MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI Nr. 255/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI

 

P A R T E A I

Anul XXV - Nr. 255 LEGI, DECRETE, HOTĂRRI ŞI ALTE ACTE Miercuri, 8 mai 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

146. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

447. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

261. - Ordin al ministrului pentru societatea informaţională pentru modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

 

393. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate n activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice

 

Lista cuprinznd asociaţiile şi fundaţiile romne cu personalitate juridică care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Buzău n anul 2013, n conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romne cu personalitate juridică, care nfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 

Parlamentul Romniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera c) se abrogă.

2. La articolul 4, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) lucrări de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirii, denumite n continuare lucrări de Intervenţie - totalitatea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea proiectului iniţial de arhitectură şi a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de intervenţie pentru zonele de acţiune prioritară prevăzute la lit. e), sau, n cazul clădirilor clasate/n curs de Clasare Ca monumente istorice, a concluziilor studiului istoric de fundamentare şi a proiectului de conservare-restaurare ntocmit şi avizat conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;.

3. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Lucrările de intervenţie privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnătură sau, n cazul clădirilor clasate/n curs de clasare ca monumente istorice, de un arhitect cu drept de semnătură nscris n Registrul specialiştilor şi/sau n Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici atestaţi de către Ministerul Culturii şi pot consta, după caz, n:.

4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi elaborarea regulamentelor de intervenţie, n baza strategiei de dezvoltare şi a planurilor de urbanism aprobate, precum şi stabilirea termenelor specifice pentru ndeplinirea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, pentru fiecare categorie de zone de pe teritoriul localităţii; pentru zonele cu clădiri clasate/n curs de clasare ca monumente istorice, pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice ori pentru zonele construite protejate aprobate n condiţiile legii, regulamentele de intervenţie se avizează de către Ministerul Culturii sau serviciile sale deconcentrate, după caz;.

5. La articolul 8 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) avizarea lucrărilor de intervenţie n cazul clădirilor clasate/n curs de clasare ca monumente istorice şi/sau aflate n zonele de protecţie a monumentelor istorice ori n zone construite protejate;.

6. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) obligaţiile care revin deţinătorilor pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin executarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora; obligaţia privind folosinţa monumentului istoric, n cazul clădirilor monument istoric;.

7. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) La solicitarea scrisă a deţinătorului notificat, depusă la autoritatea administraţiei publice competente n termenul prevăzut la art. 10, ţinnd seama de motivele invocate de acesta, precum şi de concluziile notei tehnice de constatare şi documentele tehnice prevăzute de prezenta lege privind natura, complexitatea şi amploarea lucrărilor de intervenţie necesare, primarul poate aproba, prin acord scris, majorarea corespunzătoare a termenului general prevăzut la alin. (1), dar nu mai mult de 6 luni, respectiv de 12 luni n cazul clădirilor clasate/n curs de clasare ca monumente istorice, putnd stabili şi termene intermediare de control al executării lucrărilor de intervenţie.

8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 10. - Deţinătorii notificaţi au obligaţia de a transmite primăriei hotărrea ori, după caz, acordul scris, prevăzută/prevăzut la art. 8 alin. {1) lit. d), nsoţită/nsoţit de nota tehnică de constatare elaborată n condiţiile prezentei legi, n termen de maximum 60 de zile de la data primirii notificării, precum şi de a nştiinţa primăria şi inspectoratul judeţean n construcţii, iar n cazul clădirilor clasate/n curs de clasare ca monumente istorice şi/sau amplasate n zonele de protecţie a monumentelor istorice ori n zone construite protejate, de a nştiinţa serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu privire la nceperea executării lucrărilor de intervenţie, respectiv recepţia la terminarea acestora, n condiţiile legislaţiei n vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

9. La articolul 11, literele b) şi c) ale alineatului (1) şi alineatele (2)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

b) documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie, obţinerea avizelor/acordurilor şi, acolo unde este cazul, a avizelor de specialitate pentru clădirile clasate/n curs de clasare ca monumente istorice şi/sau amplasate n zonele de protecţie a monumentelor istorice ori n zone construite protejate, precum şi obţinerea autorizaţiei de construire;

c) proiectul tehnic şi detaliile de execuţie elaborat/elaborate şi avizat/avizate n condiţiile legii, cu respectarea proiectului de arhitectură existent la cartea tehnică a construcţiei şi a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii stabilite de regulamentele de intervenţie pentru zonele de acţiune prioritară prevăzute la art. 4 lit. e), precum şi a notei tehnice de constatare şi, după caz, a avizelor şi a documentaţiei tehnice autorizate şi avizate prevăzute la lit. b);

(2) Documentaţia tehnică prevăzută la alin. (1) lit. b) se elaborează, respectiv autorizaţia de construire se obţine n mod obligatoriu pentru lucrările de intervenţie care se execută la anvelopa clădirilor clasate/n curs de clasare ca monumente istorice ori dacă lucrările de intervenţie modifică aspectul arhitectural al faţadelor şi/sau al sistemului de acoperire, stabilit prin proiectul iniţial de arhitectură existent la cartea tehnică a construcţiei, prin schimbarea formei, dimensiunilor, materialelor, cromaticii şi/sau a ornamentaţiei existente.

(3) Nota tehnică de constatare prevăzută la alin. (1) lit. a), al cărei conţinut-cadru este prevăzut n anexa nr. 2, se elaborează de către experţi tehnici atestaţi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar n căzui clădirilor clasate/n curs de clasare ca monumente istorice, de către experţi tehnici atestaţi de către Ministerul Culturii, n scopul stabilirii stării tehnice a clădirii din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate a construcţiilor, n principal a cerinţelor esenţiale rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu şi siguranţă n exploatare, prin aplicarea metodei de evaluare calitativă pe baza examinării directe, la faţa locului, a clădirii, conform reglementărilor tehnice n vigoare din domeniul construcţiilor.

(4) n cazul n care prin nota tehnică de constatare se stabileşte necesitatea efectuării unei expertize tehnice pentru structura de rezistenţă şi/sau pentru terenul de fundare ori a unor lucrări de consolidare/reparaţii la structura de rezistenţă a clădirii, care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, deţinătorul notificat informează n scris primarul şi inspectoratul teritorial n construcţii şi, n cazul clădirilor clasate/n curs de clasare ca monumente istorice şi/sau amplasate n zonele de protecţie a monumentelor istorice ori n zone construite protejate, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, n termenul prevăzut la art. 10, n vederea iniţierii măsurilor privind reducerea riscului seismic al clădirii, n condiţiile legii.

(5) Proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, iar n cazul clădirilor clasate/n curs de clasare ca monumente istorice şi/sau amplasate n zonele de protecţie a monumentelor istorice ori n zone construite protejate, inclusiv cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi a reglementărilor tehnice din domeniul construcţiilor.

(6) Proiectanţii au obligaţia de a asigura, prin proiectele tehnice şi detaliile de execuţie elaborate, nivelurile de performanţă prevăzute de legislaţia privind calitatea n construcţii, precum şi calitatea estetică, arhitecturală şi ambientală a clădirilor, n scopul realizării/conservării specificităţii cadrului urban construit; n căzui clădirilor clasate/n curs de clasare ca monumente istorice şi/sau amplasate n zonele de protecţie a monumentelor istorice ori n zone construite protejate, proiectanţii au obligaţia de a prelua, prin proiectele tehnice şi detaliile de execuţie elaborate, cerinţele stabilite prin avizele emise de Ministerul Culturii sau serviciile sale deconcentrate.

10. La articolul 28, literele b) şi c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) de a realiza, prin intermediul instituţiei arhitectului-şef, stabilirea zonelor de acţiune prioritară şi elaborarea regulamentelor de intervenţie aferente acestora; pentru zonele cu clădiri clasate/n curs de clasare ca monumente istorice, pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice ori pentru zonele construite protejate aprobate n condiţiile legii, zonele de acţiune prioritară se stabilesc prin consultarea şi n baza avizului emis de către Ministerul Culturii sau serviciile sale deconcentrate;

c) de a notifica deţinătorii clădirilor inventariate, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) şi alin. (2); n cazul clădirilor clasate/n curs de clasare ca monumente istorice, odată cu notificarea proprietarilor, se va notifica şi serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii;

(2) Pentru ducerea la ndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul/primarul general al municipiului Bucureşti, prin instituţia arhitectului-şef, colaborează, n condiţiile legii, cu serviciile monumentelor istorice din cadrul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu Ordinul Arhitecţilor din Romnia, cu arhitecţi şi urbanişti cu drept de semnătură, precum şi cu experţi tehnici n construcţii.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia Romniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON TU DOR MITREA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 146.

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romniei, republicată,

 

Preşedintele Romniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor şi se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea l.

 

PREŞEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 aprilie 2013.

Nr. 447.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

 

n baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare n cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,

avnd n vedere prevederile art. 36 şi 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum şi ale art. 16-20 din Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărrea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare,

n temeiul art. 4 alin. (1) pct. 55 şi al art. 6 alin. (6) din Hotărrea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.

Articol unic. - Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 411 din 16 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:

- Articolul 33 va avea următorul cuprins:

Art. 33. - (1) Pentru instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale care emit certificate calificate ce urmează a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii şi ale căror sisteme de generare, evidenţă şi distribuţie fac parte dintr-un sistem informatic acreditat pentru gestionarea informaţiilor clasificate secret de stat, cuantumul garanţiei se stabileşte anual, prin decizia autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate n domeniu, la propunerea conducerii instituţiilor respective, proporţional cu prejudiciile create n anul anterior, stabilite prin decizii judecătoreşti definitive. Extensia certificatului va conţine menţiuni referitoare la limitări privind utilizarea.

(2) Certificatele calificate emise n cadrul Serviciului Romn de Informaţii pentru a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii pot fi utilizate, prin excepţie, şi pentru realizarea schimbului da date ntre Serviciul Romn de Informaţii şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la cererea acestora, şi numai n cadrul unor activităţi din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

 

Bucureşti, 22 aprilie 2013.

Nr. 261.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate n activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice

n temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărrea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

avnd n vedere prevederile art. 86,1091 şi ale art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

n baza dispoziţiilor art. 52 alin. (2) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărrea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor, rapoartelor şi ale deciziilor ntocmite n activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice, prevăzute n anexele nr. 1a-13a, după cum urmează:

- Aviz de verificare fiscală, prevăzut n anexa nr. 1a;

- Ordin de serviciu, prevăzut n anexa nr. 2a;

- Notă explicativă, prevăzută n anexa nr. 3a;

- Minuta ntlnirii, prevăzută n anexa nr. 4a;

- Aviz de refacere a verificării fiscale, prevăzut n anexa nr. 5a;

- Decizie de suspendare a verificării fiscale, prevăzută n anexa nr. 6a;

- Decizie de ncetare a procedurii de verificare fiscală, prevăzută n anexa nr. 7a;

- Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale, prevăzută n anexa nr. 8a;

- Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară, prevăzut n anexa nr. 9a;

- Raportul de verificare fiscală, prevăzut n anexa nr. 10a;

- Invitaţie, prevăzută n anexa nr. 11a;

- Proces-verbal, prevăzut n anexa nr. 12a;

- Proces-verbal de ridicare/restituire de nscrisuri, prevăzut n anexa nr. 13a.

