MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 364/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 364         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 19 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

46. - Hotărâre privind exercitarea Preşedinţiei române a Dimensiunii parlamentare a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)

 

47. - Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen

 

48. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentara a Francofoniei

 

49. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 

50. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

51. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României  la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

 

52. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 

53. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentara a NATO

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

37. - Hotărâre privind revocarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

 

38. - Hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al Institutului Cultural Român

 

39. - Hotărâre privind încetarea prin demisie a unui mandat de vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

20. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

43. - Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 

363. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Reparaţii pod pe DN 1, km 115 + 347, peste torent la Posada”, judeţul Prahova

 

365. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii „Consolidare şi reparaţii pod pe DN15, km 358 + 315, peste pârâul Bistricioara la Gârleni”, judeţul Bacău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

819. - Ordin al ministrului transporturilor privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

15. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2013

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea Preşedinţiei române a Dimensiunii parlamentare a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)

 

Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) este un format de cooperare regională neinstituţionalizat, singurul din sud-estul Europei provenit şi gestionat de statele din regiune, care, în prezent, sunt în număr de 12, respectiv: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia şi Turcia.

Instituţionalizarea dimensiunii parlamentare a acestui format s-a concretizat prin organizarea, pe o bază regulată şi pe principiul rotaţiei, a Conferinţei Preşedinţilor Parlamentelor din Europa de Sud-Est.

 

Având în vedere că România a preluat Preşedinţia-în-exerciţiu a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) din iunie 2013 până în iunie 2014 şi că, în mod corelat, aceasta trebuie exercitată şi la nivel de Parlament,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În perioada iunie 2013-iunie 2014, Preşedinţia-în-exerciţiu a Dimensiunii Parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) este exercitată de domnul Valeriu-Ştefan Zgonea, în calitate de Preşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 46.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 pct. 26 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, cu modificările şi completările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se constituie Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen, denumită în continuare comisia, în scopul sprijinirii, la nivel parlamentar, a acţiunilor Guvernului României şi ale altor autorităţi publice în vederea îndeplinirii condiţiilor impuse de Comisia Europeană şi de statele membre ale Uniunii Europene pentru aderarea României la spaţiul Schengen.

Art. 2. - (1) Comisia se compune din 8 senatori şi 11 deputaţi, desemnaţi de grupurile parlamentare din Senat şi Camera Deputaţilor.

(2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, desemnat de Grupurile parlamentare ale PSD, un vicepreşedinte, desemnat de Grupurile parlamentare ale PNL, şi un secretar, desemnat de Grupurile parlamentare ale PDL.

(3) Componenţa nominală a Comisiei şi a biroului acesteia este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Deputaţii şi senatorii desemnaţi ca membri ai comisiei îşi păstrează şi calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, respectiv ale Senatului.

Art. 3. - Comisia are următoarele atribuţii:

a) colaborează cu Guvernul şi cu celelalte autorităţi publice competente în vederea stabilirii unui calendar de acţiuni parlamentare care să sprijine aderarea României la spaţiul Schengen şi urmăreşte implementarea acestui calendar;

b) participă, alături de reprezentanţii Guvernului şi ai altor autorităţi publice, la dezbaterea aspectelor legate de îndeplinirea condiţiilor impuse de Comisia Europeană şi de statele membre ale Uniunii Europene pentru aderarea României la spaţiul Schengen;

c) avizează iniţiativele legislative al căror obiect de reglementare are incidenţă asupra domeniului aderării României la spaţiul Schengen.

Art. 4. - Şedinţele Comisiei au loc săptămânal sau ori de câte ori este necesar.

Art. 5. - Comisia îşi va desfăşura activitatea pe baza regulamentului propriu de funcţionare, aprobat în şedinţa comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Art. 6. - La finalul fiecărei sesiuni parlamentare, Comisia prezintă Parlamentului un raport asupra activităţii desfăşurate.

Art. 7. - Comisia prevăzută la art. 1 va funcţiona până la aderarea României la spaţiul Schengen.

Art. 8. - Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activităţii Comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la Spaţiul Schengen

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Grupul parlamentar

1.

Geoană Mircea - senator

preşedinte

PSD

2.

