MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 271/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 271         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 14 mai 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 156 din 12 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 157 din 12 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 158 din 12 martie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

215. - Hotărâre pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

60. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind înfiinţarea liniei telefonice şi a adresei de poştă electronică pentru sesizarea actelor/faptelor de discriminare, a comportamentelor de hărţuire sau a tratamentelor similare îndreptate împotriva personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 

728. - Ordin al ministrului economiei privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

23. - Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.782/C/2009

 - Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.979/C/2009

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 156

din 12 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Dănuţ Chereluc în Dosarul nr. 5.308/105/2012 al Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.401 D/201.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că se impune păstrarea jurisprudenţei în materie, făcând referire la Decizia nr. 820 din 26 mai 2009, în sensul respingerii excepţiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 1.649 din 27 septembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 5308/105/2012, Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Dănuţ Chereluc într-o cauză având ca obiect soluţionarea acţiunii în contencios administrativ în care a solicitat suspendarea şi anularea actului administrativ prin care i-a fost anulat permisul de conducere.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine că textele de lege criticate ce reglementează anularea permisului de conducere - act administrativ aduc atingere dispoziţiilor art. 126 din Legea fundamentală, deoarece măsura nu este dispusă de o instanţa de judecată cu prilejul soluţionării cauzei penale şi al pronunţării hotărârii de condamnare, ci ulterior de o autoritate administrativă.

Tribunalul Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece aspectele invocate de reclamant reprezintă exclusiv urmarea procesului de legiferare, în sensul că măsura anulării permisului de conducere este atribuită de către legiuitor serviciului de poliţie rutieră, pentru a fi aplicată în urma pronunţării unei hotărâri de către o instanţă de judecată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale, invocând în acest sens punctele de vedere reţinute prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 820 din 26 mai 2009, nr. 1.218 din 29 septembrie 2009 şi nr. 1.117 din 23 septembrie 2010.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 114 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care au următorul cuprins:

- Art. 114 alin. (1) lit. a): „(1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri: a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;”;

- Art. 114 alin. (3): „Procedura anulării permisului de conducere se stabileşte prin regulament.”

Autorul arată că textele de lege criticate aduc atingere prevederilor constituţionale ale art. 126 referitor la instanţele judecătoreşti, precum şi celor ale art. 1 referitor la obligaţia de a respecta drepturile omului şi art. 26 privind Judecătorul unic, Comitetele, Camerele şi Marea Cameră din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:

1. Sub aspect formal, din perspectiva criticilor de neconstituţionalitate enunţate, cu scopul de a realiza legătura între dispoziţiile de lege criticate şi textul din Constituţie invocat, autorul ar fi trebuit să indice, ca text de lege criticat, şi prevederile art. 97 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, potrivit cărora (1) în cazurile prevăzute în prezente ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune si una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative: [...]c) anularea permisului de conducere,

2. Curtea constată că asupra unor critici similare s-a pronunţat prin Decizia nr. 820 din 26 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 22 iulie 2009, observând că, în toate cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, anularea permisului de conducere este dispusă ca urmare a condamnării titularului acestuia printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru fapte sau infracţiuni care se află în legătură de cauzalitate directă cu nerespectarea regimului circulaţiei pe drumurile publice sau a altor norme legale. Or, tocmai această legătură determinantă, avută în vedere de instanţă la momentul pronunţării hotărârii de condamnare, justifică, pe de o parte, aplicarea măsurii ulterioare constând în anularea permisului de conducere, iar, pe de altă parte, explică raţiunea reglementării prin lege a aplicării măsurii de către organul de poliţie rutieră, şi nu de instanţa de judecată în cadrul aceluiaşi proces. Deschiderea unei noi proceduri judiciare, care să confirme necesitatea anulării permisului de conducere, ar fi inutilă în condiţiile arătate mai sus, având, eventual, doar efectul întârzierii aplicării şi executării măsurii.

Aşadar, măsura anulării permisului de conducere constituie, potrivit art. 97 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, o măsură tehnico-administrativă dispusă de organul de poliţie rutieră, în executarea unei măsuri specifice domeniului său de activitate, ce nu implică o activitate jurisdicţională, în sensul că nu presupune adoptarea unui act decizional în urma pronunţării hotărârii judecătoreşti de condamnare rămase definitivă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţia deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Referitor la art. 1 şi 26 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea observă că acestea nu au incidenţă în cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Dănuţ Chereluc în Dosarul nr. 5.308/105/2012 al Tribunalului Prahova - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 157

din 12 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) si art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Viorel Beltic în Dosarul nr. 7.281/231/2012 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.409D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că la dosar partea Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea a depus un punct de vedere prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că se impune păstrarea jurisprudenţei în materie, făcând referire la Decizia nr. 932 din 7 iulie 2011, în sensul respingerii excepţiei ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 octombrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 7.281/231/2012, Judecătoria Focşani - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Excepţia a fost ridicată de Viorel Beltic într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei reglementată prin textele de lege criticate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 34 alin. (î) din Constituţie, deoarece somnolenţa cauzată de ciclicitatea semnalelor luminoase provenite de la autovehiculele care circulă cu farurile aprinse pe sensul opus de mers este la originea multor accidente, în care se pierd vieţi omeneşti sau se afectează grav integritatea fizică a cetăţenilor, iar utilizarea luminilor de întâlnire în interiorul localităţilor duce la o dereglare gravă a spectrului perceput de conducătorii auto.

