MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 351/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 351         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 iunie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

342. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

 

347. - Hotărâre privind nivelul şi aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin (Republica Bulgaria) în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

606. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 1 „Norme de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile” la Hotărârea Guvernului nr. 974/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) fântânilor publice de apă potabilă pentru folosinţă publică sau comercială.”

2. La articolul 2, literele e), j) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) autorizaţia sanitară cu derogare este documentul eliberat de autoritatea teritorială de sănătate publică, prin care se acordă producătorului sau distribuitorului de apă potabilă autorizarea sanitară de funcţionare pe perioada unei derogări, potrivit prevederilor art. 9 şi 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată;

…………………………………………………………………………………………

j) inspecţia sanitară este definită la art. 1 lit. a) din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările şi completările ulterioare;

…………………………………………………………………………………………

n) supravegherea sanitară constă în autorizarea şi evaluarea sistemelor de producţie/distribuţie a apei potabile, precum şi controlul de laborator al calităţii apei potabile;”.

3. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) apa potabilă îmbuteliată este definită la art. 2 pct. 1 şi 2 din anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă.

4. La articolul 2, după litera p) se introduc două noi litere, literele r) şi s). cu următorul cuprins:

„r) fântâna publică de apă potabilă este construcţia amplasată pe domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, sub forma unui puţ săpat sau forat până la nivelul unei rezerve de apă, care serveşte la alimentarea cu apă a populaţiei şi care este destinată băutului, preparării hranei ori pentru alte scopuri casnice; finanţarea monitorizării calităţii apei potabile distribuite prin fântâna publică se asigură în condiţiile legii de către autorităţile publice locale, urmând ca aceasta să suporte costurile aferente reactivilor, să asigurare conformarea la parametrii de calitate şi avertizarea în cazul neconformării la parametrii de calitate pentru fântâna publică;

s) fântâna individuală de apă potabilă este construcţia amplasată pe proprietatea privată a unei persoane fizice, sub forma unui puţ săpat sau forat până la nivelul unei rezerve de apă, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, deservind una sau mai multe gospodării.”

5. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins.”

„(21) Frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor de apă potabilă la ieşirea din cisternă este decisă de autoritatea de sănătate publică teritorială, în funcţie de următoarele elemente de risc: capacitatea cisternei, populaţia aprovizionată, tehnologia de tratare a apei.”

6. La articolul 13 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) parametrii bacterii coliforme, E. Coli sau enterococi nu au depăşit valoarea maximă admisă.”

7. La articolul 13, alineatul (3) se abrogă.

8. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile în cazul monitorizării parametrilor bacterii coliforme, E. Coli şi enterococi, dacă:”.

9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Monitorizarea calităţii apei potabile potrivit prevederilor Legii nr. 458/2002, republicată, şi ale prezentei hotărâri se realizează numai de către laboratoare înregistrate la Ministerul Sănătăţii potrivit procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 764/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ministerul Sănătăţii postează pe site-ul propriu lista laboratoarelor înregistrate la acest minister pentru prelevarea şi analizarea probelor de apă potabilă, în vederea realizării programului de monitorizare a calităţii apei potabile, şi o actualizează cu ocazia fiecărei noi înregistrări.”

10. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Laboratoarele prevăzute la art. 15 alin. (1) trebuie să transmită rezultatele analizelor în maximum 10 zile calendaristice de la aflarea acestora, atât autorităţii teritoriale de sănătate publică, cât şi producătorului de apă; transmiterea acestora se face de îndată, în cazul în care rezultatele analizelor indică un nivel mare de neconformare la parametrii de calitate ai apei potabile.”

11. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Producătorul/Distribuitorul de apă suportă costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă potabilă pentru monitorizarea de control şi de audit, costurile pentru monitorizarea realizată de laboratoarele direcţiilor de sănătate publică fiind conform tarifelor şi modalităţilor de plată stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 208/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.”

12. La articolul 17, după alineatul (1) se Introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

»(11) În cadrul monitorizării de audit a apei potabile, autoritatea de sănătate publică teritorială poate analiza, prin laboratoarele Institutului Naţional de Sănătate Publică, acei parametri pentru care nu are capacitate de analiză proprie.”

13. La articolul 20, alineatul (6) se abrogă.

14. La articolul 22, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) în cazul în care distribuţia apei potabile se face din cisternă, probele de apă vor fi prelevate în punctul de curgere a apei din cisternă.

