MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 378/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 378         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

45. - Hotărâre privind revocarea din funcţie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

46. - Hotărâre privind modificarea articolului 5 al Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

378. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN13 şi DN 15”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

507. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

 

859. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea „Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc” - ediţia 2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

40. - Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

41. - Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor finali care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactiva

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea din funcţie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

În temeiul dispoziţiilor art. 67 din Constituţia României, republicată, având în vedere concluziile Raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. XIX/89 din 7 iunie 2013, înregistrat la Biroul Permanent al Senatului cu nr. 846 din 11 iunie 2013, precum şi Hotărârea Biroului Permanent al Senatului adoptată în şedinţa din data de 17 iunie 2013,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Georgeta Basarabescu se revocă din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2013.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 25 iunie 2013.

Nr. 45.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea articolului 5 al Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44, 46 şi ale art. 77 alin. (2)-(7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 5 al Hotărârii Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 9 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Concluziile Comisiei vor fi cuprinse într-un raport ce va fi prezentat până la data de 30 decembrie 2013.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 25 iunie 2013.

Nr. 46.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN15”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a! lucrării de utilitate publică „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.Â.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Corunca, Ernei, Livezeni, Sângeorgiu de Mureş şi Târgu Mureş din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, prevăzută la art. 1, situate pe raza localităţilor Corunca, Ernei, Livezeni, Sângeorgiu de Mureş şi Târgu Mureş din judeţul Mureş, sunt în cuantum total de 17 845 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita bugetului aprobat Secretariatului General al Guvernului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului,

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 378.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, pe raza localităţilor Corunca, Ernei, Livezeni, Sângeorgiu de Mureş şi Târgu Mureş din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Nr. topografic

Categoria de folosinţă

Numărul cadastral

(număr topo)

Numărul cărţii funciare

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Corunca

Proprietar neidentificat*)

51296

Livezi

51296

-

519

20756,35

2

Corunca

Proprietar neidentificat*)

-

Livezi

-

-

63

2519,56

3

Corunca

Proprietar neidentificat*)

-

Livezi

-

-

6

239,96

4

Corunca

Proprietar neidentificat*)

-

Livezi

-

-

5

199,96

5

Corunca

Proprietar neidentificat*)

-

Livezi

-

-

6

239,96

6

Corunca

Proprietar neidentificat*)

-

Livezi

-

-

6

239,96

7

Corunca

Proprietar neidentificat*)

-

Livezi

-

-

144

5758,99

8

Corunca

Proprietar neidentificat*)

245

Arabil

-

-

6

239,96

9

Corunca

Proprietar neidentificat*)

245

Arabil

-

-

5

199,96

10

Corunca

Proprietar neidentificat*)

245

Arabil

-

-

1584

63348,85

11

Corunca

Proprietar neidentificat*)

245

Arabil

-

-

6

239,96

12

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

4623

7015,82

13

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

1533

2326,46

14

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

-

-

354

537,23

15

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

-

-

4350

6601,52

16

Ernei

Jenei Eugen, Jenei Sandor

787

Arabil

-

-

2252

3417,61

17

Ernei

Moldovan Vasile

1069

Arabil

1069

-

4108

82145,54

18

Ernei

Szekely Ştefan, Szekeiy Mihai

1114

Arabil

1114

-

1316

26315,37

19

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

50

999,82

20

Ernei

Csipor Ludovic, Csipor Rozalia, Csipor Antal

329

Arabil

329

-

970

19396,59

21

Ernei

Vamos A. Eszter

-

Arabil

-

-

872

17436,93

22

Ernei

Kelemen S. Ana, Kelemen I. Ştefan

-

Arabil

-

-

1696

33914,03

23

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

751

15017,36

24

Ernei

Nemeş Adalbert, Nemeş S. Rozalia

473

Arabil

473

-

1350

26995,25

25

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

627

12537,79

26

Ernei

Vamos I. Joan, Vamos Ana

380

Arabil

380

-

2676

53510,58

27

Ernei

Proprietar neidentificat*)

285/12

Arabil

285/12

-

59

1179,79

28

Ernei

Proprietar neidentificat*)

285/13

Arabil

285/13

-

700

13997,54

29

Ernei

Proprietar neidentificat*)

285/14

Arabil

285/14

-

499

9978,24

30

Ernei

Proprietar neidentificat*)

285/15

Arabil

285/15

-

500

9998,24

31

Ernei

Proprietar neidentificat*)

