MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 256/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 256         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 8 mai 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

137. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

434. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

12. - Hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

37. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea  fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de ia Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

38. - Ordonanţă de urgenţă privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

206. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390”, sectorul „Vârfurile-Stei km 69 + 350-km 102 + 660”

 

209. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 66 Petroşani-Simeria, între km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara”

 

211. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

206. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către doamna Alexandra Mihaela Şine

 

207. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Pelmuş Pandelea

 

208. - Decizie privind detaşarea doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine ....

 

209. - Decizie privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2013, a doamnei Romfeld Mária Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general în cad ful Consiliului Judeţean Harghita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

590/232. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 7 iunie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, pentru modificarea art. 54 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente”

2. La articolul I, punctul 4 se abrogă.

3. După articolul I se introduce un nou articol, articolul I1, cu următorul cuprins:

„Art. I1. - Alineatul (1) al articolului 54 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 1 septembrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 54. - (1) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii. Judecătorii şi procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, au calitatea de demnitar.»„

 

Această lege a fost adoptată da Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 137.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 26 aprilie 2013.

Nr. 434.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Dan Radu Ruşanu, ales în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3, precum şi declararea de către preşedintele Camerei Deputaţilor a locului vacant, în şedinţa publică din data de 7 mai 2013,

în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 210 şi art. 211 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Dan Radu Ruşanu începând cu data de 29 aprilie 2013 şi declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 mai 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucureşti, 7 mai 2013.

Nr. 12.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1,974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Urgenţa adoptării prezentului act normativ constă în evitarea pierderii finanţării europene prin dezangajarea alocării aferente măsurilor din PNDR, în contextul finalizării perioadei de programare 2007-2013 când nu se mai pot încheia contracte noi cu finanţare nerambursabilă europeana în situaţia angajării totale a alocării financiare aferente măsurilor din PNDR, iar sumele care ar putea rezulta din rezilierea contractelor de finanţare din motivul imposibilităţii suportării de către beneficiarii proiectelor depuse pe măsurile din PNDR care au deja obligaţia asigurării cofinanţării acestora şi a efortului financiar suplimentar rezultat din acoperirea diferenţelor nefavorabile de curs valutar nu mai pot fi realocate pentru finanţarea unor noi contracte.

Neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgenţă poate avea drept consecinţă creşterea ratei de rezilieri a proiectelor din PNDR, cu consecinţe nefavorabile atât în plan financiar pentru beneficiarii aflaţi în această situaţie ce trebuie să returneze întregul sprijin financiar acordat, cât şi în plan social prin pierderea locurilor de muncă create sau propuse a fi realizate prin proiect, precum şi pierderea finanţării europene reprezentate de sumele provenite din rezilieri.

Având în vedere faptul că cele menţionate mai sus vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - La articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) sumele necesare finanţării diferenţei nefavorabile decurs valutar aferente plăţilor efectuate de către beneficiarii măsurilor 121 Modernizarea exploataţiilor agricole, 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere, 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, 313 încurajarea activităţilor turistice din PNDR, către furnizori pentru achiziţiile de utilaje şi/sau echipamente contractate în euro> în limita de până la 15% din valoarea iniţială a contractului în lei.”

Art. II. - Dispoziţiile literei f1) a articolului 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7412009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, se aplică tranşelor de plată care se rambursează după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente plăţilor efectuate de către beneficiarii PNDR afectaţi de diferenţa de curs valutar nefavorabil.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 37.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

Luând în considerare faptul că de la bugetul statului, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se asigură atât finanţarea despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materia restituirii proprietăţilor, cât şi a cheltuielilor de personal şi a celor de funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,

