MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 289/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 289         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 22 mai 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

252. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţionala

 

253. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţionala „Poşta Română - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

254. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Comicex” - SA. la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

 

255. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare şi închidere a Minelor „Conversmin” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

256. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale UNI FARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 252.

 

ANEXĂ

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A. Adresa: Şos. Olteniţei nr. 103, Bucureşti

Cod fiscal R10881985

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

 

 

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

421.613,13

 

1

 

Venituri din exploatare

2

339.821,13

 

2

 

Venituri financiare

3

81.792.00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5-Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

420.453,68

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

314.736,56

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri al servicii

7

92.216,77

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

3.324,06

 

 

C

cheltuieli cu personalul, din care:

9

97.825.98

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

72.541,75

 

 

 

C2

bonusuri

11

3.749,99

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

967,51

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor da personal

13

117.61

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

87,58

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială. fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

20.476,95

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

121.369,15

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

10.5717,10

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1.159,47

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

438,70

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

720,77

 

1

 

Rezerve legale

22

36,04

 

2

 

Alto rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

684,74

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0,00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0,00

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Ffd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0,00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

0,00

 

 

e)

alte cheltuieli

38

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

39

333.207,66

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

0,00

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

333.207,66

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1.361,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

1.460,00

 

3

 

Cheltuieli da natura salarială (a+b), din care:

45

76.291,74

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

72.541,75

 

 

b)

bonusuri

47

3.749,99

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

4.140,51

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) Influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)12*1000

49

4.354,55

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

286.770,12

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

288.776,12

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

997,25

 

10

 

Plaţi restante, în preţuri curente

54

4.360,81

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

4.063,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională „Poşta Română” - S.A,, aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limita maxima şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 253.

 

ANEXĂ

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALA

Compania Naţională „Poşta Română” - S.A.

Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, Bucureşti

Cod fiscal RO 427410

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.255.500

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1230.750

 

2

 

Venituri financiare

3

24.750

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

S

1.255.500

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.233.737

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri ţi servicii

7

280.450

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

55.075

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

829.324

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

10

582.406

 

 

 

C2

bonusuri

11

66.100

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

8.836

 

 

 

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

7.860

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

2.644

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

169.338

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

68.888

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

21.763

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

0

 

1

 

Rezerve legale

22

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din Împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor Împrumuturi externe

25

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 , Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările do servicii

36

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

0

 

 

e)

alte cheltuieli

38

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

228.819

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

228.819

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

-

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

30.750

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

30.375

 

3

 

Cheltuieli de natura salarială (a+b), din care:

45

648.506

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

582.406

 

 

b)

bonusuri

47

66.100

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1.000

48

1.597,8

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1.000

49

1.779,2

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

41.333

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

41.333

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

-

 

9

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1.000

53

1.000

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

42.500

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

60.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Comicex” - S.A. la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Comicex” - S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Comicex” - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 254.

 

ANEXĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Societatea Comercială „Comicex” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Eforie nr. 3, sectorul 5

Cod unic de înregistrare: 16173830

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

 

 

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

746,68

 

1

 

Venituri din exploatare

2

734,24

 

2

 

Venituri financiare

3

12,44

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

566,76

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

566,55

 

 

A

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

51,72

 

 

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

1,25

 

 

C

cheltuieli cu personalul , din care:

9

510,58

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

265,62

 

 

 

C2

bonusuri

11

40,55

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

86,77

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

117,64

 

 

D

alte cheltuieli de exploatare

16

3,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

0,21

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

179,92

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

30,86

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

149,06

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

149,06

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

10,00

 

8

 

Minimum 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

135,20

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

135,20

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

13,86

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

7

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

6

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

306,17

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

265,62

 

 

b)

bonusuri

47

40,55

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.689,17

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

4.252,36

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

124,45

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

124,45

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

759,05

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare şi închidere a Minelor „Conversmin” - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare şi închidere a Minelor „Conversmin” - S.A. Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Conservare şi închidere a Minelor „Conversmin” - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 255.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială de Conservare şi închidere a Minelor „Conversmin” - SA Bucureşti

Str. Mendeleev nr. 36-38, camera 34, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare RO14923006

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

40.024

 

1

 

Venituri din exploatare

2

39.224

 

2

 

Venituri financiare

3

800

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

39804

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

39.804

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

1,420

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

95

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

7.239

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

4.634

 

 

 

C2

bonusuri

11

411

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

358

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

196

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

1 640

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

31.050

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

220

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

35

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

185

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23, 24,25 şi 26.

27

185

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul nat, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

14

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

157

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

157

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

14

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

686

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

686

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat Ea finele anului

43

100

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

94

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

5.045

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

4.634

 

 

b)

bonusuri

47

411

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

4.108

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

4.473

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.44)

50

426

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

426

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (volum masă procesata mc/ persoană)

52

38.838

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x100Q

53

995

 

11

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

12

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al ari. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale UNIFARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „UNIFARM” - S.A. Bucureşti, menţionat la art. 1, reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională UNIFARM - S.A. Bucureşti va putea efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 256.

 

ANEXĂ

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Operatorul economic: Compania Naţională UNIFARM - SA Bucureşti

Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Av. Sănătescu nr. 48, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 11653560

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd4)

1

10.825,68

 

1

 

Venituri din exploatare

2

10.732,68

 

2

 

Venituri financiare

3

93,00

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

10.719,48

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

10.369,48

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

9.133,23

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

90,78

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

982,31

 

 

 

C1 ch. cu salariile

10

630,20

 

 

 

C2 bonusuri

11

57,00

 

 

 

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

cheltuieli aferente contractului de C4 mandat

14

84,24

 

 

 

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legate

15

210,87

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

163,16

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

350,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

106,21

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

18,62

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂM AS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

87,59

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

87,59

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

8,60

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

74,45

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

74,45

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

4,54

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

70,00

 

1

 

Alocaţii de la buget din care

40

 

 

 

 

Alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40b

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

70,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

30,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

30,00

 

3

 

Cheltuieli de natura salariata (a+b), din care:

45

687,20

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

630,20

 

 

b)

bonusuri

47

57,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.750,56

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.908,89

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

360.856,00

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

371.681,68

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1 jx1000

53

990,19

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

0,00

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

651,70