Ţigăeru Roşea Laurenţiu - deputat

vicepreşedinte

PNL

3.

Igaş Traian-Constantin - senator

secretar

PDL

4.

Bodog Florian Dorel - senator

membru

PSD

5.

Fifor Mihai-Viorel - senator

membru

PSD

6.

Intotero Natalia-Elena - deputat

membru

PSD

7.

Birchall Ana - deputat

membru

PSD

8.

Vulpescu Ioan - deputat

membru

PSD

9.

Căprar Dorel-Gheorghe - deputat

membru

PSD

10.

Tătaru Nelu - senator

membru

PNL

11.

Boboc Cătălin - senator

membru

PNL

12.

Ştirbu Gigel-Sorinel - deputat

membru

PNL

13.

Budurescu Daniel Stamate - deputat

membru

PNL

14.

Preda Cezar-Florin - deputat

membru

PDL

15.

Vochiţoiu Haralambie - senator

membru

PPDD

16.

Caloianu Mario-Ernest - deputat

membru

PPDD

17.

Borbely Lászlo - deputat

membru

UDMR

18.

Ganţ Ovidiu Victor - deputat

membru

Minorităţi naţionale

19.

Dănuţ Cristian Mihai - senator

membru

PC

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 3, domnul senator Severin Georgică, membru al Grupului parlamentar al PSD, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul senator Marian Vaier.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 48.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 16 din „Componenţa comisiei - membri titulari”, domnul deputat Ioan Oltean, aparţinând Grupului parlamentar PDL, este desemnat în calitatea de membru titular în locul domnului deputat Gabriel Andronache.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 49.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 28 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Malta, domnul deputat Teju Sorin, membru al Grupului parlamentar al PNL, o înlocuieşte în calitatea de membru pe doamna deputat Tuşa Adriana Diana;

- la punctul 50 - Grupul parlamentar de prietenie cu Federaţia Rusă, domnul senator Isăilă Marius Ovidiu, membru al Grupului parlamentar al PDL, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul senator Cadăr Leonard.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 50.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 11 februarie 2013, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la capitolul I „Membri titulari”, punctul 6, doamna deputat Mincă Liliana, membru al Grupului parlamentar al PP-DD, îl înlocuieşte în calitatea de membru titular pe domnul deputat Diaconu Adrian-Nicolae.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 51.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la capitolul I „Membri titulari”, punctul 6, domnul deputat Hulea Ioan, membru al Grupului parlamentar al PP-DD, îl înlocuieşte în calitatea de membru titular pe domnul deputat Popa Radu Mihai.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 52.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

- la capitolul I „Membri titulari”, punctul 10, domnul senator Vochiţoiu Haralambie, membru al Grupului parlamentar al PP-DD, îl înlocuieşte în calitatea de membru titular pe domnul senator Barbu Tudor;

- la capitolul II „Membri supleanţi”, punctul 10, domnul senator Dumitrescu Florinel, membru al Grupului parlamentar al PP-DD, îl înlocuieşte în calitatea de membru supleant, pe domnul senator Vochiţoiu Haralambie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 53.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

În temeiul dispoziţiilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Simon Vladimir se revocă din funcţia de vicepreşedinte al Institutului Cultural Român.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 37.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al Institutului Cultural Român

În temeiul dispoziţiilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al Institutului Cultural Român al domnului Andrei Marga.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 38.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea prin demisie a unui mandat de vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

În temeiul dispoziţiilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de vicepreşedinte al Institutului Cultural Român al domnului Gârbea Horia-Răzvan.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 39.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 19-24 iunie 2013, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 20.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 