Judecătoria Focşani - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat are ca scop tocmai ocrotirea sănătăţii, a vieţii şi a integrităţii corporale a cetăţenilor, luminile de întâlnire nefiind de o intensitate deosebită, ci una lesne de tolerat, chiar şi pentru persoane cu vederea mai sensibilă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, făcând referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale, invocând în acest sens punctele de vedere reţinute prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 644 din 17 mai 2011 şi nr. 932 din 7 iulie 2011.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care au următorul cuprins:

- Art. 44 alin. (2): „În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii de autovehicule sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire.”;

- Art. 99 alin. (2): „Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a).”;

- Art. 108 alin, (1) lit. a) pct. 7: „Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

a) 2 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: [...]

7. nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E).”

Autorul excepţiei susţine că aceste texte de lege încalcă prevederile art. 34 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora „Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că asupra unor critici similare s-a pronunţat prin Decizia nr. 932 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 26 iulie 2011. Cu acel prilej, Curtea a reţinut că autorul excepţiei nu formulează veritabile argumente de neconstituţionalitate, ci tinde la modificarea dispoziţiilor de lege criticate în sensul solicitat, soluţiile legislative existente nemulţumindu-l. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, astfel încât excepţia a fost respinsă ca inadmisibilă.

Pentru identitate de raţiune, aceeaşi soluţie se impune şi în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Viorel Beltic în Dosarul nr. 7.281/231/2012 al Judecătoriei Focşani - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 158

din 12 martie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu  - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Doru Aurelian Borşan în Dosarul nr. 3.816/289/2010 al Tribunalului Mureş - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.463D/2012.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, astfel că aceasta a devenit inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 martie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 3.816/289/2010, Tribunalul Mureş - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Excepţia a fost ridicată de Doru Aurelian Borşan într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii prevăzute de Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul arată că prin dispoziţiile art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 se creează o discriminare între persoanele care nu pot ataca cu recurs hotărârile judecătoreşti pronunţate în această materie în raport de ceilalţi contravenienţi care au la dispoziţie calea de atac a recursului.

Totodată, textul de lege criticat aduce atingere art. 6 şi art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece elimină posibilitatea atacării cu recurs a hotărârii judecătoreşti prin care se soluţionează plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Tribunalul Mureş - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată în măsura în care reglementarea respectivă se aplică tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Totodată, arată că, potrivit art. 6 şi art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, exercitarea dreptului de acces liber la justiţie presupune asigurarea accesului oricărei persoane la un tribunal instituit prin lege şi că accesul liber la justiţie nu presupune accesul la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 este neîntemeiată, făcând referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.315 din 4 octombrie 2011.

Avocatul Poporului arată că excepţia de neconstituţio­nalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 a devenit inadmisibilă ca urmare a admiterii acesteia prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 500 din 15 mai 2012.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, introdus prin art. X pct. 2 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, având următorul cuprins:

- Art. 118: „(31) Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerea este definitivă şi irevocabilă”.

Autorul arată că textele de lege criticate aduc atingere prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1|) privind egalitatea în drepturi şi ale art. 129 referitor la folosirea căilor de atac, precum şi dispoziţiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, prin prisma art. 20 din Legea fundamentală.

Examinând excepţia, Curtea observă că, ulterior sesizării sale prin încheierea menţionată, prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 iulie 2012, a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi a constatat că acestea sunt neconstituţionale.

Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”.

Prin urmare, reţinând că acest caz de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate a intervenit între momentul sesizării Curţii Constituţionale şi momentul pronunţării instanţei de contencios constituţional asupra excepţiei de neconstituţionalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Doru Aurelian Borşan în Dosarul nr. 3.816/289/2010 al Tribunalului Mureş - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 martie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 9 august 2005, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Dreptul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială poate fi dobândit şi de către persoanele care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de specialitate, având diploma de licenţă cu specializarea psihopedagogie specială.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 215.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind înfiinţarea liniei telefonice şi a adresei de poştă electronică pentru sesizarea actelor/faptelor de discriminare, a comportamentelor de hărţuire sau a tratamentelor similare îndreptate împotriva personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 

În scopul creării unui mecanism instituţional de semnalare în timp real a cazurilor de hărţuire şi discriminare la locul de muncă în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru prevenirea oricăror astfel de acte/fapte îndreptate împotriva personalului ministerului,

având în vedere necesitatea stabilirii unor reguli prin care să se asigure un management instituţional adecvat şi eficient la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora conducerea Ministerului Afacerilor Interne se exercită de către ministru,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007. aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se înfiinţează, la nivelul Direcţiei secretariat general şi protocol din Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, o linie telefonica şi o adresă de poştă electronică pentru sesizarea oricăror acte/fapte de discriminare, comportamente de hărţuire sau tratamente similare săvârşite de către personalul ministerului asupra personalului din minister.

(2) Instalarea şi întreţinerea tehnică a liniei telefonice şi a adresei de poştă electronică prevăzute la alin. (1) se realizează prin grija Direcţiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din minister.