Art. 2. - Formularele, rapoartele şi deciziile prevăzute la art. 1 se completează conform instrucţiunilor stabilite n anexele nr. 1b-13b, după cum urmează:

- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Aviz de verificare fiscală, prevăzute n anexa nr. 1b;

- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Ordin de serviciu, prevăzute n anexa nr. 2b;

- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Notă explicativă, prevăzute n anexa nr. 3b;

- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Minuta ntlnirii, prevăzute n anexa 4b;

- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Aviz de refacere a verificării fiscale, prevăzute n anexa nr. 5b;

- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Decizie de suspendare a verificării fiscale, prevăzute n anexa nr. 6b;

- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Decizie de ncetare a procedurii de verificare fiscală, prevăzute n anexa nr. 7b;

- Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale, prevăzute n anexa nr. 8b;

- Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale Raportului de verificare fiscală prealabilă documentară, prevăzute n anexa nr. 9b;

- Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale Raportului de verificare fiscală, prevăzut n anexa nr. 10b;

- Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale formularului Invitaţie, prevăzute n anexa nr. 11b;

- Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale formularului Proces-verbal, prevăzute n anexa nr. 12b;

- Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale formularului Proces-verbal de ridicare/restituire de nscrisuri, prevăzute n anexa nr. 13b.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite n anexele nr. 1c-8c şi 11c - 13c, după cum urmează:

- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Aviz de verificare fiscală, prevăzute n anexa nr. 1c;

- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Ordin de serviciu, prevăzute n anexa nr. 2c;

- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare Şi păstrare a formularului Notă explicativă, prevăzute n anexa nr. 3c;

- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Minuta ntlnirii, prevăzute n anexa nr. 4c;

- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Aviz de refacere a verificării fiscale, prevăzute n anexa nr. 5c;

- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Decizie de suspendare a verificării fiscale, prevăzute n anexa nr. 6c;

- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Decizie de ncetare a procedurii de verificare fiscală, prevăzute n anexa nr. 7c;

- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale, prevăzute n anexa nr. 8c;

- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Invitaţie, prevăzute n anexa nr. 11c;

- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Proces-verbal, prevăzute n anexa nr. 12c;

- Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Proces-verbal de ridicare/restituire de nscrisuri, prevăzute n anexa nr. 13c.

Art. 4.- Anexele nr. 1a-13a, 1b-13b, 1c-8c şi 11c-13c fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Direcţia verificări fiscale, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

 

Bucureşti, 5 aprilie 2013.

Nr. 393.

 

ANEXA Nr. 1a

 

SIGLA A.F.

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia............................................

Data ......./......./........

Nr. nregistrare........................

Număr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal:

.

 

AVIZ DE VERIFICARE FISCALĂ

 

Domnului/Doamnei:................................................................. CNP(/NIF): ...........................................

Adresa: localitatea: ................................................ bd./str. ..................................................... nr. ......... bl. ........sc. ......... et. ......, ap. .......judeţul/sectorul ................................. cod poştal .................

 

Stimate domn/doamnă,

 

Avnd n vedere dispoziţiile art. 1091 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă nştiinţăm că ncepnd cu data de....................veţi face obiectul unei verificări fiscale, pentru perioada....................-.......................

Pentru stabilirea situaţiei fiscale reale, urmează ca n termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea prezentului aviz să prezentaţi organelor fiscale, sub sancţiunea decăderii, toate documentele justificative relevante, extrasele conturilor bancare şi orice alte nscrisuri sau clarificări pentru stabilirea situaţiei fiscale, pentru perioada care face obiectul verificării fiscale.

Pe parcursul verificării aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică.

Verificarea fiscală se va desfăşura la sediul organului fiscal situat n localitatea................................, strada........................... nr. ......, camera........judeţul /sectorul....................................cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte reglementări n materie.

Menţionăm că aveţi posibilitatea de a solicita, o singură dată, n scris, amnarea datei de ncepere a verificării fiscale pentru motive justificate.

Prezentul aviz este nsoţit de un extras din raportul de verificare fiscală prealabilă documentară şi de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

Avizul de verificare fiscală a fost emis n baza titlului VII art. 1093 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul organului fiscal,

.

(funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Avizat

Şef serviciu,

(numele şi prenumele)

 

 

Persoana de contact:................................................Telefon:............................

 

Cod 14.13.42.13/av

 

ANEXA Nr. 1b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Aviz de verificare fiscală

 

Avizul de verificare fiscală reprezintă documentul prin care persoana fizică este nştiinţată că urmează a fi supusă unei verificări fiscale.

Avizul de verificare fiscală se ntocmeşte şi se avizează de şeful de serviciu coordonator al echipei de verificare fiscală, se semnează de către conducătorul organului fiscal competent sau de altă persoană mputernicită n acest sens şi se transmite persoanei fizice care urmează a fi supusă unei verificări fiscale, cu cel puţin 15 zile nainte de data de ncepere a acesteia.

Avizul de verificare fiscală se completează cu următoarele date de identificare a persoanei verificate:

- numele şi prenumele;

- codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF - pentru persoanele care nu deţin CNP);

- adresa de domiciliu.

Avizul de verificare fiscală va cuprinde şi:

- data nceperii verificării fiscale nscrisă sub forma: zi/lună7an;

- perioada supusă verificării nscrisă sub forma: zi/lună/an-zi/lună/an.

Prin avizul de verificare fiscală se va comunica şi locul unde se va desfăşura verificarea fiscală.

Avizul de verificare fiscală va fi nsoţit de un extras din raportul de verificare fiscală prealabilă documentară ce conţine concluziile verificării care au stat la baza luării deciziei de continuare a procedurii de verificare, precum şi de Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

n avizul de verificare fiscală se vor nscrie la persoana de contact numele şi prenumele unuia dintre membrii echipei de verificare fiscală şi numărul de telefon la care acesta poate fi contactat.

Avizul de verificare fiscală se ntocmeşte n 3 exemplare originale, din care:

- exemplarul 1 se va trimite persoanei verificate prin poştă cu confirmare de primire sau i va fi nmnat direct, cu semnătura şi data de primire pe exemplarul 2;

- exemplarul 2 va rămne la organul fiscal care efectuează verificarea şi va fi anexat la Raportul de verificare fiscală. Doar acest exemplar va fi avizat de către şeful de serviciu;

- exemplarul 3 va fi transmis organului fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.

 

ANEXA Nr. 1c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului

Aviz de verificare fiscală

 

1. Denumire: Aviz de verificare fiscală

2. Cod:.........................;

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către organele fiscale pentru nştiinţarea persoanei verificate de nceperea verificării fiscale.

7. Se ntocmeşte n 3 exemplare, de organul fiscal.

8. Circulă:

- exemplarul 1 la persoana verificată;

- exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua verificarea fiscală;

- exemplarul 3 la organul fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate;

9. Se arhivează:

- exemplarul 1 la persoana verificată;

- exemplarul 2 la Raportul de verificare fiscală;

- exemplarul 3 la organul fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.

 

ANEXA Nr. 2a

 

SIGLA A.F.

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia............................................

Data ......./......./........

Nr. nregistrare........................

Număr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal:

.

 

ORDIN DE SERVICIU Nr. ........

 

Dl/Dna......................................................, avnd funcţia de.............................n cadrul Direcţiei........................................., este delegat (ă) pentru efectuarea unei ..................................... la persoana fizică ..............................................................................., CNP (/NIF) ................................., cu domiciliul n localitatea ......................................., str. ............................................... nr. ..........bl. ....... sc. ......... et. ....... ap. ....... judeţul/sectorul .............................................

Data nceperii:........................(zz.ll.aaaa)

Se legitimează cu legitimaţia de verificare fiscală nr. ...........

Conducătorul organului fiscal,

.

(funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Avizat

Şef serviciu,

(numele şi prenumele)

 

 

Data.................

 

Cod 14.13.42.13/os

 

ANEXA Nr. 2b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Ordin de serviciu

 

Formularul Ordin de serviciu reprezintă documentul prin care organele fiscale sunt mputernicite să efectueze verificarea fiscală sau verificarea fiscală prealabilă documentară la o persoană fizică.

Ordinul de serviciu se ntocmeşte şi se avizează de şeful de serviciu coordonator al echipei şi se aprobă de către conducătorul organului fiscal sau de altă persoană mputernicită n acest sens.

Se completează cu următoarele date:

- numărul ordinului de serviciu;

- numele şi prenumele persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării fiscale/verificării fiscale prealabile documentare pentru care s-a ntocmit ordinul de serviciu;

- funcţia persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării fiscale/verificării fiscale prealabile documentare;

- denumirea structurii fiscale din care face/fac parte persoana/persoanele desemnată(e) pentru efectuarea verificării fiscale/verificării fiscale prealabile documentare;

- tipul de verificare: verificare fiscală sau verificare fiscală prealabilă documentară;

- numele şi prenumele persoanei verificate;

- codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF - pentru persoanele care nu deţin CNP) al persoanei verificate;

- adresa de domiciliu a persoanei verificate;

- data nceperii verificării fiscale/verificării fiscale prealabile documentare nscrisă sub forma: zi/lună/an;

- numărul legitimaţiei persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării fiscale/verificării fiscale prealabile documentare;

- data emiterii ordinului de serviciu.

Se ntocmeşte ntr-un exemplar pentru echipa care va efectua verificarea fiscală/verificarea fiscală prealabilă documentară sau pentru fiecare organ fiscal n parte, atunci cnd este folosit pentru deplasare/delegare n teritoriu.

Se avizează de şeful de serviciu care a desemnat organul fiscal să efectueze verificarea fiscală/verificarea fiscală prealabilă documentară.

Se aprobă de conducătorul organului fiscal.

 

ANEXA Nr. 2c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului

Ordin de serviciu

 

1. Denumire: Ordin de serviciu

2. Cod:.........................

3. Format: A5/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către organele fiscale pentru:

- a nominaliza organele fiscale care vor efectua verificarea;

- nominalizarea persoanei supuse verificării;

- stabilirea datei de ncepere a verificării.

7. Se ntocmeşte ntr-un exemplar, de către organul fiscal.

8. Circulă numai la organele fiscale.

9. Se arhivează la:

- organul fiscal, ca anexă la Raportul de verificare fiscală sau Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară, după caz.

 

ANEXA Nr. 3a

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

 

Subsemnatul (a),......................................CNP (NIF)....................................... domiciliat(ă) n localitatea ................................. judeţul/sectorul .........................., bd./str. .................................nr. ..........bl. .........., sc. .....et. ..... ap......., telefon ..................... legitimat cu B.I./C.I./paşaportul seria ........... nr. ..........................., eliberat(ă) de ................... la data de .........../.........../...............

n calitate de........................, la ntrebările formulate la data de......../.........../.............., de echipa de verificare fiscală formată din:

1......................., avnd funcţia de...................;

2........................, avnd funcţia de...................., n cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia...................

n baza art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dau următoarele explicaţii:

1. ntrebare:

..

..

..

1. Răspuns:

..

..

..

2. ntrebare:

..

..

..

2. Răspuns:

..

..

..

3. Dacă mai aveţi ceva de adăugat.

..

..

..

 

Echipa de verificare fiscală

Data si semnătura...................

Data primirii

...................(zz.ll.aa)

Organ fiscal

Numele şi prenumele.............

Semnătura.............................

Persoana care a formulat explicaţii

Numele si prenumele...........................

Data si semnătura................................

 

Cod 14.13.42.13/ne

 

ANEXA Nr. 3b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Notă explicativă

 

Reprezintă documentul prin care organele fiscale solicită explicaţii scrise persoanei verificate şi/sau mputernicitului acesteia (sau altei persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice şi/sau juridice), care să contribuie la clarificarea unor elemente relevante din activitatea persoanei fizice verificate şi pentru fundamentarea unor constatări.

