MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 353/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 353         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 14 iunie 2013

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 192 din 2 aprilie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 1/2011

 

Decizia nr. 268 din 22 mai 2013 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 5 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin care se introduce art. 86 alin. 22

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

65. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

 

438. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 192

din 2 aprilie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri îh domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, excepţie ridicată de Costinel Cristian Militam în Dosarul nr. 4.311/63/2012 al Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 88D/2013.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă cele reţinute prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.051/2012.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 7 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 4.311/63/2012, Tribunalul Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 110/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011.

Excepţia a fost ridicată de Costinel Cristian Militaru cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt contrare art. 16 alin. (1) şi art. 118 alin. (2) din Constituţie, întrucât instituie un regim juridic diferit, nejustificat, între cadrele militare, pe de o parte, şi magistraţii şi consilierii de conturi, de cealaltă parte, sub aspectul dreptului de a se bucura de pensie de serviciu, deşi sunt supuşi unui statut similar, ce implică riscuri şi interdicţii izvorâte din exercitarea activităţii profesionale. De asemenea, la fel ca şi în cazul magistraţilor, cadrele militare au un statut constituţional prevăzut de art. 118 alin. (2) din Constituţie, statut dezvoltat prin lege organică. Totodată, susţine că dispoziţiile art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţa” a Guvernului nr. 1/2011 şi art. 19 din anexa nr. 3 la această ordonanţă sunt neconstituţionale prin raportare la prevederile art. 31 alin. (2) din Constituţie în măsura în care veniturile realizate lunar în activitatea profesională care au fost identificate de instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul cărora pensionarii şi-au desfăşurat activitatea nu sunt comunicate anterior revizuirii pensiei titularilor acestor drepturi. În acest sens, arată că pensionarul trebuie Să aibă posibilitatea ca, înainte de recalcularea pensiei, să cunoască documentele doveditoare ale veniturilor realizate pentru a putea confirma sau infirma veridicitatea lor. De asemenea, susţine că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare art. 47 alin. (2) din Constituţie, în măsura în care prin sintagma „documentele doveditoare ale cuantumurilor venituri realizate lunar” nu sunt avute în vedere şi statele de plată. În acest sens, arată că autorităţile au procedat la revizuirea/recalcularea pensiei de serviciu pe baza unor adeverinţe de venituri sau a unor situaţii cu veniturile realizate lunar de pensionar, deşi singurele documente doveditoare erau statele de piaţă.

Tribunalul Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010.

De asemenea, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie şi dispoziţiile art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, precum şi dispoziţiile art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011.

Textele de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 1 din Legea nr. 119/2010: „Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare:

a) pensiile militare de stat;

b) pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor;

c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;

d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic şi consular;

e) pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari;

f) pensiile de serviciu ale deputaţilor şi senatorilor;

g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă;

h) pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi.”;

- Art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011: „(1) Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeaşi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.

(2) Obligaţia identificării şi transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de către fiecare beneficiar, în vederea efectuării revizuirii prevăzute la alin. (1), revine instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul cărora beneficiarul şi-a desfăşurat activitatea.

(3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu până la data de 31 octombrie 2011.”;

- Art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011: „Documentele doveditoare a/e cuantumurilor veniturilor realizate lunar, pe baza cărora se determină punctajele medii anuale, se transmit caselor de pensii sectoriale din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională de către centrele militare judeţene/zonale/de sector sau de către unităţile militare, instituţiile ori structurile din care au făcut parte beneficiarii pensionari, după caz.”

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că aceste texte de lege sunt contrare următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 118 alin. (2) potrivit căruia statutul cadrelor militare se stabileşte prin lege organică, art. 31 alin. (1) privind dreptul la informaţie şi art. 47 alin. (2) referitor la dreptul la pensie.

Examinând criticile de neconstituţionalitate aduse dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010, Curtea constată că acestea vizează diferenţa de tratament juridic instituită între diferiţii titulari ai dreptului la pensia de serviciu sub aspectul dreptului de a mai beneficia în continuare de componenta necontributivă a acest tip de pensie după intrarea în vigoare a Legii nr. 119/2010, respectiv diferenţa dintre cadrele militare, pe de o parte, şi magistraţi ori consilierii de conturi, de cealaltă parte. Motivând această critică, autorul excepţiei arată că, asemeni magistraţilor, cadrele militare sunt supuse unor interdicţii şi riscuri ce izvorăsc din activitatea profesională şi au un statut constituţional, întrucât art. 118 alin. (2) din Constituţie prevede că statutul acestora se stabileşte prin lege organică. Prin urmare, consideră că şi în cazul cadrelor militare se impune păstrarea dreptului la pensie de serviciu.

Faţă de aceste critici, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a statuat că dispoziţiile art. 1 lit. a), b), d)-i) şi art. 2-12 din Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor sunt constituţionale, dar a reţinut, în acelaşi timp, neconstituţionalitatea dispoziţiilor din aceeaşi lege referitoare ia recalcularea pensiilor de serviciu ale judecătorilor, procurorilor şi judecătorilor, respectiv magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, în raport cu prevederile art. 124 alin. (3) şi art. 132 alin. (1) din Constituţie. Motivând această decizie, Curtea a arătat, în esenţă, că diferenţa de tratament sub aspectul acordării dreptului la pensie de serviciu izvorăşte, în ceea ce îi priveşte pe magistraţi, din statutul constituţional al acestora. Curtea nu a avut însă în vedere simpla menţionare în Constituţie a magistraţilor şi nici nu s-a oprit doar la a invoca interdicţiile, incompatibilităţile şi riscurile pe care activitatea profesională a acestora le presupune, ci şi-a construit raţionamentul pe faptul că textul Legii fundamentele consacră în mod expres independenţa judecătorilor, iar „stabilitatea financiară a magistraţilor reprezintă una dintre garanţiile independenţei justiţiei”.

Prin Decizia nr. 297 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2012, Curtea a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 în măsura în care se aplică şi consilierilor de conturi. În pronunţarea acestei concluzii, Curtea a avut în vedere c㠄asimilarea consilierilor de conturi, sub aspectul incompatibilităţilor, cu magistraţii este realizată printr-o normă de rang constituţional, aspect decisiv în analiza Curţii”.

Or, Curtea constată că, în ceea ce priveşte cadrele militare nu se pot reţine aceleaşi concluzii, simpla prevedere prin Constituţie a faptului că statutul acestora se stabileşte prin lege organică neechivalând unei reglementări fa nivel constituţional a acestei materii.

Este adevărat că, anterior, prin Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, Curtea, având în vedere asemănările dintre statutul magistraţilor şi al militarilor, a statuat că aceste categorii de persoane trebuie să fie supuse unui tratament identic sub aspectul acordării pensiei de serviciu. Prin acea decizie, însă, Curtea nu a făcut decât să sublinieze că, de vreme ce o categorie de persoane care, potrivit Constituţiei, nu era îndrituită să beneficieze de pensia de serviciu - cadrele militare - beneficia totuşi prin puterea legii de acest drept, cu atât mai mult se justifica acordarea acestei pensii magistraţilor, pentru care Constituţia reprezenta un temei al acordării acestui drept şi care erau supuşi unor interdicţii, incompatibilităţi şi riscuri aferente activităţii profesionale, asemănător cadrelor militare. În contextul în care 10 ani mai târziu, prin Legea nr. 119/2010, legiuitorul a dispus însă eliminarea pensiilor de serviciu, instanţa de contencios constituţional a constatat că această măsură nu este neconstituţională, excepţie făcând situaţia când înseşi dispoziţiile Legii fundamentale reprezentau temeiul acordării acestui tip de pensie.

Aşa fiind, cele reţinute prin deciziile nr. 20/2000 şi nr. 873/2010 nu sunt contradictorii, soluţiile diferite privind tratamentul aplicabil magistraţilor şi cadrelor militare fiind justificate de situaţiile diferite avute în vedere de instanţa de contencios constituţional cu prilejul pronunţării celor două decizii.

Prin urmare. Curtea constată că dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 119/2010 nu sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) şi art. 118 alin. (2) din Constituţie, cele reţinute prin Decizia nr. 873/2010 păstrându-şi valabilitatea şi în prezenta cauză.

Cât priveşte criticile de neconstituţionalitate aduse dispoziţiilor art. 1 alin (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 şi celor ale art. 19 din anexa nr. 3 la această ordonanţă, Curtea reţine că acestea au în vedere faptul că documentele doveditoare ale veniturilor folosite pentru stabilirea pensiei nu sunt comunicate în primul rând pensionarilor pentru a le putea verifica, dar şi faptul că, în practică, au fost folosite alte documente decât statele de plată pentru a dovedi aceste venituri.

În ceea ce priveşte prima critică, Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate instituie obligaţia pentru instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională de a pune la dispoziţia caselor de pensii a datelor necesare pentru stabilirea veniturilor ce trebuie luate în considerare la stabilirea pensiei cadrelor militare, potrivit principiului contributivităţii. Această obligaţie a fost prevăzută tocmai pentru a evita situaţia creată după intrarea în vigoare a Legii nr. 119/2010 şi a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010, când nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane din cauză că acestea nu au avut acces la aceste documente, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificării dreptului la pensie, în sensul că, pentru cei care nu au prezentat acte care să dovedească veniturile obţinute, în funcţie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie. Prin urmare, obligaţia furnizării acestor documente a fost dată în sarcina instituţiilor mai sus amintite, care deţineau actele doveditoare ale veniturilor realizate de-a lungul activităţii profesionale, şi este circumscrisă procedurii de revizuire a pensiilor, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011.

O atare procedură nu poate fi interpretată, însă, ca reprezentând o piedică pentru persoana interesată de a solicita instituţiilor în care şi-a desfăşurat activitatea date care privesc situaţia sa personală. În plus, corectitudinea datelor avute în vedere în procesul de revizuire a pensiei poate fi verificată şi contestată ulterior stabilirii pensiei revizuite la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, şi apoi în justiţie, după cum dispune art. 22 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011.

În sfârşit, referitor la critica privind actele doveditoare ce sunt avute în vedere la stabilirea pensiei, Curtea reţine că dispoziţiile art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 nu disting între natura documentelor care fac dovada veniturilor realizate de cadrele militare în activitatea profesională. Aşa fiind, aspectele învederate de autorul excepţiei vizează, în realitate, probleme de aplicare a legii, ce revin competenţei instanţei de judecată, iar nu celei de contencios constituţional.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Costinel Cristian Militaru în Dosarul nr. 4.311/63/2012 al Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Dolj - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale care a sesizat Curtea Constituţională şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 2 aprilie 2013.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Mari lena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 268

din 22 mal 2013

referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 5 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin care se introduce art. 86 alin. 22

 

Cu Adresa nr. 2.595 din 16 aprilie 2013, Secretarul general al Senatului a transmis Curţii Constituţionale sesizarea referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, formulată de un număr de 25 de senatori, după cum urmează: Ion Ariton, Viorel Riceard Badea, Marius Bălu, Vasile Blaga. Anca Daniela Boagiu, Leonard Cadăr, Gigi Christian Chim, Mărinică Dincă, Cristian Daniel Florian, Gheorghe Flutur, Găvrilă Ghilea, Constantin Traian Igaş, Marius Ovidiu Isăilă, Dan Minai Marian, Dumitru Oprea, Emil Marius Paşcan, Alexandru Pereş, Vlad Nicotae Popa, Cristian Rădulescu, Mihai Ciprian Rogojan, Alin Păunei Tise, Valeriu Todiraşcu, Mihai Răzvan Ungureanu, Andrei Liviu Volosevici şi TudorBarbu.

Sesizarea a fost formulată în temeiul art. 146 lit. a) din Constituţie şi al art. 11 alin. (1) lit. A.a)şi art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a fost înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 1.513 din 16 aprilie 2013 şi constituie obiectul Dosarului nr. 268A/2013.

În motivarea obiecţiei de neconstituţionalitate autorii susţin că dispoziţiile art. 86 alin. 22 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare sunt contrare prevederilor art. 77 alin. (2) din Constituţie, pentru următoarele argumente:

La data de 19 iunie 2012, Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a respins proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, proiectul fiind trimis spre dezbatere la Senat. Pe data de 12 februarie 2013, Senatul l-a adoptat şi a fost trimis spre promulgare Preşedintelui României.

Preşedintele României a formulat cerere de reexaminare a Legii în cauză, Cerere care a fost înregistrată la Senat cu nr. 188 din 21 martie 2013. care în rezumat cuprindea următoarele:

- aprobarea anuală a conducătorului instituţiei pentru menţinerea în activitate a generalilor şi a amiralilor, după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la vârsta de 60 de ani, nu este oportună, aducând atingere exigenţelor de stabilitate în ceea ce priveşte managementul forţelor armate. O asemenea condiţionare ar avea darul de a transforma armata într-o masă uşor de manevrat şi supusă factorului politic, iar, din cauza lipsei de predictibilitate, de a avea efecte negative asupra conducerii eficiente a structurilor militare;

- legea nu prevede criterii clare de apreciere pentru obţinerea avizului conform, ceea ce poate genera aprecieri subiective;

- nu există corelare între dispoziţiile legale criticate şi cele din art. 411 alin. 5 din Legea nr. 80/1995;

- nu se prevede dacă legea criticată este aplicabilă şi actualilor generali şi amirali după ce aceştia vor împlini vârsta de pensionare sau numai după intrarea în vigoare a acestei legi.

Oricum, legea trebuie să asigure o reglementare nediscriminatorie;

- trecerea în rezervă a cadrelor militare care nu pot promova baremurile de pregătire fizică nu este oportună, întrucât există structuri militarizate care nu condiţionează pregătirea fizică de îndeplinirea atribuţiilor profesionale, existând alte criterii care ţin de aptitudini şi de competenţe:

- este necesară consultarea instituţiilor competente în domeniu referitoare la soluţiile legislative reglementate pentru cunoaşterea impactului acestor prevederi şi pentru luarea măsurilor necesare diminuării posibilelor efecte negative cauzate de numărul mare de generali care ocupă funcţii de conducere şi a căror situaţie profesională va deveni incertă de la data intrării în vigoare a legii.