ţinând cont de volumul obligaţiilor de plată aflate în sarcina Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care, în condiţiile finanţării de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, grevează asupra bugetului acestei instituţii,

constatând că, în lipsa unor măsuri imediate de separare a bugetului Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor de bugetul Secretariatului General ai Guvernului, afectarea interesului public al bunei funcţionări a Guvernului României este iminentă,

având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri care să asigure, pe de o parte, evitarea blocării activităţii instituţiilor publice debitoare, realizarea adecvată şi eficientă a atribuţiilor acestora şi buna funcţionare a administraţiei publice, iar, pe de altă parte, respectarea dreptului creditorului la executarea, în termen rezonabil, a hotărârilor judecătoreşti irevocabile care reprezintă titluri executorii în cadrul procedurii de executare silită,

luând în considerare că, în lumina interpretării Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, autorităţile dispun de o marjă de apreciere şi de un termen rezonabil în identificarea celor mai adecvate mijloace de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti ce stabilesc obligaţii de plată în sarcina statului sau a autorităţilor/instituţiilor publice,

în considerarea faptului ca aceste elemente vizează interesul general public ş< constituie situaţii de urgenţa şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

„e) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, finanţată de la bugetul de stat;”.

2. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului; preşedintele are calitatea de ordonator principal de credite.”

Art. II. - Alineatele (2) şi (3) ale articolului 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor este finanţată de la bugetul de stat.

(3) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului; preşedintele are calitatea de ordonator principal de credite.”

Art. III. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor pe anul 2013, la propunerea ordonatorilor principali de credite, în baza protocolului de predare-preluare.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite al Secretariatului General al Guvernului să detalieze modificările prevăzute la alin. {1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor să introducă anexele la bugetul propriu, să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.

(4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, posturile şi personalul preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.

(5) Modificările în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se efectuează pe baza protocolului de predare-preluare şi a instrucţiunilor comunicate de Ministerul Finanţelor Publice ordonatorilor principali de credite.

(6) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (4), finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,

George Băeşu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 38.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390”, sectorul „Vârfurile-Stei km 69 + 350-km 102 + 660”

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN76 (E79) Deva - Oradea km 0 + 000 - km 184 + 390”,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390”, sectorul .Vârfurile-Stei km 69 + 350-km 102 + 660”, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E79) Deva-Oradea km0 + 000-km 184 + 390”, sectorul „Vârfurile-Stei km 69 + 350-km 102 + 660”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), aflate pe raza localităţii Cărpinet din judeţul Bihor, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr.2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 2, pe raza localităţii Cărpinet din judeţul Bihor, sunt în cuantum total de 36 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 65 „Cheltuieli aferente Programelor cu Finanţare Rambursabilă”.

Art. 4. .- Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută ia art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 206.


*) Anexa nr. 1 se comunica persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, Imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând Imobilele proprietate privată care constituie amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 76 (E79) Deva-Oradea km 0+000- km 184+390”, sectorul „Vârfurile-Stei km 69 + 350- km 102 + 660”, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele Individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/

deţinătorului imobilului

Tarlaua/ Parcela

Categoria de folosinţă

Număr cadastral

(număr topo)

Număr carte funciară

Suprafaţa totală

(m2)

Suprafaţa de Expropriat

(m2)

Construcţii

(mp)

Valoarea despăgubirii

terenului, conform Legii nr. 255/2010

1

Bihor

Cărpinet

Hoza Vasile, Ivance Romei

-

arabil intravilan

641

36

2046

3

-

19,5

2

Bihor

Cărpinet

Micula Teofil

-

arabil intravilan

637/1

437

1397/2795

18

-

117

3

Bihor

Cărpinet

Micula Teofil

-

arabil intravilan

637/2

439

1397/2795

34

-

221

4

Bihor

Cărpinet

Todoran Nicolae

-

arabil intravilan

635

38

1446

49

-

318,5

5

Bihor

Cărpinet

Farcas Vasile

-

arabil intravilan

633

40

2615

30

-

195

6

Bihor

Cărpinet

Ienciu Virgil, Bacus Maria

-

arabil intravilan

632

352

3554/7107

68

-

442

 

 

 

 

 

 

 

 

3553/7107

 

 

 

7

Bihor

Cărpinet

Laslau Mircea

-

arabil intravilan

630

365

3223

79

-

513,5

8

Bihor

Cărpinet

Ienciu Victoria, Ienciu Lucretia

-

arabil intravilan

627

208

1750/3500

478

-

3.107

 

 

 

 

 

 

 

 

1750/3500

 

 

 