(3) Numărul liniei telefonice şi adresa de poştă electronică înfiinţate potrivit alin. (1) se comunică prin dispoziţie a secretarului general al ministerului către toate structurile/unităţile ministerului. Comunicarea se realizează de către Direcţia secretariat general şi protocol din minister.

(4) Şefii/Comandanţii structurilor/unităţilor ministerului iau măsurile necesare în vederea aducerii !a cunoştinţa personalului din subordine a dispoziţiei prevăzute la alin. (3).

Art. 2. - Linia telefonică poate fi apelată de către personalul ministerului, de luni până vineri, între orele 8,00 şi 22,00.

Art. 3. - (1) Preluarea apelurilor telefonice şi a mesajelor se face de către personal anume desemnat din cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol din minister.

(2) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de preluare a apelurilor telefonice şi a mesajelor se realizează potrivit unei proceduri de lucru comune elaborate de către Direcţia secretariat general şi protocol împreună cu Direcţia generală management resurse umane din minister.

(3) Toate sesizările care au ca obiect acte/fapte de discriminare, comportamente de hărţuire sau tratamente similare la locul de muncă sunt aduse în atenţia conducerii ministerului, care dispune, potrivit legii, efectuarea de verificări.

(4) Sesizările se soluţionează prin procedura medierii prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul constatării unor abateri disciplinare se aplică sancţiunile disciplinare, potrivit legii.

(5) Sesizările primite care semnalează fapte ce nu fac obiectul actelor/faptelor de discriminare, comportamentelor de hărţuire sau tratamentelor similare la locul de muncă se înaintează Serviciului relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei secretariat general şi protocol din minister, care ia măsuri de soluţionare a acestora în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, şi cu procedurile vizând organizarea şi desfăşurarea activităţilor de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor de la nivelul ministerului.

Art. 4. - În înţelesul prezentului ordin, temenii „discriminare” şi „hărţuire” se interpretează în sensul prevăzut la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 4 lit. a)-d), g) şi h) din Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 

Bucureşti, 9 mai 2013.

Nr. 60.

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

 

Având în vedere prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 10 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Normele privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Organismele de inspecţie tehnică recunoscute şi desemnate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, care îşi propun continuarea activităţii, au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, să solicite Ministerului Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate, reînnoirea recunoaşterii ca organism de inspecţie tehnică, în condiţiile prevăzute de prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

 

Bucureşti, 5 aprilie 2013.

Nr. 728.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 337/2001)

 

NORME

privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a

 

1. Normele privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, denumite în continuare norme, se referă la următoarele activităţi de avizare tehnică a proiectelor şi inspecţie tehnică în exploatare la care se supun instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili:

1.1. avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale;

1.2. avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în şi din containere mobile la terminale, inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor şi pentru echipamente de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a cisternelor auto;

1.3. avizarea tehnică a proiectului şi inspecţia tehnică în exploatare pentru instalaţiile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei, la staţiile de benzină, la terminalele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.

2. Inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, are ca scop verificarea respectării cerinţelor tehnice pentru proiectarea şi exploatarea acestor instalaţii, echipamente şi dispozitive, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Activităţile de inspecţie tehnică menţionate la pct. 1 se realizează de către organisme de inspecţie tehnică de terţă parte, recunoscute şi desemnate în acest scop de către Ministerul Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate.

Organismele de inspecţie tehnică trebuie să îndeplinească criteriile de independenţă conform standardului de referinţă SR EN ISO/CEI 17020: 2012, cap. 4, pct. 4.2.1: Organism de inspecţie de tip A - Criterii generale pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţia.

4. Recunoaşterea acestor organisme de inspecţie tehnică se face în urma unui proces de evaluare, bazat pe condiţiile minime prevăzute în anexa nr. 1.

5. Metodologia de evaluare a organismelor de inspecţie tehnică menţionate la pct. 3 este prevăzută în anexa nr. 2.

6. Activităţile de inspecţie tehnică la care sunt supuse instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare. Încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se efectuează pe baza condiţiilor tehnice de admisibilitate a soluţiilor stabilite la proiectare şi, respectiv, a condiţiilor tehnice de admisibilitate pentru exploatarea acestor categorii de instalaţii, echipamente şi dispozitive, precum şi a procedurilor de lucru specifice, elaborate de organismele de inspecţie tehnică şi avizate de către Ministerul Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate.

7. Intervalul de timp la care instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, vor fi supuse procedurilor de inspecţie tehnică în exploatare, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, este de 2 ani.

8. Titularii de activităţi care efectuează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, trebuie să deţină, pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele noi sau supuse unor renovări majore, utilizate în astfel de operaţii, un aviz tehnic pentru proiect [Aviz tehnic compuşi organici volatili (COV)], emis de organismul de inspecţie tehnică.

9. Titularii de activităţi care efectuează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, trebuie să deţină, pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele aflate în funcţiune, utilizate în astfel de operaţii, certificat de inspecţie tehnică în exploatare (Certificat de inspecţie tehnică COV), emis de organismul de inspecţie tehnică.

10. Procedurile pentru activitatea de avizare tehnică a proiectului pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în operaţiunile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se elaborează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

11. Procedurile pentru activitatea de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în operaţiunile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei fa terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, se elaborează cu respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 4.

