Argeş

 

0724006349;

n_marcu@yahoo.com

Matei Florentina

4401

Str. Odobeşti nr. 4, bl. Z3, sc. 4, et. 4, ap. 64, sectorul 4, Bucureşti

Str. Odobeşti nr. 4, bl. Z3, sc. 4, et. 4, ap. 64, sectorul 4, Bucureşti

0318037987;

0214609840

0753999444;

florimatei@yahoo.com

Barbu Livia Carmelia

2284

Satul Cornetu, Str. Cornilor nr. 33A, comuna Cornetu, judeţul Ilfov

Satul Cornetu, Str. Cornilor nr. 33A, comuna Cornetu, judeţul Ilfov

0213692835

0720111278;

livia.barbu@avicolamihailesti.ro

Rădulescu Carmen

2230

Str. Frumuşani nr. 10, bl. 94, sc. 1, ap. 8, sectorul 4, Bucureşti

Str. Frumuşani nr. 10, bl. 94, sc. 1, ap. 8, sectorul 4, Bucureşti

0213343999

0734536485;

carmen02407@yahoo.com

Maxim Tiberiu

986

Str. Virtuţii nr. 8, bl. R13, sc. 1, ap. 71, sectorul 6, Bucureşti

Str. Virtuţii nr. 8, bl. R13, sc. 1, ap. 71, sectorul 6, Bucureşti

 

0723131932;

office@consulting-group.bizz

Cristea Mircea

3463

Str. Mioriţei nr. 4, Aiud, judeţul Alba

Str. Mioriţei nr. 4, Aiud, judeţul Alba

 

0751234804;

mmirceacristea@yahoo.com

Szitas Ştefan

436

Str. Simion Bărnuţiu nr. 2A, Braşov, judeţul Braşov

Str. Alexandru Sahia nr. 3, bl. 19, sc. D, ap. 12, Braşov, judeţul Braşov

0268312327

0724031200;

nicolisbv@yahoo.com

sstefan@transif.ro

Scumpu Elena

3077

Str. Dumbrava Roşie nr. 16, Iaşi, judeţul Iaşi

Str. Dumbrava Roşie nr. 16, Iaşi, judeţul Iaşi

0332433601

0744574910;

scumpuelena@yahoo.com

Movila Carmen Amelia

2757

Str. Srg. Gheorghe Lăţea nr. 14, bl. C 35, sc. 2, ap. 58, sectorul 6, Bucureşti

Str. Sebeşului nr. 10, bl. Q1, sc. 3, et. 1, ap. 33, sectorul 6, Bucureşti

 

0731500610;

ameliamovila@yahoo.com

Vasie Mariana

2398

Str. Basarabia nr. 55, bl. M22, sc. B, ap. 39, sectorul 2, Bucureşti

Str. Basarabia nr. 55, bl. M22, sc. B, ap. 39, sectorul 2, Bucureşti

0216242010

0741190940;

marianavasie2003@yahoo.com

Lupsa Marinel

2093

Str. Plevna nr. 336, Brăila, judeţul Brăila

Str. Plevna nr. 336, Brăila, judeţul Brăila

0339102698

0722997997;

contact@lupsaconsult.ro

lupsaconsult@gmail.com

Grecea Annee Marie

663

Str. Dristorului nr. 104, bl. 15B, sc. B, ap. 72, sectorul 3, Bucureşti

Sos. Mihai Bravu nr. 311, bl. S3, et. 8, ap. 42, sectorul 3, Bucureşti

0314166869;

0318043331

0722325235;

anamariagrecea@yahoo.com

auditecolegis@yahoo.com

Luca Liana Olimpia

2875

Str. Zizin nr. 22, bl. V35, sc. 3, et. 3, ap. 74, sectorul 3, Bucureşti

Splaiul Unirii nr. 10, bl. B5, sc. 2, et. 3, ap. 31, sectorul 4, Bucureşti

0213106575;

0213108379

0721291296;

liana_ol@yahoo.com

Bica Raluca

2187

Bd. Lacul Tei nr. 107, bl. 14, sc. A, et. 3, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti

S.C. MAZARSADISORY SERVICES ROMÂNIA - S.R.L., Str. Economu Cezărescu nr. 31B, et. 1, camera 2, sectorul 6, Bucureşti