Ca urmare a dezbaterii cererii de reexaminare, Camera Deputaţilor, în calitate de primă Cameră sesizată, a menţinut soluţia trecerii în rezervă sau direct în retragere, după caz, în situaţia în care nu sunt promovate baremurile de pregătire fizică, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei şi cu aprobarea conducătorului instituţiei pentru menţinerea în activitate a cadrelor militare după împlinirea vârstei de pensionare.

Pe cale de consecinţă, Camera Deputaţilor a respins cererea de reexaminare a Preşedintelui României, cu toate că în Adresa sa de comunicare a legii către Senat, cu nr. Pl-x 130/2012/2013 din 26 martie 2013. a menţionat că a adoptat cererea în cauză. Desigur că o asemenea inconsecvenţă nu are caracter neconstituţional, dar poate demonstra modalitatea defectuoasă în care se desfăşoară activitatea la Departamentul legislativ al acestei Camere.

Ajunsă la Senat, Legea criticată în cererea de reexaminare a fost adoptată, dar cu un amendament care are următorul conţinut:

„La articolul 86, după alineatul 21 se introduce un nou alineat, alineatul 22, cu următorul cuprins:

Prevederile alineatului 2 se aplică exclusiv Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne.”

Textul adoptat de Senat este neconform cu prevederile art. 77 alin. (2) din Constituţie şi, astfel, neconstituţional.

În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a decis că, din analiza prevederilor art. 77 alin. (2) din Constituţie, „rezultă că trebuie examinate textele cuprinse în cererea Preşedintelui României, precum şi cele care au legătură cu acestea, fiind necesar corelarea tehnico-legislativă a tuturor dispoziţiilor din lege. În acest context pot fi modificate chiar şi unele dispoziţii ale legii care nu au fost în mod expres cuprinse în cererea de reexaminare. Parlamentul deliberează numai în limitele cererii de reexaminare, dar are obligaţia să se exprime cu privire la toate textele din lege care se referă la o problemă ridicată de Preşedintele României, chiar în absenţa unei menţiuni exprese în solicitarea acestuia. Parlamentul fiind unica autoritate legiuitoare a ţării, conform prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituţie, în raport cu solicitările cuprinse în cererea de reexaminare a Preşedintelui României, poate adopta orice soluţie pe care o va considera necesară. Astfel, poate admite în întregime sau parţial solicitarea, poate să o respingă sau poate să modifice în totalitate sau parţial anumite texte care au legătură cu cererea de reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispoziţiilor legii” (Decizia nr. 991 din 1 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 6 octombrie 2008).

În situaţia de faţă, Parlamentul a adoptat un alineat 22 la art. 86 în legea criticată de neconstituţionalitate, la dezbaterea cererii de reexaminare a Preşedintelui României, al cărui conţinut nu are nicio legătură cu conţinutul cererii de reexaminare în cauză.

Astfel, textul adăugat se referă la ministerele la care sunt aplicabile prevederile alineatului 2 din art. 86, în timp ce cererea de reexaminare are un cu totul alt conţinut şi nu se referă la art. 86 alin. 2 din legea criticată pentru neconstituţionalitate.

Cu alte cuvinte, conţinutul cererii de reexaminare se referă la aprobarea anuală a conducătorului instituţiei pentru menţinerea în activitate a generalilor şi a amiralilor, după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la vârsta de 60 de ani, şi la trecerea în rezerva a cadrelor militare care nu pot promova baremurile de pregătire fizică, în timp ce textul adăugat la legea rezultată după reexaminare se referă la ministerele cărora li se aplică dispoziţiile din art. 86 alin. 2 care privesc condiţiile în care generalii şi amiralii pot fi menţinuţi în activitate.

În aceste condiţii, Parlamentul a depăşit limitele stabilite în cererea de reexaminare a Preşedintelui României, întrucât adăugirea textului în cauză nu este rezultatul vreunei corelări sau recorelări tehnico-legislative şi nici nu are legătură cu conţinutul cererii de reexaminare formulate.

În sensul celor de mai sus, Curtea Constituţională a decis că potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) din Constituţie, „Parlamentul trebuia să se pronunţe strict faţă de problemele ridicate de către Preşedinte în cererea de reexaminare. Or, prin adăugarea unor noi articole legii supuse reexaminării. Parlamentul a depăşit limitele învestirii” (Decizia nr. 355 din 4 aprilie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 11 mai 2007).

În concluzie, autorii solicită Curţii Constituţionale să constate că reexaminarea legii s-a făcut cu depăşirea limitelor cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României şi, ca urmare, aceasta este neconformă cu prevederile art. 77 alin. (2) din Constituţie, fiind neconstituţională în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, sesizarea a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, precum şi Guvernului, pentru a comunica punctul lor de vedere.

Guvernul a transmis cu Adresa nr. 5/2.618/2013, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 1.607 din 25 aprilie 2013, punctul său de vedere, în care se arată că sesizarea de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

În raport cu solicitările cuprinse în cererea de reexaminare a Preşedintelui României, Parlamentul „poate adopta orice fel de soluţie pe care o va considera necesară”, putând deci „admite în întregime sau parţial solicitarea” sau, dimpotrivă, poate să o respingă ori poate să modifice în totalitate sau parţial anumite texte care au legătură cu cererea de reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispoziţiilor legii.

Parlamentul, fiind unica autoritate legiuitoare a ţării, conform prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituţie, poate adopta orice fel de soluţie pe care o va considera necesară în forma rezultată după reexaminare în raport cu solicitările cuprinse în cererea de reexaminare a Preşedintelui României.

În contextul în care cererea de reexaminare viza chiar existenţa unei situaţii discriminatorii „prin raportare la celelalte structuri din cadrul sistemului naţional de apărare”, prin introducerea amendamentului criticat nu sunt încălcate dispoziţiile constituţionale ale art. 77 alin. (2).

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstituţionalitate, punctele de vedere ale preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile legii criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţie şi ale art. 1,10, 15, 16 şi 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, să se pronunţe asupra constituţionalităţii prevederilor legale criticate.

Obiectul controlului de constituţionalitate, astfel cum rezultă din sesizarea formulată, îl constituie dispoziţiile articolului unic pct. 5 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin care se introduce alin. 22 la art. 86, cu următorul cuprins: „Prevederile alin. 2 se aplică exclusiv Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne.” Alineatul 2 al art. 86 la care face trimitere dispoziţia legală criticată are următorul conţinut: „Limitele de vârstă în grad până la care generalii şi amiralii pot fi menţinuţi în activitate sunt:

a) pentru general de brigadă - cu o stea, respectiv general de flotilă aeriană - cu o stea, pentru cei din arma aviaţie şi contraamiral de flotilă - cu o stea. pentru cei din arma marină - 56 de ani;

b) pentru general-maior - cu două stele, respectiv contraamiral - cu două stele, pentru cei din arma marină - 57 de ani;

c) pentru general-locotenent - cu trei stele, respectiv viceamiral - cu trei stele, pentru cei din arma marină - 58 de ani;

d) pentru general - cu patru stele, respectiv amiral - cu patru stele, pentru cei din arma marină -59 de ani.”

Dispoziţiile constituţionale pretins încălcate sunt cele ale art. 77 alin, (2) care prevăd posibilitatea Preşedintelui României de a cere, o singură dată, reexaminarea legii înainte de promulgare.

Înainte de a proceda la analiza obiecţiei de neconstituţionalitate, Curtea urmează să constate că sesizarea formulată îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 146 lit. a) din Constituţie sub aspectul titularilor dreptului de sesizare, întrucât aceasta, astfel cum rezultă din lista anexată sesizării de neconstituţionalitate, a fost semnată de un număr de 25 de senatori.

Examinând obiecţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că legea supusă controlului a fost depusă ca iniţiativă legislativă de către 24 de parlamentari la data de 14 mai 2012.

Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege la 19 iunie 2012, iar Senatul, în calitate de Cameră decizională, a adoptat legea la data de 19 februarie 2013. Legea a fost trimisă la promulgare la data de 2 martie 2013. În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Constituţie, Preşedintele României a cerut Parlamentului, la data de 22 martie 2013, reexaminarea legii.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic privind trecerea în rezervă a cadrelor militare, în situaţia în care nu promovează baremele de pregătire fizică, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului, precum şi cu privire la trecerea în rezervă a generalilor şi amiralilor după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani.

Autorii sesizării susţin că, după adoptarea în data de 26 martie 2013 a proiectului de lege de către Camera Deputaţilor, potrivit solicitărilor din Cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României, Senatul, în calitate de Cameră decizională, a adoptat în data de 9 aprilie 2013, legea în forma finală, depăşind „limitele stabilite în cererea de reexaminare, întrucât adăugirea textului în cauză (art. 86 alin. 22) nu este rezultatul vreunei corelări sau recorelări tehnico-legislative şi nici nu are legătură cu conţinutul cererii de reexaminare formulate”.

Analizând procesul legislativ, Curtea reţine că în Camera Deputaţilor, în urma reexaminării legii, au fost adoptate 5 amendamente (potrivit stenogramei de şedinţă, la votul final, s-au înregistrat 302 voturi pentru, 13 abţineri, două voturi împotrivă), iar în plenul Senatului, s-a mai adoptat un amendament (potrivit stenogramei de şedinţă, Sa votul final s-au înregistrat 103 voturi pentru, 3 abţineri, 28 voturi împotrivă).

Examinând legea adoptată de Senat, Curtea constată că atât amendamentele admise de Camera Deputaţilor, cât şi cele admise de Senat au legătură cu observaţiile formulate de Preşedintele României în cererea de reexaminare.

Astfel, în cererea de reexaminare formulată de Preşedinte, la punctul 3, se arată; „Semnalăm faptul că în prezent, potrivit art. 86 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, regula o reprezintă menţinerea în activitate a generalilor şi amiralilor după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la vârsta de 60 de ani, iar excepţia o reprezintă trecerea în rezervă, la solicitarea acestora. Legea venită la promulgare nu prevede dacă noua reglementare va fi aplicabilă şi acestor generali sau amirali care se află în activitate după vârsta standard de pensionare ori numai în cazul celor care îndeplinesc condiţiile de pensionare după intrarea în vigoare a prezentei legi. O asemenea precizare în textul legii este utilă pentru a se evita o aplicare retroactivă a efectelor acesteia.”

În considerarea acestor obiecţiuni, legiuitorul a admis amendamentele referitoare la completarea dispoziţiilor art. 86 din Legea nr. 80/1995, modificând alin. 2 al acestui articol în sensul stabilirii în concret a limitelor de vârstă în grad până la care generalii şi amiralii pot fi menţinuţi în activitate şi reglementând aplicarea acestor dispoziţii cu privire la generalii şi amiralii Ministerului Apărării Naţionale şi ai Ministerului Afacerilor Interne, prin dispoziţiile alin. 22 al art. 86.

În legătură cu susţinerile autorilor sesizării referitoare la încălcarea art. 77 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „înainte de promulgare, Preşedintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii”, Curtea constată că acest text constituţional nu dispune cu privire la prevederile ce trebuie să fie reexaminate, ca urmare a cererii formulate de Preşedintele României. Din analiza textului rezultă că trebuie reexaminate textele cuprinse în cererea Preşedintelui României, precum şi cele care au legătură cu acestea, fiind necesară corelarea tehnico-legislativă a tuturor dispoziţiilor din lege. În acest context pot fi modificate chiar şi unele dispoziţii ale legii care nu au fost în mod expres cuprinse în cererea de reexaminare.

Parlamentul deliberează numai în limitele cererii de reexaminare, dar are obligaţia să se exprime cu privire la toate textele din lege care se referă la o problemă ridicată de Preşedintele României, chiar în absenţa unei menţiuni exprese în solicitarea acestuia.

Parlamentul fiind unica autoritate legiuitoare a ţării, conform prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituţie, în raport cu solicitările cuprinse în cererea de reexaminare a Preşedintelui României, poate adopta orice fel de soluţie pe care o va considera necesară. Astfel, poate admite în întregime sau parţial solicitarea, poate să o respingă ori poate să modifice în totalitate sau parţial anumite texte care au legătură cu cererea de reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispoziţiilor legii (a se vedea în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 991 din 1 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 6 octombrie 2008).

Din analiza sistematică a dispoziţiilor constituţionale referitoare la exercitarea unor competenţe ale autorităţilor publice, Curtea reţine că limitele exercitării lor sunt prevăzute în mod expres în Legea fundamentală. Examinând concepţia legiuitorului constituant cu privire la exercitarea de către Parlament a atribuţiilor sale de legiferare prevăzute de dispoziţiile art. 61 alin. (1) din Constituţie, se constată că, în cazul procedurii legislative de reexaminare a legii, acolo unde acesta a dorit, a stabilit în mod expres limitele reexaminării. Astfel, Constituţia reglementează procedura legislativă de reexaminare a legii prin dispoziţiile cuprinse la art. 77 alin. (2) şi la cele ale art. 147 alin. (2). Aceste din urmă dispoziţii se referă la reexaminarea unei legi sau a unor dispoziţii legale a căror neconstituţionalitate a fost constatată printr-o decizie a Curţii Constituţionale, pronunţată cu ocazia controlului de constituţionalitate a priori, al cărei cuprins este următorul: „în cazurile de neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale”.

Acest text limitează reluarea procesului legislativ de reexaminare numai cu privire la dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale de către Curtea Constituţională. Rezultă, aşadar, că restricţiile referitoare la exercitarea competenţei de sorginte constituţională trebuie să fie expres prevăzute de Constituţie. Or, dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Constituţie nu stabilesc, în mod expres, o limită de natură să aducă vreo restrângere a competenţei Parlamentului cu privire la reluarea procesului legislativ, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României. O interpretare contrară a dispoziţiilor constituţionale anterior menţionate ar avea semnificaţia adăugării la normele Constituţiei, ceea ce este inadmisibil, întrucât s-ar realiza, pe această cale, un act de revizuire a Legii fundamentale (a se vedea în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 515 din 24 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 14 decembrie 2004).