12. În cazul în care organismele de inspecţie tehnică, recunoscute şi desemnate de Ministerul Economiei, constată după efectuarea activităţilor de avizare tehnică a proiectelor sau a inspecţiei tehnice în exploatare conformitatea cu legislaţia privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminate şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, emit titularului activităţii Avizul tehnic COV, respectiv Certificatul de inspecţie tehnică COV în exploatare.

13. Pentru orice staţie de benzină construită până la data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată, care nu este echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, la care:

a) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 500 m3/an;

sau

b) cantitatea totală anuală tranzitată, efectivă sau proiectată, este mai mare de 100 m3/an şi staţia de benzină este situată sub spaţiile destinate activităţilor de lucru,

Certificatul de inspecţie tehnică COV în exploatare se emite având anexat un program tehnic în vederea conformării cu cerinţele art. 92 din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Programul tehnic include lucrările ce urmează a fi executate cu ocazia unei renovări majore în scopul echipării staţiei de benzină cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.

14. Redactarea Avizului tehnic COV şi, respectiv, a Certificatului de inspecţie tehnică COV se realizează cu respectarea cerinţelor privind conţinutul-cadru al acestor documente, prevăzute în anexa nr. 5.

15. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CONDIŢII MINIME

în vederea recunoaşterii organismelor de inspecţie tehnică

 

În vederea recunoaşterii, organismele de inspecţie tehnică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:

1. să dispună de personal, mijloace şi echipamente adecvate;

2. personalul acestora să aibă competenţă tehnică, experienţă în domeniu şi integritate profesională;

3. să asigure independenţă în realizarea inspecţiilor, redactarea şi eliberarea avizelor tehnice de proiect şi/sau a certificatelor tehnice de inspecţie în exploatare;

4. personalul să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor;

5. existenţa unei asigurări de răspundere civilă.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

METODOLOGIE

de evaluare a organismelor de inspecţie tehnică în vederea recunoaşterii şi desemnării acestora pentru a efectua inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a

 

1. Documentele necesare pentru evaluarea în vederea recunoaşterii şi desemnării organismelor de inspecţie tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a. sunt:

1.1. cerere pentru evaluare în vederea recunoaşterii ca organism de inspecţie tehnica a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.

La formularea cererii se va avea în vedere modelul din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie;

1.2. scurtă prezentare a activităţii organismului, din care să rezulte experienţa acestuia în activitatea/activităţile pentru care se solicita evaluarea;

1.3. copie de pe documentele de înfiinţare a organismului (certificat de înregistrare la registrul comerţului şi statut);

1.4. declaraţie prin care organismul atestă că şi-a însuşit prevederile Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi ta staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prevederile referitoare la sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a;

1.5. lista cu personalul angajat, competenţa şi experienţa profesională a acestuia;

1.6. declaraţie prin care organismul se angajează să păstreze confidenţialitatea şi secretul profesional în activităţile de inspecţie tehnică (avizare tehnică a proiectului şi inspecţie tehnică în exploatare) desfăşurate;

1.7. copie de pe asigurarea de răspundere civilă, încheiată cu o firmă de asigurări;

1.8. procedura de subcontractare a unor activităţi - contract-cadru, după caz;

1.9. procedurile de lucru pentru activităţile de inspecţie tehnică şi condiţiile tehnice de admisibilitate a soluţiilor stabilite la proiectare şi, respectiv, condiţiile tehnice de admisibilitate pentru exploatarea categoriilor de instalaţii, echipamente şi dispozitive utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină şi sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a. 2. Recunoaşterea şi desemnarea

2.1. Cererea de evaluare şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul Direcţiei generale politici industriale şi competitivitate din cadru! Ministerul Economiei.

2.2. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de evaluare, Ministerul Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate, realizează evaluarea în vederea recunoaşterii.

2.3. În vederea luării deciziei privind recunoaşterea, se poate realiza şi o evaluare a solicitantului la sediul acestuia.

2.4. În situaţia în care solicitantul evaluării întruneşte condiţiile prevăzute în prezenta metodologie, Ministerul Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate, eliberează un certificat de recunoaştere, prin care organismul care a solicitat evaluarea este recunoscut ca având competenţa tehnică şi capabilitatea să realizeze avizarea tehnică a proiectelor şi/sau inspecţia tehnică în exploatare Ia care sunt supuse instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.

2.5. În situaţia în care solicitantul evaluării nu întruneşte condiţiile prevăzute în prezenta metodologie, Ministerul Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate, face cunoscută solicitantului respingerea motivată a cererii.

2.6. Modelul certificatului de recunoaştere este prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie.

2.7. Organismele de inspecţie tehnică recunoscute se înscriu în Registrul de evidenţă a organismelor de inspecţie tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, gestionat de către Direcţia generală politici industriale şi competitivitate. Numărul de identificare al organismului de inspecţie tehnică este numărul cu care acesta este înscris în registrul de evidenţă. Un organism de inspecţie tehnică primeşte un singur număr de identificare, indiferent de numărul solicitărilor referitoare la extinderea domeniului de inspecţie tehnică.

2.8. Organismele se consideră desemnate şi acţionează conform prevederilor din reglementările specifice, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului economiei care aprobă lista organismelor recunoscute.