Solicitarea de explicaţii scrise se va face n timpul verificării fiscale ori de cte ori sunt necesare explicaţii din partea persoanei verificate pentru definitivarea constatărilor privind situaţia fiscală.

ntrebările vor fi transmise n scris, sub semnătura organelor fiscale, formulate n mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.

n cazul n care persoana n cauză refuză să răspundă la ntrebări, organele fiscale vor transmite ntrebările printr-o adresă scrisă cu confirmare de primire, stabilind un termen pentru formularea răspunsului de cel puţin 10 zile de la data luării la cunoştinţă.

n toate cazurile, explicaţiile la ntrebările formulate de organele fiscale se vor completa n scris prin notă explicativă, pusă la dispoziţie de organul fiscal.

Refuzul de a răspunde la ntrebări va fi consemnat n Raportul de verificare fiscală, anexndu-se o copie a adresei de comunicare.

Nota explicativă se completează de persoana care răspunde la ntrebări cu următoarele informaţii:

- numele şi prenumele;

- codul numeric personal;

- adresa de domiciliu;

- datele din documentul cu care se legitimează;

- numele, prenumele şi funcţia persoanelor care au formulat ntrebările;

- data completării, numele, prenumele şi semnătura persoanei care răspunde la ntrebări.

Nota explicativă este semnata şi de organul fiscal n momentul n care o primeşte de la persoana care a răspuns la ntrebări.

Nota explicativă se ntocmeşte n două exemplare, ambele cu caracter de original, din care:

- un exemplar va fi anexat la Raportul de verificare fiscală;

- al doilea exemplar va rămne la persoana care a formulat explicaţii.

 

ANEXA Nr. 3c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului

Notă explicativă

 

1. Denumire: Notă explicativă

2. Cod:............

3. Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către organele fiscale pentru a clarifica unele aspecte constatate n activitatea de verificare fiscală.

7. Se ntocmeşte n două exemplare de persoana nominalizată de organele fiscale pentru a răspunde la ntrebări.

8. Circulă:

- exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează verificarea fiscală;

- exemplarul 2 la persoana care formulat explicaţii.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1 - anexă la Raportul de verificare fiscală;

- exemplarul 2 la persoana care a formulat explicaţii.

 

ANEXA Nr. 4a

 

Minuta ntlnirii

din data de............

 

n baza prevederilor art. 40 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărrea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare, s-a ncheiat prezente minută ntre:

1. Echipa de verificare fiscală:

- Numele, prenumele..............................................avnd funcţia de..............................................

- Numele, prenumele..............................................avnd funcţia de...............................................

şi

2. Persoana verificată:

Numele, prenumele:.............................................................codul de identificare fiscală (CNP/NIF):...................................... cu domiciliul n localitatea:................................bd./str. ................................ nr. .........bl. ........ sc. ........ et. ........ ap. .......... judeţul/sectorul.................................cod poştal................., reprezentat prin mputernicit.......................................................... avnd cod de identificare fiscală................................., cu domiciliul n localitatea:..........................., bd./str. ....................... nr. ......., bl. ....... sc. ....., et. .... ap. .....Judeţul/sectorul..................................cod poştal................

n scopul stabilirii situaţiei fiscale reale, s-au constatat următoarele:

1. Prezentarea de documente, nscrisuri:..................................................................................................................................

..

2. Prezentarea n scris a următoarelor clarificări

..

3. Solicitarea de prezentare a notelor explicative din data de:

..

4. Cu ocazia prezentării documentelor justificative sau a explicaţiilor, au rezultat următoarele constatări:

..

 

Prezenta minută s-a ntocmit n două exemplare, din care un exemplar pentru persoana verificată, iar celălalt exemplar pentru echipa de verificare fiscală.

 

Organe fiscale,

..

(numele, prenumele şi semnătura)

Persoana verificată

(reprezentant legal).

..

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Cod14.13.42.13/mi

 

ANEXA Nr. 4b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Minuta ntlnirii

 

Minuta ntlnirii reprezintă documentul n care organele fiscale competente consemnează concluziile uneia sau mai multor ntlniri cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia, n urma prezentării de către persoana supusă verificării de documente justificative, clarificări sau note explicative pentru stabilirea situaţiei fiscale reale. De asemenea, Minuta ntlnirii se completează şi n situaţia n care persoanei fizice ha fost nmnat un formular de notă explicativă, fără ca răspunsurile la aceasta să fie formulate pe loc. nscrisurile şi explicaţiile prezentate de persoana verificată se referă la elemente privind clarificarea situaţiei fiscale personale definite la art. 1091 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concluziile ntlnirii vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile. n susţinerea constatărilor se vor prezenta copii după documente justificative prezentate de către persoana verificată, clarificări, precum şi notele explicative ale persoanei verificate.

Se ntocmeşte de către echipa de verificare fiscală şi se semnează de către persoana verificată sau de către reprezentantul legal al acesteia. n cazul n care persoana verificată refuză semnarea documentului, se consemnează refuzul de semnare. Minuta ntlnirii va cuprinde următoarele informaţii:

- numele şi prenumele persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării fiscale;

- funcţia persoanei/persoanelor desemnate pentru efectuarea verificării fiscale;

- numele şi prenumele persoanei verificate/mputernicitului;

- adresa de domiciliu a persoanei verificate;

- datele din documentul cu care se legitimează persoana verificată;

- codul de identificare fiscală al persoanei verificate - care poate fi:

a) codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent.

n cazul n care persoana verificată este reprezentată de un mputernicit, aceleaşi date se vor completa şi pentru acesta.

Se anexează la raportul de verificare fiscală.

Se ntocmeşte n două exemplare originale, din care:

- exemplarul 1 se va nmna direct persoanei verificate cu semnătura şi data de primire pe exemplarul 2, iar n caz de refuz se va trimite prin poştă cu confirmare de primire;

- exemplarul 2 va fi reţinut n cadrul unităţii fiscale de echipa care efectuează verificarea fiscală, urmnd a fi anexat la Raportul de verificare fiscală.

 

ANEXA Nr. 4c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului

Minuta ntlnirii

 

1. Denumire: Minuta ntlnirii

2. Cod:.......................

3. Format: A4/t1, poate avea un număr variabil de pagini.

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către organele fiscale competente pentru consemnarea concluziilor rezultate pe parcursul derulării verificării fiscale, n urma prezentării de către persoana verificată de documente justificative sau explicaţii pentru stabilirea situaţiei fiscale reale.

7. Se ntocmeşte n două exemplare, de organul fiscal competent.

8. Circulă:

- exemplarul 1 la persoana verificată (mputernicit);

- exemplarul 2 la organul fiscal care efectuează verificarea, urmnd a fi anexat la Raportul de verificare fiscală.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1 la persoana verificată (mputernicit);

- exemplarul 2 la Raportul de verificare fiscală/proces-verbal.

 

ANFXA Nr. 5a

 

SIGLA A.F.

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia............................................

Data ......./......./........

Nr. nregistrare........................

Număr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal:

.

 

AVIZ DE REFACERE A VERIFICĂRII FISCALE

 

Domnului/Doamnei:................................................, CNP (/NIF):........................

Adresa: localitatea:............................................bd./str. ..................................... nr. ........, bl. ......., sc. ......... et. ....... ap. ....... judeţul/sectorul..........................., cod poştal...................

 

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

 

n baza dispoziţiilor cuprinse n Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. ............... din data de ............................., emisă de....................................., şi n conformitate cu prevederile art. 34 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărrea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vă nştiinţăm că ncepnd cu data de .......................... veţi face obiectul unei refaceri a verificării fiscale pentru perioada Verificarea fiscală se va desfăşura !a sediul organului fiscal situat n localitatea.............................str. ............................. nr. .............camera........ judeţul/sectorul ..............................cu respectarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, si a celorlalte reglementari n materie.

Menţionăm că aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate şi/sau juridică, precum şi de a solicita, o singură dată, n scris, amnarea datei de ncepere a refacerii verificării fiscale pentru motive justificate.

Prezentul aviz de refacere a verificării fiscale a fost emis n baza art. 34 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărrea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul organului fiscal,

.

(funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Avizat

Şef serviciu,

(numele şi prenumele)

 

 

Persoana de contact:.............................................Telefon:...............................

 

Cod 14.13.42.13/arvf

 

ANEXA Nr. 5b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Aviz de refacere a verificării fiscale

 

Avizul de refacere a verificării fiscale reprezintă documentul prin care organele fiscale competente nştiinţează persoana verificată n legătură cu refacerea verificării care urmează să se efectueze la aceasta.

Avizul de refacere a verificării fiscale se ntocmeşte şi se avizează de şeful de serviciu coordonator al echipei de verificare fiscală, se semnează de către conducătorul organului fiscal competent sau de altă persoană mputernicită n acest sens şi se transmite persoanei care urmează a fi supusă unei refaceri a verificării fiscale, cu cel puţin 15 zile nainte de data de ncepere a acesteia.

Avizul de refacere a verificării fiscale se completează cu următoarele date de identificare a persoanei verificate:

- numele şi prenumele;

- codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF - pentru persoanele care nu deţin CNP);

- adresa de domiciliu.

Avizul de refacere a verificării fiscale va cuprinde şi:

- data nceperii refacerii verificării fiscale nscrisă sub forma: zi/lună/an;

- perioada supusă refacerii verificării nscrisă sub forma: zi/lună/an - zi/lună/an.

Prin avizul de refacere a verificării fiscale se va comunica şi locul unde se va desfăşura verificarea fiscală.

n avizul de refacere a verificării fiscale se vor nscrie la persoana de contact numele şi prenumele unuia dintre membrii echipei de verificare fiscală şi numărul de telefon la care acesta poate fi contactat.

Se ntocmeşte n 3 exemplare, toate cu titlu de original, din care;

- exemplarul 1 se va trimite persoanei verificate prin poştă cu confirmare de primire sau prin nmnare directă cu semnătura şi data de primire pe exemplarul 2;

- exemplarul 2 va rămne la organul fiscal care va efectua refacerea verificării fiscale şi va fi anexat la Raportul de verificare fiscală. Doar acest exemplar va fi avizat de către şeful de serviciu;

- exemplarul 3 va fi transmis organului fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.

 

ANEXA Nr. 5c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului

Aviz de refacere a verificării fiscale

 

1. Denumire: Aviz de refacere a verificării fiscale

2. Cod:.................

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către organele fiscale competente pentru nştiinţarea persoanei verificate de ncepere a refacerii verificării fiscale.

7. Se ntocmeşte n 3 exemplare de organul fiscal competent.

8. Circulă:

- exemplarul 1 la persoana verificată;

- exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua refacerea verificării;

- exemplarul 3 la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1 la persoana verificată;

- exemplarul 2 la Raportul de verificare fiscală/proces-verbal;

- exemplarul 3 la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul persoanei verificate.

 

ANEXA Nr. 6a

 

SIGLA A.F.

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia............................................

Data ......./......./........

Nr. nregistrare........................

Număr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal:

.

 

DECIZIE DE SUSPENDARE

a verificării fiscale

 

Domnului/Doamnei.................................................

Domiciliul: localitatea:........................................................, bd./str. ............................................. nr. ......, bl. ......., sc. ........, et. ..... ap. ....... judeţul/sectorul .................................cod poştal...............

Date de identificare:..............................................................................................................................................................

..

 

n baza art. 39 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărrea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm că verificarea fiscală se suspendă ncepnd cu data de...................................

Motivul de fapt:......................................................................................................................................................................

..

..

 

Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă:

- data semnării de primire a actului, n cazul remiterii acestuia direct contribuabilului/mputernicitului, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data nscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, n cazul comunicării prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza ii din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data confirmării primirii actului n cazul transmiterii prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură confirmarea primirii acestuia, conform prevederilor art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, conform prevederilor art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

n conformitate cu dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărrea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mpotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, n termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

După ncetarea condiţiilor care au generat suspendarea verificarea fiscală va fi reluată, data acesteia urmnd a vă fi comunicată n scris.

 

Conducătorul organului fiscal,

..