În concluzie, Curtea constată că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare respectă exigenţele constituţionale consacrate de art. 77 alin. (2) referitoare la posibilitatea Preşedintelui României de a cere, o singură dată, reexaminarea legii înainte de promulgare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. a) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1) şi al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 5 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin care se introduce art. 86 alin. 22, în raport cu critici le formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Preşedintelui României şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterile au avut loc la data de 22 mai 2013 şi la acestea au participat: Augustin Zegrean, preşedinte, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Mircea Ştefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán şi Tudorel Toader, judecători.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU TURISM

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism prevăzute în anexa*) care face parte integrante din prezentul ordin

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.051/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 şi 182 bis din 15 martie 2011.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism,

Răzvan Filipescu

 

Bucureşti, 10 iunie 2013.

Nr. 65.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc

 

Având în vedere prevederile ari. 141 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi ale art. 64-71 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc (denumit în continuare Sistemul de creditare), prevăzuta în anexa care face pane integranta din prezenta decizie.

Art. 2. - Începând cu data prezentei decizii se aplică Sistemul de creditare, în varianta actuală, la nivelul întregului sistem penitenciar.

Art. 3. - (1) Evidenţa şi gestionarea creditelor obţinute, ca urmare a aplicării Sistemului de creditare, se realizează automat, prin intermediul aplicaţiei informatice PMSweb; responsabilitatea utilizării aplicaţiei informatice PMSweb şi a introducerii datelor în câmpurile specifice, conform domeniului de competenţă, revine personalului stabilit prin decizia directorului unităţii.

(2) în utilizarea aplicaţiei informatice sunt respectate instrucţiunile cuprinse în Manualul de utilizare a modulului din aplicaţia informatică PMSweb, dezvoltat pentru aplicarea Sistemului de creditare.

Art. 4. - Sistemul de creditare face obiectul unor evaluări anuale şi, în funcţie de observaţiile şi concluziile formulate, prezenta decizie poate fi revizuită.

Art. 5. - Până la data de 31 decembrie 2013, direcţiile siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, reintegrare socială şi tehnologia informaţiei şi comunicaţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor dezvolta un sistem de culegere a datelor din aplicaţia informatică PMSweb referitoare la aplicarea Sistemului de creditare.

Art. 6. - (1) Directorii unităţilor penitenciare şi directorii direcţiilor de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

(2) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei decizii centrele de reeducare Buziaş şi Târgu Ocna.

Art. 7. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

 

p. Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Marian Stancovici

 

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 438.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc

 

CAPITOLUL I

Metodologia privind acordarea recompenselor persoanelor aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 

SECŢIUNEA 1

Principii generate de acordare a recompenselor

 

ARTICOLUL 1

 

Recompensele constituie un mijloc de individualizare a pedepsei privative de libertate ce se acordă deţinuţilor care şi-au format o atitudine corectă faţă de muncă, de ordinea de drept şi de regulile de convieţuire socială, printr-o conduită constant pozitivă şi o participare activă ia activităţile productive, educative, culturale sau terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială sau cele de instruire şcolară şi formare profesională, precum şi în situaţii de risc.

 

ARTICOLUL 2

 

O recompensă poate fi acordată unui deţinut o singură dată în cursul unei luni calendaristice, cu excepţia situaţiilor prevăzute de ari 69 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Lege.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Recompensele prevăzute la art. 68 alin. (1) din Lege se acordă, de regulă, după caz, în mod gradual, cu respectarea prevederilor art. 144 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

(2) Respectarea principiului gradualităţii vizează recompensarea deţinuţilor, astfel încât să se asigure o creştere treptată a gradului de responsabilizare şi libertate de mişcare a acestora, în context stimulativ, precum şi punerea în valoare, în egală măsură, a tipurilor de recompense.

(3) Permisiunea de ieşire din penitenciar se acordă deţinuţilor după ce aceştia au fost recompensaţi, după caz, cu încredinţarea unei responsabilităţi în cadrul activităţilor prevăzute în art. 64 din Lege şi cu suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b) şi e) din Lege, precum şi cu excepţia deţinuţilor clasificaţi iniţial în regim deschis, cu pedepse care nu depăşesc un an.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) La analizarea propunerilor, în vederea acordării recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar, se are în vedere în ce măsură deţinuţii:

a) au o conduită constant pozitivă;

b) sunt stăruitori în muncă;

c) participă activ în cadrul activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi formării profesionale;

d) determină convingerea că nu mai comit infracţiuni;

e) nu sunt cercetaţi sau urmăriţi penal în alte cauze;

f) au pe rolul organelor judiciare cauze al căror obiect poate influenţa conduita şi comportamentul acestora pe perioada permisiunii de ieşire din penitenciar;

g) sunt clasificaţi în categoria celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului.

(2) La verificarea întrunirii cumulative a condiţiilor şi criteriilor stabilite de lege, se vor avea în vedere şi următoarele aspecte referitoare la persoana deţinutului:

a) natura infracţiunii;

b) durata pedepsei;

c) regimul de executare;

d) numărul şi natura recompenselor acordate anterior;

e) perioada executată, raportat la durata din pedeapsă ce mai trebuie executată până la analizarea în comisia pentru liberare condiţionată;

f) istoricul infracţional;

g) apartenenţa la grupări de criminalitate organizată;

h) conduita la revenirea în penitenciar, dintr-o permisiune de ieşire din penitenciar acordată anterior;

i) comportamentul avut înainte de arestare şi modul în care deţinutul este cunoscut în comunitate; vor fi avute în vedere, cu precădere, datele din dosarul individual al persoanei private de libertate;

j) menţinerea legăturilor cu membrii de familie;

k) existenţa suspiciunilor cu privire la deţinere/consum/trafic obiecte şi substanţe interzise.

 

ARTICOLUL 5

 

Acordarea recompenselor cu permisiunea de ieşire din penitenciar se supune următoarelor principii:

a) abţinerea de la orice acţiune care să genereze sau să contribuie la manifestările care aduc atingere prestigiului şi imaginii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

b) respectarea întocmai a situaţiilor în care poate fi acordată permisiunea de ieşire din penitenciar prevăzute de art. 69 din Lege.

 

ARTICOLUL 6

 

De regulă, recompensa cu permisiunea de ieşire din penitenciar se acordă numai după o perioadă de cunoaştere şi evaluare în cadrul aceluiaşi loc de deţinere de cel puţin 4 luni înaintea analizării, în vederea acordării sau formulării de propuneri.

 

ART1C0LUL 7

 

Directorul locului de deţinere desemnează prin decizie, la începutul fiecărui an, secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor. În cazuri deosebite, acesta se înlocuieşte, prin desemnarea altei persoane, în cursul anului, prin decizie, pentru perioada rămasă până la sfârşitul anului.

 

ARTICOLUL 8

 

Analizarea rapoartelor de recompensare se realizează în cadrul comisiei pentru acordarea recompenselor, hotărârea fiind luată cu majoritatea simplă a voturilor membrilor acesteia.

 

ARTICOLUL 9

 

Recompensele acordate se evidenţiază în registrul prevăzut de art. 79 lit. b) din Lege (raportul 905 din aplicaţia informatică PMSweb1) şi în fişa de evidenţă a drepturilor, recompenselor şi sancţiunilor. Prin intermediul Sistemului de creditare recompensele se înregistrează în aplicaţia informatică în modulul Vizite, la secţiunea Recompense.

 

ARTICOLUL 10

 

Procedura de lucru a comisiei pentru acordarea recompenselor, a persoanei care desfăşoară activităţi directe cu deţinutul, precum şi a celorlalte persoane care concură la buna desfăşurare a acestei activităţi este prevăzută în cap. II secţiunea a 3-a.

 

ARTICOLUL 11

 

În cazurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b) şi e) din Lege se pot formula propuneri de recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar în afara termenelor prevăzute în cap. II secţiunea a 3-a, de către şeful de secţie. Pentru analiza în cadrul comisiei pentru acordarea recompenselor sunt necesare documentele justificative corespunzătoare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Punerea în aplicare a recompenselor

 

ARTICOLUL 12

Recompensa cu încredinţarea unei responsabilităţi

 

(1) Recompensa cu încredinţarea unei responsabilităţi în cadrul activităţilor prevăzute la art. 64 din Lege se acordă cu respectarea dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. a) din Lege şi în condiţiile art. 141-143 din Regulament.

(2) în termen de două zile lucrătoare, secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor distribuie o copie de pe raportul de recompensare coordonatorului structurii reintegrare socială, pentru punere în executare.

(3) Acordarea recompensei cu încredinţarea unei responsabilităţi în cadrul activităţilor prevăzute de art. 64 din Lege nu exclude posibilitatea acordării altui tip de recompensă în lunile următoare.

 

ARTICOLUL 13

Recompensa cu ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior

 

(1) Recompensa cu ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior se acordă cu respectarea dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Lege şi în condiţiile art. 141-144 din Regulament.

(2) Luna în care un deţinut sancţionat disciplinar de mai multe ori poate fi recompensat cu ridicarea unei măsuri disciplinare aplicate anterior este luna imediat următoare datei celei mai îndepărtate la care se împlineşte termenul prevăzut de art. 144 din Regulament, raportat la data aplicării fiecărei sancţiuni în parte. Ordinea ridicării sancţiunilor disciplinare prin recompensare trebuie să respecte ordinea aplicării acestora.

 

ARTICOLUL 14

Recompensa cu suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite

 

(1) Prin recompensa cu suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite se înţelege acordarea în plus faţă de drepturile lunare a unui pachet şi a unei vizite.

(2) Recompensa cu suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite se acordă cu respectarea dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. c) din Lege şi în condiţiile art. 141-145 din Regulament.

 

ARTICOLUL 15

Recompensa cu acordarea de premii constând în materiale pentru activităţi ocupaţionale

 

(1) Recompensa cu acordarea de premii constând în materiale pentru activităţi ocupaţionale se acordă cu respectarea dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. d) din Lege şi în condiţiile art. 141-146 din Regulament.

(2) în termen de două zile lucrătoare, secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor înmânează o copie de pe raportul de recompensare şefului serviciului/biroului logistică din unitate, pentru punere în executare.

(3) Materialele destinate activităţilor ocupaţionale se asigură de unitate din veniturile proprii, sponsorizări şi donaţii, fiind predate deţinuţilor recompensaţi în cel mult o lună, pe bază de proces-verbal. Reprezentanţii organizaţiilor guvernamentale sau nonguvernamentale care desfăşoară proiecte sau programe în penitenciar nu pot recompensa direct deţinuţii participanţi cu materiale destinate activităţilor ocupaţionale.

 

ARTICOLUL 16

Permisiunea de ieşire din penitenciar

 

(1) Data punerii în aplicare a recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar este stabilită de către directorul fiecărui loc de deţinere, la rubrica „Menţiuni speciale” din cadrul raportului de recompensare prevăzut la anexa nr. 9 în cazul permisiunii de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de 24 de ore, iar în cazul permisiunilor de ieşire din penitenciar cu durata de 24 de ore, data punerii în aplicare este înscrisă în colţul din dreapta sus al raportului de recompensare prevăzut la anexa nr. 7. Cu ocazia punerii în aplicare a recompensei, directorul efectuează instruirea, conform prevederilor art. 148 din Regulament.

(2) La plecarea unui deţinut în permisiunea de ieşire din penitenciar, în afara organelor prevăzute de art. 148 din Regulament, se informează în scris, cu datele necesare pentru prevenirea sustragerii de la executarea pedepsei privative de libertate, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. Pentru deţinuţii de cetăţenie străină se înştiinţează misiunea diplomatică a statului de care aparţin.

(3) Cu ocazia revenirii în penitenciar, deţinuţii sunt supuşi în mod obligatoriu unui examen medical şi unui control amănunţit, corporal şi al bagajelor. Cu eventualele sume de bani sau bunuri cu care se prezintă deţinutul la întoarcerea în penitenciar se procedează la fel ca în situaţia depunerii în penitenciar, cu precizarea că nu sunt admise pachete cu alimente, decât în limita drepturilor.

(4) în situaţia neprezentării la timp din permisiunea de ieşire din penitenciar, şeful de tură informează de îndată conducerea locului de deţinere şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor. De asemenea, sunt sesizate organele de poliţie, în vederea declanşării procedurilor specifice pentru darea în urmărire a deţinutului.

(5) La unităţile penitenciare care nu au prevăzute în statul de organizare funcţiile la care se face referire în prezenta metodologie sau acestea există, dar nu sunt încadrate, atribuţiile acestora se realizează de către personal desemnat de director, prin decizie.

(6) în situaţia în care, în intervalul de timp scurs de la aprobarea recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar şi până la punerea în aplicare, deţinutul săvârşeşte o abatere disciplinară sau au apărut elemente noi, care nu mai justifică acordarea recompensei, comisia pentru acordarea recompenselor sau, după caz, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor poate dispune ca recompensa să nu”se acorde, făcându-se menţiuni în acest sens pe raportul de recompensare.

(7) Conducerea fiecărei unităţi dispune măsuri de informare cu privire la numărul deţinuţilor aflaţi în permisiunea de ieşire din penitenciar, la dispeceratul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu ocazia raportăm situaţiei operative.