2.9. Lista organismelor de inspecţie tehnică recunoscute se actualizează ori de câte ori este necesar.

2.10. Perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere este de 5 ani. Solicitarea privind reînnoirea recunoaşterii ca organism de inspecţie tehnică va fi însoţită şi de un raport de activitate asupra activităţii desfăşurate în perioada celor 5 ani.

2.11. În perioada de valabilitate a certificatului de recunoaştere, Ministerul Economiei, prin Direcţia generală politici industriale şi competitivitate, supraveghează respectarea condiţiilor pentru care a fost emis certificatul de recunoaştere, iar în situaţia în care se constată că nu mai sunt îndeplinite toate condiţiile în care acesta a recunoscut şi desemnat organismul de inspecţie tehnică, se vor lua măsuri pentru retragerea recunoaşterii acestuia.

2.12.Tarifele orare percepute de către organismele de inspecţie tehnică recunoscute şi desemnate trebuie să asigure accesibilitatea operatorilor economici la avizarea tehnică a proiectelor şi inspecţia tehnică în exploatare.

3. Obligaţiile organismelor de inspecţie tehnică recunoscute şi desemnate, în relaţia cu Ministerul Economiei:

3.1. să informeze cu privire la orice modificare apărută în documentele ce au stat la baza evaluării în vederea recunoaşterii şi desemnării ca organism de inspecţie tehnică;

3.2. să informeze, ori de câte ori este necesar, cu privire la cazurile de neconformare a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor supuse inspecţiei tehnice (avizare tehnică a proiectului şi/sau inspecţie tehnică în exploatare), avându-se în vedere termenele de conformare prevăzute în legislaţia specifică în vigoare;

3.3. să prezinte, la cerere, copii de pe avizele tehnice COV şi certificatele de inspecţie tehnică COV emise;

3.4. să transmită Direcţiei generale politici industriale şi competitivitate rapoarte semestriale asupra activităţii desfăşurate. Rapoartele se transmit până la sfârşitul lunii ce urmează încheierii semestrului pentru care se face raportarea;

3.5. să se supună supravegherii, realizată de Ministerul Economiei - Direcţia generală politici industriale şi competitivitate, asupra activităţii de inspecţie tehnică şi să furnizeze informaţiile solicitate în acest sens.

 

ANEXA Nr.1

la metodologie

 

Organismul

………………………………….

 

Către

MINISTERUL ECONOMIEI

DIRECŢIA GENERALA POLITICI INDUSTRIALE ŞI COMPETITIVITATE

 

CERERE DE EVALUARE

 

- model –

 

Organismul...................................................... (denumirea completă), cu sediul în................................................................................................. tel./fax........................şi având Certificatul de înregistrare la registrul comerţului nr. ...................reprezentat prin director/preşedinte ........................................................................ (numele şi prenumele)  solicită, potrivit prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, cu modificările ulterioare, să fie recunoscut şi desemnat de către Ministerul Economiei pentru a efectua inspecţia tehnică.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(Se va/vor menţiona tipul/tipurile de activitate pentru care se solicită recunoaşterea şi desemnarea conform pct. 1 din Normele privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, aprobate prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001, cu modificările ulterioare.)

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

Director/Preşedinte,

……………………………………………….

(Conducătorul organismului)

(semnătura)

ANEXA Nr.2

la metodologie

 

MINISTERUL ECONOMIEI

DIRECŢIA GENERALA POLITICI INDUSTRIALE ŞI COMPETITIVITATE

 

CERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE

Nr. .................................

 

- model -

 

În baza prevederilor Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, cu modificările ulterioare, ca urmare a cererii de evaluare, înregistrată cu nr. ..................., se recunoaşte organismul de inspecţie tehnică........................................................................... (denumirea completă)  cu sediul în......................................... şi având Certificatul de înregistrare la registrul comerţului nr. ............................................., pentru a efectua inspecţia tehnică...................................................................................................................................................................................................

(Se va/vor menţiona tipul/tipurile de activitate pentru care se acordă recunoaşterea conform pct. 1 din Normele privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, Inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, aprobate prin Ordinul ministrului Industriei şi resurselor nr. 337/2001.)

 

Prezentul certificat de recunoaştere constituie temeiul desemnării şi operează din momentul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului economiei care aprobă Lista cuprinzând organismele recunoscute pentru efectuarea inspecţii lor tehnice ale instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.

Prezentul certificat este valabil pe o perioadă de 5 (cinci) ani.

 

Director general,

……………………………………………….

 

(semnătura)

Data emiterii...................................