În contextul dificultăţilor economice şi financiare în care se regăseşte economia naţională, mai cu seamă sectorul agricol productiv din România, pentru a iniţia şi a dezvolta investiţii care să contribuie la ocuparea forţei de muncă şi la valorificarea resurselor economice şi materiale ale spaţiului rural, pentru a crea noi oportunităţi de dezvoltare intensivă şi extensivă a agriculturii - ramură importantă a economiei naţionale,

ca urmare a crizei economico-financiare traversate pe plan mondial, în contextul economiei româneşti actuale, un număr important de producători agricoli autohtoni întâmpină reale dificultăţi atât în accesarea, cât, mai ales, în rambursarea expunerilor/creditelor derulate, datorită costurilor tot mai mari practicate de către instituţiile financiare de credit (bănci, instituţii financiare nebancare, societăţi de leasing sau alte instituţii de credit), precum şi din cauza diminuării valorii garanţiilor aduse acestor credite, garanţii ce şi-au diminuat cu mult valorile faţă de evaluările iniţiale (la data acordării finanţărilor), clienţii fiind puşi într-o dificultate extremă, aceea de a rambursa anticipat finanţările solicitate ori de a aduce garanţii suplimentare celor iniţiale pentru a putea susţine şi continua finanţările derulate.

Analizând sistemul instituţiilor de credit din România, constatăm că prioritate la finanţare au avut alte ramuri economice în detrimentul agriculturii, iar, din cauza crizei financiare de la nivel mondial şi a reglementărilor Băncii Naţionale a României, impuse acestor instituţii de credit, apetitul şi încrederea în domeniul creditării agriculturii au scăzut dramatic.

În condiţiile în care absorbţia fondurilor europene depinde în foarte mare măsură de extinderea numerică a potenţialilor beneficiari, prin transformarea unui număr cât mai mare de gospodării rurale în ferme cu caracter productiv-comercial, şi stimularea producţiei agricole vegetale şi animale, prin susţinerea întreprinzătorilor individuali la nivel de microfermă cu proiecte de finanţare atât pentru partea de investiţii, cât şi pentru cea de susţinere a costurilor cu cheltuielile activităţii curente şi prin măsuri de încurajare şi sprijin al achiziţionării de terenuri agricole pentru creşterea suprafeţelor de teren exploatate/fermă, sunt necesare extinderea şi completarea surselor de finanţare, mai ales pentru start-up-uri şi ferme de familie, cu instrumente financiare de creditare adecvate.

În acelaşi timp, pentru respectarea angajamentelor asumate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale faţă de gospodăriile agricole de subzistenţă, în vederea modernizării acestora şi a transformării lor în exploataţii viabile, care ulterior să poată accesa fonduri europene pentru investiţii mai mari, este necesară startarea pentru activitatea curentă şi investiţională a activităţilor microfermei.

De asemenea, având în vedere că beneficiarii privaţi ai creditelor de investiţii nefinanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală nu pot beneficia de garanţiile acordate de fondurile de garantare, reglementate prin acte normative în vigoare, şi nu pot utiliza astfel soluţiile de finanţare existente pe piaţa românească oferite de instituţiile de credit, sunt necesare completări legislative adecvate ale schemelor de garantare din fonduri naţionale implementate în prezent.

Având în vedere consecinţele negative ce pot apărea în cazul în care situaţia expusă nu se reglementează, în sensul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul act normativ ar modifica semnificativ gradul de absorbţie şi utilizarea fondurilor europene alocate României, ar determina menţinerea unor mari şi importante suprafeţe de teren agricol nelucrate, a unei producţii agricole pentru autoconsum slabe cantitativ şi calitativ, incapabile să genereze venituri pentru sustenabilitatea procesului de modernizare a spaţiului rural, ar determina Bio-ecologic şi agricol existent, ar genera o rată ridicată a şomajului, precum şi neîncasarea unor sume importante de bani cu care operatorii/agenţii economici viabili ar putea contribui decisiv către bugetul consolidat,

faţă de cele arătate anterior, considerăm ca o prioritate imediată suportul acordat producătorului agricol, susţinerea şi monitorizarea acestuia prin programe financiare şi proiecte economice specifice, create şi susţinute la nivel naţional, prin preocuparea instituţiilor statului ce au drept scop eliminarea evaziunii fiscale din ramura agricolă atât pentru producători, cât şi pentru comercianţi, urmărindu-se o creştere sănătoasă şi corectă a producătorului autohton, ceea ce duce într-un final la o monitorizare cât mai atentă şi un management calitativ al fluxurilor producători-consumatori intermediari-consumatori finali, prin întocmirea, analizarea şi crearea unui pachet - program legislativ de susţinere a micului producător agricol la nivelul microfermei ca o nouă formă de societate/întreprindere individuală de producţie agricolă.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul naţional şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) teren agricol - terenurile agricole productive - terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaţiile de hamei şi duzi, păşunile, fâneţele, serele, solariile, răsadniţele şi altele asemenea - cele cu vegetaţie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, păşunile împădurite, cele ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajările piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice şi de exploatare agricolă, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive, amenajate şi folosite pentru producţia agricolă;

b) achiziţie de teren - cumpărarea de teren agricol, în vederea creşterii suprafeţei exploatate în următoarele situaţii:

(i) cumpărarea de la proprietar a terenului agricol aflat în arendă de către arendaş persoană fizică sau juridică, până la atingerea unui plafon de maximum 1.000 de ha în proprietate/exploataţie, cu excepţia terenurilor aflate în proprietatea statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului;

(ii) cumpărarea de teren agricol de către persoanele fizice sau juridice care au în exploatare teren agricol conform declaraţiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în vederea extinderii suprafeţei agricole exploatate în scopul înfiinţării/rentabilizării fermelor de familie;

c) fond de garantare - instituţia financiară nebancară care are în obiectul de activitate emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României, potrivit legii;

d) microcredit - instrument de susţinere şi finanţare a sectorului agricol la nivel de exploataţie agricolă cu caracter de fermă de familie;

e) fermă de familie - exploataţie agricolă aparţinând persoanelor fizice în calitate de producători agricoli individuali înregistraţi în Registrul exploataţiilor agricole sau înregistrată ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, înfiinţată potrivit legislaţiei în vigoare, care produce pentru consumul propriu, iar, după caz, comercializează surplusul. Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă între 2-50 UDE (UDE - unitate de dimensiune economică prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei).

 

CAPITOLUL II

Garantarea creditelor acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor pentru achiziţia de terenuri agricole, pentru finanţarea producţiei agricole şi dotarea fermelor

 

Art. 3. - Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, capitolul 83.01 „Agricultură, Silvicultură; Piscicultura şi Vânătoare”, titlul „împrumuturi”, se alocă sumele necesare fondurilor de garantare pentru:

a) garantarea până la maximum 50% din valoarea creditului acordat de către instituţiile finanţatoare pentru achiziţia de terenuri agricole în situaţiile definite la art. 2 lit. b). Volumul creditului va reprezenta maximum 90% din valoarea suprafeţelor achiziţionate şi minimum 10% contribuţia proprie a beneficiarului. Diferenţa de garanţii necesare pentru acoperirea integrală a creditului şi a dobânzilor aferente va fi asigurată de către împrumutaţi cu terenurile achiziţionate şi/sau alte bunuri aflate în proprietate;

b) garantarea până la maximum 80% a creditelor acordate de instituţiile finanţatoare fermierilor pentru finanţarea investiţiilor în domeniul agricol şi a producţiei agricole, cu excepţia creditelor acordate pentru finanţarea investiţiilor realizate prin măsura 121 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;

c) garantarea până la maximum 80% a microcreditelor acordate de instituţiile finanţatoare în baza art. 14 alin. (1) lit. a) şi c).

Art. 4. - Garanţiile prevăzute la art. 3 se acordă în condiţiile prevăzute de Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, respectiv acoperă, după caz, până la maximum 80% din valoarea finanţării acordate de instituţiile finanţatoare şi sunt legate de o tranzacţie financiară specifică, de o sumă maximă de 2.500.000 euro şi de o durată limitată. Fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:

a) în situaţia în care valoarea finanţării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporţional, astfel încât în orice moment garanţia să nu acopere, după caz, mai mult de 80% din valoarea finanţării;

b) pierderile trebuie suportate proporţional şi în acelaşi mod de către instituţiile finanţatoare şi de către fondurile de garantare;

c) beneficiarii, cu excepţia persoanelor fizice, plătesc anual un comision de garantare stabilit în conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02;

d) beneficiarii persoane fizice plătesc anual un comision de garantare stabilit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. În situaţia în care comisionul de garantare este sub limita Comunicării Comisiei nr. 2008/C155/02, diferenţa se asigură prin implementarea unei scheme de minimis potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole.

Art. 5. - Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt venituri ale acestora.