 

CAPITOLUL II

Sistemul de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la muncă efectuată în regim de prestări servicii, activităţi cu caracter gospodăresc, activităţi desfăşurate în regie proprie, în caz de calamitate şi pe bază de voluntariat - denumite în continuare activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc

 

SECŢIUNEA 1

Consideraţii generale privind Sistemul de creditare

 

ARTICOLUL 17

Fundamentarea elaborării şi aplicării Sistemului de creditare

 

Fundamentarea elaborării şi aplicării Sistemului de creditare are ca obiective:

a) asigurarea unui sistem unitar, obiectiv, previzibil, care responsabilizează deţinuţii, în raport cu sancţiunea privativă de libertate şi conferă acesteia o dimensiune recuperativă, prin implicarea în activităţi educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc;

b) conturarea unui sistem obiectiv, echitabil şi transparent, care să condiţioneze comportamentul deţinuţilor, în sens dezirabil social, prin utilizarea creditelor corespunzătoare în acordarea recompenselor şi consecutiv aplicării sancţiunilor disciplinare;

C) stimularea participării deţinuţilor la programe şi activităţi derulate pe perioada executării pedepsei şi dezvoltarea motivaţiei acestora pentru adoptarea unui comportament prosocial;

d)operaţionalizarea conceptelor prevăzute în art. 68 alin. (1) din Lege: „o bună conduită”, „stăruinţă în muncă sau în cadrul activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi formării profesionale”;

e) analizarea posibilităţii de extindere a Sistemului de creditare pentru propunerile, deciziile privind trecerea de la un regim de executare a pedepsei privative de libertate la altul, în sens progresiv sau regresiv;

f) crearea premiselor pentru facilitarea analizei individuale şi pentru formularea propunerilor privind liberarea condiţionată.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Secvenţe de aplicare a Sistemului de creditare

 

ARTICOLUL 18

Descrierea secvenţelor de utilizare a Sistemului de creditare

 

(1) Sistemul de creditare are la bază înregistrările operate de către personalul care desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii, în documentele specifice domeniului, aferente activităţilor şi programelor desfăşurate.

(2) Pentru fiecare activitate, program de educaţie, asistenţă psihologică, asistenţă socială finalizat/absolvit, conform obiectivelor specifice demersului, fiecărui participant i se alocă un număr de credite - stabilit în funcţie de complexitatea activităţii sau programului finalizat/absolvit - conform anexei nr. 3.

(3) Pentru fiecare activitate lucrativă, fiecărui participant i se alocă un număr de credite - conform anexei nr. 4.

(4) Pentru situaţiile de risc, fiecărui deţinut cu rol în prevenirea sau înlăturarea acestora, ori care acordă sprijin altor persoane pentru desfăşurarea activităţilor curente şi asigurarea igienei individuale zilnice, i se alocă un număr de credite - stabilit în funcţie de natura şi complexitatea activităţii - conform anexei nr. 52.

(5) în aplicaţia informatică PMSweb, la introducerea datelor specifice finalizării/absolvirii programelor, activităţilor educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, respectiv a participării la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, numărul de credite corespunzător va fi alocat automat - în baza suportului informatic, după cum urmează:

a) pentru finalizarea/absolvirea programelor, activităţilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, conform anexei nr. 3;

b) pentru participarea la activităţi lucrative, conform anexei nr. 4;

c) pentru participarea la activităţi de prevenire sau înlăturare a situaţiilor de risc, conform anexei nr. 5.

(6) Centralizarea creditelor acumulate şi/sau reduse, ca urmare a acordării recompenselor sau după aplicarea sancţiunilor disciplinare, este asigurată implicit de funcţionalităţile aplicaţiei informatice PMSweb, în secţiunile anume destinate.

(7) Acumularea numărului de credite corespunzător fiecărui tip de recompensă prevăzută la art. 68 din Lege, conform anexei nr. 1, reprezintă condiţia necesară pentru analiza în comisia pentru acordarea recompenselor, dar nu şi suficientă pentru aprobarea recompensei, întrucât acordarea acesteia se realizează numai în condiţiile întrunirii cumulative a criteriilor prevăzute de cadrul legal.

a) Propunerea de recompensare se formulează pentru toţi deţinuţii eligibili din punctul de vedere al creditelor acumulate şi care nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, conform art. 144 din Regulament.

b) Comisia pentru acordarea recompenselor decide cu privire la aprobarea/respingerea unei recompense propuse, preocupându-se de asigurarea unei ponderi adecvate3 a procesului de recompensare.

c) în situaţia în care deţinutul a fost analizat în comisia pentru acordarea recompenselor, conform prevederilor de la lit. a), iar membrii comisiei au decis nerecompensarea acestuia, formularea următoarei propuneri de recompensare se va face numai după ce acesta a mai desfăşurat cel puţin o activitate care a generat credite şi a condus Sa modificarea soldului total în sens crescător, indiferent de cuantum şi dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii corespunzătoare activităţii desfăşurate.

Formularea propunerii de recompensare cu ridicarea unei măsuri disciplinare aplicate anterior nu este condiţionată de existenţa unui sold total pozitiv, echivalent cu numărul creditelor scăzute consecutiv aplicării măsurii disciplinare, ci se raportează la cuantumul creditelor acumulate ca urmare a participării deţinuţilor la activităţi.

d) Prevederile lit. c) se aplică, în mod corespunzător, în cazul deţinuţilor cu sancţiuni multiple, recompensaţi odată cu ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior.

(8) Procedura disciplinară se realizează în condiţiile cadrului legislativ, cu precizarea că fiecărei sancţiuni disciplinare aplicate de către comisia de disciplină îi corespunde un anumit număr de credite, care se scade din totalul celor acumulate, conform anexei nr. 2.

(9) Creditele excedentare după acordarea unei recompense, precum şi cele insuficiente pentru analiza în vederea acordării unei recompense, se reportează, evidenţa acestora fiind

asigurată de funcţionalităţi le implicite ale aplicaţiei informatice PMSweb.

(10) La acordarea unei recompense sau consecutiv aplicării unei sancţiuni disciplinare, din totalul creditelor acumulate se scade numărul de credite aferent, conform anexelor nr. 1 sau 2, creditele rămase fiind disponibile pentru utilizări ulterioare. Aplicaţia informatică asigură contorizarea automată a totalului de credite acumulate/scăzute pe parcursul executării pedepsei privative de libertate.

 

ARTICOLUL 19

Cazuri particulare

 

(1) Formularea propunerilor de recompensare întrunirea numărului de credite necesar pentru analiza în vederea acordării recompenselor rezultă din cumularea punctelor obţinute în cadrul mai multor activităţi: propunerea de recompensare este formulată de către reprezentantul care a derulat activitatea generatoare a celui mai mare număr de credite sau, după caz, de către coordonatorul celui mai recent demers, activitate sau program.

a) în situaţia în care deţinutul a fost recompensat ca urmare a participării la un anumit tip de activitate, însă rămâne eligibil pentru recompensare şi în perioada imediat următoare, se va evita recompensarea pentru aceeaşi activitate desfăşurată.

Propunerea de recompensare va fi întocmită de către coordonatorul celui mai recent demers, chiar dacă totalul creditelor acumulate ulterior este mai mic comparativ cu soldul precedent.

În situaţia în care, totuşi, deţinutul rămâne eligibil pentru recompensare, fără a mai desfăşura activităţi generatoare de credite ulterior, personalul responsabil formulează propunerea de recompensare, în mod repetat, pentru acelaşi tip de activitate finalizată.

b) în cazul în care cumularea creditelor este consecutivă exclusiv activităţilor creditate de personalul din cadrul sectorului prevenirea criminalităţii şi terorismului sau de către director, propunerea de recompensare este formulată de şeful secţiei.

c) în situaţia în care două luni consecutiv deţinutul nu îndeplineşte condiţia celor 4 zile câştig, conform anexei nr. 4, iar în cea de-a treia lună îndeplineşte cuantumul necesar de credite pentru a fi propus, fără a mai desfăşura însă activităţi lucrative în luna curentă, propunerea de recompensare este formulată de coordonatorul celui mai recent demers, respectiv şeful ultimului punct de lucru în care a muncit deţinutul.

(2) Transferul deţinuţilor

a) în cazul transferului deţinuţilor, personalul responsabil actualizează informaţiile consemnate în aplicaţia informatică, astfel încât să se asigure finalizarea activităţilor şi programelor curente şi alocarea, după caz, a creditelor; în cazul transferului neprevăzut/de urgenţă al unor deţinuţi care au participat la mai mult de 75% din numărul total de şedinţe prevăzute în cadrul programelor educaţionale şi/sau de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, coordonatorul structurii reintegrare socială din unitatea de destinaţie, în baza unei informări scrise primite din partea penitenciarului sursă, asigură realizarea evaluării finale a deţinutului în cadrul programului şi finalizează demersurile respective în aplicaţia informatică, cu alocarea, după caz, a creditelor corespunzătoare.

b) Pentru deţinuţii sosiţi prin transfer, care au înregistrat soldul de credite necesar, în unitatea de provenienţă, dar în penitenciarul de destinaţie, în luna premergătoare formulării propunerii de recompensare, nu au desfăşurat niciun fel de activităţi generatoare de credite, propunerea de recompensare este formulată de către şeful secţiei.

(3) Situaţia creditării deţinuţilor aflaţi în tranzit

Pentru deţinuţii aflaţi în tranzit se impune orientarea intervenţiei spre activităţi de scurtă durată, cu accent pe susţinerea de convorbiri individuale de informare/consiliere psihologică/consiliere pe probleme sociale - activităţi care răspund unor nevoi ale deţinuţilor, dar care nu sunt generatoare de credite.

(4) Compensarea/rectificarea înregistrărilor din aplicaţia informatică PMSweb

a) în cazul erorilor de operare a datelor, responsabilitatea rectificării revine coordonatorului sectorului corespunzător - reintegrare socială, organizarea muncii, siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, prevenirea criminalităţii şi terorismului, în baza sesizării scrise a situaţiei care a impus operarea rectificării.

Pentru toate rectificările şi compensările operate în aplicaţia informatică, ce au consecinţe asupra soldului de credite al deţinuţilor, indiferent de temeiul în care acestea sunt efectuate, trebuie completat formularul4 din anexa nr. 6.

b) Drepturile de compensare, în sensul rectificării unei omisiuni sau erori, în aplicaţia informatică, cu influenţă asupra numărului de credite, sunt acordate, exclusiv, coordonatorilor principalelor sectoare de activitate: şeful structurii de educaţie şi asistenţă psihosocială, şeful structurii organizarea muncii, precum şi secretarului comisiei pentru acordarea recompenselor şi directorului unităţii, conform responsabilităţilor şi competenţelor stabilite în cap. II secţiunea a 3-a.

c) în cazul în care un deţinut recompensat cu permisiunea de ieşire din penitenciar nu beneficiază în fapt de această recompensă, din motive imputabile sau neimputabile lui, numărul creditelor scăzute se va compensa. Compensarea creditelor scăzute prin recompensare se efectuează de directorul locului de deţinere, în baza formularului de rectificare prevăzut în anexa nr. 6, cu precizarea motivelor care au condus ia această situaţie. În secţiunea Vizite, în cadrul înregistrării corespunzătoare recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar acordată, la rubrica Observaţii se menţionează motivele neaplicării recompensei.

(5) în situaţia acordării eronate a recompenselor de către comisia responsabilă de la nivelul unităţii, care determină modificarea soldului de credite din aplicaţia informatică, înregistrările greşite vor fi compensate în modulul Credite, în baza formularului de rectificare prevăzut ia anexa nr. 6. Pentru actualizarea datelor din rubrica Recompense se procedează la ştergerea înregistrării aferente recompensei în secţiunea Vizite. Imediat după sesizarea erorii, în aceeaşi lună, se va constitui o nouă comisie şi va fi reluat procesul de planificare şi programare, cu încheierea deciziei corecte de recompensare.

(6) Formularul5, completat conform anexei nr. 6, este utilizat de către secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor, pentru ştergerea deţinuţilor programaţi pentru analiza în cadrul comisiei pentru acordarea recompenselor, în cazurile de transfer/liberare/deces/ridicat în cercetări, survenite anterior întrunirii acesteia.

(7) Situaţia deţinuţilor cu dosare conexate şi a celor care au desfăşurat activităţi lucrative în arestul organelor de poliţie în cazul în care în hotărârea de condamnare s-a dispus deducerea unei perioade executate anterior, la calcularea creditelor necesare pentru acordarea unei recompense se ţine seama de soldul obţinut în timpul perioadei executate anterior. Odată ce se solicită dosarul individual pentru conexare de la unitatea din care a fost pus în libertate deţinutul, în vederea deducerii corecte a perioadei executate şi calculării fracţiunilor necesare liberării condiţionate, se vor solicita şi lămuriri cu privire la soldul de credite: pozitiv sau negativ.

Zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate în arestul organelor de poliţie generează credite potrivit anexei nr. 4.

Responsabil pentru actualizarea creditelor în situaţiile prezentate este secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor, în baza sesizării Structurii „Evidenţă deţinuţi”

care, prin persoana desemnată, va completa formularul din anexa nr. 6, aprobat de director, şi TI va preda secretarului comisiei pentru acordarea recompenselor, în vederea operării corespunzătoare în aplicaţia informatică.

În acest caz se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (2) lit. b).

 

ARTICOLUL 20

Excepţii privind aplicarea Sistemului de creditare

 

(1) În cazul deţinuţilor clasificaţi iniţial în regimul deschis, cu pedepse până la un an, dată fiind perioada scurtă de detenţie, acordarea recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar nu este condiţionată de însumarea unui anumit număr de credite. Acordarea recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar pentru această categorie de deţinuţi nu determină scăderea creditelor cumulate.

(2) în cazul analizării posibilităţii de acordare, din motive umanitare, conform legii, a permisiunii de ieşire din penitenciar, însumarea unui anumit număr de credite constituie o premisă favorabilă deciziei comisiei pentru acordarea recompenselor, însă nu condiţionează acordarea acesteia. Acordarea recompensei în astfel de împrejurări nu determină scăderea creditelor cumulate de către persoanele private de libertate.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Responsabilităţi şi competenţe ale personalului care aplică Sistemul de creditare

 

Personalul care utilizează Sistemul de creditare

Responsabilităţi şi competenţe

3.1. Personalul care desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii:

 

 

 

 

 

 

3.1.1. de educaţie şi asistenţă psihosocială

a) desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii şi asigură introducerea datelor în câmpurile specifice din aplicaţia informatică PMSweb;

b) asigură corectitudinea înregistrărilor, prin confruntarea evidenţelor scriptice, de exemplu, mapa programului sau documentele activităţii, cu datele operate în câmpurile specifice din aplicaţia informatică PMSweb;

c) informează deţinuţii cu privire la numărul de credite acumulate la finalul activităţii sau programului;

d) vizualizează raportul 900 din aplicaţia informatică PMSweb cu posibilitatea selectării deţinuţilor eligibili din punctul de vedere al activităţilor de reintegrare socială, care au acumulat numărul de credite necesar pentru formularea propunerii de recompensare;

e) programează, până în data de 10 a lunii, deţinuţii care au participat la activităţi directe, desfăşurate sub coordonarea sa, la comisia pentru acordarea recompenselor, pregătindu-se astfel generarea raportului cu propunerea de recompensare sau a sesizării: raportul 901 - anexa nr. 7 sau raportul 902 - anexa nr. 8, fără a se lista. Programarea conţine tipul de recompensă propus şi motivaţia;

f) semnează raportul sau sesizarea de recompensare, cu verificarea7 corectitudinii propunerii formulate, avizat în format electronic de şeful secţiei şi listat de către secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor.

3.1.2. lucrative6

a) înaintează Compartimentului organizarea muncii tabelele nominale de scoatere fa muncă, în vederea înregistrării pontajului deţinuţilor în câmpurile specifice din aplicaţia informatică PMSweb;

b) informează deţinuţii cu privire la numărul de credite acumulat la finalul fiecărei luni;

c) vizualizează raportul 900 din aplicaţia PMSweb cu posibilitatea selectării deţinuţilor implicaţi în activităţi lucrative care au obţinut numărul de credite necesar formulării propunerii de recompensare şi care sunt eligibili şi în ceea ce priveşte îndeplinirea celorlalte condiţii specifice;

d) programează la comisia pentru acordarea recompenselor, până în data de 10 a lunii, deţinuţii care au participat la activităţi lucrative, desfăşurate sub coordonarea sa, pregătindu-se astfel generarea raportului cu propunerea sau sesizarea de recompensare, raportul 901 sau raportul 902, fără a se lista. Programarea conţine tipul de recompensă propus şi motivaţia;

e) semnează raportul sau sesizarea de recompensare, cu verificarea8 corectitudinii propunerii formulate, avizat în format electronic de şeful secţiei şi listat de către secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor.

3.1.3. prevăzute la anexa nr. 5

a) operează, în baza aprobării acordate de conducerea profesională, creditele în câmpurile specifice din aplicaţia PMSweb9;

b) solicită aprobarea directorului unităţii pentru acordarea numărului corespunzător de credite deţinutului10.

3.2. Compartimentul organizarea muncii

a) introduce în câmpurile specifice din aplicaţia informatică PMSweb pontajul deţinuţilor implicaţi în activităţile lucrative;

b) introduce în aplicaţia informatică PMSweb, în baza documentelor justificative, datele necesare pentru alocarea zilelor câştig, corespunzătoare activităţilor lucrative derulate de către deţinuţi în perioada arestului efectuat la organele de poliţie;

c) efectuează transferul de credite până în data de 7 a lunii11;

d) în lipsa şefului punctului de lucru, precum şi în situaţia deţinuţilor din regimul deschis care desfăşoară activităţi lucrative în afara locului de deţinere, fără supraveghere, îndeplineşte responsabilităţile de la pct. 3.1.2 lit. b)-e).

3.3. Şeful secţiei

a) pentru situaţiile reglementate prin prezenta metodologie, pentru care şeful de secţie are responsabilitatea formulării propunerii de recompensare, programează deţinuţii la comisia pentru acordarea recompenselor, pregătindu-se astfel generarea raportului cu propunerea sau sesizarea de recompensare, raportul 901 sau raportul 902, fără a se lista. Programarea conţine tipul de recompensă propus şi motivaţia;

b) avizează electronic12, pozitiv sau negativ, rapoartele şi sesizările de recompensare, inclusiv pentru propriile programări, până la data de 12 a lunii, cu precizarea motivaţiei în cazul avizului negativ; în situaţia propunerii unui alt tip de recompensă faţă de cel formulat iniţial, menţine avizul pozitiv, generat implicit în aplicaţia informatică, şi consemnează propunerea sa la rubrica Comentarii;

c) semnează raportul şi sesizarea de recompensare, după caz, cu verificarea13 corectitudinii, după caz, a propunerii sau avizului formulat, listate de către secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor şi semnate de către persoana care a formulat propunerea de recompensare;

d) după semnare şi avizare, remite rapoartele şi sesizările de recompensare secretarului comisiei pentru acordarea recompenselor, pe bază de tabel nominal, raportul 907, listat din aplicaţia informatică PMSweb;

e) asigură aducerea la cunoştinţa deţinuţilor, sub semnătură, a rezoluţiei comisiei pentru acordarea recompenselor, în rubrica corespunzătoare din raportul/sesizarea de recompensare.

3.4. Coordonatorii sectorului de activitate

(şef serviciu aplicare regim penitenciar, director adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială sau şef serviciu educaţie şi asistenţă psihosocială, în situaţia în care funcţia nu este ocupată, şef serviciu educaţie şi şef serviciu asistenţă psihosocială, director adjunct economico-administrativ, ori după caz, şef serviciu/birou producţie şi venituri proprii, şef serviciu/birou producţie, organizarea muncii sau şef serviciu/birou evidenţă şi organizarea muncii)

a) asigură informarea, comunicarea şi diseminarea în cadrul colectivelor pe care le coordonează a cerinţelor legate de aplicarea Sistemului de creditare;

b) asigură monitorizarea şi controlul modului în care cerinţele privind aplicarea Sistemului de creditare sunt îndeplinite;

c) monitorizează şi verifică corectitudinea introducerii datelor în câmpurile specifice din aplicaţia informatică PMSweb de către personalul din subordine, care desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii;

d) rectifică omisiunile/erorile de introducere  a datelor specifice în câmpurile din aplicaţia  informatică PMSweb, în baza sesizării sesizării scrise a situaţiei  care a impus rectificarea14.

3.5. Secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor

a) planifică şi constituie comisia pentru acordarea recompenselor, până la data de 7 a lunii;

b) listează rapoartele de recompensare avizate electronic de şefii secţiilor şi asigură semnarea acestora de către persoanele care au formulat propunerile, precum şi de către şefi secţiilor, până la data de 15 a lunii;

c) şterge programarea, pentru cazurile prevăzute la  art. 19 alin. (6), în baza formularului din anexa nr. 6;

d) primeşte rapoartele de recompensare de la şefii de secţie, pe bază de tabel nominal, raportul 907;

e) prezintă situaţia fiecărui deţinut în vederea analizării de către comisia pentru acordarea recompenselor şi realizează adnotări pe fiecare raport de recompensa re, respectiv operează în câmpul specific din aplicaţia informatică PMSweb tipul recompensei stabilite;

f) închide deciziile de recompensare în limitele competenţelor de aprobare stabilite de Lege15;

g) consemnează pe raportul de recompensare, pe verso, motivarea deciziei comisiei pentru acordarea recompenselor, în situaţia nerecompensării unui deţinut cu comportament constant pozitiv pentru a-i permite acestuia cumularea creditelor necesare pentru recompensarea ulterioară cu permisiunea de ieşire din penitenciar;

h) efectuează ştergerile şi compensările necesare, pentru situaţia prevăzută la art. 19 alin. (5);

i) predă şefilor de secţie, în baza condicii de predare-primire, cu înregistrare exclusiv numerică, rapoartele de recompensare cu rezoluţia comisiei pentru acordarea recompenselor, în vederea luării la cunoştinţă şi semnării de către deţinuţi;

j) ridică de la şefii secţiilor rapoartele de recompensare luate la cunoştinţă, prin semnătura deţinuţilor;

k) distribuie, în format electronic, personalului de la sectorul vizite tabelul 905 cu deţinuţii recompensaţi în cadrul comisiei pentru acordarea recompenselor, în vederea operării în fişele de vizită;

l) listează raportul 903 - anexa nr. 9 şi se îngrijeşte de expedierea tabelului prevăzut la anexa nr. 12, până la data de 25 a fiecărei luni, către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, care cuprinde propunerile de recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de 24 de ore;

m) instituie o mapă de aşteptare a rapoartelor de recompensare, raportul 903, cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de o zi. După primirea aprobării, face menţiuni pe rapoartele de recompensare aflate în mapa de aşteptare cu privire la numărul lucrării şi rezoluţia directorului general, după care le prezintă directorului unităţii pentru autentificare şi stabilire a datei plecării din unitate a persoanei recompensate;

n) înştiinţează Serviciul evidenţă deţinuţi şi organizarea muncii despre recompensele cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în vederea emiterii documentelor prevăzute în anexele nr. 10 şi 11;

o) predă secretarului comisiei de disciplină rapoartele de recompensare, pe bază de condică, pentru clasare în dosarul disciplinar, până la data de 5 a lunii următoare;

p) listează şi arhivează tabelele nominale ale deţinuţilor recompensaţi în cadrul comisiei pentru acordarea recompenselor, raportul 905, care constituie parte componentă a registrului prevăzut de art. 79 lit. b) din Lege, până la data de sfârşit a lunii 16;

q) în cazul persoanelor cu dosare conexate, precum şi în situaţia deţinuţilor care au desfăşurat activităţi lucrative în perioada arestului efectuat la organele de poliţie, completează Programul „Restaurare credite”17, care generează, în secţiunea Credite, un credit;

r) pentru situaţiile prevăzute la lit. q), compensează înregistrarea iniţială, de un credit, până la valoarea corectă a soldului18.

3.6. Membrii comisiei pentru acordarea recompenselor19

a) asigură respectarea secvenţelor prevăzute în prezenta metodologie de aplicare a Sistemului de creditare, în vederea acordării recompenselor;

b) analizează toate propunerile de acordare a recompenselor pentru deţinuţii care au acumulat numărul de credite aferent recompenselor prevăzute la art. 68 din Lege, indiferent de avizul pozitiv sau negativ, şi urmăresc întrunirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de cadrul normativ;

c) decid, după caz, acordarea recompensei, respingerea propunerii de recompensare sau înlocuirea cu un alt tip de recompensă; în situaţia nerecompensării unui deţinut pentru a-i permite recompensarea ulterioară cu permisiunea de ieşire din penitenciar, motivaţia deciziei este consemnată pe raportul de recompensare neaprobat;

d) propun directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor recompensarea deţinuţilor cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata mai mare de 24 de ore;

e) semnează rapoartele de recompensare la secţiunea aferentă deciziei comisiei pentru acordarea recompenselor, precum şi tabelele nominale cu deciziile de recompensare, listate de secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor;

f) în baza sesizării structurii „Evidenţă deţinuţi”, aprobată de către directorul unităţii, completează formularul din anexa nr. 6 şi actualizează creditele în aplicaţia informatică, pentru situaţiile generate de dosarele conexate sau de zilele câştig din perioada de arest.

3.7. Secretarul comisiei de disciplină

a) introduce în aplicaţia informatică PMSweb. În secţiunea Comisii, hotărârile comisiei de disciplină privind sancţiunile disciplinare, aplicaţia reducând, în mod automat, numărul de credite prevăzut în anexa nr. 2;

b) completează în aplicaţia informatică PMSweb data anulării sau modificării unei sancţiuni disciplinare, în cazul admiterii sau admiterii în parte de către judecătorul delegat sau de către instanţa de judecată a unei plângeri sau contestaţii formulate de către deţinut, având consecinţă realocarea numărului de credite pierdute prin sancţiune;

c) primeşte de la secretarul comisiei pentru acordare a recompenselor rapoartele de recompensare, pe bază de condică, şi le clasează în dosarul disciplinar, până la data de 5 a lunii următoare.

3.8. Compartimentul „Vizită”

a) primeşte de la secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor, în format electronic, tabelul, raportul 905, cu deţinuţii recompensaţi în cadrul comisiei pentru acordarea recompenselor şi operează în fişele de vizită;

b) consemnează în câmpul „Vizite” data punerii în aplicare a recompenselor.

3.9. Directorul unităţii

a) stabileşte data de desfăşurare a lucrărilor comisiei de recompensare;

b) aprobă, în condiţiile extrasului din metodologia menţionată în anexa nr. 5 alocarea şi cuantumul creditelor pentru situaţiile de risc20 şi operează creditele corespunzătoare, în aplicaţia informatică PMSweb;

c) aprobă, la solicitarea şefului secţiei, alocarea şi cuantumul creditelor pentru situaţiile de risc, altele decât cele prevăzute la lit. b);

d) stabileşte data de început a recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar;

e) semnează legitimaţia deţinutului pentru permisiunea de ieşire din penitenciar;

f) ia măsuri de instruire a deţinutului recompensat cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în condiţiile art. 148 alin. (1) şi (2) din Regulament;

g) contactează reprezentanţii legali, soţul sau soţia ori rudele până la gradul IV inclusiv, în cazurile prevăzute de art. 148 alin. (1) şi (2) din Regulament;

h) ia măsuri ca numele deţinuţilor recompensaţi cu permisiunea de ieşire din penitenciar să fie comunicate telefonic organelor de poliţie pe raza cărora se află localităţile unde cei în cauză se deplasează;

i) rectifică omisiunile/erorile de introducere a datelor specifice în câmpurile din aplicaţia informatică PMSweb în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (4) lit. c);

3.10. Informaticianul unităţii

a) acordă permisiuni de operare în aplicaţia informatică PMSweb, conform instrucţiunilor de aplicare şi deciziei directorului unităţii;

b) oferă, la nevoie, sprijin şi consultanţă de specialitate personalului cu responsabilităţi în aplicarea Sistemului de creditare, în vederea soluţionării aspectelor problematice.

3.11. Evidenţa deţinuţilor

a) face menţiuni în registrul de termene cu privire la data la care se pune în aplicare recompensa cu permisiunea de ieşire din penitenciar, stabilită în prealabil de directorul unităţii, în vederea emiterii documentelor prevăzute în anexele nr. 10 şi 11;

b) prin persoana desemnată întocmeşte sesizarea către secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor, aprobată de director, şi o predă secretarului comisiei pentru acordarea recompenselor în vederea actualizării creditelor în aplicaţia informatică, pentru situaţiile generate de dosarele conexate sau de zilele câştig din perioada de arest.

 

ARTICOLUL 21

 

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


1 Întocmit conform responsabilităţilor şi competenţelor prevăzute în cap. II secţiunea a 3-a pct. 3.5 lit. o).

2 În cazul deţinuţilor care acordă sprijin altor persoane pentru desfăşurarea activităţilor curente şi asigurarea igienei individuale zilnice, creditarea se realizează în conformitate cu anexa nr. 5, cuantumul creditelor alocate fiind stabilit de către directorul unităţii, la propunerea formulată de şeful secţiei.

3 Evitarea fenomenului de suprarecompensare - limitându-se accesul persoanelor cu o bună conduită la recompense de rang superior sau, dimpotrivă, nerecompensarea pe perioade îndelungate de timp -, soldul de credite crescând disproporţionat raportat la media efectivului de deţinuţi.

4 Formularul, completat în scop justificativ conform anexei nr. 6, este depus în fondul documentar al serviciului/sectorului de activitate,

5 Formularul se depune la dosarul disciplinar al deţinutului,

6 Sunt asimilaţi şefilor punctelor de lucru categoriile de personal prevăzute în anexa nr. 4 lit. C.

7 Persoana care a formulat propunerea de acordare a recompensei verifică şi validează datele consemnate în raportul de recompensare, anterior semnării acestuia.

8 Idem pct. 9.

8 Lucrătorul de prevenirea criminalităţii.

10 Alte categorii profesionale, şeful de secţie.

11 Pentru generarea corectă a datelor înscrise în raportul 900, data efectuării transferului de credite trebuie înregistrată ca ultima zi a lunii în care au fost desfăşurate activităţile lucrative. Spre exemplificare, dacă data transferării creditelor consecutive activităţilor lucrative s-a făcut pe data de 7 a lunii mai pentru luna aprilie, data înregistrării transferului va fi 30 aprilie.

12 Pentru propunerile de recompensare pentru care se impune un aviz negativ, şeful secţiei accesează aplicaţia informatică, alege opţiunea „Modifică”, debifează câmpul „Aviz şef secţie şi completează în mod corespunzător rubrica destinată acestui scop, cu precizarea că avizul pozitiv implicit este asigurat de aplicaţia informatică.

13 Şeful secţiei verifică şi validează datele consemnate în raportul de recompensare, confirmând prin semnătură avizul iniţial acordat.

14 Compensarea poate fi operată numai în cazul în care există înregistrări cu efecte asupra soldului de credite. Utilizarea formularului prevăzut la anexa nr. 6 se impune doar în situaţiile în care apar erori în alocarea corectă a creditelor.

15 Recompensele aprobate/neaprobate de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se închid la data primirii răspunsului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

16 Constituie excepţie de la data de clasare şi arhivare ia dosarul disciplinar recompensele pentru a căror acordare este necesara aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

17 Programul .Restaurare credite” se regăseşte în secţiunea Educaţional - Programe şi activităţi, iar pentru consemnarea datelor se procedează în mod similar operării informaţiilor referitoare la participarea deţinuţilor la programele de educaţie şi asistenţă psihosocială.

18 În cazul deţinuţilor care au desfăşurat activităţi lucrative în perioada arestului efectuat la organele de poliţie, creditele se calculează conform anexei nr. 4, prin înmulţirea cu 4 a numărului total de zile câştigate. Pentru deţinuţii cu dosare conexate, înregistrarea de compensare se face prin adunare sau scădere, astfel încât rezultatul să echivaleze cu soldul obţinut în timpul perioadei executate anterior. De exemplu: deţinutul are sold credite, din perioada executată anterior, egal cu 18; după finalizarea programului .Restaurare credite” este alocat 1 credit; se intervine, prin compensare, cu +17 credite, pentru obţinerea soldului curent de 18.

19 În cazul în care se înregistrează modificări în componenţa comisiei pentru acordarea recompenselor de la constituirea acesteia până la data desfăşurării propriu-zise a activităţilor, cum ar fi misiuni neprevăzute, concedii medicale, persoana desemnată responsabilă preia atribuţiile membrului absent şi semnează .Pentru”.

20 Identificate de celelalte categorii profesionale, în afara lucrătorilor de prevenire a criminalităţii.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Tipuri de recompense acordate deţinuţilor din unităţile penitenciare

Tipul recompensei conform Legii nr. 275/2006

Nr. de credite

Art. 68alin.(1) lit. a)

Încredinţarea unei responsabilităţi în cadrul activităţilor

30

Art. 68alin.(1) lit. c)

Suplimentarea dreptului la pachet şi vizită

45

Art. 68alin.(1) lit. d)

Acordarea de premii constând în materiale pentru activităţi ocupaţionale

30

Art. 68 alin. (1) lit. e)

Permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an

60

Art. 68alin.(1) lit. f)

Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 25 zile pe an

80

Art. 68 alin. (1) lit. g)

Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de 30 zile pe an

80

Art. 69 alin. (5)

Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, pe motive umanitare

0

 

Propunerea de recompensare cu recompensa prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, se formulează atunci când deţinutul cumulează minimum 60 credite. Pentru fiecare permisiune de ieşire din penitenciar pentru O zi acordată se scad 60 credite.

Soldul minim necesar pentru formularea propunerilor de recompensare cu recompensele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) şi g) din Legea nr. 275/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de 80 credite. Acordarea acestor tipuri de recompense determină scăderea unui număr fix, de 80 credite, indiferent de durata permisiunilor de ieşire din penitenciar aprobate.

Pentru ridicarea unei sancţiuni disciplinare1:

 

Art. 68 alin. (1) lit. b)

Ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior, după cum urmează:

Ridicarea sancţiunii „avertisment”

[art. 71 alin. (1) lit. a)]

Necesită acumularea a 30 credite pentru anularea scăderii celor 30 de credite pierdute prin sancţionare.

Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice, sportive pentru 0 perioadă de cel mult o lună”

[art. 71 alin. (1) lit. b)]

Necesită acumularea a 30 credite pentru anularea scăderii celor 30 de credite pierdute prin sancţionare.

Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a presta o muncă pe o perioadă de cel mult o lună”

[art. 71 alin. (1) lit. c)]

Necesită acumularea a 30 credite pentru anularea scăderii celor 30 de credite pierdute prin sancţionare.

Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală, pentru o perioadă de cel mult 2 luni”

[art. 71 alin. (1) lit. d)]

Necesită acumularea a 50 credite pentru anularea scăderii celor 50 de credite pierdute prin sancţionare.

Ridicarea sancţiunii „suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni”

[art. 71 alin. (1) lit. e)]

Necesită acumularea a 60 credite pentru anularea scăderii celor 60 de credite pierdute prin sancţionare.

Ridicarea sancţiunii „izolarea pentru maximum 10 zile” [art. 71 alin. (1) lit. f)] (indiferent de numărul de zile)

Necesită acumularea a 100 credite pentru anularea scăderii celor 100 de credite pierdute prin sancţionare.


1 Formularea propunerilor de recompensare nu este condiţionată de existenţa unui sold total pozitiv, echivalent cu numărul creditelor scăzute consecutiv aplicării măsurii disciplinare, ci se raportează la cuantumul creditelor acumulate ca urmare a participării deţinuţilor la activităţi, care întotdeauna are valoare pozitivă raportat la soldul total, vizualizat în aplicaţia informatică PMSweb, şi care trebuie să fie cel puţin egal cu numărul creditelor scăzute consecutiv aplicării măsurii disciplinare.

 

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Tipuri de sancţiuni disciplinare aplicate deţinuţilor şi numărul corespunzător de credite deductibile

Tipul sancţiunii disciplinare conform Legii nr. 275/2006

Nr. de credite

Ari. 71 alin. (1) lit. a)

Avertisment

-30

Art. 71 alin. (1) lit. b)

Suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive pentru o perioadă de cel mult o lună (indiferent de perioadă)

-30

Art. 71 alin. (1) lit. c)

Suspendarea dreptului de a presta o muncă pe o perioadă de cel mult o lună (indiferent de perioadă)

-30

Art. 71 alin. (1) lit. d)

Suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală, pentru o perioadă de cel mult 2 luni (indiferent de perioadă)

-50

Art. 71 alin. (1) lit. e)

Suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni (indiferent de perioadă)

-60

Art. 71 alin. (1) lit. f)

Izolarea pentru maximum 10 zile (indiferent de numărul de zile)

-100

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Nomenclatorul activităţilor şi programelor educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială

 

Propunerile de recompensare pentru deţinuţii care au participat la activităţi şi programe de reintegrare socială se formulează numai la finalizarea/absolvirea unei activităţi, după caz, a unui program, cu respectarea numărului de credite prevăzut pentru fiecare tip de recompensă, conform anexei nr. 1 la metodologie.

 

A. Domeniul educaţie

Nr. crt.

Activităţi/Programe

Nr. de credite

Învăţământ

1.

Instruire şcolară - învăţământ de masă, clasele I-XIII - adulţi

30/semestru absolvit

Instruire şcolară - învăţământ de masă, clasele I-XIII - minori şi tineri

80/ semestru absolvit

Învăţământ profesional cu durata de 2 ani - adulţi

Anul I

Anul II

30/ semestru absolvit

 

 

Învăţământ profesional cu durata de 2 ani - minori si tineri

Anul I

Anul II

80/ semestru absolvit

2.

Program „A Doua Şans㔠- adulţi

- Nivel primar, an de studiu I-IV

- Nivel gimnazial, an de studiu V-VIII

30/an de studiu absolvit

 

 

Program „A Doua Şans㔠- minori şi tineri

- Nivel primar, an de studiu I-IV

- Nivel gimnazial, an de studiu V-VIII

80/an de studiu absolvit

3.

Universitar

30/an promovat

4.

Postuniversitar

30/an promovat

Formare profesională

5.

Cursuri de iniţiere

20/curs absolvit

6.

Cursuri de calificare/specializare/perfecţionare – adulţi

 

Cursuri nivel I

40/curs nivel I absolvit

Cursuri nivel II

60/curs nivel II absolvit

Cursuri de calificare - minori şi tineri

80/curs absolvit (indiferent de nivel)

7.

Activităţi de informare/consiliere/medierea muncii (Organizate pe baza proiectului de activitate)

10

Programe educaţionale

8.

Adaptare pentru viaţa instituţionalizată (Se acordă o singură dată.)

5

9.

Program de alfabetizare

30

10.

Program de educaţie pentru sănătate

25

11.

Program de informare pentru prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun

25

12.

Program de educaţie pentru viaţa de familie

25

13.

Program de educaţie civică

25

14.

Program de cultură general㠄Universul cunoaşterii”

25/modul

15.

Program „Dezvoltarea spiritului antreprenorial al persoanelor private de libertate”

25

16.

Program „Implicarea angajatorilor în mediul penitenciar”

25

17.

Program „Minte sănătoasă, în corp sănătos” (femei)

25

18.

Program „Descopăr lumea citind” (minori)

25

19.

Program „Educaţie pentru drepturile omului” (minori)

25

20.

Program de valorificare a aptitudinilor - HOBBY (creaţie artistică, literatură, pictură, sculptură, grafică, origami etc.)

20

21.

Program destinat menţinerii unei vieţi active „Activ - club” (calculator, limbi străine etc.)

20

22.

Programe de educaţie religioasă: Programul „Cuvântul care zideşte” - Modulul 1 Programul „Cuvântul care zideşte” - Modulul II Programul „Lăudaţi pe Domnul”

25/modul, program

23.

Program „Educaţie prin sport”

20

24.

Program de iniţiere în limba română şi de orientare culturală pentru străini

25

25.

Programul de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă destinat minorilor privaţi de libertate

25

26.

Programul „Stil de viaţă sănătos”

25

27.

Programul „Gestionarea emoţiilor”

25

28.

Programul „Alfabetul Bunului Cetăţean”

25

29.

Programul „Eu şi familia mea”

25

30.

Programul „Adolescentul şi anturajul său”

25

31.

Programul de individualizare a parcursului educaţional din penitenciar

25

32.

Programul de consiliere pentru dobândirea autonomiei şi responsabilităţii

25

33.

Alte programe educaţionale

(Cu respectarea standardului de minimum 12 şedinţe, conform lit. E)

20/25 în funcţie de tipul programului educaţional


Activităţi educaţionale

34.

Programul „O zi în penitenciar”

5/activitate

35.

Programul „Managementul voluntarilor”

5/activitate

36.

Activităţi de educaţie pe platforma de eLeaming pentru prevenirea tuberculozei

(5 credite se acordă, o singură dată, numai la finalul parcurgerii activităţii, în ansamblul său, şi nu pentru fiecare modul în parte.)

5

37.

Activităţi artistice

10

38.

Activităţi de difuzare a culturii

10

39.

Activităţi sportive

Nu se creditează.

40.

Concursuri tematice

(Se acordă participanţilor calificaţi în etapa finală, conform proiectului de activitate.)

5

Pentru finalişti

41.

Competiţii sportive în interiorul penitenciarului

(Se acordă pentru finalişti, stabiliţi conform proiectului de activitate.)

10

Activităţi în comunitate

42.

Vizionare spectacole de teatru/competiţii sportive/expoziţii artistice

Nu se creditează.

43.

Vizite la obiective culturale, instituţii publice şi private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, excursii, tabere, ieşiri în natură

 

44.

Participare la servicii religioase

 

45.

Protagonist în piesă de teatru

(Se acordă iniţial, o singură dată/piesă/an.)

(Se acordă pentru fiecare reprezentaţie susţinută ulterior.)

30

10/reprezentaţie

46.

Participare la competiţii sportive

10

Tuturor participanţilor

47.

Participare cu exponate proprii la expoziţii artistice (Se acordă o dată/expoziţie.)

20

Activităţi derulate de preotul angajat, după caz, în colaborare cu reprezentanţii cultelor

48.

Activităţi religioase

(Organizate pe baza proiectului de activitate)

10

49.

Activităţi de sprijin la activităţile religioase

Se creditează conform anexei nr. 4.

Activităţi interpenitenciare

50.

Activităţi sportive (competiţii, campionate)

(Se acordă pentru finalişti, stabiliţi conform proiectului de activitate)

10

51.

Activităţi cultural-artistice (participare ca protagonişti la spectacole, festival teatru) (Se acordă iniţial, o singură dată/piesă/an.)

(Se acordă pentru fiecare reprezentaţie susţinută ulterior.)

30

10/reprezentaţie

Activităţi şi programe educaţionale derulate de colaboratori externi

52.

a) Programe educaţionale - creditate

(Cu respectarea standardelor minime prevăzute la lit. F)

20/25 în funcţie de tipul programului educaţional

53.

b) Programe educaţionale - necreditate

(Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică PMSweb.)

Nu se creditează.


B. Domeniul asistenţă psihologică

Nr. crt.

Programe de asistenţă psihologica

Nr. de credite

1.

Program destinat persoanelor cu antecedente în toxicomanie

30

2.

Program destinat persoanelor cu antecedente de consum de alcool

30

3.

Program destinat persoanelor cu conduită agresivă

30

4.

Program destinat persoanelor cu risc de suicid

30

5.

Program destinat agresorilor sexuali

30

6.

Program destinat vârstnicilor

30

7.

Program destinat persoanelor cu afecţiuni psihice

30

8.

Program de autocunoaştere şi dezvoltare personală (3 module)

25/modul

9.

Program de autocunoaştere şi dezvoltare personală prin metoda artterapiei (3 module)

25/modul

10.

Program „Relaţii conjugale şi familiale” (femei)

(Coordonator psiholog, conform instrucţiunilor de aplicare a programului)

25

11.

Program „Educaţie parental㔠(femei)

(Coordonator psiholog, conform instrucţiunilor de aplicare a programului)

25

12.

Program de autocunoaştere şi dezvoltare personal㠄Cine sunt eu” (minori)

25

13.

Program de formare a deţinuţilor de sprijin

25

14.

Program „A educa pentru a repara”

25

15.

Program „Construirea unui plan de prevenire şi contingenţă - Pregătirea pentru liberare”

25

16.

Program de reducere a riscului de vulnerabilizare (Inactiv în aplicaţia informatică PMSweb)

-

17.

Programul de asistenţă psihologică specifică pentru diminuarea furiei

30

18.

Programul de asistenţă psihologică specifică pentru diminuarea impulsivităţii

30

19.

Programul de asistenţă psihologică specifică destinat lipsei de empatie (cruzime)/falsităţii (minciună)/lipsei de morală

30

20.

Programul de asistenţă psihologică specifică destinat dependenţei (jocuri, adicţii, alcool)

30

21.

Programul de asistenţă psihologică specifică pentru dezvoltarea managementului de timp

30

22.

Programul de asistenţă psihologică specifică pentru dezvoltarea managementului financiar

30

23.

Alte programe

(Derulate cu avizul direcţiei de specialitate, conform lit. E)

25/30

în funcţie de tipul programului

24.

Comunităţile terapeutice

(Se acordă per ansamblu, pentru toate activităţile incluse/lună.)

20

25.

a) Programe de asistenţă psihologică generală derulate de colaboratori externi - creditate (Cu respectarea standardelor minime prevăzute la lit. F)

25

26.

Programe de asistenţă psihologică specifică derulate de colaboratori externi - creditate

30

27.

b) Programe de asistenţă psihologică derulate de colaboratori externi - necreditate (Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică PMSweb.)

Nu se creditează.

28.

Activităţi interpenitenciare

(Organizate pe baza proiectului de activitate)

10

29.

Activităţi psihologice

(Organizate pe baza proiectului de activitate)

10

30.

Participare la stagii de practică

(Organizate pe baza proiectului de activitate şi a protocolului de cercetare)

3


C. Domeniul asistenţă socială

Nr. crt.

Programe de asistenţa socială

Nr. de credite

1.

Program de pregătire pentru liberare (Se acordă o singură dată.)

20

2.

RRR - Program de pregătire pentru liberare

(Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică PMSweb.)

25

3.

Program de dezvoltare a abilităţilor parentale

25

4.

Program de dezvoltare a abilităţilor sociale

25

5.

Program de menţinere/dezvoltare a relaţiilor cu mediul de suport

25

6.

Program de prevenţie a violenţei domestice

25

7.

Program de dezvoltare a abilităţilor decizionale în situaţii de risc infracţional

25

8.

Program „Drepturi şi responsabilităţi parentale” (femei)

(Coordonator asistentul social, conform instrucţiunilor de aplicare a programului)

25

9.

Alte programe

(Derulate cu avizul direcţiei de specialitate, conform lit. E)

20/25

în funcţie de tipul programului

10.

a) Programe de asistenţă socială derulate de colaboratori externi - creditate (Cu respectarea standardelor minime prevăzute la lit. F)

20/25

în funcţie de tipul programului

 

 

b) Programe de asistenţă socială derulate de colaboratori externi - necreditate (Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică PMSweb.)

Nu se creditează.

11.

Activităţi interpenitenciare

(Organizate pe baza proiectului de activitate)

10

12.

Activităţi sociale

(Organizate pe baza proiectului de activitate)

10

13.

Participare la stagii de practică

(Organizate pe baza proiectului de activitate şi a protocolului de cercetare)

3

D. Activităţi în regim individual (educaţionale, psihologice, sociale)

Nr. crt.

Activităţi

Nr. de credite

1.

Convorbiri individuale de informare

Nu se creditează.

Consiliere educaţională

Nu se creditează.

Consiliere psihologică

2.

Consiliere psihologică pentru agresori sexuali

Nu se creditează.

3.

Consiliere psihologică bolnavi psihic

 

4.

Consiliere psihologică consumatori de droguri

 

5.

Consiliere psihologică persoane cu risc de vulnerabilizare (inclusiv consilierea pre şi posttestare HIV SIDA)

 

6.

Consiliere psihologică diminuare risc de suicid

 

7.

Consiliere psihologică în criză (inclusiv refuzul de hrană)

 

Consiliere socială

8.

Consiliere socială în vederea restabilirii/medierii relaţiilor de familie

Nu se creditează.

9.

Consiliere socială pentru identificarea de resurse

 

 

E. Creditarea diferenţiată a participării deţinuţilor, în funcţie de tipul programului de grup:

Creditarea participării deţinuţilor la programele educaţionale şi/sau de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, care îndeplinesc standardele minime necesare, se realizează diferenţiat, în funcţie de tipul programului:

- programele de tipul intervenţiei psihologice specifice sunt creditate cu 30 credite;

- programele de tip informativ, de asistenţă socială şi de tipul intervenţiei psihologice generale sunt creditate cu 25 credite;

- programele de tip recreativ/ocupaţional sunt creditate cu 20 credite.

Se acordă credite numai pentru participarea deţinuţilor la programe educaţionale şi/sau de asistenţă psihologică şi asistenţă socială care îndeplinesc standardele minime necesare şi sunt avizate de Direcţia reintegrare socială din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Se creditează, conform nomenclatorului, doar activităţile de grup, desfăşurate în baza proiectului de activitate prevăzut de Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.199/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare.

F. Standardele minime necesare pentru creditarea participării deţinuţilor la activităţi/programe educaţionale şi/sau de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, derulate de colaboratori externi:

1. Să se deruleze în baza unor protocoale de colaborare sau acorduri de parteneriat, încheiate la nivel central sau local.

2. Să corespundă nevoilor identificate la nivelul populaţiei carcerale, din punct de vedere educaţional, psihologic, social.

3. Să fie îndeplinite standardele minime de pregătire şi experienţă specifică de către colaboratorii externi, care asigură desfăşurarea activităţii/programului.

4. Să fie respectate cerinţele minimale referitoare la standardele de elaborare, ca formă şi conţinut, a mapei programului sau proiectului de activitate, conform prevederilor Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.199/C/2011. În cazul în care standardele minime de elaborare nu sunt întrunite, demersul poate fi derulat, în baza aprobării, însă fără a fi acordat numărul de credite.

5. Să fie certificat conţinutul tematic şi informaţional al activităţii sau programului cu avizul favorabil al Direcţiei reintegrare socială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea coordonatorului sectorului educaţie şi asistenţă psihosocială.

Prevederile de la lit. E privind creditarea diferenţiată a participării deţinuţilor la programele educaţionale, de asistenţă psihologică sau asistenţă socială se aplică corespunzător pentru demersurile derulate de colaboratorii externi, cu condiţia de a fi respectate standardele minime necesare prevăzute la lit. F.

G. Alocarea creditelor corespunzătoare participării deţinuţilor la programele educaţionale şi/sau de asistenţă psihologică şi asistenţă socială se realizează numai în condiţiile în care acestea înregistrează o prezenţă de minimum 75% din numărul total de şedinţe prevăzute1 şi un calificativ minim „Bine” obţinut la evaluarea finală.


1 Pentru programele de 12 şedinţe, un standard de participare de minimum 9 şedinţe asigură alocarea creditelor aferente finalizării demersului. Pentru programele de 24 de şedinţe, un standard de participare de minimum 18 şedinţe asigură atacarea creditelor aferente finalizării demersului.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

A. Nomenclatorul activităţilor lucrative

 

Acordarea a 4 credite/zi câştig, ca urmare a activităţilor lucrative desfăşurate de către deţinuţi, indiferent de tipul muncii prestate:

a) munca efectuată în regim de prestări servicii, pentru operatori economici, persoane fizice sau juridice, în interiorul ori exteriorul locului de deţinere;

b) activităţile cu caracter gospodăresc necesare locului de deţinere;

c) activităţile desfăşurate în regie proprie;

d) munca prestată în caz de calamitate;

e) activităţi lucrative pe bază de voluntariat;

f) activităţi de elaborare a lucrărilor ştiinţifice/invenţii/inovaţii.

 

B. Condiţii suplimentare de formulare a propunerii de recompensare

 

La formularea propunerii de recompensare pentru deţinuţii care au desfăşurat activităţi lucrative şi care au cumulat numărul de credite necesar, vor fi avute în vedere şi următoarele criterii:

1. Să fi obţinut cel puţin 4 zile câştig în luna anterioară celei în care se formulează propunerea de recompensare. Prin excepţie, în situaţia în care timp de două luni consecutiv deţinutul nu a putut fi propus pentru recompensare ca urmare a neîndeplinirii acestei condiţii, în cea de-a treia lună se va formula propunere de recompensare.

Necesitatea îndeplinirii condiţiei celor 4 zile câştig devine din nou obligatorie, după formularea unei propuneri de recompensare, în condiţiile anterior menţionate.

2. Să nu fi fost retras de la muncă, din motive imputabile lui, în luna anterioară formulării propunerii de recompensare sau în luna în curs.

Responsabilitatea informării persoanei care formulează propunerea de recompensare asupra neîndeplinirii acestei condiţii revine Compartimentului organizarea muncii.

 

C. Categorii de personal asimilate şefilor punctelor de lucru

 

Sunt asimilaţi şefilor punctelor de lucru şi îndeplinesc responsabilităţile prevăzute în Metodologia privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 438/2013, secţiunea a 3-a, pct. 3.1.2 lit. a)-e), următorii1:

a) şefii de schimb, după caz, şefi de tură în unităţile în care nu sunt şefi de schimb - pentru deţinuţii folosiţi la activităţi de întărire a dispozitivului de pază pe perimetrul locului de deţinere ori alte activităţi asimilate acestora;

b) supraveghetorii - pentru deţinuţii folosiţi la activităţi de curăţenie în cadrul secţiilor de deţinere, planton pe timp de noapte şi însoţitori;

c) personalul desemnat din cadrul serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială - pentru deţinuţii folosiţi la activităţi de sprijin/suport al activităţilor de educaţie şi de asistenţă psihosocială cărora li se acordă zile câştig.


1 Instruirea acestor categorii de personal se va face de către şefii nemijlociţi.

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

Nomenclator pentru prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc

 

A. Stabilirea modului de lucru şi gestionarea secţiunii „Prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc”

Funcţii cu acces la secţiunea „Prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc” si condiţiile de utilizare:

- lucrătorul de prevenire a criminalităţii, în condiţiile metodologiei elaborate de Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului, clasificată potrivit legii;

- directorul unităţii, la propunerea formulată de şeful secţiei, în cazul persoanelor private de libertate care acordă sprijin altor deţinuţi pentru desfăşurarea activităţilor curente şi asigurarea igienei individuale zilnice;

- directorul unităţii1. la propunerea formulată de alte categorii de personal, cu respectarea extrasului din metodologia elaborată de Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului, clasificată potrivit legii, pentru situaţii circumscrise acestui domeniu.

Modalitatea de lucru şi numărul de credite propuse a fi acordate:

- nomenclatorul activităţilor cuprinse în secţiunea „Prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc” este stabilit prin metodologia elaborată de Direcţia prevenirea criminalităţii şi terorismului, clasificată potrivit legii. Un extras al acesteia este pus la dispoziţia directorului unităţii;

- pot fi acordate 5, 10, 15 sau 20 credite în mai multe etape pe parcursul unei luni, valoarea totală la sfârşitul lunii calendaristice neputând fi mai mare de 20 credite;

- în secţiune pot introduce credite cu valorile indicate anterior atât lucrătorul de prevenire, cât şi directorul unităţii, la propunerea formulată de şeful secţiei, dar nu mai mult de 20 credite pentru ambele funcţii;

- introducerea creditelor se realizează de către:

- lucrătorul de prevenirea criminalităţii din unitate, la motivarea scrisă a acestuia, aprobată de conducerea profesională;

- directorul unităţii, la aprobarea motivării scrise a şefilor secţiei sau a altor categorii profesionale, altele decât lucrătorul de prevenirea criminalităţii.


1 În lipsa directorului unităţii, persoana care preia atribuţiile acestuia.

 

B. Nomenclatorul activităţilor şi criteriile de creditare la secţiunea „Prevenirea sau înlăturarea situaţiilor de risc”

 

Nr. crt.

Activităţi

Nr. de credite

Observaţii

1.

Date referitoare la: identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de nerespectare de către personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate a drepturilor deţinuţilor ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante

20

 

2.

Date referitoare la: identificarea persoanelor aflate în detenţie (arestaţi preventiv sau condamnaţi), care au avut sau continuă să aibă legături cu organizaţii ori grupări teroriste şi semnalarea către instituţiile abilitate atunci când există indicii că este iminentă încălcarea legii

15

 

3.

Date referitoare la: identificarea persoanelor aflate în detenţie (arestaţi preventiv sau condamnaţi), care au avut sau continuă să aibă legături cu organizaţii ori grupări de criminalitate organizată şi semnalarea către instituţiile abilitate atunci când există indicii că este iminentă încălcarea legii

10,15

în funcţie de situaţiile specifice

4.

Date referitoare la: identificarea persoanelor aflate în detenţie, care intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului administraţiei penitenciare, judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor sau altor persoane ale căror funcţii implică exerciţiul autorităţii publice ori care se află în diverse împrejurări în mediul penitenciar

20

 

5.

Date referitoare la: stări de pericol la adresa persoanelor incluse în programul de protecţie a martorilor

20

 

6.

Date referitoare la: identificarea faptelor sau evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa detenţiei, precum şi a oricăror situaţii sau împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole (deţinerea şi comercializarea obiectelor interzise, nerespectarea regulamentelor interioare etc.)

5, 10, 15

În funcţie de situaţiile specifice

7.

Date referitoare la: identificarea şi prevenirea acţiunilor specifice criminalităţii şi corupţiei

5, 10, 15

în funcţie de situaţiile specifice

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

Unitatea........................

 

Văzut

Director,

…………………….

 

Formular de sesizare a necesităţii de operare a rectificărilor/compensărilor în modulul „Credite” din aplicaţia informatică PMSweb

 

Subsemnatul......................................................................având funcţia de.............................. în cadrul sectorului......................................, dedarea am operat rectificări/compensări în modulul „Credite” din aplicaţia informatică PMSweb.

1. Rectificarea/compensarea a constat în ............................................................................................

....................................................................................................................................................................

2. Situaţia care a impus rectificarea/compensarea este .....................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. Persoana1 căreia îi aparţine eroarea/omisiunea este...................................................................... având funcţia de.....................................

 

Semnătura persoanei de la pct. 3

......................................................................

Data.........................

 

 

Semnătura......................


1 Se completează în situaţia compensării/rectificării erorilor sau omisiunilor de înregistrare a datelor aparţinând persoanelor care desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii.

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A PENITENCIARELOR

Penitenciarul.............................

 

RAPORT DE RECOMPENSARE

 

Persoana privată de libertate......................................................, născută la data de......................... fiul/fiica lui...........şi al/a...............arestată preventiv/condamnată la......ani şi......luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de.........................................clasificată în regimul.......................................

Situaţia disciplinară.............................................................................................................................

A mai fost recompensat cu..............................................................................................................1)

 

Propun:

Acordarea recompensei prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. ... din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru

..................................................................................................................................................................2)

 

Întocmit

...................................................................... 3)

 

 

Aviz şef secţie

...................................................................... 3)

Data

...........................

 

 

Comisia pentru acordarea recompenselor:

 

Având în vedere cele de mai sus, cu ocazia analizării propunerii de recompensare din data de................., comisia pentru acordarea recompenselor:

 acordă recompensa propusă în forma solicitată, respectiv..........................................

 respinge propunerea şi acordă recompensa:.......................................................

 respinge propunerea de recompensare.

 

Membri: 3)

1............................

2...........................

3...........................

 

Data

...........................

Secretar,

...................................................................... 3)


1) Persoana care desfăşoară activităţi directe cu deţinutul face menţiuni cu privire la ultima recompensă acordată.

2) Se detaliază activităţile în cadrul cărora deţinutul a fost remarcat.

3) Se fac obligatoriu menţiuni, în clar, cu privire la grad profesional, nume şi prenume, semnătură.

 

ANEXA Nr. 8

la metodologia

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A PENITENCIARELOR Penitenciarul.............................

 

SESIZARE

 

Persoana privată de libertate.......................................................născută la data de......................... fiul/fiica lui...........şi al/a.............., arestată preventiv/condamnată la......ani şi......luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de........................................, clasificată în regimul.......................................

Situaţia disciplinară.............................................................................................................................

A mai fost recompensat cu..............................................................................................................1)

Supun analizei comisiei pentru acordarea recompenselor:

Formularea propunerii de recompensare prevăzute de art. 68 alin, (1) lit. .. din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de......zile, pentru.......................................

....................................................................................................................................................................2)

 

Întocmit

...................................................................... 3)

 

 

Aviz şef secţie

...................................................................... 3)

Data

...........................

 

 

Comisia pentru acordarea recompenselor:

 

Având în vedere cele de mat sus, cu ocazia analizei din data de............................, comisia:

 admite sesizarea şi propune acordarea recompensei prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. .....din Legea nr. 275/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de..........zile;

 respinge sesizarea şi acordă recompensa:.....................................................;

 respinge sesizarea şi dispune clasarea din următoarele motive:

 

Membri: 3)

1............................

2...........................

3...........................

 

Data

...........................

Secretar,

...................................................................... 3)

 


1) Persoana care desfăşoară activităţi directe cu deţinutul face menţiuni cu privire la ultima recompensă acordată.

2) Se detaliază activităţile în cadrul cărora a fost remarcat.

3) Se fac obligatoriu menţiuni, în clar, cu privire la grad profesional, nume şi prenume, semnătură.

 

ANEXA Nr. 9

la metodologie

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A PENITENCIARELOR Penitenciarul.............................

 

Menţiuni speciale6)

...............................................

 

RAPORT DE RECOMPENSARE

 

Ca urmare a sesizării formulate de către........................................................................................... şi analizând persoana privată de libertate............................................................................................. născută la data de..........................fiul/fiica lui.....................................şi al/a...................................... arestată preventiv/condamnată la ....... ani şi ........ luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de.............................., clasificată în regimul...............................

Situaţia disciplinară............................................................................................................................

A mai fost recompensat cu...............................................................................................................1)

 

Propunem:

Acordarea recompensei prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. ......2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru.........................................................................................

....................................................................................................................................................................3)

 

Comisia pentru acordarea recompenselor:4)

1...............................

2...............................

3...............................

 

Data

...........................

 

Rezoluţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

Nr. ................din................ 5)

 

Ca urmare a Propunerii înaintate directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu nr. ...................din data de.............................privind acordarea permisiunii de ieşire din penitenciar pe durata de......zile,

 s-a aprobat propunerea în forma solicitată;

 s-a aprobat propunerea cu menţiunea că...................................................................;

 nu s-a aprobat.

 

Data

...........................

Secretar,

...................................................................... 4)


1) Secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor face menţiuni cu privire la ultima recompensă acordată.

2) Se completează de către secretarul comisiei litera corespunzătoare recompensei propuse spre a fi acordată.

3) Se completează de către secretar, cu arătarea în clar a situaţiilor prevăzute de art. 69 alin. (1) din Legea nr. 275/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

4) Se fac obligatoriu, menţiuni, în clar, cu privire la grad profesional, nume şi prenume, semnătură.

5) Secretarul comisiei pentru acordarea recompenselor scrie numărul de înregistrare a lucrării prin care s-a transmis rezoluţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

6) Se autentifică de către directorul locului de deţinere prin semnătură, iar la rubrica «Menţiuni speciale” stabileşte data punerii în aplicare.

 

ANEXA Nr. 10

la metodologie

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A PENITENCIARELOR Penitenciarul.............................

 

ANGAJAMENT

Subsemnatul/Subsemnata,.............................................................................................................. deţinut(ă)............................................................clasificat în regimul.................................................... născut(ă) la data de..................în.................., fiul/fiica lui..................şi al/a......................... condamnară) la......ani şi......luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de.....................................

În urma recompensării cu permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de..........................începând cu data de .............................. ora ....... până în data de .............................. ora .......... mă angajez ca, sub rezerva sancţiunii, în acest interval de timp să mă încadrez în limitele următoarelor obligaţii şi interdicţii:

 

Obligaţii

- Respectarea strictă a zilei şi orei de înapoiere în penitenciar

- Respectarea strictă a destinaţiei şi a motivului pentru care am primit permisiunea de ieşire din penitenciar

- Prezentarea la organele administrative locale sau la organele de poliţie pentru aplicarea vizelor de confirmare a prezenţei în localitate, dacă durata permisiunii de ieşire din penitenciar este mai mare de 24 de ore

- Încadrarea în normele sociale în ceea ce priveşte comportamentul, ţinuta, limbajul etc.

 

Interdicţii

- Săvârşirea de contravenţii şi infracţiuni

- Achiziţionarea, primirea, deţinerea şi consumul de substanţe psihotrope

- Achiziţionarea, primirea şi deţinerea de arme, muniţii, substanţe toxice sau explozive

- Revenirea în penitenciar sub influenţa băuturilor alcoolice

Am luat cunoştinţă despre obligaţiile şi interdicţiile menţionate mai sus.

 

Data

...........................

Semnătura

......................................................................

Aparţinător1)

......................................................................

Semnătura

......................................................................

Dat în faţa mea,............................................................................

(gradul, numele şi prenumele, funcţia deţinută)

 

Semnătura

......................................................................


1) Se completează doar pentru situaţia prevăzută de art. 148 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se fac obligatoriu menţiuni cu privire la nume, prenume, relaţia cu persoana privată de libertate, actul de identitate, seria şi nu mânji acestuia.

 

ANEXA Nr. 11

la metodologie

 

- FATĂ -

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A PENITENCIARELOR

Penitenciarul..................................................

Adresa:...........................................................

Telefon...........................................................

LOC FOTOGRAFIE

 

 

 

 

LEGITIMAŢIE

de permisiune de ieşire din penitenciar

nr. .......... din ...............

Deţinutul/Deţinuta............................................posesor/posesoare al/a B.I/C.I seria ...... nr. ................ eliberat(ă) la data de................, de către................................ cu CNP........................................ clasat la dosarul individual, clasificat(ă) în regim .............................., născut(ă) la data de ..................,

în localitatea ............................... fiul/fiica lui ........................... şi al/a ..............................., condamnat(ă) la ........ ani ........... luni închisoare, a fost recompensat(ă) cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în perioada zz....../ll....../aa.........., ora.........- zz......./ll....../aa.........., ora........, urmând a se deplasa în localitatea...................Judeţul...............................

Prezentul document foloseşte la identificarea şi legitimarea persoanei private de libertate mai sus menţionate pe perioada acordării recompensei cu permisiunea de ieşire din penitenciar.

 

Directorul penitenciarului,

LS.

 

- VERSO -

 

VIZE

 

SOSIRE

 

Localitatea .............................................................................

Autoritatea.............................................................................

.................................................................................................

Numele şi prenumele persoanei care aplică viza

.................................................................................................

Data........................... ora ....................

PLECARE

 

Localitatea .............................................................................

Autoritatea.............................................................................

.................................................................................................

Numele şi prenumele persoanei care aplică viza

.................................................................................................

Data........................... ora ....................

 

VIZE

 

SOSIRE

 

Localitatea .............................................................................

Autoritatea.............................................................................

.................................................................................................

Numele şi prenumele persoanei care aplică viza

.................................................................................................

Data........................... ora ....................

PLECARE

 

Localitatea .............................................................................

Autoritatea.............................................................................

.................................................................................................

Numele şi prenumele persoanei care aplică viza

.................................................................................................

Data........................... ora ....................

 

 

ANEXA Nr. 12

la metodologie

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

Penitenciarul.................................

Nr. ...............din...............................

 

 

Director general,

1. Aprob conform menţiunilor făcute de directorul general adjunct.

2. Aprob pentru persoanele private de libertate de la poziţiile.........

Director general adjunct,

1. Propun să aprobaţi conform menţiunilor făcute de directorul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar

2. Propun să aprobaţi pentru persoanele private de libertate de la poziţiile.............

 

 

Către

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Direcţia siguranţa deţinerii şi regim penitenciar (DSDRP)

 

Tabel nominal cu persoanele private de libertate propuse pentru recompensare cu permisiunea de ieşire din penitenciar cu durata de...........zile

 

Nr. crt.

Date de stare civilă ale persoanei private de libertate Domiciliul şi locul deplasării

Condamnarea şi fapte

Starea de recidivă

Regimul de executare

Data expirării în termen a pedepsei

Data discutării în comisia de liberare condiţionată

Data arestării

Data scoaterii la activităţi

Recompense cu permisiunea ieşirii din penitenciar conform art. 68 alin. (1) lit. e), f) şi g)

din Legea nr. 275/2006

Sancţiuni aplicate în ultimele 12 luni

Motivaţia conform ari. 69 alin. (1) din Legea nr. 275/2006 Nr. de zile considerate ca executate

Modalitatea de menţinere a legăturii cu familia

Propunerea Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.