 

ANEXA Nr.3

la metodologie

 

CONŢINUTUL-CADRU

pentru elaborarea procedurii pentru activitatea de avizare tehnică a proiectului pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în operaţiunile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili

 

A. În cazul proiectelor ce au ca obiect instalaţii de depozitare a benzinei la terminale - noi sau modernizate - ori instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor) şi echipamente de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de Supraîncărcare a cisternelor auto, activitatea de avizare tehnică a proiectului va cuprinde minimum următoarele verificări:

1. tema de proiectare;

2. proiectul de tehnologie;

2.1. schema tehnologică şi/sau schemele de montaj conducte şi automatizare pentru:

2.1.1. instalaţii de depozitare a benzinei la terminal;

2.1.2. instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminal;

2.1.3. instalaţii de recuperare a vaporilor şi/sau instalaţii de incinerare a vaporilor (la terminale unde se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale);

2.2. descrierea funcţională şi tehnologică referitoare la soluţiile tehnice prevăzute prin proiect pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici;

2.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a;

3. proiectul de plan general (încadrarea în zonă, vecinătăţi, distanţe etc.), întocmit pe baza normativelor în vigoare la data elaborării proiectului;

4. documentaţia tehnică pentru utilaje, echipamente etc: 4.1. specificaţii de proiect sau relevee pentru utilaje şi echipamente de dotare a utilajelor (pompe, rezervoare, dispozitive de etanşare, supape, braţe de încărcare, separatoare, decantoare etc.);

4.2. desene de execuţie pentru rezervoarele de depozitare cu detalii privind sistemele de etanşare la rezervoarele cu capac flotant sau precizarea caracteristicilor tehnice ale acestora;

4.3. condiţiile tehnice de fabricaţie, control, încercări, probe;

5. proiectul de montaj, legături conducte:

5.1. plan de amplasare a componentelor instalaţiilor în cadrul terminalului;

5.2. desene de montaj şi legături conducte la utilaje, echipamente etc;

5.3. desene cu detalii de montaj pentru braţele articulate şi dispozitivele de cuplare pentru recuperarea vaporilor;

5.4. desene de detaliu pentru conductele de legătură pentru colectare vapori, conexiuni etanşe, aerisiri etc;

6. proiectul de automatizare:

6.1. specificaţii de proiect pentru aparatura de măsură, control şi automatizare;

6.2. specificaţii de proiect pentru detectoare şi avertizoare, dacă este cazul;

7. proiectul de instalaţii electrice:

7.1. plan de zonare;

7.2. scheme electrice, legare la pământ etc;

8. proiectul de construcţii-instalaţii:

8.1. plan de fundaţii pentru rezervoare;

8.2. detalii de cămine, vase de scurgere;

8.3. reţea de apă şi de canalizare aferentă.

B. În cazul proiectelor ce au ca obiect instalaţii de încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la staţiile de benzină - noi sau supuse unor renovări majore -, activitatea de avizare tehnică a proiectului va cuprinde minimum următoarele verificări:

1. tema de proiectare;

2. proiectul de tehnologie;

2.1. schema tehnologică;

2.2. proiectul de tehnologie, instrucţiunile de exploatare, inclusiv prezentarea detaliată a soluţiilor tehnice prevăzute pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici

volatili; performanţe/caracteristici ale sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa l şi etapa a II-a;

2.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. proiectul de plan general (încadrarea în zonă vecinătăţi, distanţe etc.), cu respectarea normativelor în vigoare;

4. documentaţia tehnică pentru utilaje, echipamente etc:

4.1. specificaţii de proiect sau relevee pentru utilaje şi echipamentele de dotare a utilajelor (pompe, rezervoare, dispozitive de etanşare, supape, sisteme de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a, furtune de încărcare şi recuperare vapori de benzină, separatoare, decantoare etc.);

4.2. condiţii tehnice de fabricaţie, control, încercări, probe;

5. proiectul de montaj, legături conducte:

5.1. plan de amplasare a componentelor staţiei de benzină;

5.2. plan de montaj;

5.3. desene cu detalii de montaj pentru capace de rezervoare, racorduri etc;

5.4. desene cu detalii pentru conducte de aerisire şi sisteme de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a;

6. proiectul de automatizare a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a l-a şi etapa a II-a:

6.1. specificaţii de proiect pentru aparatura de măsură, control şi automatizare;

6.2. specificaţii de proiect pentru detectoare şi avertizoare a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a, după caz;

7. proiectul de instalaţii electrice a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a:

- plan de zonare;

8. proiectul de construcţii-instalaţii:

8.1. plan de fundaţii pentru rezervoare;

8.2. detalii de cămine, guri de descărcare;

8.3. detalii de cămine, guri de vizitare ale rezervoarelor;

8.4. reţeaua de canalizare pentru apele im purificate chimic; rigole, separator de hidrocarburi.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

CONŢINUTUL-CADRU

pentru elaborarea procedurii pentru activitatea de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în operaţiunile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili

 

A. Pentru:

- instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale, aflate în exploatare,

- instalaţiile de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv cele la care se realizează stocarea intermediară a vaporilor), aflate în exploatare, a căror echipamente asigură încărcarea pe la partea inferioară a cisternelor auto şi colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a cisternelor auto, activitatea de inspecţie tehnică în exploatare va cuprinde minimum următoarele verificări:

1. inspecţia vizuală privind starea tehnică a instalaţiilor şi a componentelor aferente (utilaje, echipamente, dispozitive etc.) amplasate în cadrul terminalului;

2. inventarierea surselor posibile de emisie de compuşi organici volatili (COV): supape de respiraţie la rezervoare, dispozitive de etanşare, başe de scurgere, neetanşeităţi - pe reţeaua de legături conducte aferente, la îmbinările prin flanşe, armături, pompe de transfer, dispozitive de cuplare la braţele de încărcare, conductele de evacuare din unitatea de recuperare a vaporilor;

3. verificarea documentaţiei tehnice existente pentru: 3.1. instalaţii tehnologice:

3.1.1. schema tehnologică şi/sau schemele de montaj conducte şi automatizare pentru:

3.1.1.1. instalaţii de depozitare a benzinei la terminal;

3.1.1.2. instalaţii de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminal;

3.1.1.3. instalaţii de recuperare a vaporilor şi/sau instalaţii de incinerare a vaporilor (la terminale unde se realizează încărcarea benzinei în nave fluviale);

3.1.2. descrierea funcţională şi tehnologică referitoare la soluţiile tehnice prevăzute prin proiect pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili; performanţe/caracteristici;

3.1.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.