Art. 6. - (1) Acordarea sumelor prevăzute la art. 3 lit. a) se face în baza convenţiilor încheiate între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi fondurile de garantare.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alocă sumele necesare fondurilor de garantare în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior în acest scop.

(3) în scopul prevăzut la art. 3 lit. a)-c) pot fi utilizate de către fondul de garantare sumele existente la dispoziţia acestora şi care se disponibilizează ca urmare a finalizării garanţiilor acordate beneficiarilor SAPARD în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi beneficiarilor publici ai FEADR, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Sumele alocate se evidenţiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate „împrumuturi subordonate”.

Art. 8. - Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este venit neimpozabil pentru acestea şi va fi utilizată exclusiv pentru plata garanţiilor executate de instituţiile finanţatoare.

Art. 9. - Sumele alocate din fond sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului de garantare, cu o expunere de până la 5 ori.

Art. 10. - În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile finanţatoare depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate, pot fi afectate şi sumele alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Reîntregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 11. - Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia sumelor primite şi utilizate, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia

la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 15 a lunii curente.

 

CAPITOLUL III

Fondul pentru creditarea fermelor de familie

 

Art. 12. - (1) în vederea stimulării fermelor de familie se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Fondul pentru acordarea de microcredite în agricultură, denumit în continuare fond.

(2) Fondul se constituie din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 „Agricultură, Silvicultură; Piscicultura şi Vânătoare”, titlul „împrumuturi”, din sumele existente la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale provenite din sumele rambursate în baza art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, de instituţiile de credit şi din sumele disponibilizate ca urmare a restituirii împrumuturilor acordate fondurilor de garantare, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru emiterea scrisorilor de garanţie în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

Art. 13. - Fondul se gestionează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii.

Art. 14. - (1) Fondul se utilizează astfel:

a) pentru acordarea de microcredite pentru realizarea de obiective de investiţii în domeniul agricol, neeligibile pentru finanţarea din Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, sau de obiective de investiţii situate sub nivelul minim de finanţare din PNDR, suma maximă este de până la 15.000 euro/beneficiar. Beneficiarii microcreditelor sunt fermele de familie definite la art. 2 lit. e);

b) pentru acordarea de microcredite pentru asigurarea contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul agricol cu o valoare eligibilă de până la 125.000 euro, selectate pentru finanţare prin PNDR, fermelor de familie aşa cum sunt definite la art. 2 lit. e), beneficiari ai măsurilor de investiţii din PNDR, suma maximă este de 75.000 euro/beneficiar;

c) pentru acordarea de microcredite beneficiarilor prevăzuţi la lit. a) şi b), pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea producţiei agricole, până la maximum 25.000 euro/beneficiar.

(2) Beneficiarii microcreditelor pot solicita o nouă finanţare în condiţiile prevăzute la alin. (1) cu condiţia finalizării obiectivelor în baza cărora au primit iniţial microcreditarea.

Art. 15. - Fondul va fi accesat şi derulat, în conformitate cu metodologia aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de către instituţii financiare bancare, definite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi de către instituţii financiare nebancare înfiinţate în baza Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activităţi de microcreditare.

Art. 16. - Accesul instituţiilor prevăzute la art. 15 la resursele fondului se face în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fără a include elemente de ajutor de stat.

Art. 17. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alocă, în condiţiile legii, cu dobândă, sume din fond instituţiilor selectate potrivit prevederilor art. 16, pe baza convenţiilor de lucru încheiate cu acestea, în scopul acordării de microcredite, în următoarele condiţii:

a) termenul maxim de restituire: până la 10 ani;

b) plafonul maxim: conform solicitării instituţiei selectate şi în limita resurselor alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

c) perioada de graţie acordată de instituţiile selectate potrivit art. 16 pentru beneficiarii de microcredite credite: între 1 şi 3 ani, în funcţie de specificul proiectului de investiţii.

(2) în convenţiile încheiate cu instituţiile selectate vor fi prevăzute sumele repartizate şi alocate, termenele de restituire, condiţiile de derulare a împrumutului şi costurile aferente.