285/16

Arabil

285/16

-

550

10998,06

32

Ernei

Proprietar neidentificat*)

285/17

Arabil

285/17

-

46

919,84

33

Emei

Proprietar neidentificat*)

285/5

Arabil

285/5

-

572

11437,99

34

Emei

Proprietar neidentificat*)

285/2

Arabil

285/2

-

251

5019,12

35

Emei

Proprietar neidentificat*)

285/4

Arabil

285/4

-

572

11437,99

36

Emei

Proprietar neidentificat*)

285/3

Arabil

285/3

-

572

11437,99

37

Emei

Csipor Samuila, Csipor Pavel

574

Arabil

574

-

2704

54070,48

38

Emei

Csipor Samuila, Csipor Pavel

573

Arabil

573

-

4960

99182,54

39

Emei

Csipor Samuila, Csipor Pavel

573

Arabil

573

-

16

319,94

40

Emei

Csipor Samuila, Csipor Pavel

-

Arabil

 

-

1185

23695,83

41

Emei

Proprietar neidentificat*)

572

Arabil

572

-

989

19776,52

42

Emei

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

 

-

886

17716,88

43

Emei

Varadi Szocs Ludovic, Varadi Szocs Samuel

241

Arabil

241

-

4672

93423,55

44

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

 

-

361

7218,73

45

Emei

Laszlo I. Iuliana, Laszlo Gabriela

151

Arabil

151

-

382

7638,66

46

Emei

Matei S. Alexandru Liviu

953

Arabil

953

-

113

2259,60

47

Ernei

Markos Albert, Vitalis Anton, Vitalis Ida

-

Arabil

-

-

1175

23495,86

48

Emei

Kakasi A. Margit, Def. Markos Albert

206

Arabil

206

-

5885

117679,28

49

Emei

Kakasi A. Margit, Def. Markos Albert

206

Fineţe

206

-

1310

26195,39

50

Ernei

Marcus A. Sandor, Def. Markos Antal

-

Fâneţe

-

-

183

3659,36

 

51

Ernei

MarcusA. Sandor, Def. Markos Antal

-

Fâneţe

-

-

812

16237,14

52

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

-

-

1726

34513,92

53

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

-

-

1808

36153,64

54

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

-

-

5

99,98

55

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

-

-

5

99,98

56

Ernei

Proprietar neidentificat*)

93

Fâneţe

93

-

6

119,98

57

Ernei

Proprietar neidentificat*)

93

Fâneţe

93

-

5

99,98

58

Ernei

Proprietar neidentificat*)

93

Fâneţe

93

-

5

99,98

59

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

 

-

842

16837,04

60

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

 

-

354

7078,75

61

Ernei

Proprietar neidentificat*)

243

Arabil

243

-

35

699,88

62

Ernei

Proprietar neidentificat*)

242

Arabil

242

-

43

859,86

63

Ernei

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

51

1019,82

64

Ernei

Proprietar neidentificat*)

145

Arabil

145

-

231

4619,19

65

Emei

Proprietar neidentificat*)

149

Arabil

149

-

101

2019,64

66

Emei

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

 

-

222

4439,22

67

Emei

Proprietar neidentificat*)