…………………………………………………………………………………………

 (4) Un sistem de aprovizionare cu apă provenind din surse de suprafaţă şi subterane va fi considerat un sistem numai cu sursă de suprafaţă, pentru aplicarea specificaţiilor referitoare la parametrii aluminiu, Clostridium perfringens/bacterii sulfito-reducătoare, fier şi mangan, cu controlul în apa subterană, de către autorităţile competente în domeniul gospodăririi apelor împreună cu utilizatorii de apă, a parametrilor fier şi mangan, în situaţia în care există depăşiri datorate fondului natural.”

15. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În situaţia prevăzută la alin (2), în cazul în care la 48 de ore de la reluarea distribuţiei nu se constată neconformităţi ale parametrilor de calitate ai apei potabile, se reia programul de monitorizare stabilit în baza tabelelor pur. 1-8 din anexa la prezentele norme.”

16. La articolul 26, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Producătorul/Distribuitorul de apă potabilă trebuie să informeze de îndată autoritatea teritorială de sănătate publică şi primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale despre neconformităţile constatate, precum şi despre planul măsurilor de remediere necesare. Termenele propuse de producător trebuie evaluate de autoritatea de sănătate publică teritorială astfel încât să nu determine apariţia unui risc pentru sănătatea populaţiei aprovizionate cu apă potabilă.

…………………………………………………………………………………………

 (4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul producătorilor/distribuitorilor de apă care deţin autorizaţie sanitară cu derogare.”

17. La articolul 26, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Pe domeniul public nu poate fi utilizată distribuţia de apă pentru consum uman din instalaţii individuale prevăzute cu rezervoare.

18. La articolul 39, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Folosirea şi introducerea de substanţe chimice/ amestecuri, produse, materiale, echipamente în contact cu apa potabilă trebuie avizate/notificate conform Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobata prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012.”

19. La articolul 40, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Produsele întrebuinţate la curăţarea şi dezinfecţia rezervoarelor de înmagazinare şi a sistemelor de distribuţie a apei potabile, inclusiv condiţiile şi modul lor de utilizare, trebuie să fie avizate/autorizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României.”

20. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual pe site-ul autorităţii, potrivit prevederilor art. 13 alin. (8) din Legea nr. 458/2002, republicată, raportul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane;

b) informaţiile minime care trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (4) din Legea nr. 458/2002, republicată;

c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv.”

21. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Producătorul de apă potabilă distribuită prin sistem public asigură îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (6) din Legea nr. 458/2002, republicată, de informare a consumatorilor asupra calităţii apei potabile furnizate, prin postarea pe site-ul propriu a datelor privind parametrii de calitate şi gradul de conformare, actualizate în funcţie de calendarul de monitorizare, precum şi prin înştiinţarea publicului privind adresa, numărul de telefon şi programul biroului la care aceste date pot fi consultate.”

22. La articolul 50, alineatele (1), (2), (8) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Fântânile publice şi izvoarele vor fi monitorizate de către autoritatea teritorială de sănătate publică cel puţin o dată pe an pentru verificarea conformării la parametrii: bacterii coliforme, E. Coli, enterococi, turbiditate, duritate, oxidabilitate, amoniac, nitraţi, nitriţi, pesticide şi orice alt parametru considerat necesar a fi investigat de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

(2) La evaluarea şi inspecţia sanitară a fântânilor publice şi a izvoarelor se utilizează fişa de evaluare nr. 3, prevăzută în anexa la prezentele norme.

…………………………………………………………………………………………

 (6) Primăria va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea calităţii apei, dispuse, în condiţiile legii, de personalul specializat din cadrul autorităţii teritoriale de sănătate publică, împuternicit de Ministerul Sănătăţii, în situaţia în care valorile pentru parametrii E. coli, enterococi, bacterii coliforme sunt mai mari decât cele prevăzute în Legea nr. 458/2002, republicată.

(7) Populaţia va fi informată asupra calităţii apei prin postarea pe site-ul autorităţii teritoriale de sănătate publică a raportului judeţean privind calitatea apei potabile, întocmit potrivit art. 13 alin. (8) din Legea nr. 458/2002, republicată, iar primăria va asigura avertizarea populaţiei prin afişarea, la loc vizibil şi protejat, a înscrierilor «apa este bună de băut» sau «apa nu este bună de băut» sau «apa nu este bună de folosit pentru sugari şi copiii mici», după caz.”