9

Bihor

Cărpinet

Micula Teofil

-

arabil intravilan

626

437

654

326

-

2.119

10

Bihor

Cărpinet

Ienciu Varvara

-

arabil intravilan

604

41

424

391

-

2.541,50

11

Bihor

Cărpinet

Farcas Vasile

-

arabil intravilan

603

40

360

309

-

2.008,50

12

Bihor

Cărpinet

Bacus Maria

-

arabil intravilan

600

301

234

164

-

1.066

13

Bihor

Cărpinet

Laslau Gheorghe Gigi

-

arabil intravilan

599

22

219

161

-

1,046,50

14

Bihor

Cărpinet

Laslau Liviu

-

arabil intravilan

771

24

3539

365

-

2.372,50

15

Bihor

Cărpinet

Todoran Nocolae

-

arabil intravilan

727

38

1636

670

-

4.355

16

Bihor

Cărpinet

Micula Alexandru

-

arabil intravilan

726

25

6078

294

-

1.911

17

Bihor

Cărpinet

Laslau Mircea

-

arabil intravilan

725

365

2011

650

-

4.225

18

Bihor

Cărpinet

Farcas Gheorghe

-

arabil intravilan

595

56

1780

775

-

5.037,50

19

Bihor

Cărpinet

Ienciu Lucretia, Ienciu Victoria

-

arabil intravilan

594

145

572/1144

318

-

2.067

 

 

 

 

 

 

594

 

572/1144

 

 

 

20

Bihor

Cărpinet

Farcas Gheorghe

-

arabil intravilan

588

211

4011

193

-

1.254,50

21

Bihor

Cărpinet

Ienciu Florin

-

arabil intravilan

587

48

1385

44

-

286

22

Bihor

Cărpinet

Todoran Florica

-

arabil intravilan

583

49

1511

17

-

110,5

23

Bihor

Cărpinet

Gaga Mariana

-

arabil intravilan

584

49

101

20

-

130

24

Bihor

Cărpinet

Gaga Mariana

-

arabil intravilan

568

56

640

49

-

318,5

25

Bihor

Cărpinet

Bortis Floare

-

arabil intravilan

569

518

313

12

-

78

26

Bihor

Cărpinet

Ienciu Ecaterina

-

arabil intravilan

572

286

486

5

-

32,5

TOTAL:

5.522

 

35.893

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 66 Petroşani-Simeria, între km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara”

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 30/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 66, tronson Petroşani-Simeria, km 136+000-km 210+516”,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 66, tronson Petroşani-Simeria, km 136+000-km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara”, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 66, tronson Petroşani-Simeria, km 136+000- km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), aflate pe raza localităţii Haţeg din judeţul Hunedoara, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr.2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării prevăzute la art. 2 pe raza localităţii Haţeg din judeţul Hunedoara, sunt în cuantum total de 19 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinaţia de contribuţie a Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Europeană de Investiţii prin Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor din România (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 527/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 209.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

anexa Nr. 2

 

LISTA

Cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 66 Petroşani-Simeria, între km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara”, pe raza localităţii Haţeg din judeţul Hunedoara, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Tarlaua/Parcela/

Categoria de folosinţă

Număr cadastral/

Număr topo

Număr carte funciară

Suprafaţa terenului

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

Suprafaţa totală

(mp)

Suprafaţa de expropriat

(mp)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Hunedoara

Haţeg

Tănăsoi Ion

4/1, 4/2, 4/3/Fn intravilan

393

135/N

3.881

429

4.933,50

2

Hunedoara

Haţeg

Josan Gelu, Josan Simona

458/3/1/1 si 458/3/1/2/Pd

456

151/N

10.000

2.139

4.427,73

3

Hunedoara

Haţeg

Iovănescu Beniamin-Dorel,

Ivănescu Leontina

458/3/2/1 si 458/3/2/2/Pd

499

60.350

5.900

998

2.065,86

4

Hunedoara

Haţeg

Ivănescu Beniamin-Dorel, Iovănescu Leontina

458/3/3/1 si 458/3/3/2/Pd

500

60.348

5.900

1.335

2.763,45

5

Hunedoara

Haţeg

Iovănescu Beniamin-Dorel, Iovănescu Leontina

458/3/4/1 si 458/3/4/2/Pd

501

60.349

5.900

231

478,17

6

Hunedoara

Haţeg

CONSUMCOOP

-/Ce

60.351

-

2.930

87

1.000,50

7

Hunedoara

Haţeg

Proprietar neidentificat*)