772

Arabil

772

-

269

5379,05

68

Emei

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

283

5659,00

69

Emei

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

16

319,94

70

Emei

Csipor Ludovic, Csipor Rozalia, Csipor Antal

329

Arabil

329

-

6

119,98

71

Emei

Csipor Ludovic, Csipor Rozalia, Csipor Antal

329

Arabil

329

-

6

119,98

72

Emei

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

1

20,00

73

Emei

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

-

-

357

7138,74

74

Emei

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

-

-

115

2299,60

75

Emei

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

-

-

3

59,99

76

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

51202

Arabil

-

-

358

2860,30

77

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

51888

Arabil

-

-

796

6359,77

78

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1058

Arabil

-

-

1499

11976,51

79

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

923/2/2

Arabil

-

-

159

1270,36

80

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

923/2/1

Arabil

-

-

313

2500,77

81

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

923/1

Arabil

-

-

447

3571,38

82

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

618

Arabil

-

-

601

4801,79

83

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

868

Arabil

-

-

385

3076,02

84

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

297

2372,93

85

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

708

5656,68

86

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

2002

Arabil

-

-

84

671,13

87

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

63

503,35

88

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

51812

Arabil

-

-

42

335,57

89

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

81827

Arabil

-

-

3

23,97

90

Livezeni

Kovacs Ilona

684

Arabil

-

-

69

551,29

91

Livezeni

Kovacs Ilona

685

Arabil

-

-

4681

37399,62

92

Livezeni

Kovacs Ilona

684

Arabil

-

-

5138

41050,90

93

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

581

4642,00

94

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1000/3

Arabil

-

-

422

3371,64

95

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50767

Arabil

-

-

468

3739,16

96

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50768

Arabil

-

-

571

4562,10

97

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50769

Arabil

-

-

402

3211,85

98

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50773

Arabil

-

-

47

375,51

99

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50772

Arabil

-

-

344

2748,44

100

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50777

Arabil

-

-

443

3539,42

 

101

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50770

Arabil

-

-

204

1629,89

102

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50771

Arabil

-

-

585

4673,95

103

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

942

7526,26

104

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

16

127,83

105

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

16

127,83

106

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

51295

Arabil

-

-

2481

19822,36

107

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50022

Arabil

-

-

5952

47554,49

108

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

51294

Arabil

-

-

2655

21212,56

109

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50026

Arabil

-

-

1708

13646,35

110

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50030

Arabil

-

-

56

447,42

111

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

105

838,91

112

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1168

Arabil

-

-

969

7741,99

113

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

463/6

Arabil

-

-

10

79,90

114

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

463/7

Arabil

-

-

35

279,64

115

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

463/7

Arabil

-

-

286

2285,04

116

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

463/5

Arabil

-

-

36

287,63

117

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

9700

77499,75

118

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

463/4

Arabil

-

-

40

319,59

119

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

463/3

Arabil

-

-

1

7,99

120

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

463/7

Arabil

-

-

59

471,39

121

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

463/2

Arabil

-

-

113

902,83

122

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1531

Arabil

-

-

38

303,61

123

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

519/2

Arabil

-

-

36

287,63

124

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

519/2

Arabil

-

-

2591

20701,22

125

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

2441

19502,77

126

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1508

Arabil

-

-

171

1366,23

127

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1509

Arabil

-

-

35

279,64

128

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1791

Arabil

-

-

1695

13542,48

129

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1622

Arabil

-

-

1075

8588,89

130

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

2019

Fâneţe cu pomi fructiferi

-

-

1448

2908,42

131

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

2456

Fâneţe cu pomi fructiferi

-

-

225

451,93

132

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1892

Fâneţe cu pomi fructiferi

-

-

226

453,94

133

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

2481

Fâneţe cu pomi fructiferi

-

-

189

379,62

134

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

2478

Arabil

-

-

92

735,05

135

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1893

Arabil

-

-

95

759,02

136

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

2482

Arabil

-

-

90

719,07

137

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

1581

12631,66

138

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe cu pomi fructiferi

-

-

4637

9313,76

139

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

3055

24408,43

140

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1974

Fâneţe cu pomi fructiferi

-

-

1087

2183,32

141

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

386

3084,01

142

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50995

Arabil

-

-

166

1326,28

143

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

774/1

Arabil

-

-

2663

21276,48

144

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

774/2

Arabil

-

-

1337

10682,18

145

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50994

Arabil

-

-

3805

30400,68

146

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

51023

Arabil

-

-

2956

23617,45

147

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50995

Arabil

-

-

92

735,05

148

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

51023

Arabil

-

-

45

359,53

149

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50994

Arabil

-

-

6

47,94

150

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

51004

Fâneţe

-

-

3156

3099,10

 