(3) Instituţiile selectate în condiţiile art. 16 vor acorda microcredite din fond beneficiarilor de microcredite, în conformitate cu normele elaborate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cu normele proprii de microcreditare aprobate de Banca Naţională a României.

Art. 18. - Anual, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se stabilesc tipurile de investiţii care pot beneficia de microcredite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi plafonul maxim de microcreditare finanţat.

Art. 19. - Termenele de rambursare a microcreditelor şi de plată a dobânzilor aferente acestora se stabilesc prin negociere între beneficiarii microcreditului şi instituţia selectată, în funcţie de destinaţia microcreditului şi de perioada de valorificare a producţiei obţinute din investiţia creditată, în limitele stabilite prin convenţiile de lucru încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 20. - Microcreditele acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi garantate de fondurile de garantare şi/sau de către împrumutat prin garanţii reale pe animale, maşini şi utilaje agricole, ipotecă asupra clădirilor şi terenurilor agricole, plantaţiilor sau prin orice alte garanţii agreate de instituţiile de credit.

Art. 21. - (1) Sumele neutilizate din fond la finele fiecărui an, angajate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu instituţiile selectate şi evidenţiate în contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acoperirea obligaţiilor care decurg din contractele de microcredit încheiate de către băncile comerciale, instituţiile de credit sau instituţiile financiare prevăzute la art. 4 cu categoriile de solicitanţi prevăzute la art. 6, în limitele sumelor prevăzute în convenţiile de lucru dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiile selectate.

(2) Sumele existente în fond la finele fiecărui an, provenite din rambursări de microcredite şi plăţi de dobânzi la microcreditele acordate şi evidenţiate în contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acordarea de noi microcredite, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Sumele reprezentând rate de microcredit scadente şi plăţi de dobânzi aferente acestora, rambursate de beneficiarii microcreditului, existente în conturile instituţiilor selectate la finele anului în curs, se virează până la data de 20 decembrie în contul special deschis la Trezoreria Statului, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acordarea de noi microcredite, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 22. - (1) în cazul în care beneficiarul de microcredite înregistrează restanţe la rambursarea microcreditelor şi la plata dobânzilor aferente acestora, instituţia selectată va restitui Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aceste sume din fondurile proprii.

(2) în cazul constatării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale că instituţiile selectate au plătit sume necuvenite beneficiarilor de microcredite prin cererile de tragere, instituţiile selectate au obligaţia de a restitui aceste sume din fondurile proprii, în termen de 10 zile de la data notificării, în contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 23. - (1) Beneficiarii de microcredite pentru investiţii în agricultură au obligaţia să respecte destinaţiile pentru care au fost acordate microcreditele.

(2) Schimbarea destinaţiei microcreditelor de către beneficiarii de microcredite se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 24. - Suma totală alocată măsurilor prevăzute la art. 14 se aprobă anual prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice.

Art. 25. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voi nea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 15 mai 2013.

Nr. 43.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Reparaţii pod pe DN 1, km 115 + 347, peste torent la Posada”, judeţul Prahova

 

În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Reparaţii pod pe DN 1, km 115 + 347, peste torent la Posada”, judeţul Prahova, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, aprobat prin Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea lucrărilor de intervenţii, prevăzute la art. 1, se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 363.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrării de intervenţii „Reparaţii pod pe DN 1, km 115 + 347, peste torent la Posada”, judeţul Prahova

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti

Amplasament: Judeţul Prahova

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

801*)

mii lei

(1 euro = 4,3447/1 .02.2012),

 

 

din care C+M (cu TVA)

657

mii lei

Capacităţi:

 

 

- Lungime totală pod

20,10

m

- Lungime suprastructură

1 x 10,70

m

- Lungime împreună cu rampele

61,00

m

- Lăţime parte carosabilă

7,80

m

- Lăţime trotuare

2x1,45

m

- Lăţime totală

10,70

m

- Număr deschideri

1

 

- Clasa de încărcare

E (A30, V80)

 

Durata de realizare a investiţiei:

5

luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic, conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea lucrării de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii „Consolidare şi reparaţii pod pe DN15, km 358 + 315, peste pârâul Bistricioara la Gârleni”, judeţul Bacău

 