3.2. inspecţia tehnică pentru utilaje, echipamente, armături, dispozitive de etanşare la rezervoare, braţe de încărcare, dispozitive de cuplare;

3.2.1. verificarea cărţilor tehnice;

3.2.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control utilaje-echipamente etc;

3.2.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc, după caz;

3.2.4. verificarea rapoartelor de expertiză;

3.3. inspecţia tehnică pentru montaj, legături conducte, instalaţii de automatizare;

3.3.1. verificarea cărţilor tehnice;

3.3.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control utilaje-echipamente etc;

3.3.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc, după caz;

3.3.4. verificarea rapoartelor de expertiză;

4. verificarea documentelor de evidenţă privind datele rezultate din măsurătorile de emisii de compuşi organici volatili, efectuate de operatorul unităţilor de recuperare vapori, conform legislaţiei în vigoare;

5. stabilirea gradului de conformare cu cerinţele tehnice pentru exploatarea instalaţiilor de depozitare a benzinei la terminale şi pentru exploatarea instalaţiilor de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale (inclusiv a echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, colectarea vaporilor şi protecţia de supraîncărcare a acestora);

6. formularea observaţiilor organismului de inspecţie (dacă este cazul) privind respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de depozitare la terminale, încărcarea şi descărcarea containerelor mobile. (Aceste observaţii se menţionează în Fişa de constatare întocmită de organismul de inspecţie tehnică. Modalităţile de rezolvare a acestor observaţii fac obiectul Programului tehnic care însoţeşte, după caz, Certificatul de inspecţie tehnică COV.)

B. În cazul instalaţiilor pentru depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la staţiile de benzină, aflate în exploatare, activitatea de inspecţie tehnică în exploatare va cuprinde minimum următoarele verificări:

1. inspecţia vizuală privind starea tehnică a instalaţiilor şi a componentelor aferente (utilaje, echipamente, dispozitive, a sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a etc.), amplasate în cadrul staţiei de benzină;

2. inventarierea surselor posibile de emisie de COV;

3. inspecţia instalaţiei tehnologice:

3.1. schema tehnologică;

3.2. instrucţiuni de operare pentru exploatarea sistemelor prevăzute pentru prevenirea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili;

3.3. cerinţe tehnice specifice instalaţiei/echipamentului/ dispozitivului, impuse prin Hotărârea Guvernului nr. 568/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

4. inspecţia tehnică pentru utilaje, echipamente, armături;

4.1. verificarea cărţilor tehnice;

4.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe/teste şi control al eficienţei de captare a vaporilor de benzină, efectuate în cadrul programului de investiţii sau de mentenanţă al operatorului, la care au fost supuse utilajele-echipamentele, dispozitivele, sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa I şi etapa a II-a etc;

4.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc, după caz;

4.4. verificarea rapoartelor de expertiză;

5. inspecţia tehnică pentru montaj, legături conducte, instalaţii de automatizare;

5.1. verificarea cărţilor tehnice;

5.2. verificarea proceselor-verbale de încercări, probe şi control pentru utilaje-echipamente etc;

5.3. verificarea declaraţiilor de conformitate, avizelor, aprobărilor de model etc, după caz;

5.4. verificarea rapoartelor de expertiză;

6. stabilirea gradului de conformare cu cerinţele tehnice pentru exploatarea instalaţiilor de depozitare, descărcarea şi distribuţia benzinei la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.

7. formularea observaţiilor organismului de inspecţie (dacă este cazul) pentru respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a. (Aceste observaţii se menţionează în Fişa de constatare întocmită de organismul de inspecţie tehnică care nu se transmite operatorului şi se păstrează la organismul de inspecţie ca justificare a emiterii Certificatului de inspecţie tehnică COV. Modalităţile de rezolvare a acestor observaţii fac obiectul Programului tehnic care însoţeşte, după caz, Certificatul de inspecţie tehnică COV.)

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

CONŢINUTUL-CADRU

pentru Avizul tehnic compuşi organici volatili (COV) şi Certificatul de inspecţie tehnică COV pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, emise de către organismele de inspecţie recunoscute şi desemnate

 

A. Avizul tehnic COV trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

1. denumirea organismului de inspecţie;

2. datele de identificare a organismului de inspecţie (adresa, nr. de telefon, fax, e-mail, numărul de identificare al organismului de inspecţie tehnică);

3. denumirea documentului: Aviz tehnic COV privind respectarea cerinţelor tehnice pentru proiectarea .......................... (obiectul proiectului) , în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.