151

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

267

2133,24

152

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1199

Arabil

-

-

14223

113637,01

153

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

2791

22299,16

154

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1406

Arabil

-

-

571

4562,10

155

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1409

Arabil

-

-

578

4618,03

156

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

-

-

422

414,39

157

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

5779

46172,27

158

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1971

Arabil

-

-

134

1070,62

159

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1954

Arabil

-

-

2166

17305,61

160

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

3394

27116,92

161

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

2474

Arabil

-

-

835

6671,37

162

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

4336

34643,19

163

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

5332

42600,89

164

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1685

Arabil

-

-

1164

9299,97

165

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1466

Arabil

-

-

2928

23393,74

166

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

51528

Arabil

-

-

370

2956,18

167

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

9448

75486,35

168

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

51528

Arabil

-

-

18

143,81

169

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

30

239,69

170

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1237/6

Arabil

-

-

259

2069,32

171

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1237/7

Arabil

-

-

2062

16474,69

172

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1237/8

Arabil

-

-

4424

35346,28

173

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

1339

10698,16

174

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

1426

11393,26

175

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

9994

9813,81

176

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

51868

Păşuni

-

-

580

569,54

177

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

25968

25499,80

178

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

16

15,71

179

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

11642

93015,68

180

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

850

Arabil

-

-

544

4346,38

181

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

15370

122801,15

182

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

194

1550,00

183

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

1603

12807,43

184

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

964

Arabil

-

-

3545

28323,36

185

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1001

Arabil

-

-

431

3443,55

186

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

3604

28794,75

187

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1836

Arabil

-

-

1188

9491,72

188

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1571

Arabil

-

-

499

3986,84

189

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1571

Arabil

-

-

1105

8828,58

190

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1002

Arabil

-

-

877

7006,94

191

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1002

Arabil

-

-

399

3187,88

192

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

210

1677,83

193

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

1890

15100,47

194

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

26601

212533,08

195

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

6345

6230,60

196

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

3545

28323,36

197

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

984

Arabil

984

-

1046

36603,56

198

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

984

Arabil

984

-

4

139,98

199

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

984

Arabil

984

-

5

174,97

200

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1285/1

Arabil

1285/1

-

760

26595,32

 

201

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1285/1

Arabil

1285/1

-

4

139,98

202

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1285/1

Arabil

1285/1

-

6

209,96

203

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1285/1

Arabil

1285/1

-

6

209,96

204

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1285/2

Arabil

1285/2

-

843

29499,81

205

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

1632

57109,95

206

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

3743

130981,94

207

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1227/4

Arabil

1227/4

-

890

31144,52

208

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1227/5

Arabil

1227/5

-

1193

41747,65

209

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

307

10743,11

210

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

325

Arabil

325

-

860

30094,70

211

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

404/5

Arabil

404/5

-

192

6718,82

212

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

404/2

Arabil

404/2

-

289

10113,22

213

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

404/3

Arabil

404/3

-

1889

66103,36

214

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

404/3

Arabil

404/3

-

16

559,90

215

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

404/3

Arabil

404/3

-

16

559,90

216

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

3367

117824,26

217

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

507/6/

Arabil

507/6/

-

124

4339,24

218

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

548/3

Arabil

548/3

-

38

1329,77

219

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

548/2

Arabil

548/2

-

41

1434,75

220

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

548/1/5

Arabil

548/1/5

-

248

8678,47

221

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

548/1

Arabil

548/1

-

343

12002,89

222

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

580

20296,43

223

Livezeni

Gyorgy Moise

422/6

Arabil

422/6

-

1743

60994,26

224

Livezeni

Gyorgy Moise

422/2

Arabil

422/2

-

185

6473,86

225

Livezeni

Gyorgy Moise

422/1/2

Arabil

422/1/2

-

699

24460,69

226

Livezeni

Gyorgy Moise

422/1/1

Arabil

422/1/1

-

10426

364845,78

227

Livezeni

Gyorgy Moise

422/1/1

Arabil

422/1/1

-

6

209,96

228

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

 

Arabil

 

-

2243

78491,18

229

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1446

Arabil

1446

-

15

524,91

230

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

2362

Arabil

2362

-

112

3919,31

231

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

16

559,90

232

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

1000/4

Arabil

1000/4

-

1520

53190,64

233

Livezeni

Proprietar neidentificat*)

50766

Arabil

50766

-

457

15992,18

234

Sângeorgiu de Mureş

Şerban Nicolae, Şerban Romeo, Şerban Tiberiu, Kolcsar Melania, Cuiejdean Iulia, Ignat Theodor, Ignat Maria, Ignat Gheorghe

-

Arabil

-

-

18669

168324,74

235

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

13039

117563,14

236

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

29

261,47

237

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

858

7735,96

238

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Fâneţe

-

-

95

93,29

239

Sângeorgiu de Mureş

Gerebenes Luiza

885

Arabil

885

-

1925

17356,32

240

Sângeorgiu de Mureş

Cocis Ioan

-

Arabil

-

-

741

6681,06

241

Sângeorgiu de Mureş

Spirei Papp Katalin, Domahidi Maria, Domahidi Zoltán

1466

Arabil

1466

-

1043

9403,97

242

Sângeorgiu de Mureş

Vlasiu Gheorghe, Cocis Alexandru, Opriş Iuliana, Opriş Iuliana, Opriş Lenuţa, Szekely Laszlo, Szekely Ladislau, Szekely Juliana, Szekely Elisabeta