În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii „Consolidare şi reparaţii pod pe DN15, km 358 + 315, peste pârâul Bistricioara la Gârleni”, judeţul Bacău, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, aprobat prin Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Finanţarea lucrării de intervenţii, prevăzută la art. 1, se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 365.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi lucrării de intervenţii „Consolidare şi reparaţii pod DN 15, km 358+315, peste pârâul Bistricioara la Gârleni”, judeţul Bacău

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri laşi

Amplasament: Judeţul Bacău

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

2.998*)

mii lei

(1 euro = 4,3532 lei/9.01.2012),

 

 

din care C+M (cu TVA)

2.591

mii lei

Capacităţi:

 

 

- lăţimea părţii carosabile

7,80

m

- lăţimea trotuarului

2x1,50

m

- deschiderea podului

1 x 36,00

m

- lungimea zidurilor întoarse

2x4,5

m

- lungimea totală a podului

45,00

m

- lăţimea părţii carosabile pe rampe

6,00 - 7,80

m

Durata de realizare a investiţiei:

10

luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011

 

Având în vedere prevederile regulilor 6-10 din capitolul I al Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, modificată prin Protocolul din 1988, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1999, ale art. 13 şi 14 din Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, modificată prin Protocolul din 1988, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1999, ale regulii 4 din anexa I, ale regulii 10 din anexa II şi ale regulii 5 din anexa VI la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin protocoalele din 1978 şi 1997, acceptate în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1999 şi, respectiv, prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 216/2007 pentru acceptarea Codului tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx) şi a unor amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa VI la MARPOL 73/78 şi la Codul tehnic NOx, precum şi ale secţiunii 1.5 din Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, acceptat în legislaţia naţională prin Legea nr. 72/2003, ale secţiunii 1.5 din Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, acceptat în legislaţia naţională prin Legea nr. 71/2003, şi ale secţiunii 1.6 din Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, acceptat în legislaţia naţională prin Legea nr. 68/2003, prin care s-a instituit Sistemul armonizat de inspectare şi certificare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - La inspecţiile navelor maritime care arborează pavilionul român şi efectuează voiajuri internaţionale, inspecţii care sunt efectuate în temeiul convenţiilor internaţionale şi al codurilor obligatorii în temeiul respectivelor convenţii, pentru care s-a instituit Sistemul armonizat de inspectare şi certificare, Autoritatea Navală Română aplică, după caz, dispoziţiile corespunzătoare din Instrucţiunile de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A. 1053(27) din 30 noiembrie 2011, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

1. convenţii internaţionale:

a) Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979;

b) Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS PROT 1988), adoptat de Conferinţa internaţională privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare, la Londra la 11 noiembrie 1988, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1999;

c) Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (LL 1966), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1971;

d) Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (LL PROT 1988), adoptat de Conferinţa internaţională privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare, la Londra la 11 noiembrie 1988, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1999;

e) Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993;

f) Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la care România a aderat prin Legea nr. 269/2006, împreună cu amendamentele la acestea;

2. coduri:

a) Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 72/2003;

b) Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 71/2003;

c) Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 68/2003, împreună cu amendamentele la acestea;

3. alte reglementări internaţionale menţionate în anexă se definesc după cum urmează:

a) COLREG - Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 239/1974;

b) Convenţia AFS 2001 - Convenţia internaţională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, la care România a aderat prin Legea nr. 585/2004;

c) Convenţia STCW - Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992;

d) Codul LSA - Codul internaţional al mijloacelor de salvare, pe care România l-a acceptat prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2001, aprobată prin Legea nr. 34/2002;

e) Codul FSS - Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului, pe care România l-a acceptat prin Legea nr. 624/2002;

f) Codul IS - Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă, pe care România l-a acceptat şi publicat prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 675/2010;

g) Codul tehnic NOx - Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale, pe care România l-a acceptat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 216/2007, împreună cu amendamentele la acestea.

Art. 3. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 291/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor de inspecţie privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare, cod MT. RNR-I/SAIC-2000, aplicabile navelor comerciale maritime sub pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 25 iulie 2000, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Cristian Ghibu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 mai 2013.

Nr. 819.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2013

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2013, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 0,94% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,47% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,19% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 11 iunie 2013.

Nr. 15.