(funcţia, numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

 

Cod 14.13.42.13/dsvf

 

ANEXA Nr. 6b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Decizie de suspendare a verificării fiscale

 

Formularul Decizie de suspendare a verificării fiscale reprezintă actul administrativ fiscal emis n baza unui referat de aprobare de organele fiscale n aplicarea prevederilor legale privind stabilirea bazei impozabile ajustate n cazul persoanelor fizice care realizează venituri impozabile. Aceasta se va completa n timpul efectuării verificării fiscale, n cazul n care organele fiscale identifică una dintre condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (1) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărrea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi propun suspendarea verificării fiscale.

Formularul Decizie de suspendare a verificării fiscale se ntocmeşte de către echipa care efectuează verificarea fiscală, se avizează de şeful de serviciu coordonator şi se aprobă de conducătorul organului fiscal din care face parte echipa care efectuează verificarea fiscală. Informaţiile din conţinutul formularului Decizie de suspendare a verificării fiscale se vor completa după cum urmează:

Domnului/Doamnei - se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei fizice verificate sau a mputernicitului, după caz.

Domiciliul - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde şi are domiciliul persoana verificată sau mputernicitul, după caz.

Date de identificare - se va completa după cum urmează:

- codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al persoanei verificate sau al mputernicitului, după caz, definit conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează astfel:

a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b) pentru persoanele fi zice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

- cod de nregistrare fiscală - se completează n situaţia n care persoanei fizice i-a fost atribuit acest cod de către organul fiscal competent pentru activităţile economice desfăşurate.

Formularul Decizie de suspendare a verificării fiscale va cuprinde informaţii privind:

- data de la care se suspendă verificarea fiscală;

- motivul de fapt;

- numele, prenumele şi semnătura conducătorului organului fiscal.

Formularul Decizie de suspendare a verificării fiscale se va ntocmi n două exemplare originale, din care unul se transmite persoanei verificate, iar celălalt se anexează la Raportul de verificare fiscală.

 

ANEXA Nr. 6c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului

Decizie de suspendare a verificării fiscale

 

1. Denumire: Decizie de suspendare a verificării fiscale

2. Cod:....................

3. Format: A4/t1 (Poate avea un număr variabil de pagini.)

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizndu-se echipamente informatice pentru editare;

- poate avea un număr variabil de pagini.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către organul fiscal pentru comunicarea către persoana verificată a datei de la care s-a decis suspendarea verificării fiscale.

7. Se ntocmeşte n două exemplare, ambele originale, de către organul fiscal.

8. Circulă:

- un exemplar la persoana verificată;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat verificarea fiscală.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1 la persoana verificată;

- exemplarul 2 la dosarul acţiunii de verificare fiscală.

 

ANEXA Nr. 7a

 

SIGLA A.F.

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia............................................

Data ......./......./........

Nr. nregistrare........................

Număr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal:

.

 

DECIZIE

de ncetare a procedurii de verificare fiscală

 

1. Datele de identificare ale persoanei verificate:

 

1.1. Numele Iniţiala tatălui Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cod de nregistrare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Date privind domiciliul persoanei fizice: Judeţul..............................................., localitatea ........................................ sectorul.........str. ..................................................nr. ........, bl. .......... sc. ....... et. ........ ap. .........cod poştal..................... telefon........................., fax......................, e-mail.................................................

4. Date privind verificarea fiscală

4.1. Perioada verificată:

De la............................ (zz.ll.aaaa) pnă la................................ (zz.ll.aaaa)

4.2. Motivul de fapt................................................................................................................................................................

..

4.3. Temeiul de drept:

Act normativ:..........................., articol:.......paragraf:......, punct:......, literă:......, alineat:.....

..

..

5. Data comunicării

Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă:

- data semnării de primire a actului, n cazul remiterii acestuia direct contribuabilului/mputernicitului, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data nscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, n cazul comunicării prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza II din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data confirmării primirii actului n cazul transmiterii prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură confirmarea primirii acestuia, conform prevederilor art. 44 alin (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, conform prevederilor art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Dispoziţii finale

La prezenta decizie se anexează Raportul de verificare fiscală care, mpreună cu anexele, conţine ..... pagini. n

conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mpotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, n termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

 

Aprobat

Avizat

 

ntocmit

 

Conducătorul organului fiscal

Şef de serviciu/Şef de birou/ Şef de compartiment

Numele si prenumele

Funcţia

Semnătura

Funcţia

Numele şi prenumele

 

 

 

Numele si prenumele

 

 

 

 

Semnătura şi ştampila*

Semnătura

 

 

 

 

Ştampila se va aplica numai pentru coloana aprobat.

 

Cod 14.13.42.13/divf

 

ANEXA Nr. 7b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului

Decizie de ncetare a procedurii de verificare fiscală

 

Formularul Decizie de ncetare a procedurii de verificare fiscală reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele fiscale n aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea rezultatelor verificărilor fiscale, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul Decizie de ncetare a procedurii de verificare fiscală se va completa la finalizarea verificării fiscale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, n cazul n care s-a stabilit că baza impozabilă nu se modifică, iar creanţa fiscală a fost corect determinată, potrivit prevederilor art. 1094 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia de ncetare a procedurii de verificare fiscală se ntocmeşte de către organul fiscal, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.

Informaţiile din conţinutul formularului Decizie de ncetare a procedurii de verificare fiscală se vor completa după cum urmează:

1. Date de identificare ale persoanei verificate va cuprinde:

1.1. Numele Iniţiala tatălui Prenumele se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei fizice verificate.

1.2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală, definit conform prevederilor din Codul de procedură fiscală, se completează astfel:

a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2. Cod de nregistrare fiscală se completează n situaţia n care persoanei fizice i-a fost atribuit acest cod de către organul fiscal competent pentru activităţile economice desfăşurate.

3. Date privind domiciliul persoanei fizice se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde şi are domiciliul persoana fizică.

4. Date privind verificarea fiscală:

- se completează cu data de la care ncepe verificarea, sub forma zz.ll.aa;

- se completează cu data de sfrşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa. Se va completa cu perioada din an supusă verificării.

4.2. Motivul de fapt: se vor nscrie condiţiile constatate pentru ncetarea procedurii de verificare fiscală.

4.3 Temeiul de drept: se va nscrie prevederea legală pentru emiterea Deciziei de ncetare a procedurii de verificare fiscală.

5. Data comunicării

Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă:

- data semnării de primire a actului, n cazul remiterii acestuia direct persoanei verificate/mputernicitului, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data nscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, n cazul comunicării prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza II din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data confirmării primirii actului n cazul transmiterii prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură confirmarea primirii acestuia, conform prevederilor art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, conform prevederilor art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Confirmarea de primire va fi anexată la exemplarul Deciziei de ncetare a procedurii de verificare fiscală, care rămne la organul fiscal, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent n a cărui administrare se află persoana verificată.

Cte o copie a anunţului publicitar care a fost afişat va fi anexată Deciziei de ncetare a procedurii de verificare a persoanei fizice, fiind transmisă mpreună cu aceasta la organul fiscal competent n a cărui administrare se află persoana verificată, precum şi la exemplarul rămas la organul fiscal care a efectuat verificarea.

6. La Dispoziţii finale se va completa numărul total de pagini al Raportului de verificare fiscală care se anexează la Decizia de ncetare a procedurii de verificare fiscală.

Decizia de ncetare a procedurii de verificare fiscală se va ntocmi n 3 exemplare, toate originale, de către echipa de verificare fiscală, avizată de şeful de serviciu, şi va fi aprobată de conducătorul organului fiscal.

 

ANEXA Nr. 7c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Decizie de ncetare a procedurii de verificare fiscală

 

1. Denumire: Decizie de ncetare a procedurii de verificare fiscală

2. Cod:............................

3. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizndu-se echipamente informatice pentru editare. Poate avea un număr variabil de pagini.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de organele fiscale pentru comunicarea rezultatelor verificării fiscale, n cazul n care nu se ajustează baza impozabilă.

7. Se ntocmeşte n 3 exemplare de organul fiscal cu atribuţii de verificare fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la persoana verificată;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat verificarea fiscală;

- un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal al persoanei verificate.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1 la persoana verificată;

- exemplarul 2 la dosarul acţiunii de verificare fiscală;

- exemplarul 3 la organul fiscal competent.

 

ANEXA Nr. 8a

 

SIGLA A.F.

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia............................................

Data ......./......./........

Nr. nregistrare........................

Număr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal:

.

 

DECIZIE DE IMPUNERE

privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale

1. Datele de identificare ale persoanei verificate

 

 

1.1. Numele

 

Iniţiala tatălui

Prenumele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cod de nregistrare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Date privind domiciliul persoanei verificate

Judeţ..............................................., localitatea ........................................ sectorul.........str. ..................................................nr. ........, bl. .......... sc. ....... et. ........ ap. .........cod poştal..................... telefon........................., fax......................, e-mail.................................................

 

4. Date privind creanţa fiscală iul verificat:

4.1. Anul verificat:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Obligaţii fiscale

 

Nr. crt.

Denumire obligaţie fiscală/ obligaţii fiscale accesorii

Perioada verificată/Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii

Baza impozabilă

- lei -

Obligaţie fiscală stabilită suplimentar de plată/Obligaţii fiscale accesorii de plată

- lei -

Cod cont bugetar

 

 

Număr de evidenţă a plăţii

 

 

De la data

Pnă la data

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Impozitul pe venit

zz.ll.aa

zz.ll.aa

 

 

 

 

2

Dobnzi

zz.ll.aa

zz.ll.aa

 

 

 

 

3

Penalităţi de ntrziere

zz.ll.aa

zz.ll.aa

 

 

 

 

 

4.3. Motivul de fapt.................................................................................................................................................................

..

4.4. Temeiul de drept

Act normativ:........................................articol:..........paragraf..............punct:.........., literă:.........alineat:..........

..

 

5. Data comunicării:

Data comunicării Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale reprezintă:

- data semnării de primire a actului, n cazul remiterii acestuia direct contribuabilului/mputernicitului, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data nscrisă de poştă !a remiterea confirmării de primire, n cazul comunicării prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza II din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data confirmării primirii actului n cazul transmiterii prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură confirmarea primirii acestuia, conform prevederilor art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, conform prevederilor art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

6. Termenul de plată

Obligaţiile fiscale stabilite de organele fiscale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora se plătesc n funcţie de data comunicării prezentei, astfel:

- pnă la data de 5 a lunii următoare, cnd data comunicării este cuprinsă n intervalul 1-15 din lună;

- pnă la data de 20 a lunii următoare, cnd data comunicării este cuprinsă n intervalul 1&-31 din lună.

 

7. Dispoziţii finale

La prezenta decizie de impunere se anexează Raportul de verificare fiscală care, mpreună cu anexele, conţine........pagini.

Pentru obligaţiile fiscale stabilite de organele fiscale la care nu s-a completat rndul de penalităţi de ntrziere, acestea vor fi comunicate de către organele de administrare fiscală, după data rămnerii definitive a cotei de penalizare.

n conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, mpotriva sumelor stabilite prin prezenta decizie de impunere se poate face contestaţie, care se depune n termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

Prezenta decizie de impunere reprezintă titlu de creanţă.

 

Aprobat

Avizat

ntocmit

Conducătorul organului fiscal

Şef de serviciu/Şef de birou/ Şef de compartiment

1.

2.

Funcţia:

 

 

 

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

 

 

 

 

Semnătura şi ştampila*

Semnătura

Semnătura

Semnătura

 

* Ştampila se va aplica numai pentru coloana aprobat.

 

Cod 14.13.42.13/di

 

ANEXA Nr. 8b

 

Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului Decizie de Impunere privind Impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale

 

Formularul Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele fiscale n aplicarea prevederilor legale privind stabilirea diferenţelor suplimentare de impozit pe venit prin verificarea situaţiei fiscale personale.

Acesta se va completa la finalizarea unei verificări fiscale, n situaţia n care organele fiscale au stabilit obligaţii privind impozitul pe venit n sarcina unor persoane fizice, nregistrate sau nenregistrate la organul fiscal, care au obţinut venituri, pe baza constatărilor nscrise n Raportul de verificare fiscală.

Formularul Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale se ntocmeşte de către organul fiscal, se avizează de şeful de serviciu/birou/compartiment şi se aprobă de conducătorul activităţii din care face parte echipa care a realizat verificarea fiscală.

Informaţiile din conţinutul formularului Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale se vor completa după cum urmează:

1. Date de identificare ale persoanei verificate va cuprinde:

1.1 Numele Iniţiala tatălui Prenumele se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei verificate.

1.2 Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală11, definit conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel:

a) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2. Cod de nregistrare fiscală se completează n situaţia n care persoanei fizice ha fost atribuit acest cod de către organul fiscal competent pentru activităţile economice desfăşurate.

3. Date privind domiciliul persoanei verificate - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde şi are domiciliul persoana verificată.

4 Date privind creanţa fiscală

4.1. Anul verificat: se va nscrie anul care face obiectul verificării fiscale.

4.2. Obligaţii fiscale

Rezultatele verificării fiscale vor fi prezentate distinct, completndu-se cte un tabel pentru fiecare an fiscal cu următoarele informaţii:

Rnd 1 coloana 1: va cuprinde denumirea obligaţiei fiscale principale Impozitul pe venit.

Rnd 2 coloana 1: dobnzi n acest rnd se vor nscrie dobnzile calculate pentru impozitul pe venit stabilit de organele fiscale pentru persoana fizică care a făcut obiectul verificării fiscale;

Rnd 3 coloana 1: penalităţi de ntrziere calculate pentru impozitul pe venit stabilit de organele fiscale pentru persoana fizică care a făcut obiectul verificării fiscale.

Organele fiscale vor calcula şi vor nscrie n rndul de penalităţi de ntrziere valoarea acestora pentru obligaţiile fiscale stabilite dacă, pnă la finalizarea verificării fiscale, este ndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

- numărul de zile de ntrziere este mai mare de 90 de zile, dacă obligaţiile fiscale suplimentare nu au fost stinse;

- obligaţiile fiscale au fost stinse sub orice formă prevăzută de lege, iar cota de penalizare ce se va aplica a rămas definitivă.

Pentru obligaţiile fiscale stabilite de organele fiscale care au efectuat verificarea fiscală şi care nu se ncadrează n niciuna dintre condiţiile de mai sus, sumele reprezentnd penalităţi de ntrziere vor fi comunicate persoanei verificate de către organele de administrare fiscală competente, după data rămnerii definitive a cotei de penalizare.

Punctul 4.2. Tabelul cu obligaţii fiscale va fi completat astfel:

Rndul 1 coloana 2 se completează cu data de la care ncepe perioada supusă verificării, sub forma zz.ll.aa.

Rndul 1 coloana 3 se completează cu data de sfrşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa.

Rndul 1 coloana 4 se completează cu baza impozabilă ajustată de organele fiscale pe baza procedurilor şi metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor.

Rndul 1 coloana 5 se completează cu impozitul pe venit stabilit de plată de organele fiscale.

Rnd 1 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru impozitul pe venit.

Rnd 2 coloana 2 se completează cu data de la care se calculează dobnzile pentru impozitul pe venit stabilit de plată, sub forma zz.ll.aa.

Rnd 2 coloana 3 se completează cu data pnă la care se calculează dobnzile pentru impozitul pe venit stabilit de plată, sub forma zz.ll.aa.

Rnd 2 coloana 4 se completează cu suma impozitului pe venit de plată stabilit de organele fiscale asupra căreia se aplică cota de dobnzi.

Rnd 2 coloana 5 se completează cu suma totală a dobnzilor calculate pentru sumele stabilite de plată de organele fiscale.

Rnd 2 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru impozitul pe venit.

Rnd 3 coloana 2 se completează cu data de la care se calculează penalităţile de ntrziere pentru impozitul pe venit stabilit de plată, sub forma zz.ll.aa.

Rnd 3 coloana 3 se completează cu data pnă la care se calculează penalităţile de ntrziere pentru impozitul pe venit stabilit de plată, sub forma zz.ll.aa.

Rnd 3 coloana 4 se completează cu suma impozitului pe venit stabilit de plată asupra căreia se aplică cota de penalităţi de ntrziere.

Rnd 3 coloana 5 se completează cu suma totală a penalităţilor de ntrziere calculate pentru sumele stabilite suplimentar de verificarea fiscală, n cazul n care cota de penalităţi de ntrziere a rămas definitivă.

Rnd 3 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent impozitului pe venit.

Coloana 7 Număr de evidenţă a plăţii - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru impozitul pe venit de plată stabilit de organele de verificare fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor n vigoare.

Punctul 4.3. Motivul de fapt va cuprinde prezentarea clară a modului n care contribuabilul a efectuat operaţiunile care influenţează veniturile şi/sau cheltuielile acestuia cu implicaţii fiscale. Motivul de fapt se va nscrie att pentru impozitul pe venit, ct şi pentru accesoriile aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar.

Punctul 4.4. - se va completa detaliat ncadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege. Temeiul de drept se va nscrie att pentru obligaţia fiscală principală, ct şi pentru obligaţiile fiscale accesorii.

5. Data comunicării: reprezintă data stabilită n conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, n funcţie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:

- data semnării de primire a actului, n cazul remiterii acestuia direct contribuabilului/mputernicitului, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data nscrisă de poştă la remiterea confirmării de primire, n cazul comunicării prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform prevederilor art. 44 alin. (2) teza II din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data confirmării primirii actului n cazul transmiterii prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură confirmarea primirii acestuia, conform prevederilor art. 44 alin (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării actului administrativ fiscal prin publicitate, conform prevederilor art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Termenul de plată. Impozitul pe venit stabilit de organele fiscale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestuia se plătesc n funcţie de data comunicării deciziei, astfel:

- pnă la data de 5 a lunii următoare, cnd data comunicării este cuprinsă n intervalul 1-15 din lună;

- pnă la data de 20 a lunii următoare, cnd data comunicării este cuprinsă n intervalul 16-31 din lună.

7. La Dispoziţii finale seva completa numărul total de pagini al Raportului de verificare fiscală care se anexează la Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale.

Formularul Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale se va ntocmi n 3 exemplare, toate originale, cte un exemplar pentru:

- organul fiscal unde persoana verificată este nregistrată ca plătitoare de impozit pe venit;

- echipa de verificare fiscală;

- persoana verificată.

 

ANEXA Nr. 8c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale

 

1. Denumire: Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar prin verificarea situaţiei fiscale personale

2. Cod:.................

3. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizndu-se echipamente informatice pentru editare; poate avea un număr variabil de pagini.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la stabilirea impozitului pe venit n sarcina unor persoane fizice care au făcut obiectul verificării fiscale, pe baza constatărilor nscrise n Raportul de verificare fiscală.

7. Se ntocmeşte n 3 exemplare, de organul fiscal cu atribuţii de verificare fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la persoana verificată;

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat verificarea fiscală;

- un exemplar la organul fiscal n evidenţa căruia persoana verificată se află nregistrată ca plătitoare de impozit pe venit.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1 la persoana verificată;

- exemplarul 2 la dosarul acţiunii de verificare fiscală;

- exemplarul 3 la organul fiscal competent.

 

ANEXA Nr. 9a

 

CONTINUAREA procedurii de verificare fiscală

NCETAREA procedurii de verificare fiscală

 

 

Aprob.

Conducătorul organului fiscal,

..

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

Nr. de nregistrare:.............../.......................

RAPORT DE VERIFICARE FISCALA PREALABILĂ DOCUMENTARĂ,

ncheiat pentru.................................CIF (/NIF)..........................

la data de....................................

Cap. 1. - Date despre verificarea fiscală prealabilă documentară

1.1. Baza legală

1.2. Perioada supusă verificării

Cap. 2. - Date de identificare ale persoanei verificate

2.1. Numele şi prenumele

2.2. Codul de identificare fiscală, care poate fi:

- codul numeric personal;

- numărul de identificare fiscală (pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal).

2.3. Codul de nregistrare fiscală n scopuri de TVA (pentru persoană fizică impozabilă nregistrată n scopuri de TVA).

2.4. Date privind domiciliul

Cap. 3. - Constatări ale verificării fiscale prealabile documentare

3.1. Veniturile declarate

3.2. Rezultatele solicitărilor de informaţii de la terţi

3.3. Rezultatul analizei pentru stabilirea (cheltuielilor) [nivelului de trai]

3.4. Prezentarea calităţii de asociat/acţionar/membru fondator deţinută de persoana verificată n cadrul societăţilor comerciale/asociaţiilor nonprofit

3.5. Balanţa de venituri şi cheltuieli

Cap. 4. - Concluzii şi propuneri rezultate ca urmare a verificării fiscale prealabile documentare

Cap. 5. - Date despre organul fiscal care a ntocmit Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară

5.1. Numele şi prenumele persoanei/persoanelor desemnate din cadrul organului fiscal, care au efectuat verificarea fiscală prealabilă documentară

5.2. Perioada n care s-a efectuat verificarea fiscală prealabilă documentară

Cap. 6. Anexe

 

Avizat

Şef serviciu,

..

(numele şi prenumele)

ntocmit

Organ fiscal,

..

(numele şi prenumele)

 

Cod 14,13.42.13/rvfpd

 

ANEXA Nr. 9b

 

Instrucţiunile privind conţinutul şi obiectivele minimale ale Raportului de verificare fiscală prealabilă documentară ncheiat pentru o persoană fizică

 

Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară se ntocmeşte de organul fiscal pentru consemnarea rezultatelor verificării efectuate pentru o persoană fizică, potrivit prevederilor art. 1091 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv ale art. 18 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărrea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

n realizarea verificării fiscale prealabile documentare se vor avea n vedere următoarele: 1. Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară se va ntocmi ca urmare a unei verificări efectuate:

- asupra persoanelor fizice selectate ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal potrivit prevederilor art. 12 lit. b) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărrea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- pentru consemnarea rezultatelor obţinute ca urmare a comparării tuturor veniturilor declarate de persoana fizică supusă verificării fiscale prealabile documentare sau de plătitorii de venit dintr-o perioadă impozabilă cu situaţia fiscală personală definită la art. 1091 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, n conformitate cu prevederile art. 22 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărrea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară va cuprinde şi constatările organului fiscal privind:

- nivelul veniturilor realizate de persoana fizică verificată comparativ cu veniturile din declaraţiile fiscale;

- oportunitatea nceperii sau nenceperii verificării fiscale la persoana fizică. Cap. 1. - Date despre verificarea fiscală prealabilă documentară

1.1. Baza legală

Se vor menţiona baza legală pentru efectuarea verificării fiscale prealabile documentare, precum şi numărul şi data dispoziţiei de efectuare a verificării fiscale prealabile documentare.

1.2. Perioada supusă verificării

Se va preciza perioada totală supusă verificării (aceasta poate fi compusă din mai multe perioade impozabile).

Cap. 2. - Date de identificare ale persoanei verificate

2.1. Numele şi prenumele

2.2. Codul de identificare fiscală, care va fi, după caz:

- codul numeric personal pentru persoanele fizice;

- numărul de identificare fiscală (pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal).

2.3. Codul de nregistrare fiscală n scopuri de TVA

n cazul persoanelor fizice nregistrate n scopuri de TVA se va menţiona codul de nregistrare n scopuri de TVA atribuit de organul fiscal.

2.4. Date privind domiciliul

Se va nscrie adresa de domiciliu a persoanei verificate (localitatea, strada, etajul, apartamentul, codul poştal, judeţul/sectorul).

Cap. 3. - Constatări ale verificării fiscale prealabile documentare

3.1. Veniturile declarate

Vor fi identificate sursele de venit declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit, precum şi cuantumul total al veniturilor declarate, pentru perioada verificată, n baza următoarelor documente:

- declaraţii fiscale ale persoanei fizice;

- declaraţii fiscale privind veniturile realizate de persoana fizică, depuse de plătitorii de venit.

3.2. Prezentarea calităţii de asociat/acţionar/membru fondator deţinută de persoana verificată n cadrul societăţilor comerciale/asociaţiilor nonprofit.

Se vor stabili şi nscrie n Raport participările directe sau indirecte ale persoanei verificate la capitalul unei societăţi, precum şi calitatea de membru fondator la asociaţii/fundaţii.

3.3. Rezultatele solicitărilor de informaţii de la terţi

Vor fi menţionate şi anexate informaţiile obţinute ca urmare a solicitărilor adresate terţilor, inclusiv plătitorii de venit sau alte autorităţi sau instituţii publice, n condiţiile art. 52-59 şi 60-63 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, necesare pentru stabilirea situaţiei fiscale a persoanei fizice supuse verificării.

3.4. Rezultatul analizei pentru stabilirea situaţiei fiscale personale

n baza informaţiilor deţinute de organul fiscal sau obţinute de la terţi potrivit pct. 3.3., se va proceda la examinarea creşterii sau diminuării elementelor patrimoniale, a fluxurilor de trezorerie şi a elementelor de venituri şi cheltuieli şi la stabilirea situaţiei fiscale personale a contribuabilului. Pe baza situaţiei fiscale personale astfel determinate se va proceda la calcularea veniturilor estimate obţinute de persoana verificată n perioada supusă verificării.

n acest scop se va ntocmi balanţa veniturilor şi cheltuielilor (Contul T), utiliznd Formularul de analiză a veniturilor şi cheltuielilor (Cont T), n care se vor nscrie intrările şi ieşirile de fonduri din perioada impozabilă verificată, pe baza informaţiilor deţinute sau obţinute de organul fiscal.

Cap. 4. - Concluzii şi propuneri rezultate ca urmare a verificării fiscale prealabile documentare.

Se vor nscrie concluziile verificării fiscale prealabile documentare, care pot fi;

- propunerea de continuare a procedurii de verificare fiscală;

- propunerea de ncetare a procedurii de verificare fiscală.

Fiecare concluzie va fi argumentată prin verificarea ncadrării n condiţiile prevăzute de art. 1091 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cap. 5. - Date despre organul fiscal care a ntocmit Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară

5.1. Numele, prenumele şi funcţia persoanei/persoanelor care au efectuat verificarea fiscală prealabilă documentară

Se vor nscrie numele, prenumele şi funcţia persoanei/persoanelor desemnate din cadrul organului fiscal care au efectuat verificarea fiscală prealabilă documentară, potrivit dispoziţiei de efectuare a verificării fiscale prealabile documentare.

5.2. Perioada n care s-a efectuat verificarea fiscală prealabilă documentară.

Se va/vor preciza perioada/perioadele n care organul fiscal a realizat efectiv verificarea fiscală prealabilă documentară.

Cap. 6. - Anexe

Acest capitol va cuprinde la nceput, n mod obligatoriu, o listă a tuturor anexelor.

La Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară se vor anexa situaţii, tabele, copii după documente ale organului fiscal sau primite de la terţi, copii ale solicitărilor de informaţii etc., fiind parte integrantă din Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară.

Tabelele şi situaţiile anexate la Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară vor fi semnate de organele fiscale care le-au ntocmit.

 

Formular de analiză a veniturilor şi cheltuielilor (cont T)

Analiza fondurilor

 

Contribuabil:................................................. anul:............. cod numeric personal:

 

Intrări de fonduri

 

Ieşiri de fonduri

Salarii brute

 

 

Impozit pe salarii reţinut la sursă

 

Dividende brute

 

 

Impozit pe dividende reţinut la sursă

 

Venituri din dobnzi

 

 

Impozit pe dobnzi reţinut la sursă

 

Pensii/Contribuţii sociale

 

 

Contribuţii reţinute la sursă

 

Vnzări de proprietăţi imobiliare

 

 

Impozit pe proprietăţi imobiliare reţinut la sursă

 

Vnzări de acţiuni & obligaţiuni

 

 

Achiziţii de acţiuni & obligaţiuni

 

Vnzarea altor active

 

 

Achiziţia altor active

 

Venituri scutite de impozit

 

 

Achiziţii de automobile

 

Moşteniri primite

 

 

Asigurări auto, medicale şi alte asigurări plătite

 

Restituiri de impozite

 

 

Alte impozite plătite

 

Cadouri primite

 

 

Cadouri oferite

 

Alte venituri:

 

 

Alte cheltuieli:

 

 

 

 

 

 

Sold final: ipotecă

 

 

Sold iniţial: ipotecă (ipoteci)

 

Sold final: mprumut

 

 

Sold iniţial: mprumut(uri)

 

Sold final: debit cărţi de credit

 

 

Sold iniţial: debit cărţi de credit

 

Sold iniţial: numerar

 

 

Sold final: numerar

 

Sold iniţial: conturi bancare

 

 

Sold final: conturi bancare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli personale destinate traiului

 

 

 

 

Vacanţe & călătorii personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INTRĂRI

 

 

TOTAL IEŞIRI

 

 

NOTA:

Exemplele menţionate la rubricile Intrări de fonduri, respectiv Ieşiri de fonduri ale formularului nu sunt obligatorii şi nici limitative, fiind posibil să existe şi alte exemple, specifice fiecărui caz analizat, care vor fi completate cu datele identificate de către organul fiscal.

 

ANEXA Nr. 10a

 

 

Aprobat

Funcţia

..

Numele şi prenumele

..

 

Semnătura şi ştampila

..

 

RAPORT DE VERIFICARE FISCALĂ Nr. ......

ncheiat n data de................... la persoana fizică....................................

 

CAPITOLUL I

Date despre verificarea fiscală

 

1. Date despre verificarea fiscală

2. Baza legală pentru efectuarea verificării fiscale

 

CAPITOLUL II

Datele de identificare ale persoanei verificate

 

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei

2. Codul de identificare fiscală, care poate fi:

- codul numeric personal;

- numărul de identificare fiscală (pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal);

3. Date privind domiciliul persoanei verificate

4. Alte informaţii

 

CAPITOLUL III

Sinteza constatărilor verificării prealabile fiscale documentare

 

CAPITOLUL IV

Constatări privind veniturile totale şi impozitul pe venit identificate de organele fiscale

 

1. Perioada supusă verificării fiscale

2. Controale ncrucişate

3. ntocmirea documentului Minuta ntlnirilor

4. Constatările fiscale, cu prezentarea motivului de fapt şi a temeiului de drept

4.1. Date privind activităţile desfăşurate de persoana fizică (dacă există şi pot fi identificate)

- locul sau locurile unde a desfăşurat activitatea

- tipul activităţii/activităţilor desfăşurate

4.2. Identificarea veniturilor declarate organelor fiscale pe categorii de venit

4.3. Stabilirea situaţiei fiscale personale

4.4. Stabilirea bazei impozabile ajustate prin metode indirecte, pentru perioada verificată, pe fiecare categorie de venit supusă impozitării (venituri din surse identificate şi/sau din surse neidentificate); nominalizarea metodei/metodelor indirecte de control şi prezentarea modului de aplicare

4.5. Calculul impozitului pe venit datorat de persoana fizică verificată pentru perioada verificată, corespunzător bazei impozabile ajustate

4.6. Stabilirea diferenţei de impozit pe venit datorat de persoana fizică pentru perioada verificată

5. Calculul obligaţiilor fiscale accesorii

6. Menţionarea eventualelor contravenţii constatate şi a sancţiunilor aplicate

 

CAPITOLUL V

Discuţia finală

 

1. Prezentarea punctului de vedere al persoanei verificate

2. Consideraţii asupra punctului de vedere al persoanei verificate

 

CAPITOLUL VI

Sinteza constatărilor verificării fiscale

 

CAPITOLUL VII

Anexe

 

ntocmit

Organe fiscale

Numele şi prenumele

.

Funcţia şi semnătura

.

 

Avizat

Şef de serviciu/birou

Numele şi prenumele

.

Semnătura

.

 

Cod 14.13.42.13/rvf

 

ANEXA Nr. 10b

 

Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele

 

Raportul de verificare fiscală se ntocmeşte de organul fiscal pentru consemnarea rezultatelor verificării fiscale efectuate n condiţiile legii.

n realizarea verificării fiscale se vor avea n vedere următoarele:

1. Raportul de verificare fiscală se va ntocmi ca urmare a unei verificări fiscale efectuate:

- la persoanele fizice la care, ca urmare a finalizării verificării fiscale prealabile documentare, s-a constatat o diferenţă semnificativă ntre veniturile calculate n baza situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit, diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 lei;

- pentru stabilirea bazei impozabile ajustate şi a impozitului pe venit corespunzător.

 

CAPITOLUL I

Date despre verificarea fiscală

 

Se vor nscrie datele de identificare ale organelor fiscale care efectuează verificarea fiscală şi care ntocmesc Raportul de verificare fiscală şi vor cuprinde:

- numele şi prenumele;

- funcţia;

- unitatea fiscală din care fac parte;

- numărul legitimaţiei de verificare fiscală;

- numărul şi data ordinului de serviciu. De asemenea, se vor preciza:

- baza legală pentru efectuarea verificării fiscale;

- numărul şi data Raportului de verificare fiscală prealabilă documentară;

- numărul şi data transmiterii avizului de verificare fiscală/avizului de refacere a verificării fiscale,

n cazul n care data nceperii verificării a fost amnată se vor preciza numărul şi data acordului, precum şi noul termen aprobat:

- perioada supusă verificării pentru impozitul pe venit;

- perioada n care s-a desfăşurat verificarea fiscală, precum şi locul de desfăşurare. Pentru calculul exact al duratei se vor anexa minutele ncheiate de organul fiscal cu persoana supusă verificării, precum şi solicitările de furnizare de documente sau informaţii pentru a justifica perioada efectivă de control;

- perioadele de suspendare a verificării fiscale, cu precizarea deciziilor de suspendare, conform art. 39 din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărrea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- modul de calcul al perioadei n care s-a desfăşurat verificarea fiscală, cu precizarea perioadelor care nu sunt luate n calculul acestei perioade, potrivit art. 38 alin. (1) din Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărrea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- se vor consemna orice alte date sau informaţii n legătură cu verificarea fiscală.

 

CAPITOLUL II

Datele de identificare ale persoanei verificate

 

1. Numele şi prenumele

2. Codul de identificare fiscală, care va fi, după caz:

- codul numeric personal pentru persoanele fizice sau numărul de identificare fiscală pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.

3. Date privind domiciliul

- Se va nscrie adresa de domiciliu a persoanei verificate (localitatea, strada, etajul, apartamentul, codul poştal, judeţul/sectorul).

4. Alte informaţii

Se va preciza locul de efectuare a verificării fiscale, care va fi, de regulă, sediul organului fiscal.

minimale ale Raportului de verificare fiscală

n cazul n care persoana este reprezentată de un mputernicit, se va specifica acest fapt, cu precizarea datelor de identificare ale acestuia, iar mputernicirea acestuia va fi anexată, n copie, la Raportul de verificare fiscală.

Dacă locul de desfăşurare a verificării fiscale este diferit de sediul organului fiscal se va prezenta solicitarea scrisă a acesteia pentru desfăşurarea verificării la domiciliul său ori la domiciliul/sediul persoanei care i acordă asistenţă de specialitate sau juridică, după caz. Aceste documente vor fi anexate la Raportul de verificare, n copie.

 

CAPITOLUL III

Sinteza constatărilor verificării fiscale prealabile documentare

 

Se vor prezenta, pe scurt, concluziile nscrise n Raportul de verificare fiscală prealabilă documentară, care au condus la formularea propunerii de efectuare a verificării fiscale.

 

CAPITOLUL IV

Constatări privind veniturile totale şi impozitul pe venitul aferent.

n cadrul verificării situaţiei fiscale personale a persoanei fizice şi, implicit, a stabilirii veniturilor totale realizate de aceasta, pentru o perioadă impozabilă, inclusiv a veniturilor a căror sursă nu a fost identificată de organele fiscale, se vor avea n vedere următoarele:

1. Perioada supusă verificării fiscale

Perioada supusă verificării va fi perioada impozabilă definită n Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru impozitul pe venit, cu ncadrarea n termenul de prescripţie.

2. Controale ncrucişate - n cazul n care organele fiscale au suspiciuni asupra realităţii sau legalităţii unor operaţiuni economice efectuate de persoana verificată şi pentru clarificarea stării fiscale de fapt a acesteia, se va propune efectuarea unuia sau mai multor controale ncrucişate, precizndu-se datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice şi obiectivele de verificat.

Constatările rezultate din controalele ncrucişate vor fi analizate şi preluate n Raportul de verificare fiscală, actele de control ncheiate cu această ocazie urmnd a fi anexate Raportului de verificare fiscală.

3. ntocmirea documentului Minuta ntlnirilor

Acesta reprezintă documentul n care organele fiscale competente consemnează concluziile ntlnirilor cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia, n urma prezentării de către persoana supusă verificării de documente justificative, clarificări sau Note explicative pentru stabilirea situaţiei fiscale reale.

nscrisurile şi explicaţiile prezentate de persoana verificată se referă la elemente privind clarificarea situaţiei fiscale personale definite la art. 1091 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concluziile ntlnirii vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile. n susţinerea constatărilor se vor prezenta copii după documente justificative prezentate de către persoana verificată, clarificări, precum şi Notele explicative ale persoanei verificate.

4. Constatările fiscale se vor prezenta pe fiecare an fiscal (perioadă impozabilă) şi se vor referi, după caz, la:

4.1. Identificarea activităţii/activităţilor desfăşurate de persoana verificată (dacă este cazul):

Organele fiscale vor proceda la identificarea activităţii prin verificarea realităţii activităţii desfăşurate n corelaţie cu documente, informaţii culese de la terţi, declaraţii informative depuse de alţi contribuabili care au avut relaţii comerciale cu persoana verificată sau, după caz, cu orice alte documente justificative obţinute prin controale ncrucişate.

4.2 Identificarea veniturilor declarate organelor fiscale pe tipuri de activităţi

4.3. Stabilirea situaţiei fiscale personale pentru fiecare perioadă impozabilă se realizează prin:

- identificarea bunurilor mobile şi imobile aflate n patrimoniul persoanei verificate, intrările de astfel de bunuri n perioada impozabilă;

- identificarea activelor financiare ale persoanei verificate n perioada impozabilă, stabilirea intrărilor şi ieşirilor de active financiare (fluxuri financiare);

- identificarea veniturilor realizate de persoana verificată n perioada impozabilă, venituri declarate organelor fiscale şi venituri nedeclarate;

- identificarea cheltuielilor efectuate de persoana verificată n perioada impozabilă.

4.4. Se va stabili baza impozabilă ajustată prin utilizarea metodelor indirecte, pentru perioada verificată, pe fiecare categorie de venit supusă impozitării (venituri din surse identificate şi/sau din surse neidentificate); se va nominaliza metoda indirectă de control utilizată şi se va face prezentarea modului de aplicare.

4.4.1. Identificarea veniturilor din surse identificate de organul fiscal şi care sunt incluse n veniturile totale calculate n baza situaţiei fiscale personale

4.4.2. Stabilirea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată de organele fiscale şi care sunt incluse n veniturile totale calculate n baza situaţiei fiscale personale n vederea stabilirii venitului impozabil pe un an fiscal sau pe o perioadă dintr-un an fiscal, după caz, se vor avea n vedere următoarele:

- faptele constatate de către echipa de control;

- modul de interpretare a aspectelor fiscale de către contribuabil;

- consecinţele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de fapt şi temeiul de drept pentru determinarea venitului impozabil.

4.5. Calculul impozitului pe venit datorat de persoana verificată pentru perioada supusă verificării, corespunzător bazei impozabile ajustate

Organele fiscale vor stabili impozitul pe venit n conformitate cu prevederile legale n vigoare pentru fiecare perioadă impozabilă verificată.

4.6. Stabilirea diferenţei de impozit pe venit datorat de persoana verificată pentru perioada supusă verificării

5. Calculul obligaţiilor fiscale accesorii

Pentru impozitul pe venit stabilit de organele fiscale se datorează dobnzi şi penalităţi de ntrziere calculate ncepnd cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale şi pnă la data stingerii acesteia, dacă este cazul, sau pnă la data nscrisă n Raportul de verificare fiscală.

6. Menţionarea eventualelor contravenţii constatate şi a sancţiunilor aplicate

Se vor prezenta sancţiunile aplicate, cu precizarea numărului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

 

CAPITOLUL V

Discuţia finală

 

1. Prezentarea punctului de vedere al persoanei verificate n acest capitol se vor consemna, n mod obligatoriu, numărul şi data documentului prin care persoana verificată a fost nştiinţată despre data, ora şi Socul de desfăşurare a discuţiei finale.

n caz de refuz al acesteia de a se prezenta la discuţia finală, acest fapt va fi menţionat n Raportul de verificare fiscală.

Punctul de vedere al persoanei verificate va fi anexat la Raportul de verificare fiscală.

n cazul n care persoana verificată nu prezintă la discuţia finală punctul de vedere n scris, acest fapt va fi consemnat n Raportul de verificare fiscală.

2. Consideraţii asupra punctului de vedere al persoanei verificate

Se vor prezenta consideraţiile organelor fiscale asupra punctului de vedere al persoanei verificate, făcndu-se referire critică la fiecare argument prezentat de persoana verificată n susţinerea punctului său de vedere.

 

CAPITOLUL VI

Sinteza constatărilor verificării fiscale

 

1. Impozitul pe venit

Se va completa n următorul tabel cte un rnd pentru fiecare perioadă verificată, cu următoarele informaţii;

 

Nr. crt.

Perioada impozabilă

Impozitul pe venit1)

Obligaţii fiscale accesorii, din care2)

Amenzi

Dobnzi

Penalităţi de ntrziere

 

Perioada 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se va completa cu suma totală a obligaţiei fiscale, reprezentnd impozit pe venit stabilit n cadrul verificării fiscale şi calculai n anexele la Raportul de verificare fiscală, pentru fiecare perioadă impozabilă.

2) Se va completa cu suma totală a obligaţiilor fiscale accesorii aferente impozitului pe venit stabilii n cadrul verificării fiscale şi calculate n anexele la Raportul de verificare fiscala, pentru fiecare perioadă impozabilă.

 

Raportul de verificare fiscală va fi:

- semnat de organele fiscale care au efectuat verificarea;

- avizat de şeful serviciului/biroului;

- aprobat de conducătorul organului fiscal de care aparţine echipa care a efectuat verificarea.

Raportul va fi ntocmit n 3 exemplare, toate originale, cte unul pentru:

- persoana verificată

- echipa de verificare fiscală;

- un exemplar la organul fiscal n evidenţa căruia persoana verificată se află nregistrată ca plătitoare de impozit pe venit.

 

CAPITOLUL VII

Anexe

 

Acest capitol va cuprinde la nceput, n mod obligatoriu, o listă a tuturor anexelor.

La Raportul de verificare fiscală se vor anexa situaţii, tabele, copii după documente, note explicative, minute ntocmite cu persoana verificată necesare susţinerii constatărilor, fiind parte integrantă din Raportul de verificare fiscală.

Tabelele şi situaţiile anexate la Raportul de verificare fiscală vor fi semnate de organele fiscale şi, pentru luare la cunoştinţă, de persoana verificată sau de mputernicitul acesteia.

De asemenea, la Raportul de verificare fiscală se va anexa orice document ntocmit pentru nştiinţarea, solicitarea de documente, minute sau procese-verbale pentru consemnarea unor constatări efectuate n timpul verificării fiscale.

 

ANEXA Nr. 11a

 

INVITAŢIE

 

Domnului/Doamnei........................................................n calitate de.................................al/a........................................

Vă informăm că la data de......................... organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia.....................................s-au deplasat la domiciliul fiscal/sucursala/filiala/punctul de lucru al/a................................................. de la adresa......................................................., n vederea1):......................................................................

Controlul nu s-a putut efectua, drept care, n baza art. 50 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm la data de........................., ora............ la sediul Direcţiei................................., adresa............................................................., camera......, telefon....................., n vederea efectuării controlului, ocazie cu care veţi prezenta, conform art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:

..

..

..

Neprezentarea n condiţiile precizate mai sus constituie contravenţie conform art. 219 alin. (1) lit. r) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă conform art. 219 alin. (2) lit. e), f) şi g) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului n care sunt ntrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni.

 

Organe fiscale,

(numele, prenumele şi semnătura)

 


1) Se nscrie obiectul acţiunii:

- prezentarea de nscrisuri n conformitate cu art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

- efectuarea unei cercetări la faţa locului n conformitate cu art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- efectuarea verificării fiscale conform art. 1091 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cod 14.13.42.13/1

 

ANEXA Nr. 11b

 

Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale formularului Invitaţie

 

Reprezintă documentul prin care o persoană verificată (sau altă persoană cu care persoana verificată are sau a avut raporturi economice ori juridice) este invitată la sediul organului fiscal n vederea efectuării unei acţiuni conform art. 50, 52, 56 şi 1091 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Se ntocmeşte de către echipa desemnată pentru efectuarea verificării fiscale.

Se ntocmeşte n două exemplare:

- exemplarul 1 va fi remis persoanei verificate prin poştă cu confirmare de primire sau nmnat personal persoanei verificate/reprezentantului societăţii comerciale, după caz, cu menţiunea pe exemplarul 2 a calităţii reprezentantului, datelor de identificare (Bl/CI/paşaport nr., serie, domiciliu), datei şi semnăturii;

- exemplarul 2 va fi reţinut de echipa de verificare fiscală şi va fi anexat la raportul de verificare fiscală/procesul-verbal.

 

ANEXA Nr. 11c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului Invitaţie

 

1. Denumire: Invitaţie

3. Format: A4/t1 0013620909052013

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către organele fiscale pentru nştiinţarea contribuabilului de a se prezenta la sediul organului fiscal.

7. Se ntocmeşte n două exemplare, de către echipa de verificare fiscală.

8. Circulă:

- exemplarul 1 la persoana verificată;

- exemplarul 2 la organul fiscal care va efectua verificarea fiscală/controlul.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1 la persoana verificată;

- exemplarul 2 anexă la Raportul de verificare fiscală/procesul-verbal.

 

ANEXA Nr. 12a

 

PROCES-VERBAL1)

(ziua.........luna......................................anul.................)

 

CAPITOLUL I

 

Subsemnaţii,......................................................................şi......................................................................................2), avnd funcţia de ...................................... şi ................................................ n cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Direcţia .............................................., n baza titlului VII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor nr. .......................................................şi a Ordinului de serviciu nr. ........../...................am efectuat, n perioada...............................................................o cercetare la faţa locului, n vederea

........................................................................................................................................................................................................3) la.............................................................................cu domiciliul fiscal n localitatea............................................................. bd./str. ................................................... nr. .........bl. ......... sc. ....... et. ......., ap........, judeţul/sectorul......................................... codul de identificare fiscală/CNP ............................................................................

Contribuabilul are ca obiect principal de activitate................................................................................4)

Controlul s-a desfăşurat.................................................................................................................................................5),

unde contribuabilul sus-menţionat are...........................................................................................................................................6)

Contribuabilul este reprezentat de.......................................................7), n calitate de......................................................

 

CAPITOLUL II

Constatări

 

Ca urmare a controlului efectuat au rezultat următoarele (constatări, consecinţe, responsabilităţi, măsuri dispuse):

1. Descrierea faptei

..

..

..

..

2. Prevederile legale ncălcate:

..

..

..

..

3. Consecinţe:

..

..

..

..

La terminarea controlului au fost restituite n original toate actele şi documentele puse la dispoziţia inspectorilor fiscali, la prezentul proces-verbal fiind anexate copii certificate.

Prin semnarea prezentului proces-verbal contribuabilul atestă faptul că a pus la dispoziţia echipei de control toate documentele şi informaţiile solicitate şi răspunde pentru completitudinea şi autenticitatea lor şi pentru realitatea şi legalitatea operaţiunilor economice nscrise n aceste documente.

Contribuabilul a formulat/nu a formulat un punct de vedere referitor la constatările nscrise mai sus, care se anexează prezentului proces-verbal.

Orice alte diferenţe sau măsuri de orice fel, stabilite cu ocazia altor verificări din partea organelor de control abilitate prin lege, vor fi suportate de societate, care răspunde pentru operaţiunile realizate, nregistrările efectuate şi raportările depuse conform legislaţiei fiscale n vigoare.

Prezentul proces-verbal s-a ntocmit n......exemplare, nregistrate n Registrul unic de control cu nr. ............................. din care un exemplar a fost lăsat contribuabilului, iar.........exemplare au fost luate de organele fiscale.

 

Organe fiscale,

....................................................................

 

{numele, prenumele, semnătura)

Administrator/Contribuabil/Martori,

....................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 


1) Se va ntocmi numai n cazul controlului inopinat, ncrucişat şi pentru constatarea unor situaţii faptice existente la un moment dat (art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) sau pentru consemnarea unor fapte care pot ntruni elementele constitutive ale unei infracţiuni. Nu are ca rezultat ntocmirea deciziei de impunere. Se anexează la Raportul de verificare fiscală.

2) Numele şi prenumele organelor fiscale.

3) Denumirea exacta a tematicii şi perioada supusă controlului.

4) Denumire şi clasificare cod CAEN a obiectului de activitate desfăşurat.

5) Adresa punctului de lucru, sucursalei, subunităţii.

6) Menţionarea felului de sediu secundar (punct de lucru, sucursală, subunitate).

7) Numele, prenumele, funcţia, datele de identitate, CNR

 

Cod 14.13.42.13/pv

 

ANEXA Nr. 12b

 

Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale formularului Proces-verbal

 

CAPITOLUL I

 

Procesul-verbal reprezintă actul de control care se ntocmeşte de către organele fiscale numai n cazul controlului inopinat, ncrucişat, n cazul efectuării, n condiţiile legii, a unei cercetări la faţa locului (art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 9272003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) sau pentru consemnarea unor fapte, n timpul verificării fiscale, care pot ntruni elementele constitutive ale unei infracţiuni. n cuprinsul acestuia pot exista referiri la contravenţiile constatate şi sancţionate n conformitate cu dispoziţiile legale.

Nu are ca rezultat ntocmirea unei decizii de impunere.

Cmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:

1. data (zi, lună, an) la care s-a ntocmit procesul-verbal;

2. numele şi prenumele organelor fiscale care efectuează controlul;

3. se vor preciza denumirea exactă a obiectului controlului şi perioada supusă verificării;

4. denumirea obiectului de activitate şi clasificarea codului activităţii conform clasificării CAEN;

5. se va preciza adresa punctului de lucru, sucursalei, subunităţii la care s-a desfăşurat controlul, dacă acesta a avut loc n alt loc dect domiciliul fiscal, precum şi modul de deţinere a spaţiului unde se desfăşoară activitatea;

6. se va preciza tipul sediului secundar (punct de lucru, sucursala, subunitate);

7. se vor nscrie numele şi prenumele, funcţia, datele de identitate. CNP, precum şi calitatea acestuia n cadrul societăţii.

 

CAPITOLUL II

 

Constatările controlului vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile, astfel nct să rezulte motivul de fapt şi temeiul de drept care au stat la baza fundamentării fiecăreia. Se vor nominaliza, acolo unde legea prevede, persoanele considerate responsabile de faptele constatate. De asemenea se vor nscrie măsurile operative dispuse contribuabilului pentru respectarea prevederilor legale n materie.

n susţinerea constatărilor se vor prezenta copii după documente justificative, evidenţe, documente contabile, declaraţii fiscale, situaţii privind starea de fapt constatată şi efectele juridice produse.

Se va prezenta n sinteză şi punctul de vedere al contribuabilului sau al persoanei mputernicite de acesta faţă de constatările organului fiscal, numai atunci cnd aceasta are o opinie contrara şi o prezintă n scris n timpul controlului.

Organele fiscale vor analiza cu obiectivitate punctul de vedere al contribuabilului şi, n funcţie de concluzii, vor nscrie n procesul-verbal argumentele cu care se combate fiecare dintre aspectele prezentate n scris de către contribuabil. Punctul de vedere al organului fiscal faţă de argumentele aduse de contribuabil va fi consemnat cu precizarea prevederilor legale n domeniu şi fundamentate pe analiza datelor nscrise n procesul-verbal.

n cazul n care din control au rezultat fapte care pot ntruni elementele constitutive ale unei infracţiuni se va prezenta şi punctul de vedere al persoanei considerate responsabile, care va fi anexat la procesul-verbal.

Pentru faptele care sunt sancţionate contravenţional organele fiscale vor ntocmi, separat, n conformitate cu dispoziţiile legale n vigoare, proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Punctul de vedere prezentat n scris de reprezentantul legal al contribuabilului sau de persoana mputernicită de acesta se va anexa la procesul-verbal.

 

CAPITOLUL III

Semnarea procesului-verbal

 

Procesul-verbal se semnează de către organele fiscale, reprezentantul legal al contribuabilului, persoanele răspunzătoare, funcţia deţinută, precum şi de eventualii martori n prezenţa cărora s-a efectuat controlul.

Procesele-verbale se ncheie n cel puţin 3 exemplare, din care:

- exemplarul 1 rămne la organul fiscal care a efectuat controlul;

- exemplarul 2 se transmite ia organul fiscal n a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;

- exemplarul 3 rămne la contribuabil.

După caz, se ntocmeşte şi exemplarul 4, care se transmite organelor de urmărire penală.

Procesele-verbale n care sunt consemnate constatări cu privire la fapte care ar putea ntruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, n condiţiile prevăzute de legea penală, vor fi semnate de organele fiscale şi de către contribuabilul supus controlului, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni din partea contribuabilului. n cazul n care cel supus controlului refuză să semneze procesul-verbal, organul fiscal va consemna aceasta n procesul-verbal.

n toate cazurile, procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 12c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului

Proces-verbal

 

1. Denumire: Proces-verbal

2. Cod:.........................

3. Format: A4/t2 (Poate avea un număr variabil de pagini.)

4. Caracteristici de tipărire: se editează pe ambele feţe. Se poate edita şi cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către organele fiscale pentru consemnarea unor fapte ca urmare a unui control inopinat, ncrucişat sau pentru o cercetare la faţa locului ori pentru consemnarea unor fapte care pot ntruni elementele constitutive ale unei infracţiuni.

7. Se ntocmeşte n 3 sau 4 exemplare, n funcţie de tipul de control efectuat.

8. Circulă:

- exemplarul 1 la organul fiscal care a efectuat controlul;

- exemplarul 2 la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal n a cărui rază teritorială contribuabilul are declarat domiciliul fiscal;

- exemplarul 3, la contribuabil;

- exemplarul 4 (după caz), ncheiat n cazul n care sunt consemnate fapte care pot ntruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, se va nainta organelor de urmărire penală.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1 la Raportul de verificare fiscală;

- exemplarul 2 la dosarul fiscal al contribuabilului;

- exemplarul 3 la contribuabil.

 

ANEXA Nr. 13a

 

PROCES-VERBAL

de ridicare/restituire de nscrisuri, ncheiat la data de....../......../........

 

Subsemnaţii,..............................şi..................................., avnd funcţia de.....................şi....................... n cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia..............n baza art. 56 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor nr. .................. şi................şi a Ordinului de serviciu nr. ......./..............am ridicat/restituit de la..................1) n prezenţa.....................2) următoarele (documente, nscrisuri etc.):

..

..

..

..

..

..

Menţionăm că pentru documentele ridicate s-au lăsat copii certificate de organul fiscal şi de un reprezentant legal al societăţii/contribuabilului/

Prezentul proces-verbal, nregistrat la contribuabil cu nr. ............din..............s-a ncheiat n două exemplare, din care unul a fost lăsat la contribuabil, iar unul a fost luat de organele fiscale.

 

Organe fiscale,

....................................................................

 

{numele, prenumele, semnătura)

Reprezentant contribuabil4),

....................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 


1) Denumirea contribuabilului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală/CNR

2) Numele, prenumele, funcţia, calitatea reprezentantului contribuabilului.

3) Numele, prenumele, funcţia.

4) Numele, prenumele, funcţia, adresa, datele de identitate, CNP/CIF.

 

Cod 14.13.42.13/pvri

 

ANEXA Nr. 13b

 

Instrucţiuni privind conţinutul şi obiectivele minimale ale formularului Proces-verbal de ridicare/restituire de nscrisuri

 

Se completează de către organele fiscale cu ocazia ridicării/restituirii de documente. Se nscriu numele şi prenumele organelor fiscale, funcţia şi numărul legitimaţiei.

Documente/nscrisuri: se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite prin prezentarea următoarelor date: tipul, seria, număr, conţinut, număr de file, registre, carnete, bucăţi etc.

Documentele sau actele se anexează n original cnd asupra acestora există suspiciuni că sunt fictive, precum şi cnd există indicii că s-ar urmări sustragerea ori distrugerea lor de cei interesaţi. n acest caz se lasă contribuabilului controlat copii confirmate de un reprezentant legal al acestuia şi de organul fiscal.

Se completează n două exemplare, din care un exemplar pentru organul fiscal şi un exemplar pentru contribuabil.

 

ANEXA Nr. 13c

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului Proces-verbal de ridicare/restituire de nscrisuri

 

1. Denumire: Proces-verbal de ridicare/restituire de nscrisuri

2. Cod:.............

2. Format: A4/t1 (Poate avea un număr variabil de pagini.)

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singura faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către organele fiscale pentru ridicarea/restituirea de nscrisuri.

7. Se ntocmeşte n 2 exemplare, de organul fiscal.

8. Circulă:

- exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează verificarea fiscală/controlul;

- exemplarul 2 la contribuabil.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1 la Raportul de verificare fiscală/procesul-verbal;

- exemplarul 2 la contribuabil.

 

JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA

MUNICIPIULUI BUZĂU

 

LISTA

cuprinznd asociaţiile şi fundaţiile romne cu personalitate juridică care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Buzău n anul 2013, n conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romne cu personalitate juridică, care nfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

Denumire asociaţie/fundaţie

Cuantumul subvenţiei aprobate - lei -

Fundaţia pentru copii Sf. Sava

24.000