0312292600

0729039105;

raluca.bica@mazars.ro


Avranescu Maria Camelia

76

Str. Veteranilor nr. 25, bl. D1B, et. 1, ap. 7, sectorul 6, Bucureşti

Str. Veteranilor nr. 25, bl. D1B, et. 1,ap. 7, sectorul 6, Bucureşti

0217717946

0744640401;

amcgrup@rdslink.ro

avranescu_camelia@yahoo.com

Dobre Elena

165

Str. Ion Raţiu nr. 196, bl. MS3A, sc. A, et. 4, sp. 14, Constanţa, judeţul Constanţa

Str. Ion Raţiu nr. 196, bl. MS3A, sc. A, et. 4, sp. 14, Constanţa, judeţul Constanţa

0241693557

0722288484;

edobre2010@gmail.com

Tanase Matei Rada

2667

Str. Izvorul Oltului nr. 6, bl. 21, sc. 1, et. 4, ap. 25, sectorul 4, Bucureşti

Str. Izvorul Oltului nr. 6, bl. 21, sc. 1, et. 4, ap. 25, sectorul 4, Bucureşti

0314167479

0723532080;

rodica.matei@otpbank.ro

Pavel Eduard

3699

Intrarea Stadionului nr. 20, Otopeni, judeţul Ilfov

Intrarea Stadionului nr. 20, Otopeni, judeţul Ilfov

0213166688

0727333345;

e.pavel@bgconta.ro

Orban Paula Irina

2868

Str. Nicolae Iorga nr. 10, ap. 2, Târgu Mureş, judeţul Mureş

Str. Violetelor, bl. 3B, ap. 2, Târgu Mureş, judeţul Mureş

0365402776

0746056495;

econtex2004@yahoo.com

Bilteanu Gheorghe

92

Str. Cantonului nr. 1A, sectorul 1, Bucureşti

Str. Cantonului nr. 1A, sectorul 1, Bucureşti

0213166688

0727333330;

g.bilteanu@bgconta.ro

contact@dfkro.com

Turlea Carmen

1236

Str. Izbiceni nr. 102H, sectorul 1, Bucureşti

Str. Izbiceni nr. 102H, sectorul 1, Bucureşti

0213160227

0726191175;

0745101204

Udrescu Daniel-Silviu

1463

Str. Viitorului nr. 110, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

Str. Viitorului nr. 110, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti

0213117149

0722327733;

0766270035

daniel@udrescu.ro ;

dudrescu@yahoo.com

Gisca Pompilia Ioana

3407

Str. Fântânele nr. 5, bl. R, sc. 3, et. 4, ap. 57, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Str. Fântânele nr. 5, bl. R, sc. 3, et. 4, ap. 57, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

0264420175;

0264404676

0741697254;

ionagi@yahoo.com

Tanasescu Maria

440

Str. Timişului nr. 63, sectorul 1, Bucureşti

Str. Timişului nr. 63, sectorul 1, Bucureşti

 

0722222138;

maria.tanasescu@mexpert.ro

Pop Vasile

2120

Calea Martirilor nr. 11, ap. 3, Timişoara, judeţul Timiş

Str. Al. Odobescu nr. 2, Timişoara, judeţul Timiş

0256487760

0744570953;

vpop@mail.dnttm.ro

v3pop@yahoo.com

Anton Camelia

1166

Str. Atanasiu Jean nr. 21, bl. H, sc. B, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti

Str. Atanasiu Jean nr. 21, bl. H, sc. B, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti

0212531737

0745054184;

camelia.anton@rdslink.ro

cameliaanton02@yahoo.com

Feodor Loredana Mihaela

2309

Calea Moşilor nr. 292, bl. 38, sc. 1, et. 8, ap. 24, Galaţi, judeţul Galaţi

Calea Moşilor nr. 292, bl.38, sc. 1, et. 8, ap. 24, sectorul 2, Bucureşti

0236440602

loredanafeodor@yahoo.com

Tudoseana

457

Aleea Ornamentului nr. 4, bl. E8, sc. 3, ap. 49, sectorul 4, Bucureşti

Aleea Ornamentului nr. 4, bl. E8, sc. 3, ap. 49, sectorul 4, Bucureşti

0214605730;