-

Arabil

-

-

4583

41321,57

243

Sângeorgiu de Mureş

Rozsa Regina

-

Arabil

-

-

1266

11414,60

244

Sângeorgiu de Mureş

Fekete Albert Klara

811

Arabil

811

-

1171

10558,05

245

Sângeorgiu de Mureş

Denes Lajos

859

Arabil

859

-

642

5788,45

246

Sângeorgiu de Mureş

Kulcsar Rozalia

860

Arabil

860

-

1436

12947,36

247

Sângeorgiu de Mureş

Bardos Sandor

512

Arabil

512

-

1285

11585,91

248

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

2692

24271,80

249

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

2326

2284,06

250

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

10202

91983,99

 

251

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

1204

Arabil

1204

-

38

342,62

252

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

2120

19114,49

253

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

135

Arabil

135

-

2809

25326,70

254

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

86

Arabil

86

-

3192

28779,93

255

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

1461

Arabil

1461

-

3983

35911,80

256

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

692

6239,26

257

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

894

8060,55

258

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

727

6554,83

259

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

1771

15967,81

260

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

654

5896,64

261

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

644

5806,48

262

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

444

4003,22

263

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat)

-

Arabil

-

-

536

4832,72

264

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

1552

Arabil

1552

-

446

4021,26

265

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

452

4075,35

266

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

565

5094,19

267

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

776

6996,63

268

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

869

7835,14

269

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

1130

Arabil

1130

-

493

4445,02

270

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

13269

13029,76

271

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

10175

9991,54

272

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

6

54,10

273

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

5

45,08

274

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

1

9,02

275

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

6

54,10

276

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

6

54,10

277

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

6

54,10

278

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

6

54,10

279

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

6

5,89

280

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

6

54,10

281

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

6

5,89

282

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

6

5,89

283

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

6

5,89

284

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

6

5,89

285

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

6

5,89

286

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

6

5,89

287

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

6

5,89

288

Sângeorgiu de Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

6

5,89

289

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

5177

Livezi

5177

-

6

840,12

290

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

5177

Livezi

5177

-

6

840,12

291

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Livezi

-

-

6

840,12

292

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Livezi

-

-

56

7841,12

293

Târgu Mureş

Panczel Julianna

-

Arabil

-

-

490

68609,80

294

Târgu Mureş

Tordai Arpad

-

Arabil

-

-

16

2240,32

295

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

130930

Livezi

130930

-

55

7701,10

296

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

565

79111,30

297

Târgu Mureş

Tordai Arpad

-

Arabil

-

-

4

560,08

298

Târgu Mureş

Tordai Arpad

-

Arabil

-

-

6

840,12

299

Târgu Mureş

Tordai Arpad

-

Arabil

-

-

6

840,12

300

Târgu Mureş

Tordai Arpad

 

Arabil

-

-

6

840,12

 

301

Târgu Mureş

Tordai Arpad

-

Arabil

-

-

8330

1166366,56

302

Târgu Mureş

Seres Miklos

4625

Arabil

4625

-

4

560,08

303

Târgu Mureş

Seres Miklos

4625

Arabil

4625

-

70

9801,40

304

Târgu Mureş

Farcadi Alexandru

-

Arabil

-

-

607

84992,14

305

Târgu Mureş

Martan Agneta, Tordai Marton, Kiss Rozalia

2564

Arabil

2564

-

725

101514,50

306

Târgu Mureş

Kuti Borbola

1969

Arabil

1969

-

672

94093,44

307

Târgu Mureş

Biro Paul

1157

Arabil

1157

-

563

78831,26

308

Târgu Mureş

Debreceni Carol

-

Arabil

-

-

1664

232993,27

309

Târgu Mureş

Totdai Janos

691

Arabil

691

-

924

129378,48

310

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

1777

248815,53

311

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

2460

Arabil

2460

-

1224

171384,47

312

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

263

36825,26

313

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Arabil

-

-

2545

356350,89

314

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

-

Păşuni

-

-

30

4200,60

315

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

900

Păşuni

900

-

290

40605,80

316

Târgu Mureş

Proprietar neidentificat*)

1358/1

Arabil

1358/1