23. La articolul 50, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Autorităţile administraţiei publice locale vor identifica şi vor întocmi, în condiţiile legii, o evidenţă a tuturor surselor de apă destinată consumului uman, cum sunt fântâni publice, fântânile individuale declarate de către cetăţenii care le deţin în proprietate, izvoare, captări locale - drenuri, foraje, precum şi alte asemenea surse de apă destinate consumului uman, ce aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale respective, şi o vor actualiza anual; această evidenţă va fi adusă la cunoştinţa autorităţii teritoriale de sănătate publică în vederea întocmirii planului de monitorizare a calităţii apei potabile.”

24. După articolul 51 se Introduce un nou articol, articolul 511, cu următorul cuprins:

„Art. 511. - Calitatea apei din unităţile de procesare, depozitare şi comercializare a produselor alimentare se analizează cu frecvenţa prevăzută în tabelele nr. 7 şi 8 din anexa la prezentele norme, calculată Tri funcţie de volumul de apă folosit în unităţile respective.”

25. În anexa la norme, tabelul nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Tabelul nr. 1. Monitorizarea de control a calităţii apei potabile la ieşirea din staţia de tratare şi numărul de probe de prelevat anual

 

Parametri de analizat

Volum mediu de apă produs în mc/zi

Nr. redus de probe de prelevat/an

Nr. standard de probe de prelevat/an

1, E.coli

2. Enterococi

3. Clor rezidual total şi liber 1)

<20

2

4

20-1.999

2

4

2.000-5.999

18

36

6.000-11.999

90

180

>12.000

104

208

4. Bacterii coliforme

5. Număr de colonii la 22 grade C şi 37 grade C (interpretarea se face în raport cu datele/rezultatele istorice)

6. Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 2)

7. Amoniu

8. Aluminiu 3)

9. Conductivitate

10. Cloruri

11. Culoare

12. Duritate totală (valoarea se aplică în cazul în care se foloseşte un procedeu de dedurizare)

13. Fier total 4)

15. Mangan 5)

16. Miros

17. Nitraţi

18. Nitriţi

19. Oxidabilitate 6) (sau carbon organic total pentru care interpretarea se face în raport cu datele/rezultatele istorice)

20. pH

21. Sodiu

22. Sulfuri si hidrogen sulfurat

23. Sulfaţi

24. Turbiditate

<20

-

1

20-99

2

4

100-399

2

4

400-999

3

6

1.000-2.999

4

8

3.000-5.999

8

12

6.000-19.999

18

36

20.000-29.999

45

90

30.000-39.999

52

104

40.000-49.999

78

156

50.000-59.999

104

208

60.000-99.999

130

260

100,000-125.000

260 + 1 probă pentru fiecare 25.000 mc/zi de volum suplimentar

 

 

520 +1 probă pentru fiecare 25.000 mc/zi de volum suplimentar”

 

 

> 125.000

 

26. În anexa la norme, nota 2) din subsolul tabelului nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din prezentele norme.”

27. În anexa la norme, tabelul nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 2. Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile la ieşirea din staţia de tratare şi numărul de probe de prelevat anual

 

Parametri de analizat

Volum mediu de apă produs în mc/zi

Nr. de probe de prelevat/an

1.E.CON

2. Enterococi

3. Clor rezidual total şi liber 1)

<20

4

20-1.999

27

2.000-5.999

52

6.000-19.999

104

>20.000

183

4. Bacterii coliforme

5. Număr de colonii la 22 grade C şi 37 grade C (interpretarea se face în raport cu datele/rezultatele istorice)

6. Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 2)

7. Acrilamidă 3)

8. Aluminiu 4)

10. Arsen

11. Benzen

12. Bor

13. Bromati 5)

14. Cianuri libere şi totale

15. Dicloretan

16. Duritate totală (valoarea se aplică în cazul în care se foloseşte un procedeu de dedurizare)

17. Fier total 6)

18. Fluor

19. Mangan 7)

20. Mercur

21. Nitraţi

22. Seleniu

23. Sodiu

24. Stibiu

25. Pesticide 8)

26. Tetradoretenă si tricloretenă

27. Trihalometani/THM 9)

<20

1

20-99

1

100-399

1

400-999

2

1.000-2.999

3

3.000-5.999

4

6.000-19.999

5

20.000-29.999

6

30.000-39.999

8

40.000-49.999

12

50.000-59.999

12

60.000-99.999

12

100.000-125.000

12+1 probă pentru fiecare 25.000 mc/zi de volum suplimentar”

 

 

>125.000

 

28. În anexa la norme, nota 2) din subsolul tabelului nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme.”

29. În anexa la norme, tabelul nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 3. Monitorizarea de control a calităţii apei potabile la consumator şi numărul de probe de prelevat anual

 

Parametri de analizat

Nr. de populaţie din zona de distribuţie

Nr. redus de probe de prelevat/an

Nr. standard de probe de prelevat/an

I. E.coli

2. Enterococi

3. Bacterii coliforme

4. Clor rezidual total şi liber 1)

<100

-

2

>/= 100

-

8 la fiecare 5.000 de locuitori

5. Aluminiu 2)

6. Amoniu

7. Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 21)

8. Conductivitate

9. Duritate totală (valoarea se aplică în cazul în care se foloseşte un procedeu de dedurizare)

10. Fier total 3)

11. Gust

12. Miros

13. Nitraţi

14. Nitriţi

15. Oxidabilitate 4) ( sau carbon organic total pentru care interpretarea se face în raport cu datele/rezultatele istorice)

16. pH

17. Turbiditate

<100

1

2

100-499

1

2

500-1.999

2

4

2.000-4.999

3

6

5.000-14.999

5

10

15.000-29.999

10

24

30.000-99.999

20

48

100.000-149.999

40

90

150.000-199.999

56

104

200.000-299.999

104

156

300.000-^499.999

130

208

> 500.000

208 + 1 probă pentru fiecare 5.000 de locuitori suplimentari

390 + 2 probe pentru fiecare 5.000 locuitori suplimentari”

 

30. În anexa la norme, după nota 2) din subsolul tabelului nr. 3 se introduce o nouă notă, nota 21), cu următorul cuprins:

„21) monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme.”

31. În anexa la norme, tabelul nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 4. Monitorizarea de audit a calităţii apei potabile la consumator şi numărul de probe de prelevat anual

 

Parametri de analizat

Nr. de populaţie din zona de distribuţie

Nr. de probe de prelevat/an

1.E.CON

2. Enterococi

3. Bacterii coliforme

4. Clor rezidual liber şi total 1)

«100

2

>/=100

6 probe pentru fiecare 5.000 de locuitori

5. Număr de colonii la 22 grade C şi 37 grade C (interpretarea se face în raport cu datele/rezultate

6. Clostridium perfringens (inclusiv sporii) 11)

7. Acrilamidă 2)

8. Arsen

9. Benzen

10. Benz (a) piren

11. Bor

12. Bromaţi 3)

13. Cadmiu

14. Cianuri libere şi totale

15. Clorură de vinii

16. Crom

17. Cupru

18. Dicloretan

19. Duritate totală 4)

20. Epiclorhidrină

21. Fier

22 Fluor

23. Hidrocarburi policiclice aromatice

25. Nichel

26. Nitrati

27. Nitriti

28. Pesticide 5)

29. Plumb

30. Seleniu

31. Stibiu

32. Tetracloretenă şi tricloretena

33. Trihalometani/THM 6)

<100

1

100-499

1

500-1.999

1

2.000-4.999

1

5.000-14.999

2

15.000-29.999

3

30.000-99.999

4

100.000-149.999

5

150.000-199.999

6

200.000-299.999

8

300.000-499.999

10 + 1 probă suplimentară pentru fiecare 100.000 de locuitori”

> 500.000

 

32. În anexa la norme, după nota 1) din subsolul tabelului nr. 4 se introduce o nouă notă, nota 11), cu următorul cuprins:

„11) monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme.”

33. În anexa la norme, tabelul nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 5. Monitorizarea de control a calităţii apei îmbuteliate în sticle sau alte recipiente şi a gheţii pentru consum uman fabricate din apă potabilă şi numărul de probe de prelevat anual

 

Parametri de analizat

Volumul de apă îmbuteliat zilnic

(exprimat ca medie anuală)

Nr. de probe de prelevat înainte de îmbuteliere/an

Nr. de probe de prelevat după îmbuteliere/an

1. E. coli

2. Enterococi

3. Pseudomonas aeruginosa

4. Nr. de colonii la 22 grade C şi la 37 grade C

5. Bacterii coliforme

6. Culoare

7. Conductivitate

8. Gust

9. Miros

10. pH

11.Turbiditate

12. Aluminiu

13. Amoniu

14. Duritate totală

15. Fier total

16. Nitrati

17. Nitriti

18. Oxidabilitate

</= 10

1

1

10-</=60

6

6

>60

1 pentru fiecare 10 mc îmbuteliaţi

1 pentru fiecare 10 mc îmbuteliaţi”

 

34. În anexa la norme, tabelul nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr. 6. Monitorizarea de audit a calităţii apei îmbuteliate în sticle sau alte recipiente şi a gheţii pentru consum uman fabricate din apă potabilă şi numărul de probe de prelevat anual

 

Parametri de analizat

Volum de apă îmbuteliat zilnic

(exprimat ca medie anuală)

Nr. de probe de prelevat din sursă

Nr. de probe de prelevat înainte de îmbuteliere/an

Nr. de probe de prelevat după îmbuteliere/an

1. Nr. de colonii la 22 grade C şi la 37 grade C

2. Bacterii coliforme

3. Pseudomonas aeruginosa

4. E. Coli

5. Enterococi

6. Acrilamidă

7. Aluminiu

8. Arsen

9. Benzen

10. Benzo (a) piren

11. Bor

12. Bromaţi

13. Cadmiu

14. Cianuri

15. Cloruri

16. Clorură de vinii

17. Crom

18. Cupru

19. Duritate totală

20. Epiclorhidrină

21. Fier total

22. Fluor

23. Hidrocarburi policiclice aromatice

24. Mangan

25. Mercur

26.Nirati

27. Nichel

28. Pesticide

29. Plumb

30. Seleniu

31. Sodiu

32. Stibiu

33. Trihalometani

34. Tetracloretenă şi tricloretenă

35. Tritiu

36. Activitate alfa globală

37. Activitate beta globală

</=10

 

 

1

</=60

 

 

1

>60

1 pentru fiecare 200 mc îmbuteliaţi

1 pentru fiecare 100 mc îmbuteliaţi

1 pentru fiecare 100 mc îmbuteliaţi”

 

35. În anexa la norme, titlul coloanei a două din tabelul nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.Volumul de apă consumat/produs zilnic în metri cubi (exprimat ca medie anuală)”.

36. În anexa la norme, punctul 5 din prima coloană a tabelului nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Clostridium perfringens (inclusiv sporii)1”

37. În anexa la norme, nota 1) din subsolul tabelului nr. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.1) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme.”

38. În anexa la norme, titlul coloanei a două din tabelul nr. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Volumul de apă consumat/produs zilnic în metri cubi (exprimat ca medie anuală)”

39. În anexa la norme, punctul 4 din prima coloană a tabelului nr. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Clostridium perfringens (inclusiv sporii)1”

40. În anexa la norme, nota 1) din subsolul tabelului nr. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) Monitorizarea acestui parametru este necesară numai pentru apa provenită din sursele de suprafaţă, potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din norme.”

41. În anexa la norme, titlul fişei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Fişa nr. 1 de evaluare/inspecţie sanitară”

42. În anexa la norme, punctul I din fişa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Informaţii generale

1. Data evaluării/controlului...................................................

2. Obiectivul........................................................................

(sursă) (captare) (staţie de tratare) (distribuţie)

3. Efectuată de....................................................................

(numele persoanei) (Direcţia de sănătate publică)

4. Numele producătorului şi adresa.......................................

5. Şeful staţiei de tratare.......................................................

6. Anul punerii în funcţiune.....................................................

7. Zona de aprovizionare ........................... Populaţia deservită..................

8. Capacitatea staţiei de tratare: proiectată....................... actuală...............

9. Posibilitatea de asigurare a rezervei de apă pentru 12 ore în caz de avarie....

10. Zona de protecţie:             Împrejmuită DA |_| NU |_|

Împrejmuită şi păzită DA |_| NU |_|”

43. În anexa la norme, la punctul VIII din fişa nr. 1, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. Consumul de substanţă clorigenă/zi................................”

44. În anexa la norme, punctul XI din fişa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„XI. Controlul înregistrărilor/documentelor

1. Consumul de reactivi.......................................................

2. Documente justificative ale procurării dezinfectantelor/ Autorizaţii/Avize.............

3. Avize/Notificări pentru substanţele/materialele/ echipamentele care vin în contact cu apa..................................

4. Testele utilizate pentru controlul procesului de tratare

5. Examinarea bacteriologică................................................

6. Clorul rezidual.....................................................................

7. Planul de management al riscului........................................

8. Certificatul de înregistrare la MS al laboratorului cu care se efectuează monitorizarea de control, în termen de valabilitate

45. În anexa la norme, după punctul XI din fişa nr. 1 se introduce un nou punct, punctul XI1, cu următorul cuprins:

.XI1. Controlul monitorizării:

1. Monitorizarea de control:

a) respectarea frecvenţei de monitorizare...............................

b) respectarea parametrilor de analizat...................................

c) respectarea punctelor de recoltă.........................................

2. Monitorizarea de audit:

a) respectarea frecvenţei de monitorizare...............................

b) respectarea parametrilor de analizat...................................

c) respectarea punctelor de recoltă.....................................”

46. În anexa la norme, punctul XIII din fişa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.XIII. Personal

1. Nr. angajaţilor.................................................................

(permanenţi) (temporari)

2. Nivelul de pregătire al şefului staţiei de tratare a apei şi a operatorului-şef.......

3. Vechimea în staţia de tratare..............................................

4. Vechimea în serviciile de tratare a apei............................

5. Fişele de aptitudine/Examenele medicale periodice ale personalului conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare........................................

6. Certificatele privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare,

47. În anexa la norme, la punctul XIV din fişa nr. 1, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. De la consumatori...........................................................”

48. În anexa la norme, punctul XVIII din fişa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„XVIII. Au fost soluţionate problemele identificate la evaluarea/controlul precedent?.

49. În anexa la norme, titlul fişei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Fişa nr. 2 de evaluare/inspecţie sanitară”

50. În anexa la norme, la punctul I din fişa nr. 2, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Informaţii generale: Direcţia de sănătate publică

Localitatea................................”

51. În anexa la norme, după punctul II din fişa nr. 2 se introduce un nou punct, punctul II1, cu următorul cuprins:

„II1. Controlul înregistrărilor/documentelor:

1. Avize/Notificări pentru substanţele/materialele/ echipamentele care vin în contact cu apa..................................

2. Clorul rezidual...................................................................

3. Monitorizarea de control:

a) respectarea frecvenţei de monitorizare............................

b) respectarea parametrilor de analizat..................................

c) respectarea punctelor de recoltă......................................

4. Monitorizarea de audit:

a) respectarea frecvenţei de monitorizare...............................

b) respectarea parametrilor de analizat..............................

c) respectarea punctelor de recoltă.....................................”

52. În anexa la norme, fişa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Fişa nr. 3 de evaluare/inspecţie sanitară Fântâna publică

I. Informaţii generale:             Direcţia de sănătate publică.................

Numele evaluatorului..............................

Localitatea...............................................

II. Informaţii fântână:

1. Număr consumatori............................................................

2. Adâncime............................................................................

III. Informaţii pentru evaluarea riscului Risc

1. Există surse de poluare

(latrină/grajd/depozit de gunoi/coteţe) |_|Da/|_| Nu

2. Distanţa dintre sursa de poluare şi fântână de cel puţin 10 m |_| Da/|_| Nu

3. Pereţii fântânii amenajaţi pentru a preveni orice contaminare exterioară |_| Da/|_| Nu

4. Pereţii fântânii prevăzuţi cu ghizduri cu înălţimea de 70-100 cm deasupra solului şi 60 cm sub nivelul acestuia |_| Da/|_| Nu

5. Este fântâna protejată cu capac? |_| Da/|_| Nu

6. Este fântâna dotată cu acoperiş? |_| Da/|_| Nu

7. Este dotată cu găleată proprie/pompă/hidrofor? |_| Da/|_| Nu

8. Există perimetru de protecţie amenajat în pantă, cimentat sau pavat |_| Da/|_| Nu

Scorul riscului de contaminare:

6-8 = foarte mare

4-5 = mare

2-3 = mediu

0-1 = mic

IV. Rezultate şi recomandări:

Au fost identificate următoarele puncte cu risc:.......................

(nr. 1-8)

Măsuri de remediere..............................................................

Semnătura medicului/asistentului igienist/inspectorului sanitar ............................................

Art. II. - Anexa nr. 2 „Procedura de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile” la Hotărârea Guvernului nr. 974/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare este obligatorie pentru fiecare sistem de producţie/distribuţie a apei potabile.

(2) Utilizarea în scopul consumului public a unei ape preluate dintr-o sursă aflată în mediul natural se autorizează sanitar de către autoritatea teritorială de sănătate publică.

(3) Nu este supusă autorizării sanitare utilizarea apei preluate dintr-un mediu natural pentru consumul personal al unei gospodării.”

2. La articolul 2 alineatul (2), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate şi cantitate, pe o perioadă de cel puţin un an, inclusiv buletine de analiză a apei brute;

........................................................................................

d) planul de management al riscului şi studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;”.

3. La articolul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Dosarele pentru autorizarea sanitară se transmit pentru evaluare Institutului Naţional de Sănătate Publică în următoarele situaţii:”.

4. La articolul 7 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) avizul sanitar/notificarea pentru recipientele de îmbuteliere care se încadrează în categoria materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, conform Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor  chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012;”.

5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au ca obiect de activitate îmbutelierea apei de masă trebuie să notifice apa potabilă îmbuteliată Ministerului Sănătăţii conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă.”

6. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 13 şi 14, cu următorul cuprins:

„Art. 13. - Autorizaţia sanitară de funcţionare emisă pentru activităţile specificate la art. 1 se vizează anual, conform Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. - Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru producerea şi distribuţia apei potabile poate fi retrasă de către autoritatea teritorială de sănătate publică în următoarele cazuri:

a) dacă nu s-au respectat condiţiile impuse în autorizaţia sanitara de funcţionare;

b) dacă lucrările, construcţiile şi instalaţiile producătorului/distribuitorului de apă potabilă nu prezintă siguranţă în exploatare, atât cu privire la integritatea structurilor, cât şi la eficienţa tehnologiilor de tratare adoptate;

c) în cazul nerespectării parametrilor de calitate ai apei potabile şi/sau a calendarului din programul de monitorizare a calităţii apei potabile, dacă se constată aceste abateri într-un interval de 6 luni de la eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare sau vizei anuale.”

Art. III. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, cu modificările ulterioare, sintagma „streptococi fecali” se înlocuieşte cu termenul „enterococi”.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

 

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 342.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind nivelul şi aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin (Republica Bulgaria) în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (2) din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), ratificat prin Legea nr. 166/2013, precum şi al art. 10 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) - Vidin (Republica Bulgaria), la acelaşi nivel pentru ambele sensuri de trecere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Tarifele prevăzute în anexă se aplică nediscriminatoriu. la acelaşi nivel, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state.

Art. 3. - Tarifele prevăzute în anexă se achită de persoanele fizice şi juridice române în lei şi de către persoanele fizice şi juridice străine în lei sau euro.

Art. 4. - (1) Tarifele prevăzute în anexă, exprimate în lei, se vor actualiza anual în funcţie de cursul monedei europene EURO, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) exprimate în lei, actualizate anual, se vor aplica la valoarea întreagă, fără moneda divizionară.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 12 iunie 2013.

Nr. 347.

 

ANEXĂ

 

TARIFE DE TRECERE

pentru utilizarea podului peste Dunăre la CALAFAT-VIDIN

 

Nr. crt.

Categorie vehicul rutier

Tarif

euro/vehicul

(cu TVA inclus)

Tarif

lei/vehicul

(cu TVA inclus)

1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto (autoturisme)

6

27

 

Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone, inclusiv remorca

 

 

2.

Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto şi maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto

12

54

 

Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone şi mas mică de 7,5 tone

 

 

3.

Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0 tone

18

81

4.

Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, inclusiv Jocul conducătorului auto

25

113

 

Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe

 

 

5.

Vehicule rutiere de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe

37

167

 

Tarifele exprimate în lei, rotunjite la leu, se vor actualiza anual în funcţie de cursul monedei europene EURO, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 153 şi 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7, art. 78 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 356 din 25 mai 2012: se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera d) se abrogă,

2. La articolul 5, literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:

„d) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;

e) din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.”

3. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:

a) La capitolul I „Dispoziţii generale” punctul 6, literele e), f) şi g) vor avea următorul cuprins:

 „e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, precum şi a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;

g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, ta cazul persoanelor care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare;”.

b) La capitolul I, punctele 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:

„7. După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. a) şi b), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal şi în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA ia încasare, conform art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal.

8. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. c)-g) şi i), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a fost anulată şi aplica, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în aceste registre la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.”

c) La capitolul III „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA” secţiunea a 3-a, punctele 1 şi 5 vor avea următorul cuprins:

„1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, În cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

........................................................................................

5. Pentru persoanele impozabile care îndeplinesc condiţia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, datorită faptului că asociaţii/administratorii au fapte înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM)dacă asociaţii/administratorii deţin această calitate la data aplicării procedurii. Documentele prevăzute la pct. 4 se întocmesc după verificarea menţinerii condiţiilor de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Documentele se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.”

d) La capitolul III, secţiunile a 4-a şi a 5-a vor avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 4-a

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive sau aflate în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, dacă nu au depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 1562 din Codul fiscal pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic.

2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârşitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în cazul persoanelor care au perioada fiscală (una calendaristică, sau a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, după caz.

3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care, pentru 6 luni consecutive sau două trimestre calendaristice consecutive, nu au depus niciun decont - formular (300) «Decont de taxă pe valoarea adăugată» şi întocmeşte următoarele documente:

a) referatul, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexă, prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA:

b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.

4. Documentele prevăzute la pct. 3 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

5. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive.

6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive.

7. Începând cu data prevăzută la pct. 5 sau 6, după caz, se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

8. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECŢIUNEA a 5-a

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice consecutive nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul perioadelor de raportare

1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

2. Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârşitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, sau a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, după caz.

3. Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care utilizează luna sau trimestrul ca perioade fiscale pentru TVA şi care, în deconturile de TVA aferente celor 6 luni consecutive sau celor două trimestre calendaristice consecutive, după caz, nu au evidenţiat nicio achiziţie de bunuri/servicii şi nicio livrare de bunuri/prestare de servicii.

4. Compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa, prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;

b) proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 Ea ordin, având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.

5. Documentele prevăzute la pct. 4 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

6. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, dacă nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

7. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

8. Începând cu data prevăzută la pct. 6 sau 7, după caz, se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

9. Dispoziţiile pct. 5 şi 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător.”

e) Capitolul IV „Îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA” se abrogă.

4. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. Anexa nr. 5 se abrogă.

7. La anexa nr. 6 „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor”, punctul 4 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 606.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 700/2012)

 

Siglă

M.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Siglă

A.F.

Număr de înregistrare ca

operator de date cu

caracter personal..........

 

 

Unitatea fiscală.......................................

Nr. ......................./.................................

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

 

DECIZIE

privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8) si alin. (9-1) lit. a)/art. 1531 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele...........................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea....................................., str. .......................................... nr. ............., bl........., ap..................., et. ............... judeţul/sectorul....................................................

Codul de identificare fiscală............................................................................................

În baza prevederilor art. 153 alin. (8) şi alin. (91) lit. a)/art. 153 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a Notificării privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. .......... din.............şi a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. .........din............../a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a Raportului de inspecţie fiscală nr. .........din...............a Deciziei de reactivare nr. .......din............., emisă de................., sau a înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară din data de.............., vă comunicăm următoarele:

 Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal, aveaţi obligaţia:

 să vă înregistraţi în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din Codul fiscal şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;

sau

 să vă înregistraţi în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispoziţiilor art. 1531 din Codul fiscal.

Întrucât nu aţi solicitat înregistrarea până în prezent, s-a procedat fa înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data de........................1).

 Având în vedere reactivarea prin decizia organului fiscal/înscrierea în registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data de..................2).

Ca urmare, veţi proceda la aplicarea prevederilor legale, prevăzute de titlul VI „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Motivaţia înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu:...............................................................................................................................................

De asemenea, vă înştiinţăm că persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 1342 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, sunt înregistrate din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA, potrivit art. 1563 alin. (13) din Codul fiscal.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele..............

Semnătura şi ştampila unităţii

 

Cod 14.13.02.60/î.o.

 

www.anaf.ro

 

1) Se înscrie data comunicării prezentei decizii, potrivit pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal.

2) Se înscrie data reactivării contribuabilului prin decizie de reactivare emisă de organul fiscal, potrivit Codului de procedură fiscală, sau data primirii de către organul fiscal a informaţiilor privind înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, potrivit art.153 alin.(91) lit. a) din Codul fiscal, după caz.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 700/2012)

 

Siglă

M.F.P.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Siglă

A.F.

Număr de înregistrare ca

operator de date cu

caracter personal..........

 

 

Unitatea fiscală.......................................

Nr. ......................./.................................

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

 

DECIZIE

privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9)/art. 1531 alin. (9) sau alin. (11) din Codul fiscal

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele...........................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea........................................., str. ................................... nr. ............., bl. ......... ap. ................., et. ................ judeţul/sectorul....................................................

Codul de identificare fiscală............................................................................................

În baza prevederilor art. 153 alin. (9)/art. 1531 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare, şi a Referatului de analiză privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, nr. .........

din................vă comunicăm că:

D înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a declarării stării de inactivitate fiscală;

D înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a înscrierii în registrul comerţului a stării de inactivitate temporară;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, întrucât persoana impozabilă/asociaţii/administratorii are/au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d)din Codul fiscal, întrucât nu aţi depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, după caz, în funcţie de perioada fiscală utilizată;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, întrucât în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în funcţie de perioada fiscală utilizată, nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul acestor perioade de raportare;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

 înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153/art. 1531 din Codul fiscal a fost anulată, întrucât nu eraţi persoană obligată să solicite înregistrarea sau nu aveaţi dreptul să solicitaţi înregistrarea în scopuri de TVA.

Motivaţia anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu:.................................................................................................

Vă înştiinţăm totodată că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi Certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată seria................ nr. .........................

De asemenea, vă înştiinţăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază şi înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în aceste registre.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 9272003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele............................

Semnătura şi ştampila unităţii...............

 

Cod M.F.P. 14.13.02.60/a.î.

 

www.anaf.ro