0318048306

0722409210;

atperfect@yahoo.com

atperfect@rdslink.ro

Preda Emilia Georgeta

3819

Str. Unirii nr. 16, Brăila, judeţul Brăila

Str. Unirii nr. 16, Brăila, judeţul Brăila

0339808218

0724286797;

0747126262

emiliapreda@yahoo.com

Lascau Iulia Mirela

1777

Str. Cupolei nr. 7, bl. 2A, sc. 1, ap. 21, sectorul 6, Bucureşti

Str. Vasile Gherghel,

nr. 79, sectorul 1, Bucureşti

0213182262;

0213182299

0723150522;

iulia.lascau@euglobal.eu

Uzuna Elisabeta

910

Str. Mihai Bravu nr. 3, bl. 3, sc. 4, ap. 121, sectorul 2, Bucureşti

Str. Mihai Bravu nr. 3, bl. 3, sc. 4, ap. 121, sectorul 2, Bucureşti

0212523028

0744638735;

euzuna@yahoo.com

Copaceanu Maria

1264

Str. Dunării nr. 222, bl. 802, sc. A, ap. 13, Alexandria, judeţul Teleorman

Str. Dunării nr. 222, bl. 802, sc. A, ap. 13, Alexandria, judeţul Teleorman

0347808591

0721304973;

maria.copaceanu@rdslink.ro

mariancopaceanu@yahoo.com


Vasilache Annemarie

2207

Calea Apeductului nr. 10, bl. E1A, sc. 2, et. 3, ap. 32, sectorul 6, Bucureşti

UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN - SA, Str. N. Caramfil nr. 25, sectorul 1, Bucureşti

0217772553;

0212007830

0730888809;

annemarie.vasilache@

unicreditleasing.ro

Cristea Minodora

2011

Str. Col. Dumitru Băltăreţu nr. 10B, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Aleea Cuconilor nr. 14, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

 

0744374440;

minodora_cristea@yahoo.com

Danai La Angelica

1989

Str. Petru Rareş nr. 7, bl. B3, sc. 7, ap. 70, Galaţi, judeţul Galaţi

Str. Petru Rareş nr. 7, bl. B3, sc. 7, ap. 70, Galaţi, judeţul Galaţi

0236495999

0749909108;

0788057785

angela_danaila@yahoo.com

Baltatu Aurica

2252

Str. Matei Basarab nr. 4, Vaslui, judeţul Vaslui

Str. Metalurgiei nr. 1, Vaslui, judeţul Vaslui

0335711004

0744590112;

0756839665

auricabaltatu@yahoo.com

Rusandu Mihaela

394

Calea Călăraşilor nr. 307, bl. 68, sc. 1, et. 7, ap. 29, sectorul 3, Bucureşti

Calea Călăraşilor nr. 307, bl. 68, sc. 1, et. 7, ap. 29, sectorul 3, Bucureşti

0314018065

0722391645;

mihaela.rusandru@yahoo.com

mihaela.rusandru@eximbank.ro

Farcane Nicoleta

1844

Str. Lunei, bl. L16, ap. 8, Timişoara, judeţul Timiş

Str. Lunei, bl. L16, ap. 8, Timişoara, judeţul Timiş

0256288388

0722645964;

farcanenicoleta@gmail.com

Nacu Dumitru Ciprian

1710

Sos. Ştefan cel Mare nr. 4, bl. 14,sc. A, et. 3, ap. 11, sectorul 1, Bucureşti

Str. Negustori nr. 12, et. 6, sectorul 2, Bucureşti

0212253500

0723394993;

ciprian.nacu@five-advisory.ro

Tudor Bogdan Cătălin

2212

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 27, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 27, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti

0213188659

0743063890;

bogtudor@upcnet. ro

Macaveiu Ioan

276

Str. Morii nr. 177, Ghimbav, judeţul Braşov

Bd. Griviţei nr. 66, bl. 4, ap. 1, Braşov, judeţul Braşov

0268477669;

0268506128

0722231820;

0788295255

macaveiu_consult@brasovia.ro

Alexe Ionelia

2802

Str. Cpt. Vaier Dumitrescu nr. 43, sectorul 2, Bucureşti

Str. Cpt. Vaier Dumitrescu nr. 43, sectorul 3, Bucureşti

0212406025;