-/Pd

-

-

-

1.266

2.620,62

TOTAL:

6.485

18.289,83


*) Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar neidentificat”, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

 

NOTĂ:

Alte date de identificare a proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice alte informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii, vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - (1) Cheltuielile generate de administrarea în anul 2013 a unităţilor cu personalitate juridică prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare sunt în valoare de 12,5 milioane lei.

(2) Cheltuielile privind susţinerea activităţii de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor în anul 2013, suportate din alte activităţi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, sunt de 27 milioane lei.

(3) Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva va dispune repartizarea sumelor mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 211.

 

ANEXĂ*)

 

REGIA NAŢIONALA A PĂDURILOR – ROMSILVA

Şos. Petricani nr. 9A, Bucureşti, sectorul 2

CUI RO 1590120

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC Propuneri 2013

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.388.891,8

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.384.734,5

 

2

 

Venituri financiare

3

3.855,0

 

3

 

Venituri extraordinare

4

302,3

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd 5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

1.338.759,9

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.332.897,3

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

520.064.7

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

34.782,1

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

586.264,7

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

401.004.5

 

 

 

C2

bonusuri

11

52.590.5

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

5.089.6

 

 

 

 

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

4.200,0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

456,0

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

127.124,1

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

191.785,8

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

2.309,5

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

3.553,1

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

50.131,9

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

8.021,1

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

42.110,8

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

42.110,8

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

4.211,1

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale Şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

35.794,2

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

2.105,5

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

26.664,1

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

26.664,1

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

8.351,9

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

2.242,2

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

12.144,1

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

730.0

 

 

e)

alte cheltuieli

38

3.195,9

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

182.137,3

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

19.000,0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

182.137,3

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

17.166,0

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

17.571,0

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala {a+b), din care:

45

453.595,0

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

401.004,5

 

 

b)

bonusuri

47

52.590,5

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.901,8

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în tei si sau natura {Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.151.2

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

79.044,6

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

79.044,6

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personaj mediu mii mc masa lemnoasa/ persoana)

52

556,0

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57Rd.1)x1000

53

963,9

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

18.700,0

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către doamna Alexandra Mihaela Şine

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori nr. 157 din 23 aprilie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către doamna Alexandra Mihaela Şine.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 206.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Pelmuş Pandelea

 

Având în vedere propunerea Ministerului Afacerilor Externe, formulată prin Adresa nr. M/2.956 din 11 aprilie 2013, precum şi Avizul favorabil nr. 13.349/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Pelmuş Pandelea a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Pelmuş Pandelea exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică temporar vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 207.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind detaşarea doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 

Având în vedere solicitarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura şi Investiţii Străine, formulată prin Adresa nr. 1.877 din 25 aprilie 2013, privind detaşarea doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1)lit. b) şi al art. 89 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Elena Petraşcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se detaşează în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, pe o perioadă de 6 luni.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 208.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2013, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Harghita, formulată prin Adresa nr. 7.447 din 22 aprilie 2013, privind prelungirea detaşării doamnei Romfeld Mária Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de director general în cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/2.744 din 24 aprilie 2013, precum şi acordul scris al doamnei Romfeld Maria Magdolna cu privire la prelungirea detaşării,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1)lit. b) şi al art. 89 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 iunie 2013, doamnei Romfeld Mâria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, i se prelungeşte detaşarea în funcţia publică vacantă de director general în cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita pe o perioadă de 6 luni.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 8 mai 2013.

Nr. 209.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 590 din 7 mai 2013.

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 232 din 7 mai 2013

 

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. E.N. 4.558 din 7 mai 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.023 din 7 mai 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin, (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61 - Pentru anul 2013, suma minimă contractată de spitale în condiţiile art. 1 nu poate fi mai mare decât cu maximum 25% faţă de suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu luna mai 2013.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu