MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 380/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 380         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 iunie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

189. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 

605. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

382. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Topliţa, judeţul Harghita, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

388. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

394. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unei părţi dintr-un imobil

 

395. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

398. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 şi 27 august 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006

 

399. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 februarie 2013 şi la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 

Rectificări la:

 - Deciziei Curţii Constituţionale nr. 206 din 29 aprilie 2013

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea  şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 2 aprilie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. La articolul 26, după alineatul 1 se introduce un nou alineat alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Consiliul sau, după caz, instanţa de judecată poate obliga partea care a săvârşit fapta de discriminare să publice, în mass-media, un rezumat al hotărârii de constatare, respectiv al sentinţei judecătoreşti.»„

2. La articolul 1 punctul 6, alineatul (21) al articolului 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(21) Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 6 luni de la data soluţionării petiţiei de către Consiliu.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

 

Bucureşti, 25 iunie 2013.

Nr. 189.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 21 iunie 2013.

Nr. 605.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Topi iţa, judeţul Harghita, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la M.F.P. cu nr. 101.216, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Loca! al Municipiului Topliţa, în vederea asigurării accesului optim la locuinţele de necesitate, situate în Str. Târgului nr. 3B, municipiu! Topliţa, judeţul Harghita.

Art. 3. - Se aprobă darea în administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Topliţa nr. 178/2010.

Art. 4. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 382.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se actualizează

 

Nr. M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă

Nr. M.F.P. 101.216

Cod de clasificare 8.19.01

45-135

Municipiul Topliţa,

Str. Târgului nr. 3,

judeţul Harghita

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita

CUI: 4367825

Ministerul Afacerilor Interne

Nr. construcţii = 3

Suprafaţa construită = 369 mp

Suprafaţa desfăşurată = 676 mp

Suprafaţa terenului = 2.000 mp

967.815,30 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, judeţul Harghita

 

Denumirea şi locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite Imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public şi codul de clasificare

Imobil 45-135,

Str. Târgului nr. 3,

municipiul Topliţa,

judeţul Harghita

Din domeniul public al statului român şi din administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita

CUI: 4367825

Ministerul Afacerilor Interne

În domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, judeţul Harghita

CUI: 4245178

Suprafaţa terenului: 44 mp

CF: 52247

Nr. cadastral: 52247

Valoarea de inventar = 5.125,12 lei

Nr. MFP 101.216 parţial

Cod de clasificare 8.19.01

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite în administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

Locul unde este situat imobilul

Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului în domeniul public al statului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public

Str. Târgului,

municipiul Topliţa,

judeţul Harghita

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului

Topliţa nr. 178/2010 si nr. 78/2012

Din administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, judeţul Harghita

CUI: 4245178

În administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita

CUI: 4367825

Ministerul Afacerilor Interne

Suprafaţa terenului: 268 mp

CF: 52207

Nr. cadastral (top): 52207

Valoarea de inventar: 3.291,04 lei

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” - Bucureşti din Ministerul Afacerilor Interne, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflată în administrarea Spitalului de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” - Bucureşti din Ministerul Afacerilor Interne, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 388.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Spitalului de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” – Bucureşti din Ministerul Afacerilor Interne, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Locul unda este situai imobilul

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Caracteristicile imobilului

Valoarea contabila

- lei -

Nr. MFP

Municipiul Bucureşti,

str. Vasile Vastlievici Stroescu nr. 29-31,

sectorul 2

8.25.01

Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Ministerul Afacerilor Interne

Cod unic de identificare (CUI) 4283767

Imobil 50-01

Suprafaţa totală a terenului = 2.206 mp

6 clădiri

Suprafaţa construită = 1.568 mp

Suprafaţa desfăşurată =8.939,25 mp

C.F. nr. 217571

Valoarea totală = 19.913.069,92,

din care:

valoarea terenului 245 mp = 45.744,19

valoarea terenului 1.961 mp = 391.124,99

valoarea clădirii „pavilion medicală” = 19.434.905,06

Construcţie „punct control acces = 41.295,68

35892

 

ANFXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiei aflate în administrarea Spitalului de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Ministerul Afacerilor Interne, care se trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Număr MFP

Municipiul Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 50, sectorul 2

Spitalul de Urgenţă „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Ministerul Afacerilor Interne

Cod unic de identificare (CUI) 4283767

C.F. nr. 229585

Construcţie C2 cu destinaţia de «punct control acces”

Suprafaţa construită = 35 mp

Valoarea contabilă = 41.295,68 lei

35892 (parţial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unei părţi dintr-un imobil

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna, a unei părţi dintr-un imobil, trecută în domeniul public al statului, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 54/2010, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 394.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţii de imobil aflate în domeniul public al statului care se transmite în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna

 

Locul unde este situat imobilul

Actul prin care s-a făcut trecerea

imobilului în domeniul public al statului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar care se include în valoarea imobilului înregistrat la nr. MFP

- lei -

Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public

Cod de clasificare

Str. Dozsa Gzorgy nr. 27,

Municipiul Târgu Secuiesc,

Judeţul Covasna

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc nr. 54/2010

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc,

Judeţul Covasna,

CUI 4201813

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna

CUI 4201961

Nr. de încăperi = 4

Suprafaţa construită = 102 mp

Suprafaţa utilă = 78 mp

C.F. -23526-C1-U2 Târgu Secuiesc

63.897.33

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.

8.19.01

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - SA. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Scutaru Teodor Codrin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 395.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Naţională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Mediaş (inclusiv CTE Iernut) Mediaş,

Piaţa Constantin Motaş nr. 4

CUI RO 14056826

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2013

0

1

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

4 923 850

 

1

 

Venituri din exploatare

2

4 843 758

 

2

 

Venituri financiare

3

80 092

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

3 247 779

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

3 221 720

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

7

1 230 780

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

516 635

 

 

C.

cheltuieli cu personalul , din care:

9

614 726

 

 

 

C1

ch. cu salariile

10

358 169

 

 

 

C2

bonusuri

11

105 171

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

442

 

 

 

 

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

1 762

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

149 183

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

859 579

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

26 059

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

1 676 071

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

20

273 650

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

1 402 421

 

1

 

Rezerve legale

22

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24,25 şi 26.

27

1 402 421

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

11 846

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

1 202 127

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

1 013 249

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 . Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

200 294

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

34

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

 

 

 

ci

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

37

 

 

 

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care;

39

1 022 069

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii anteriori

40 bis

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

1 022 069

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

6615

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

6 599

 

3

 

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

45

463 340

 

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

358 169

 

 

b)

bonusuri

47

105 171

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

4 523

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile si bonusurile în lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

5 852

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (fel/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

746

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

746

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu ( MWh/ persoana)

52

 

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

660

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

181 000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 şi 27 august 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile*) semnate la Bucureşti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 şi 27 august 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006, ratificat prin Legea nr. 124/2007, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 398.


*) Traducere.

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALA PENTRU DEZVOLTARE

 

Clădirea UTI, etajul 6

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, 020492

Bucureşti, România

Tel.+4 021 201 0311

Fax +4 021 201 0336

 

27 aprilie 2012 E.S Bogdan Drăgoi,

ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

România - Proiectul pentru servicii municipale (împrumutul nr. 4835-RO)

Anulare şi închiderea contului

 

Facem referire la Acordul de împrumut pentru Proiectul pentru servicii municipale încheiat între România (Debitorul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), datat 24 iulie 2006, cu modificările ulterioare.

După cum cunoaşteţi, data de închidere pentru tragerile efectuate în contextul părţii 1 a Proiectului (Servicii urbane în municipiul Bucureşti) a fost 31 martie 2012. Conform prevederilor paragrafului B.2 secţiunea a IV-a a anexei 2 la Acordul de

Împrumut, Banca anulează prin prezenta, începând cu data de 31 martie 2012, suma de 1.294,62 euro din contul de împrumut în cadrul categoriei 1 „Lucrări, bunuri şi servicii de consultanţă aferente Proiectului în cadrul părţii 1 a Proiectului, cu excepţia B1 - lucrări civile în sectorul 1 - Bănoasa, Contractul nr. 3.637/12.07.2007”, iar comisioanele de angajament aferente respectivei sume au încetat a se mai acumula cu începere de la 31 martie 2012.

Data de închidere pentru tragerile efectuate în contextul părţii 2 (Servicii urbane în municipiul Arad) şi al părţii 3 (Pregătire de proiect pentru UE) ale Proiectului a fost 30 iunie 2011. Conform celor indicate în scrisoarea noastră din 3 noiembrie 2011, în timp ce partea 2 (Servicii urbane în municipiul Arad) din cadrul categoriei 2 .Lucrări, bunuri şi servicii de consultanţă aferente Proiectului în cadrul părţii 2 a Proiectului” a fost trasă integral, Banca a anulat, începând cu 31 octombrie 2011, suma de 96.155,23 euro din contul de împrumut în cadrul categoriei 3 „Servicii de consultanţă aferente Proiectului în cadrul părţii 3 a Proiectului”, iar comisioanele de angajament aferente respectivei sume au încetat a se mai acumula cu începere de la 31 octombrie 2011.

Doresc să vă informez că, odată cu anularea sumei de 1.294,62 euro efectuată la 31 martie 2012, contul de împrumut indicat mai sus a fost închis.

Ataşat regăsiţi situaţia finală a tragerilor defalcată pe categorii din cadrul împrumutului. Anexa 3, Graficul de amortizare, este în curs de modificare de către Bancă, în urma anulării, iar cifrele revizuite vă vor fi transmise în curând.

V-am fi recunoscători dacă aţi putea să ne confirmaţi primirea prezentei scrisori.

 

Cu sinceritate,

Richard Florescu,

locţiitorul directorului de ţară

Banca Mondială România şi Ungaria

(semnătură indescifrabilă)

 

CC: E.S. Artila Korodi,

ministrul mediului şi pădurilor

Dlui Cristian Sporiş,

secretar de stat,

Ministerul Finanţelor Publice

Dnei Angela Carabaş,

director general,

Ministerul Finanţelor Publice

Dnei Carmen Ghiţă,

şef de birou,

Ministerul Finanţelor Publice

Dlui Adrian Mindroiu,

director general,

Autoritatea de Management pentru POS Mediu,

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Dlui Sorin Oprescu,

primarul municipiului Bucureşti

Dnei Cristina Pîrvulescu,

manager UIP,

Primăria Municipiului Bucureşti

Dlui Andrei Chiliman,

primarul sectorului 1

Dlui Cristian Constantin Poteraş,

primarul sectorului 6

Dlui Gheorghe Falcă,

primarul municipiului Arad,

Primăria Arad

Dlui Ruud Treffers,

director executiv,

Banca Mondială

 

Client Banca Mondială

Descărcat la 10 aprilie 2012, ora 11:27

 

Împrumut BIRD 48350 (VSL)

Stadiu: în cure de tragere

Tara: România

Proiect: P088252

SERVICII MUNICIPALE

 

Sinteza pe categorii

Moneda în care a fost angajat împrumutul

Prezentaţi sumele în EUR

 

Categoria

Descrierea categoriei

Sume alocate EUR

Sume trase EUR

Sume netrase

EUR

Angajamente speciale

EUR

Fonduri disponibile

EUR

Sume netrase

USD

Categorii istorice trase USD

Totaluri

106.103.844,77

106.102.550,15

1.294,62

0,00

1.294,62

1.692,13

 

1

BIRD 48350 WS. GS, CS partea 1

48.000.000,00

47.998.705,38

1.294,62

0,00

1.294,62

1.692,13

65.577.512,09

2

BIRD 48350 WS. GS, CS partea 2

47.200.000,00

47.200.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

66.322.876,36

3

BIRD 48350 CS partea 3

10.903.844,77

10.903.844,77

0,00

0.00

0,00

0,00

15.229.088,52

DA- A

Cont desemnat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

DA-B

Cont desemnat

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

 

DA-C

Cont desemnat

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

 

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALA PENTRU DEZVOLTARE

 

Clădirea UTI, etajul 6

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, 020492

Bucureşti, România

Tel.+4 021 201 0311

Fax +4 021 201 0336

 

24 iulie 2012

 

E.S. Florin Georgescu,

ministrul finanţelor publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

România - Proiectul pentru servicii municipale (împrumutul nr. 4835-RO)

Anexa 3, Graficul de amortizare

 

Având în vedere corespondenţa noastră anterioară din data de 27 aprilie 2012, paragraful 2, cu privire la subiectul indicat mai sus, puteţi regăsi ataşat anexa 3, Graficul de amortizare modificat.

 

Cu sinceritate,

Mariana Moarcas,

locţiitorul directorului de ţară

Banca Mondială România şi Ungaria

(semnătură indescifrabilă)

 

CC: E.S. Rovana Plumb,

ministrul mediului şi pădurilor

Dlui Claudiu Doltu,

secretar de stat,

Ministerul Finanţelor Publice

Dnei Diana Popescu,

director general,

Ministerul Finanţelor Publice

Dlui Sorin Oprescu,

primarul municipiului Bucureşti,

Primăria Municipiului Bucureşti

Bucureşti, România

Dnei Cristina Pîrvulescu,

manager UIP,

Primăria Municipiului Bucureşti

Bucureşti, România

Dlui Gheorghe Falcă,

primarul municipiului Arad,

Primăria Municipiului Arad

Dlui Rudolf Jan Treffers,

director executiv,

Banca Mondială

 

BANCA INTERNAŢIONALA PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

GRAFIC DE AMORTJZARE

Sume în euro

 

Data şi ora executării: 24 iulie 2012

Pagina 1

 

Ţara: RO - România

Debitor: 8000008817 - Ministerul Finanţelor Publice

 

Împrumut nr. BIRD 48350

Tranşe cumulate: Nu

Subîmprumut nr. 48350-001

EOPDt: 24 iulie 2012

Valuta: EUR

Prima dată scadentă: 15 februarie 2012

Ultima dată scadentă: 15 august 2023

 

Data scadentă

Valoarea iniţială

Ajustare totală

Valoarea scadentă revizuită

15.02.2012

4.425.000,00

-4.006.47

4.420.993,53

15.08.2012

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.02.2013

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.08.2013

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.02.2014

4.425.000,00

-4.062.76

4.420.937,24

15.08.2014

4.425.000,00

-4.062.76

4.420.937,24

15.02.2015

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.08.2015

4.425.000,00

-4.062,76

4,420.937,24

15.02.2016

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.08.2016

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.02.2017

4.425.000,00

-4.062.76

4.420.937,24

15.08.2017

4.425.000,00

-4.062.76

4.420.937,24

15.02.2018

4.425.000,00

-4.062.76

4.420.937,24

15.08.2018

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.02.2019

4.425.000,00

-4.062.76

4.420.937,24

15.08.2019

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.02.2020

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.08.2020

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.02.2021

4.425.000,00

4.062,76

4.420.937,24

15.08.2021

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.02.2022

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.08.2022

4.425.000,00

-4.062,76

4.420.937,24

15.02.2023

4.425.000,00

4.062,76

4.420.937,24

15.08.2023

4.425.000,00

-4.062,66

4.420.937,34

TOTAL:

106.200.000,00

-97.449,85

106.102.550,15

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

SECRETAR DE STAT

 

Către: Dl Francois Rantrua, manager de ţară

Biroul Băncii Mondiale în România

Fax:021-20103 38

 

Re: Proiectul pentru servicii municipale - Acordul de împrumut nr. 4835 RO

- Anulare parţială în cadrul părţii 1 a Proiectului

- Anulare parţială a valorii împrumutului - Anexa 3, Graficul de amortizare

 

Data: 27 august 2012

 

Stimate dle Rantrua,

Vă confirmăm primirea şi vă adresăm mulţumiri pentru scrisorile dumneavoastră din datele de 27 aprilie 2012 şi 24 iulie 2012 prin care ne informaţi cu privire la anularea a 1.294,62 euro din valoarea împrumutului şi la actualizarea Graficului de amortizare ca urmare a acestei anulări.

 

Cu sinceritate,

Claudiu Grigoraş Doltu,

secretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 februarie 2013 şi la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 171/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori1) semnate la Bucureşti la 19 februarie 2013 şi la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de împrumut dintre

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 171/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 19 iunie 2013.

Nr. 399.


*) Traducere.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

Bucureşti, 19 februarie 2013

 

Doamnei Mamta Murthi, director de ţară

Europa Centrală şi Ţările Baltice

Regiunea Europa şi Asia Centrală, Banca Mondială

 

Ref.: Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a

Amendament la Acordul de împrumut 47600 RO - extinderea datei-limită de tragere

 

Stimată doamnă Murthi,

 

În primul rând, dorim să vă felicităm pentru numirea dumneavoastră în funcţia de director de ţară pentru Europa Centrală şi Ţările Baltice şi să reînnoim aprecierea noastră faţă de suportul şi flexibilitatea Băncii Mondiale în a răspunde nevoilor specifice ale României.

În acest sens, avem plăcerea să reconfirmăm interesul şi angajamentul nostru în continuarea cooperării constructive cu echipa Băncii Mondiale în ceea ce priveşte reformele României menite să accelereze recuperarea economică a României şi plasarea creşterii pe o cale sustenabilă şi de incluziune socială.

Una din principalele priorităţi ale agendei Guvernului României avute în vedere de asemenea şi în cadrul pachetului multilateral de finanţare convenit cu FMI, CE şi Banca Mondială este întărirea sustenabilităţii fiscale a sistemului de sănătate. În acest sens, în vederea îmbunătăţirii rezultatelor în domeniul sanitar şi pentru soluţionarea deficitelor bugetare persistente. Ministerul Sănătăţii rămâne angajat ferm în vederea implementării unei reforme a sectorului sanitar cuprinzătoare, în conformitate cu masurile incluse în programul DPL anterior şi în actualul program DPL-DDO.

Măsurile incluse în cadrul DPL-DDO, precum şi costurile estimative ale noii reforme a sectorului sanitar avute în vedere sunt facilitate de evaluarea impactului financiar finanţat în cadrul Proiectului privind reforma sectorului sanitar - APL II, aflat în prezent în curs de implementare.

Datorită ultimei extinderi a datei-limită de tragere a împrumutului şi a expertizei profesioniste acordate de bancă, cea mai mare parte a activităţilor proiectului înregistrează progres, având mari şanse să fie finalizate până la data-limită de tragere a împrumutului, 15 martie 2013. Cu toate acestea, având în vedere stadiul, analiza financiar-fiscală a noilor propuneri de modificare a legislaţiei în domeniul sanitar nu poate fi finalizată până la data de 15 martie 2013, aşa cum s-a planificat anterior.

De aceea, Ministerul Sănătăţii ne-a informat că pentru a finaliza cu succes toate obiectivele de dezvoltare ale proiectului şi pentru a beneficia de realizarea studiului de impact în cadrul sumelor împrumutului este necesară extinderea datei-limită de tragere de la 15 martie 2013 la 31 decembrie 2013.

Având în vedere durata estimativă mare a procesului legislativ, Ministerul Sănătăţii a stabilit că ar fi mult mai eficient să modifice punctual legislaţia existentă în mod corespunzător decât să adopte o nouă lege. Această nouă abordare a condus la anumite modificări în termenii de referinţă ai asistenţei tehnice şi ca o consecinţă la ajustări corespunzătoare ale calendarului acesteia.

Eventuala alternativă de finanţare a acestei activităţi din bugetul propriu al Ministerului Sănătăţii va avea impact asupra finalizării acesteia, deoarece va trebui reluată procedura de licitaţie prin utilizarea altor metode de procurare. Aceasta va conduce la întârzieri în finalizarea amendamentelor la legislaţia aferentă sectorului sanitar, planificată cu FMI, CE şi Banca Mondială, şi va influenţa negativ implementarea la timp a unor măsuri corective în sistemul de sănătate.

De aceea, având în vedere importanţa şi domeniile acoperite de acest studiu, singura soluţie pentru implementarea corespunzătoare a acestuia este extinderea datei-limită de tragere a sumelor împrumutului astfel cum este propus mai sus. Aceasta va facilita de asemenea pregătirea noului împrumut destinat sectorului sanitar, inclus în actuala Strategie a parteneriatului de ţară.

În acest sens, sprijinim cererea Ministerului Sănătăţii şi vă rugăm să fiţi de acord cu extinderea datei-limită de tragere a sumelor împrumutului de la 15 martie 2013 la 31 decembrie 2013.

Sperând că solicitarea noastră va beneficia de sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră, aşteptăm un răspuns pozitiv din partea dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

CC. Gheorghe-Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii

Francois Rantrua, manager de ţară, Banca Mondială - Biroul din Bucureşti

Richard Florescu, şeful echipei proiectului, Banca Mondială - Biroul din Bucureşti

 

BANCA MONDIALĂ

EUROPA CENTRALA ŞI ŢĂRILE BALTICE

REGIUNEA EUROPA ŞI ASIA CENTRALĂ

 

Bruxelles, Belgia

Bd. Marnix nr. 17, etajul 2, 1000

Fax (32 2) 504 09 99/Tel. (32 2) 552 00 43

 

15 martie 2013

 

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, România

 

Stimate domnule secretar de stat,

 

România: Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a

(împrumut nr. 47600-RO)

Extinderea datei-limită de tragere şi perioada de graţie după închidere

 

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră din data de 19 februarie 2013, prin care se solicită Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) extinderea datei-limită de tragere a împrumutului, am plăcerea să vă informez că Banca este de acord cu solicitarea dumneavoastră.

În acest context, Banca a stabilit data de 31 decembrie 2013 ca cea mai târzie dată pentru scopurile secţiunii 2.03 din Acordul de împrumut dintre România şi Bancă din 28 ianuarie 2005.

În plus faţă de aceasta, vă informăm că, în conformitate cu practica curentă a Băncii, se vor putea efectua trageri ulterioare din împrumut pentru cererile de tragere primite la Centrul Regional de Procesare al Băncii din Zagreb până la 30 aprilie 2014 (până la încheierea zilei de lucru) pentru cheltuieli eligibile efectuate anterior datei-limită (respectiv plăţi efectuate sau plăţi datorate pentru bunuri, lucrări şi servicii care au fost furnizate anterior datei-limită de tragere). Sumele rămase netrase din împrumut după disponibilizările efectuate în baza acestor cereri de tragere vor fi anulate.

 

Cu stimă,

Mamta Murthi,

director regional

 

RECTIFICĂRI

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 13 iunie 2013, în cuprinsul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 206 din 29 aprilie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4145 alin. 4 din Codul de proceduri penală, se face următoarea rectificare:

- la pagina 9, coloana 2, paragraful 4 (corespunzător pct. 7 din decizie - Efectele deciziei Curţii Constituţionale), se va elimina sintagma „cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie” din partea finală a acestui paragraf.