4. numărul şi data documentului;

5. datele de identificare a beneficiarului şi, respectiv, a solicitantului de aviz tehnic al proiectului (adresa, nr. de telefon, fax, e-mail);

6. datele de identificare a proiectului (denumirea proiectului, proiectantul, numărul de identificare a proiectului, amplasamentul obiectivului, faza, cantitatea de benzină tranzitată anual, data prezentării proiectului la avizare);

7. informaţii privind verificarea şi avizarea proiectului (Aceste informaţii vor fi prezentate într-un document separat, denumit referat tehnic, care constituie anexă la Avizul tehnic COV.);

8. formularea Avizului tehnic COV (Se vor menţiona conformitatea cu cerinţele tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cerinţele tehnice prevăzute pentru sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a sau, după caz, neconformităţile şi măsurile tehnice care se impun pentru asigurarea conformării cu legislaţia menţionată.);

9. data eliberării Avizului tehnic COV;

10. semnătura conducătorului şi ştampila organismului de inspecţie tehnică;

11. semnături ale persoanei/persoanelor care a/au efectuat avizarea tehnică a proiectului, după caz.

B. Documentul care certifică inspecţia tehnică în exploatare trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:

1. denumirea organismului de inspecţie;

2. date de identificare a organismului de inspecţie (adresă, nr. de telefon, fax, e-mail, numărul de identificare a organismului de inspecţie tehnică);

3. Denumirea documentului: Certificat de inspecţie tehnică COV privind respectarea cerinţelor tehnice în exploatarea

…………………………………………………………………………………………………………

(denumirea obiectivului - instalaţie/echipament/dispozitiv - supus inspecţiei tehnice)

în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a.

4. numărul şi data documentului;

5. date de identificare a beneficiarului şi, respectiv, a solicitantului de inspecţie tehnică în exploatare (adresă, nr. de telefon, fax, e-mail);

6. date de identificare a obiectivului supus inspecţiei (denumirea obiectivului, amplasamentul obiectivului, cantitate totală anuală tranzitată/încărcată într-un terminal, sau cantitatea totală anuală de benzină descărcată din containere mobile într-o staţie de benzină, după caz, data inspecţiei tehnice în exploatare a obiectivului, descrierea obiectivului supus inspecţiei);

7. informaţii privind inspecţia tehnică în exploatare a obiectivului (Aceste informaţii vor fi prezentate într-un document separat, denumit Fişă de constatare, care nu se transmite operatorului, şi se păstrează la organismul de inspecţie ca justificare a emiterii Certificatului de inspecţie tehnică COV. Certificatul va fi însoţit sau nu, după caz, de un program tehnic în vederea conformării cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se menţionează lucrările ce urmează a fi executate şi termenele de execuţie. Programul tehnic este anexă la Certificatul de inspecţie tehnică COV.);

8. formularea Certificatului de inspecţie tehnică COV (Se vor menţiona conformitatea cu cerinţele tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 568/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, neconformităţile şi măsurile tehnice ce se impun pentru asigurarea conformării cu legislaţia menţionată.);

9. data eliberării Certificatului de inspecţie tehnică COV;

10. semnătura conducătorului şi ştampila organismului de inspecţie tehnică;

11. semnături ale persoanei/persoanelor care a/au efectuat inspecţia tehnică în exploatare a obiectivului, după caz.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii de licenţe şi atestate acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 3 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 17 aprilie 2013.

Nr. 23.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonoma .Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.782/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 22 Iulie 2009, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 1, la poziţia 112*), în loc de: „112. Fedorean Doina, fiica lui Ilia şi Domnica (fiica lui Irimescu Nicolai, născut la 8.12.1900 în localitatea Cupca, judeţul Hliboca, şi Casandra), născută la data de 12 octombrie 1975 în localitatea Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ, Cernăuţi, Ucraina, cetăţean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Corceşti, raionul Storojineţ, Cernăuţi. (16.150/2003)” seva c\\\: „112. Fedorean Doina, fiica lui Ilia şi Domnica (fiica lui Irimescu Nicolai, născut la 8.12.1900 în localitatea Cupca, judeţul Hliboca, şi Casandra), născută la data de 12 octombrie 1975 în localitatea Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ, Cernăuţi, Ucraina, cetăţean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Corceşti, raionul Hliboca, Cernăuţi. (16.150/2003)”.


*) A se vedea şi rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 3 iulie 2012.

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.979/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 1, la poziţia 232, în loc de: „232. Plămădeala Larisa, fiica lui Iojiţa Alexel şi Ludmila (fiica lui Pînzari Vasile, născut ta 3.08.1927 în localitatea Lipceni, raionul Rezlna), născută ta data de 2 martie 1973 în localitatea Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chişinău, bd. Traian nr. 23/1, ap. 165.(4.752/2008) Copii minori: Plămădeala Ruxandra, născută la data de 30.03.1996, şi Plămădeala Valentina Olimpia, născută ta data de 25.09.2007.” se va citi: „232. Plămădeală Larisa, fiica lui Iojiţa Atexei şi Ludmila (fiica Iul Pînzari Vasile, născut ta 3.08.1927 în localitatea Lipceni, raionul Rezina), născută la data de 2 martie 1973 în localitatea Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chişinău, bd. Traian nr. 23/1, ap. 165.(4.752/2008) Copii minori: Plămădeală Ruxanda, născută la data de 30.03.1996, şi Plămădeală Valentina Olimpia, născută ia data de 25.09.2007.”