0213265373

0722587787;

ionelia.alexe@eurom.ro

Bahrim Daniela

3593

Str. M. Eminescu nr. 59, Târgu Mureş, judeţul Mureş

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 29, ap. 3, Târgu Mureş, judeţul Mureş

0265266094

0744778107;

daniela.bahrim@euroacord.ro

Lazar Gheorghe

704

Şos. Bucium nr. 84, Iaşi, judeţul Iaşi

Şos. Bucium nr. 84, Iaşi, judeţul Iaşi

0232242883

0722387707;

0722395614

auditcont_expert@yahoo.com

Curaliuc Adrian

4374

Intr. Horbotei nr. 1, bl. M1,sc. 2, et. 3, ap. 34, sectorul 3, Bucureşti

Intr. Horbotei, nr. 1,bl. M1, sc. 2, et. 3, ap. 34, sectorul 3, Bucureşti

0721045451

0721045451;

adrian.curaliuc@gmail.com

Amariucai Valentina

3163

Bd. Decebal nr. 18, bl. S4, sc. 4, et. 1, ap. 69, sectorul 3, Bucureşti

Bd. Decebal nr. 18, bl. S4, sc. 4, et. 1, ap. 69, sectorul 3, Bucureşti

 

0744667152;

0740051617

tamariucai@yahoo.com

Ciubara Magdalina

1061

Str. Rufeni nr. 7, Iaşi, judeţul Iaşi

Str. Rufeni nr. 7, Iaşi, judeţul Iaşi

0232214755

0744827671;

madciubara@yahoo.com

Cucuta Dumitru

1329

Str. Stamate Costache nr. 2, bl. 3C, sc. 1, ap. 13, sectorul 4, Bucureşti

Str. Stamate Costache, nr. 2, bl. 3C, sc. 1,ap. 13, sectorul 4, Bucureşti

0313300460;

0213311447

0722367532;

office@audiasset. ro

Costeageorge Cătălin

4214

Str. Bisericii nr. 98, Crevedia, judeţul Dâmboviţa

Str. Bisericii nr. 98, Crevedia, judeţul Dâmboviţa

0245241863;

0245241840

0745088497;

catageo1971@gmail.com

Marin Ioana-Diana

3221

Str. Vrancea nr. 5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti

Str. Vrancea nr. 5, et. 4, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti

 

0722134271;

marin.ioana.diana@gmail.com


Voia Mironia

918

Str. Arhitect Ion Berindei nr. 7, bl. OD21 C, sc. G, ap. 297, sectorul 2, Bucureşti

Str. Arhitect Ion Berindei nr. 7, bl. OD 21 C, sc. G, ap. 297, sectorul 2, Bucureşti

0216103169

0722408879;

voiamironia@yahoo.com

voiamironia@gmail.com

Ungureanu Mihai Aristotel

47

Str. Matei Basarab nr. 17, bl. 129, sc. A, et. 1, ap. 5, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

Spl. Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 1, ap. 17, sectorul 3, Bucureşti

0250748774;

0212029526

0744589730;

m_a_ungureanu@yahoo.com

Popaioan

374

Str. Urcuşului nr. 4A, Iaşi, judeţul Iaşi

Str. Urcuşului nr. 4A, Iaşi, judeţul Iaşi

0332440542

0746065711;

expertaudit@yahoo.com

Mureşan Virgil

319

Str. Puţul cu Tei nr. 67A, sectorul 4, Bucureşti

Str. Puţul cu Tei nr. 67A, sectorul 4, Bucureşti

0213199149;

0213199112/ 400

0722810830;

virgil.muresan@tvr.ro

virgilmuresan@yahoo.com

Angelescu Alina

2691

Str. Drumul Taberei nr. 15, bl.A1,sc. 1, et. 6, ap. 26, sectorul 6, Bucureşti

Str. Drumul Taberei nr. 15, bl. A1, sc. 1, et. 6, ap. 26, sectorul 6, Bucureşti

0217462141

0722208379;

angelescu.alina@gmail.com

Susnea Florentina

433

Str. Poet Andrei Mureşanu nr. 28, et. 2, ap. 8, sectorul 1, Bucureşti

PKFFINCONTAS.RL, str. Albeşti nr. 8, et. 1, camera 3, sectorul 2, Bucureşti

0213173190

0722209753;

florentina.susnea@finconta.ro

florentina.susnea@finconta.ro

Petrescu Marius Constantin

1784